Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt FREA. pmcewtfrhouse(ajpfrs ri. Budget. - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg"

Transkript

1 pmcewtfrhouse(ajpfrs ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsak'tieselskab Hjaltesvej 16, Postboks Holstebro holstebro(êpwc.dk Telefon 96 II is 00 Telefax 96 II 1900 Projekt FREA Budget - for fuldt recirkuleret akvakulturanlæg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisiousakieselskab, CVR-nr. J , Gentofte

2 Indholdsfortegnelse Side Erklæring afgivet af uafhængig revisor om gennemgang af budget 1 Ledelsens budgetberetning Budgetforudsætninger Resultatbudget Balancebudget Pengestrømsbudget N oter til budgettet frlce\1iaerhouse(wpers ti

3 Erklæring afgivet af uafhængig revisor om gennemgang af budget Til ledelserne for Dansk Akvakultur, Danmarks Fiskeriundersøgelser, DHI Vand og Miljø, Fødevarestyrelsens Sektion for Akvakultur, Institut for Miljøvurdering og KMK ApS Vi har efter aftale udført en gennemgang af budgettet for Projekt FREA - et fuldt recirkuleret akvakulturanlæg for budget årene 1-5. Budgettet udarbejdes på grundlag af de i budgettet på side 4-5 angivne forudsætninger. Projektgruppen har ansvaret for budgettet. Vort ansvar er, på grundlag afvor gennemgang, at udtrykke en konklusion om budgettet. Budgettet er udarbejdet alene til brug for låneansøgninger og informationer i forbindelse med etablering af et fuldt recirkulerende akvakulturanlæg. Det udførte arbejde Vi har udført vort arbejde i overensstemmelse med danske revisionsstandarder for afgivelse af erklæringer på budgetter. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede, og høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på basis af disse forudsætninger samt den angivne regnskabspraksis og ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har som led i vort arbejde vuderet budgetforudsætningerne og grundlaget herfor samt den anvendte regnskabspraksis. Vi har efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse hermed samt kontrolleret den talmæssige sammenhæng i budgettet, ligesom vi har vurderet den samlede præsentation af budgettet. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkæfter, at budgetforudsætningerne er velbegrudede. Det er endvidere vor opfattelse, at budgettet for budgetårene 1-5 er udarbejdet i overensstemmelse med de i budgetberetningen beskrevne forudsætninger og dermed beskriver ledelsens forventninger til udviklingen i selskabets resultat, pengestrømme og økonomiske stiling. fricewatfrhouse(wpers ti i

4 Erklæring afgivet af uafhængig revisor om gennemgang af budget Supplerende oplysninger De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra det i budgettet angivne, idet faktiske begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige, jf. ledelsens redegørelse i budgetberetningen. Holstebro, den 3. juli 2007 Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab T. Wium-Andersen statsautoriseret revisor fricewatfrhouse(wpers ti 2

5 Ledelsens budgetberetning Projektdeltagere Der er følgende deltagere i Projekt FREA: li Dansk Akvakultur Cl Danarks Fiskeriundersøgelser Cl DHI Vand og Miljø Cl Fødevarestyrelsens Sektion for Akvakultur Cl Institut for Miljøvurdering Cl KMK ApS Formål Med Projekt FREA ønsker projektdeltagerne at foretage en udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerende akvakulturanlæg. Til brug for dette, har projektdeltagerne fået udarbejdet nedenstående budget. Budgettet skal vise de økonomiske konsekvenser ved etablering af et fuldt recirkuleret akvakulturanæg til opdræt af ørreder. Budgetmæssigt er det forudsat, at projektet etableres som et aktieselskab med en egenkapital (aktiekapital) svarende til den budgetterede egenfinansiering DKK Budgetgrundlag Budgettet er udarbejdet på grundlag af - meddelte budgetoplysninger - anlægsinvesteringer DKK 73,5 mio. og - forventet anlægsfinansiering som følger: Anlæg og driftsmidler Pro duk - tionshaller Cl Den Europæiske Fiskerifond - tilskud Cl Realkredit - lån Cl Ban - lån li Selvfinansiering 30% 30% 60% 60% 10% 100% 10% 100% Kommentarer ti budgettet Det nye anlæg har en produktionskapacitet på ton ørreder efter følgende principper: li Intet vandindtag fra vandløb li Ingen direkte udledning til vandløb li Marginal miljøpåvirkning Cl Optimale vilkår for fiskebestanden under opvæksten fricewatfrhouse(wpers ti 3

6 Ledelsens budgetberetning Kommentarer ti budgettet (fortsat) li Rentabel drift II Markedsorienteret produktion li Økologisk produktion li Bedste arbejdsmiljø for medarbejdere II Placering i udkantsområder Anlægsinvesteringerne forventes at andrage DKK 73,5 mio., hvoraf tekniske anlæg og driftsmidler udgør DKK 48,5 mio. og produktionshaller DKK 25 mio. Der forventes 30% tilskud til hele investeringen svarende til DKK 22 mio. fra Den Europæiske Fiskerifond. Der forventes økologisk produktion. Af forsigtighedsgrunde er der budgetmæssigt taget udgangspunkt i traditionel produktion, idet man ikke på nuværende tidspunkt har forudsætninger for at kune bedømme, hvorledes en økologisk produktion af denne størrelse vil påvirke markedet - såvel salgsmæssigt (salgspris) som råvaremæssigt (foder) m.v. Budgettet viser underskud i de to første budgetår på hhv. DKK 3,0 mio. i budgetår 1 og DKK 3,7 mio. i budgetår 2. Fra og med budgetår 3 forventes der et overskud på DKK 3,3 mio. Dette stiger til et overskud på hhv. DKK 3,9 mio. i budgetår 4 og DKK 4,4 mio. i budgetår 5. Til driftsfinansiering vil der være behov for en kredit på ca. DKK 12 mio. i budgetår l, stigende til DKK 16 mio. i budgetår 2. I løbet afbudgetår L vil der være et yderligere likviditetsbehov på ca. DKK 8-12 mio. til mellemfinansiering af moms på anlægsinvesteringerne. Likviditeten vil herefter med den forventede produktion, ornostningsstrukur, finansiering og afdragsprofil være positiv og medføre en positiv likviditet i budgetår 5 på DKK ca. 2 mio. Hoved- nøgletalsoversigt: Budget Budget Budget Budget Budget år år år år år L DKK DKK DKK DKK DKK Resultatopgørelse Bruttoudbyte Bruttoresultat Resultat før finansielle poster (2.065) (1.224 ) Årets resultat (3.082) (3.655) fricewatfrhouse(wpers ti 4

7 Ledelsens budgetberetning Hoved- nøgletalsoversigt(fortsat): Budget Budget Budget Budget Budget år år år år år L DKK DKK DKK L Balance Balancesum Egenkapital Finansiel udvikling Pengestrømme fra: - driftsaktivitet (9.788) (588) investeringsaktivitet (51.450) O O O O - finansieringsaktivitet Årets forskydninger i likvider (3.660) (3.660) (3.660) (3.660) (11.618) (4.248) Antal medarbejdere Nøgletal i % Overskudsgrad (15) (5) Afkastningsgrad Soliditetsgrad 7 L Produktion, ton Nøgletal pr. kg. fisk DKK DKK DKK DKK DKK Produktionsværdi pr. kg. fisk 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Foderkoeffcient 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Omkostninger til fisk 0,50 0,33 0,25 0,25 0,25 Omkostninger til foder 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 Andre variable omkostninger (el, ilt m.v.) 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 Drift anlæg og materiel 0,94 1,13 0,56 0,56 0,56 Drift ejendom 0,24 0,17 0,09 0,09 0,09 Administration 0,46 0,33 0,17 0,17 0,17 Personaleomkostninger 2,65 1,76 0,88 0,88 0,88 Afskrivninger 2,48 3,31 1,65 1,65 1,65 Resultat før finansielle poster pr. kg. fisk -0,94-0,82 2,62 2,62 2,62 Finansielle udgifter 2,04 2,43 1,13 0,92 0,68 Ordinært resultat før skat pr. kg. fisk -2,99-3,25 1,49 1,70 1,94 Omkostningsarteme er opstilet på samme måde som i "Regnskabsstatistik for akakultu". fricewatfrhouse(wpers ti 5

8 Ledelsens budgetberetning Følsomhedsanalyse. Af nedenstående tabel fremgår virkningerne af ændringerne i væsentlige parametre. Beregningerne er foretaget i budgetår 3, hvor det forventes, at anlægget er fuldt ud implementeret. Resultatændring DKK Ændring i nettoomsætning ved prisændring på +/- 10 % pr. kg Ændring i foderudgifter ved prisændring på +/- L O % pr. kg Ændring i El-udgifter ved prisændring på +/- 10 % pr. KwH. 420 Ændring i renteudgifter ved en renteændring på +/- 1 %. 585 Som det ses er pilotprojektet følsom overfor flere parametre. De mest følsomme parametre er ændringen i salgsprisen på fisk samt ændringen i prisen på foder. Et isoleret fald i salgsprisen på 10% fra DKK 15,00 til DKK 13,50 pr. kg svarer ca. til årets overskud før skat i budgetår 3. fr1cewatfrhouse(wpers ti 6

9 Ledelsens budgetberetning Ledelsens erklæring Det er vores opfattelse, at de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet, er rimelige og sandsynlige ud fra de på nuværende tidspunk kendte forhold. Da det er et pilotprojekt i stor skala er usikkerhederne store. Der er ingen erfaringsgrundlag fra tilsvarende store projekter. Erfaringsgrundlaget stammer alene fra de indtil nu etablerede modeldambrug, hvis produktion pr. anlæg omfatter op til 20-25% af dette anlægs produktion. Vi betragter den forventede udvikling, som budgettet beskriver, som den mest sandsynlige for selskabet. Ved udarbejdelsen af budgettet er der taget hensyn til alle oplysninger af betydning for vurderingen af budgettet, og alle data og informationer, som indgår i budgettet, er korrekte og fyldestgørende bedømt ud fra vores kendskab til forholdene. Da budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, kan det påregnes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Endvidere kan der indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser. Resultatet kan derfor afvige fra det budgetterede resultat, og afvigelserne kan være væsentlige. Silkeborg, den 3. juli 2007 På vegne af projektgruppen Brian Thomsen Direktør Dansk Akvakultur fricewatfrhouse(wpers ti 7

10 Budgetforudsætninger - Projekt FREA Budgettet er udarbejdet som led i en undersøgelse af, om det er økonomisk muligt, teknisk gennemførligt og miljømæssigt forsvarligt at investere i meget store fuldt recirkulerede akvakulturanlæg, med begrænset indtag af grudvand, marginal påvirkning af den omgivende natur og økologisk drift. Økologisk drif Uanset, at pilotprojektet skal drives økologisk, er der af forsigtighedsgrunde budgetmæssigt taget udgangspunkt i traditionel produktion, idet man ikke på nuværende tidspunkt har forudsætninger for at kunne bedømme, hvorledes en økologisk produktion af denne størrelse vil påvirke markedet - såvel salgsmæssigt (salgspris) som råvaremæssigt (foder) m.v. Pristalsregulering Budgettet er udarbejdet uden pristalsregulering. Der er således hverken foretaget regulering af salgspriser eller omkostninger. Alle priser er principielt fastholdt på gældende priser i dag. Lejet grund Anlægget forudsættes opført på lejet grund. Produktion Produktionen er baseret på opdræt af regnbueørreder til konsum samt sættefisk til hav brug. Der budgetteres med et jævnt produktionsflow. Fuld produktion på ton forventes nået i budgetår 3. Omkostninger Omkostninger ekski. løn er budgetteret med udgangspunkt i den nye regnskabsstatistik for akvakultur. Det er vores opfattelse, at det medfører en forsigtig budgettering. Bemanding Når anlægget er fuld implementeret forventes der en bemanding på ca. 6 mand. fr1cewatfrhouse(wpers ti 8

11 Budgetforudsætninger - Projekt FREA Investering og finansiering (DKK 1.000) Tekniske Drifts- Bygninger I alt anlæg materiel Investering Finansiering: Tilskud - Europæiske Fiskerifond Realkredit, 20 år, 6% Bank, L O år, 7% Egenfinansiering (egenkapital) Det forventes at der vil være en finansiering via egenkapitalen på 10% af anlægsinvesteringen netto, svarende til DKK Øvrige anlægsinvesteringer Der er ikke budgetteret med øvrige anlægsinvesteringer eller reinvesteringer i budgetperioden. Afskrivningsprincipper Anlægsaktiverne forventes fordelt lineært over aktivernes forventede brugs Driftsmidler Tekniske anlæg Bygninger på lejet grud tid, som udgør: 5 år 8 år 30 år I anlægsåret, budgetår 1, afskrives der kun et halvt år. Skat Der afsættes udskudt skat. Negativ udskudt skat aktiveres under posten" udskudt skatte aktiv". Der vil under de givne forudsætninger ikke fremkomme aktuel skat i den 5-årige budgetperiode. Forsikringer Fiskebeholdning vil blive forsikret ved en all risk forsikring. fr1cewatfrhouse(mpers ti c: 'pa!. imp\dansk akvakullur'projekllrea'irapporter\bu. rea budget.doc MMK/lrd 9

12 FREA Dambrug A/S Resultatbudget (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år Note L Produktion, ton Netto omsætning Ændring i beholdning af fisk O O O O Produkionsværdi Bruttoud bytte Omk. yngel, foder og hjælpestoffer Andre eksterne omkostninger Brutto resultat Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter 12 O O O O O Finansielle udgifter Ordinært resultat for skat Selskabsskat Årets resultat fricewatfrhouse(ojpers ti 10

13 FREA Dambrug A/S Balancebudget (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år Note L Aktiver Produktionshaller Tekniske anlæg Driftsmidler Anlægsaktiver Fiskebeholdning Foderbeholdning Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender O O O O O Udskudt skatteaktiv O O Tilgodehavender Omsætningsaktiver Aktiver fricewa7 RHOUSE(OJPERS ti 11

14 FREA Dambrug A/S Balancebudget (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år Note L Passiver Ak1:iekapital Overført resultat, primo O Årets resultat Egenkapital Hensættelse udskudt skat O O O Lån realkredit Lån bank Langfristet gæld Driftskredit Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v Skyldig selskabsskat O O O O O Anden gæld Merværdiafgift Kortfristet gæld Passiver fricewaterhouse(wpers ti 12

15 FREA Dambrug A/S Pengestrømsbudget (TDKK Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år I Perioden s resultat Afskrivninger Skat af årets resultat B etalt skat O O O O O Ændring i; Beholdninger O O Tilgodehavender O O Kortfristet gæld O O Penge strømme fra driftsaktivitet Produktionshaller O O O O Køb driftsmidler & tekniske anlæg O O O O Investeringstilskud O O O O Pengestrømme fra investeringsaktivitet O O O O Afdrag lån Låneoptagelse O O O O Indbetalt aktiekapital O O O O Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Kassekredit primo O Kassekredit ultimo PRICE1 iiaerhouseccopers al 13

16 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L 2 '".) Resultatbudget (specificeret) Nettoomsætning Beholdningsændring O O O O Produkionsværdi Bruttoudbytte Salgs- og distrbutions 3 omkostninger O O O O O 4 Køb yngel/sætte fisk Køb foder El, ilt medicin m.v Yngel, foder, hjælpestoffer i alt Dækningsbidrag I, DKK Drift anlæg og materiel Drift ejendom Admnistration Andre eksterne omkostninger i alt LO Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat for finansielle poster Finansielle indtægter O O O O O 13 Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Selskabsskat Årets resultat f ICEWATfRHOUSE(ro PERS ti 14

17 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L Produktion Salgfisk Ændring beholdning 587 O O O O Produktion i alt, ton DKKpr. kg. 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 3 Salgs- og distributionsomkostninger Salgs fragt O O O O O Slagte-/fiseornostninger O O O O O Øvrige salgs- og distributionsomkostninger O O O O O O O O O O 4 Køb yngel/sætte fisk Køb øjenæg fricewa1jrhouse(ropers II 15

18 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L 2..,) Køb foder Foderkoeffcient 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Produktion, ton Foder, ton Pris pr. kg. foder DKK 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Foreningskontingent pr. kg. jòder 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Foder DKK 7,00 pr. kg Foreningskontingent DKK O,O? pr._kg Andre variable omkostninger EL: El, kwh pr. kg. fisk 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 DKK, pr. kwh 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 DKK, pr. kgfisk 1,30 1,40 1,40 1,40 1,40 EL Hjælpestoffer: DKK pr. kg. fisk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Ilt og kalk medicin, hjælpestoffer m.v Drift og vedligeholdelse af anlæg og driftsmateriel Forsiking af fiskebestand Drftskontrol, vandprøver, analyser, miljøkontrol, miljøafgift, restkoncentrationsafgift Renovation, destrion, fraksel af døde fisk m.v Vedligeholdelse af driftmateriel Mindre nyanskaffelser Leje af driftsmateriel O O O O O Drift, trck & trakor Drift, varevogne O O O O O fricewater HOUSE(ro PERS ti 16

19 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L Drif ejendomme Ejendomsforsiknger Vedligeholdelse af driftsbygninger Forpagtingsafgift inklusiv leje Administrationsomkostninger Kontorhold Advokat & revisor Honorar konsulenter Forsikinger Øvrige Stiftelsesomkostninger 50 O O O O io Personale omkostninger Lønomkostninger pr. mand mand Afskrivninger Produkionshaller Tekniske anlæg Driftmidler PRICEWAT R HOUSE(aJ PERS!i 17

20 FREA Dambrug ~/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L 2...) Finansielle indtægter Renteindtægter O O O O O O O O O O 13 Finansielle omkostninger Realkedit Anlægslån bank Byggekredit O O O O O Driftskredit ban Kreditorer O O O O O Låne omkostninger 200 O O O O Produktionshaller O i Tilgang - Produkionshaller O O O O Tilskud Afgang O O O O O Afskrivning 30 år Tekniske anlæg, primo O Tilgang - Anlægsarbejder m.m O O O O Tilskud O O O O Afgang O O O O O Afskrivning, 8 år PRICEWA1ÈRHOUSE(CO PERS ti 18

21 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år L Driftsmidler, primo O Tilgang - Renseforanstaltninger 1.00 O O O O - Andet (alarm, ilt, etc.) O O O O Tilskud 750 O O O O Afgang O O O O O Afskrvning 5 år Fiskebeholdning FRE Dambrug Ton i alt DKK pr. kg. 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 Salgsværdi Lagerværdi, 70 % Realkredit Lån produktionshaller, 30 år 6 % afdkk 15 mio Restgæld primo O Låneoptagelse O O O O Afdrag Restgæld ultimo Bank Lån driftsmidler og tekniske anlæg, 10 år 7 % af DKK 29,1 mio Restgæld primo O Låeoptagelse O O O O Afdrag Restgæld ultimo PRICEWAT RHOUSE(ro PERS I 19

22 FREA Dambrug A/S Noter (TDKK) Budget år Budget år Budget år Budget år Budget år I Udgående moms Nettoomsætning Indgående moms Yngel, foder og hjælpestoffer Eksterne omkostninger Anlægsinvesteringer O O O O 23 Skyldig moms Udgående moms 25 % * 1/ Indgående moms 25 % * 1/ Anlægsinvesteringer 25 % * O O O O O O c: \p \.imp\dansk aj:vakultur\projekl freo\rapporre r\fbudgeimodelfrea.xls jnoier bkm PRICEWATfRHOUSE(ro PERS ri 20

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Århus Bugt Linien ApS

Århus Bugt Linien ApS Budget for tiden 01.01.12 30.06.13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014 Skema 1: Identifikationsoplysninger anlæg: Anlæggets identifikationsnummer Anlæggets navn Lokalsted/Postboks Identifikationsoplysninger anlæg: Anlægsnummer Anlæggets navn Virksomhed/Ejer (navn) Virksomhed/Ejer

Læs mere

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg Årsrapport 01.01.2010-31.12.2010 CVR-nr. 20 65 09 31 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. - 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning... 3 Erklæring folkevalgt revisor...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2017-31/3 2018 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2017/18 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1 ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE Jeg skal hermed bekræfte, at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte. Indehaver/direktør

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

Fredericia Golf Club. CVR-nr Uddrag Budget 2014/15

Fredericia Golf Club. CVR-nr Uddrag Budget 2014/15 CVR-nr. 16 26 38 93 Uddrag Budget 2014/15 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Budgetforudsætninger 2-4 Resultatopgørelse 5 Balance 6-7 Specifikationer 8-11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har udarbejdet

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64 CVR-nr. 25 09 28 64 Årsrapport for 2008 samt Budget for 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 1 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Aquaculture Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Ibsen Byg & Design ApS

Ibsen Byg & Design ApS Ibsen Byg & Design ApS Kirsten Piils Vej 9 7100 Vejle Årsrapport 21. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 05/06/2016 Henrik Ibsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Faster Andelsmejeri. Foreningen. fjcewtfrhouse(ajpers (I. Årsrapport for 2009

Faster Andelsmejeri. Foreningen. fjcewtfrhouse(ajpers (I. Årsrapport for 2009 fjcewtfrhouse(ajpers (I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern ww.pwc.dk Telefon 96 80 io 00 Telefax 96 80 io ol Foreningen Faster Andelsmejeri

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Glamsbjerg Fritidscenter. Budget for året 2017

Glamsbjerg Fritidscenter. Budget for året 2017 Glamsbjerg Fritidscenter Mågevej 7 5620 Glamsbjerg CVR-nr. 18 72 73 31 Budget for året 2017 Udkast af 27. juni 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens budgetberetning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane Bilag K09-02-03 Kvartalsmøde nr. 09 15. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter Værdi af eget arbejde 19.361 4.847 5.428 6.525 26.100 26.100 Indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016 VITUS GULD ApS Søvangsvej 1-5, 1 2650 Hvidovre Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/09/2016 Sayf Kein klingenberg Dirigent

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS Tylstrupvej 35 9382 Tylstrup Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2017 Michael Sudergaard

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere