Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010"

Transkript

1 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog sig selv og han blev enstemmigt valgt Generalforsamling bliver konstateret lovligt indkaldt. Valg af referent og stemmetællere Til referent foreslog bestyrelsen Anne-Mette MA 66 som enstemmigt blev valgt Stemmetællere: Per Gunner 34 stemmeberettigede og 4 fuldmagter Formanden aflægger beretning Anders (formanden) gennemgår beretning og fortæller om motorvejs-udvidelsen og etablering af jernbanen jf. planche, ophængt i salen. Ligeledes har formanden/bestyrelsen deltaget i møder vedr. ovenstående. Jørgen AMA 8 spørger, om møderne er nogen som er afholdt i forbindelse med vores medlemskab af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Karlslunde. Hvis man agter at fortsætte i SGK, vil han gerne vide, hvordan hvert enkelt medlems indflydelse er, i forhold til problematikken med motorvej og jernbane. Han opfatter det, som om der er tale om uindskrænket enevælde. Otto AMA 20 (bestyrelsesmedlem) forklarer, at vi ikke har været indkaldt til et eneste møde i forbindelse med SGK i det forgangne år. SKG er en sammenslutning, hvor man kan udveksle synspunkter, der kan ikke vedtages nogen ting. Jørgen MA 26 spørger, om der er blevet betalt kontingent til SGK i år. Anne-Mette (kassereren) oplyser at der ikke er modtaget nogen opkrævning og derfor er der ikke foretaget indbetaling for Robert AMA 14 forstår ikke, hvorfor der er nævnt noget om hegnsloven i Sommerhilsen Hvorfor blander bestyrelsen sig i det? Bestyrelsen burde hellere koncentrere sig om, at diverse beplantning, har den rigtige højde fra vejen og ikke hænger lavt. Børge BA 3 mener, der må være tale om erstatning, når noget af vores jord bliver inddraget til motorvejen. Formanden fortæller, at præcis dette, er bestyrelsen meget opmærksomme på og har allerede iværksat nogle forundersøgelser. Vi vil gøre hvad vi kan, for at få penge ud af det her. Ole MA 3 orienterer om, at Grundejerforeningens område dækker legepladsområdet, resten er Greve Kommunes og vores andel, er i sin tid sat til nul-værdi. Side 1

2 Ivan BA 10 opfordrer bestyrelsen til at rette henvendelse til Greve kommune vedrørende overkørslen fra Skelvej til Benedikte Allé, biler skraber på. Otto AMA 20 fortæller, at bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at hvis man har udtalt sig på en Generalforsamling, kan man Google sit navn og dermed se, hvad man har sagt. Dette har bestyrelsen besluttet at ændre og derfor vil udgaven af referatet på nettet, kun indeholde initialer (rettelse; fornavn) og adresse. Dette bare en information til orientering. Jørgen AMA 8 mener, at aftalen med YouSee udløber snart, og vi bør overveje om den skal ændres til anden, måske billigere løsning. Flere i salen har en holdning til, hvornår den udløber, hvornår den kan opsiges m.m., formanden finder kontrakten frem og læser højt; Begge parter kan opsige aftalen med 9 måneders skriftligt varsel til udløb af en betalingsperiode. Dog kan en aftale tidligst af kunde opsiges 60 måneder efter påbegyndt betaling. Aftalen kan således ved kundens opsigelse tidligst ophøre efter 69 måneder. Otto AMA 20 mener ikke, at alt dette her har noget med Formandens beretning at gøre. Dirigenten er af en anden opfattelse og meddeler, at man under beretningen, kan rette spørgsmål, der er relevante. Anette MA 3 spørger, hvornår vi indgik aftalen med YouSee?? Jørgen AMA 8 ved at aftalen blev indgået i Otto AMA 20 opsummerer, at når aftalen løber i 5 år og 9 måneder er der jo ikke genforhandlet noget, det er altså først i Jørgen AMA8 husker ikke noget om 5 år og 9 måneder i de oprindelige papirer, vi må tilbage og kigge i papirerne. Dirigenten beder formanden undersøge dette. Anette MA3 mener nu heller ikke, at dette har noget med formandens beretning at gøre, er det fordi der er nogen som vil ud af aftalen?? Jørgen AMA8 mener bestemt, at dette har noget med formandens beretning at gøre, da det er det eneste sted her på GF, man kan beslutte noget. Der var hermed ikke flere kommentarer til formandens beretning. Godkendelse af regnskabet Kassereren gennemgår indtægter og udgifter i forhold til det budgetterede. Regnskabet er rigtigt flot og udgifterne er historisk lave. Ole MA 3 undrer sig over en forskel i beløbene under Årets resultat under regnskab 2009 og budget Forskellen skyldes overført fra forrige år (formuen). Side 2

3 Jørgen AMA8 påpeger, at der ikke er regler for, hvordan et regnskab skal se ud. Nu har han revideret både regnskabet i det nye og det gamle program og det nye er meget nemmere. Benny MA 24 mener regnskabet kunne være enklere. Jørgen AMA 8 synes det hele fremgår tydeligt af regnskabet, der er intet at være i tvivl om. Han har tilmed rost kassereren, det er rigtigt fint. Børge BA 3 fortæller, at han har talt med Jørgen og han fortalte ham, at han havde fuld tillid til kassereren. Jørgen MA 26 mener, det må være muligt, at lave et regnskab alle kan forstå. Rikke BA 1 forklarer, at man aldrig vil kunne lave et regnskab, der kan forstås af alle og som alle er tilfredse med, det er umuligt. Det vigtigste er, at programmet er nemt for kassereren. Jørgen AMA 8 synes, at hvis Jørgen MA 26 kan lave et program alle kan forstå, så skal han bare gøre det. Men igen, det her regnskabsprogram er meget nemmere at forstå end det tidligere. Med disse ord bliver regnskabet sat til afstemning, regnskabet bliver enstemmigt godkendt. Indkomne forslag der involverer kontingentændring Under sidste års generalforsamling blev det pålagt bestyrelsen, at indhente pris på fjernelse af betonklodsen (den gamle antennesokkel) på BA 14. Derfor fremsætter bestyrelsen dette forslag. Tilbud på ,- modtaget på ophugning 5 cm. under terræn, bortkørsel og udlægning af muld. Ole MA 3 forstår ikke at kontingentændringen ikke fremgår af budgetforslaget. Anne-Mette MA 66 forklarer, at fordi bestyrelsen blev pålagt, at indhente tilbud på soklen, er det nødvendigvis ikke bestyrelsen holdning, at den skal fjernes på grundejerforeningens regning. Derfor kan man ikke se kontingentstigning i det budget, der er foreslået for Jørgen AMA 8 mener ikke, at grundejerforeningen skal betale for fjernelsen af soklen. Historien er den, at der var to der ville købe jorden i sin tid, den ene trak sig og så var der William BA 14 tilbage og han købte jorden som beset. I øvrigt er værdi-væksten jo ikke kommet grundejerforeningen til gode! William BA 14 slår fast, at sådan er sagen ikke. Dette efterfølges af et længere resume af sagen ifølge ham, oplæsning af diverse breve, referater af telefonsamtaler m.m. Han synes bestyrelsen skal til lommerne, da man ikke som ny-tilflytter skal hænges op på denne udgift. Jørgen MA 26 synes, der skal træffes en afgørelse og stemmes om det nu, ikke mere snak. Jørgen AMA 8 er enig. Otto AMA 20 opfordrer til, at vi går til en afstemning. Anette BA 14 er sikker på, at det oprindelige tilbud indeholdt fjernelse af sokkel og at det senere blev taget ud af det. BA 16 er nabo til William og soklen og mener også at Nedtagning af antenne burde inkludere soklen. I øvrigt generer soklen også ham. Side 3

4 William BA 14 refererer igen til diverse samtaler blandt andet med Greve Kommunes Jørgen Friese og citerer bogen Foreningsret. Rikke BA 1 synes det vigtigste er, hvad der stod i den aftale som William underskrev, da han købte jorden samt hvad der ordret står i tilbuddet fra TDC. Thomas MA 20 var med i Antennegruppen i sin tid og gruppen lavede fodarbejdet dengang, men havde ikke noget med kontrakten at gøre, det var den siddende bestyrelse på det tidspunkt. Men han mener da, at foreningens advokat må kende detaljerne. Jørgen AMA 8; Ja, advokaten må vide besked. William BA 14 får ordet og begynder igen på er længere beretning. Dirigenten lukker herefter diskussionen og beder om en skriftlig afstemning, om grundejerforeningen skal betale fjernelsen af soklen. 18 stemmer for, 17 i mod og 3 blanke. Soklen skal fjernes på foreningens regning. Jørgen MA 26 kommer i tanke om, at det ikke er blevet nævnt hvor mange stemmeberettigede og hvor mange fuldmagter der er til stede, det er altså kutyme. Rikke BA 1 forklarer, at en ny bestyrelse/dirigent ikke nødvendigvis ved, hvad kutyme er, men det vil vi/dirigenten huske næste år. Kassereren fremlægger budget for fastsættelse af kontingent Kassereren gennemgår forslaget til budget 2010 og nævner, at nu hvor generalforsamlingen har besluttet, at foreningen skal betale for fjernelse af soklen på BA 14, skal der findes ,-. Jørgen AMA 8 gør opmærksom på, at vores likvide midler nu er så store, at de overstiger bankens garantisum og det er ikke godt, hvis banken går konkurs. Han mener, vi skal stoppe hensættelserne til veje og stier nu. Otto AMA 20 mener, at det med garantisummen, kan vi nemt komme over, ved at placere pengene i forskellige pengeinstitutter. Og så kan det jo også være, at det bliver vedtaget, at vi kan påbegynde belægningsarbejdet. Ole MA 3 kan heller ikke se det store problem vedrørende garantisummen, han har hørt, at summen sidst på året bliver hævet til ,-. Kassereren efterlyser en løsning på, hvor generalforsamlingen mener, vi skal finde de ,-. Christian BA 28 (bestyrelsesmedlem) foreslår, at vi ta r de ,- fra hensættelserne til veje og stier. Dirigenten efterlyser andre forslag. Ole MA 3 synes, at nu hvor udgiften er vedtaget, må den tages af formuen. Side 4

5 Jørgen MA 26 er tilhænger af en kontingentstigning. Otto AMA 20 støtter Christians forslag. Jørgen AMA 8 gentager, at han mener, at hensættelsen til veje og stier helt skal stoppes og så er pengene til soklen jo dér. Keld MA 79 kan ikke li, at man budgetterer med at forbruge af formuen, han vil ha et budget der går i nul. Han har medbragt et forslag til et budget, som han også har sendt til kassereren på mail. I dette budget, er der skåret i de fleste poster og så går budgettet i nul. Kassereren forklarer endnu en gang, at udgifterne i år er historisk lave og at man ikke bare kan skære i samtlige poster. Blandt andet kan man ikke halvere beløbet til saltning/rydning af sne, det er slet ikke realistisk. Det budget-forslag bestyrelsen har lavet, kan ikke skæres mere ned på udgiftssiden end det allerede er blevet. Robert AMA 14 mener heller ikke, man bare kan ta nogle tusinde kroner fra alle poster i budgettet, så kommer det jo ikke til at hænge sammen. Dirigenten prøver at få overblik over de forslag der nu er i spil. Kelds MA 79 forslag med at skære i de fleste poster bliver til forslag 1 og Ottos AMA 20 forslag om at ændre hensættelserne til veje og stier til ,- bliver til forslag 2. Dirigenten opfordrer til skriftlig afstemning. Ole MA 3 orienterer om, at man skal være opmærksom på, at hvis man stemmer på forslag 1, får det konsekvenser, for det forslag fra bestyrelsen, vedrørende belægning, som vi skal snakke om senere. Det er væsentligt lige at være opmærksom på dette. Forslagene går hermed til afstemning. Forslag 1 får 14 stemmer, forslag 2 får 23 stemmer og 1 enkelt stemmer blankt. Forslag 2 er vedtaget. Kontingentet er hermed uændret. Øvrige indkomne forslag Kassereren ønsker vedtægterne ændret, så de steder der refereres til girokonto og girokort fjernes. Girokontoen koster os 300,- i gebyrer om året og det er ganske få medlemmer, der benytter den. Hun gør opmærksom på, at hvis man godt kan li turen til posthuset, kan man sagtens blive ved med det, posthuset kan sagtens overføre til vores bankkonto. Ole MA 3 mener ikke, at man behøver lave en vedtægtsændring for det. Kassereren er ikke enig, da der blandt andet ikke skal stå, at kassereren kommer rundt med girokort, når det ikke er tilfældet. Så skal det altså ændres. Forslaget går til afstemning og bliver enstemmigt vedtaget. Christian BA 28 præsenterer bestyrelsens forslag angående belægning. Vi synes, at de beboere, der har betalt til dette projekt gennem længere tid, skal ha glæde af det, derfor har vi haft fat i entreprenørfirmaet Petri & Haugsted as som i første omgang, er fremkommet med nogle overslagspriser på de 3 etaper, de foreslår arbejdet opdelt i. Etape 1 går fra postkassen ved Karlslunde Mosevej til Side 5

6 tværstien ned til Skelvej samt stikstierne og trapperne til Benedikte Allé. Etape 2 er stierne rundt om Anne Marie Allé incl. stikstierne, tværstien ned til Skelvej og alle stikstierne til Margrethe Allé på den side. Etape 3 er stien langs volden og rund langs institutionerne. Der er tale om nye fliser på alle etaperne. Vi har pt. råd til etape 1 og den ønsker vi, at påbegynde. Jørgen BA 20 vil vide, hvor mange tilbud der er indhentet. Christian BA 28 forklarer, at der kun er indhentet ét overslag, da entreprenøren ikke kunne regne en tilbudspris pga. forholdene, da der ligger sne på stort set alle fortove. Men vi vil naturligvis indhente tilbud fra flere entreprenører. Jørgen AMA 8 undrer sig over, at formanden i beretningen har skrevet, at fortovene er flottere end længe og mener, at der skal ligge en fast pris på belægningen. Han forstår heller ikke argumentet med, at man skal ha glæde af de penge, man har indbetalt, dem der købte husene oprindeligt, har jo betalt for den belægning, der ligger der nu. Robert AMA 14 meddeler, at han gerne vil rette fliserne sammen med andre frivillige mod et vederlag, man kan jo lave det pletvis, der hvor det er værst. Folk holder jo alligevel ikke deres ukrudt/græs på fortovene, så der er ingen grund til, at lægge det hele om. Christian BA 28 gentager, at den eneste grund til bestyrelsen har foreslået belægningen igangsat er, at dem som bor her nu også skal ha glæde af det. Jørgen AMA8 vil hellere ha sat kontingentet ned. Christian BA 28 forklarer, at de penge der er hensat til belægning, jo også bør bruges til dette formål. Ole MA 3 synes punktreparation er fint. Gunner BA 34 har lidt svært ved at overskue tidsplanen i alle 3 etaper. Christian BA 28 forstår godt, at det kan være svært og siger, at hvis vi fortsætter hensættelserne som nu, vil vi om 3 år kunne være færdig med etape 1 og 2. Etape 3 har så lidt længere udsigter, men så kunne man evt. dele den etape op i 2. Gunner BA 34 synes det er et ok forslag. Jørgen AMA 8 spørger, om man har set konkret på hver enkelt flise, for at se hvilke områder der er værst. Christian BA 28 forklarer, at priserne er givet efter opmåling på stedet pga. sneen og igen, det eneste vi ønsker svar på er, om vi skal vente eller om vi skal starte det her op. BA 10 foreslår asfalt i stedet for fliser. Rikke BA 1 orienterer om, at entreprenøren har lavet etaperne ud fra, hvordan belægningen hænger sammen, så den belægning der hænger sammen, bliver udført som én etape. Benny MA 24 siger, at hvis vi siger ok til dette forslag, så siger man samtidig ok til, at bestyrelsen må bruge alle de hensatte midler. Side 6

7 Børge BA 3 ved ikke, om man kan dette i forhold til det budget, vi lige har vedtaget. Bestyrelsen siger, at det kan man sagtens, der er jo tale om at benytte en hensættelse, der er afsat til formålet. Otto AMA 20 vil ha en afstemning nu, så vi kan komme videre. I øvrigt forstår han ikke Jørgen AMA 8 s holdning, da man jo med dette forslag løser problemet med garantisummen i tilfælde af, at banken skulle gå konkurs. Det der er spørgsmålet i det her, det er, om I har tillid til os eller om I ikke har. Ivan BA 10 understreger, at bestyrelsen ikke får lov til at bruge de hensatte penge, når der ikke ligger noget konkret tilbud. William BA 14 konstaterer, at punktreparation ikke er en løsning, det vil gå lige som med en juletræskæde man skifter en pærer på, det holder ikke. Christian BA 28 vil videre nu, der må stemmes om der her, er der tillid til bestyrelsen eller er der ikke. Jørgen AMA 8 mener, han har en idé, han synes man skal lave en arbejdsgruppe blandt medlemmerne med henblik på, at punktreparere fliserne mod et passende vederlag. Rikke BA 1 undrer sig over ordet vederlag, modtog antennegruppen vederlag dengang den fandtes? Thomas MA 20 fra den nedlagte antennegruppen fortæller, at det eneste de modtog, var en nøglering fra TDC, der var tale om frivilligt arbejde. Jørgen AMA8 siger, at det ikke er dem der skulle være i arbejdsgruppen, der skal ha vederlag, det var de medlemmer, som skulle udføre arbejdet. Bestyrelsens oprindelige forslag bliver sat til afstemning. 17 stemmer for, 19 i mod og ingen blanke (2 stemmeberettigede har forladt forsamlingen), forslaget er faldet. Valg af formand Anders er villig til genvalg og blev genvalgt til Valg af bestyrelsesmedlemmer Rikke BA 1 og Louise BA 13 er på valg og ønsker ikke genvalg. Finn MA 2 er på valg, villig til genvalg og blev valgt. Dennis AMA 7 og Jesper BA 24 blev valgt som nye medlemmer Torben, Otto og Christian er ikke på valg. Valg af revisor Lone er på valg og ønsker ikke genvalg. Keld MA 79 blev valgt. Jørgen er ikke på valg. Valg af revisorsuppleant Benny er på valg og ønsker ikke genvalg. Børge BA 3 blev valgt. Gunner er ikke på valg. Side 7

8 Eventuelt Ole MA 3 synes, at katte er generende og at man må henstille til, at folk passer på deres katte, så de ikke render rundt og generer. Ligeledes mener han, at det er sørgeligt at se, at vi har et forladt hus (BA 18) i foreningen, det bliver jo snart et BZ er hus. Christian BA 28 fortæller, at der tidligere er rettet henvendelse til ejeren og tilbagemeldingen var, at ejeren påtænker, at flytte tilbage i huset inden så længe. Det er ikke noget som vi i bestyrelsen, kan gøre noget ved. Flemming BA 12 er plaget af hundelorteposer med indhold på hans tag, det bryder han sig ikke om og dette ønskes stoppet!! Robert AMA 14 opfordrer bestyrelsen til at kontakte kommunen vedrørende overkørslen til Skelbakken/Anne Marie allé. Så nåede vi vejs ende, dirigenten runder af og takker for god ro og orden. Anne-Mette Schmidt Referent Børge Lauenborg Dirigent Side 8

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen

Generalforsamling. Grundejerforeningen Generalforsamling Grundejerforeningen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse a. Snerydning 5. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere