6 af indsatsens hovedpersoner fortæller om busulykken under Knippelsbro d. 27. feb i år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 af indsatsens hovedpersoner fortæller om busulykken under Knippelsbro d. 27. feb i år"

Transkript

1 Nr XXIV 25 april 33 årgang M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Onsdag d. 2. maj Kl i Aud. 2 Rigshospitalet 6 af indsatsens hovedpersoner fortæller om busulykken under Knippelsbro d. 27. feb i år Freddy Lippert: Traumecentret om AMK Jakob T. Møller: HovedOrtoCentret om behandlingen Ib Walter Møller: Lægeambulancen om KOOL Claus Skak: Traumecentret om koordination Bo Pedersen: KBH Brandvæsen om skadestedet Anders Korsgaard: psykolog om krisehjælp Se filmen optaget på stedet Vel mødt

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2001 Udgives af FADLog Det Medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik Filnavn TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg nelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Onsdag: MOK nr 24, årgang 33 udkommer Pædiatrigruppen holder møde i Torsdag: P8'n viser "Fucking Amål" Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: MOK's DEADLINE Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen Denne uges forside: SATS Tirsdag: Denne redaktion

3 DET GIK JO MEGET GODT Det var ikke uden en vis portion spænding at redaktionen så frem til denne mandag, hvor vi rykkede deadline fra kl til kl Men det er gået forbavsende smertefrit Samtlige indlæg er dumpet igennem vores elektronisk postkasse til tiden Godt gået og fortsæt med det MOK-red/Jon MOK & STUDIET Redaktionelt Til alle Til pigerne Til drengene 3 VORES MOK OG HELE VERDENS MOK er klar på nettet allerede tirsdag morgen på www studmed ku dk/mok Styrende organer SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Marianne Jakobsen, sekretær, lokale , (holdsætning 1. semester, klinisk grundkursus, planlægning fase I, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, sekretær, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Annette Jørgensen, sekretær, lokale , (holdsætning 7. semester, afløsningsopgaver) Klinikudvalget Rigshospitalet Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer Træffetid: mandag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid: mandag-torsdag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon Mikkel Westen og Lasse Lund, studentersekretærer Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer Træffetid: mandag-fredag Klinikudvalget Københavns Amt KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon Birthe Brogaard, sekretær Susanne S. Pedersen, sekretær Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester) Stud.med. Nanna Borup Jensen ( semester) Træffetid: mandag-fredag SAG MØDE 01-05, STUDIENÆVN FOR MEDICIN MØDEDATO 14 MARTS 2001 STED LILLE MØDESAL, PANUM INSTITUTTET TilstedePernille Due, Bjarke Brandt Hansen, Henrik Frederiksen, Poul Jaszczak, Anders Klahn, Lene Krenk, Shruti Mathur. Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Jon Trærup (studievejl.), Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere Jes Braagaard (studievejleder). Afbud Finn Bojsen-Møller, Niels Høiby. Fraværende Asger Dirksen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Personsager 3. Godkendelse af referat Studieplan a. Cellebiologi b. Integrerede eksaminer 5. Kvalitetsudviklingsudvalget Rapport vedr. kir. gastroenterol. afd. D, KAS Herlev 6. Meddelelser 7. Eventuelt ad 1 Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden blev godkendt. ad 2 Personsager En ansøgning om tilladelse til udskydelse af eksamen i en afløsningsopgave blev imødekommet. Der forelå 2 ansøgninger om tilladelse til deltagelse i 2. semesters eksamen i cellebiologi på tidspunktet for syge-/reeksamen i stedet for ordinær eksamen. Ansøgningerne blev ikke imødekommet. En meritstuderende havde søgt om tilladelse til reeksamination. Ansøgningen blev imødekommet. En ansøgning om tilladelse til et fjerde eksamensforsøg i farmakologi blev grundet særlige forhold imødekommet. Den studerende indkaldes til samtale i studievejledningen. Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev imødekommet. ad 3 Godkendelse af referat Referat godkendt med præcisering af studienævnets krav om integrering af fag. ad 4 Studieplan a. Cellebiologi. Det blev fra studenterside meddelt, at såfremt det ikke var muligt at gennemføre tilrettelæggelse af en fuldt integreret eksamen ved førstkommende eksamenstermin, ønskede man oplyst, hvornår et fuldt integreret kursusforløb med deraf følgende integreret eksamen kunne være en realitet. Efter en længere drøftelse blev det vedtaget at godkende det af semesterudvalget fremsatte forslag om at eksamen tilrettelægges som en skriftlig prøve bestående af Modified Essay Questions og en praktisk spotprøve. Spotprøven vil kun indeholde test af mikroskopiske færdigheder og resultatet af denne prøve evalueres i en helhed med den skriftlige opgave. Der anvendes 5½ time til den skriftlige prøve og ½ time til spotprøven. Efter afslutningen af forårssemestret vil kurset og eksamen blive evalueret, hvorefter der tages stilling til det videre forløb. Studienævnet besluttede a) at afholde et evalueringsmøde i august, b) at målsætning skal forfølges, kurset skal integreres, c) en eksamensopgave bedømmes af én eksaminator og én censor. På evalueringsmødet fastsættes tidsfrister for fuld integration. b. Basal humanbiologi og medicinsk kemi. Studielederen oplyste, at der på baggrund af henvendelser fra holdrepræsentanter og tutorer havde været afholdt møde med repræsentanter for medicinsk kemi. Efterfølgende var både kurset og lærebogsmaterialet i medicinsk kemi blevet gennemgået. Med udgangspunkt i ønskerne om ændring af kurset var der etableret kontakt til Knut Aspegren. Der er lagt op til midlertidig tilbudsundervisning i medicinsk kemi. Der afholdes møde med kursusleder og semesterudvalgsformand. ad 5 Kvalitetsudviklingsudvalget Rapport fra udvalgets opfølgningsbesøg på kir. gastroenterol. afd D, KAS Herlev var udsendt sammen med tidligere rapport. Studienævnet udtrykte stor tilfredshed med de tiltag afdelingen havde iværksat og som man fandt yderst positive. ad 6 Meddelelser Lærerinstruks ved introduktion til samtaletræning i gyn/obs på 13. semester var udsendt. Studienævnet havde ingen kommentarer. Skrivelse fra Lars Kayser vedr. checklister. Lars Kayser gjorde i skrivelsen opmærksom på, at arbejdsgruppen vedr. kommunikation og kliniske færdigheder i sin rapport til studienævnet beskriver hvilke færdigheder skal tilegnes på hvert enkelt semester og på hvilket niveau. Listen, som er udarbejdet efter høring i samtlige semesterudvalg, kan umiddelbart fungere som de af studienævnet ønskede checklister (ref ). ad 7 Eventuelt Studienævnets hjemmeside er ikke opdateret, hvilket med rette blev kritiseret fra studenterside. Lokaleplanlægning. I forbindelse med lokaleplanlægningen for forårs-semestret har 2. semester tilsyneladende stået sidst i køen. Afskaffelse af eksamensformænd. De udpegede eksamensformænd har ikke altid været lige begejstrede for opgaven, der ofte føltes som en belastning oven i eksamenslæsningen. For 10. semesters vedkommende er eksamensplanlægningen ved de seneste 2 eksamensterminer sket centralt uden medvirken af eksamensformænd og det har fungeret fint. Derfor prøves det nu også med central planlægning af de mundtlige eksaminer på de øvrige semestre på fase II. Så snart de studerende er fordelt på eksamensdagene vil planerne blive udsendt til klinikudvalgene. Fordelingen sker i alfabetisk orden dog med de modifikationer der følger af de oplysninger,

4 4 som eksamenskontoret måtte være i besiddelse af om læsemakkerskab. Studenterrepræsentanterne opfordrede til, at der blev afholdt en forelæsning om ny studieordning og overgangsordninger. Birgitte Rode, som var en af initiativtagerne til udarbejdelse af overgangsordningerne, havde meddelt, at hun gerne ville medvirke. Ref. Grete Rossing ORIENTERING OM OBLIGATORISK SEMESTERTILMELDING Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle semestre på Fase I og Fase II Efter aftale mellem studiesekretærer og studienævn, vil der fremover være følgende procedure i forbindelse med den aktive tilmelding på fase I: Tilmelding til 2 semester: Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i anatomi i slutningen af semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær Bianca Houlind. Tilmeldingsblanketten afleveres hos studiesekretær Bianca Houlind på Medicinsk anatomisk institut, lokale Bianca Houlind er ansvarlig for holdsætning på 2. semester. Tilmelding til 3 semester: Tilmeldingsblanket til 3. semester udsendes med eksamensbrevene til anatomi I eksamen. Er du ikke tilmeldt denne eksamen, må du selv sørge for at hente en tilmeldingsblanket hos studiesekretær Pia Keller på afdeling for socialmedicin. Tilmeldingsblanketten afleveres hos Pia Keller, lokale , der holdsætter 3. semester. STUDIET Tilmelding til 4 semester: Efter 3. semester afhentes en tilmeldingsblanket til 4. semester på eksamenskontoret, bygn a. Udfyldt tilmeldingsblanket afleveres i postkassen samme sted. Tilmelding til 5 semester: Tilmeldingsblanket til 5. semester kan afhentes på eksamenskontoret eller hos studiesekretær Therese Lylloff, Medicinsk Fysiologisk Institut. Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale Det er Therese Lylloff, der holdsætter 5. semester. Tilmelding til 6 semester: Tilmeldingsblanket til 6. semester udleveres i forbindelse med undervisningen i slutningen af 5. semester, eller den kan hentes hos studiesekretær Therese Lylloff, Medicinsk fysiologisk institut. Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale Det er Therese Lylloff der holdsætter 6. semester. Fristen for aktiv tilmelding på Fase I er den 10 januar til forårssemesteret ogden 10 juni til efterårssemesteret Tilmelding til undervisningen på fase II foregår hos sekretæren i det klinikudvalg, du er tilknyttet. Tilmeldingsfristen fremgår af tilmeldingsblanketten eller oplyses hos klinikudvalgssekretæren. Generelle regler i forbindelse med holdsætning Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/ 1. august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Af hensyn til andre studerende og underviserne bedes man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Hvis man framelder sig inden 15. januar/1. august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret (disse frister gælder kun for fase I), kan man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Frameldingsfristen for fase II studerende er 10. januar/1. august for henholdsvis forårs- og efteråressemesteret. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studerende eller meritstuderende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen. Du vil da kun blive holdsat såfremt der er ledige pladser. Studienævnet besluttede på sit møde den 5. november 1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen. Det er derfor vigtigt FOR DIG, at du husker den obligatoriske tilmelding! Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig til studievejlederne for yderligere information. Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER FORÅRET 2001!!!! Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning. Mandag Jes Braagaard Tirsdag Jon Trærup Andersen Onsdag Lone Emilie Rasmussen Torsdag Camilla Götzsche International vejleder Palle Rasmussen EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER GRAVID Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksaminer. Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler, hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vigtigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på dette tidspunkt. Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse. Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Camilla Götzsche Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan kontakte os på: Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf lokale Anette Jørgensentlf lokale EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig 1 time ekstra til skriftlige eksaminer. Ved at henvende dig til studienævns sekretariatet med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer. Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser. Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institution. Dette skal du gøre inden 23. februar 2001.

5 GRAVID? Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studievejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på. Holdsætning Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din nyfødte. Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og efter fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester. Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du så sent som 1. august og 10. januar afmelde det kommende semester. Det er under alle omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal ORIENTERING OM VALG AF UNDERVISNINGSSTED PÅ FASE II! Er du på 6. semester, og regner du med, at du består alle eksaminerne og således kan starte på 7. semester til efteråret, er tiden kommet til at vælge undervisningssted på Fase II. Traditionen tro, afholder studievejledningen et Orienteringsmøde om valg af undervisningssted på Fase II. På mødet vil der blive orienteret om: - fagene på Fase II - hvordan foregår undervisningen på Fase II - introduktion til de enkelte Klinikudvalg - praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtrækning m.m. Orienteringsmødet afholdes Torsdag d 26 april 2001 kl i Hannover-auditoriet Du vil få udsendt et prioriteringsskema med eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer. Hvis du ikke har modtaget et skema med dit eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du hente et skema på studienævnskontoret, lokale eller på studie- og eksamenskontoret. Vel mødt! RIV UD OG GEM Gode råd om forberedelse til kemitentamen Du skal til kemitentamen! Du ved ikke hvordan du skal starte! Du ved ikke hvad du skal kunne! Du kan ikke sove, spise eller slappe af! Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød! Men pludselig kommer du i tanke om studievejledningens riv ud og gem indlæg om kemi tenta- på eksamenskontoret. Der gives 1 time ekstra til alle skriftlige eksamener. Du kan søge dispensation såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn under eksamen, f.eks. amning. Det er som hovedregel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener p.g.a. graviditet. Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får barn under en videregående uddannelse, kan få ekstra SU. Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få 6 klip. Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder: - almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen - dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen - enkeltklip sammen med almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer. Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne Fase I men. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du mærker en indre ro og balance, efterhånden som du får svar på dine spørgsmål. Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende ord om kemitentamen: Beskrivelse af et tentamen sæt: Forside. 5-6 opgaver delt op i delopgaver. Vægtning af hver delopgave er angivet. Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi er ca. 1:2. Ingen af opgaverne kan fra vælges. Væsentlige emner: Organisk kemi: Gruppernes typiske reaktioner. Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal m. fl.) Aldoldannelse. Opløselighed, syre-base egenskaber. Isomeri, hybridisering. Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater og lipider. Almen kemi: STUDIET Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, reaktioner. Ligevægtsloven. ph. Opløselighed. Energetik. Kinetik. Elektrokemi. Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsentlig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad, eller sætte tal ind i formler. Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og hurtigt. I kemi bruges specielt: Købmandsregning (proportionalitet) 1. Gradsligning. Omskrivning af formler Potens-regning. 5 for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen. I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger. Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet ,- pr. barn For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip. Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen. Med venlig hilsen Studievejledningen Log og 10, ln og e. Log-regler Vær tryg ved din lommeregner, men brug også hovedregning til at vurdere tal. Forberedelse: Start i god tid. Op med humøret. Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1) Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3) Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i infopakken. Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver, noter i infopakken og noterne om protein m. fl. Start med det nyeste tentamen sæt og arbejd baglæns igennem ca. ti sæt. Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå. Ved tentamen: Del tiden op efter vægtningen af opgaver. Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de væsentligste punkter. Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal blot være læseligt. Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du alligevel kan svare på de efterfølgende. Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af. Bedømmelse af organisk kemi: Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært, man kan ikke digte. Skriv formler og reaktioner omhyggeligt. Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket. Afstemning er ikke altid ønsket. Bedømmelse af Almen kemi Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene. Man skal være i gang med at anvende oplysningerne fornuftigt. Pas på enheder og fortegn. Vurder om resultatet er fornuftigt.

6 6 6 sem fest STUDIET Fase II Husk 6 semesterfest d 16/6 kl 2200 Billetsalg d 3/5 efter spotten, 4/5 kl (lang fredagsbar i klubben) og 14/6 efter integreret eksamen Pris 30kr På forhånd tak 6 sem holdrepræsentanter FARMAKOLOGI - 8 SEMESTER Bemærk venligst nedenstående ændringer i forelæsningsplanen for farmakologi på 8. semester: 02/ Almen toksikologi. Definitioner og begreber. mm. S. Edelfors VH Husk 02/05 6.semesterfest Toksiske d. 16/6. kl.2200 reaktioner... Billetsalg S. Edelfors d. 3/5 VHefter spotten., 4/5 kl (lang fredagsbar i klubben) og 14/6 efter integreret eksamen. 04/05 Pris kr. Antiparkinsonmidler O.S. Jørgensen AH På 08/05 forhånd tak Toksiske reaktioner... 6.sem. S. Edelfors holdrepræsentanter AH 08/ Kortikosteroider N. Grosman AH Kollokvium - Klinikudvalget Københavns Amt: 30/ Astmamidler - starter i aud. VH Med venlig hilsen Farmakologisk Institut TIL STUDERENDE PÅ 12 SEMESTER, F 2001 Vedr : Erstatningsforelæsning Kære studerende Der er aftalt erstatningsforelæsning i Myelomatose/Mb Waldenstrøm torsdag d kl i aud 2, Rigshospitalet Venlig hilsen Rita Dalhammer Sekretær for Klinikudvalget Rigshospitalet Studietilbud KURSUS I MODERNE RECEPTORBIOLOGI Kursus kan godkendes som VKO. Emne: G-proteinkoblede receptorer - kroppens vigtigste lægemiddelstargets og indkørselsporten for HIV-1. Tid: 21. maj - 1. juni 2001 (begge dage inkluderede) klokken Præliminær læseplan kan hentes på VKO-kontoret. Sted: Lunds Universitet i Sverige: Afdeling for molekylær neurobiologi. Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund. Hjemmeside: Deltagere: Lægestuderende efter 8. semester. Maksimalt antal deltagere: 12. Tilmelding: VKO-kontoret, studentergangen Panum Instituttet (Bygning 9, 1. sal). Tilmelding må være modtaget senest den 14. maj Formål: Fordybede kundskaber og laborativ erfaring omkring G-proteinkoblede receptorer. Disse udgør en superfamilie af kroppens mest udbredte membranreceptorer. Mere end 60% af alle lægemidler i klinisk praksis udøver sin effekt ved på en eller anden måde at påvirke disse receptorer. Aids-virus bryder ind i og infekterer immunceller ved at hitchhike med visse af disse receptorer. Kursusmål:Forståelse af hvordan man identificerer, karakteriserer, samt hvordan man funktionelt studerer og manipulerer disse receptorer med moderne molekylærgenetiske teknikker. Indhold: Receptorerne som modtagere af kemiske signaler i den cellulære kommunikation, og hvordan receptoren formidler dette signal ind i cellen for at forandre cellens funktion. Eksempel på hvordan receptorerne spiller en central rolle i vigtige sygdomme. Mekanismerne for hvordan HIV-1 udnytter denne type af receptorer for at tage sig ind i immunceller, og nye lægemiddelsstrategier for hvordan infektion og spredning af HIV-1 kan forhindres. Program: Fortrinsvis laborationer, kombineret med state-of-the-art forelæsninger, seminarier, uformelle diskussioner, litteraturstudier, og database-mining. Hensigten er at integrere både danske og svenske lægestuderende i kurset. Sproget er svensk eller, ved behov, skandinavisk og engelsk. Udleveres i forbindelse med under- Materiale: visningen. Kontakt: Professor, dr.med. Christer Owman, telefon HVORDAN BØR PATIENTER INFORMERES OM DE BEHANDLINGER DE TILBYDES? Lektor mag art Peter Rossel Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori præsentere et foredrag i Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode med titlen: Loven på kant med etikken? Abstract: Princippet om respekt for patientens autonomi fremhæves stadig oftere som det normative grundlag for læge-patient forholdet. Udviklingen er for nylig kulmineret i Lov om patienters retsstilling, der trådte i kraft oktober Her tillægges princippet absolut status, og loven indeholder betydeligt skærpede krav til information om bivirkninger m.v. i forbindelse med behandling. Fra en netop gennemført undersøgelse ved vi, at lægers informationspraksis klart er i modstrid med gældende lovgivning. Hvad bør da ændres? Lægers adfærd eller udmøntningen af lovens informationskrav? Foredraget finder sted torsdag den 10. maj, kl i auditoriet, kælderopgang 11 a, Kommunehospitalet, Øster Farimagsgade 5, 1399 København K. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. Arrangementet er gratis. MichaelNorup Sekretær for Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori Københavns Universitet Telefon: KURSUS I TUMORBIOLOGI OG KLINISK ONKOLOGI Fra mandag den 13 august fredag den 24 august 2001 Kurset godkendes som 2 ugers VKO. Onkologi er læren om cancersygdomme. Der diagnosticeres ca nye cancertilfælde i Danmark om året og cancer er den 2. hyppigste dødsårsag. Problemer, der har med kræftsygdom og kræftpatienter at gøre, er således centrale i dagens sundhedsvæsen. De onkologiske discipliner omfatter grundforskningsorienteret tumorbiologi, epidemiologi, forebyggelse, diagnostik, kurativ og eksperimentel behandling, follow-up, informationsproblemer, palliativ behandling og pleje. Kurset varer 2 uger og giver en teoretisk gennemgang af tumorbiologien inkl. de hyppigst anvendte metoder, rationalet for de forskellige typer cancerbehandling, gennemgang af de vigtigste cancersygdomme og deres behandling samt planlægning af kliniske forsøg indenfor onkologien. Undervisningen vil dels være problem-orienteret og dels foregå som

7 fore- og efterlæsninger. Detaljeret program vil blive annonceret senere. Prisen er kr for deltagere, der er uden tilknytning til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Er du studerende ved et andet fakultet, bør du henvende dig til dit fakultet mht betalingen. Der vil være mulighed for 2 fripladser for studerende ved henholdsvis Odense, Århus og Lunds Universitet. Tilmelding til kursus bedes foretaget ved indsendelse af særligt skema, som kan afhentes i VKOsekretariatet. Endvidere beder vi dig om at vedlægge en kort motivering for ansøgningen. Tilmeldingen må være modtaget senest den 15. maj Deltagerantallet er begrænset til ca. 25. Meddelelse om optagelse på kursus vil blive udsendt ultimo maj Tilmelding sendes til: Tilmeldingsblanket kan afhentes: Overlæge, dr. med. Nils Brünner VKO-sekretariatet Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Strandboulevarden 49, opg. 7.1 Panum Instituttet, bygn. 9, 1. sal, rum 41, 2100 København Ø Blegdamsvej 3 Tlf København N STUDIET PRESSEMEDDELELSE Studenterpræstens drøm: en poetisk forårsvandring i Botanisk Have Jeg er meget optaget af, hvad der foregår i grænselandet mellem religionen og naturvidenskaben. Hvor kan de to tilgange til verden berige hinanden, og hvor må vores veje skilles? siger studenterpræst, Nicolai Halvorsen, der bl.a. har diskuteret emnet med Marsforskeren Jens Martin Knudsen og medlem af Etisk Råd Peter Øhrstrøm. Nu vil han virkeliggøre en drøm om ved poesiens hjælp at få religionen og naturvidenskaben til at mødes. I sommeren 1999 fik Københavns Universitet sin tredje studenterpræst. Nicolai Halvorsen er ansat af folkekirken - efter opfordring fra fakulteterne - til at forbedre den gejstlige betjening på de to nok mest hårdkogt videnskabelige fakulteter, nemlig de natur- og sundhedsvidenskabelige. Jeg ønsker ikke bare at være formand for en etisk orienteret foredragsforening. Jeg prøver at tilbyde mange forskellige typer af arrangementer, siger Nicolai Halvorsen. Den 6. maj løber et arrangement af stabelen, som på en helt ny måde vil belyse spændingsfeltet mellem de to synsvinkler. Nicolai Halvorsen har fået gadedigteren Christian Kronman til at recitere et fyldigt uddrag af Adam Oehlenschlägers digtcyklus Aarets Evangelium fra forskellige positioner i Botanisk Have. Det er meningen, at skaren af tilhørere mellem digtene skal vandre til de særligt udvalgte steder. Boganmeldelse 7 Digtet, som har den alternative titel Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur, foretager en poetisk sammensmeltning af Jesu liv og årets gang. Digtcyklussen hylder sammenhængen mellem den kristne guds punktnedslag i historien og den evigt tilbagevendende skaberkraft i naturen. En central passage lyder Saae du, da den tykke Taage fra dit kiekke Øie faldt, At for sig er Alting Intet, men i Alt er Alting Alt? Det er en oplagt chance at bruge den smukke forskningshave som scene for fremførelsen af netop det digt, siger studenterpræsten. Jeg mener, at digtets problemstilling er relevant også i dag. Vi lever jo endnu i eftervirkningerne af romantikken, med længslen efter enhed med altet og smerten over livets fragmentarisering. Men også tilknytningen af den religiøse følelse til naturen, tror jeg er velkendt hos mange. Desuden tror jeg, at det er første gang digtet fremføres på denne måde i det fri, og jeg håber, at det netop kommer til sin ret. Mødetid og -sted: søndag den 6. maj 2000 kl ved Nørreportindgangen til Botanisk Have. Der er fri adgang til arrangementet. Vi håber, at De vil foromtale vores arrangement, og De er meget velkommen til at deltage i selve vandringen. Der vil være et efterfølgende mindre traktement i lokalerne i Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148. Digtet kan læses i sin helhed på og yderligere oplysninger om arrangementet kan fås på eller tlf eller ANMELDELSE Dermatologi og venerologi, 3 udgave Weismann K, Petersen C S, Menné T, Larsen F G, Skovgaard G L Det drejer sig om en 3. udgave af en lærebog, der sidst udkom i Bogen henvender sig primært til lægestuderende og alment praktiserende læger. Der er sket en væsentlig omredigering og tilføjet tre kapitler om hudsygdommenes epidemiologi, den akutte dermatologiske patient og tropedermatologi. Kapitlerne er generelt ført uptodate. Til trods for bidrag fra fem forfattere fremtræder kapitlerne homogene. Ambitionen har været at skabe en emnemæssig komplet lærebog. Dette er sket ved at anvende en kortfattet stil. Få indvendinger mod bogens sygdomsbeskrivelser Der er kun få indvendinger mod bogens sygdomsbeskrivelser. Fx skelnes der ikke i beskrivelsen af kutan lupus erythematosus klart mellem kronisk, subakut og akut kutan lupus erythematosus. Denne inddeling er ellers klinisk relevant, idet de forskellige kutane manifestationer er forbundet med forskellig risiko for og sværhedsgrad af systemisk lupus erythematosus. Det vigtige kapitel om eksemsygdomme er velskrevet, dog savnes der under lappeprøvetestning en beskrivelse af de kutane allergiers kliniske relevans. Lærebogen er traditionel i emnevalg og beskrivelse af sygdomsenhederne. Nogle steder kunne forfatterne med fordel træde ud af disse selvvalgte rammer. Således anføres, at peroral dermatit skyldes langvarig brug af lokalsteroider i ansigtet, selv om mange af patienter aldrig har anvendt lokalsteroider. Behandlingen af hudsygdomme adskiller sig fortsat fra behandling af sygdomme i andre organer. Derfor indeholder bogen et kapitel om behandlingsprincipper. Kapitlet er velskrevet, men det undrer, at methotrexat omtales som et cytostatisk stof og thalidomid som neurotoksisk virkende. Vi ved, at begge lægemidler overvejende virker immunmodulerende og derfor har et bredere virkningsspektrum end tidligere antaget. Cd-rom - en velkommen nyskabelse For en lærebog i dermatologi er det vigtigt med et godt billedmateriale. Bogen indeholder mange farvefotos af høj kvalitet. Billedmaterialet i en lærebog kan dog aldrig udgøre et billedatlas, men dette råder et supplerende cd-rom-baseret atlas bod på. Det drejer sig om en velkommen nyskabelse, som øger lærebogens anvendelsesmuligheder. Trods indvendingerne kan forfatterne lykønskes med en vellykket lærebog i dermatologi og venerologi. Men der må sættes spørgsmål til visdommen ved at have to danske lærebøger i dermato-venerologi. KNUD KRAGBALLE FADL s Forlag, 1999 ISBN: , 356 sider, indbundet pris: 425,00 kr. Forkortet udgave af anmeldelse, der første gang blev bragt i Ugeskrift for læger, 2001 ANMELDELSE Dermatologi og venerologi lærebogen, 3 udgave Mange billeder - af rigtig god kvalitet Når man står med bogen i hånden første gang, kan teksten godt virke overvældende, fordi billeder og tekst er adskilt. Ved nærmere eftersyn fremtræder bogen dog rigtigt dimensioneret. Viden, der ikke forventes kendt til eksamen, er skrevet med petit - et hint om at visse sygdomme er overflødige for den studerende. Desuden er billederne mange, i farvetryk og af rigtig god kvalitet. Genial til eksamenslæsning Under eksamenslæsningen viser bogen sig rigtig god. Bogen indledes med et kapitel om hudens opbygning og funktion, et kapitel med forklaring af ord og begreber samt ordbog, et kapitel om immunologiske reaktioner som årsag til hudens sygdomme og sidst, et kapitel med en god oversigt og forklaring af behandlingsprincipperne indenfor dermatologien. Herefter følger en systematisk gennemgang af huden. Seksuelt overførte sygdomme er beskrevet præcist og uden tomgangstekst. Det sidste kapitel i bogen er en fortegnelse over handelsnavnene på de forskellige præparater, dispenseringsform og pakningsstørrelse. Umiddelbart noget man sandsynligvis har gjort for sponsorernes skyld, men det er faktisk en god ting, der kan bruges. Plus cd-rom! Udover billederne i bogen finder man yderligere gode (og enkelte morsomme) billeder af de kliniske situationer på den medfølgende cd-rom. Cd-rommen er et stort plus for bogen og gør den genial til at forstå og repetere dermato-/venerologien efter. Jeg anbefaler absolut at bruge denne bog til at lære hud og hor efter. Søren Donslund Jensen stud. med. på 13. semester i Århus ISBN: , 356 sider, indbundet, FADL s Forlag Pris 425,- inklusiv cd-rom billedatlas.

8 8 ANNONCER Annoncer STUD MED ER SØGES Kunne du tænke dig at blive tilknyttet et forskerteam på Bispebjerg Hospitals lungemedicinske afdeling? Vi består i forvejen af læger, sygeplejersker og flere stud.med. er og vi beskæftiger os med klinisk forskning indenfor områderne astma og allergi. Du vil komme til at stå for lungefunktionsmåling, bronchial provokations testning, blodprøvetagning og allergi prik tests og vil blive oplært i disse procedurer. Det er en spændende og sjov måde at opnå klinisk erfaring på og du vil komme til at være på arbejde med andre stud.med. er samtidig. Arbejdet foregår i Lungeambulatoriet på Intern Medicinsk Klinik I, Bispebjerg Hospital, primært tirsdage og onsdage i tidsrummet og er naturligvis lønnet. Du skal påregne at kunne arbejde ca. 1 gang ugentligt og du bør være på 6. sem. el. længere. Der vil evt. blive mulighed for at skrive OSVAL II. Henvendelse til (Ring til); Intern Medicinsk Klinik I Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital Marianne Bøje, sekretær Mette Hilgart, sygeplejerske Vibeke Backer, overlæge, dr.med. Tlf.: FORÅRSOPVISNING Universitetets studenter- gymnastik inviterer hermed alle interesserede til at overvære årets festlige opvisning fra nogle af USGs dygtige hold. Opvisningen byder i år på ballet, modern dance, jazzdance, rytmisk gymnastik, karate, standard dans, latin dans og springgymnastik. Arrangementet finder sted lørdag den 28 april kl i Otto Mønsted hallen, Nørre Allé 53, 2200 Kbh. N. Der er gratis adgang, men hvis du vil være helt sikker på at få en siddeplads, er det bedst at møde op i god tid. Mød op, lad dig betage og få inspiration til næste års sportsaktiviteter. LIDER DU AF EK- SAMENS PANIK?? FORDI EKSAMEN I MEDICIN OG KIRURGI ER LIGE OM HJØRNET DET BEHØVER DU IKKE FORDI NU KOMMER DE NY REDIGEREDE UDGA- VER AF EMNEGRUPPEREDE ESSAYOPGAVER I MEDICIN OG KIRURGI ( 15 ÅRS EKSAMENSOPGAVER, ORDINÆR- OG SYGEEKSAMEN, BESVAREDE OG EMNE- INDDELTE.) DE ER GENNEMREDIGEREDE EFTER DE NYESTE LÆREBØGER. DE SENESTE 6 ÅRS EKSAMENS OPGAVER ER KIGGET IGENNEM, BESVARET OG IND- SAT HVOR DE HØRTE HJEMME. DE ER I A4-FORMAT, MED SPIRALRYG OG PLASTIK FOR- OG BAGSIDE. OPGAVESAMLING I MEDICIN (489 BESVA- REDE OPGAVER) 155,00 KR. OPGAVESAMLING I KIRURGI (525 BESVA- REDE OPGAVER) 170,00 KR. DE KAN REKVIRERES HOS LÆGE SØS WOLLESEN TLF www studmed ku dk/mok FØROYING TIL GRANSKING INNAN LÆKNAVÍSINDI Vit hava ymiskar verkætlanir innan læknavísindi / epidemiologi, har tørvur er á einum áhugaðum føroyingi (les: einum, ið dugir skrivað føroyskt) til at hjálpa okkum at tilvirka ymisk føroysk epidemiologisk tilfar. Hetta kann vera ein, ið er læknalesandi, men eisini ein lesandi innan eitt nú hagfrøði ella dátufrøði. Tað hevur týdning, at tú ert nærlagdur / nærløgd og ágrýtin. Tað er ein fyrimunur men hesar eru ikki absoluttar treytir - um tú hevur royndir innan, hegni til og áhuga fyri teldutøkni, epidemiologi og / ella talviðgerð. Møguleiki er fyri, at partar av tilfarinum kunnu gerast støði undir universitetsuppgávu - eitt nú OSVAL ella aðra seruppgávu - eins og møguleiki er fyri, at vit so við og við kunnu avmarka eitt sjálvstøðugt granskingarøki, ið kann gerast støði undir ph.d. lesnaði. Hevur hetta áhuga tín, frætti eg fegin frá tær. Best hevði verið, um tú sendi mær 1) nøkur orð um, hví hetta hevur áhuga tín, og eventuelt 2) ljóstak av viðmælum og próvroyndum við karakterum higartil, og 3) ljóstak av eventuellum størri universitetsuppgávum, um so er, at tú hevur skrivað slíkar í sambandi við lesnað tín. (Alt hetta tilfar fært tú sjálvsagt aftur). Tú ert eisini vælkomin til fyrst at ringja og práta um møguleikarnar. Vinarliga Sjúrður F Olsen, dr.med., ph.d. Center for epidemiologisk grundforskning Statens Serum Institut Artillerivej 5, DK-2300 København S Telefon Fax HAR DU SET MINE BRIL- LER??? Jeg har glemt mine briller i lokale , mikroskopiske øvelseslokaler, så hvis du har set dem, så grib telefonen eller mail, så bliver jeg glad!!!!! De skulle havde ligge i en sort brilleæske, I ovenstående lokale omkring d 17/4. tlf: Hilsen Siri, hold 409

9 VB MEDDELER 9 SPV - VAGTER Ugestatistik for uge 16 16/ / man tir ons tor fre Lør søn Dag Bestilte vagter Udækkede vagter Opskrevne Aften Bestilte vagter Udækkede vagter Opskrevne Nat Bestilte vagter Udækkede vagter Opskrevne Bestilt i alt Udækket i alt Dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken dæknings % angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har været. VT - VAGTER Ugestatistik for uge 16-16/ / man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn I alt Arbejdsløse hold Planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen kl Vagt- og Servicechef Træffetider i lige uger Gitte: Tirsdag, Onsdag & Fredag Søren : Mandag & Torsdag Træffetider i ulige uger Gitte: Tirsdag, Onsdag & Torsdag Søren : Mandag & Fredag Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op. I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på forhånd. Venlig hilsen Gitte Haupt & Søren Rasmussen Servicechef Vagtchef Tegnforklaring: = Rigtig gode chancer. = Gode chancer. =Mindre gode chancer. = Dårlige chancer. HUSK at bare fordi udsigten ikke ser god ud, kan der stadigvæk komme en hel del Åbningstider i Ekspeditionen Tirsdag, Onsdag & Torsdag & Mandag og fredag er der mulighed for telefonisk henvendelse på telefon Man kan også skrive til os på dk (Kirsten Carstens) dk (Lone Blach) dk (Mikael Sorel) Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller .

10 10 VB MEDDELER NY POSTKASSE TIL LØNSEDLER! Der er nu sat en ny postkasse op ved siden af svingdøren på Panum. Denne postkasse er kun til lønsedler. Den tømmes én gang om måneden den 20. klokken Afleverer man sin lønseddel efter denne dato, bliver ens løn først udbetalt den efterfølgende måned. Det betyder også at man IKKE MERE KAN AFLEVERE LØNSEDLER I POSTKASSEN FORAN SEKRETARIATET! VAGTAFDELINGEN Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl til 24.00, men undgå at ringe mellem og SPV- opskrivning er fra kl og LÆGEMIDDELKATALOGER FOR 2001 ER KOMMET. Vi har enkelte gamle 2000 tilbage som vores 2. del ere kan få, hvis de har meget gamle kataloger. EFTERREGULERING Størstedelen af overenskomsten er nu blevet godkendt af vores arbejdsgiver, og der vil derfor i nærmeste fremtid blive efterregurelet løn med tilbagevirkende kraft fra 1. april Udbetalingen vil med størst sandsynlighed ske i forbindelse med udbetaling af majlønnen Dvs. 1. juni Grunden til den sene udbetaling er det nye lønsystem på Vagtbureauet. Da størstedelen af tallene findes i det gamle system, skal de konverteres til det nye og der skal derfor laves en hel del testkørsler for at sikre at I får udbetalt det korrekte beløb. PULJEUDBETALING I forbindelse med udbetaling af efterregulering vil de gamle puljer fra før årsskiftet ligeledes blive udbetalt. LÆGEPRAKSIS I HUMLEBÆK! Som vikar for lægesekretærerne i sommerferien, juli/ august, søges EDB-kyndig stud. med.. Det er en fordel, hvis du har været i en lægepraksis før som vikar. Arbejdstiden er fra kl i dagene 5., 6., 12., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 24., 25., 26., 27., 30. og 31/ og i samme tidsrum i dagene 1., 6., 7., og 8/ Har du yderligere spørgsmål kan du ringe til Vagtbureauet på NYT SPV-HJEMMEHOLD 1513 For at holdet kan etableres vil der være brug for ca. 10 medlemmer mere. Vagtbureauet har fået bestilling på et SPV-hjemmehold, til varetagelse af plejen omkring en yngre beboer på et plejehjem på Amager. Der skal dækkes dag og aftenvagter alle ugens dage + en vagt mandag, onsdag og fredag i tidsrummet Krav: 200 SPV-timer, som skal være ligeligt fordelt på psyk. og somatiske timer. Skal kunne tage ca. 4 5 vagter pr. måned. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. For yderligere information, ring til Vagtbureauet, Gitte Haupt / Søren Rasmussen, NYE MEDLEMMER SØGES TIL FADLS BLODPRØVETAGNINGS HOLD 1602 PÅ RIGSHOSPITALET. Fra juni måned søger vi nye holdmedlemmer til holdet. Arbejdet består i at tage blodprøver på lukket system, og arbejdstiden er 8-14 i weekender og på helligdage. Vi er altid 5 på arbejde samtidigt, dvs. at man arbejder ca. hver anden weekend. Hvis du gerne vil være helt vildt dygtig til at tage blodprøver, og har brug for fast arbejde uden for undervisningstiden, er dette det ideelle hold for dig. Krav: - Du skal være på fase II - Du skal kunne tage blodprøver - Kunne tage 4-5 vagter om måneden (også i eksamens perioden) - Kunne komme til holdmødet den 21. maj kl ved indgangen til Panum. Oplæring: 2 ulønnede følgevagter af 1-2 timer. Ansøgningsfrist: Fredag den 4. maj 2001 klokken til Vagtbureauet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til holdleder Christian Madsen tlf HÆMODIALYSE Herlevs hæmodialysehold søger 2 nye medlemer til oplæring snarest. Har du lyst til: - mere selvstændighed på dine vagter - tage ansvar og arbejde som sygeplejerske - bedre løn - at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt - at blive en rasende dygtig kliniker - at blive en haj til at stikke - at være fri for nattevagter og mange dagvagter Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer som bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og får hver måned et varierende antal planlagte vagter, primært aften-, weekend- og vagter i ferierne. Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan, men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det. Efter 1000 hæmodialysetimer kan man gå på pension og tage 4 vagter pr. vagtplan. Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-3 patienter, samt observation, medicingivning, evt. sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m. under dialysen. Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi har et glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker. Arbejdstider: Man-fre: og , lør: og søn Krav: - min. 200 VT-timer - fase II, semester - bestået farmakologi indenfor 1 år - 8 vagter/mdr

11 - at du er flink og fleksibel, og villig til at indgå i et samarbejde med afdelingen, til fordel for begge parter. Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student, Ansøgningsfrist: Fredag den 27. april 2001 kl på vagtbureauet. Ansættelsessamtale: På afdelingen i samme uge. Har du spørgsmål, så ring til holdleder Djoni Joensen, tlf Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra Panum på cykel. SPV-RØNTGENHOLD 1506 SØGER 1 NYT MEDLEM. Holdet arbejder på røntgenafdelingen på KAS Gentofte, og dækker dagvagter på alle hverdage. Vi arbejder altid sammen med en radiograf, og arbejdet består i at gå denne til hånde. Krav: Min. 200 SPV-timer 2-3 vagter hver måned også i eksamenstiden Skal kunne arbejde i noget af sommerferien (juli mdr.). Skal kunne komme til holdmøde i maj. Der gives en aflønnet følgevagt sammen med radiograf og anden FADL-vagt. Yderligere oplysninger: kontakt holdleder Dorthe E. Christensen, tlf.nr Ansøgningsfrist: Mandag den 7. maj 2001 kl til VB HOLD 4406 PÅ HERLEV INTENSIV SØGER 1 VENTILATØR TIL INDSUPPLERING HURTIGST MULIGT. Holdet er startet i december Da vi efterhånden er kommet op på at dække hele månedens aften- og nattevagter, samt week-end DV, har vi brug for yderligere 3 ventilatører. Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt intensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvidere har vi en del hæmatologiske ptt., samt dialysekrævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt. Som medlem på hold 4406 vil du få en masse søde kolleger (både læger, plejepersonalet og os andre ventiler er søde) få ansvaret for din egen patient få mulighed for at oparbejde kompetence og selvstændighed få kendskab til dialyse, herunder selv udføre peritoneal dialyse lære at omgås, blande og indgive medicin på en forsvarlig måde også lære en masse andre spændende og relevante ting Krav: Bestået farmakologi 300 VT-timer 5-6 vagter pr. måned Ansøgningsfrist: Mandag den 7. maj 2001 kl. 12 på Vagtbureauet (tlf ) Du er meget velkommen til at ringe til holdleder Jakob Højlund tlf for at høre nærmere om holdet eller blot tilkendegive din interesse. VB MEDDELER 2 VENTILATØRER TIL FASTHOLD 4407 PÅ RH SØGES SNAREST. Nyligt opstartet afdelingshold mangler stadig medlemmer. Vi er på Rigshospitalet på (kardiologisk afd.), hvor der er 5 (snart 7) intensivsenge. Vi dækker aften-og nattevagter alle dage, du skal kunne tage ca. 4-5 vagter pr. md., skal gerne være på min sem. og have mindst 100 VT-timer. Er du interesseret, så ring til Vagtbureauet og lad os lave en ansøgning for dig. Der er holdmøde ons. d. 25/4 kl på afdelingen. For flere oplysninger ring til holdleder Jeanette på HOLDMEDLEM SØGES TIL FADL S METADONGIVER HOLD. Fra maj måned har vi brug for 1 holdmedlem på MVS hold Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i Københavns Amt på socialmedicinske klinikker og behandlingssteder. Dette indbefatter: Daglig udlevering af ovennævnte præparater i overensstemmelse med givne ordinationer. Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt medgivelse af ordinerede præparater. Daglig observation af klienters almentilstand samt påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug. Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer. Daglig social kontakt til klienter. Evt. deltagelse i kurser omkring de uddelte præparater. Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog Lørdag og søndag ligeledes Arbejdet tager udgangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sygehus. For at være på MVS hold 5501 behøver du ikke at være MVS er, men det er nødvendigt at: Have bestået farmakologi. Have kørekort, da vi har bil til rådighed. Kunne tage min. 5 vagter hver måned hele året.. Ansøgere der er tidligt i studiet og opfylder ovenstående krav vil blive foretrukket. For nærmere information - kontakt undertegnede. Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde mandag den 30. april 2001 kl Holdleder Morten Bundgaard Tlf.: HOLD DET FLYVENDE BØRNE - VT - HOLD søger 4 nye medlemmer. Vi har førsteret til børn (BVT-vagter) på Rigshospitalet, hvorfor vi kan garantere næsten 100%, at du kommer på vagt, når du er skrevet op. Vores børn er søde og nuttede, og der er god opbakning fra og godt samarbejde med sygeplejeskerne. På holdet er vi søde mennesker alle sammen, som tager hensyn til hinandens små behov og særheder. -Du skal være børnevt er, eller have min. 150 vt - timer, og tage det førstkommende børne - vt - kursus. -Du skal kunne tage min. 4 vagter pr. mdr. Er du interesseret, eller har du bare et lille spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vagtbureauet el eller Kristina på tlf Vi glæder os til at høre fra dig. 11 NYT MVS-HOLD 5406 SØGER STADIG NYE MEDLEMMER. Vagtbureauet har fået bestilling på et MVS-hold, der skal varetage plejen omkring en yngre beboer på et plejehjem på Amager. Holdet skal dække alle nattevagter i tidsrummet 23:00 til 07:00. Krav: 400 SPV-timer, bestået farmakologi og mikrobiologi. Skal kunne tage 4 5 vagter pr. måned. Ansøgere med MVS-kursus vil blive foretrukket. Ansøgningsfrist: Mandag den 30. april 2001 kl. 12:00 Yderligere information kan fås på Vagtbureauet, Gitte Haupt / Søren Rasmussen, HOLD 4203 PÅ HÆMODIALYSEN RH søger 3-4 nye dialyseassistenter til sommerarbejde og efterfølgende tilkaldefunktion. Vi forventer: At du har min. 400 VT-timer at du har bestået fase I + farma. at du kan tage mange vagter i juni, juli og August (bortset fra i din egen ferie, selvfølgelig). Vi tilbyder: En god arbejdsplads, med et spændende job. Gode indtjeningsmuligheder. 10 lønnede oplæringsvagter. Ansøgningsfrist: mandag den 30. april 2001 på vagtbureauet. Der vil efterfølgende være samtaler. For eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Holdleder Mikkel Vammen tlf

12 12 INDRE ORGANER Filmklubben P8'n præsenterer www studmed ku dk/filmklub/ Torsdag d. 26 Fucking Åmål kl. 20 PROGRAM FORÅR /4 Fucking Åmål 3/5 Marathon- en hel nat med film 10/5 Cube 17/5 Sleepy Hollow Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19 30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 50 I det svenske provinshul Åmål keder ungdommen sig bravt. Der kommer dog lidt gang i den, da skolens populære pige, Elin (Alexandra Dahlström) begynder at interessere sig for outsideren Agnes (Rebecca Liljeberg). FADL OPRÅB! Grundet stærkt pres fra demokratibevægelsen og andre statsundergravende organisationer, har de Røde Baroner måtte rykke tidsfristen for tilmelding til FADLs 1. maj arrangement. Så kom traditionen tro og hyg dig med ligesindede til FADLs 1. maj arrangement. Endnu engang vil vi alle samles i studenterklubben tirsdag d. 1. maj kl under FADLs fane. Her vil vi på festlig vis fejre 1. maj med revolutionære slagsange, røde taler, kammeratligt selskab og anden socialistisk hygge. Derefter vil vi vandre til fælledparken med FADLs fane, for der at tilslutte os vore brødre og søstre fra de andre fagforeninger. Under arrangementet vil vi også byde på lidt morgenmad samt nogle våde varer. Arrangementet er gratis og er for alle medicinstuderende. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet. Grundet logistiske forhold kan vi ved for stor tilmelding blive nødt til at prioritere FADL medlemmer frem for uorganiserede. Tilmeldingsfrist er nu fredag d 27 april Tilmelding til FADLs sekretariat eller på til: ku dk eller dk På vegne af Centralkomitéen De Røde baroner Jeg kammerat kommer til FADLs 1. Maj arrangement som den sande proletar jeg er. Jeg er / er ikke organiseret (dvs. medlem/ikke medlem af FADL) (sæt ring) EPIDEMIEN! FADL viser Epidemien i klubben tirsdag d 8 maj kl Er en ny film lavet af Niels Frandsen,der som barn blev ramt af polio. Filmen beskriver en historiske epoke i lægevidenskaben,. Mange især børn, blev så hårdt ramt af polio, at de ikke selv kunne trække vejret. - Andre måtte trække vejret for dem, og det var især medicinstuderende. Polioepidemien er selve det historiske grundlag for FADL s dannelse. Foreningen blev oprettet af medicinstuderende i København med det formål at forhandle arbejdsvilkår og løn for de mange, der arbejde på hospitalerne under epidemien. Lige siden epidemien har der været brug for den arbejdskraft medicinstuderende kan levere og derfor kan vi idag arbejde som FADL-vagter. FADL har fået mulighed for at vise denne film for alle medlemmer og andre interesserede i klubben Tirsdag d. 8. maj kl Kom og se den fantastisk spændende og seværdige film. Efter filmen byder FADL på en øl og en snak med instruktøren.

13 Til pigerne INDRE ORGANER TILLIDSREPRÆSENTANTERNE I FADL Hvem er vi? Vi er tre medicinstuderende, som er ansat af FADL til at varetage medlemmernes interesser i forskellige sammenhænge. Hvad laver vi? Tillidsrepræsentanterne sidder bl.a med ved ansættelsessamtaler og sikrer, at alle ansøgere får en fair behandling og at selve vurderingen er retfærdig. Herudover sørger vi for at sikre medlemmernes rettigheder, hvis man skulle blive involveret i en klagesag ved at fungere som bisiddere ved disciplinærsamtaler, vejledning i klageprocedurer o.l. En anden funktion vi bestræber os på at udfylde, er den rent servicemindede kvalitetssikring, som betyder, at du når som helst kan ringe til os, hvis du har noget på hjerte ang. FADL, det være sig ris såvel som ros. 13 Hvordan kommer DU i kontakt med os? Du kan enten kontakte os via FADL sekretariatet, Panum Instituttet, bygn eller ved at ringe til os direkte: riv af og gem Imran Rashid: tlf: Bue Juvik: tlf: Nynne Blomfeldt:tlf: Med venlig hilsen Tillidsrepræsentanterne Basisgrupper FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB PRÆSENTERE Melodi Grand Prix Fest Lørdag d. 28 april kl i Studenterklubben Ud over at der vil være en masse piger i gamascher og drenge i stramme jeans, så vil der blive trukket lod om 2 X 2 billetter til Paris! Billetprisen er kun 30 kr. Billeter kan købes i studenterklubben torsdag d. 26 og fredag d. 27 april mellem kl og Med venlig hilsen J-kurven LAAANG FREBAR Så er det sidste mulighed for at fulde sig i studenterklubben på en lang fredag! Der kommer til at være band, øl og godt vejr. Så læg eksamens stresset fra dig i et døgns tid og kig ned. Hele dette fantastiske arrangement løber af staben d. 4 maj Kom glade, kom mange! Studenterklubben PPP PÆDIATRI- GRUPPEN PÅ PANUM Hej alle sammen! I dag, 25 april, kl 16.30, holder vi andet Pædiatrigruppe-møde, i Basis-gruppernes lokale, Vi havde aftalt at finde ud af nogle basale ting så vi ikke er helt grønne når vi henvender os til Dansk Pædiatrisk Selskab osv, og så dele informationen idag og måske have gjort os nogle tanker om hvad vi vil med vores første foredrag næste semester. Til nye: man behøver ikke være på fase II for at være med! Det er bare folk der er interesseret i pædiatrien, ikke nødvendigvis nogen, der véd så meget om det allerede! Glæder os til at se Jer! Mail Cat på hvis du vil være med men ikke kan komme i dag. MENS VI LÆSER TIL FARMAKOLOGIEKSAMEN Det er jo dejligt og befriende at være på fase II siges det i hvert fald indtil man begynder at læse til eksamen. Så er tingene pludseligt slet ikke så anderledes desværre! Som den pligtopfyldende stud, som har imponeret alle de gamle søde syge damer på hospitalet ved at svinge frækt med stetoskopet og reflekshammeren, går man selvfølgeligt straks i gang med at studere sin store Katzung eller den danske Basal og klinisk farmakologi. Sider op og sider ned går det og der rigeligt af dem. Men i stedet for at blive så dygtig bliver man bare fortvivlet over alle de interessante og klinisk relevante detaljer man kan jo ikke huske dem.. Der er bare slet ikke noget at imponere med. På den måde kan få tiden til at gå, mens den uhyggelige eksamensdag nærmer sig og frustrationerne tiltager. Men den kloge stud er jo ikke dum og finder i sin desperation på en snedig udvej. Blev der ikke sagt i tidernes morgen til en forelæsning at der fandtes et Kompendium, man kunne bestå sin farma med? Ned i bogladen og få fat i det! Debat Men kan man lade være med at stoppe op indimellem rygterne svirrer er kompendiet nu virkeligt godt nok? Man havde ikke overhørt advarslerne, til selv samme forelæsning. Enhver der har læst det, ved at kompendiet er meget fragmentarisk i sin fremstilling af emnerne. Man kommer hurtigt rundt, men halvdelen af det relevante synes at ryge sig en tur i svinget. Et par linier hist her slynget hen uden den nødvendige sammenhæng. Her kan man kun finde noget hvis man har læst det i forvejen et andet sted. Og hvis man læser nærmere, så ser det faktisk ud til, at der har sneget sig en del fejl ind det er jo en førsteudgave! Megen trøst er her heller ikke at hente. Blikket glider fra kompendiets sider over til de tykke moppedrenge i skammehjørnet, som synes at grine en lige ansigtet: Velkommen tilbage gamle ven! Da sidder man nu og ved ikke rigtigt videre: Man kan faktisk få en mistanke at netop dette var intenderet, hvis man begynder at sammenligne det nye og det gamle kompendium, som blev brugt i tidernes morgen: Farmakologi et kompendium (4. udgaven, i en kedelig blå omslag ligeledes udgivet af FADL). Denne udgave er meget mere udpenslet, faktisk velgennemskrevet: Indhold frem for fragmenter, selvom tegninger nok ikke er helt så gennemførte og omslaget ikke fører sig så flot frem. Man kan ikke lade være med at tænke at der må have stået et noget tvivlsomt pædagogisk intention bag ved den nye udgave. Synes redaktørerne muligvis ikke om, at folk begyndte at bestå ved hjælp af et kompendium, siden de valgte at for værre bedre det eksisterende? Hvad end er baggrunden for de markante ændringer fra udgave, man kan kun appellere til de nye redaktører af kompendiet: Det kan gøres bedre, hvis kompendiet skal kunne bruges til det det er beregnet til. Hvad kan man gøre hvis man nu ikke har fundet den store tilfredshed i det nye kompendium og heller ikke kan forlige sig med et af de tykke lærebøger? Her kan M.J. Neals Medical Pharmacology at a Glance anbefales som supplement. Alle stofgrupper bliver afhandlet på to sider med en stor illustrativ planche, som viser virkningsmekanismerne af de omtalte stoffer. Læsebyrden burde altså være til at overkomme, i de situationer, hvor både overblikket og tiden svigter en. Fortsæt god eksamenslæsning Christopher Schäfer, stud.med. 8. sem.

14 14 LIDT AF HVERT MOK I GAMLE DAGE Som vi ser i dette udklip fra MOK 3, ÅRG 1, 1968 havde MOK oddsene imod sig lige fra starten Selv redaktørerne troede ikke på, at navnet "MOK" kunne bruges til dette tidsskrift Måske er det på tide at slå annoncen op igen?!

15 STUDENTERPRÆSYEN 15

16 16 GEDEMARKED Gusten All Stars vandt sidste års officielle Panum-mesterskaber i ølstafet I år statser de på en en snedig blanding af hurtige ølhuller og godt gammeldaws hårdt slid Ingen ved om nogen tør udfordre øllets mestre PANUM-MESTERSKABER I ØLSTAFET Hvem tør udfordre the champs? Så er det tid igen De sidste 2 års vinder team, Gusten All Stars, udfordrer Panum Instituttets samlede skare af øldrikkere til kamp Medierne skrev: " sikken en firepower " " aldig er noget så gustent set! Kom og vær med i løjerne! Sidste år blev festivitasen afviklet i en stemning præget af solskin, højt humør og fest, og dette års begivenhed vil bestemt ikke lade noget tilbage at ønske Visse velinformerede kildervil endda vide atselveste Jens Jørgen Thorsen stiller et hold, i selkaw medole Thestrup himself FREDAG 4/5 KL 16 KR 10,- PR MAND Reglerne Hold á max. 5 mand 5 ture pr. hold Hver mand: - løber over forhindringerne, - bunder en øl, - snurrer 10 gange rundt om øllen med hånden på den, og - løber over forhindringerne og tilbage. Hurtigste hold vinder Sjatter straffes Reglerne er de gode, gamle velafprøvede det eneste spørgsmål er bare hvem der kan kaste bajørs'ne for vildt ned i løgneren Alt dette kan blive dit Nu på "laaaaang"fredag d 4 maj afholdes de nye mesterskaber Kl starter konkurrencerne Der vil være indledende runder efter behov, og derefter showdowns efter vind-eller-forsvind-princippet Deltagergebyret udgør kr 10,- pr mand, hvorefter alle øl i deltagelsen er gratis Tilmelding foretages til officials i baren og omkring studenterklubben på fredag - kig efter sedler på trøjen Aflevér en holdliste med max 5 medlemmer og kr 50,- og I er med!

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658

Nr.XXVIII 21. maj 29-1997 ISSN 0907-5658 Nr.XXVIII 21. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXX 31. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MOK'S STORE SOMMER STEREOGRAM KONKURRENCE Gæt hvad der står i stereogrammet og deltag

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4.

1. Personsag: dispensationsansøgning om annullering af eksamensforsøg. 2. Personsag: dispensationsansøgning om et 4. Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 05. februar 2007 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Afbud fra: Referat: Mogens Joost Larsen (formand), Ellen Frandsen (stedfortræder), Jes H. Nielsen (medlem),

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Klubben og Sexekspressen proudly presents: WORLD AIDS DAY 2000

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Klubben og Sexekspressen proudly presents: WORLD AIDS DAY 2000 Nr. XII 29. nov. 33. årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Klubben og Sexekspressen proudly presents: WORLD AIDS DAY 2000 -Lang fredagsbar i klubben

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3

MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3 7. semester Forår 2011 - Modul K2 - Sygdomme i respirationsvejene - Uge 12 6 GRUPPER HS 21.03.2011-- 8.15-9.00 MANDAG 21/3 TIRSDAG 22/3 ONSDAG 23/3 TORSDAG 24/3 FREDAG 25/3 WP 25.aud WP15 st. aud Sygdomme

Læs mere

STUDIEFORBEREDENDE KURSER 2015

STUDIEFORBEREDENDE KURSER 2015 STUDIEFORBEREDENDE KURSER 2015 - korte kurser under åben uddannelse Erhvervsakademi Dania i Randers udbyder studieforberedende kurser indenfor: Virksomhedsøkonomi B (64 lektioner + 4 lektioner EXCEL) kun

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 Statens Scenekunstskole optager hvert år to studerende på hver af de fire teatertekniske uddannelser: Lysuddannelsen (se under center 2) Lyduddannelsen (se under center 2)

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 24. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 24. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN Nr. XXIX 24. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T 22. OKTOBER 2008 Vedr.: Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur UDDANNELSESSERVICE Sagsbehandler: Gitte Duemose Københavns Universitets

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ER DU KREATIV?

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ER DU KREATIV? Nr. XXVIII 23. maj 33. årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ER DU KREATIV? MOK giver 200 skattefrie SU-uafhængige danske kroner for gode kreative

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Nr.XXVI 6. maj 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXVI 6. maj 30-1998. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXVI 6. maj Årg. K 30-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Studienævn for medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Praktikanttjeneste

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. maj Fredagsbrev nr. 782 Næste uge: 24. maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. maj Indvielse af bålhytte Fællesfoto kl. 09.30(udenfor) Naturskolen 4.kl. Oprykningsdag Dyredag

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI BIOLOGI BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI UNI VERSITET DAGENS EMNER Studievejledning Andre vejledningstilbud Eksamen Sidefagsstuderende Bacheloruddannelsens opbygning (Førsteårsprøven)

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@studmed.ku.dk

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde 3-2015 06. november 2015 Tid: 26. oktober 2015, kl. 18.00-20.30 Sted: JA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Til stede: Knud Rose Pedersen (DH), Arne

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXIII 18 april 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Påskeæg på Panum Påskeharen har været på spil på Panum Se side 16 Hilsen Eventgruppen

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde i Skovbørnehaven Søruphus Torsdag den 8. november 2007 kl. 19.00

Mødereferat. Bestyrelsesmøde i Skovbørnehaven Søruphus Torsdag den 8. november 2007 kl. 19.00 Deltagere: Marianne Olsen Mia Bent Franz Andersen Jock Skov Pedersen Carina De Fine Licht Marlene Engelmand Olsen Mødereferat Bestyrelsesmøde i Skovbørnehaven Søruphus Torsdag den 8. november 2007 kl.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Nr. XXIX 18. maj 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift RYSTENDE NUMMER AF MOK 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere