LANDGREVEN 4, POSTBOKS KØBENHAVN K TLF: Risikovurdering af it-projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter"

Transkript

1 LANDGREVEN 4, POSTBOKS KØBENHAVN K TLF: Risikovurdering af it-projekter

2 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL RISIKOVURDERING 9 TRIN 2 DE 10 DAGES RISIKOVURDERING 12 TRIN 3 EFTER RISIKOVURDERING 15 TRIN 4 FORELÆGGELSE AF IT-PROJEKTER FOR FINANSUDVALGET 17 TRIN 5 PROJEKTAFSLUTNING 19

3 3 4 VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2011 nedsatte regeringen Statens IT-projektråd med topledere fra offentlige og private virksomheder. Formålet var at bidrage til en kvalificeret håndtering af risikofyldte it-projekter i staten og sikre overblik på tværs af den statslige it-projektportefølje. IT-projektrådets medlemmer rådgiver statens institutioner, tilbyder sparring til direktionerne og deltager aktivt i risikovurdering af alle it-projekter over 10 mio. Formålet med denne vejledning er at hjælpe statslige institutioner med at forstå hvilke it-projekter, der skal risikovurderes, og hvordan det sker. Vejledningen giver også institutionernes projektledere kendskab til processen, så de ved, hvad der forventes af dem under en risikovurdering. Vejledningen er opdateret i forhold til vejledning om Statens IT-projektråd fra marts Den er tilpasset den praksis, som har udviklet sig i forbindelse med IT-projektrådets arbejde. HVAD ER ET IT-PROJEKT? IT-projektrådet skal som hovedregel risikovurdere alle statslige it-projekter med samlede omkostninger på 10 mio. kr. eller derover. Reglerne findes i Budgetvejledning 2014 og kan hentes og læses på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Her er it-projekter defineret: It-projekter er investeringsprojekter, der omfatter nyudvikling eller væsentlig tilpasning af standard it-løsninger eller omfatter væsentlig tilpasning af allerede eksisterende it-løsninger. (Budgetvejledning 2014, punkt ) Visse investeringer over 10 mio. kr. er ikke omfattet af definitionen i Budgetvejledningen og betragtes dermed i denne sammenhæng ikke som it-projekter. Det gælder i de tilfælde, hvor der fx er tale om ren anskaffelse, hvor der købes nyt udstyr, som erstatter det eksisterende fx servere, telefoni og scannere. Der kan også være tale om projekter, som består i anskaffelse af nyt udstyr, som er nyt for institutionen, men hvor elementet af nyudvikling eller tilpasning, herunder i form af internt ressourceforbrug, er yderst begrænset. Det vil i mange tilfælde være nødvendigt at vurdere projektbeskrivelsen for at afgøre, om et it-projekt er omfattet af definitionen. Ministeriernes projektkontor tilbyder at hjælpe institutionen med denne vurdering. Vurderingen sker på baggrund af den projektbeskrivelse, som institutionen sender til IT-projektrådet. Institutionen vil inden for 10 dage få en vurdering af, om it-projektet er omfattet. Såfremt it-projektet kun i mindre grad resulterer i en anskaffelse, og i højere grad tilrettelægges som en længerevarende aftale om levering af en tjenest eydelse, er det fortsat størrelsen af de samlede udgifter, der knytter sig til den reelle anskaffelse og udvikling af it-projektet, der er afgørende for, om it-projektet skal forelægges for Folketinget Finansudvalg. SÅDAN UDREGNES ET IT-PROJEKTS SAMLEDE OMKOSTNINGER Det følger af Budgetvejledning 2014, punkt , at hvor de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling, herunder internt res sourceforbrug, udgør 10 mio. kr. eller derover, skal business case, cover, risikotjekliste og projektinitieringsdokument indsendes til IT-projektrådet. De budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling svarer til alle udgifter, frem til it-projektet tages i brug og overgår til drift (realiseringsfasen

4 5 6 iværksættes), herunder internt medgåede lønomkostninger og øvrige medgåede ressourcer. Dvs. at både institutionens interne omkostninger (inklusive lønudgifter) og omkostninger til leverandører og rådgivere skal medregnes såfremt de indeholdes i projektets idé-, analyse-, anskaffelsesog gennemførselsfase. Driftsomkostninger efter ibrugtagning medregnes derimod ikke i de samlede omkostninger. Projektomkostningerne skal opgøres risikojusteret, hvormed den økonomiske risiko indarbejdes i budgettet. De risikojusterede udgifter beregnes ved en af to metoder afhængigt af projektets risiko; simpel sandsynlighed (vægtet sandsynlighed) eller Monte Carlosimulering: For it-projekter, der af sekretariatet for IT-projektrådet vurderes til at være normalrisikoprojekter, fastlægges den risikojusterede business case via vægtet sandsynlighed omkring spredningen. (Se vejledning til statens business case model). For projekter, der af sekretariatet for IT-projektrådet vurderes at være højrisikoprojekter, fastlægges den risikojusterede udgifter via Monte Carlosimulering med en 70 pct. percentil, hvilket øger projektets budgetramme til håndtering af den øgede risiko. Nogle gange overskrider et it-projekt sit budget og et projekt, der som udgangspunkt ikke var over 10 mio. kr., kan på et senere tidspunkt komme over den fastlagte grænse på 10 mio. kr. Det er tidspunktet for budgetoverskridelsen, der afgør, hvordan dette håndteres ift. reglerne i budgetvejled ningen: Kommer it-projektet over 10 mio. kr. inden eller i forbindelse med kravspecificeringen, forventes det, at it-projektet rescopes, business casen opdateres, og der udarbejdes en ny direktionssag. Et rescopet it-projekt skal indsendes til risikovurdering, inden institutionen går videre til anskaffelsesfasen og igangsætter udbud. Kommer it-projektet over 10 mio. kr. efter anskaffelsen, forventes det, at institutionen opdaterer business casen og direktionen godkender det nye budget. It-projektet skal i det tilfælde ikke indsendes til risikovurdering. I stedet skal it-projektet fremadrettet indgå i statusrapporteringen. Sekretariatet for IT-projektrådet skal hurtigst muligt orienteres med henblik på, at it-projektet skal indgå i forestående statusrapportering. It-projekter over 60 mio. kr. skal institutionerne fremlægge for Folketingets Finansudvalg mhp. tilslutning til igangsættelse. Læse mere under trin 4. IT-PROJEKTER OVER 10 MIO. KR. SKAL RISIKOVURDERES Er it-projektet omfattet af Budgetvejledningens definition af et it-projekt, jf. ovenfor, skal det risikovurderes. Risikovurdering sker i regi af IT-projek trådet. Risikovurderingen resulterer i et anbefalingsbrev til projektejer på direktionsniveau. Anbefalingsbrevet skal vedlægges forelæggelser for Finansudvalget. I vejledningens trin 1-5 gennemgås processen for risikovurdering.

5 7 8 HVORNÅR SKAL ET IT-PROJEKT INDSENDES TIL RISIKOVURDERING? HVORNÅR ER ANALYSEFASEN AFSLUTTET? It-projekter skal risikovurderes ved afslutningen af analysefasen og før anskaffelsen begyndes. Faserne defineres ud fra den fællesstatslige itprojektmodel. Analysefasen er først afsluttet, når de centrale analyser er gennemført og der således er afdækket alle de centrale oplysninger til at begynde kravs pecificering og udbud. Institutionen forventes efter analysefasen at have kendskab til og styr på centrale områder som: IDÉ ANALYSE Ledelsesfase > Ledelsesfase ANSKAFFELSE Specificering > Udbud GENNEMFØRSEL Ledelsesfase > Ledelsesfase REALISERING Forretningsmodel Business casen og gevinstpotentialer Organisering og projektmodel Kendskab til markedet Teknologiske overvejelser og potentielle tekniske løsninger Implementeringsovervejelser og inddragelse af interessenter Slutbrugerprodukt ved overgang til drift og når løsningen tages i brug. Fasetjekliste til projektlederen kan bruges til at vurdere, hvor man er i en fase, og hvornår hvad skal ske. Tjeklisten kan hentes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

6 Trin 1 Indmelding af it-projekt til risikovurdering 9 10 INSTITUTIONERNE SKAL INDMELDE NYE IT-PROJEKTER Det er institutionernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter. IT-projektrådets hjemmeside via en webbaseret blanket på FØLG DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL Sekretariatet for IT-projektrådet vil løbende kontakte institutionerne for at vedligeholde en oversigt over planlagte it-projekter. IT-projektrådet gennemgår og drøfter oversigten på deres 5 årlige møder. Sekretariatet følger, i samarbejde med Ministeriernes Projektkontor, også løbende med i, om der er institutioner, som ikke har kendskab til de nye krav til it-projekter over 10 mio. kr. og herunder, om der eksisterer it-projekter omfattet af definitionen, som ikke er indmeldt til IT-projektrådet. Det er altid projektlederen og ikke eksterne konsulenter, der tager kontakt til sekretariatet. Projektlederen vil i samarbejde med sekretariatet vurdere, hvornår it-projektet er klar til risikovurdering. It-projekterne skal følge den fællesstatslige it-projektmodel. Det betyder, at alle it-projekter over 10 mio. kr. skal udarbejde de obligatoriske produkter i projektgrundlaget. Skabelonerne for projektgrundlaget kan hentes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Sekretariatet for IT-projektrådet tilbyder rådgivning og vejledning under udarbejdelsen af projektgrundlaget. Der gives specifikt hjælp til scoping (opdeling og afgrænsning) af et it-projekt, udfyldelse af de obligatoriske dokumenter og udarbejdelse af business casen. Der kan også vejledes om andre spørgsmål. Skriv til IT-projektrådets postkasse og få mere information. Institutionerne skal indmelde it-projektet i god tid, da sekretariatet for ITprojektrådet skal rekruttere vurderingspersoner og reservere tid hos et rådsmedlem. Sekretariatet bestræber sig på at imødekomme institutionernes ønske om et vurderingstidspunkt. Der er dog størst sandsynlighed for, at vurderingstidspunktet kan imødekommes, hvis det indmeldes senest seks arbejdsuger før, risikovurderingen ønskes påbegyndt. Når it-projektet er indmeldt, indgår det i planlægningen af IT-projektrådets opgaver. Det er institutionens ansvar at kontakte sekretariatet for at fastlægge en dato for indsendelse af projektgrundlaget. Fastlæggelsen af datoen afhænger af, hvornår institutionen forventer, at direktionen har god kendt projektgrundlaget. It-projekter, der skal risikovurderes, indmeldes på HVAD INDEHOLDER PROJEKTGRUNDLAGET? Institutionen skal sende følgende dokumenter om it-projektet til IT-projektrådet: Cover Projektinitieringsdokument (PID) Risikotjekliste Business case Styregruppeaftale Skabeloner samt vejledninger til ovenstående dokumenter findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

7 11 Trin 2 De 10 dages risikovurdering 12 HVORNÅR INDSENDES PROJEKTGRUNDLAGET TIL RISIKOVURDERING? RISIKOVURDERINGSPROCESSEN Risikovurderingsprocessen sættes i gang, når der er fastlagt en dato for indsendelse af projektgrundlag. Projektgrundlaget sendes elektronisk til ITprojektrådets postkasse den aftalte dato senest kl. 12. Dokumenterne skal være godkendt af direktionen i den projektejende institution såvel som i it-projektets styregruppe. En risikovurdering tager 10 arbejdsdage. Set fra institutionens side starter de 10 arbejdsdage med indsendelsen af projektgrundlaget, der følges op af et dialogmøde på 3. dagen ude i institutionen og afsluttes med et anbefalingsbrev. De 10 dages risikovurdering er organiseret i to dele og består af en faglig risikovurdering og IT-projektrådets vurdering af risikoprofil og formulering af anbefalinger. DEL 1: DEN FAGLIGE RISIKOVURDERING Til den faglige risikovurdering rekrutteres tre vurderings- personer fra det tværstatslige vurderingskorps. De tre personer er alle senior projektledere eller senior it-kompetencer fra statslige institutioner. De vil typisk dække forskellige komptenceområder som business case, teknologi og arkitektur samt forretningsmodeller og processer. Vurderingspersonerne mødes om projektgrundlaget og begynder den faglige risikovurdering og forbereder dialogmødet i institutionen. En facilitator fra Ministeriernes projektkontor hjælper de tre vurderingspersoner igennem den faglige risikovurdering og sikrer, at risikovurderingen sker inden for de 10 arbejdsdage. Dialogmødet er en mulighed for, at vurderingspersoner og rådsmedlemmet kan drøfte observationer og mangler i projektgrundlaget og en mulighed for at få en dialog om it-projektets risici. Efter dialogmødet færdiggøres den faglige risikovurdering med vurderingskorpset. Vær opmærksom på at et medlem fra direktionen skal deltage i dialogmødet. Afhængigt af dialogmødet er det muligt for et direktionsmedlem at beslutte

8 13 14 at sætte risikovurderingen på pause med henblik på at forbedre projekt grundlaget eller ændre på it-projektets scope med den på dialogmødet tilvejebragte viden. Det kan være lige fra en pause på få dage til flere måneder. Institutionen vurderer selv, hvornår risikovurderingen ønskes færdiggjort. 1. Økonomi og forretningsmæssige forhold 2. Organisations modenhed 3. Teknisk løsning 4. Leverandør-, markeds- og kontraktforhold 5. Interessenter og slutbrugere. DEL 2: RISIKOPROFILEN, ANBEFALINGER OG ANBEFALINGSBREVET Efter dialogmødet vil rådsmedlemmet udarbejde anbefalinger og vurdere it-projektets risikoprofil. Risikoprofilen vil enten være normal eller forhøjet. Anbefalingerne kan spænde meget bredt og tager udgangspunkt i de identificerede risici eller mangler, som kan udgøre en risiko for it-projektet. Risikoprofil og anbefalinger sendes i 24 timers høring i IT-projektrådet. Formanden og rådsmedlemmet færdigbehandler herefter brevet, som dernæst sendes til det ansvarlige direktionsmedlem og institutionens eget departement. Afhængigt af risikoprofil og anbefalinger, kan der være en videre dialog og opfølgning samt eventuelt planlægning af et eksternt review. SÅDAN FORBEREDER INSTITUTIONEN SIG TIL EN RISIKOVURDERING IT-projektrådet baserer sin risikovurdering på en analyse af institutionens projektgrundlag og en risikotjekliste, som indgår i de obligatoriske dokumenter i den fællesstatslige it-projektmodel. Risikotjeklisten er bygget op omkring en række centrale emner, som har betydning for den samlede risikoprofil for it-projektet: Det er derfor vigtigt, at institutionen har forholdt sig aktivt til netop disse fem centrale emner, når projektet sendes til risikovurdering. INSTITUTIONENS INTERNE RESSOURCEFORBRUG I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERING Her er en liste over de ting, som kræver interne ressourcer: Forbered det ansvarlige direktionsmedlem på processen omkring godkendelse af projektgrundlaget, dialogmødet og det efterfølgende anbe-falingsbrev. Husk at indarbejde procestid i projektplanerne til de 10 dages risikovurdering. Der kan arbejdes videre med it-projektet, mens det er til risikovurdering i IT-projektrådet. Reserver tid til et eventuelt eksternt review, hvis risikoprofilen er forhøjet og IT-projektrådet anbefaler, at der gennemføres et eksternt review. Bemærk at udtages et it-projekt til nærmere behandling i IT-projektrådet, bør der udvises tilbageholdenhed med afholdelse af yderligere udgifter, ligesom der ikke bør afholdes udbud eller indgås kontrakter før en indstilling fra IT-projektrådet foreligger, jf. Budgetvejledning 2014 punkt Ved it-projekter med et budget over 60 mio. kr. skal der sættes tid til behandlingen i Finansudvalget, jf. trin 4 i denne vejledning.

9 Trin 3 Opfølgning på anbefalingen Anbefalingsbrevet vil indeholde en vurdering af it-projektets risikoprofil og en række konkrete anbefalinger til at reducere risici. Risikoprofilen kan enten være normal eller forhøjet. IT-PROJEKTER MED NORMAL RISIKO Hvis IT-projektrådet vurderer et it-projekt til at have en normal risiko, for ventes det, at myndigheden gennemgår anbefalingerne, indarbejder dem i projektgrundlaget og dermed imødekommer dem i den videre udvikling af itprojektet. Institutionen modtager anbefalingerne i et anbefalingsbrev. IT-PROJEKTER MED FORHØJET RISIKO Har IT-projektrådet vurderet, at it-projektet har en forhøjet risikoprofil, kan IT-projektrådet anbefale, at der gennemføres et eksternt review. Et eksternt review gennemføres af en ekstern reviewpartner. Det er institutionen selv, der udbyder reviewopgaven. Et rådsmedlem deltager i det eksterne review. Review-konklusioner og anbefalinger fra det eksterne review suppleres af en handlingsplan fra institutionen selv. IT-projektrådet udarbejder, på baggrund af resultaterne af det eksterne review, en udtalelse, som afleveres til det ansvarlige direktionsmedlem og styregruppeformand på et aftalt lukkemøde. Processen aftales med sekretariatet for IT-projektrådet og foregår intensivt over cirka 6-8 uger. IT-projektrådet kan også beslutte, at det vil følge it-projektet senere i projektforløbet. Institutionen bør udvise tilbageholdenhed med afholdelse af yderligere udgifter, mens it-projektet er under review. INDSENDELSE AF BASELINE Institutionen skal statusrapportere hvert halve år. Før institutionen indrapporterer, skal der indsendes en baseline. Baselinen er det datasæt, som projektet efterfølgende vil blive målt op imod i den halvårlige statusrapportering. Baselinen for it-projekter mellem 10 og 60 mio. kr. er den endelige direktionssag, som er godkendt hos den ansvarlige institution forud for udbuddet. Baselinen for it-projekter over 60 mio. kr. er projektets iværksættelses-aktstykke, der er godkendt af Folketingets Finansudvalg. HALVÅRLIGE STATUSRAPPORTERINGER Den halvårlige statusrapportering indkaldes i januar og august. Status indkaldes via koordinatoren i departementet og foregår i it-systemet Focal Point. Når alle igangværende it-projekter i staten har indsendt status, samles oplysningerne i en statusrapport, som forelægges Regeringens Økonomiudvalg og herefter offentliggøres af IT-projektrådet.

10 Trin 4 Forelæggelse af it-projekter for Finansudvalget IT- PROJEKTERS FORELÆGGELSE FOR FOLKETINGETS FINANSUDVALG IT-projektrådets behandling af it-projekter erstatter ikke forelæggelse af it-projekter for Finansudvalget. It-projekter skal forelægges Finansudvalget, hvis de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, udgør 60 mio. kr. eller derover, jf. Budgetvejledning 2014 punkt Det betyder, at it-projekter forelægges Finansudvalget i følgende situationer: Aktstykker om igangsættelse af it-projekter skal udarbejdes i overenstemelse med Retningslinjer for udformning af it-aktstykker, Finansministeriet, september Publikationen findes på Finansministeriets Økonomiske Administrative vejledning (ØAV) under Moderniseringsstyrelsen. I et aktstykke om igangsættelse indgår bl.a. en tidsplan for fremtidige orienteringer af Finansministeriet. Alle it-projekter med samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling på 60 mio. kr. eller derover forelægges for at få hjemmel til iværksættelse. Såfremt institutionen ikke har bevillingsmæssig hjemmel til at gennemføre et it-projekt, opnås hjemmel på bevillingslov eller ved tilslutning fra Finansudvalget, også selv om de samlede omkostninger til projektet er under 60 mio. kr. OVERSIGT OVER AKTSTYKKER TIL FINANSUDVALGET FOR PROJEKTER 60 MIO. KR. Tidspunkter specificeres i forbindelse med første forelæggelse. IDÉ ANALYSE ANSKAFFELSE GENNEMFØRSEL Ledelsesfase > Ledelsesfase Specificering > Udbud Ledelsesfase > Ledelsesfase REALISERING Institutionen kan afholde udgifter til idéfase, analysefase, kravspecifikation og forberedelse af udbud forud for forelæggelse for Finansudvalget. Anbefalingsbrevet fra IT-projektrådet skal indgå i forelæggelsen. Det projektbudget, som vedtages i Finansudvalget, vil altid udgøre nulpunktet Søgende aktstykke inden udbud offentliggøres Orienterende aktstykke som resultat af gennemført udbud Evt. orienterende aktstykke under gennemførelsesfase Orienterende aktstykke ved overgang til drift Orienterende aktstykke 1 år efter overgang til drift for it-projektet i den fremadrettede statusrapportering. Alle aktstykker til Finansudvalget om igangsættelse eller væsentlige ændringer i it-projekter skal blandt andet redegøre for it-projektets samlede omkostninger fordelt på såvel hidtidigt forbrug som forventede fremtidige omkostninger samt it-projektets risikoprofil. Redegørelsen baseres på den udarbejdede business case, IT-projektrådets risikovurdering af it-projektet samt it-projektets aktuelle risici. Ligeledes inkluderes resultatet af et eventuelt eksternt review.

11 Trin 5 Projektafslutning Når it-projektet afsluttes, og projektorganisationen opløses, skal it-projektet formelt afsluttes, jf. den fællesstatslige it-projektmodel. Projektet indmeldes som afsluttet til Ministeriernes projektkontor, hvorefter der åbnes for den afsluttende statusrapportering. Projektleder afgiver, som ved de andre statusrapporteringer, økonomiske nøgletal og andre centrale oplysninger. Under tidsplan skal den faktiske slutdato, for it-projektets gennemførelsesfase anføres. It-projektet er nu principielt afsluttet, og ifølge statens it-projektmodel overgået til realiseringsfasen, og der skal fremover ikke statusrapporteres for it-projektet. For it-projekter forelagt Finansudvalget skal der også sendes orienterende aktstykke ved projektafslutningen, jf. trin 4. Et år efter projektafslutning vil sekretariatet for IT-projektrådet følge op på gevinstrealiseringen. Institutionen skal på det tidspunkt oplyse nøgletal om it-projektets gevinstrealisering til IT-projektrådet. Sekretariatet for IT-projektrådet vil efter projektafslutning tage initiativ til et evalueringsmøde.

12 21 Kontakt Statens IT- projektråd Statens IT-projektråd Landgreven 4, Postboks København K Tlf:

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere