UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E Notat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat"

Transkript

1 UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner (side 2). (Evt.) Revision af Cotonou-aftalen (side 2) målene for udvikling- og fattigdomsbekæmpelse (side 3). Opfølgning på Monterrey-forpligtelserne (side 6). Kommissionens årsberetning 2004 om EU s udviklingspolitik og bistand til tredjelande (side 7) 6. Offentlige Private Partnerskaber (side 8)

2 1 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner Rådet forventes med udgangspunkt i oplæg fra det hollandske formandskab at gennemføre en orienteringsdebat om effektiviteten af EU s optræden udadtil. Det hollandske formandskab har valgt at drøfte de samme emner, som blev drøftet i orienteringsdebatten under det irske formandskab i januar i år og hovedvægten i debatten vil være på udviklingsmæssige aspekter: Rådet ventes at drøfte EU s bidrag til opfyldelse af 2015-målene, der udgør den overordnede ramme for den globale indsats for udvikling og fattigdomsbekæmpelse. EU gav ved FN-topmødet i Monterrey i marts 2002 tilsagn om at yde et væsentligt bidrag til opfyldelsen af 2015-målene, herunder ikke mindst et tilsagn om øget udviklingsbistand. Rådet forventes at drøfte muligheden for at skabe yderligere sammenhæng mellem EU s udviklingspolitiske, politiske og økonomiske målsætninger og instrumenter. Rådet forudses i den forbindelse særligt at fokusere på EU s rolle i det multilaterale arbejde i FN, Bretton Woods-institutionerne og andre internationale organisationer. Det forventes herunder at ville blive drøftet, hvordan EU kan bidrage til at sikre fred og stabilitet, der er vigtige forudsætninger for økonomisk udvikling og fattigdomsbekæmpelse. Endelig forventes Rådet at gøre status for bestræbelserne på at effektivisere Fællesskabs-bistanden. Kommissionen har siden 2000 gennemført en reform af forvaltningen af Fællesskabsbistanden med det formål at forbedre projekternes og programmernes kvalitet, sikre en hurtigere gennemførelse af bistanden, forbedre procedurerne for forvaltningen, og at øge virkningen og synligheden af bistanden. Muligheden for øget anvendelse af standardiserede retningslinier for fordeling af ressourcer på tværs af EU s bistandsprogrammer ventes i den forbindelse drøftet. Kommissionens forslag om en forenkling af de finansielle instrumenter for eksterne relationer forventes også drøftet. Rådet forventes at ville anbefale, at Kommissionen udarbejder et udkast til opdatering af EU's udviklings-politiske målsætninger fra november 2000 med henblik på godkendelse i Rådet inden januar (Evt.) Revision af Cotonou-aftalen

3 2 Rådet forventes at drøfte de igangværende forhandlinger om en revision af Cotonou-aftalen mellem AVS-landene (udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet) og EU. Cotonou-aftalen blev underskrevet den 23. juni 2000 og trådte i kraft den 1. april Aftalen fastlægger rammerne for Fællesskabets bistandssamarbejde og handelsmæssige relationer med AVS-landene. Cotonou-aftalen er indgået for 20 år med mulighed for revision af aftalen hvert femte år. Revisionsforhandlinger blev indledt i maj måned og skal være afsluttet inden den 1. marts Forhandlingerne vil også skulle omfatte en ny finansprotokol for perioden , med mindre der som led i forhandlingerne om de finansielle perspektiver efter 2007 træffes beslutning om indbudgettering af Den Europæiske Udviklingsfond i EU-budgettet. Forhandlingerne om et fremtidigt handelsregime med regionale økonomiske partnerskabsaftaler er ikke omfattet af revisionen. Disse forhandlinger har allerede siden efteråret 2002 fundet sted i særligt regi. Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) traf den februar 2004 beslutning om de emner, som ønskes forhandlet fra EU s side. Det er især områder, hvor gennemførelsen af bistanden vil kunne effektiviseres. Bl.a. fleksibilitet i ressourcefordelingen, afbinding af bistanden og lettelse af procedurerne for regionalt samarbejde og fleksibilitets-muligheder i forbindelse med finansiering af konflikthåndtering. Som nye emner foreslås indsat bestemmelser i aftalen om indsatsen mod terrorisme og masseødelæggelsesvåben samt anerkendelse af Den Internationale Straffedomstol. AVS-landene har fremsat ønske om forhandling om samarbejdets politiske dimension herunder om konsultationer og bilæggelse af tvister, om information og kommunikation, om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder samt om humanitær bistand og nødhjælp. Der er indtil nu kun opnået begrænsede resultater i forhandlingerne målene for udvikling- og fattigdomsbekæmpelse A) Fremskridtsrapport om EU s forberedelse af gennemgangskonferencen i FN i 2005 af 2015-målene. Rådet forventes at modtage en mundtlig redegørelse fra Kommissionen om fremskridt i forberedelserne af en fælles EU-rapportering til FN-konferencen i 2005 om gennemførelsen af

4 målene. I 2000 vedtog stats-og regeringscheferne på FN s Generalforsamling Årtusinderklæringen. Erklæringen bekræfter det internationale samfunds enighed om grundlæggende principper for fred, frihed, demokrati, sikkerhed, nedrustning og udvikling. Generalsekretærens drejebog for gennemførelse af erklæringen opstiller bl.a. otte mål på udviklingsområdet Målene - som Danmark støtter gennem såvel det bilaterale bistandssamarbejde som i den multilaterale indsats Målene er meget ambitiøse, men de kan nås inden 2015, hvis alle yder deres bidrag. Der er tale om otte konkrete mål, nemlig:. Halvere fattigdommen. Sikre skolegang for alle børn. Sikre kvinder ligestilling. Nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele. Nedbringe dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med tre fjerdedele. Stoppe spredningen af hiv/aids og andre smitsomme sygdomme. Sikre et bæredygtigt miljø. Skabe et globalt partnerskab for udvikling Realisering af målene er et fælles ansvar, som FN s medlemslande har påtaget sig, og for specielt Afrikas vedkommende er der brug for en helt særlig indsats, hvis målene skal nås. Den danske regering forfølger allerede målene i udviklingssamarbejdet både bilateralt og multilateralt. I efteråret 2005 vil der i tilknytning til FN s generalforsamling blive afholdt en gennemgangskonference om de foreløbige resultater af arbejdet med gennemførelse af 2015-målene. Danmark har den 8. oktober 2004 offentliggjort sin anden nationale rapport om gennem-førelsen af forpligtelserne i Mål 8. En række af forpligtelserne ifølge Mål 8, bl.a. afskaffelse af landbrugssubsidier og handelsrestriktioner er underkastet fællesskabskompetence. Den danske rapport er samtidig tilgået Kommissionen som Danmarks bidrag til den fælles synteserapport fra EU, som Kommissionen forventes at forelægge udkast til for Rådet i april B) Opfølgning af den internationale konference om befolkning og udvikling Nederlandene har under deres EU-formandskab prioriteret seksuel og reproduktiv sundhed samt hiv/aids højt i det europæiske udviklingssamarbejde. Dette skal primært ses i lyset af tiåret for

5 4 afholdelsen af FN s konference om befolkning og udvikling (International Conference on Population and Development (ICPD), der fandt sted i Kairo i Formandskabet har bl.a. arrangeret feltbesøg og taget andre initiativer for at få de ti nye medlemslande engageret i den hidtidige stærke EU opbakning til ICPD. Handlingsprogrammet fra Kairo-konferencen er godkendt af EU (i 1996), og EU s befolkningspolitik og programmer bygger på principperne herfra. Foruden en stærk politisk opbakning står EU for ca. 60 pct. af donorstøtten til handlingsprogrammets implementering. Formandskabets udkast til rådskonklusioner har været drøftet i udviklingsarbejdsgruppen. Nederlandenes udspil følger den hidtidige stærke EU-opbakning til handlingsprogrammet og lægger op til, at EU og medlemsstaterne i de kommende år fortsat påtager sig et stærk lederskab i forhold til Kairo-handlingsprogrammets implementering med øget donorfinansiering og bedre koordinering og integration af hiv/aids-forebyggelse og bekæmpelse i handlingsprogrammets indsatsområder. Endvidere lægges der i forhold til FN s opfølgningsmøde om årtusindeerklæringen og 2015 Målene i 2005 vægt på, at seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder placeres centralt i forhold til indfrielsen af 2015 Målene. Fra dansk side har man sammen med gruppen af ligesindede (Sverige, Irland, Storbritannien, Finland) støttet og anerkendt den betydelige indsats, det nederlandske formandskab har ydet for at sætte Kairo-handlingsprogrammet højt på EU s udviklingspolitiske dagsorden og sikre fortsat politisk og finansiel EU-lederskab og -opbakning. C) Hiv/Aids og andre fattigdomsrelaterede sygdomme KOM (2004) 726 På linie med en styrket indsats på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder har Nederlandene prioriteret bekæmpelse af hiv/aids højt under formandskabet. Dette ligger i forlængelse af en stærk indsats både bilateralt og multilateralt på området. Som led i prioriteringen af hiv/aids afholder formandskabet et særligt møde om forebyggende indsatser for kvinder og piger den 30. november Mødet arrangeres i samarbejde med FN-systemets fælles hiv/aids program, UNAIDS, og International Partnership for Microbicides. Formandskabets udkast til rådskonklusioner har været drøftet i udviklingsarbejdsgruppen ligesom EU s indsats på sundhedsområdet, herunder bekæmpelse af hiv/aids, løbende drøftes i en ekspertgruppe for medlemslandene. Rådskonklusionerne lægger op til en klar tilslutning til principperne bag UNAIDS initiativ om

6 5 koordination af hiv/aids indsatsen på landeniveau. Konklusionerne henviser desuden til Dublin deklarationen om bekæmpelse af hiv/aids i Europa og Centralasien. Nødvendigheden af en hurtig gennemførelse af Doha deklarationen om TRIPs og sundhed understreges. Det understreges videre, at der er behov for yderligere ressourcer til bekæmpelse af de tre væsentligste smitsomme sygdomme aids, TB og malaria og at forskning i nye forebyggende teknologier, herunder vaccine, bør styrkes. EU og medlemslandenes indsats i en række multilaterale organisationer fremhæves desuden. Rådskonklusionerne afsluttes med en anmodning til Kommissionen om at udarbejde og præsentere en handlingsplan for de forskellige indsatsområder senest april Opfølgning på Monterrey-forpligtelserne KOM (2004) 150 og KOM (2004) 246 Rådet forventes med udgangspunkt i et oplæg fra formandskabet at drøfte en række anbefalinger om harmonisering af EU s udviklingsbistand. Harmonisering blev for alvor sat på dagsordenen på Monterrey-konferencen om udviklings-finansiering i Her blev det konkluderet, at bedre donorharmonisering skal mindske de administrative omkostninger og dermed bidrage til at øge andelen af bistandsmidler, der går til direkte fattigdomsbekæmpelse. På en konference om harmonisering i Rom i februar 2003 forpligtede en lang række donorer, inklusiv Kommissionen, sig til, at harmonisering skal tage udgangspunkt i det enkelte udviklingsland, ledes af landet selv og omfatte alle donorer. Samtidig understregede donorerne, at de forventer, at samarbejdslandene tager ansvar for donorkoordination og for at gennemføre reformer, der muliggør, at donorerne gradvis kan basere sig på samarbejdslandenes egne systemer. Ved en opfølgningskonference i Paris i 2005 skal der fastsættes konkrete mål på harmoniseringsområdet. Disse konkrete mål skal lede frem mod drøftelserne om udviklingsfinansiering i forbindelse med 2005-Topmødet om Status for Årtusindeerklæringen. På mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) i Barcelona i marts 2002 forpligtede EU-landene sig til at gøre fremskridt på en række punkter i Monterrey-dagsordenen, herunder at tage konkrete initiativer inden for koordination af politikker og harmonisering af procedurer. I opfølgning heraf fremlagde Kommissionen forud for mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) i april 2004 en række anbefalinger til bedre koordination og harmonisering af EU s samlede udviklingsbistand. Rådet nedsatte i april 2004 en midlertidig ekspertgruppe i rådsregi, som skulle gennemgå Kommissionens anbefalinger og udarbejde grundlaget for en EU-handlingsplan. Ekspertgruppen skal rapportere til Rådet i november I et foreløbigt oplæg fra ekspertgruppen tages der udgangspunkt i følgende principper for EU s

7 6 harmoniseringsbestræbelser: At harmonisering hvor muligt skal baseres på modtagerlandets behov under modtagerlandets ledelse; at EU skal undgå overlappende aktiviteter, men i stedet skal vælge aktiviteter, der komplementerer andre indsatser; at harmonisering ikke kun skal foregå mellem EU medlemslande, men skal inkludere så mange donorer som muligt; at harmonisering gælder alle bistandsinstrumenter; og at der skal gøres maksimalt brug af de af Rådet godkendte retningslinier for EU koordination. På denne baggrund fokuseres der på at identificere praktiske initiativer for gennemførelsen af koordination og harmonisering. I det foreløbige oplæg fra ekspertgruppen foreslås det, at EU i alle udviklingslande, hvor det besluttes lokalt, kan udarbejde handlingsplaner for, hvordan medlemslande og Kommissionen kan støtte landets egne harmoniseringsbestræbelser og derved gennemføre de forpligtelser, der blev indgået i Barcelona i 2002 og i Rom i Handlingsplanerne foreslås udarbejdet i samarbejde med modtagerlandet og delt med andre donorer i de givne lande. Det foreløbige oplæg foreslår endvidere, at medlemslande og Kommissionen tilslutter sig fælles donor-aktiviteter med alle donorer, uanset om de er medlemmer af EU eller ej. Det foreslås, at såvel medlemslande som Kommissionen decentraliserer administrationen af udviklings-bistanden til repræsentationer i modtagerlandene for at understøtte den lokale harmoniserings-proces og det anbefales, at medlemslandene i Rådets regi inden slutningen af 2005 diskuterer, hvilke initiativer der kan støtte en decentraliseringsproces. Det foreløbige oplæg foreslår, at der kan udvikles en række fælles retningslinier for bistands-samarbejdet, herunder for fælles planlægning i forbindelse med udarbejdelse af landestrategier med sigte på over tid at synkronisere planlægningen med modtagerlandets planlægningscyklus. Ekspertgruppen finder ikke, at der er behov for et egentligt direktiv vedrørende fælles procedurer for gennemførelsen af bistandssamarbejdet, men foreslår, at der i stedet i handlings-planerne udarbejdes en række konkrete tiltag, som kan fremme harmoniseringen. Det anbefales, at medlemslandene og Kommissionen gør regler og procedurer så fleksible som muligt for at understøtte harmonisering. Ekspertgruppen anfører, at der vil være behov for en effektiv overvågning af en eventuel gennemførelse af anbefalingerne. Dette foreslås at finde sted indenfor rammerne af allerede eksisterende mekanismer, herunder gennem Kommissionens årlige rapport om gennemførelse af Barcelona-forpligtelserne. Som noget nyt foreslås det, at EU for bistandsmodtagerlandene udarbejder en årlig rapport om status for EU s koordinering og harmoniseringsbestræbelser. 5. Kommissionens årsberetning 2004 om EU s udviklingspolitik og bistand til tredjelande KOM (2004) 536 endelig

8 7 Rådet forventes med udgangspunkt i Kommissionens årsrapport at drøfte udviklingen i Fællesskabets udviklingsbistand og gennemførelsen af den eksterne bistand i Kommissionen har i 2003 fortsat bestræbelserne på at forny og effektivisere Fællesskabsbistanden både i forhold til overordnede strategiske målsætninger og i forbindelse med forvaltningen af bistanden. Kommissionens årsrapport for Fællesskabets udviklingsbistand og gennemførelsen af den eksterne bistand i 2003 gør status for de strategiske mål og opfølgningen på disse samt på fremskridtene i reformprocessen. Rapporten indeholder endvidere en beskrivelse af Fællesskabets geografiske og tematiske aktiviteter. Rapporten er udbygget væsentligt i forhold til tidligere årsrapporter. Årsrapporten indeholder således et nyt kapitel om effektivitet i Fællesskabsbistanden. Desuden er der sat særlig fokus på sammenkædningen mellem regeringsførelse, sikkerhed og udvikling. Rådet forventes i forbindelse med drøftelserne bl.a. at understrege disse kvalitative forbedringer i årsrapporten i forhold til tidligere år, herunder at reformbestræbelserne synes at begynde at vise resultater i form af øget effektivitet. Rådet forventes endvidere at bifalde Kommissionens forsatte bestræbelser med henblik på at nå 2015-målene og Fællesskabets bidrag hertil blandt andet i form af en yderligere styrkelse og en hurtigere gennemførelse af Fællesskabsbistanden. Rådet forventes ligeledes at ville tilskynde Kommissionen til at gøre årsrapporten endnu mere anvendelig som måleinstrument for opnåelsen af de strategiske målsætninger, herunder en systematisk vurdering af Fællesskabets tiltag med henblik på at reducere fattigdommen under hvert enkelt af de regionale programmer. 6. Offentlige Private Partnerskaber SEC (2004) 1033 Rådet forventes på baggrund af et arbejdspapir fra Kommissionen at tage stilling til de hidtidige erfaringer med Offentlige Private Partnerskaber i udviklingslandene. I arbejdspapiret om de hidtidige erfaringer med Offentlige Private Partnerskaber i udviklings-landene konkluderer Kommissionen blandt andet, at det private engagement i Offentlige Private Partnerskaber i form af langsigtede investeringer ikke kan forventes at stige væsentligt i de fattigste lande. Det understreges, at den statslige udviklingsbistand dermed er af central betydning for de fattigste landes muligheder for at nå 2015 Målene. Derudover peger Kommissionen på, at der selv i de lidt bedre stille udviklingslande er behov for stærkere

9 8 donor-støtte til kapacitetsopbygning i de statslige forvaltninger, hvis Offentlige Private Partnerskaber skal fungere som katalysator for private investeringer. Offentlige Private Partnerskaber er oftest meget komplekse, hvorfor planlægning og gennemførelse vil være særdeles tidskrævende. Kommissionen vil derfor se nærmere på mulighederne for at etablere særlige arbejdsgrupper med fokus på Offentlige Private Partnerskaber. Derudover finder Kommissionen, at udviklingsbankerne og herunder Den Europæiske Investeringsbanks Investeringsfacilitet bør undersøge mulighederne for at udvide omfang og volumen af de finansieringsinstrumenter og garantier, der er relevante for Offentlige Private Partnerskaber. Rådet forventes bl.a. at kunne hilse Kommissionens overvejelser velkomne og understrege potentialet ved Offentlige Private Partnerskaber mhp. at forbedre de offentlige tjenesteydelser, økonomisk udvikling, og fattigdomsreduktion i udviklingslandene. Rådet forventes endvidere at kunne bekræfte, at privat deltagelse i offentlige tjenesteydelser ikke er et mål i sig selv, men at fordele, omkostninger og risici i hvert tilfælde skal vurderes grundigt for at sikre en positiv indflydelse på kampen mod fattigdom. Derudover forventes Rådet at kunne bekræfte Kommissionens vurdering af, at private investeringer i Offentlige Private Partnerskaber i de fattigste lande ikke vil stige markant på hverken kort eller mellemlangt sigt. Rådet forventes også at kunne tilslutte sig, at Kommissionens og Den Europæiske Investeringsbank skal støtte etableringen af Offentlige Private Partnerskaber, hvor der blandt andet kan trækkes på de nye medlemslandes erfaringer med privatiseringsprocesserne i førtiltrædelsestiden. Rådet forventes endeligt at anmode Kommissionen og medlemslandene om at indarbejde disse overvejelser i deres generelle udviklingsstrategier, idet der særligt henvises til den kommende gennemgang af Fællesskabets udviklingspolitik og statusgennemgangen af 2015 Målene, der begge skal gennemføres i 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-245 Center for Europa og Nordamerika Den 12. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling)

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 2002/0052(COD) 16. september 2002 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udvikling

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) XXX MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Danish DAC Journalen: Udviklingssamarbejde

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Carsten Staur 2015 Målene og dansk udviklingspolitik Med 2015 Målene er der i FN-regi etableret en fælles politisk forpligtelse for alle verdens lande

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 293 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 293 Offentligt Notat Juridisk kontor Landområdet J.nr. 406-00041 Ref. CHP/LWE Dato: 6. marts 2006 Notat om Biodiversitetskonventionens 8. partskonference

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris 1 Ib Petersen Øget effektivitet i bistanden er nødvendig for at nå 2015-målene Bedre resultater i bistandssamarbejdet kædes i stigende grad sammen med øget

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter til sociale overførsler og uddannelse - Rådskonklusioner

1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter til sociale overførsler og uddannelse - Rådskonklusioner 30. april 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 14. maj 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 14. maj 2008 1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 28-11-2014 - præcisering af overskrift vedr. pkt. 2 samt præcisering af tekst vedr. pkt.

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 28-11-2014 - præcisering af overskrift vedr. pkt. 2 samt præcisering af tekst vedr. pkt. Europaudvalget 2014 (Omtryk - 28-11-2014 - præcisering af overskrift vedr. pkt. 2 samt præcisering af tekst vedr. pkt. 4) Råd Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2014-18568 Center for Europa og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0414 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0414 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0414 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2011 KOM(2011) 414 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Årsberetning 2011 om gennemførelsen

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER - Danmarks indsats mod aids skal under lup FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m o r m o d A i d s ı L i l l

Læs mere

16/05. Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene

16/05. Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene 16/05 Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN 2006

Læs mere

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 26. maj 2008 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON DA EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON Del B specifikke spørgsmål 1. Meddelelsen om det globale Europa betragtes som Kommissionens politiske erklæring om international handel

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET Vedr.: Rapport fra formandskabet til Det Europæiske Råd om EU's udvidelse og

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0510/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Glenys Kinnock,

Læs mere

Europaudvalget 2004 2627 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2004 2627 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2004 2627 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. november 2004 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Samlenotat

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 26.8.2013 2013/2057(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INI))

Læs mere

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28 Indhold Oversigt over figurer Oversigt over tabeller Anvendte forkortelser Forord 10 11 12 16 1. Indledning Strukturen i fremstillingen Gennemgående temaer 20 20 23 2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

- UDVIKLINGSSAMARBEJDE -

- UDVIKLINGSSAMARBEJDE - 8958/02 (Presse 147) (OR. en) 2429. samling i Rådet - UDVIKLINGSSAMARBEJDE - den 30. maj 2002 i Bruxelles Formand: Miguel Ángel CORTÉS MARTÍN Kongeriget Spaniens statssekretær for internationalt samarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Overordnede konklusioner

Overordnede konklusioner Hvad er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder? Reproduktiv sundhed dækker i bred forstand over mental og social velfærd igennem hele livet relateret til reproduktion- Reproduktive rettigheder er

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere