VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand"

Transkript

1 VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk. b Medlem af foreningen er den, eller de til enhver tid værende ejere af nævnte matrikelnumre samt parceller deraf, udstykket efter foreningens stiftelse, beliggende indenfor områderne L1 og S1 ifølge 1, stk. 3, i byplanvedtægt nummer 1 for Harboøre-Engbjerg Kommune af 4. juli 1966 og 3. juli 1967, stadfæstet af boligministeriet den 19. juni 1968, og tinglyst på de nævnte matrikelnumre den 23. september , stk. c Lemvig kommunalbestyrelse kan bestemme, at grundejerne udenfor det nævnte område skal være medlemmer af foreningen, og det kan ved beslutning i overensstemmelse med de for vedtægtsændring gældende regler bestemmes, at også andre grundejere udenfor området kan være medlemmer, alt med deraf flydende almindelige medlemsrettigheder og pligter. 1, stk. d Undtaget fra medlemskabet er arealer, der ejes af det offentlige, bestemt til almindelig brug, og områder, der ifølge byplanvedtægten er udlagt til fællesområder. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse som grundejere indenfor foreningens område. Alle udgifter påhviler foreningens medlemmer og fordeles mellem disse efter alment benyttede principper, herunder den til enhver tid gældende lovgivning m.v. vedrørende private fællesveje. Såfremt der pålægges grundejerne bidrag i henhold til vejbidragsloven eller lignende bestemmelser, kan sådanne bidrag under ét pålægges grundejerforeningen. Ifølge den ved stiftelsen oprettede deklaration, der er tinglyst som servitut på de af vedtægterne ved foreningens stiftelse omfattede arealer, skal grundejerforeningen ubetinget varetage følgende opgaver: 2, stk. a Foretage anlæg og vedligeholdelse af de i byplanvedtægten omhandlede fælles anlæg, herunder veje, stier og parkeringsområder, fællesarealer m.v. For så vidt angår områder, der tillige henligger til almén afbenyttelse, udføres disse opgaver i samarbejde med og uden udgift for de pågældende myndigheder. Anlæg såvel som vedligeholdelse skal ske i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens krav, hvorfor planer og projekter inden ethvert arbejdes igangsættelse skal være forelagt kommunalbestyrelse til godkendelse. 2, stk. b Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til uden vederlag, at modtage adkomst på de i området værende vej-, sti- og fællesarealer, således at udgiften ved adkomsterhvervelsen, herunder eventuelle udstykningsomkostninger, udredes af grundejerforeningen. Såfremt sådanne arealer eksproprieres eller pålægges rådighedsbegrænsninger mod erstatning, tilkommer erstatningen grundejerforeningens formue. Side 1

2 2, stk. c Grundejerforeningen er ansvarlig for etablering af vandforsyning, elforsyning, vejbelysning og kloakering indenfor deklarationsområdet, således at grundejerforeningen, i forholdet til det offentlige, på samtlige medlemmers vegne kan modtage enhver henvendelse med samme virkning, som var den tilgået enhver af lodsejerne. Foreningen er i disse henseender underkastet de anvisninger og krav, som kommunalbestyrelsen til enhver tid måtte stille. 2, stk. d Med hensyn til de med sådanne arbejders udførelse forbundne udgifter af enhver art udredes de af foreningen og fordeles mellem foreningens medlemmer efter de for hvert enkelt arbejde gældende almene regler, herunder i henhold til kendelse fra vedkommende offentlige instanser, for private forsyningsselskabers vedkommende i henhold til de for disse gældende vedtægter. Alle offentlige bidrag, med relation til heromhandlende anlæg, kan opkræves hos foreningen med samme virkning for hver enkelt grundejer, som hvis opkrævningen havde fundet sted særskilt. Efter påkrav fra kommunalbestyrelsen skal foreningen endvidere varetage følgende opgaver: 2, stk. e Kommunalbestyrelse er berettiget til at forbyde anvendelse af udendørs radio- og TV antenner i området, og til hvor der fremsættes ønske herom fra ejere af mere end halvdelen af områdets parceller ifølge udstykningsplanen - at pålægge grundejerforeningen inden en fastsat frist at etablere fælles antenneanlæg. Udgifter hertil kan efter bestyrelsens bestemmelse og med kommunalbestyrelsens godkendelse pålægges samtlige grundejere pro rata som et engangsbeløb, eller gennem bidrag til forrentning og amortisation af et finansieringslån. 2, stk. f Såfremt der i området ikke forefindes offentlig etableret dagrenovation, kan kommunalbestyrelsen pålægge grundejerforeningen at tilrettelægge en sådan efter en plan, herunder en udgiftsfordelingsplan, der godkendes af kommunalbestyrelsen. Endvidere kan grundejerforeningen påtage sig sådanne opgaver, som vedtages af generalforsamlingen. 3, stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. 3, stk. 2 Indkaldelsen sker pr. brev til hvert medlem på den til foreningen sidst opgivne adresse, sammen med årsberetning, sammendrag af foreningens regnskab og evt. indkomne forslag. Indkaldelsen sendes ud med mindst 3 ugers varsel. 3, stk. 3 På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme pr. parcel. Et medlem kan højest øge sit stemmetal med 2 fuldmagter, der på opfordring forevises dirigenten. Intet medlem kan afgive mere end 4 stemmer i alt. Kun medlemmer og medlemmer af husstanden kan afgive stemme og tage ordet på generalforsamlingen. Side 2

3 3, stk. 4 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende forhandlingens gang og stemmeafgivningen. 3, stk. 5 På generalforsamlingen kan kun behandles sager, der er optaget på den dagsorden, der skal indeholdes i indkaldelsen til medlemmerne. 3, stk. 6 Foreningens generalforsamlinger afholdes i Lemvig kommune. 3, stk. 7 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes inden den 1. juli med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af foreningens regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 3, stk. 9 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1. marts. 3, stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en generalforsamling eller bestyrelsen, samt efter begæring af Lemvig kommunalbestyrelse eller mindst 25 medlemmer, når det i begæringen anføres hvilke emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at beslutning herom er truffet, eller begæring fremkommet til foreningens formand. 4, stk. 1 Foreningens virksomhed ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter for disse. 4, stk. 2 Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert andet år afgår 3 og hvert andet år 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter. 4, stk. 3 Til bestyrelsesmedlem kan alene vælges en parcelejer eller dennes ægtefælle. Afhændes parcellen, fratræder vedkommende straks som bestyrelsesmedlem. 4, stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 4, stk. 5 Der tillægges kassereren et af bestyrelsen fastsat passende vederlag for udførelsen af arbejdet. De øvrige hverv er ulønnede. Såfremt kassererens forretninger overstiger et normalt foreningsregnskab, er bestyrelsen berettiget til at antage professionel assistance. Side 3

4 4, stk. 6 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. 4, stk. 7 Der føres en beslutningsprotokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde. 4, stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. 4, stk. 9 Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kassereren i forening, eller af 3 andre bestyrelsesmedlemmer i forening. 6 Bestyrelsen er eneste forhandlingsberettigede instans overfor offentlige myndigheder, forsyningsselskaber, andre grundejerforeninger og lignende. For de forpligtelser, som bestyrelsen i henhold hertil indgår, hæfter grundejerforeningens medlemmer solidarisk med hele ejendommen, dog begrænset til det beløb, for hvilken deklarationen tinglyses pantstiftende. Grundejerforeningens bestyrelse er berettiget til at indgå aftaler om samarbejde med grundejere eller sammenslutninger af sådan udenfor området med henblik på gennemførelse af nævnte arbejder og foranstaltninger, på i øvrigt lige betingelser. Bestyrelsen er bemyndiget til, på de deltagende grundejeres vegne, at optage lån til finansiering af nævnte arbejder og foranstaltninger, og til at træffe aftale om lånenes afvikling. Grundejerforeningens medlemmer hæfter in solidum indenfor de nævnte begrænsningsbeløb for sådanne lån, og er forpligtede til at bidrage til disses forrentning og afvikling gennem det af bestyrelsen fastsatte kontingent. Endelig er bestyrelsen bemyndiget til på foreningens vegne at disponere over sikkerhedsstillelsen, herunder til at meddele påtegninger af enhver art, for så vidt angår kvitterings- og rykningspåtegninger, dog kun med tiltrædelse af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er således også bemyndiget til at overdrage denne panteret til låne- eller kreditinstitut til sikkerhed for lån, der optages til finansiering af de foreningen påhvilende byggemodningsarbejder og andre foranstaltninger i henhold til deklarationen. Panteretten kan helt eller delvis overdrages til kommunen til sikkerhed for de forpligtelser, som i henhold til deklarationen måtte blive pålagt foreningen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 7 8, stk. 1 Bestyrelsen udarbejder budget, og fastsætter inden 1. april medlemskontingentet for det løbende år, der skal være opkrævet og indbetalt inden udløbet af maj måned. Ved for sen indbetaling pålægges et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen samtidigt med kontingentet. 3 måneder efter betalingsfristen overgives eventuelle ikke betalte kontingenter til retslig inkasso. Bestyrelsen påser, at bogholderiet er tilrettelagt og gennemføres i overensstemmelse med god regnskabsskik. Side 4

5 9 Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere foreningens regnskaber. Årsregnskabet skal, underskrevet af bestyrelsen og forsynet med revisionspåtegning, fremlægges på kassererens bopæl senest 1 uge før ordinær generalforsamling. 10, stk. 1 Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. 10, stk. 2 Sådanne vedtægtsændringer har først gyldighed efter godkendelse af kommunalbestyrelsen for Lemvig kommune. 10, stk. 3 Til foreningens opløsning kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer derfor på en generalforsamling. 10, stk. 4 Foreningens opløsning kan ligeledes kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Således godkendt på generalforsamlingen 13. maj 2006 samt af kommunalbestyrelsen for Thyborøn-Harboøre kommune, september 2006 Side 5

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

UDKAST Vedtægter for Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby per 17. marts 2015. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby

UDKAST Vedtægter for Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby per 17. marts 2015. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby 2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Kapitel 2: Foreningens område og medlemskreds 3 Stk. 1:

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere