Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:"

Transkript

1 30. september 2013 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. september 2013 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Hans Peter Blicher Christian Kierkegaard Mona Juul Simon Tøgern Medarbejderrepræsentanter: Ole Rode Jensen Karsten Vestergaard Studenterrepræsentanter: Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Per Linnemann Larsen Afbud: Christopher Bering Baden Ulrik Petersen Schmidt Lars Werge Crestina Cornett Gæster: Thomas Rasmussen Referent: Jeanne Mørk Hansen

2 Referat af bestyrelsesmødet den 23. september Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 24. juni 2013 Referatet godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Bestyrelsen har pr. brev modtaget en opfordring fra ministeriet til at støtte ledelsen på højskolen i at få implementeret de nye arbejdstidsregler/årsnorm, der betyder, at der ikke længere må indgås lokalaftaler, men at fordeling af arbejdstiden alene sker som en aftale mellem den individuelle medarbejder og arbejdsstedet. Lars Poulsen fortalte, at der på højskolen er indgået en overordnet rammeaftale, der trods navnet Norm og vilkår, fuldt ud lever op til ministeriets krav. Aftalen er blevet præsenteret for både ministeriet og Moderniseringsstyrelsen, der ikke havde væsentlige kommentarer eller indvendinger. Alle hidtidige lokalaftaler er endvidere opsagt pr. 1. august Karsten Vestergaard opfordrede til, at ledelsen på højskolen gør en ekstra indsats for at skabe tryghed hos medarbejderne, da han oplever, at de ikke er helt afklarede med, hvad den nye aftale betyder for dem konkret. Rektoratet vil give en status i Siden sidst til næste bestyrelsesmøde. Aftale med kinesisk top universitet Samarbejdet er en del af en større national satsning, hvor der i højere grad fokuseres på de fælles interesser frem for forskelle i eksempelvis holdninger til nyhedsformidling. Samarbejdet har et stort fagligt udbytte for såvel os som for de kinesiske studerende. Status vedrørende lokalisering i København og Aarhus De valgte rådgivere er nu i gang med at henvende sig til potentielle investorer for at finde en mulig køber. Rektoratet forventer at få en orientering, når denne runde er gennemført. Medarbejderdøgn 2013 Lisbeth Knudsen gav sammen med David Asmussen, kreativ direktør i Halbye Kaag JWT, et bud på branchens og højskolens udfordringer i fremtiden. Lisbeth Knudsen bad om i forlængelse heraf, at bestyrelsen i nærmeste fremtid reviderer strategiplanen for at sikre, at højskolens undervisningsmetoder er tidssvarende, og at uddannelserne giver de studerende de kompetencer, som udviklingen og branchen efterspørger. 2

3 Mona Juul supplerede med, at en rundspørge i hendes branche bekræfter det behov for tekstforfattere, som David Asmussen havde påpeget, og at der efter hendes mening er basis for en selvstændig uddannelse af disse. Hun opfordrede endvidere til, at erfaringerne fra Berghs i Sverige bliver undersøgt nærmere. Karsten Vestergaard supplerede yderligere med, at den hurtige digitale udvikling øger behovet for folk, der både har en visuel og kreativ vinkel, men samtidig har kendskab til det programmeringsmæssige. På baggrund af diskussionen blev rektoratet bedt om en analyse og en tidsplan for en revidering af strategiplanen. Uddannelsesadministrationen Organisationsændringerne har bevirket, at to medarbejdere i Aarhus har opsagt deres stilling. Begge har været fraværende siden udmelding om ændringen. Det har umiddelbart givet lidt udfordringer i forhold til modtagelse af kursister i Aarhus. Disse udfordringer vil dog hurtigst muligt blive løst, så formålet med ændringen, nemlig at øge serviceniveauet, kan indfries. Kommunikationsuddannelsen presset på praktik På grund af sygdom hos den ansvarlige medarbejder er arbejdet med at finde praktikpladser kommet i gang senere end planlagt. Der er dog nu udpeget anden medarbejder til at varetage opgaven. Status er, at der pt. er fundet 20 praktikpladser. Søgning til disse pladser starter i uge 43. Rektoratet forventer, at alle pladser vil blive fundet inden da. Samtidig er Lars Poulsen i dialog med ministeriet om en eventuel dispensation, således at det lønnede praktikophold kan konverteres til praktik på SU-vilkår, hvis det mod forventning ikke lykkes at skaffe alle 45 praktikpladser. Herefter fulgte en diskussion om hvilke barrierer, der eventuelt kunne være hos aftagerne i forhold til at modtage praktikanter. Lisbeth Knudsen bad om en tæt opfølgning og en status på næste bestyrelsesmøde. E-læring Det ene projekt har eksternt fokus og skal øge udbuddet af forskellige e- læringsudbud og -produkter i efter- og videreuddannelsen for at imødekomme behovet hos kunderne. Her er der tale om at købe allerede færdigudviklede løsninger. Det andet projekt kører under Forskning, Viden og Innovation. Det er isoleret til journalistuddannelsens 7. og 8. semester og skal afprøve e-læring som et pædagogisk værktøj. Begge projekter vil høste værdifulde erfaringer til, hvordan e-læring i fremtiden skal håndteres på højskolen. E-læring vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde som et mere generelt tema. 3

4 Akademiuddannelserne godt fra start Lars Poulsen lovede at give en status på næste bestyrelsesmøde. Ph.D-stipendier Stipendierne er udelukkende støtte af de 2,2 mio. kr., som FIVU har givet for at fremme forskning og innovation. Thomas Rasmussen oplyste om, at hans afdeling på sigt vil gøre mere for også at fremme erhvervs Ph.D'er. 4. Økonomi Per Linnemann Larsen gennemgik det medsendte regnskab. Halvårsregnskab 2013 Nedgang i omsætningen på ca. 7 mio. kr. skyldes primært mindre aktivitet på efter- og videreuddannelserne, specielt færre 6-ugers selvvalgt kurser. Forecast 2013 Det forventes, at resultatet vil ligge ca. 1,7 mio. kr. under budget, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til seneste forecast, der forudså et resultat på 3 mio. kr. under budget. Opjusteringen skyldes primært, at der er kommet væsentligt flere tilmeldinger til efter- og videreuddannelse end forudsat. En yderligere forbedring af resultatet synes mulig, da indtægter på de nye korte kurser, Express, ikke er medtaget. De endelige tal for CU-samarbejdet med Aarhus Universitet foreligger ikke endnu, men giver også anledning til optimisme. Jens Otto Kjær Hansen slog fast, at rektoratet er ekstra opmærksom på en meget stram omkostningsstyring, og at alle påtænkte stillingsopslag på den baggrund bliver nøje overvejet. Pt. er der flere ubesatte stillinger, blandt andet den ene af de to stillinger i Studieadministrationen, hvor medarbejderne har valgt en opsigelse frem for at flytte til København. Balanceprincippet FIVU har stadig ikke givet en klar melding på, hvilke konsekvenser de ændrede regler får for 2013, eller hvordan det vil blive håndteret i Investeringer 2013 Investeringsbudgettet er fulgt. Omkostningerne til renoveringerne på Emdrupvej fremgår ikke af regnskabet endnu, da regningerne er blevet betalt hen over sommeren. 5. Højskolens status i forhold til eksterne krav og sektorens strukturudvikling Nyt oversigtsskema udleveret med opdateringen baseret på seneste udvikling i samarbejdet med Aarhus Universitet. Det endelige lovforslag er nu sendt i høring. Jens Otto Kjær Hansen informerede om, at højskolen med støtte fra de andre professionshøjskoler vil forsøge at få afgrænset sit råderum i bekendtgørelsen, således at det er klart i forhold til, hvad der kan tolkes som teknisk-merkantilt. 4

5 Jens Otto Kjær Hansen fortalte endvidere, at rektoratet har fortaget en detaljeret analyse af udbuddet i uddannelser, der i titel eller indhold umiddelbart ligner vores, samt lavet en opgørelse over den geografiske fordeling af de studerende. Sidstnævnte viser en klar overrepræsentation af både ansøgere og optagne i den nære geografi af, hvor uddannelsen udbydes dog ikke så markant for journalistuddannelsen. Herefter fulgte en diskussion af, om højskolen i højere grad skulle rendyrke sin profil, samt behovet for at udbyde flere uddannelser eller for at udbyde de allerede eksisterende i både Aarhus og København. Rektoratet blev på baggrund af diskussionen bedt om følgende til næste bestyrelsesmøde: a) Revidering af strategiplan baseret på nye krav til dimittendernes kompetencer som følge af udviklingen i mediebranchen, samt opbrydning i aftagerbranchens traditionelle stillingsstruktur og funktionsopdeling. Analyse af nye behov samt tidsplan. b) Uddybning af sektoranalyse baseret på bestyrelsens input og en vurdering af det geografiske behov samt en skitsering af, hvad der skal til for at udbyde udvalgte uddannelser, eksempelvis journalistuddannelsen, på den anden campus. Simon Tøgern opfordrede kraftigt til, at der blev foretaget aftager- og dimittendanalyser. Rektoratet tog dette til efterretning. Jeanne Mørk Hansen sørger for at udsende baggrundsmateriale til sektoranalysen sammen med referatet. 6. Orientering om express-kurser Thomas Rasmussen fortalte om de nye kurser, der skal få højskolen ud på privatmarkedet, hvor vi i dag ikke er til stede. Målet er at gøre højskolens kompetencer tilgængelige ved at tilbyde kurser, som er intensive og fokuserede, umiddelbart omsættelige og anvendelige samt professionelle og rimelige i pris. Målgruppen er privatpersoner samt ansatte i private og offentlige virksomheder, som arbejder med formidling, og som har behov for nye eller opdaterede kompetencer inden for kommunikation eller medier. 68 kurser, 28 forskellige, er klar til at blive udbudt på Der er betaling på kort ved tilmelding. Hvert kursus kræver 14 deltagere for at blive gennemført; ellers vil kursisterne blive tilbudt et andet kursus. Kurserne forventes at give en øget indtjening og har krævet meget små investeringer for at komme i gang. 5

6 7. Årsplan 2014 Q1: Tirsdag den 25. marts kl (efterfulgt af frokost), Campus Aarhus Q2; Tirsdag den 24. juni kl , Campus København Q3: Tirsdag den 23. september kl , Campus Aarhus Q4: Torsdag den 11. december kl , Campus København 8. Eventuelt Intet til punkt. 6

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 19.06.2012-1/1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl. 10.00-12.00 på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København.

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE 1 I 2014 uddannedes de første bachelorer fra højskolens uddannelse i Fotografisk Kommunikation, der er specialiseret

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2013 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Olof Palmes Allé 11 8200 Aarhus N I: www.dmjx.dk M: info@dmjx.dk T: 89 440 440 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23 Skov & Landskab CB-møde nr. 35, bilag 1 Centerbestyrelsen 30-11-2011/LCH/NEK Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 STRATEGI 2020 MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Hvad er en mission?... 4 Hvad er en værdi?... 4 Hvad er en vision?... 4 Proces... 5 Møder med handicaporganisationerne...

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere