Referat. Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft"

Transkript

1 1 of 40 Referat Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F) Claus Wistoft (V) Anette Quist Busk (A) Tommy Bøgehøj (C) Kai Pedersen (A) Jørgen Brøgger (L) Jens Rasmussen (F) Øvrige indkaldte Fraværende Tommy Bøgehøj (C) Bemærkninger

2 2 of 40 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Syddjurs Kommunes Planstrategi Vindmøller ved Skiffard. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurdering og VVM redegørelse Vindmøller ved Kærende. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurdering og VVM redegørelse Kommuneplantillæg 25, skovrejsningsområder. Endelig vedtagelse Fælles bestyrelse for skole og dagtilbud på Mols Ebeltoft Boligselskab endelig byggeregnskab skema C renovering afdeling Resultat af gennemført EU udbud på ESDH system for Syddjurs Kommune gældende for 6 år fra Udbudsplan - 1. halvår Kommunalfuldmagten om drift af vandrerhjem Udtalelse til Statsforvaltningen Midtjylland vedr. afgørelser efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund Aktuelle sagsbehandlingstider i Natur, teknik og miljø Orientering 20/ Ugelbølle Bypark - Nyanlæg af park / sikker skolevej... LUKKET Spørgsmål om adkomst / hævd på færdsel på sti, Skarresøvej 9, 8550 RyomgårdLUKKET Salg af Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft - reviderede vilkår... LUKKET Fornyelse af alkoholbevilling... LUKKET Fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer... LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt godkendelse af bestyrer LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer... LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling... LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling... LUKKET Godkendelse af bestyrer... LUKKET 38

3 3 of 40 Side Syddjurs Kommunes Planstrategi 2011 Sagsnr.: 11/36212 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Fraværende: Tommy Bøgehøj (C) Bilag: Resumé Syddjurs planstrategi 2011 beskriver Byrådets overordnede politiske visioner for Syddjurs Kommunes udvikling. Den udstikker i hvilken retning, Byrådet ønsker at udvikle kommunen. Den sætter pejlemærker for udviklingen og beskriver de skridt, Byrådet vil tage for at skabe den ønskede udvikling. Planstrategien udgør det politiske grundlag for revideringen af kommuneplanen for Syddjurs Kommune, som skal ligge klar ved udgangen af Planstrategien udpeger derfor dels de temaer, der i henhold til lovgivningen skal revideres, dels de temaer, Byrådet derudover ønsker revideret. Efter vedtagelsen af planstrategien inviteres kommunens borgere, foreninger, distriktsråd og virksomheder til en række informationsmøder om planstrategiens temaer med henblik på efterfølgende dialog og debat i forbindelse med revideringen af kommuneplanen. Sagsfremstilling Den foreliggende planstrategi er for første gang en digital planstrategi, der er at finde på hjemmesiden som ligeledes præsenterer Syddjurs Kommunes Lokal Agenda 21 (se nedenfor). Planstrategien har til formål at præsentere byrådets strategi for den fremtidige udvikling i Syddjurs Kommune at informere om planlægning af større omfang, der er gennemført siden vedtagelsen af den gældende kommuneplan at informere om de væsentlige temaer, der forventes revideret i den kommende kommuneplan Planstrategien er udarbejdet dels på grundlag af indledende drøftelser, hvor Byrådet har tilkendegivet deres ønsker til temaer for planstrategien og dermed til revision i forbindelse med den kommende kommuneplan. Dels på grundlag af efterfølgende temamøder med Byrådet i foråret og efteråret 2011, hvor temaerne er drøftet. Ved udarbejdelsen af planstrategien har Byrådet ønsket at prioritere temaer, der adresserer dels den konkurrence, der er imellem de østjyske kommuner om borgernes og erhvervslivets gunst samt den økonomiske situation, som kommunerne befinder sig i og må forventes at befinde sig i de kommende år. Planstrategien prioriterer derfor temaerne Bosætning, Natur, kulturarv og landskab Erhverv Det innovative Syddjurs Derudover resulterer statslige interesser og lovændringer i et større arbejde indenfor blandet andre følgende emner:

4 4 of 40 Side 3 varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlige værdifulde landbrugsområder beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til biogasanlæg beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftanlæg på store husdyrbrug ny planlov, med justeringer i forhold til kystnærhedszonen, landzoneadministrationen og detailhandel kommunal opfølgning på de statslige vand og naturplaner Digitale dokumenter og kommunikation Syddjurs Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 fremlægges som digitale planer. De ligger på samme hjemmeside, og når Syddjurs Kommuneplan revideres i forbindelse med Kommuneplan 2013, bliver det ligeledes i form af en digital plan, der vil være at finde på samme hjemmeside. Kommunikationen omkring planstrategien såvel som Lokal Agenda 21 (og senere kommuneplanen) ændres, idet det nu er digitale planer. Digitale planer vil gøre det muligt at nå ud til nye målgrupper, men vil også give udfordringer i forhold til nogle borgere. For at sikre at så mange af Syddjurs Kommunes borgere som muligt bliver opmærksomme på planstrategien og tager del i debatten herom, udarbejdes der et postkort, der gør opmærksom på såvel planstrategien som den nye hjemmeside, og som udsendes til samtlige husstande i Syddjurs Kommune. Planstrategien og de temaer, som Byrådet har udpeget, leder som nævnt op til revisionen af kommuneplanen, og der udarbejdes en række temahæfter for de større temaer, der forventes revideret i kommuneplanen. Disse vil være at finde i papirform og vil være tilgængelige på borgerserviceenhederne, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Syddjurs Kommune. Temahæfterne vil endvidere blive udleveret ved det planlagte præsentationsmøde (se nedenfor). Efter offentliggørelsen af planstrategien og lokal Agenda 21 er der en periode på otte uger, hvor borgerne har mulighed for at komme med bemærkninger og kommentarer til planstrategien samt ideer og forslag til den kommende kommuneplanrevision. I denne periode afholdes et offentlig præsentationsog informationsmøde, hvor planstrategien vil blive præsenteret i sin helhed, ligesom de enkelte temaer vil blive drøftet. Det nærmere indhold af mødet fastlægges i umiddelbar forlængelse af planstrategiens vedtagelse. I denne offentlighedsfase indhentes borgernes såvel som politiske bemærkninger til planstrategien og dermed ønsker i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision. Efter offentlighedsfasens udløb vil der ske en opsamling i form af et bemærkningsnotat, der gøres til genstand for en efterfølgende byrådsbehandling. Dette danner fundamentet for revisionen af den kommende kommuneplan og på baggrund af byrådsbehandlingen påbegyndes udarbejdelsen af forslag til Syddjurs Kommuneplan 2013, der forventes fremlagt i offentlig høring medio Endelig vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan 2013 forventes at ske ultimo Lokal Agenda 21 En lokal Agenda 21 er en lokal dagsorden for det 21. århundrede, hvor bæredygtig udvikling er omdrejningspunktet. Syddjurs Kommunes Lokal Agenda 21, som den præsenteres på hjemmesiden er ikke en ny strategi for den bæredygtige udvikling, men et dokument, der samler op på de strategier, mål, visioner og arbejde, som allerede findes i Syddjurs Kommune. Det er derfor både en strategi og redegørelse, der tydeliggør de eksisterende tiltag, der gøres for en bæredygtig udvikling samt de tiltag, der er på vej igennem vedtagne politikker og sektorplaner. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Alle udgifter i forbindelse med Syddjurs Kommunes planstrategi 2011 afholdes inden for budgettet.

5 5 of 40 Side 4 Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, at 1. Syddjurs Kommunes Planstrategi 2011 godkendes 2. Planstrategien fremlægges i otte ugers offentlighedsfase at regne fra d. 15. februar Der afholdes et præsentations- og informationsmøde primo marts I forlængelse af offentlighedsfasen beslutter Byrådet det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at overskriften på forsiden ændres til Syddjurs Kommune vi gør det muligt. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C).

6 6 of 40 Side Vindmøller ved Skiffard. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurdering og VVM redegørelse Sagsnr.: 11/13984 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Fraværende: Tommy Bøgehøj (C) Bilag: - Åben: Bilag 1 - Anmeldelse af ændringer Skiffard med bilag - Åben: Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg 14b - Åben: Bilag 3 - Lokalplanforslag 350b - Åben: Bilag 4 - Afgørelse om ikke SMV pligt - Åben: Bilag 5 - Udkast til afgørelse om ikke VVM-pligt - Åben: Bilag 6 - VVM screeningsnotat - Åben: Bilag 7 - Miljørapport dec Åben: Bilag 8 - Bilagsrapport Skiffard - Åben: Bilag 9 - Ikke-teknisk resume Skiffard Resumé Byrådet ønskede med udpegningerne af de mulige vindmølleområder i Syddjurs Kommuneplan 2009, at den fælles satsning på Djursland som vedvarende energiområde følges op af handling. En udpegning af nye vindmølleområder er ligeledes et bidrag til den energiaftale Regeringen i maj 2008 indgik med Kommunernes Landsforening om arealreservation til opstilling af nye vindmøller på land, med en samlet kapacitet på 150 MW på landsplan ved udgangen af I Syddjurs Kommuneplan 2009 blev der udpeget fire arealer, der er umiddelbart egnede til opstilling af vindmøller mellem m. Dette var ikke et egentlig arealudlæg, der gav ret til udarbejdelse af lokalplaner, men et udtryk for en udpegning af et måske egnet område. Før byggetilladelsen til de eventuelt nye vindmøller, skal der derfor udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse og miljøvurdering, en lokalplan, en VVM-tilladelse og projekterne skal igennem Energistyrelsens tekniske godkendelsesordning. Dette arbejde blev igangsat for tre af områderne; Skiffard, Skaføgård og Kærende i juli-august 2010, ved en offentlig indkaldelse af ideer og forslag. De indkomne bemærkninger indgik i den videre planlægning af områderne. I december 2010 godkendte Byrådet planforslagene for alle tre vindmølleområder for at sende dem i en offentlig høring som varede indtil den 22. februar I høringsfasen indkom en del bemærkninger og indsigelser til alle planforslagene og dette resulterede i, at de tre bygherrer kom med alternative forslag til placering af vindmøllerne samt justerede højde og MW. I juni 2011 besluttede byrådet at justere projekterne så de skulle se ud som følgende: Skaføgård: Samme placering men mindre møller og MW Skiffard: Ændret placering for to af vindmøllerne og mindre møller og MW Kærende: Ændret placering og kun opstilling af to vindmøller samt mindre møller og MW. Da vindmøllerne ved Skiffard og Kærende skal flyttes kræver det en ny planlægning med ny offentlig høring. Derfor præsenteres nu forslag til kommuneplantillæg 14b og lokalplanforslag 350b til politisk behandling. Sagsfremstilling Anmeldelsen af det justerede projekt fra bygherre ligger som bilag 1. De nye planforslag er udarbejdet på baggrund af disse anmeldelser. Forslag til kommuneplantillæg nr. 14b ligger som bilag 2, forslag til lokalplan nr. 350b ligger som bilag 3. Ændringerne i forhold til de tidligere præsenterede planforslag med tilhørende miljøvurdering (MV og

7 7 of 40 Side 6 VVM) er blevet screenet i forhold til om ændringerne af planerne skal miljøvurderes og/ eller skal igennem en ny VVM-redegørelse. Syddjurs Kommune har afgjort, at dette ikke er tilfældet. Screeningsskema samt afgørelse til miljøvurdering ligger som bilag 4 og Screeningsnotatet samt afgørelsen i forhold til VVM ligger som bilag 5 og 6. Miljørapporten fra december 2010 med tilhørende bilag og ikke-teknisk resume ligger som bilag 7, 8 og 9. Planlægningen er sket på baggrund af retningslinier i Syddjurs Kommuneplan 2009 afsnit om vindmøller, cirkulære nr om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller samt bekendtgørelse nr om støj fra vindmøller. Kommuneplantillægget og lokalplanen giver mulighed for opstilling af tre vindmøller på præcise koordinator, med tilhørende arbejdsområde, teknik/ kabelhuse og vejadgang. Vindmøllerne må være mellem 120 og 125 m i totalhøjde, det vil sige fra jorden til toppen af vingespidsen, hvor den er højest. Vindmøllerne er derfor mindre i forhold til tidligere fremlagte forslag samt de to vestligste møller er rykket lidt mod nord. Sagen kan ses på Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der er umiddelbart ingen økonomiske eller organisatoriske ændringer for Syddjurs Kommune, dog har kommunen mulighed for at få tilsagn om penge til lokale projekter igennem Den Grønne Ordning. Pengene udbetales kun, hvis projekterne gennemføres. Naboer til vindmøller har nogle økonomiske muligheder i forhold til opstilling af vindmøller. De har blandt andet mulighed for at købe andel i vindmøllerne (købsretsordningen) samt de har mulighed for at søge om erstatning, hvis værdien på deres ejendom falder på grund af opsætningen af vindmøllerne (Værditabsordningen). Det er projektmagerne/opstillerne, som har pligt til at gøre borgerne opmærksom på deres rettigheder samt udbyde en andel af deres vindmøller. Det er også opstillerne, der skal betale erstatning til naboerne for værditab af ejendomme. Taksationsmyndigheder vurderer eventuelle værditab på ejendomme, mens Energinet.dk administrerer både den grønne ordning, købsretsordningen og værditabsordningen. Syddjurs Kommune har ingen indflydelse eller pligter i forbindelse med de to sidstnævnte ordninger. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at Udvalget for Plan, udvikling og kultur videresender kommuneplantillæg nr. 14b og lokalplanforslag nr. 350b til videre behandling og vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet 2. at Udvalget for Natur, teknik og miljø videresender VVM og miljøvurdering til videre behandling og vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet 3. at Kommuneplantillæg nr. 14b, forslag til lokalplan nr. 350b sendes i en otte ugers offentlig høring fra den 7. februar 2012 til den 10. april at partshøring af udkast til afgørelse om VVM-bekendtgørelsen gennemføres sideløbende med den offentlige høring 5. at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 350 aflyses ved vedtagelse af nye planforslag.

8 8 of 40 Side 7 Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Udvalget for natur, teknik og miljø videresender VVM og miljøvurdering til videre behandling og vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet med den tilføjelse, at i den endelige VVM-tilladelse skal ansøger dokumentere at den nye støjbekendtgørelse, der trådte i kraft d. 1. januar 2012, overholdes. Kai Pedersen (A) og Kim Lykke Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Oversendes til Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Anette Quist Busk (A) og Kai Pedersen(A) støttede ikke beslutningen. Jørgen Brøgger (L) tog forbehold for beslutningen. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C).

9 9 of 40 Side Vindmøller ved Kærende. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurdering og VVM redegørelse Sagsnr.: 11/13982 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Fraværende: Tommy Bøgehøj (C) Bilag: - Åben: Bilag 1 - Anmeldelse af projektændringer ved Kærende med bilag - Åben: Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg 13b - Åben: Bilag 3 - Lokalplanforslag 349b - Åben: Bilag 4 - Afgørelse om ikke SMV pligt - Åben: Bilag 5 - Udkast til afgørelse om ikke VVM-pligt - Åben: Bilag 6 - VVM screeningsnotat - Åben: Bilag 7 - Miljørapport dec.2010 Kærende - Åben: Bilag 8 - Bilagsrapport Kærende - Åben: Bilag 9 - Ikke teknisk resume Kærende Resumé Byrådet ønskede med udpegningerne af de mulige vindmølleområder i Syddjurs Kommuneplan 2009, at den fælles satsning på Djursland som vedvarende energiområde følges op af handling. En udpegning af nye vindmølleområder er ligeledes et bidrag til den energiaftale Regeringen i maj 2008 indgik med Kommunernes Landsforening om arealreservation til opstilling af nye vindmøller på land, med en samlet kapacitet på 150 MW på landsplan ved udgangen af I Syddjurs Kommuneplan 2009 blev der udpeget fire arealer, der er umiddelbart egnede til opstilling af vindmøller mellem m. Dette var ikke et egentlig arealudlæg, der gav ret til udarbejdelse af lokalplaner, men et udtryk for en udpegning af et måske egnet område. Før byggetilladelsen, til de eventuelt nye vindmøller, skal der derfor udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse og miljøvurdering, en lokalplan, en VVM-tilladelse og projekterne skal igennem Energistyrelsens tekniske godkendelsesordning. Dette arbejde blev igangsat for tre af områderne; Skiffard, Skaføgård og Kærende i juli-august 2010, ved en offentlig indkaldelse af ideer og forslag. De indkomne bemærkninger indgik i den videre planlægning af områderne. I december 2010 godkendte Byrådet planforslagene for alle tre vindmølleområder for at sende dem i en offentlig høring som varede indtil den 22. februar I høringsfasen indkom en del bemærkninger og indsigelser til alle planforslagene og dette resulterede i, at de tre bygherrer kom med alternative forslag til placering af vindmøllerne samt justerede højde og MW. I juni 2011 besluttede byrådet at justere projekterne, så de skulle se ud som følgende: Skaføgård: Samme placering men mindre møller og MW Skiffard: Ændret placering for to af vindmøllerne og mindre møller og MW Kærende: Ændret placering og kun opstilling af to vindmøller samt mindre møller og MW. Da vindmøllerne ved Skiffard og Kærende skal flyttes kræver det en ny planlægning med ny offentlig høring. Derfor præsenteres nu forslag til kommuneplantillæg 13b og lokalplanforslag 349b til politisk behandling. Sagsfremstilling Anmeldelsen af det justerede projekt fra bygherre ligger som bilag 1. De nye planforslag er udarbejdet på baggrund af disse anmeldelser. Forslag til kommuneplantillæg nr. 13b ligger som bilag 2, forslag til lokalplan nr. 349b ligger som bilag 3. Ændringerne i forhold til de tidligere præsenterede planforslag med tilhørende miljøvurdering (MV og

10 10 of 40 Side 9 VVM) er blevet screenet i forhold til om ændringerne af planerne skal miljøvurderes og/ eller skal igennem en ny VVM-redegørelse. Syddjurs Kommune har afgjort, at dette ikke er tilfældet. Screeningsskema samt afgørelse til miljøvurdering ligger som bilag 4 og Screeningsnotatet samt afgørelsen i forhold til VVM ligger som bilag 5 og 6. Miljørapporten fra december 2010 med tilhørende bilag og ikke-teknisk resume ligger som bilag 7, 8 og 9. Planlægningen er sket på baggrund af retningslinier i Syddjurs Kommuneplan 2009 afsnit om vindmøller, cirkulære nr om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller samt bekendtgørelse nr om støj fra vindmøller. Kommuneplantillægget og lokalplanen giver mulighed for opstilling af to vindmøller på præcise koordinator, med tilhørende arbejdsområde, teknik/ kabelhuse og vejadgang. Vindmøllerne må være mellem 120 og 125 m i totalhøjde, det vil sige fra jorden til toppen af vingespidsen, hvor den er højest. Vindmøllerne er derfor blevet mindre i forhold til tidligere fremlagte forslag og der planlægges kun for opstilling af to i stedet for tre. Sagen kan ses på Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der er umiddelbart ingen økonomiske eller organisatoriske ændringer for Syddjurs Kommune, dog har kommunen mulighed for at få tilsagn om penge til lokale projekter igennem Den Grønne Ordning. Pengene udbetales kun, hvis projekterne gennemføres. Naboer til vindmøller har nogle økonomiske muligheder i forhold til opstilling af vindmøller. De har blandt andet mulighed for at købe andel i vindmøllerne (købsretsordningen) samt de har mulighed for at søge om erstatning, hvis værdien på deres ejendom falder på grund af opsætningen af vindmøllerne (Værditabsordningen). Det er projektmagerne/opstillerne, som har pligt til at gøre borgerne opmærksom på deres rettigheder samt udbyde en andel af deres vindmøller. Det er også opstillerne, der skal betale erstatning til naboerne for værditab af ejendomme. Taksationsmyndigheder vurderer eventuelle værditab på ejendomme, mens Energinet.dk administrerer både den grønne ordning, købsretsordningen og værditabsordningen. Syddjurs Kommune har ingen indflydelse eller pligter i forbindelse med de to sidstnævnte ordninger. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at Udvalget for Plan, udvikling og kultur videresender kommuneplantillæg nr. 13b og lokalplanforslag nr. 349b til videre behandling og vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet 2. at Udvalget for Natur, teknik og miljø videresender VVM og miljøvurdering til videre behandling og vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet 3. at Kommuneplantillæg nr. 13b, forslag til lokalplan nr. 349b sendes i en otte ugers offentlig høring fra den 7. februar 2012 til den 10. april Partshøring af udkast til afgørelse om VVM-bekendtgørelsen gennemføres sideløbende med den offentlige høring 5. Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 349 aflyses ved vedtagelse af nye planforslag.

11 11 of 40 Side 10 Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Udvalget for natur, teknik og miljø videresender VVM og miljøvurdering til videre behandling og vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet med den tilføjelse, at i den endelige VVM-tilladelse skal ansøger dokumentere at den nye støjbekendtgørelse, der trådte i kraft d. 1. januar 2012, overholdes. Kai Pedersen (A) og Kim Lykke Jensen (F) kan ikke tiltræde indstillingen. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Oversendes til Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Anette Quist Busk (A) og Kai Pedersen (A) støttede ikke beslutningen. Jørgen Brøgger (L) tog forbehold for beslutningen. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C).

12 12 of 40 Side Kommuneplantillæg 25, skovrejsningsområder. Endelig vedtagelse Sagsnr.: 11/31860 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Fraværende: Tommy Bøgehøj (C) Bilag: - Åben: Bilag 1 - Kommuneplantillæg 25 endelig - Åben: Bilag 2 - Skovkort Sagsfremstilling Forslag til kommuneplantillæg nr. 25, Skovrejsningsområde nord for sommerhusene ved Thorsager blev af byrådet vedtaget som forslag den 22. december 2011 og har været i offentlig høring i perioden fra den 4. oktober til den 29. november I høringsperioden indkom en enkelt bemærkning fra en nabo, som var bekymret for, at skovrejsningen skulle komme for tæt på hans hus. Kortet i kommuneplantillægget, som har været sendt ud i høringsfasen, viser det areal, som bliver til fredskov, men det er efter skovloven muligt at friholde op til 10 % af det samlede areal med fredskovspligt for beplantning, og samtidig modtage tilskud til skovrejsning på hele arealet. Det fremgår af den konkrete ansøgning om tilladelse til at etablere skov med fredskovspligt, at der ikke foretages tilplantning ved de ejendommene, der grænser op til det areal, hvor der er søgt om fredskovspligt. Kort er vedlagt som bilag 2. Der er dog ikke noget, der efterfølgende forhindrer, at disse arealer ved naturlig tilgroning vokser til skov, ligesom arealerne gerne må tilplantes, selvom de ikke skulle være udlagt som skovrejsningsområde. Kommuneplantillæg nr. 25 med er vedlagt som bilag 1. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag Lov om planlægning, Skovloven. Indstilling Direktøren indstiller kommuneplantillæg nr. 25 til endelig vedtagelse. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C).

13 13 of 40 Side Fælles bestyrelse for skole og dagtilbud på Mols Sagsnr.: 10/11924 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Fraværende: Anette Quist Busk (A), Tommy Bøgehøj (C) Bilag: - Åben: Styrelsesvedtægt Molsmodel - styrelsesvedtægt.doc - Åben: Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Resumé Forslag til styrelsesvedtægt for fælles bestyrelse for skole og dagtilbud på Mols forelægges til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling Udvalget for Familie og Institutioner godkendte den 9. maj 2011 et forsøgs- og udviklingsprojekt med henblik på, at Molsskolen og de tre dagtilbud på Mols Børnenes Gård, Knebel børnehave og Naturbørnehaven pr. 1. januar 2012 indgår et formelt samarbejde under fælles ledelse og fælles bestyrelse. Da der på Molsskolen i indeværende skoleår er indskrevet 397 elever, er der samtidig via udfordringsretten søgt om ministeriel dispensation fra Folkeskolelovens 24 a, hvoraf fremgår, at sådanne samarbejder kan indgås for skoler med normalt ikke over 150 elever og med beliggenhed i et byområde med ikke over 900 indbyggere. Skole- og forældrebestyrelserne på Mols har udarbejdet udkast til styrelsesvedtægt for den fælles bestyrelse. Forslaget ligger tæt op ad styrelsesvedtægten for de øvrige folkeskolers bestyrelser, men adskiller sig herfra ved at forældre- og medarbejderrepræsentanter vælges fra såvel skole som dagtilbud. Samtidig udvides antallet af forældrerepræsentanter fra 7 til 8. Forslaget er forelagt og godkendt af bestyrelserne på Mols den 5. december 2011, og vil indgå som bilag til Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes skolevæsen. Samtidig revideres teksten i den fælles styrelsesvedtægts 1, så Molsskolens bestyrelsessammensætning også fremgår heraf. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Fire bestyrelser tre forældrebestyrelser og en skolebestyrelse bliver til én fælles bestyrelse., og sekretærfunktionen varetages af skoleledelsen. Fællesbestyrelsens sammensætning har ingen økonomiske konsekvenser. Lovgrundlag Bekendtgørelser om valg til forældrebestyrelser i henhold til dagtilbudslov og folkeskolelov. Indstilling Direktøren indstiller, at forslaget til styrelsesvedtægt for fælles bestyrelse mellem Molsskolen og de tre dagtilbud på Mols indgår som bilag til Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen, og de heraf afledte ændringer i 1 i Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Anbefales overfor Byråd. Fraværende: Per Zeidler (V) og Anette Quist Busk (A)

14 14 of 40 Side 13 Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Anette Quist Busk (A) deltog ikke i sagens behandling. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C).

15 15 of 40 Side Ebeltoft Boligselskab endelig byggeregnskab skema C renovering afdeling 9 Sagsnr.: 11/32037 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Fraværende: Anette Quist Busk (A), Tommy Bøgehøj (C) Bilag: - Åben: Notat om gennemgang af byggeregnskab skema C Resumé Byrådet behandlede den 8. oktober 2009 Ebeltoft Boligselskabs ansøgning om godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af arbejder med byggeskaderenovering skema B. Anskaffelsessum før påbegyndelse blev godkendt med kr. til Landsbyggefondens endelige afgørelse. Landsbyggefonden meddelte den 26. oktober 2009 en anskaffelsessum før påbegyndelse på kr. Sagsfremstilling Ebeltoft Boligselskab v/kuben Management har den 24. oktober 2011 fremsendt det endelige byggeregnskab skema C til byrådets godkendelse og efterfølgende fremsendelse til Landsbyggefondens endelige godkendelse. Byggeregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på kr. Der er således en overskridelse på kr. i forhold til den af Landsbyggefonden godkendte anskaffelsessum på kr. Gennemgang af byggeregnskabet har givet anledning til at undersøge følgende forhold nærmere: Endelig afleveringsdato og dermed skæringsdato for tillæg af byggerenter. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum ved skema B. Afsatte beløbs anvendelse. Den endelige afleveringsdato er oplyst til 30. juni 2011, selv om indflytning i lejlighederne er sket den 11. marts Det normale er at der kan tillægges 2 måneder til indflytningsdatoen til færdiggørelser af arbejderne, denne dato udgør herefter afleveringsdato. Afleveringsdato har betydning for tillæg af renter til byggeudgiften. Renteudgifter medtaget i byggeregnskabet er mindre end den beregnede rente ved afleveringsdato 11. maj Kuben Management oplyser at det har været vanskelig at får renoveringsarbejderne færdiggjort, hvorfor afleveringsdato 30. juni 2011 anses for rimelig. Overskridelsen af den godkendte anskaffelsessum ved skema B med kr. oplyses til at udgøre udgifter til særlige vinterforanstaltninger på kr., der ikke var indregnet i anskaffelsessummen, samt uforudsete udgifter på kr. Når den samlede overskridelse ender på kr. skyldes det, at der er sparet kr. på omkostninger. Der er afsatte beløb i byggeregnskabet for 924 t.kr. Afsatte beløb kan kun bruges til de udgifter de er afsat til. Kuben Management oplyser, at udgifterne vedrører erstatningsfliser kr., erstatningsplankeværk kr. og revisionsudgifter kr. Senest 6 måneder efter byrådets godkendelse af byggeregnskabet skal Boligselskabet fremsende revisionspåtegnet dokumentation for afholdelse af udgifterne i modsat fald skal byggeregnskabet nedsættes. Byrådets godkendelse af byggeregnskabet skal efterfølgende sendes til Landsbyggefonden til endelig godkendelse. Team Ejendomme har gennemgået byggeregnskab og besigtiget renoveringsarbejderne på lokaliteten. Det konstateres at renoveringsarbejderne er udført og ikke giver anledning til bemærkninger. Der henvises til notat om gennemgang af byggeregnskab. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Såfremt byrådet godkender den endelige anskaffelsessum på t.kr. skal kommunen stille garanti for yderligere lån på 401 t.kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden.

16 16 of 40 Side 15 Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 om lov om almene boliger m.v. Landsbyggefondens regulativ om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedringer i alment byggeri samt infrastrukturændringer i Ghettoområder. Regulativet er udarbejdet i h. t. 95 i lov om almene boliger m.v. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. byggeregnskabet for byggeskade- og renoveringsarbejder godkendes med kr. og videresendes til Landsbyggefondens endelige godkendelse, 2. kommunen stiller garanti for yderligere kr. under forudsætning af at Landsbyggefonden stiller regaranti for 50%. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Anette Quist Busk (A) deltog ikke i sagens behandling. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C).

17 17 of 40 Side Resultat af gennemført EU udbud på ESDH system for Syddjurs Kommune gældende for 6 år fra 2012 Sagsnr.: 11/38499 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Fraværende: Anette Quist Busk (A), Tommy Bøgehøj (C) Bilag: - Åben: Aftaleudkast til underskrift - Kombit Resumé Syddjurs Kommune har fra januar 2007 gennemført en digital sags og dokumenthåndtering i alle fagområder, understøttet af IT systemet Acadre fra TRAEN a/s. I henhold til EU udbudsdirektivet og Konkurrencestyrelsens skærpelser for kommunerne, er der i 2011 gennemført et EU udbud på ESDH ( Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering), jævnfør Syddjurs Kommunes udbudsplan vedtaget i Sagsfremstilling Syddjurs Kommune har sammen med 5 andre kommuner deltaget i fællesudbud på ESDH systemer gennem KOMBIT. Resultatet af EU udbuddet betyder at kommunens kommende leverandør er TRAEN a/s, som har vundet udbuddet for de kommende 6 til 8 år, med et opdateret system, der implementeres i 2012, og ESDH systemet omfatter de af Syddjurs Kommune stillede krav til integrationer og snitflader. Resultatet af udbuddet betyder at der i 2012 bliver en reetableringsomkostning inklusiv implementering m.v. på ca ,- kr. i De samlede omkostninger over 6 år til etablering inkl. årlig drift vil være udgiftsneutral i forhold til nuværende omkostninger til ESDH, under forudsætning af: Omkostninger til aflevering til Statens Arkiver jævnfør til enhver tid gældende lovgivning, dækkes som teknisk korrektion grundet lov og cirkulærekrav At der ikke i aftaleperioden påføres ekstraordinære omkostninger til opgraderinger m.v. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Den samlede driftsomkostning inkl. etablering til nyt ESDH system for 2012 til og med 2018 beløber sig til ,- kr., heraf udgør omkostningen for 2012 i alt kr ,- Nuværende ESDH system drift over 6 år i alt Nyt ESDH system inkl. etablering og drift over 6 år i alt ,- kr ,- kr. Der er i udbudsresultatet medtaget en mulighed for 2 års ekstra aftale til i alt 8 år, som betyder, hvis det udnyttes, at businesscasen forbedres med kr. pr. år i alt kr. IT og digitaliseringschefen anmoder om at der, på grund af etableringsomkostningerne i 2012, gives tilladelse til negativ overførsel på kontoen Administrativ IT på ,- kr. fra 2012 til til 2013, og nedtrappes med kr. pr. år til og med Negativ overførelse af I kr. midler til adm. IT 2012 til til til til

18 18 of 40 Side til til Indstilling IT- og digitaliseringschefen indstiller forslaget til godkendelse. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Anette Quist Busk (A) deltog ikke i sagens behandling. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C).

19 19 of 40 Side Udbudsplan - 1. halvår 2012 Sagsnr.: 11/32431 Åben sag Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Fraværende: Anette Quist Busk (A), Tommy Bøgehøj (C) Bilag: - Åben: Notat vedr Udbudsplan for Syddjurs Kommune - Notat vedr Udbudsplan for Syddjurs Kommune - Åben: Udbudsplan - Åben: Udbudsoversigt Resumé Indkøbs- og udbudskontoret blev dannet ved en organisationsændring i foråret 2011 blandt andet med henblik på at styrke kommunens deltagelse i samarbejde om Jysk fællesindkøb og for at styrke råd og vejledning til fagområderne omkring udbud og indkøb. Økonomiudvalget blev på sit møde den 24. oktober 2011 orienteret om, at direktionen på sit møde den 11. oktober 2011 besluttede, at indkøbskontoret ca. hvert ½ år giver en orientering til direktion og økonomiudvalg om udbudsplan. Sagsfremstilling Som beskrevet i vedlagte notat af 15. december 2011 er der udarbejdet en udbudsplan for Syddjurs Kommune. Det er sket på baggrund af en analyse af kommunens indkøb. Ud fra et estimat på udgiften over en fire-årig kontraktperiode er der lavet en udbudsoversigt. Oversigten er gennemgået med afdelingscheferne med henblik på validering. Med fokus på de udbud der involverer indkøbs- og udbudskontoret, og de områder hvor der ikke er gældende indkøbsaftaler, peges der i udbudsplanen på følgende områder med henblik på nye udbud i første halvår af Dentalartikler Fødevarer Lokale byggemarkeder Vask og leje af måtter To af disse udbud forventes gennemført i samarbejdet Jysk Fællesindkøb, et gennemføres i samarbejde med SKI og et foretages i eget regi. Derudover er der i notatet oplistet en række genudbud og SKI aftaler som der skal tages stilling til i 1. halvår af Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ændrer ikke på organisering eller bemanding, men er arbejdsgrundlag for indkøbs- og udbudskontoret. Lovgrundlag EU direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Lovbekendtgørelse nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Indstilling Direktøren indstiller, 1. At udbudsplanen godkendes som indkøbs- og udbudskontorets arbejdsgrundlag i 1. halvår 2012.

20 20 of 40 Side At sagen forelægges økonomiudvalget til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Godkendt. Videresendes til Økonomiudvalgets efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Til efterretning. Anette Quist Busk (A) deltog ikke i sagens behandling. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C).

21 21 of 40 Side Kommunalfuldmagten om drift af vandrerhjem Sagsnr.: 07/26119 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Fraværende: Anette Quist Busk (A), Tommy Bøgehøj (C) Bilag: - Åben: SV: Vandrehjemssagen, haster - Bilag 3. Skitseoplæg til Syddjurs Sleep-over.pdf - Åben: Brev til Statsforvaltningen - Åben: Statsforvaltningens brev Resumé Statsforvaltningen har i brev af 8. december 2011 rettet henvendelse til Syddjurs Kommune ang driften af Rønde Vandrerhjem. Statsforvaltningen har anmodet kommunen om en generel redegørelse om hjemmelsgrundlaget for kommunens drift af Rønde Vandrerhjem som beskæftigelsesprojekt. Sagsfremstilling Syddjurs Kommune oplyste 25. November 2011 til Statsforvaltningen, at Danhostel har vurderet at vandrerhjemmet ikke længere er berettiget til 4 stjerner, men i stedet bør klassifiseres til 2 eller 3 stjerner. Derudover har kommunen oplyst Statsforvaltningen om, at vandrerhjemmet nu drives af Projektcenter Syddjurs. Statsforvaltningen har på den baggrund anmodet Syddjurs Kommune om en generel redegørelse for hjemmelsgrundlaget for kommunens drift af vandrerhjemmet som beskæftigelsesprojekt, på baggrund af styrelseslovens 49. Syddjurs Kommune er også i den forbindelse bedt om at fremsende en beskrivelse af beskæftigelsesprojektet. Rønde vandrerhjem har af flere omgange været udbudt til salg, men ved seneste udbudsfrist den 12. januar 2011 var der ikke indkommet nogle bud. Forskellige anvendelsesmuligheder er herefter drøftet og kommunens arbejdsmarkedsudvalg besluttede den 8. februar 2011 at udvalget gerne så vandrerhjemmet benyttet til at fremme arbejdspladser og praktikmuligheder for personer, som søges bragt tættere på arbejdsmarkedet. Byrådet besluttede på den baggrund den 31. marts 2011, at lade Projektcenter Syddjurs overtage driften. Beslutningen om at drive vandrerhjemmet som kommunalt beskæftigelsesprojekt har hjemmel i 1 og 2 i lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lovens 13 stk. 3, giver byrådet adgang til at tilrettelægge formidling af virksomhedsrettede sociale tilbud mv. Syddjurs Kommune anser beskæftigelsesprojektet for at være hjemlet i kapitel 10 om vejledning og opkvalificering i lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2010 om aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter virksomhedspraktik er et nyt redskab i indsatsen. Ifølge 32 stk. 1, nr. 2, i denne lov kan vejledning og opkvalificering bestå i bl.a særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb bl.a for borgere, der har begrænset arbejdsevne. Som det ses af vedlagte bilag skaber vandrerhjemmet ikke konkurrenceforvridning ved en prissammenligning. Økonomi og organisatoriske konsekvenser ingen

22 22 of 40 Side 21 Lovgrundlag 1 og 2 i lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2010 Bilag Svarskrivelse til Statsforvaltningen Projektcenter Syddjurs beskrivelse af vandrerhjems projektet Indstilling Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstillingen indstilles til Byrådets efterretning. Supplerende Sagsfremstilling Der foreligger svar af 12. januar 2012 fra Statsforvaltningen, hvoraf det fremgår, at Statsforvaltningen ikke finder anledning til at foretage sig yderligere i sagen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets efterretning. Anette Quist Busk (A) deltog ikke i sagens behandling. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C).

23 23 of 40 Side Udtalelse til Statsforvaltningen Midtjylland vedr. afgørelser efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning Sagsnr.: 11/33482 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Fraværende: Anette Quist Busk (A), Tommy Bøgehøj (C) Bilag: - Åben: Kommunens afgørelser efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning - Åben: Afgørelser efter den sociale beskæftigelsesmæssige lovgivning Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført tilsyn med kommunerne i Midtjylland vedr. afgørelser truffet efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning i Statsforvaltningen her i den forbindelse anmodet om udtalelse vedr. tilsynet, som er udført i Syddjurs Kommune. Sagsfremstilling Statsforvaltningen Midtjylland har i august 2011 gennemført et statsligt tilsyn med kommunerne i Midtjylland omkring kommunale afgørelser, som er påklaget til Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn. Baggrunden herfor er, at Tilsynet i august 2011 noterede sig presseomtale af den hyppighed, hvormed kommunale afgørelser påklages til beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, og den andel af klagerne, hvori kommunernes afgørelser underkendes helt eller delvis. Tilsynet undersøgte på baggrund af presseomtalen, med hvilket resultat beskæftigelsesankenævnet og det sociale nævn i 2010 behandlede klager over afgørelser i de midtjyske kommuner. Fra Syddjurs Kommune traf Beskæftigelsesankenævnet i 2010 realitetsafgørelser om 72 afgørelser. Heraf stadfæstedes 48, svarende til 67%. Det social nævn traf afgørelse om 159 afgørelser. Heraf stadfæstedes 123, svarende til 77%. Se detaljerede opførelse i bilag. Kommunen er anmodet om en udtalelse om, hvorvidt kommunen finder disse tal for tilfredsstillende. Og hvis dette ikke er tilfældet, hvad kommunen har foretaget eller agter at foretage på baggrund af de beskrevne forhold. På den baggrund fremlægger Familieafdelingen og Social og voksen-handicapafdelingen en udtalelse i forhold til sager og afgørelser på det specialiserede socialområde, der har været behandlet i Det sociale nævn. Af den detaljerede oversigt ses, at der på Familieafdelingens område er behandlet 28 klagesager af Det Sociale Nævn i 2010 (servicelovens 41 og 42 samt 52 ff.). Af disse 28 sager er 4 er afvist, og af de resterende 24 sager er 2 ændret (8%), 6 er hjemvist (25%) og 16 er stadfæstet (67%). Der foreligger ikke opgørelser over, hvordan de hjemviste sager efterfølgende fordeler sig mellem stadfæstede eller ændrede afgørelser. Hovedparten af klagerne (19) vedrører afgørelser om kompensation for merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn i hjemmet, som beror på skønsmæssige vurderinger. Klagerne er dermed med til at skærpe disse vurderinger, og i det lys vurderes tallene på Familieafdelingens område at være tilfredsstillende.

24 24 of 40 Side 23 På Social og voksen-handicapafdelingens område, som omfatter Lov om social pension og Lov om højeste, mellemste mv. førtidspension samt servicelovens ) er der behandlet klagesager i Det Social nævn svarende til: 21 sager vedr. social pension, hvoraf 3 er bortfaldet. 18 sager er stadfæstet (86%). 55 sager vedr. støtte til voksne, merudgifter, botilbud og hjælpemidler mv. Hvoraf 5 sager er bortfaldet. Af de resterende 50 sager er 8 hjemvist (16%), 6 er ændret (12%) og 36 er stadfæstet (72%). Tallene på social og voksen-handicapområdet vurderes at være tilfredsstillende. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der er ingen økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 med senere ændringer. Indstilling Direktøren indstiller, at kommunens afgørelser efter den sociale lovgivning til afgørelse i Det social nævn vurderes tilfredsstillende. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Anbefales overfor Byråd. Fraværende: Per Zeidler (V) og Anette Quist Busk (A) Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilling indstilles til byrådets efterretning, med bemærkning om tilfredshed med, at der udarbejdes forretningsgange omkring formueforhold og tilbagebetaling efter aktivloven. Fraværende: Erling Post (V) og Michael Nielsen (A) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets efterretning. Anette Quist Busk (A) deltog ikke i sagens behandling. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C).

25 25 of 40 Side Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund Sagsnr.: 11/34712 Åben sag Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Fraværende: Anette Quist Busk (A), Tommy Bøgehøj (C) Bilag: Sagsfremstilling I trepartsaftalen 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund (indvandrere/efterkommere). Målet er, at medarbejderne i kommunen skal afspejle kommunens og regionens sammensætning i arbejdsstyrken. Af aftalen fremgår, at kommunen som minimum skal fastsætte et måltal for kommunens samlede medarbejderstab og et måltal for hvert af 5 fagområder. Kommunen kan vælge at fastsætte flere eller mere detaljerede måltal. Måltallene fastsættes på baggrund af andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken i kommunen, og andelen af indvandrere/efter-kommere i arbejdsstyrken i den region, kommunen ligger i. Målene skal vedtages politisk og kan indgå i en integrationspolitik, i en personalepolitik, i flerårige planer eller i målsætninger for kommunens udvikling. Målene skal vurderes en gang om året. KL udarbejder de nødvendige data hertil. KL har nu fremsendt vejledning til, hvordan kommunen kan leve op til aftalen. KL har samtidig fremsendt data til brug for opgaven. Nuværende fordeling Andel i % Ansatte indvandrere/efterkommere i Syddjurs Kommune 2,55 % Administrativt område* 1,63 % Børne- og ungeområdet* 1,81 % Teknisk område og service* 7,08 % Undervisningsområdet* 0,54 % Ældre, sundhed og handicap* 3,35 % Andelen af indvandrere/efterkommere i Syddjurs Kommune i arbejdsstyrken (16 66 år)** Andelen af indvandrere/efterkommere i Region Midtjylland i arbejdsstyrken (16 66 år)** 2,07% 3,76 % * Tallene er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik og FLD, september 2010 ** Tallene er baseret på Danmarks Statistiks arbejdsstyrkestatistik Ansatte i fagområderne er afgrænset ved de kommunale overenskomster. Der er i kommunen ansat 89 personer, som er indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Som det fremgår, har Syddjurs Kommune ansat en højere andel af indvandrere/efterkommere i forhold til andelen af arbejdsstyrken i kommunen, mens andelen af ansatte er mindre i forhold til arbejdsstyrken i regionen. Andelen er dog meget ujævnt fordelt på fagområder. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at Økonomiudvalget tager til efterretning, at den nuværende andel ligger på et tilfredsstillende niveau. 2. at Hovedudvalget drøfter hvilke initiativer, der bør iværksættes for at sikre fastholdelse af den nuværende andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund.

26 26 of 40 Side 25 Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller, 1. at Økonomiudvalget tager til efterretning, at den nuværende andel ligger på et tilfredsstillende niveau. 2. at hovedudvalget drøfter hvilke initiativer, der bør iværksættes for at sikre fastholdelse af den nuværende andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Godkendt. Anette Quist Busk (A) deltog ikke i sagens behandling. Fraværende: Tommy Bøgehøj (C).

27 27 of 40 Side Aktuelle sagsbehandlingstider i Natur, teknik og miljø Sagsnr.: 10/21027 Åben sag Sagen afgøres i: Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) Fraværende: Tommy Bøgehøj (C) Bilag: - Åben: Statistik for landzone - December Åben: Statistik for byggeri - Oktober kvartal Åben: Notat vedr. sagsbehandlingstider på landbrugssager - Forslag til handlingsplan for miljøgodkendelser af landbrug_dec 2011.doc Resumé Udvalget for natur, teknik og miljø orienteres hvert kvartal om sagsbehandlingstiden indenfor udvalgets ressort. Sagsfremstilling Til udvalgets orientering fremlægges aktuelle oversigter over indkomne ansøgninger indenfor udvalgets myndighedsområder. Det gælder bl.a. ansøgning om byggetilladelse og landzonegodkendelse samt ansøgning om miljøgodkendelse på virksomhedsområdet, herunder udvidelser af husdyrbrug. Den findes på erhvervsportalen under landbrug/sagsbehandlingstider for miljøansøgninger, og den opdateres nogenlunde hver måned. +og+sagsliste+for+ans%c3%b8gninger+efter+husdyrloven Det skal bemærkes jf. vedlagte link at der er en lang venteliste på godkendelser af miljøansøgninger på landbrugsområdet. Dette har også været drøftet med Djurslands Landboforening. På baggrund heraf har Natur- og miljøchefen udarbejdet et notat, der fremgår af orienteringssagen. I dette beskrives status på området og nogle forslag til optimering af sagsbehandlingen. Direktøren foreslår, at denne plan tilføjes følgende opmærksomhedsområder: - differentieret sagsbehandling - fokus på forhåndsdialog med ansøger - benchmarking med andre kommuner - selve godkendelsen og dertil hørende sagsgange - bemandingsplan - opstilling af måltal - digitalisering, status og muligheder - samarbejdet med Djurslands Landboforening - udviklingsprojekt omkring Styrket borgerkontakt På denne baggrund foreslås det, at udvalget senest i forbindelse med fremlæggelse af det kommende kvartals sagsbehandlingstider forelægges en samlet handlingsplan, der har det sigte at nedbringe sagsbehandlingstid. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen. Indstilling Direktøren indstiller, at materialet fremlægges til udvalgets orientering og drøftelse. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Taget til efterretning.

Vedrørende Rønde Vandrerhjem, Statsforvaltningens journal nr. 2007-613/194

Vedrørende Rønde Vandrerhjem, Statsforvaltningens journal nr. 2007-613/194 1 of 5 03-01-2012 Sagsnr.: 07/26119 Sagsbehandler: Åse Terkelsen Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Tlf.: 8753 Vedrørende Rønde Vandrerhjem, Statsforvaltningens

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Velkommen. Borgermøde d. 27. september 2012 kl Vindmøller ved Ulkær Mose. Læs mere på

Velkommen. Borgermøde d. 27. september 2012 kl Vindmøller ved Ulkær Mose. Læs mere på Velkommen Borgermøde d. 27. september 2012 kl. 19.00 - Vindmøller ved Ulkær Mose Dagsorden: kl. 19.00 kl. 19.10 Kl. 19.20 kl. 19.50 kl. 20.10 kl. 21.00 Velkomst ved Carsten Kissmeyer Orientering om vindmølleplanlægning

Læs mere

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods 9.15.T3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Udviklingsafdelingens

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder Temamøde Onsdag den 26. august 2015 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde 1 of 10 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 12. januar 2016 Kl. 13:30 Projektcenter Syddjurs i Følle Lerbakken 1, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Endelig version, T T3. Kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods

Endelig version, T T3. Kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods Endelig version, 10.09.12. 9.15.T3 9.15.T3 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Plangruppen Hovedpostadresse:

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at etablere en teltplads og shelter på ejendommen matr.nr. 160 Oksbøl, Broballe, der ligger på Lusigvej 26, 6430 Nordborg

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato:

NOTAT. Notat status for vindmølleplanlægningen. Dato: Side 1/10 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: ØK 01.02.00-P20-7-14 Notat status for vindmølleplanlægningen Dato: 01-12-2014 Dette notat har til formål, at give indblik i status for planlægningen for nye vindmølleprojekter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere