trukket lidt på vores formue men mindre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trukket lidt på vores formue men mindre"

Transkript

1 Referat af H/F. Birkevangs ordinaere generalforsamling 23.marts 2014 Der var 88 stemmeberettigede repræsenteret (incl. fuldmagter) 1. Dirigenter: Jørgen & Steen Referenter: Michael & Carsten Stemmetællere: Annie, Katarina & Gert 2. Bestyrelsens beretning (se fil med beretningen) Kommentarer: DONG påbegynder nedlægning af jordkabler næste uge. Der er husstande der skal have lagt jordkabler ned. Strømomlægningen vil ikke berøre vejbelysningen - der bliver ikke perioder med mørklægning. Vejbelysningen omlægges på et senere tidspunkt - de nuværende master bevares. Er det smart at vi hedder HF? spørger Pia nr. 36. Vi-kan ikke komme til at hedde Birkevang. Der undres over at vi ikke hedderaf elleras. Så det smarteste er at vi hedder HF. Andre betegnelser Det er ikke korrekt at fibernettet fungerer ok, supporten svarer f.eks. ikke fremfører Catarina nr. 6. lnge nr. 103 supplerer med at hun også oplever ustabilitet med telefonen. En har oplevet at telefonlinien afbrydes efter et stykke tid i en sammentale (v. udlandsopkald). Og Parknet er ikke altid lige gode at svare på spørgsmål eller give forklaringer. David undskylder på Parknets vegne at der ikke bliver svaret på supporten. David oplyser også om, at der har været periodiske fejl som kan være meget svære at finde, men selvfølgelig skal der svares og gives forklaringer. Parknet er flinke mener flere. Katarina mener at jordcontaineren er for dyr og plaget af "først-til-mølle". Per vil modtage infolrettelser til telefonbogen i pausen under GF. Kloakkerne virker tilfredsstillende og er i god stand siger Per. Vi har fået et digitalt kort, der snart vil være tilgængeligt. Der kan nu laves præcise opmålinger af skel f.eks. Vedr. vand: 2 lækager fundet og har givet væsentlige vandbesparelse. Vedr. kloak: Nettet er helt i orden, der kan være mindre "lunker" inde på de enkelte parceller - vi behøver ikke frygte at netop Birkevangs kloaknet skal bryde sammen. Vedr. teknikudvalget Bla. adgang til spændende elektronisk kort over foreningen. Vil gerne have nye/flere deltagere- "kom og stå i Iære hos Per" Afstemning: Mod: ingen Undlader: ingen For - alle tilstedeværende Beretningen blev enstemmig vedtaget. 3. Regnskabsaflæggelse Regnskabet var omdelt inden generalforsamlingen Kommentarer: Hanne: Regnskabet ser ganske udmærket ud - end afsat. trukket lidt på vores formue men mindre

2 Sommerfest: Nikolaj vedgår, at budgettet skred grundet manglende erfaringer fra tidligere arrangementer i gruppen - ekstraudgiften må betragtes som lærepenge. NB! Penge tilbage for vand - Emil skal have besked om reg. + kontonummer, da man ikke kan tilbageføre via PBS. David spørger til om posten fibernet er placeret rigtigt, burde det konteres under hensættelser. David har muligvis.ret, svarer Hanne. Pia F. spørger om 1,7 millioner minus 1,3 millioner er ? Det er rigtigt svarer Hanne. Hvor meget asfalt kan der købes for de hensatte midler. Det skal vurderes hvor meget asfalt vi kan få for de kr. Sussie spørger til hvorfor hensættelserne vedr. vand er faldet. Arsagen er et markant mindre vandforbrug. Der skal være en større hensættelse til vedligehold af fælleshuset. Christian spørger til om de kan laves en samlet test hvor alle lukker for vandet i to timer. Per svarer at vores forbrug svarer til et normalt gennemsnit. Aktiver: Tlgode? - beløbet stammer primært fra de 2 dødsboer som pt. er under behandling. Passiver: Bankkonto: Stort be!øb men hænger sammen med at vi normalt i februar skal betale grundskyld (1.3 mio. kr) Spørgsmål til konto/fibernet: De kr. burde måske have været taget fra vedligeholdelseskontoen. lncasso: Der er tidligere indgået fornuftige afdragsordninger i stedet for incasso. Vand I KE: hvorfor er det mindre? Alle betaler å conto - vandforbruget er faldet dramatisk, derfor er å conto betalingen for 2014 nedsat. Vi ligger normalt under niveauet for en gennemsnitsborger i Kbh. For at finde andre lækager end de fundne kunne man evt. prøve, at alle lukker ned. Fællesbygninger: kr. hvad var det meningen de skulle bruges til budgettet i for 2013? Svar: det et beløb der er afsat gennem flere år, hvis der skulle ske ting i løbet af året (i 2A13 blev der brugt kr. til oprydning i dødsbo, da der ikke var arvinger + bortkørsel af affald + plantet hegn) Burde beløb til dødsbo ikke omkonteres som fordringer i dødsboet? Afstemning: lmod - 0 Undlader - 0 Vedtaget - alle Reg nskabet enstemm igt vedtaget. Ad. 4, Indkomne forslag Forslag 4.1: Bevilling af kr. til renovering og udvidelse af fælleshuset A

3 Birkevang renoverer og udvider det nuværende fælleshus med udgangspunkt i vedlagte tegning, som ikke er målfast, og beskrivelse af projektet som er vedlagt indkaldelsen. Der skal eventuelt søges dispensation for byggehøjden på den gamle de1 af huset. Der afgives naboerklæring med accept af en forhøjelse på 30 cm. B Initiativgruppen har indhentet flere overslag, og med afsæt i vurderingen af disse, bevilges kr. ti1 byggeriet. Der arbejdes videre med at indhente tilbud på projektet. Byggeriet skal kunne rummes inden for denne beløbsramme og ved frivillig arbejdskraft fra arbejdsbanken på min. 400 timer. C Der vælges en byggegruppe til udfærdigelse af projektbeskrivelse, styring af byggeri og økonomi under forløbet. Mindst en skal vælges fra bestyrelsen. Når byggeriet er afsluttet opløses gruppen. D Der nedsættes et fælleshusudvalg. Det skal varetage indsamling/registrering af de frivillige arbejdsstimer til huset er færdigt. Derefter daglig drift og styring af huset fremover. Arbejdsbanken styres i fællesskab mellem byggegruppen og fælleshusudvalget. Fælleshusudvalget refererer fremover til generalforsamlingen på lige fod med Birkevangs andre arbejdende udvalg. Fra initiativgruppen deltager Beth 2 og Elsebet 14. E Udvidelse af fælleshuset sker med henblik på at fremme fællesskab og interaktion Birkevængere imellem, og ikke aflroldelse af private fester. Forslagsstillere: Beth 2, Elsebet 14, Flemming 27, Pia 36, Connie og Ulla 44,Bjame 56, Ellis 64, Else 88, Birgit og Ejvind 95, Line 130, Anne Marie 142, Helle 168. Bilag: projektbeskrivelse og tegninger er trykt bagerst i dette hæfte Arbejdsbankens indestående er tilsagn fra frivillige der vil deltage i projektet. Hvordan er I nået frem tit at 400 timer er nok, spørger Pia. Emil synes det er et fantastisk forslag og han vil gerne være med i arbejdsbanken. der er indhentet overslag der indikerer at ca vilvære et realistisk budget. Svend, Ulla/Connie, Bjarne vilvære i arbejdsgruppe Peter spørger til hvad der vil ske hvis forslaget falder. Signe mener at beløbet der ansøges om er meget højt iforhold til hvor lille projektet bliver. Flemming fremhæver at projektet betoner det højt besungne fællesskab. Svend vil gerne være med i bygge/styre-gruppen, da han synes at forslaget er godt. Jane foreslår at man f.eks. kan holde børnefødselsdage i det nye hus. Katarina sammenligner projektet med skraldeskuret som jo var vellykket. Det foreslås at også det oprindelige fælleshus restaureres. Der spørges om kontingentet kan sættes ned, hvis forslaget falder? Nina er bekymret over om vi har råd til p ektet. Nina forstår ikke hvorfor der ikke ligger et budget for ny asfalt. Flemming svarer at det vil være fornuftigt at indhente tilbud når DONG er i gang med/færdige med deres arbejde. Kasper vil gerne have et større hus, hvilket flere bifaldt. Det kan ikke lade sig gøre på det areal der er til rådighed. Jane nr 126 foreslog at fælleshuset også kunne bruges til private arrangementer, børnefødselsdage og lignende, frem til kl

4 Forslaget med Janes tilføjelse blev vedtaget med 67 for 13 blanke, resten imod. 4.2 Forslag om at lukke indgangen ved volden M foreslår helt at lukke den indgang til Birkevang, der ligger op tilvestvolden, mellem Birkevang nr. 130 og nr. 1. Konkret at etablere fast hegn og plante hæk ud til Jasmingangen (begge dele betales af Birkevang). Selve arealet tilbydes de tilstødende parceller (nr. 130 og nr.1). Detaljerne aftales med de to andelshavere, prisen er nul kroner, men deres andel af grundskylden vil blive reguleret. Begrundelse: flere generalforsamlinger har besluttet at der skal være en aflåst låge. Det har jo i praksis vist sig at være yderst vanskeligt at effektuere, da der konstant udøves hærværk på lågen. Det minder mest om en Iille krig og det ønsker vi egentlig ikke at deltage i, så derfor dette forslag. Forslagsstiller: bestyrelsen David mener lågen skal beholdes og være ulåst. Rene mener at!ågen skal beholdes og være låst. Annie er glad for at der er en udgang der. Emil mener ikke at udgangen skal nedlægges. Katarina ønsker ikke at lågen skal være aflåst. Nina mener at lågen skal beholdes. Per mener at kriminalitetsforebyggelse er en kompleks størrelse, han vil gerne deltage i en arbejdsgruppe. David vil gerne beholde lågen. Pia argumenterer for at lågen beholdes. Dorte svarer at bestyrelsen håndhæver en GF beslutning. Lågen kan godt nedlægges siger hun. Forslag og ændringsforslag sidestilles. Afstemning 1: 5 undladt at stemme, flertal imod. Afstemning 2:2A tor, 14 undladt. Afstemning 3: 48 for, 14 blanke. Det vedtages at lågen beholdes og skal være uden lås. Forslag 4.3: Forslag vedr. allonge fra Realkredit Danmark Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at underskrive den af Realkredit Danmark udf;ærdigede allonge til brug ved optagelse af Birkevængernes realkreditlån. Allongen er optrykt bagerst i dette hæfte.. Realliredit Danmarks allonge adskiller sig fra Birkevangs nuværende ved, at Realkredit Danmark har krav om at få forelagt forslag til vedtægtsændringer med mulighed for indsigelse, hvis de skønner, at ændringen kan forringe værdien af pantet. Der vil herefter være mulighed for to allongel Birkevangs nuværende allonge (som anerkendes af BRF og Nordea Kredit) og Realkredit Danmarks (optrykt bagersq. Begrundelse: Der er mange Birkevængere, som er kommet i klemme iforbindelse med den situation, der har været vedr. optagelse af nye realkreditlån. Presset er lettet, idet BRF og Nordea Kredit igen er villige til at yoe lån. tmidlertid vil Realkredit Danmark fortsat ikke yde lån, medmindre vi accepterer deres allonge, hvorefter de skal have forelagt vedtægtsænd ringer til god kendelse.

5 Konsekvenserne af Realkredit Danmarks allonge er ifølge Ole Fischer, Birkevangs advokat: "l de tilfælde, RD skal godkende en vedtægtsændring, sker derved en begrænsning af generalforsamlingens kompetence til at vedtage vedtægtsændring med kvalificeret flertal. " Historien har vist, at der ikke særlig hyppigt forekommer vedtægtsændringer i Birkevang. Når der kommer vedtægtsændri4ger, som så skal forelægges Realkredit Danmark, vil vi anse det for sandsynligt, at de vil acceptere ændringerne, da generalforsamlingen formentlig ikke har interesse i at vedtage ændringer, som forringer pantet. Det vil have stor betydning for mange i Birkevang, hvis Realkredit Danmark også kunne være en mulighed som udbyder af realkreditlån. Forslagsstillere: EIse Bjerre (88) og Ellis Mebus (64) Note: det er bestyrelsens opfattelse - jvf drøftelse med advokat Ole Fischer - at en vedtagelse af defte forslag forudsættef at det vedtages med kvalificeret flertal, jf. Birkevangs vedtægter?5- Mange er imod forslaget af principielle årsager. En enkelt taler for, så de andelshavere der har lån i RD får samme muligheder for Iån og omlægning som alle andre. Allongen kommer kun i spil hvis man skal have udvidet lånerammen. Generelt er det blevet meget sværere at opnå kreditforeningslån. Afstemning vedr. forslaget: for: 16, imod: 44 Karin har stillet et ændringsforslag om et orienteringsmøde som bestyrelsen pålægges at afholde inden 3 måneder, det blev vedtaget med overvældende flertal. Forslag 4.4: Forslag vedr. betaling for fibernet til tre parceller Birkevang afholder udgifterne til indlæggelse af fibernet (fra vejen ind til hus) på følgende 3 parceller, nr.27 (Flemming) nr. 63 (Signe &Anders) og nr. 72 (Ole) Vi har kontaktet Kemp og Lauritsen men det var svært at få et præcis bud, men omkring kr. pr. parcel (sandsynligvis billigere ved samlet bud). Begrundelse: Nr. 63 & 72 Da fibernettet blev lagt ijorden havde vi reelt ingen mulighed for at tilslufte os, da der ikke var hus på grunden på daværende tidspunkt. Vi betaler hver måned af på det fælleslån, der blev optaget iforbindelse med vedtagelse af fibernettet, på lige fod med andre birkevængere og mener at det ikke er rimeligt at vi selv skal bekoste den merudgift det vil være at få Iagt fibernet ind nu. Nr.27 Da fibernettet blev lagt ijorden var det ikke muligt at tage stilling til tilslutning, da det stod tomt (dødsbo). Vi er klar over at selve beslutningen er en fælles kollektiv beslutning, vedtaget af b i rkevængerne på en ekstraord inær generalforsam I i ng.

6 Vi tror dog ikke det har stået helt klart for alle hvad det kom til at be de for de birkevaengere, der ikke havde mulighed for at få lagt nettet ind. M mener at der i forbindelse med optagelse af lånet burde have været budgetteret med hensaettelse ift. fremtidige udgifter til etablering af fibernet på de parceller hvor det af den ene eller anden praktiske grund ikke blev en realitet. Forslagsstillere: Signe Sørensen. og Anders Nielsen, nr.63 DEBAT Signe frafalder sit oprindelige forslag til fordelfor ændringsforslaget. Ændringsforlag:Birkevang afholder udgifter til at få indlagt fibernet for husnr. 63 og husnr stemmer for, ændringsforslaget vedtaget. Forslag 4.5: Forslag om snerydning på fortovene Der skal ryddes sne både på fortovet på Ærtebjergvej og på Mørkhøjvej. Begrundelse: Os der bor yderst i Birkevang betaler det samme som alle andre til rydningen. Derfor er det også rimeligt, at vi får samme service, nemlig ryddet til skel/havelåge. Selvom traktoren ikke er indregistreret må den godt køre på fortovet. Det gør den undertiden på Mørkhøjvej, men jeg har aldrig oplevet det på Ærtebjergvej (har boet her 3 vintre). Forslagsstiller: Susanne Schreiner, nr. 179 /Ærtebjergvej 15 Bestyrelsen har påtaget sig opgaven, forslaget behøver ikke afstemning. Forslag 4.6: Forslag om afholdelse af generalforsamling i l.kvartal Jeg foreslår en ændring af anden linie i vedtægternes 12 a, så den kommer til at lyde: Ordinær generalforsamling af holdes en gang årligt i 1.kvartaL Begrundelse: det vil give en bestyrelse mere frihed mht. planlægning af generalforsamlingen og vil også kunne sikre at det er en vinterbegivenhed. Forslaget blev stillet - og vedtaget - på generalforsamlingen i 2013, men ikke med kvalificeret flertal. Så for at blive gældende skal igen 213 af de tilstedeværende på årets generalforsamling stemme for. Forslagsstiller: Hanne Rosenvold, nr. 120 Forslaget vedtaget 76 stemmer for. Ad. 5: Forslag til budget og fastsættelse af kontingent Det samlede budgetforslag er trykt sammen med regnskabet.

7 Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 550 kr./parcel/måned for hele året. Opkrævningen af grundskyld hæves fra kr. 4,00 til 4,25 pr. brutto m' pr. måned fra l.april To ændringsforslag. 1: kr hensættes tilfaskiner m.m. Nedstemt 2:At der ikke bruges penge på jord- og stencontainer. Begge ændringsforslag falder, det oprindelige budgetforslag vedtaget. 6. Valg efter vedtægterne 6.1 På valg til bestyrelsen var EIse Marie Mensing, nr. 160, Michael Hoff, nr. 122 og Hanne Rosenvold, nr lngen andre ønskede at stille op. De tre opstillede blev genvalgt. Bestyrelsen består derudover af John Gross, nr. 78, Flemming Bar6, nr.27 og Nikolaj Brandt, nr.60. Formand er Dorte Halling, nr På valg som suppleant til bes relsen var Pia Frankel, nr. 52, som blev genvalgt. Derudover blev Beth Wedel, nr. 2 valgt som suppleant. 6.3 Som revisor blev Bjarne Holst, nr. 56, genvalgt 7. Nedsættelse af sommerfestudvalg: Mette, Nikolaj (160) 8. Tilmelding til øvrige udvalg 8.1 Legeplads- og fastelavnsudvalget Kasper, Mette, Malene, Trine 8.2 Asfaltudvalget: John, Flemming, 8.3 Webudvalget: Thomas, Bjarne, Beth, Steen, Katarina 8.4 Fibernetudvalget: David, John, Søren 8.5 Loppemarkedsudvalget: Karin, Birgitte. Loppemarked d. 25. Maj 8.6 Byggegruppen tilfælleshus: Per, Bjarne, Svend, Flemming, John 8.6 Fælleshusudvalget: Grethe, Anne Marie (142), Beth, Elsebeth 9. Eventuelt Hvis du ser rotter, kontakter du kommunens skadedyrsbekæmpelse. Man har indberetningspligt. Således godkendt af bes relsen: $^_?-** Dorte Halling, formand Hanne Rosenvold

8 A-L(^*, Michael Hoff Flemming Barå samt af dirigenteme: Jørgen Carlslund Steen Hummer Carcten Wsst Miehael Pedesen

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet:

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet: Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 27.4.2010 Deltagere: 22 fremmødte, en husstand ved fuldmagt Punkt 1: Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Punkt 2 : Beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere