Kontraktbilag 15. Spørgsmål og svar til digital diktering med option på talegenkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilag 15. Spørgsmål og svar til digital diktering med option på talegenkendelse"

Transkript

1 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til digital diktering med option på talegenkendelse OBS! Spørgefristen er i udbudsmaterialet angivet til den 9/9. Der er imidlertid den /9 efter spørgefristens udløb indkommet en række spørgsmål. Det har ikke været muligt at besvare disse spørgsmål inden for svarfristen. Disse spørgsmål med svar vil blive uploadet på hurtigst muligt i løbet af den kommende uge. Spørgsmål og svar vedrørende udbudsbetingelserne Afsnit., Ønsker regionen et tilbud på modulær form, som præsenterer en grundløsning til hvert sygehus, eller en rammeaftale, hvorunder det foregår? Der ønskes et samlet tilbud, men Bilag, pkt.. er ændret, så der skal oplyses priser på systemvederlag pr. hospital, idet systemvederlaget for det enkelte hospital/kunden først udløses i forbindelse med den konkrete bestilling/implementering, jf. også Bilag 7, pkt. 6. Afsnit.5, Venligst definer, hvad der forstås med: grundlæggende elementer 4 5 Ved grundlæggende elementer forstår som nævnt forbehold over for kontraktens bestemmelser og mindstekravene, herudover vil det bero på en konkret vurdering, hvorvidt et eventuelt forbehold vil være at opfatte som et forbehold over for et grundlæggende element. Eksempelvis vil et forbehold i forhold til den afgivne pris kunne betragtes som et forbehold over for et grundlæggende element. Spørgsmål og svar vedrørende udbudsbilag Spørgsmål og svar vedrørende udbudsbilag 4 5 Spørgsmål og svar vedrørende udbudsbilag 4 5

2 Spørgsmål og svar vedrørende udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar vedrørende Udkast til kontrakt Afsnit og 8, Det fremgår af afsnit at Hvor intet andet er anført, er hvert enkelt hospital at betragte som Kunden i henhold til aftalens bestemmelser. Videre fremgår af afsnit 8, at Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er dog under alle omstændigheder begrænset til systemvederlaget. Hvorledes beregnes systemvederlaget i relation til flere hospitalers ordrestørrelse? Vil regionen overveje at indsætte et eksakt erstatningsmaks, der relaterer sig til fx en mindste ordresum? Systemvederlaget vil i den situation begrænse sig til systemvederlaget for det enkelte hospital, jf. ændringen i Bilag og svaret til spørgsmål. Afsnit 4 Udtrædelsesadgang, Omfatter udtrædelsesvederlaget i Bilag 5 samtlige hospitaler (hele kontrakten) eller en udtrædelsespris per hospital Afsnit 6.. Bod, Boden beregnes på basis af systemvederlaget. Er der tale om det samlede systemvederlag der skal beregnes bod af eller er det systemvederlaget for det enkelte hospital? 4 Afsnit Afprøvning, Leverandøren og kunden udarbejder i fællesskab, med udgangspunkt i løsningsbeskrivelsen. Hvad er det for en løsningsbeskrivelse, der henvises til? 5 Afsnit Afprøvning, I hvilke bilag og afsnit i tilbuddet forventes udarbejdelse af testplan samt drejebøger prissat. Der ønskes en udtrædelsespris pr. hospital og Bilag 5 er ændret i overensstemmelse hermed. Der er tale om bod af systemvederlaget for det enkelte hospital. Med løsningsbeskrivelse menes kravspecifikationen kontraktbilag udgør. Afprøvningen betragtes som en integreret del af den hovedydelse man som tilbudsgiver afgiver tilbud på (og en del af den implementeringsproces som følger af K0) og forventes derfor indeholdt i systemvederlaget. Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag I pkt. 48 skrives således: Tilbudsgiver skal overholde gældende regler og retningslinjer for patient nært Anbefalingerne, der er anført i standarden EN udgave af skal overholdes.

3 udstyr for: a. Indtalere b. Afskrivere (Vedlægge regler og retningslinjer Lone) Vi går ud fra at sidste afsnit i parentes, er en intern kommentar i regionen. Vi vil gerne have Regler og retningslinjerne for patient nært udstyr tilsendt, evt. som et link. Standarden er betegnet Elektromedicinsk udstyr - Del -: Generelle sikkerhedskrav og essentielle egenskaber - Parallel standard: Elektromagnetisk kompatibilitet - Bestemmelser og prøvninger. Standarden kan købes hos DS standard : g=en+6060&searchtype=number En af baggrundene for respektafstand til medicoteknisk udstyr er at undgå malfunktion på udstyret og dermed undgå utilsigtede hændelser for patienten, når en device med en given sendeeffekt i et givet frekvensbånd giver et bidrag til det elektromagnetiske felt ( Electro Magnetic Interference, EMI). EMI er betegnelse for elektroniske enheders radiomæssige påvirkning af hinanden. Anvendes synonymt med EMC. Det betyder bl.a., at ved anbringelse af indtaler og evt. afskriverudstyr nært medicoteknisk udstyr skal respektafstanden (sikkerhedsafstanden) til det medicotekniske udstyr overholdes for at undgå malfunktion og utilsigtede hændelser for patienten. Medicoteknisk udstyr er defineret i ovennævnte standard og forefindes i stor udstrækning på operationsstuer, intensivafdelinger, hjerteafdelinger og andre steder, hvor patienter er under behandling. På sengeafsnit forefindes også medicoteknisk udstyr i og nær patienterne, f.eks. infusionspumper og andet tilsluttet udstyr til patienten. Respektafstanden er eksempelvis ca.,0 m til medicoteknisk udstyr ved en sendeeffekt W fra en enkelt device (f.eks. GSM mobiltelefon), der sender i frekvensbåndet 800 mhz til,5 Ghz. Formler for sammenhængen mellem respektafstande, transmissionseffekter, frekvensbånd fremgår af ovennævnte standards. Decthåndsæt, iphåndsæt, wi-fi enheder og mange andre er eksempler på radiotransmittere. Fysisk sikring : Placering af it-udstyr patientnært og dermed muligvis tilslutning til LAN stik og 40 v strømforsyning, stiller krav til at LAN stik og strømforsyning hver især skal være galvanisk isoleret/sikrede. Er der tvivl om det er en patientnær placering vil en medicoteknisk

4 afdeling sædvanligvis kunne afklare om det er tilfældet. Bilag Tidsplan. Afsnit., Det fremgår af udkast til kontrakt, at leverandøren og kunden i fællesskab, efter ordreafgivelse fra det enkelte hospital, udarbejder en tidsplan, med udgangspunkt i tidsplanen i bilag. Hvilken tidsplan forventes i det ønskede tilbud? Er det en tidsplan for et hospital, eller forventes der er tidsplan for udrulning på alle regionens sygehuse? Bilag Afklaringsfasen. Afsnit, Det fremgår af udkast til kontrakt, at afklaringsfasen gennemføres for hver hospitals afgivelse af ordre. I hvilke bilag og afsnit i tilbuddet forventes gennemførelsen af afklaringsfasen prissat? Der ønskes en tidsplan for et ikke nærmere specificeret hospital. Afklaringsfasen betragtes som en integreret del af den hovedydelse man som tilbudsgiver afgiver tilbud på (og en del af den implementeringsproces som følger af K0) og forventes derfor indeholdt i systemvederlaget. Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag Punkt. Hvordan skal API/Interface intergreres med MidtEPJ klient? Kravet i dette spørgsmål går på at nødvendig software på klienten kan rulles ud scriptinstalleret sammen med selve installationen af EPJ. Det er med vægt på, at der ikke skal foretages manuelle routiner på hver enkelt klient maskine for at få gjort nyt digitalt dikteringssystem tilgængeligt for brugere. I bilag.4 (use case nr. ) beskriver kolonnen "Delopgaver" punkter q.-w., mens der i kolonnen "Kundens ønsker og bemærkninger" henvises til punkter a.-g. Vi beder om at få bekræftet, at punkterne i kolonnen Delopgaver retteligt skulle være navngivet a.-g. Den korrekte navngivning for kolonnen delopgaver er a- g. Bilag Kravspecifikation, krav, I krav # er der følgende formulering: Endelig er systemet underlagt det samme mønster for tildeling og administration af brugerrettigheder, som er gældende i Region Midtjylland. Er der en nærmere beskrivelse af dette mønster? Brugerstyring og tildeling af roller foregår centralt styret i Region Midtjylland uanset domæne tilhørsforhold for de enkelte klienter. Alle brugere har et Regions ID der styres og vedligeholdes via et IDM system baseret på Novell Identity Manager. Dette system har en række integrationsmuligheder herunder LDAP, SOAP og evt. RADIUS. Alternativt kan

5 der anvendes det centrale Microsoft Active Directory med traditionel bruger og gruppe styring dog er dette AD ikke dækkende for klienter på fx. hospitaler. 4 Bilag Kravspecifikation, krav 0, Er der krav eller fortrukne teknologier i forhold til API et? Vurderes et COM interface ligeså højt som et Java interface? Der vægtes ikke forskelligt i forhold til de forskellige typer, da de har hver deres fordele. Selvom et eventuelt interface vil være Javabaseret, vil vi stadig tilstræbe at lave en afkoblet løsning, så evt. fejl og nedbrud i snitfladen ikke påvirker kundens Java runtime engine 5 Bilag Kravspecifikation, krav 0, Skal brugergrænsefladen fra det Digitale Dikteringssystem indlejres i MidtEPJ? Vurderes en løsning med et selvstændigt vindue ligeså højt? 6 Bilag Kravspecifikation, krav 4, Hvor i bilag 4 prissættes snitfladen. 7 Kontraktbilag Kravspecifikation, i krav 4, Ønskes en pris på snitflade til integration af digital diktering. Dette skal angives i Kontraktbilag 4. I dette bilag findes der dog ikke et skema til angivelse af prisen. Hvordan ønsker Udbyder denne pris angivet? 8 Bilag Kravspecifikation, krav 55, Er der en nærmere beskrivelse af webservice laget i BSK? Hvilke metoder (og beskrivelse af disse) findes der i forhold at kunne synkronisere brugere? Det er fint med et selvstændigt vindue/gui, men der skal som minimum kunne parameteroverføres ved kald til dikteringssystem af fx. patient ID etc., således korrekt diktat fremfindes og fx. afspilning startes. De to snitflader til MidtEPJ og BSK, der er kravspecificeret i Bilag, indgår i den samlede pris i bilag. I stedet for Denne snitflade prissættes i bilag 4 skal stå Denne snitflade indgår som en del af hovedydelsen i bilag 4. Region Midtjyllands arkitektur for brugerstyring baserer sig på hændelsesbaseret styring. Derfor anbefales det, at systemer integreres til Bruger Stamdata Kataloget ved, at systemet udstiller en grænseflade, der gør det muligt at vedligeholde brugerdatabasen i realtid. Dette kan gøres på flere måder enten gennem et API eller ved at skrive direkte i en database eller et filsystem. BSK bygger på Novell Identity Manager, der indeholder en række komponenter til tilslutning til alle større databaser, directory systemer og muligheder for direkte scripting. Integrationen af brugerstyringen bygges op omkring tre grundpiller autorisering, authentikering og revision. Autorisering anbefales baseret på en logisk autorisationsmodel som det tilsluttede system udstiller mod BSK. Enten gennem en direkte grænseflade der udstiller en rolle, rettighed eller gruppestruktur eller ved at opbygge en fortolket model i BSK. På baggrund af denne model opbygges så

6 forretningsregler der definere, hvilke brugere der skal knyttes til givne grupper, roller eller rettigheder på baggrund af deres stamdata som f.eks. overenskomst, ansættelse eller roller. Alternativt kan autorisationsmodellen udstilles gennem Microsoft Active Directory. Al vedligeholdelse af autorisation sker kun i BSK for større brugergrupper. Authentikering anbefales/ønskes realiseret enten via LDAP eller SOAP. Gennem SOAP grænsefladen kan man også få en række oplysninger om brugeren i realtid. SOAP grænsefladen kan ikke anvendes til synkronisering. Alternativt kan authentikering ske mod Microsoft Active Directory og Kerberos baseret single sign on kan i begrænset omfang anvendes. Revision håndteres gennem basal logning af ændringer på brugerdata og logning på login forsøg. Alle brugeres password håndteres kun gennem BSK. Authentikering håndteres derfor nemmest ved kald direkte mod BSK. Kan det ikke lade sig gøre bør systemet udstille en mulighed for, at BSK kan sætte passwordet for den enkelte bruger. 9 I krav 57 er følgende formulering: Der ønskes tilbudsgivers beskrivelse af den tilbudte løsnings muligheder for håndtering af adgangskontrol med flere niveauer af adgangssikkerhed? Hvordan skal flere niveauer af adgangssikkerhed forstås? 0 Kravspecifikation, krav 77, Ifølge Udbudsbkg digital diktering.pdf er der 5000 indtalere og 000 afskrivere i RM. Ifølge krav #77 i Bilag Kravspecifikation.doc skal der være licenser til 500 indtalere og 00 afskrivere. Hvordan passer disse to tal sammen? Det skal forståes således, at man kan tænke sig forskellige brugergrupper har forskellige rettigheder i systemet fx. at sekretærer ikke kan oprette diktater, at kun oprettende behandler kan redigere / slette etc. Tallene 500 indtalere og 00 afskrivere, er fiktive tal til brug for en eksemplificering af tilbudsgivers licensstruktur. Bilag Kravspecifikation, krav 7, Hvad menes med: Dette skal omfatte såvel anskaffelser som løbende udgifter (licenser, support m.v.)? Såfremt kunden skal anskaffe, eller vil få løbende udgifter til f.eks. licenser eller supportafgifter i forbindelse med basis software for server installationen, skal der redegøres for dette. Kundens it miljø, På hvilken lokation Den centrale installation forventes

7 forventer Region M at en central løsning for diktering bliver hosted? implementeret på to ud af tre regionens driftscentre, der er placeret i Horsens, Holstebro og Århus. Installation vil primært kunne foregå fra valgfri lokation, da der ønskes installeret på VMware. Kundens it miljø, På hvilke lokationer er MidtEPJ hosted? MidtEPJ bliver afviklet fra regionens driftscentre placeret i Holstebro og Århus. 4 Kundens it miljø, Hvilke sygehuse kører MidtEPJ i dag? 5 Kundens it miljø, Kan det forventes at MidtEPJ og dikteringssystemet bliver hosted på det samme netværkssegment? 6 Kundens it miljø, Hvilke versioner af Windows Server bruges på de virtuelle servere i driften? 7 Kundens it miljø, Med hvilket interval tages der backup af serverne i driftcentret? 8 Kundens it miljø, Hvilken version af Citrix XenApp servere bruges? 9 Kundens it miljø, Hvilken version af Citrix klienten benyttes? 0 Kundens it miljø, Bruges der Citrix provisioning? Hvis ja, hvilken type? Kundens it miljø, Er Citrix løsningen driftet lokalt eller centralt? Hvis centralt, hvor? Kundens it miljø, Hvilke standarder overholder RM's netværk m.h.t. båndbredde og latency? Kundens it miljø, Hvilket værktøj bruges til styring af softwarelicenser? Gælder det både klienter og servere? Hvordan er arbejdsgangen ved opdatering af serverlicenser? 4 Kundens it miljø, Er der i forvejen dikteringsdevices, som ønskes benyttet i løsningen, eller skal tilbuddet kun indeholde nye devices? Der er principbesluttet at alle hospitaler i regionen skal anvende midtepj. Enkelte hospitaler er ikke på plads med dette endnu. Nej. Der anvendes i dag Windows Server 00 og 008R ( og 64 bit versioner) Der laves som standard daglig incremental backup med Tivoli TSM. Andre krav vil kunne imødekommes. På både Århus Sygehus Citrix og på regionens anvendes XenApp 5.0 på 00 server. Der bruges primært versioner 0 og. Ja, der anvendes server provisioning på regionens installation. For Århus Sygehus er Citrix installationen en lokal installation tilhørende hospitalet. For al anden anvendelse af Citrix er installationen en regionsløsning. Begge installationer er fysisk placeret i regionens driftscentre. Båndbredde internt mellem driftscentre er på 0Gbit. Forbindelser til hospitaler er minimum Gbit delt og typisk 0Gbit. Latency på 0-4 ms. Der anvendes ikke noget. parts værktøj til dette. Kunden ønsker i videst mulig omfang at genbruge udstyr, og minimere nyindkøb. Der har hos kunden ikke været et ensartet indkøb. Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag

8 Bilag Betalingsplan, Angives systemvederlaget, per hospital, for samtlige hospitaler eller efter en tredje opgørelsesform? Jf. svaret til spørgsmål og det ændrede Bilag, skal der angives en pris på et systemvederlag pr. hospital. Bilag Betalingsplan, Hvad omfatter den samlede kontraktsum? Ønsker regionen en samlet pris på implementering af de 5000 & 000 brugere? Bilag Betalingsplan, I hvilke bilag og afsnit i tilbuddet forventes selve projektgennemførelsen på det enkelte hospital prissat? Der tænkes her på projektledelse, installation og konfiguration af leverancer og gennemførelse af testplan. Den samlede kontraktsum omfatter summen af systemvederlagene pr. hospital samt tilknyttede ydelser. Jf. i øvrigt svaret på spørgsmål og ændringen i Bilag. Denne del forventes indeholdt i prisen på systemvederlaget pr. hospital. Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 4 Dikteringsudstyr: Andet pr. styk: Hvad menes der her? I bilaget er der angivet en fodnote men vi kan ikke se hvad den referer til. Såfremt der kræves andet udstyr til diktering mobilt, skal dette angives. Fodnote er slettet i materialet. I bilag 4. Specifikation af udstyr, Progammel og dokumentation med priser. Forefindes en underpunkt: Talegenkendelselicens ex. Hardware DKK ex. Moms Dette besvares i bilag. Specifikation af optioner med priser. Vi læser dette udbud som et digital dikterings udbud med talegenkendelse som option, hvorfor dette spørgsmål bør besvares under bilag. Er dette korrekt forstået og kan underpunktet fjernes i bilag 4. Pris for talegenkendelse ex. Hardware besvares i bilag og udgår derfor af bilag 4. Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 5

9 Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 6 Bilag 6 Kundens deltagelse. Afsnit 4 Oversigt over ressourcekrævende aktiviteter, Hvilken oversigt forventes i Oversigten skal gælde for udrulning på et ikke specificeret hospital, der skal være anvendelig på alle kundens hospitaler. tilbuddet? Er det en oversigt for et sygehus eller forventes der er en oversigt for udrulning på alle regionens sygehuse? Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 7 Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 8 Bilag 8 Prøver, I hvilke bilag og afsnit i tilbuddet forventes gennemførelse af Denne del forventes indeholdt i prisen på systemvederlaget pr. hospital. afprøvningen prissat. Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 9 Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 0 I bilag 0, afsnit Overskridelse af servicemål står: For hvert påbegyndt procentpoint, som den beregnede driftseffektivitet ligger under den aftalte driftseffektivitet, reduceres de samlede vedligeholdelsesudgifter, jf. bilag 7, således med 0 %, dog mindst?? kr., for den pågældende periode. Det ønskes præciseret, hvorledes tilbudsgiver i tilbuddet skal forholde sig vedr. minimumsbeløbet anført som?? Det gældende minimumsbeløb er kr.

10 Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag Leverandøren kan konstatere, at der i Kontraktbilag Specifikation af optioner med priser, ikke er angivet mulighed for at prissætte snitflade til integration af taleteknologi. Ønsker udbyder at få prissat denne snitflade og hvordan ønskes det i givet fald angivet i Leverandørens tilbud? Ordregiver har en forventing om, at prisen på optionen på talegenkendelse indeholder samtlige de til denne ydelse tilknyttede udgifter. Ordregiver har en forventning om, at den tilbudte talegenkendelsesdel kan integreres med den tilbudte digitale dikteringsløsning. Spørgsmål og svar vedrørende Kontraktbilag 4 I bilag 4, Oversigt over kundens hospitaler, er der ikke overensstemmelse mellem I alt -rækken og summen af de anførte tal for indtalere og afskrivere, særligt hvad angår det samlede antal af indtalere. Er det tallene for de respektive hospitaler, der skal anvendes som det korrekte antal? Det korrekte antal af indtalere er 4809 og antallet af afskrivere er 4. Samlet er der 69 brugere af digital diktering. Bilag 4 Oversigt over kundes hospitaler, Hvilken sygehusstruktur er gældende for tilbuddet? Den i bilag 4 eller den nye bilag 7, afsnit 6 (side 8 i kontraktbilag digital diktering) Det vil være oversigten i bilag 7, der er udgangspunktet for afklaringsfasen.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) 18.3.2014 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413. pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2012/S 190-312413 pr. 12. november 2012: Knæimplantater til Region Midtjylland 04-10-12 12-10-12 1 Udkast til kontrakt pkt. 10.1 Administrations bidrag. Dette er et nyt

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014 1 19-05-2014 Kan det passe at bilag 1 mangler? Bilag 1 er nu lagt på www.aarhus.dk/it-udbud 2 20-05-2014 Der efterspørges en blanket til brug for Oplysninger vedr. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.2 Følgende

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (), it-arkitekt, Arkitektur og Design Side 1 af 16

Læs mere

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedr. HSN d. 22-03-2007, kl. 14:20 HSN Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedrørende etablering af og support på system til central styring, udrulning

Læs mere

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til Spørgsmål fra leverandører Svar fra ATP I udbudsbetingelsernes pkt 3.2 vedr. forbehold er følgende anført: "Der kan ikke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud 2012/S 180-295902 På levering af Server og storage til Ikast-Brande Kommune

Spørgsmål og svar til EU-udbud 2012/S 180-295902 På levering af Server og storage til Ikast-Brande Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål til ovenstående EU-udbud: Nr. Spørgsmål:

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag 1-12

Indholdsfortegnelse over bilag 1-12 Indholdsfortegnelse over bilag 1-12 Bilag 1 - Tidsplan... 2 Bilag 2 - Kravspecifikation... 4 Bilag 3 - Betalingsplan... 16 Bilag 4 - Specifikation af programmel og dokumentation med priser... 19 Bilag

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Region Mitjyllands IT miljø

Region Mitjyllands IT miljø Regionshuset Århus It-Udvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 5003 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 1-12-2011 Bilag 2.1 Region Mitjyllands IT miljø Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse

Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse Bilag 1 Kundens opgavebeskrivelse Side 2 af 12 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Vision og mål... 3 1.3. Målgruppe... 3 2. Begreber... 4 2.1. Begrebsliste... 4 3. Opgavebeskrivelse...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018647 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Kent Petersen) 14. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018647 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Kent Petersen) 14. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018647 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Kent Petersen) 14. juli 2009 K E N D E L S E Updata Danmark A/S (advokat Jesper Fabricius, København) mod Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere