Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010"

Transkript

1 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog sig selv og han blev enstemmigt valgt Generalforsamling bliver konstateret lovligt indkaldt. Valg af referent og stemmetællere Til referent foreslog bestyrelsen Anne-Mette MA 66 som enstemmigt blev valgt Stemmetællere: Per Gunner 34 stemmeberettigede og 4 fuldmagter Formanden aflægger beretning Anders (formanden) gennemgår beretning og fortæller om motorvejs-udvidelsen og etablering af jernbanen jf. planche, ophængt i salen. Ligeledes har formanden/bestyrelsen deltaget i møder vedr. ovenstående. Jørgen AMA 8 spørger, om møderne er nogen som er afholdt i forbindelse med vores medlemskab af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Karlslunde. Hvis man agter at fortsætte i SGK, vil han gerne vide, hvordan hvert enkelt medlems indflydelse er, i forhold til problematikken med motorvej og jernbane. Han opfatter det, som om der er tale om uindskrænket enevælde. Otto AMA 20 (bestyrelsesmedlem) forklarer, at vi ikke har været indkaldt til et eneste møde i forbindelse med SGK i det forgangne år. SKG er en sammenslutning, hvor man kan udveksle synspunkter, der kan ikke vedtages nogen ting. Jørgen MA 26 spørger, om der er blevet betalt kontingent til SGK i år. Anne-Mette (kassereren) oplyser at der ikke er modtaget nogen opkrævning og derfor er der ikke foretaget indbetaling for Robert AMA 14 forstår ikke, hvorfor der er nævnt noget om hegnsloven i Sommerhilsen Hvorfor blander bestyrelsen sig i det? Bestyrelsen burde hellere koncentrere sig om, at diverse beplantning, har den rigtige højde fra vejen og ikke hænger lavt. Børge BA 3 mener, der må være tale om erstatning, når noget af vores jord bliver inddraget til motorvejen. Formanden fortæller, at præcis dette, er bestyrelsen meget opmærksomme på og har allerede iværksat nogle forundersøgelser. Vi vil gøre hvad vi kan, for at få penge ud af det her. Ole MA 3 orienterer om, at Grundejerforeningens område dækker legepladsområdet, resten er Greve Kommunes og vores andel, er i sin tid sat til nul-værdi. Side 1

2 Ivan BA 10 opfordrer bestyrelsen til at rette henvendelse til Greve kommune vedrørende overkørslen fra Skelvej til Benedikte Allé, biler skraber på. Otto AMA 20 fortæller, at bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at hvis man har udtalt sig på en Generalforsamling, kan man Google sit navn og dermed se, hvad man har sagt. Dette har bestyrelsen besluttet at ændre og derfor vil udgaven af referatet på nettet, kun indeholde initialer (rettelse; fornavn) og adresse. Dette bare en information til orientering. Jørgen AMA 8 mener, at aftalen med YouSee udløber snart, og vi bør overveje om den skal ændres til anden, måske billigere løsning. Flere i salen har en holdning til, hvornår den udløber, hvornår den kan opsiges m.m., formanden finder kontrakten frem og læser højt; Begge parter kan opsige aftalen med 9 måneders skriftligt varsel til udløb af en betalingsperiode. Dog kan en aftale tidligst af kunde opsiges 60 måneder efter påbegyndt betaling. Aftalen kan således ved kundens opsigelse tidligst ophøre efter 69 måneder. Otto AMA 20 mener ikke, at alt dette her har noget med Formandens beretning at gøre. Dirigenten er af en anden opfattelse og meddeler, at man under beretningen, kan rette spørgsmål, der er relevante. Anette MA 3 spørger, hvornår vi indgik aftalen med YouSee?? Jørgen AMA 8 ved at aftalen blev indgået i Otto AMA 20 opsummerer, at når aftalen løber i 5 år og 9 måneder er der jo ikke genforhandlet noget, det er altså først i Jørgen AMA8 husker ikke noget om 5 år og 9 måneder i de oprindelige papirer, vi må tilbage og kigge i papirerne. Dirigenten beder formanden undersøge dette. Anette MA3 mener nu heller ikke, at dette har noget med formandens beretning at gøre, er det fordi der er nogen som vil ud af aftalen?? Jørgen AMA8 mener bestemt, at dette har noget med formandens beretning at gøre, da det er det eneste sted her på GF, man kan beslutte noget. Der var hermed ikke flere kommentarer til formandens beretning. Godkendelse af regnskabet Kassereren gennemgår indtægter og udgifter i forhold til det budgetterede. Regnskabet er rigtigt flot og udgifterne er historisk lave. Ole MA 3 undrer sig over en forskel i beløbene under Årets resultat under regnskab 2009 og budget Forskellen skyldes overført fra forrige år (formuen). Side 2

3 Jørgen AMA8 påpeger, at der ikke er regler for, hvordan et regnskab skal se ud. Nu har han revideret både regnskabet i det nye og det gamle program og det nye er meget nemmere. Benny MA 24 mener regnskabet kunne være enklere. Jørgen AMA 8 synes det hele fremgår tydeligt af regnskabet, der er intet at være i tvivl om. Han har tilmed rost kassereren, det er rigtigt fint. Børge BA 3 fortæller, at han har talt med Jørgen og han fortalte ham, at han havde fuld tillid til kassereren. Jørgen MA 26 mener, det må være muligt, at lave et regnskab alle kan forstå. Rikke BA 1 forklarer, at man aldrig vil kunne lave et regnskab, der kan forstås af alle og som alle er tilfredse med, det er umuligt. Det vigtigste er, at programmet er nemt for kassereren. Jørgen AMA 8 synes, at hvis Jørgen MA 26 kan lave et program alle kan forstå, så skal han bare gøre det. Men igen, det her regnskabsprogram er meget nemmere at forstå end det tidligere. Med disse ord bliver regnskabet sat til afstemning, regnskabet bliver enstemmigt godkendt. Indkomne forslag der involverer kontingentændring Under sidste års generalforsamling blev det pålagt bestyrelsen, at indhente pris på fjernelse af betonklodsen (den gamle antennesokkel) på BA 14. Derfor fremsætter bestyrelsen dette forslag. Tilbud på ,- modtaget på ophugning 5 cm. under terræn, bortkørsel og udlægning af muld. Ole MA 3 forstår ikke at kontingentændringen ikke fremgår af budgetforslaget. Anne-Mette MA 66 forklarer, at fordi bestyrelsen blev pålagt, at indhente tilbud på soklen, er det nødvendigvis ikke bestyrelsen holdning, at den skal fjernes på grundejerforeningens regning. Derfor kan man ikke se kontingentstigning i det budget, der er foreslået for Jørgen AMA 8 mener ikke, at grundejerforeningen skal betale for fjernelsen af soklen. Historien er den, at der var to der ville købe jorden i sin tid, den ene trak sig og så var der William BA 14 tilbage og han købte jorden som beset. I øvrigt er værdi-væksten jo ikke kommet grundejerforeningen til gode! William BA 14 slår fast, at sådan er sagen ikke. Dette efterfølges af et længere resume af sagen ifølge ham, oplæsning af diverse breve, referater af telefonsamtaler m.m. Han synes bestyrelsen skal til lommerne, da man ikke som ny-tilflytter skal hænges op på denne udgift. Jørgen MA 26 synes, der skal træffes en afgørelse og stemmes om det nu, ikke mere snak. Jørgen AMA 8 er enig. Otto AMA 20 opfordrer til, at vi går til en afstemning. Anette BA 14 er sikker på, at det oprindelige tilbud indeholdt fjernelse af sokkel og at det senere blev taget ud af det. BA 16 er nabo til William og soklen og mener også at Nedtagning af antenne burde inkludere soklen. I øvrigt generer soklen også ham. Side 3

4 William BA 14 refererer igen til diverse samtaler blandt andet med Greve Kommunes Jørgen Friese og citerer bogen Foreningsret. Rikke BA 1 synes det vigtigste er, hvad der stod i den aftale som William underskrev, da han købte jorden samt hvad der ordret står i tilbuddet fra TDC. Thomas MA 20 var med i Antennegruppen i sin tid og gruppen lavede fodarbejdet dengang, men havde ikke noget med kontrakten at gøre, det var den siddende bestyrelse på det tidspunkt. Men han mener da, at foreningens advokat må kende detaljerne. Jørgen AMA 8; Ja, advokaten må vide besked. William BA 14 får ordet og begynder igen på er længere beretning. Dirigenten lukker herefter diskussionen og beder om en skriftlig afstemning, om grundejerforeningen skal betale fjernelsen af soklen. 18 stemmer for, 17 i mod og 3 blanke. Soklen skal fjernes på foreningens regning. Jørgen MA 26 kommer i tanke om, at det ikke er blevet nævnt hvor mange stemmeberettigede og hvor mange fuldmagter der er til stede, det er altså kutyme. Rikke BA 1 forklarer, at en ny bestyrelse/dirigent ikke nødvendigvis ved, hvad kutyme er, men det vil vi/dirigenten huske næste år. Kassereren fremlægger budget for fastsættelse af kontingent Kassereren gennemgår forslaget til budget 2010 og nævner, at nu hvor generalforsamlingen har besluttet, at foreningen skal betale for fjernelse af soklen på BA 14, skal der findes ,-. Jørgen AMA 8 gør opmærksom på, at vores likvide midler nu er så store, at de overstiger bankens garantisum og det er ikke godt, hvis banken går konkurs. Han mener, vi skal stoppe hensættelserne til veje og stier nu. Otto AMA 20 mener, at det med garantisummen, kan vi nemt komme over, ved at placere pengene i forskellige pengeinstitutter. Og så kan det jo også være, at det bliver vedtaget, at vi kan påbegynde belægningsarbejdet. Ole MA 3 kan heller ikke se det store problem vedrørende garantisummen, han har hørt, at summen sidst på året bliver hævet til ,-. Kassereren efterlyser en løsning på, hvor generalforsamlingen mener, vi skal finde de ,-. Christian BA 28 (bestyrelsesmedlem) foreslår, at vi ta r de ,- fra hensættelserne til veje og stier. Dirigenten efterlyser andre forslag. Ole MA 3 synes, at nu hvor udgiften er vedtaget, må den tages af formuen. Side 4

5 Jørgen MA 26 er tilhænger af en kontingentstigning. Otto AMA 20 støtter Christians forslag. Jørgen AMA 8 gentager, at han mener, at hensættelsen til veje og stier helt skal stoppes og så er pengene til soklen jo dér. Keld MA 79 kan ikke li, at man budgetterer med at forbruge af formuen, han vil ha et budget der går i nul. Han har medbragt et forslag til et budget, som han også har sendt til kassereren på mail. I dette budget, er der skåret i de fleste poster og så går budgettet i nul. Kassereren forklarer endnu en gang, at udgifterne i år er historisk lave og at man ikke bare kan skære i samtlige poster. Blandt andet kan man ikke halvere beløbet til saltning/rydning af sne, det er slet ikke realistisk. Det budget-forslag bestyrelsen har lavet, kan ikke skæres mere ned på udgiftssiden end det allerede er blevet. Robert AMA 14 mener heller ikke, man bare kan ta nogle tusinde kroner fra alle poster i budgettet, så kommer det jo ikke til at hænge sammen. Dirigenten prøver at få overblik over de forslag der nu er i spil. Kelds MA 79 forslag med at skære i de fleste poster bliver til forslag 1 og Ottos AMA 20 forslag om at ændre hensættelserne til veje og stier til ,- bliver til forslag 2. Dirigenten opfordrer til skriftlig afstemning. Ole MA 3 orienterer om, at man skal være opmærksom på, at hvis man stemmer på forslag 1, får det konsekvenser, for det forslag fra bestyrelsen, vedrørende belægning, som vi skal snakke om senere. Det er væsentligt lige at være opmærksom på dette. Forslagene går hermed til afstemning. Forslag 1 får 14 stemmer, forslag 2 får 23 stemmer og 1 enkelt stemmer blankt. Forslag 2 er vedtaget. Kontingentet er hermed uændret. Øvrige indkomne forslag Kassereren ønsker vedtægterne ændret, så de steder der refereres til girokonto og girokort fjernes. Girokontoen koster os 300,- i gebyrer om året og det er ganske få medlemmer, der benytter den. Hun gør opmærksom på, at hvis man godt kan li turen til posthuset, kan man sagtens blive ved med det, posthuset kan sagtens overføre til vores bankkonto. Ole MA 3 mener ikke, at man behøver lave en vedtægtsændring for det. Kassereren er ikke enig, da der blandt andet ikke skal stå, at kassereren kommer rundt med girokort, når det ikke er tilfældet. Så skal det altså ændres. Forslaget går til afstemning og bliver enstemmigt vedtaget. Christian BA 28 præsenterer bestyrelsens forslag angående belægning. Vi synes, at de beboere, der har betalt til dette projekt gennem længere tid, skal ha glæde af det, derfor har vi haft fat i entreprenørfirmaet Petri & Haugsted as som i første omgang, er fremkommet med nogle overslagspriser på de 3 etaper, de foreslår arbejdet opdelt i. Etape 1 går fra postkassen ved Karlslunde Mosevej til Side 5

6 tværstien ned til Skelvej samt stikstierne og trapperne til Benedikte Allé. Etape 2 er stierne rundt om Anne Marie Allé incl. stikstierne, tværstien ned til Skelvej og alle stikstierne til Margrethe Allé på den side. Etape 3 er stien langs volden og rund langs institutionerne. Der er tale om nye fliser på alle etaperne. Vi har pt. råd til etape 1 og den ønsker vi, at påbegynde. Jørgen BA 20 vil vide, hvor mange tilbud der er indhentet. Christian BA 28 forklarer, at der kun er indhentet ét overslag, da entreprenøren ikke kunne regne en tilbudspris pga. forholdene, da der ligger sne på stort set alle fortove. Men vi vil naturligvis indhente tilbud fra flere entreprenører. Jørgen AMA 8 undrer sig over, at formanden i beretningen har skrevet, at fortovene er flottere end længe og mener, at der skal ligge en fast pris på belægningen. Han forstår heller ikke argumentet med, at man skal ha glæde af de penge, man har indbetalt, dem der købte husene oprindeligt, har jo betalt for den belægning, der ligger der nu. Robert AMA 14 meddeler, at han gerne vil rette fliserne sammen med andre frivillige mod et vederlag, man kan jo lave det pletvis, der hvor det er værst. Folk holder jo alligevel ikke deres ukrudt/græs på fortovene, så der er ingen grund til, at lægge det hele om. Christian BA 28 gentager, at den eneste grund til bestyrelsen har foreslået belægningen igangsat er, at dem som bor her nu også skal ha glæde af det. Jørgen AMA8 vil hellere ha sat kontingentet ned. Christian BA 28 forklarer, at de penge der er hensat til belægning, jo også bør bruges til dette formål. Ole MA 3 synes punktreparation er fint. Gunner BA 34 har lidt svært ved at overskue tidsplanen i alle 3 etaper. Christian BA 28 forstår godt, at det kan være svært og siger, at hvis vi fortsætter hensættelserne som nu, vil vi om 3 år kunne være færdig med etape 1 og 2. Etape 3 har så lidt længere udsigter, men så kunne man evt. dele den etape op i 2. Gunner BA 34 synes det er et ok forslag. Jørgen AMA 8 spørger, om man har set konkret på hver enkelt flise, for at se hvilke områder der er værst. Christian BA 28 forklarer, at priserne er givet efter opmåling på stedet pga. sneen og igen, det eneste vi ønsker svar på er, om vi skal vente eller om vi skal starte det her op. BA 10 foreslår asfalt i stedet for fliser. Rikke BA 1 orienterer om, at entreprenøren har lavet etaperne ud fra, hvordan belægningen hænger sammen, så den belægning der hænger sammen, bliver udført som én etape. Benny MA 24 siger, at hvis vi siger ok til dette forslag, så siger man samtidig ok til, at bestyrelsen må bruge alle de hensatte midler. Side 6

7 Børge BA 3 ved ikke, om man kan dette i forhold til det budget, vi lige har vedtaget. Bestyrelsen siger, at det kan man sagtens, der er jo tale om at benytte en hensættelse, der er afsat til formålet. Otto AMA 20 vil ha en afstemning nu, så vi kan komme videre. I øvrigt forstår han ikke Jørgen AMA 8 s holdning, da man jo med dette forslag løser problemet med garantisummen i tilfælde af, at banken skulle gå konkurs. Det der er spørgsmålet i det her, det er, om I har tillid til os eller om I ikke har. Ivan BA 10 understreger, at bestyrelsen ikke får lov til at bruge de hensatte penge, når der ikke ligger noget konkret tilbud. William BA 14 konstaterer, at punktreparation ikke er en løsning, det vil gå lige som med en juletræskæde man skifter en pærer på, det holder ikke. Christian BA 28 vil videre nu, der må stemmes om der her, er der tillid til bestyrelsen eller er der ikke. Jørgen AMA 8 mener, han har en idé, han synes man skal lave en arbejdsgruppe blandt medlemmerne med henblik på, at punktreparere fliserne mod et passende vederlag. Rikke BA 1 undrer sig over ordet vederlag, modtog antennegruppen vederlag dengang den fandtes? Thomas MA 20 fra den nedlagte antennegruppen fortæller, at det eneste de modtog, var en nøglering fra TDC, der var tale om frivilligt arbejde. Jørgen AMA8 siger, at det ikke er dem der skulle være i arbejdsgruppen, der skal ha vederlag, det var de medlemmer, som skulle udføre arbejdet. Bestyrelsens oprindelige forslag bliver sat til afstemning. 17 stemmer for, 19 i mod og ingen blanke (2 stemmeberettigede har forladt forsamlingen), forslaget er faldet. Valg af formand Anders er villig til genvalg og blev genvalgt til Valg af bestyrelsesmedlemmer Rikke BA 1 og Louise BA 13 er på valg og ønsker ikke genvalg. Finn MA 2 er på valg, villig til genvalg og blev valgt. Dennis AMA 7 og Jesper BA 24 blev valgt som nye medlemmer Torben, Otto og Christian er ikke på valg. Valg af revisor Lone er på valg og ønsker ikke genvalg. Keld MA 79 blev valgt. Jørgen er ikke på valg. Valg af revisorsuppleant Benny er på valg og ønsker ikke genvalg. Børge BA 3 blev valgt. Gunner er ikke på valg. Side 7

8 Eventuelt Ole MA 3 synes, at katte er generende og at man må henstille til, at folk passer på deres katte, så de ikke render rundt og generer. Ligeledes mener han, at det er sørgeligt at se, at vi har et forladt hus (BA 18) i foreningen, det bliver jo snart et BZ er hus. Christian BA 28 fortæller, at der tidligere er rettet henvendelse til ejeren og tilbagemeldingen var, at ejeren påtænker, at flytte tilbage i huset inden så længe. Det er ikke noget som vi i bestyrelsen, kan gøre noget ved. Flemming BA 12 er plaget af hundelorteposer med indhold på hans tag, det bryder han sig ikke om og dette ønskes stoppet!! Robert AMA 14 opfordrer bestyrelsen til at kontakte kommunen vedrørende overkørslen til Skelbakken/Anne Marie allé. Så nåede vi vejs ende, dirigenten runder af og takker for god ro og orden. Anne-Mette Schmidt Referent Børge Lauenborg Dirigent Side 8

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere