Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg"

Transkript

1 pmcewtfrhouse(ajpfrs ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsak'tieselskab Hjaltesvej 16, Postboks Holstebro holstebro(êpwc.dk Telefon 96 II is 00 Telefax 96 II 1900 Projekt FREA Budget - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisiousakieselskab, CVR-nr. J , Gentofte

2 Indholdsfortegnelse Side Erklæring afgivet af uafhængig revisor om gennemgang af budget 1 Ledelsens budgetberetning Budgetforudsætninger Resultatbudget Balancebudget Pengestrømsbudget N oter til budgettet frlce\1iaerhouse(wpers ti

3 Erklæring afgivet af uafhængig revisor om gennemgang af budget Til ledelserne for Dansk Akvakultur, Danmarks Fiskeriundersøgelser, DHI Vand og Miljø, Fødevarestyrelsens Sektion for Akvakultur, Institut for Miljøvurdering og KMK ApS Vi har efter aftale udført en gennemgang af budgettet for Projekt FREA - et fuldt recirkuleret akvakulturanlæg for budget årene 1-5. Budgettet udarbejdes på grundlag af de i budgettet på side 4-5 angivne forudsætninger. Projektgruppen har ansvaret for budgettet. Vort ansvar er, på grundlag afvor gennemgang, at udtrykke en konklusion om budgettet. Budgettet er udarbejdet alene til brug for låneansøgninger og informationer i forbindelse med etablering af et fuldt recirkulerende akvakulturanlæg. Det udførte arbejde Vi har udført vort arbejde i overensstemmelse med danske revisionsstandarder for afgivelse af erklæringer på budgetter. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede, og høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på basis af disse forudsætninger samt den angivne regnskabspraksis og ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har som led i vort arbejde vuderet budgetforudsætningerne og grundlaget herfor samt den anvendte regnskabspraksis. Vi har efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse hermed samt kontrolleret den talmæssige sammenhæng i budgettet, ligesom vi har vurderet den samlede præsentation af budgettet. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkæfter, at budgetforudsætningerne er velbegrudede. Det er endvidere vor opfattelse, at budgettet for budgetårene 1-5 er udarbejdet i overensstemmelse med de i budgetberetningen beskrevne forudsætninger og dermed beskriver ledelsens forventninger til udviklingen i selskabets resultat, pengestrømme og økonomiske stiling. fricewatfrhouse(wpers ti i

4 Erklæring afgivet af uafhængig revisor om gennemgang af budget Supplerende oplysninger De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra det i budgettet angivne, idet faktiske begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige, jf. ledelsens redegørelse i budgetberetningen. Holstebro, den 3. juli 2007 Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab T. Wium-Andersen statsautoriseret revisor fricewatfrhouse(wpers ti 2

5 Ledelsens budgetberetning Projektdeltagere Der er følgende deltagere i Projekt FREA: li Dansk Akvakultur Cl Danarks Fiskeriundersøgelser Cl DHI Vand og Miljø Cl Fødevarestyrelsens Sektion for Akvakultur Cl Institut for Miljøvurdering Cl KMK ApS Formål Med Projekt FREA ønsker projektdeltagerne at foretage en udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerende akvakulturanlæg. Til brug for dette, har projektdeltagerne fået udarbejdet nedenstående budget. Budgettet skal vise de økonomiske konsekvenser ved etablering af et fuldt recirkuleret akvakulturanæg til opdræt af ørreder. Budgetmæssigt er det forudsat, at projektet etableres som et aktieselskab med en egenkapital (aktiekapital) svarende til den budgetterede egenfinansiering DKK Budgetgrundlag Budgettet er udarbejdet på grundlag af - meddelte budgetoplysninger - anlægsinvesteringer DKK 73,5 mio. og - forventet anlægsfinansiering som følger: Anlæg og driftsmidler Pro duk - tionshaller Cl Den Europæiske Fiskerifond - tilskud Cl Realkredit - lån Cl Ban - lån li Selvfinansiering 30% 30% 60% 60% 10% 100% 10% 100% Kommentarer ti budgettet Det nye anlæg har en produktionskapacitet på ton ørreder efter følgende principper: li Intet vandindtag fra vandløb li Ingen direkte udledning til vandløb li Marginal miljøpåvirkning Cl Optimale vilkår for fiskebestanden under opvæksten fricewatfrhouse(wpers ti 3

6 Ledelsens budgetberetning Kommentarer ti budgettet (fortsat) li Rentabel drift II Markedsorienteret produktion li Økologisk produktion li Bedste arbejdsmiljø for medarbejdere II Placering i udkantsområder Anlægsinvesteringerne forventes at andrage DKK 73,5 mio., hvoraf tekniske anlæg og driftsmidler udgør DKK 48,5 mio. og produktionshaller DKK 25 mio. Der forventes 30% tilskud til hele investeringen svarende til DKK 22 mio. fra Den Europæiske Fiskerifond. Der forventes økologisk produktion. Af forsigtighedsgrunde er der budgetmæssigt taget udgangspunkt i traditionel produktion, idet man ikke på nuværende tidspunkt har forudsætninger for at kune bedømme, hvorledes en økologisk produktion af denne størrelse vil påvirke markedet - såvel salgsmæssigt (salgspris) som råvaremæssigt (foder) m.v. Budgettet viser underskud i de to første budgetår på hhv. DKK 3,0 mio. i budgetår 1 og DKK 3,7 mio. i budgetår 2. Fra og med budgetår 3 forventes der et overskud på DKK 3,3 mio. Dette stiger til et overskud på hhv. DKK 3,9 mio. i budgetår 4 og DKK 4,4 mio. i budgetår 5. Til driftsfinansiering vil der være behov for en kredit på ca. DKK 12 mio. i budgetår l, stigende til DKK 16 mio. i budgetår 2. I løbet afbudgetår L vil der være et yderligere likviditetsbehov på ca. DKK 8-12 mio. til mellemfinansiering af moms på anlægsinvesteringerne. Likviditeten vil herefter med den forventede produktion, ornostningsstrukur, finansiering og afdragsprofil være positiv og medføre en positiv likviditet i budgetår 5 på DKK ca. 2 mio. Hoved- nøgletalsoversigt: Budget Budget Budget Budget Budget år år år år år L DKK DKK DKK DKK DKK Resultatopgørelse Bruttoudbyte Bruttoresultat Resultat før finansielle poster (2.065) (1.224 ) Årets resultat (3.082) (3.655) fricewatfrhouse(wpers ti 4

7 Ledelsens budgetberetning Hoved- nøgletalsoversigt(fortsat): Budget Budget Budget Budget Budget år år år år år L DKK DKK DKK L Balance Balancesum Egenkapital Finansiel udvikling Pengestrømme fra: - driftsaktivitet (9.788) (588) investeringsaktivitet (51.450) O O O O - finansieringsaktivitet Årets forskydninger i likvider (3.660) (3.660) (3.660) (3.660) (11.618) (4.248) Antal medarbejdere Nøgletal i % Overskudsgrad (15) (5) Afkastningsgrad Soliditetsgrad 7 L Produktion, ton Nøgletal pr. kg. fisk DKK DKK DKK DKK DKK Produktionsværdi pr. kg. fisk 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Foderkoeffcient 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Omkostninger til fisk 0,50 0,33 0,25 0,25 0,25 Omkostninger til foder 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 Andre variable omkostninger (el, ilt m.v.) 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 Drift anlæg og materiel 0,94 1,13 0,56 0,56 0,56 Drift ejendom 0,24 0,17 0,09 0,09 0,09 Administration 0,46 0,33 0,17 0,17 0,17 Personaleomkostninger 2,65 1,76 0,88 0,88 0,88 Afskrivninger 2,48 3,31 1,65 1,65 1,65 Resultat før finansielle poster pr. kg. fisk -0,94-0,82 2,62 2,62 2,62 Finansielle udgifter 2,04 2,43 1,13 0,92 0,68 Ordinært resultat før skat pr. kg. fisk -2,99-3,25 1,49 1,70 1,94 Omkostningsarteme er opstilet på samme måde som i "Regnskabsstatistik for akakultu". fricewatfrhouse(wpers ti 5

8 Ledelsens budgetberetning Følsomhedsanalyse. Af nedenstående tabel fremgår virkningerne af ændringerne i væsentlige parametre. Beregningerne er foretaget i budgetår 3, hvor det forventes, at anlægget er fuldt ud implementeret. Resultatændring DKK Ændring i nettoomsætning ved prisændring på +/- 10 % pr. kg Ændring i foderudgifter ved prisændring på +/- L O % pr. kg Ændring i El-udgifter ved prisændring på +/- 10 % pr. KwH. 420 Ændring i renteudgifter ved en renteændring på +/- 1 %. 585 Som det ses er pilotprojektet følsom overfor flere parametre. De mest følsomme parametre er ændringen i salgsprisen på fisk samt ændringen i prisen på foder. Et isoleret fald i salgsprisen på 10% fra DKK 15,00 til DKK 13,50 pr. kg svarer ca. til årets overskud før skat i budgetår 3. fr1cewatfrhouse(wpers ti 6

9 Ledelsens budgetberetning Ledelsens erklæring Det er vores opfattelse, at de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet, er rimelige og sandsynlige ud fra de på nuværende tidspunk kendte forhold. Da det er et pilotprojekt i stor skala er usikkerhederne store. Der er ingen erfaringsgrundlag fra tilsvarende store projekter. Erfaringsgrundlaget stammer alene fra de indtil nu etablerede modeldambrug, hvis produktion pr. anlæg omfatter op til 20-25% af dette anlægs produktion. Vi betragter den forventede udvikling, som budgettet beskriver, som den mest sandsynlige for selskabet. Ved udarbejdelsen af budgettet er der taget hensyn til alle oplysninger af betydning for vurderingen af budgettet, og alle data og informationer, som indgår i budgettet, er korrekte og fyldestgørende bedømt ud fra vores kendskab til forholdene. Da budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, kan det påregnes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Endvidere kan der indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser. Resultatet kan derfor afvige fra det budgetterede resultat, og afvigelserne kan være væsentlige. Silkeborg, den 3. juli 2007 På vegne af projektgruppen Brian Thomsen Direktør Dansk Akvakultur fricewatfrhouse(wpers ti 7

10 Budgetforudsætninger - Projekt FREA Budgettet er udarbejdet som led i en undersøgelse af, om det er økonomisk muligt, teknisk gennemførligt og miljømæssigt forsvarligt at investere i meget store fuldt recirkulerede akvakulturanlæg, med begrænset indtag af grudvand, marginal påvirkning af den omgivende natur og økologisk drift. Økologisk drif Uanset, at pilotprojektet skal drives økologisk, er der af forsigtighedsgrunde budgetmæssigt taget udgangspunkt i traditionel produktion, idet man ikke på nuværende tidspunkt har forudsætninger for at kunne bedømme, hvorledes en økologisk produktion af denne størrelse vil påvirke markedet - såvel salgsmæssigt (salgspris) som råvaremæssigt (foder) m.v. Pristalsregulering Budgettet er udarbejdet uden pristalsregulering. Der er således hverken foretaget regulering af salgspriser eller omkostninger. Alle priser er principielt fastholdt på gældende priser i dag. Lejet grund Anlægget forudsættes opført på lejet grund. Produktion Produktionen er baseret på opdræt af regnbueørreder til konsum samt sættefisk til hav brug. Der budgetteres med et jævnt produktionsflow. Fuld produktion på ton forventes nået i budgetår 3. Omkostninger Omkostninger ekski. løn er budgetteret med udgangspunkt i den nye regnskabsstatistik for akvakultur. Det er vores opfattelse, at det medfører en forsigtig budgettering. Bemanding Når anlægget er fuld implementeret forventes der en bemanding på ca. 6 mand. fr1cewatfrhouse(wpers ti 8

11 Budgetforudsætninger - Projekt FREA Investering og finansiering (DKK 1.000) Tekniske Drifts- Bygninger I alt anlæg materiel Investering Finansiering: Tilskud - Europæiske Fiskerifond Realkredit, 20 år, 6% Bank, L O år, 7% Egenfinansiering (egenkapital) Det forventes at der vil være en finansiering via egenkapitalen på 10% af anlægsinvesteringen netto, svarende til DKK Øvrige anlægsinvesteringer Der er ikke budgetteret med øvrige anlægsinvesteringer eller reinvesteringer i budgetperioden. Afskrivningsprincipper Anlægsaktiverne forventes fordelt lineært over aktivernes forventede brugs Driftsmidler Tekniske anlæg Bygninger på lejet grud tid, som udgør: 5 år 8 år 30 år I anlægsåret, budgetår 1, afskrives der kun et halvt år. Skat Der afsættes udskudt skat. Negativ udskudt skat aktiveres under posten" udskudt skatte aktiv". Der vil under de givne forudsætninger ikke fremkomme aktuel skat i den 5-årige budgetperiode. Forsikringer Fiskebeholdning vil blive forsikret ved en all risk forsikring. fr1cewatfrhouse(mpers ti c: 'pa!. imp\dansk akvakullur'projekllrea'irapporter\bu. rea budget.doc MMK/lrd 9

12 FREA Dambrug A/S Resultatbudget (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år Note L Produktion, ton Netto omsætning Ændring i beholdning af fisk O O O O Produkionsværdi Bruttoud bytte Omk. yngel, foder og hjælpestoffer Andre eksterne omkostninger Brutto resultat Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter 12 O O O O O Finansielle udgifter Ordinært resultat for skat Selskabsskat Årets resultat fricewatfrhouse(ojpers ti 10

13 FREA Dambrug A/S Balancebudget (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år Note L Aktiver Produktionshaller Tekniske anlæg Driftsmidler Anlægsaktiver Fiskebeholdning Foderbeholdning Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender O O O O O Udskudt skatteaktiv O O Tilgodehavender Omsætningsaktiver Aktiver fricewa7 RHOUSE(OJPERS ti 11

14 FREA Dambrug A/S Balancebudget (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år Note L Passiver Ak1:iekapital Overført resultat, primo O Årets resultat Egenkapital Hensættelse udskudt skat O O O Lån realkredit Lån bank Langfristet gæld Driftskredit Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v Skyldig selskabsskat O O O O O Anden gæld Merværdiafgift Kortfristet gæld Passiver fricewaterhouse(wpers ti 12

15 FREA Dambrug A/S Pengestrømsbudget (TDKK Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år I Perioden s resultat Afskrivninger Skat af årets resultat B etalt skat O O O O O Ændring i; Beholdninger O O Tilgodehavender O O Kortfristet gæld O O Penge strømme fra driftsaktivitet Produktionshaller O O O O Køb driftsmidler & tekniske anlæg O O O O Investeringstilskud O O O O Pengestrømme fra investeringsaktivitet O O O O Afdrag lån Låneoptagelse O O O O Indbetalt aktiekapital O O O O Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Kassekredit primo O Kassekredit ultimo PRICE1 iiaerhouseccopers al 13

16 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L 2 '".) Resultatbudget (specificeret) Nettoomsætning Beholdningsændring O O O O Produkionsværdi Bruttoudbytte Salgs- og distrbutions 3 omkostninger O O O O O 4 Køb yngel/sætte fisk Køb foder El, ilt medicin m.v Yngel, foder, hjælpestoffer i alt Dækningsbidrag I, DKK Drift anlæg og materiel Drift ejendom Admnistration Andre eksterne omkostninger i alt LO Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat for finansielle poster Finansielle indtægter O O O O O 13 Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Selskabsskat Årets resultat f ICEWATfRHOUSE(ro PERS ti 14

17 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L Produktion Salgfisk Ændring beholdning 587 O O O O Produktion i alt, ton DKKpr. kg. 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 3 Salgs- og distributionsomkostninger Salgs fragt O O O O O Slagte-/fiseornostninger O O O O O Øvrige salgs- og distributionsomkostninger O O O O O O O O O O 4 Køb yngel/sætte fisk Køb øjenæg fricewa1jrhouse(ropers II 15

18 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L 2..,) Køb foder Foderkoeffcient 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Produktion, ton Foder, ton Pris pr. kg. foder DKK 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Foreningskontingent pr. kg. jòder 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Foder DKK 7,00 pr. kg Foreningskontingent DKK O,O? pr._kg Andre variable omkostninger EL: El, kwh pr. kg. fisk 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 DKK, pr. kwh 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 DKK, pr. kgfisk 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40 EL Hjælpestoffer: DKK pr. kg. fisk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Ilt og kalk medicin, hjælpestoffer m.v Drift og vedligeholdelse af anlæg og driftsmateriel Forsiking af fiskebestand Drftskontrol, vandprøver, analyser, miljøkontrol, miljøafgift, restkoncentrationsafgift Renovation, destrion, fraksel af døde fisk m.v Vedligeholdelse af driftmateriel Mindre nyanskaffelser Leje af driftsmateriel O O O O O Drift, trck & trakor Drift, varevogne O O O O O fricewater HOUSE(ro PERS ti 16

19 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L Drif ejendomme Ejendomsforsiknger Vedligeholdelse af driftsbygninger Forpagtingsafgift inklusiv leje Administrationsomkostninger Kontorhold Advokat & revisor Honorar konsulenter Forsikinger Øvrige Stiftelsesomkostninger 50 O O O O io Personale omkostninger Lønomkostninger pr. mand mand Afskrivninger Produkionshaller Tekniske anlæg Driftmidler PRICEWAT R HOUSE(aJ PERS!i 17

20 FREA Dambrug ~/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L 2...) Finansielle indtægter Renteindtægter O O O O O O O O O O 13 Finansielle omkostninger Realkedit Anlægslån bank Byggekredit O O O O O Driftskredit ban Kreditorer O O O O O Låne omkostninger 200 O O O O Produktionshaller O i Tilgang - Produkionshaller O O O O Tilskud Afgang O O O O O Afskrivning 30 år Tekniske anlæg, primo O Tilgang - Anlægsarbejder m.m O O O O Tilskud O O O O Afgang O O O O O Afskrivning, 8 år PRICEWA1ÈRHOUSE(CO PERS ti 18

21 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L Driftsmidler, primo O Tilgang - Renseforanstaltninger 1.00 O O O O - Andet (alarm, ilt, etc.) O O O O Tilskud 750 O O O O Afgang O O O O O Afskrvning 5 år Fiskebeholdning FRE Dambrug Ton i alt DKK pr. kg. 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 Salgsværdi Lagerværdi, 70 % Realkredit Lån produktionshaller, 30 år 6 % afdkk 15 mio Restgæld primo O Låneoptagelse O O O O Afdrag Restgæld ultimo Bank Lån driftsmidler og tekniske anlæg, 10 år 7 % af DKK 29,1 mio Restgæld primo O Låeoptagelse O O O O Afdrag Restgæld ultimo PRICEWAT RHOUSE(ro PERS I 19

22 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år I Udgående moms Nettoomsætning Indgående moms Yngel, foder og hjælpestoffer Eksterne omkostninger Anlægsinvesteringer O O O O 23 Skyldig moms Udgående moms 25 % * 1/ Indgående moms 25 % * 1/ Anlægsinvesteringer 25 % * O O O O O O c: \p \.imp\dansk aj:vakultur\projekl freo\rapporre r\fbudgeimodelfrea.xls jnoier bkm PRICEWATfRHOUSE(ro PERS ri 20

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1

Årsrapport 2009/2010. Tilbage til indholdsfortegnelsen. Energi Danmark Vind A/S. Årsrapport 2010 Side 1 Årsrapport 2009/2010 Årsrapport 2010 Side 1 Nyopførte Energi Danmark-vindmøller ved Rens Hedegård, oktober 2010 Årsrapport 2010 Side 2 Indholdsfortegnelse Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a Årsrapport for 2014/15

Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a Årsrapport for 2014/15 Vissenbjerg Fjernvarme A.m.b.a Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/6-31/5) CVR-nr. 27 18 56 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/9 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2007 51. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 ÅRSRAPPORT

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2012 57. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2012 57. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2012 57. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. februar 2013... dirigent RSM plus P/S,

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14 Boligselskabernes Indkøbsforening Årsrapport 14 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse: Påtegninger: Ledelsespåtegning side 3 Den uafhængige revisors erklæringer - 4 Ledelsesberetning: Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 858248 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere