RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 284 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om forvaltningen af makroregionale strategier DA DA

2 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET 1. Indledning om forvaltningen af makroregionale strategier Siden EU's strategi for Østersøområdet blev startet i 2009, har Europa oplevet en stigende interesse for samarbejde i større europæiske regioner. Makroregionale strategier giver nye muligheder for omfattende udvikling af et større område og tager sig af fælles udfordringer og potentiale. De udgør en klar europæisk merværdi, og eksisterende horisontale EU-politikker styrkes. De tager sig af spørgsmål som f.eks.: forværringen af Østersøens miljøtilstand det uudnyttede potentiale for forbedret sejlbarhed og vandkvalitet for et attraktivt Donauområde økonomisk, social og miljømæssig mangfoldighed og fragmentering i det adriatiskjoniske område territoriale, økonomiske og sociale skævheder mellem by- og landområder i Alperne, der skal behandles i en potentiel fremtidig EU-strategi for Alpeområdet. Deres integrerede tilgang giver også plads til, at overordnede målsætninger, som f.eks. inddragelse af klimaindsats såvel som støtte til en lavemissionsøkonomi og et klimarobust samfund, kan blive inkorporeret i det regionale udviklingsarbejde. Der findes allerede gode eksempler på succesfuld makroregional indsats i EU-strategien for Østersøområdet og EU-strategien for Donauområdet. Miljøtilstanden i Østersøen er i bedring gennem fælles handling for at mindske forureningen med projekter som f.eks. CleanShip. Sejladsen på Donau gøres lettere gennem styrket vedligeholdelsesarbejde. Nye tiltag vedrørende miljø, ren teknologi og økoinnovation udvikles f.eks. gennem det fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen, BONUS 1, og der er tilsvarende tiltag på vej for Donauområdet. Efterhånden som arbejdet er kommet i gang, har erfaringerne 2 dog afsløret forhindringer for gennemførelse. Ødelæggende oversvømmelser i Donauområdet i 2013 blev f.eks. ikke fulgt op af en tilstrækkeligt koordineret indsats, trods initiativer på højt politisk plan. Der er behov for forandring. Denne rapport er udarbejdet som svar på Rådets opfordring til at fremme drøftelserne om, hvordan forvaltningen af makroregionale strategier kan forbedres, og til at forelægge en 1 Det fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS) blev på grundlag af artikel 185 i TEUF oprettet ved afgørelse nr. 862/2010/EU. 2 Meddelelse om EU-strategien for Østersøområdet af 23. marts 2012, COM(2012) 128 final, Rapport om gennemførelsen af EU's strategi for Donauområdet af 8. april 2013, COM(2013) 181 final, Rapport om merværdien af makroregionale strategier 27. juni 2013, COM(2013) 468 final, Rådets konklusioner (almindelige anliggender) af 22. oktober

3 rapport inden udgangen af Bedre forvaltning skal gøre det klart, hvad der kræves for en succesfuld tilgang, herunder at de lande, der tager initiativ til strategierne, rent faktisk tager ansvaret for dem. Begrebet "forvaltning" beskriver den proces, der skal tages fat på - hvordan og af hvem, strategierne skal implementeres og fælles aktioner sættes i gang og finansieres. Nærmere bestemt omfatter forvaltning for tiden følgende elementer: - deltagelse af medlemslande og Kommissionen på højt politisk (dvs. ministerielt) plan, hvilket bidrager til politisk engagement og strategiske retningslinjer - nationale kontaktpunkter 4, som er højtstående embedsmænd i hvert deltagende land, og som koordinerer arbejdet på højt administrativt plan - eksperter 5, som er ansvarlige for hvert tematisk prioritetsområde (f.eks. miljø, transport, forskning og innovation etc.), eller horisontale spørgsmål (f.eks. klimaforandringer, fysisk planlægning), fra hvert af de pågældende lande, og som almindeligvis danner en styregruppe for emnet på makroregionsniveau. Disse elementer udgør den struktur, der skal gennemgås og styrkes for at sikre, at gennemførelsen af strategierne giver en tydelig effekt og bedre resultater. 2. Behov Baseret på analyser og erfaringer fra eksisterende strategier 6 ser det ud til, at der særligt er behov for forbedring på følgende områder: Stærkere politisk lederskab og beslutningstagning fra de pågældende lande og regioner: De ministre og nationale myndigheder, der koordinerer arbejdet, skal påtage sig fuldt ejerskab og med større tydelighed styre, hvad der sker på det praktiske niveau. Mere tydelig arbejdstilrettelæggelse: For de myndigheder, der arbejder med den daglige gennemførelse, er der behov for klare linjer for ansvaret, effektiv koordinering og tilstrækkelige ressourcer. Bedre forvaltning af makroregionale strategier handler ikke om flere penge eller nye institutioner. I stedet bør det handle om bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer 7. Derudover er der ikke én model, der passer til alle. Makroregionernes og de deltagende landes forskellige styrker skal forstås og tages i betragtning. Særligt bør man udnytte nuværende regionale organisationer. Strategierne bør komplementere det arbejde, der udføres på andre platforme. Relaterede initiativer - f.eks. strategier for havområder under den integrerede havpolitik - kan også få gavn af de tilgange, der præsenteres her. Denne rapport ser på de eksisterende strategier på følgende niveauer: 3 Se Rådets konklusioner (almindelige anliggender) af 22. oktober Dette navn kan genovervejes, så det bedre giver udtryk for deres ansvar for den centrale koordinering. 5 Både kendt som koordinatorer for de prioriterede foranstaltninger, ledere af de horisontale foranstaltninger, støttekoordinatorer osv. i arbejdet indtil videre. 6 Se fodnote 2. 7 Se fodnote 2. 3

4 Politisk lederskab og ejerskab: Hvem står for den strategiske styring? Hvem træffer de vigtige beslutninger? Hvordan kan bedre identifikation med og kommunikation og ansvarlighed mellem de forskellige strategier sikres? Koordinering: Hvem er ansvarlig for den overordnede administrative koordinering på landsplan (eller regionalt plan)? Gennemførelse: Hvem bør stå for den daglige gennemførelse, hvem skal være med, og hvordan skal det støttes? Hvordan kan fuld inddragelse af de lande uden for EU, der deltager i strategierne, sikres? Disse niveauer hænger sammen. Klart politisk lederskab er en forudsætning for effektiv koordinering og gennemførelse. En aftalt model, mellem Kommissionen og de pågældende lande, med en hierarkisk ansvarsfordeling, er vigtig for at kunne skabe en robust ramme på mellem til lang sigt. 3. Politisk lederskab og ejerskab Det er afgørende for effektiviteten af makroregionale strategier at have en struktureret politisk dimension på højt niveau, som kan sætte et overordnet mål, prioritere og træffe vigtige beslutninger. Dette politiske niveau er ansvarligt for strategien, prioriteringen og håndteringen af vigtige emner, som f.eks. tilpasningen af finansieringen til den makroregionale tilgang. Det bør sikre, at de myndigheder, der er involveret i gennemførelsen, er i stand til at arbejde effektivt med tilstrækkelige ressourcer og passende autoritet. Problemer, der forbliver uløst på det tekniske niveau, skal søges løst på politisk niveau. Det nuværende system er i høj grad afhængigt af Europa-Kommissionens strategiske lederskab. Kommissionen sikrer fremdrift, mægler i dødvande og organiserer større begivenheder. Den støtter hovedaktørerne og er central i rapportering og evaluering. Kommissionen spiller også en vigtig rolle som katalysator og garant for EU-dimensionen. Dog er det ikke hensigtsmæssigt med en for stor afhængighed af Kommissionen som den centrale drivkraft. For at blive en succes har de makroregionale strategier brug for en bedre balance mellem lederskabet hos de pågældende lande og regioner og Kommissionens rolle. Eksisterende god praksis omfatter: Sektorspecifikke ministermøder arrangeret i Østersøområdet, som forpligter sig til handling for at forbedre miljøkvaliteten i Østersøen (ministermøderne i forbindelse med Helsingforskommissionen), og i Donauområdet, som forpligter sig til forbedret vedligeholdelse af floden (dedikerede møder med transportministre). Ministermøder vedrørende EU-strategien for Donauområdet i forbindelse med det årlige forum. Derudover forstærkede et særligt møde for ministre for regional udvikling ved forummet i 2013 tilpasningen af de europæiske struktur- og investeringsfonde til strategien. Baltiske møder på højt plan i de eksisterende rammer for samarbejde (f.eks. Østersørådet, Den Parlamentariske Østersøkonference etc.), som jævnligt diskuterer Østersøstrategien. Det adriatisk-joniske råd, på udenrigsministerniveau, er drivkraften bag den kommende adriatisk-joniske strategi. 4

5 Dog er ministermøderne endnu ikke tilstrækkeligt systematiske eller konkrete til at yde klart strategisk lederskab. Potentielle huller mellem ministerielle tilkendegivelser og resultater skal lukkes. Når beslutningerne træffes, bør de følges af fælles handling. Det bør overvejes, hvorvidt nogle ministermøder bør afholdes mere regelmæssigt for at fremme gennemførelse på det praktiske niveau. De ministre, der har ansvaret for de nationale kontaktpunkter, skal have en mere strategisk national koordinerende funktion i deres regering. Der findes eksempler på god praksis: I Sverige oplyser ministeren og hans personale de nationale myndigheder, parlamentet, fagministerierne og deres ministre om løbende initiativer og udfordringer i deres makroregionale strategi, og derved styrker de den nationale/regionale koordinering og inddragelsen af alle relevante dele af regeringen. Det nationale kontaktpunkt spiller en central rolle i muliggørelsen af dette. Denne model kan med gavn anvendes andre steder. Ud over lederskab er en følelse af ejerskab også vigtig. Inddragelsen af interessenter skal styrkes, herunder parlamenter på forskellige niveauer, regionale regeringer og civilsamfundet. Der finder allerede møder sted mellem medlemmer af EU og nationale parlamenter fra Østersøområdet og Donauområdet 8. Civilsamfundet er i højere grad blevet inddraget i gennemførelsen (f.eks. i prioriteringen "Biodiversitet" i Donauområdet og prioriteringen "Energi" i Østersøen) og i udviklingen af den potentielle EU-strategi for Alpeområdet, men der kan stadig gøres mere Muligheder og anbefalinger De pågældende lande og regioner bør påtage sig en generel strategisk lederrolle på ministerplan. De ministre, der har ansvaret for de nationale kontaktpunkter, bør være de endelige beslutningstagere og sammen udgøre en regulær beslutningsproces. De bør være ansvarlige for at evaluere fremskridt, lede gennemførelsen og søge gennembrud i dødvande. Møderne bør falde sammen med det årlige forum. Andre måder at sikre strategisk lederskab på kunne være: Et roterende formandskab for hver strategi for en given periode med et anerkendt rotationsprincip 9. Varetagelse af formandskabet kan også indebære at være vært for og organisere det årlige forum, hvilket sikrer en direkte forbindelse til gennemførelse. Udnævnelsen af en særlig repræsentant for en strategi, godkendt af de pågældende lande. Repræsentanten kan få ansvaret for at styre gennemførelsen, problemløse og rapportere tilbage på ministerplan. Vedkommende kan findes på ministerplan eller tilsvarende ved at følge erfaringerne fra de europæiske koordinatorer for TEN-T 10 og kan finansieres af det tværnationale samarbejdsprogram eller på anden vis. Fagministrene bør være drivkraften bag fremskridt inden for deres tematiske områder. Inden for hvert arbejdsområde bør lederskab på ministerplan først og fremmest antages af det land, som står for det pågældende prioritetsområde. 8 Konferencer i 2013 under det litauiske EU-formandskab og af parlamentarikere fra Donauområdet. 9 Som det er gældende i EU-strategien for Østersøområdet, kan rotationsprincippet for formandskabet for en strategi tage formandskaberne i Rådet eller andre makroregionale strategier i betragtning, eller det kan være på frivillig basis. 10 Det transeuropæiske transportnet. 5

6 Møder bør afholdes jævnligt, og møder i forbindelse med Rådets møder bør især overvejes. Den særlige repræsentant forventes at påtage sig en proaktiv rolle ved disse møder. De ministre, der har ansvaret for de nationale kontaktpunkter, bør have en strategisk koordinerende funktion inden for deres nationale eller regionale regering og bør regelmæssigt oplyse regeringen om igangværende initiativer og sikre tilpasning af politikker og midler. Nationale kontaktpunkter bør koordinere på nationalt niveau med de tematiske eksperter - for at sikre, at beslutningerne fører til handling. Kommissionen bør fortsat tilbyde strategisk støtte. Den vil lette evalueringen af fremskridt, identificere mangler, der skal håndteres på politisk niveau og komme med løsningsforslag ved dødvande i gennemførelse. Den bør sikre sammenhæng med EU's politikker og stillinger, særlig integrationen af den makroregionale tilgang i EU's politikker Der bør ydes en større indsats for bedre at kommunikere resultater og aktiviteter for at sikre den offentlige debat om den makroregionale tilgang og det, der derigennem er opnået. Alle aktører bør opfordres til at deltage i dette, herunder nationale og regionale offentlige og private deltagere i strategierne. De deltagende lande og Kommissionen bør udnytte det nye potentiale ved tværnationale samarbejdsprogrammer 11 fuldt ud (såvel som programmet INTERACT, der yder støtte i hele EU til samarbejdsaktiviteter 12 ) for at fremme og støtte aktiviteterne på politisk niveau, der er nævnt ovenfor. 4. Koordinering En stærk og velfungerende makroregional strategi har brug for professionel ledelse og koordinering både på nationalt og makroregionalt plan. Denne koordinering er forbindelsen mellem det politiske lederskab og dem, der er ansvarlige for gennemførelsen. Den omfatter opgaver som f.eks. praktisk vejledning, rapportering om og evaluering af resultater, national/regional koordinering og hjælp til afholdelse af større begivenheder. Koordineringen bør omfatte samarbejde med eksisterende regionale organisationer. De ledelsesmæssige og koordinerende funktioner bliver lige nu kun delvist opfyldt. De nationale kontaktpunkter er her hovedaktørerne sammen med deres modstykker i Kommissionen. Der er behov for en tydeliggørelse af de nationale kontaktpunkters rolle, hvilket vil føre til stærkere ledelse og koordinering inden for hver administration. Indtil nu har Kommissionen i høj grad været inddraget i koordineringen, mest af alt i strategiernes opstartsfase. Dog har den daglige tekniske støtte taget ressourcer fra dens hovedområder, hvor den kan bidrage med mest, som f.eks. at sikre sammenhæng med EU- 11 Tværnationale samarbejdsprogrammer under de europæiske struktur- og investeringsfonde, som f.eks. programmerne for Østersøområdet og Donauområdet. 12 INTERACT er medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for at fremme arbejdet med europæiske territoriale samarbejdsprogrammer og makroregionale strategier. 6

7 objektiver og yde ekspertbistand inden for EU's tematiske områder og politikker 13. De nationale kontaktpunkter i Østersøområdet og Donauområdet har i stigende grad overtaget den ledende rolle i gennemførelsen. De skaber forbindelser mellem strategierne og de europæiske struktur- og investeringsfonde, f.eks. i Letland og Ungarn. Dette er god praksis. Mens flere har, hvad de skal bruge for at kunne tage sig af deres hovedopgaver, er der mange andre, der har brug for flere ressourcer. De fleste nationale kontaktpunkter har etableret en national koordineringsplatform, som fremmer gennemførelse ved at samle nationale/regionale interessenter. Gode eksempler på dette er Østrig og Polen, som har samlet centrale/føderale og regionale aktører, fagministerier, de myndigheder, der forvalter programmerne, lokale organisationer og f.eks. videnskabelige institutioner. Derudover mødes en gruppe på højt plan med repræsentanter (nationale kontaktpunkter eller lignende) fra alle 28 medlemsstater, og tilstedeværende lande uden for EU, for at overveje den overordnede tilgang for alle de makroregionale strategier. Drøftelser om de regionale nationale kontaktpunkter afholdes umiddelbart efter disse møder. Dog skal gruppens rolle og dens kommunikation med andre institutioner og hovedaktører tydeliggøres. Den kommende adriatisk-joniske strategi og en mulig strategi for Alpeområdet vil gøre udveksling af oplysninger og god praksis samt deltagelse af lande og regioner uden for EU endnu vigtigere Anbefalinger De nationale kontaktpunkter bør tage føringen i koordinering og operationelt lederskab. Nationale ordninger bør gøre dette lettere. De bør mødes regelmæssigt for at sikre løbende koordinering og en god informationsstrøm. Møderne kan ledes af det land, der har det roterende formandskab for den makroregionale strategi, eller af den foreslåede særlige repræsentant. Kommissionen bør fortsat spille en central rolle, hvor dens engagement giver tydelig merværdi. Ud over rollen som skitseret ovenfor indebærer den også, i samarbejde med de nationale kontaktpunkter, håndtering af sager, f.eks. mangel på personale, mangel på synergi med eksisterende institutioner eller uens engagement fra offentlige myndigheders side. Når dette fører til bekymring for fremskridt med resultater og merværdi i de prioriterede områder, bør der træffes fælles beslutninger om den fremtidige levedygtighed. Gruppen på højt plan bør blive mere aktiv i sikringen af sammenhængen mellem de makroregionale strategier og EU's indsatser og målsætninger generelt. Denne gruppe bør udveksle god praksis om spørgsmål vedrørende f.eks. forvaltning, fastsættelse af mål og indikatorer, kontrol og evaluering og øget bevidsthed i befolkningen. Den bør være det forum, hvor tilgange og praksis i hver region sammenlignes med et mål om at maksimere virkning og indflydelse. De relevante tværnationale samarbejdsprogrammer og INTERACT bør bidrage med målrettet støtte til dette vigtige koordineringsniveau. Opgaver kan omfatte grundlæggende og udviklende arbejde på projekter (eksisterende, igangværende, 13 Et godt eksempel på Kommissionens vejledning, der har koblet strategien til drøftelser på politisk niveau, er arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om "En bæredygtig dagsorden for blå vækst for Østersøen". 7

8 planlagte og foreslåede), finansieringskilder og mål. De bør fremme indberetning og offentliggørelse. Det er vigtigt at sikre, at makroregionerne er dækket af drøftelser på EU 28-niveau, herunder i Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg. 5. Gennemførelse Gennemførelse af strategierne omfatter opgaver som at fremme skabelse og gennemførelse af initiativer og projekter, fastsættelse af indikatorer og mål, styrkelse af broer til de relevante finansieringsprogrammer, som f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020, Life og Cosme, og deltagelse i programudvalg, hvor det er passende. Synergier med EU's eksterne instrumenter, særlig førtiltrædelsesinstrumentet og det europæiske naboskabsinstrument, bør søges. Tematiske eksperter og deres styregrupper er centrale i fremdriften af gennemførelsen på en tematisk forsvarlig måde. Nuværende udfordringer omfatter: Deres kapacitet og ressourcer: Mens nogle udfører fremragende arbejde, er strategirelaterede opgaver for andre en ekstra byrde oven i deres kerneopgaver, og de mangler institutionel og finansiel opbakning fra deres myndigheder. Selv om der er blevet oprettet styregrupper, bestående af nationale eksperter, for de fleste tematiske områder, er der ikke lige god deltagelse i alle. Gode eksempler er prioritetsområderne "People and Skills" i Donauområdet eller "Safe" eller "Ship" i Østersøen. Lande og regioner uden for EU er officielt fuldt inddraget. Dog er deres aktive deltagelse reelt ofte begrænset af kapacitet og ressourcer. Ansvarslinjerne er ikke tydelige nok, når det kommer til tilbagemelding om fremskridt mod målene og generel evaluering af resultater. Der ydes midlertidig finansiel støtte 14 til koordinatorerne, men strategierne mangler professionel og solid støtte på daglig basis. Med tværnationale samarbejdsprogrammer kan dette hul nu lukkes. Det er af afgørende betydning, at disse programmer tildeles tilstrækkelige ressourcer. Selv om støtteprogrammet INTERACT har bidraget til særligt kommunikationsarbejde og generel lettelse, skal det nu udvikles til at yde grundlæggende og udviklende støtte generelt, og særligt supplere den tværnationale programstøtte til makroregionerne, for især at fremme udvekslingen af gode idéer og tilgange mellem regionerne. Mens omfanget af midler indtil nu ofte har været et problem, betyder de nye rammer for programmeringen for og starten på en ny regnskabsperiode, at projekterne nu kan få støtte fra EU-programmer. Dog venter der stadig vigtigt arbejde med bedre at få tilpasset midler til strategiernes mål. 14 Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der er indført i EU-budgettet af Europa-Parlamentet. 8

9 5.1. Anbefalinger Fagministre (eller, hvor det er relevant, ledere af andre organisationer, der leder prioritetsområderne) bør være fuldt ansvarlige for det arbejde, der udføres på de tematiske områder, og for de betingelser, der tilbydes de tematiske eksperter og medlemmerne af styregrupperne. Disse bør udnævnes officielt og modtage et tydeligt mandat samt tilstrækkelige ressourcer. Tematiske eksperter og styregrupper bør være de eksperter, som er ansvarlige for den daglige gennemførelse. Der bør nedsættes styregrupper, med medlemmer fra alle de pågældende lande, for alle områder. Deres rolle, kapacitet, ressourcer og engagement er nøglen til succes. Kommissionen bør bidrage med tilsvarende tematisk ekspertise. Informations- og kommunikationsteknologi kan skabe gode kommunikationsstrømme mellem møder. Integration af lande og regioner uden for EU, som deltager i strategierne, bør fremmes baseret på den gode tilgang, der blev udviklet i Donauområdet med hensyn til deltagelse i styregruppemøder, og ved at gøre god brug af kommunikationsteknologi. Det er nødvendigt at indgå i samarbejde med eksisterende institutioner for at undgå overlappende aktiviteter eller dobbeltarbejde. Hvor der kan opnås enighed, og ved at bygge på gode eksempler fra Østersøarbejdet, bør eksisterende regionale institutioner spille en rolle i gennemførelsen. Tværnationale samarbejdsprogrammer bør, sideløbende med deres nuværende mål, også bruges effektivt til at støtte koordinering og gennemførelse af strategierne. De bør udnytte innovative tilgange til netværksarbejde og drøftelser. Platforme eller punkter, som eksisterende regionale institutioner, hvor det er hensigtsmæssigt, kan være ansvarlige for, kan omfatte opgaver som f.eks.: støtte til dem, der primært står for gennemførelsen af arbejdet, både praktisk og med dataindsamling, analyse og rådgivning tilbyde en platform til inddragelse af både civilsamfundet, regionale og flerstyringsniveauer og parlamentarisk debat bidrage til afholdelse af det årlige forum. Ved at bygge på erfaringer, evner og netværk, som allerede er udviklet i det grundlæggende støttearbejde, bør INTERACT yde generel grundlæggende og udviklende assistance. Opgaverne bør omfatte: overordnede tilbud på tværs af makroregionale strategier, som f.eks. kommunikation, og udnyttelse af resultaterne af samarbejdet udveksling af god praksis mellem eksisterende og kommende makroregionale strategier fremme forbindelser mellem makroregionale strategier og finansieringsprogrammer fremme tematiske synergier. 9

10 6. Konklusioner Kort sagt har makroregionale strategier brug for et veldrevet forvaltningssystem for at kunne levere relevante resultater og sikre optimal udnyttelse af eksisterende politikker. Der er brug for: politisk lederskab og mere tydeligt ansvar, herunder etablering af en beslutningsproces, som anerkender strategierne som kollektive interesser og forpligtelser på alle regeringsniveauer fortsat engagement fra Kommissionen i samarbejde med lande og regioner, hvilket sikrer en koordineret tilgang på EU-niveau holdbare rammer, der systematisk skal kæde dette politiske niveau sammen med koordinering og gennemførelse, herunder klare linjer for ansvaret, sikret gennem regelmæssige møder på ministerplan og, hvor det er aftalt, ved udnævnelse af en særlig repræsentant forbedrede mekanismer til at sikre fuld involvering af lande uden for EU på alle niveauer bedre brug af og supplerende arbejde med eksisterende regionale organisationer på det rigtige niveau stærkere ledelse på niveauet for de nationale kontaktpunkter, som kan give strategisk koordinering og holde øje med gennemførelsen mere målrettet brug af eksisterende midler og bedre koordinering af sektorspecifikke tiltag og programmer gennem Kommissionen og vigtige aktører, men også ved at inddrage den private sektor og internationale finansieringsinstitutioner, hvor det er passende vedvarende støtte til vigtige aktører, særligt gennem den støtte til udvikling af institutioner og kapacitetsopbygning, som de nytilpassede tværnationale programmer giver bedre offentlig omtale og kommunikation om arbejdet bedre brug af informations- og kommunikationsteknologier for at fremme moderne, hurtig og billig kommunikation mellem interessenter stærkere involvering af civilsamfundet, herunder gennem nationale og regionale parlamenter og høringsnetværk eller -platforme, hvilket vil øge bevidstheden om de strategiske mål og tidsplaner. Kommissionen opfordrer andre institutioner, og involverede lande og regioner, til at støtte de fremlagte anbefalinger og arbejde sammen med Kommissionen om at forbedre forvaltningen af strategierne for at maksimere deres resultater og virkninger inden for makrostrategiernes forskellige områder. 10

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2013 COM(2013) 181 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om Den Europæiske

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 824 endelig. KOMMISSIONENS ENDELIGE RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 29.6.2010

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 29.6.2010 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Regionaludviklingsudvalget 29.6.2010 ARBEJDSDOKUMENT om Parlamentets holdning til budgetforslaget for 2011 som ændret af Rådet Sektion III Kommissionen Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4.

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4. EUROPÆISK INDHOLD PÅ DE GLOBALE NET KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj Ajourført den 23. juli 2001 HANDLINGSPLAN FOR KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER

Læs mere

109. plenarforsamling den 3.-4. december 2014 FORSLAG TIL UDTALELSE

109. plenarforsamling den 3.-4. december 2014 FORSLAG TIL UDTALELSE 109. plenarforsamling den 3.-4. december 2014 NAT-V-044 FORSLAG TIL UDTALELSE Innovation i den blå økonomi: indfrielse af havenes potentiale for vækst og beskæftigelse Ordfører: Adam Banaszak (PL/ECR)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE: WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0503 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0503 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0503 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.8.2008 KOM(2008) 503 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

10668/16 ef 1 DGG 2B

10668/16 ef 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2016 (OR. en) 10668/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435 AGRISTR 37

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 26.8.2013 2013/2057(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INI))

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: status

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Resumé Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Peña-Casas, R.; Sabato, S.; Lisi V.; Agostini, C. November 2015 Observatoriet for sociale forhold i Europa www.ose.be Rue

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere