Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg"

Transkript

1 pmcewtfrhouse(ajpfrs ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsak'tieselskab Hjaltesvej 16, Postboks Holstebro holstebro(êpwc.dk Telefon 96 II is 00 Telefax 96 II 1900 Projekt FREA Budget - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisiousakieselskab, CVR-nr. J , Gentofte

2 Indholdsfortegnelse Side Erklæring afgivet af uafhængig revisor om gennemgang af budget 1 Ledelsens budgetberetning Budgetforudsætninger Resultatbudget Balancebudget Pengestrømsbudget N oter til budgettet frlce\1iaerhouse(wpers ti

3 Erklæring afgivet af uafhængig revisor om gennemgang af budget Til ledelserne for Dansk Akvakultur, Danmarks Fiskeriundersøgelser, DHI Vand og Miljø, Fødevarestyrelsens Sektion for Akvakultur, Institut for Miljøvurdering og KMK ApS Vi har efter aftale udført en gennemgang af budgettet for Projekt FREA - et fuldt recirkuleret akvakulturanlæg for budget årene 1-5. Budgettet udarbejdes på grundlag af de i budgettet på side 4-5 angivne forudsætninger. Projektgruppen har ansvaret for budgettet. Vort ansvar er, på grundlag afvor gennemgang, at udtrykke en konklusion om budgettet. Budgettet er udarbejdet alene til brug for låneansøgninger og informationer i forbindelse med etablering af et fuldt recirkulerende akvakulturanlæg. Det udførte arbejde Vi har udført vort arbejde i overensstemmelse med danske revisionsstandarder for afgivelse af erklæringer på budgetter. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede, og høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på basis af disse forudsætninger samt den angivne regnskabspraksis og ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har som led i vort arbejde vuderet budgetforudsætningerne og grundlaget herfor samt den anvendte regnskabspraksis. Vi har efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse hermed samt kontrolleret den talmæssige sammenhæng i budgettet, ligesom vi har vurderet den samlede præsentation af budgettet. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkæfter, at budgetforudsætningerne er velbegrudede. Det er endvidere vor opfattelse, at budgettet for budgetårene 1-5 er udarbejdet i overensstemmelse med de i budgetberetningen beskrevne forudsætninger og dermed beskriver ledelsens forventninger til udviklingen i selskabets resultat, pengestrømme og økonomiske stiling. fricewatfrhouse(wpers ti i

4 Erklæring afgivet af uafhængig revisor om gennemgang af budget Supplerende oplysninger De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra det i budgettet angivne, idet faktiske begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige, jf. ledelsens redegørelse i budgetberetningen. Holstebro, den 3. juli 2007 Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab T. Wium-Andersen statsautoriseret revisor fricewatfrhouse(wpers ti 2

5 Ledelsens budgetberetning Projektdeltagere Der er følgende deltagere i Projekt FREA: li Dansk Akvakultur Cl Danarks Fiskeriundersøgelser Cl DHI Vand og Miljø Cl Fødevarestyrelsens Sektion for Akvakultur Cl Institut for Miljøvurdering Cl KMK ApS Formål Med Projekt FREA ønsker projektdeltagerne at foretage en udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerende akvakulturanlæg. Til brug for dette, har projektdeltagerne fået udarbejdet nedenstående budget. Budgettet skal vise de økonomiske konsekvenser ved etablering af et fuldt recirkuleret akvakulturanæg til opdræt af ørreder. Budgetmæssigt er det forudsat, at projektet etableres som et aktieselskab med en egenkapital (aktiekapital) svarende til den budgetterede egenfinansiering DKK Budgetgrundlag Budgettet er udarbejdet på grundlag af - meddelte budgetoplysninger - anlægsinvesteringer DKK 73,5 mio. og - forventet anlægsfinansiering som følger: Anlæg og driftsmidler Pro duk - tionshaller Cl Den Europæiske Fiskerifond - tilskud Cl Realkredit - lån Cl Ban - lån li Selvfinansiering 30% 30% 60% 60% 10% 100% 10% 100% Kommentarer ti budgettet Det nye anlæg har en produktionskapacitet på ton ørreder efter følgende principper: li Intet vandindtag fra vandløb li Ingen direkte udledning til vandløb li Marginal miljøpåvirkning Cl Optimale vilkår for fiskebestanden under opvæksten fricewatfrhouse(wpers ti 3

6 Ledelsens budgetberetning Kommentarer ti budgettet (fortsat) li Rentabel drift II Markedsorienteret produktion li Økologisk produktion li Bedste arbejdsmiljø for medarbejdere II Placering i udkantsområder Anlægsinvesteringerne forventes at andrage DKK 73,5 mio., hvoraf tekniske anlæg og driftsmidler udgør DKK 48,5 mio. og produktionshaller DKK 25 mio. Der forventes 30% tilskud til hele investeringen svarende til DKK 22 mio. fra Den Europæiske Fiskerifond. Der forventes økologisk produktion. Af forsigtighedsgrunde er der budgetmæssigt taget udgangspunkt i traditionel produktion, idet man ikke på nuværende tidspunkt har forudsætninger for at kune bedømme, hvorledes en økologisk produktion af denne størrelse vil påvirke markedet - såvel salgsmæssigt (salgspris) som råvaremæssigt (foder) m.v. Budgettet viser underskud i de to første budgetår på hhv. DKK 3,0 mio. i budgetår 1 og DKK 3,7 mio. i budgetår 2. Fra og med budgetår 3 forventes der et overskud på DKK 3,3 mio. Dette stiger til et overskud på hhv. DKK 3,9 mio. i budgetår 4 og DKK 4,4 mio. i budgetår 5. Til driftsfinansiering vil der være behov for en kredit på ca. DKK 12 mio. i budgetår l, stigende til DKK 16 mio. i budgetår 2. I løbet afbudgetår L vil der være et yderligere likviditetsbehov på ca. DKK 8-12 mio. til mellemfinansiering af moms på anlægsinvesteringerne. Likviditeten vil herefter med den forventede produktion, ornostningsstrukur, finansiering og afdragsprofil være positiv og medføre en positiv likviditet i budgetår 5 på DKK ca. 2 mio. Hoved- nøgletalsoversigt: Budget Budget Budget Budget Budget år år år år år L DKK DKK DKK DKK DKK Resultatopgørelse Bruttoudbyte Bruttoresultat Resultat før finansielle poster (2.065) (1.224 ) Årets resultat (3.082) (3.655) fricewatfrhouse(wpers ti 4

7 Ledelsens budgetberetning Hoved- nøgletalsoversigt(fortsat): Budget Budget Budget Budget Budget år år år år år L DKK DKK DKK L Balance Balancesum Egenkapital Finansiel udvikling Pengestrømme fra: - driftsaktivitet (9.788) (588) investeringsaktivitet (51.450) O O O O - finansieringsaktivitet Årets forskydninger i likvider (3.660) (3.660) (3.660) (3.660) (11.618) (4.248) Antal medarbejdere Nøgletal i % Overskudsgrad (15) (5) Afkastningsgrad Soliditetsgrad 7 L Produktion, ton Nøgletal pr. kg. fisk DKK DKK DKK DKK DKK Produktionsværdi pr. kg. fisk 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Foderkoeffcient 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Omkostninger til fisk 0,50 0,33 0,25 0,25 0,25 Omkostninger til foder 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 Andre variable omkostninger (el, ilt m.v.) 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 Drift anlæg og materiel 0,94 1,13 0,56 0,56 0,56 Drift ejendom 0,24 0,17 0,09 0,09 0,09 Administration 0,46 0,33 0,17 0,17 0,17 Personaleomkostninger 2,65 1,76 0,88 0,88 0,88 Afskrivninger 2,48 3,31 1,65 1,65 1,65 Resultat før finansielle poster pr. kg. fisk -0,94-0,82 2,62 2,62 2,62 Finansielle udgifter 2,04 2,43 1,13 0,92 0,68 Ordinært resultat før skat pr. kg. fisk -2,99-3,25 1,49 1,70 1,94 Omkostningsarteme er opstilet på samme måde som i "Regnskabsstatistik for akakultu". fricewatfrhouse(wpers ti 5

8 Ledelsens budgetberetning Følsomhedsanalyse. Af nedenstående tabel fremgår virkningerne af ændringerne i væsentlige parametre. Beregningerne er foretaget i budgetår 3, hvor det forventes, at anlægget er fuldt ud implementeret. Resultatændring DKK Ændring i nettoomsætning ved prisændring på +/- 10 % pr. kg Ændring i foderudgifter ved prisændring på +/- L O % pr. kg Ændring i El-udgifter ved prisændring på +/- 10 % pr. KwH. 420 Ændring i renteudgifter ved en renteændring på +/- 1 %. 585 Som det ses er pilotprojektet følsom overfor flere parametre. De mest følsomme parametre er ændringen i salgsprisen på fisk samt ændringen i prisen på foder. Et isoleret fald i salgsprisen på 10% fra DKK 15,00 til DKK 13,50 pr. kg svarer ca. til årets overskud før skat i budgetår 3. fr1cewatfrhouse(wpers ti 6

9 Ledelsens budgetberetning Ledelsens erklæring Det er vores opfattelse, at de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet, er rimelige og sandsynlige ud fra de på nuværende tidspunk kendte forhold. Da det er et pilotprojekt i stor skala er usikkerhederne store. Der er ingen erfaringsgrundlag fra tilsvarende store projekter. Erfaringsgrundlaget stammer alene fra de indtil nu etablerede modeldambrug, hvis produktion pr. anlæg omfatter op til 20-25% af dette anlægs produktion. Vi betragter den forventede udvikling, som budgettet beskriver, som den mest sandsynlige for selskabet. Ved udarbejdelsen af budgettet er der taget hensyn til alle oplysninger af betydning for vurderingen af budgettet, og alle data og informationer, som indgår i budgettet, er korrekte og fyldestgørende bedømt ud fra vores kendskab til forholdene. Da budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, kan det påregnes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Endvidere kan der indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser. Resultatet kan derfor afvige fra det budgetterede resultat, og afvigelserne kan være væsentlige. Silkeborg, den 3. juli 2007 På vegne af projektgruppen Brian Thomsen Direktør Dansk Akvakultur fricewatfrhouse(wpers ti 7

10 Budgetforudsætninger - Projekt FREA Budgettet er udarbejdet som led i en undersøgelse af, om det er økonomisk muligt, teknisk gennemførligt og miljømæssigt forsvarligt at investere i meget store fuldt recirkulerede akvakulturanlæg, med begrænset indtag af grudvand, marginal påvirkning af den omgivende natur og økologisk drift. Økologisk drif Uanset, at pilotprojektet skal drives økologisk, er der af forsigtighedsgrunde budgetmæssigt taget udgangspunkt i traditionel produktion, idet man ikke på nuværende tidspunkt har forudsætninger for at kunne bedømme, hvorledes en økologisk produktion af denne størrelse vil påvirke markedet - såvel salgsmæssigt (salgspris) som råvaremæssigt (foder) m.v. Pristalsregulering Budgettet er udarbejdet uden pristalsregulering. Der er således hverken foretaget regulering af salgspriser eller omkostninger. Alle priser er principielt fastholdt på gældende priser i dag. Lejet grund Anlægget forudsættes opført på lejet grund. Produktion Produktionen er baseret på opdræt af regnbueørreder til konsum samt sættefisk til hav brug. Der budgetteres med et jævnt produktionsflow. Fuld produktion på ton forventes nået i budgetår 3. Omkostninger Omkostninger ekski. løn er budgetteret med udgangspunkt i den nye regnskabsstatistik for akvakultur. Det er vores opfattelse, at det medfører en forsigtig budgettering. Bemanding Når anlægget er fuld implementeret forventes der en bemanding på ca. 6 mand. fr1cewatfrhouse(wpers ti 8

11 Budgetforudsætninger - Projekt FREA Investering og finansiering (DKK 1.000) Tekniske Drifts- Bygninger I alt anlæg materiel Investering Finansiering: Tilskud - Europæiske Fiskerifond Realkredit, 20 år, 6% Bank, L O år, 7% Egenfinansiering (egenkapital) Det forventes at der vil være en finansiering via egenkapitalen på 10% af anlægsinvesteringen netto, svarende til DKK Øvrige anlægsinvesteringer Der er ikke budgetteret med øvrige anlægsinvesteringer eller reinvesteringer i budgetperioden. Afskrivningsprincipper Anlægsaktiverne forventes fordelt lineært over aktivernes forventede brugs Driftsmidler Tekniske anlæg Bygninger på lejet grud tid, som udgør: 5 år 8 år 30 år I anlægsåret, budgetår 1, afskrives der kun et halvt år. Skat Der afsættes udskudt skat. Negativ udskudt skat aktiveres under posten" udskudt skatte aktiv". Der vil under de givne forudsætninger ikke fremkomme aktuel skat i den 5-årige budgetperiode. Forsikringer Fiskebeholdning vil blive forsikret ved en all risk forsikring. fr1cewatfrhouse(mpers ti c: 'pa!. imp\dansk akvakullur'projekllrea'irapporter\bu. rea budget.doc MMK/lrd 9

12 FREA Dambrug A/S Resultatbudget (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år Note L Produktion, ton Netto omsætning Ændring i beholdning af fisk O O O O Produkionsværdi Bruttoud bytte Omk. yngel, foder og hjælpestoffer Andre eksterne omkostninger Brutto resultat Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter 12 O O O O O Finansielle udgifter Ordinært resultat for skat Selskabsskat Årets resultat fricewatfrhouse(ojpers ti 10

13 FREA Dambrug A/S Balancebudget (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år Note L Aktiver Produktionshaller Tekniske anlæg Driftsmidler Anlægsaktiver Fiskebeholdning Foderbeholdning Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender O O O O O Udskudt skatteaktiv O O Tilgodehavender Omsætningsaktiver Aktiver fricewa7 RHOUSE(OJPERS ti 11

14 FREA Dambrug A/S Balancebudget (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år Note L Passiver Ak1:iekapital Overført resultat, primo O Årets resultat Egenkapital Hensættelse udskudt skat O O O Lån realkredit Lån bank Langfristet gæld Driftskredit Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v Skyldig selskabsskat O O O O O Anden gæld Merværdiafgift Kortfristet gæld Passiver fricewaterhouse(wpers ti 12

15 FREA Dambrug A/S Pengestrømsbudget (TDKK Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år I Perioden s resultat Afskrivninger Skat af årets resultat B etalt skat O O O O O Ændring i; Beholdninger O O Tilgodehavender O O Kortfristet gæld O O Penge strømme fra driftsaktivitet Produktionshaller O O O O Køb driftsmidler & tekniske anlæg O O O O Investeringstilskud O O O O Pengestrømme fra investeringsaktivitet O O O O Afdrag lån Låneoptagelse O O O O Indbetalt aktiekapital O O O O Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Kassekredit primo O Kassekredit ultimo PRICE1 iiaerhouseccopers al 13

16 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L 2 '".) Resultatbudget (specificeret) Nettoomsætning Beholdningsændring O O O O Produkionsværdi Bruttoudbytte Salgs- og distrbutions 3 omkostninger O O O O O 4 Køb yngel/sætte fisk Køb foder El, ilt medicin m.v Yngel, foder, hjælpestoffer i alt Dækningsbidrag I, DKK Drift anlæg og materiel Drift ejendom Admnistration Andre eksterne omkostninger i alt LO Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat for finansielle poster Finansielle indtægter O O O O O 13 Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Selskabsskat Årets resultat f ICEWATfRHOUSE(ro PERS ti 14

17 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L Produktion Salgfisk Ændring beholdning 587 O O O O Produktion i alt, ton DKKpr. kg. 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 3 Salgs- og distributionsomkostninger Salgs fragt O O O O O Slagte-/fiseornostninger O O O O O Øvrige salgs- og distributionsomkostninger O O O O O O O O O O 4 Køb yngel/sætte fisk Køb øjenæg fricewa1jrhouse(ropers II 15

18 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L 2..,) Køb foder Foderkoeffcient 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Produktion, ton Foder, ton Pris pr. kg. foder DKK 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Foreningskontingent pr. kg. jòder 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Foder DKK 7,00 pr. kg Foreningskontingent DKK O,O? pr._kg Andre variable omkostninger EL: El, kwh pr. kg. fisk 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 DKK, pr. kwh 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 DKK, pr. kgfisk 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40 EL Hjælpestoffer: DKK pr. kg. fisk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Ilt og kalk medicin, hjælpestoffer m.v Drift og vedligeholdelse af anlæg og driftsmateriel Forsiking af fiskebestand Drftskontrol, vandprøver, analyser, miljøkontrol, miljøafgift, restkoncentrationsafgift Renovation, destrion, fraksel af døde fisk m.v Vedligeholdelse af driftmateriel Mindre nyanskaffelser Leje af driftsmateriel O O O O O Drift, trck & trakor Drift, varevogne O O O O O fricewater HOUSE(ro PERS ti 16

19 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L Drif ejendomme Ejendomsforsiknger Vedligeholdelse af driftsbygninger Forpagtingsafgift inklusiv leje Administrationsomkostninger Kontorhold Advokat & revisor Honorar konsulenter Forsikinger Øvrige Stiftelsesomkostninger 50 O O O O io Personale omkostninger Lønomkostninger pr. mand mand Afskrivninger Produkionshaller Tekniske anlæg Driftmidler PRICEWAT R HOUSE(aJ PERS!i 17

20 FREA Dambrug ~/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L 2...) Finansielle indtægter Renteindtægter O O O O O O O O O O 13 Finansielle omkostninger Realkedit Anlægslån bank Byggekredit O O O O O Driftskredit ban Kreditorer O O O O O Låne omkostninger 200 O O O O Produktionshaller O i Tilgang - Produkionshaller O O O O Tilskud Afgang O O O O O Afskrivning 30 år Tekniske anlæg, primo O Tilgang - Anlægsarbejder m.m O O O O Tilskud O O O O Afgang O O O O O Afskrivning, 8 år PRICEWA1ÈRHOUSE(CO PERS ti 18

21 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L Driftsmidler, primo O Tilgang - Renseforanstaltninger 1.00 O O O O - Andet (alarm, ilt, etc.) O O O O Tilskud 750 O O O O Afgang O O O O O Afskrvning 5 år Fiskebeholdning FRE Dambrug Ton i alt DKK pr. kg. 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 Salgsværdi Lagerværdi, 70 % Realkredit Lån produktionshaller, 30 år 6 % afdkk 15 mio Restgæld primo O Låneoptagelse O O O O Afdrag Restgæld ultimo Bank Lån driftsmidler og tekniske anlæg, 10 år 7 % af DKK 29,1 mio Restgæld primo O Låeoptagelse O O O O Afdrag Restgæld ultimo PRICEWAT RHOUSE(ro PERS I 19

22 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år I Udgående moms Nettoomsætning Indgående moms Yngel, foder og hjælpestoffer Eksterne omkostninger Anlægsinvesteringer O O O O 23 Skyldig moms Udgående moms 25 % * 1/ Indgående moms 25 % * 1/ Anlægsinvesteringer 25 % * O O O O O O c: \p \.imp\dansk aj:vakultur\projekl freo\rapporre r\fbudgeimodelfrea.xls jnoier bkm PRICEWATfRHOUSE(ro PERS ri 20

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Århus Bugt Linien ApS

Århus Bugt Linien ApS Budget for tiden 01.01.12 30.06.13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014 Skema 1: Identifikationsoplysninger anlæg: Anlæggets identifikationsnummer Anlæggets navn Lokalsted/Postboks Identifikationsoplysninger anlæg: Anlægsnummer Anlæggets navn Virksomhed/Ejer (navn) Virksomhed/Ejer

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1 ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE Jeg skal hermed bekræfte, at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte. Indehaver/direktør

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Fredericia Golf Club. CVR-nr Uddrag Budget 2014/15

Fredericia Golf Club. CVR-nr Uddrag Budget 2014/15 CVR-nr. 16 26 38 93 Uddrag Budget 2014/15 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Budgetforudsætninger 2-4 Resultatopgørelse 5 Balance 6-7 Specifikationer 8-11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har udarbejdet

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 1 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Aquaculture Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64 CVR-nr. 25 09 28 64 Årsrapport for 2008 samt Budget for 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Faster Andelsmejeri. Foreningen. fjcewtfrhouse(ajpers (I. Årsrapport for 2009

Faster Andelsmejeri. Foreningen. fjcewtfrhouse(ajpers (I. Årsrapport for 2009 fjcewtfrhouse(ajpers (I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern ww.pwc.dk Telefon 96 80 io 00 Telefax 96 80 io ol Foreningen Faster Andelsmejeri

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Glamsbjerg Fritidscenter. Budget for året 2017

Glamsbjerg Fritidscenter. Budget for året 2017 Glamsbjerg Fritidscenter Mågevej 7 5620 Glamsbjerg CVR-nr. 18 72 73 31 Budget for året 2017 Udkast af 27. juni 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens budgetberetning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 6 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Kristineberg 3 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-2100 København Ø CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 39 15 52 00, Fax: 39 15 52 01 www.bdo.dk E-mail: Koebenhavn@bdo.dk HELSINGE VANDVÆRK

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 4 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Aquaculture Account Statistics 2007 København 2008 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 FOI 1 Signatur- - Nul eller mindre

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 balance Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 8.4 balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors erklæring 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016 Hovedstadens Letbane Bilag K06-03-03 Kvartalsmøde nr. 6 7. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter Værdi af eget arbejde 17.302 4.376 4.847 5.525 22.100 22.100 Andre driftsindtægter

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Brønderslev Udviklingspark - etape 2

Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Grovbudget, udarbejdet februar 2007 Ledelsens beretning Resultat og økonomisk stilling Budgettets resultat samt udvikling er efter min vurdering en realistisk forventning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere