Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. august 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat tirsdag den 19. august 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Byfornyelsespulje til lokale initiativer ØU - Støtte til aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge ØU - Status for frigjorte bygninger ØU - Håndtering af manglende pensionsindbetalinger ØU - Mellemværende vedr. kirkelig ligning ØU - Direktionens budgetoplæg budget ØU - Status på flygtningesituationen i Lejre kommune ØU - Status for arbejdet med at øge nærvær og nedbringe sygefravær ØU - Indledende drøftelse - beslutning om deltagelse i videre proces for fælles forsyningsselskaber Lukket - ØU - Renovering af Allerslev rådhus Person - ØU - Personsag Person - ØU - Personsag BU - Opfølgning på spareforslag på skoleområdet på 1.4 mio. kr JA - Oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 med høringssvar SSÆ - Den Sociale Rammeaftale 2015: Styringsaftale KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen. Kram Kamelen TM - Forslag til indsatsprogram for vandløb TM - Supplerende høring af Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord TM - Lokalplan LK 25 for Buske til endelig godkendelse TM - Forslag til Lokalplan LK 36 for Hvalsø Rådhus TM - Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården TM - Trafiksikkerhedsprojekter ØU - Opfølgning på dagsordener som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening ØU - Eventuelt...67

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 14/4 Resumé: Planopgaver Administrationen har udarbejdet oversigt over igangsatte og forventede større planopgaver Oversigten er vedlagt som bilag. Den videre proces i.fm. udbud af storparcel i Kr. Hyllinge med henblik på opførelse af almene familieboliger I juni 2014 behandlede en sag vedrørende udbud af storparcel i Kirke Hyllinge med henblik på opførelse af et antal almene familieboliger. Sagen omhandlede specifikt udbud af storparcel 3, beliggende Grimsager 1 i Kirke Hyllinge. Lejre Kommune er ejer af parcellen. Sagen udgik af dagsordenen, da de økonomiske forhold i sagen vedrørende grundkapitalindskuddet, grundværdi samt egentlig prisfastsættelse af storparcellen Grimsager 1 i Vestervang, Kr. Hyllinge ikke var tilstrækkeligt belyst. Den videre proces Administrationen anmoder om to til tre af hinanden uafhængige mæglervurderinger af matriklen. Det sikres, at parcellen vurderes i forhold til at der tænkes opført alment byggeri. Administrationen forelægger ny sag i omhandlende udbud af storparcel i Kr. Hyllinge med henblik på opførelse af almene familieboliger på mødet den 23. september Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under Post/Orientering: Økonomi Budgetopfølgning Kassebeholdningen pr. måned: Kassebeholdning opgjort pr. måned maj 2014 Økonomi Budgetopfølgning Kassekreditreglen: Kassekreditreglen opgjort pr. måned juli 2014 Indstilling: Beslutning den : Borgmesteren informerede om, at KKR på sit møde den 9. september skal drøfte modeller for inddeling af de nye beredskabsområder, jf. økonomiaftalen for 2015 hvoraf det fremgår, at kommunerne inden den 1. januar 2016 skal omdanne de nuværende 87 beredskabsenheder til max 20 tværkommunale enheder. Punkterne blev taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Side 3 Bilag: 1. Oversigt over igangsatte og forventede større planopgaver

6 Side 4 3. ØU - Byfornyelsespulje til lokale initiativer 2014 Sagsnr.: 13/18993 Resumé: tiltrådte den 23. januar 2014, at der ud af i alt 4 mio. kr. til byudvikling i 2014 afsættes 1 mio. kr. til lokale borgerinitiativer. Administrationen fremlægger her et forslag til, hvordan støtten kan uddeles. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at annoncetekst, herunder deadlines og kriterier for ansøgning, godkendes, 2. at annoncen bringes hurtigst muligt på kommunens hjemmeside og i de lokale aviser, 3. at der til lokalaviserne sendes en generel pressemeddelelse om mulighedere for at få tilskud fra kommunen. Beslutning den : Tiltrådt. Sagsfremstilling: I budget 2014 er på investeringsoversigten afsat en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til byfornyelse. På møde den 23. januar har tiltrådt, at 1 mio. kr. heraf skal bruges til at støtte lokale initiativer fra lokale ildsjæle. På en anden sag på dagsordenen foreslå kr. disponeret til at støtte etableringen af en aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge. De afsatte midler til byudvikling i Hvalsø og medfinansiering af bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven berøres ikke af denne sag der alene vedrører de allerede afsatte midler til lokale borgerinitiativer. Det foreslås, at alle kan søge, dvs. både borgere, foreninger, iværksættere og erhvervsdrivende, der vil gøre en indsats for deres by/lokalområde. Administrationen har udarbejdet forslag til annoncetekst, som indeholder kriterier for tildeling af puljemidler. Det fremgår, at ansøger skal sikre sig de nødvendige tilladelser fra ejere og myndigheder, ligesom der skal være styr på fremtidig drift og vedligehold, som måtte følge af et støttet projekt. Det foreslås jf. den udarbejdede annoncetekst, at der gives ca. en måneds ansøgningsfrist med deadline onsdag den 15. oktober - midt i uge 42 - som typisk er efterårsferie, og at indstilling om støttemidler til ansøgte projekter dermed kan behandles på s møde den 18. november Administrationens vurdering: Der er mange landsbyer i Lejre Kommune, og de er meget forskellige både med hensyn til det fysiske miljø i landsbyen, historie, livet i landsbyen og de fælles aktiviteter i landsbyen. Det er erfaringen i mange kommuner, også i Lejre Kommune, at ildsjæle gerne lægger en stor frivillig indsats for at skabe udviklingen i deres lokalområde. Et kommunalt tilskud kan netop være det, der skal til, for at få gang i denne udvikling, som kræver en ekstra indsats, lokal opbakning, arbejdskraft, og/eller medfinansiering via sponsorer, lån og fonde. Kriterierne for tildeling af støtte er søgt udarbejdet, så støtte ydes på et grundlag, som er sagligt og ikke tilgodeser enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.

7 Side 5 Administrationen foreslår, at støtte gives til projekter, der: understøtter intentionerne i Lejrestrategien (om sundt samfund, sundt miljø, sund økonomi) fremmer jobs og levevilkår i landdistrikter forskønner byen bidrager til at tiltrække eller fastholde iværksættere, turister og indbyggere er til gavn for fællesskabet er handicapvenligt, hvor det kan være relevant (er tilgængeligt og giver lige muligheder for alle) er nyskabende (se fx ) Det betyder, at der f.eks. kan gives støtte til at: købe miljøvenlig maling og rengøringsmidler, træer, (hegns)planter, frø og blomsterløg, redskaber m.v. til fælles grejbank. få lavet nye skilte nyttiggøre uudnyttede potentialer (fx historien, udsigten, oplandet, bygninger, byrum, ledige unge/ældre, jobs, uddannelse m.v. ) fremme forholdene for gående, cyklister og friluftsliv gøre en fælles klimaindsats (fx fælles projekter til afledning af regnvand, energibesparelser, vedvarende energiforsyning, fælleskørsel, elcykler, elbil m.v.) få konsulenthjælp til at få udarbejdet en udviklingsplan for landsbyen få engageret børn, unge, ældre og ledige i netværk og aktiviteter udvikle og gennemføre fælles arrangementer, uddannelse m.v. Handicappolitik: Det er indarbejdet i kriterierne, at ansøgte projekter, hvor det er relevant, skal sikre tilgængelighed og lige muligheder for alle. Økonomi og finansiering: Der er afsat 1 mio. kr. på anlægsbevillingen 2014 til formålet. Det må forventes, at midler tildeles projekter, der først bliver gennemført i løbet af Beslutningskompetence: Bilag: 1. Annoncetekst med kriterier - Få støtte til at udvikle din landsby 2. Byledelse - syv væsentlige pointer

8 Side 6 4. ØU - Støtte til aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge Sagsnr.: 11/14206 Resumé: På mødet den 20. maj 2014 besluttede, at administrationen i samarbejde med Kirke Hyllinge Byforum skulle arbejde videre med etableringen af en aktivitetsplads på Bygaden 29 i Kirke Hyllinge. ønskede dog en nærmere belysning af, hvordan drift af lignende pladser/aktivitetssteder varetages i Lejre Kommune, før der kunne tages stilling til at frigive midler til projektet. Vedligeholdelsesniveauet og ansvarsfordelingen mellem vedligehold af arealer og legeredskaber på de offentlige legepladser beskrives nærmere. Der foreslås udarbejdet en lejeaftale om brug og vedligehold af arealet på Bygaden 29, Kirke Hyllinge, samt søges om frigivelse af midler til etablering og drift af aktivitetspladsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At der frigives op til kr. til underskudsdækning til en aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge, herunder renovering af stendige. Beløbet finansieres af byudviklingspuljens støtte til lokale borgerinitiativer, 2. At administrationen arbejder videre med en lejeaftale mellem Kirke Hyllinge Byforum og Lejre Kommune. I lejeaftalen sættes rammer for drift, vedligehold og udvikling af den kommende aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge. Der øremærkes en støtte til vedligehold af pladsen på ca kr./år, 3. Den øremærkede støtte til drift indarbejdes i budget Beslutning den : Tiltrådt. Sagsfremstilling: På mødet den 20. maj 2014 behandlede en sag om støtte til udviklingen af Kirke Hyllinge. besluttede blandt andet, at administrationen i samarbejde med Kirke Hyllinge Byforum skulle arbejde videre med etableringen af en aktivitetsplads på Bygaden 29 i Kirke Hyllinge. ønskede dog en nærmere belysning af, hvordan drift af lignende pladser/aktivitetssteder varetages i Lejre Kommune, før der kunne tages stilling til at frigive midler til projektet. En skitse af det ønskede projekt er vedlagt som bilag. Bygaden 29, Kirke Hyllinge er ejet af Lejre Kommune og står i dag hen som græsplane. I sagsfremstillingen til mødet den 20. maj er beskrevet, at den årlige vedligeholdelsesudgift - på baggrund af den udarbejdede skitse - er skønnet til ca kr., hvor lønudgifter vil udgøres ca kr. og øvrige udgifter ca kr. Vedligeholdelsen vil omfatte græsklipning, buskrydning, hækklipning, lugning, beskæring, vedligeholdelse og regulering af faldunderlag, vedligeholdelse af bor/bænkesæt almindelig slidtage og legepladstilsyn. Vedligeholdelsesniveauet vil svare til niveauet for lignende pladser i kommunen. Beløbet vil ikke dække vedligeholdelse af legeredskaberne. Center for Ejendomme & Trafik har udarbejdet et notat, der beskriver vedligeholdelsesniveauet for de offentlige legepladser, samt praksis for anlægsønsker, når der er behov for større vedligeholdelsesopgaver. Notatet er vedlagt som bilag.

9 Side 7 Center for Ejendomme & Trafik og Center for Kultur & Fritid har med virkning fra 1. januar 2014 indgået en partnerskabsaftale om vedligeholdelse af de offentlige lege/aktivitetspladser. Partnerskabsaftalen viser, hvilke pladser der vedligeholdes, og hvordan fordelingen af vedligeholdelsesansvaret er for de forskellige pladser. Af aftalen fremgår det, at vedligeholdelsen af de grønne arealer overvejende finansieres og udføres af Lejre Kommune, samt at bylaug, grundejerforeninger o.lign. overvejende står for vedligeholdelse og fornyelse af legematerialerne. Tilsyn varetages i alle tilfælde af Lejre Kommune. Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag. I budget 2014 er der afsat kr. til vedligeholdelse af legeredskaber på de offentlige legepladser. Bylaug og grundejerforeninger, der selv står for vedligeholdelsen, har mulighed for at søge via denne pulje til vedligeholdelse og/eller nyanskaffelser af legeredskaber. Administrationen har spurgt Kirke Hyllinge Byforum om, hvordan de forestiller sig vedligeholdelsen af pladsen i fremtiden kan foregå. Byforum foreslår enten, A) at Lejre Kommune står for vedligeholdelsen af pladsen, eller B) at Byforum får ansvaret for vedligeholdelsen på baggrund af en aftale med Lejre Kommune og for et økonomisk vederlag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at løsning B) er med til at give Byforum og byens borgere et større ejerskab til og rolle for byens udseende og udvikling. Administrationen foreslår, at der arbejdes videre med en aftale mellem Kirke Hyllinge Byforum og Lejre Kommune om drift, vedligehold og udvikling af pladsen på Bygaden 29. Udgangspunktet er, at Byforum får ansvar for vedligeholdelsen af både arealerne og legeredskaberne på Bygaden 29, og at der evt. aftales en øremærket støtte til opgaven, som svarer til de forventede driftsudgifter, hvis kommunen skulle stå for opgaven, fratrukket lønudgifter det vil sige ca kr. Administrationen foreslår, at evt. øremærket støtte indarbejdes i budget Aftalen skal også rumme bestemmelser om tilbagelevering af arealet, hvis aftalen opsiges, herunder, hvad der skal ske med legeredskaberne m.m. Ønskes løsning A) foreslår administrationen følgende fordeling af ansvar og finansiering: Drift og vedligehold af arealerne varetages af Lejre Kommune samme vedligeholdelsesniveau som på lignende pladser skønnet udgift kr./år. Driftsudgifter indarbejdes i budget Fremtidig vedligeholdelse og nyanskaffelser af legeredskaber varetages af Kirke Hyllinge Byforum. Finansiering kan enten ske ved ekstern finansiering eller ved at søge del af det rammebeløb, der løbende bliver afsat i budgettet til vedligehold af legeredskaber på offentlige legepladser. Som nævnt i sagsfremstillingen til mødet den 20. maj 2014 arbejder Kirke Hyllinge Byforum med at skaffe ekstern finansiering til realisering af aktivitetspladsen. Der mangler endnu kr. af de kr. som aktivitetspladsen på skitsen vil koste at realisere. Som led i etableringen af pladsen ønsker Byforum, at det eksisterende stendige ud mod Præstemarksvej enten genoprettes alternativt sløjfes. Udgift til denne øvelse er ikke med i anlægssummen på de kr. Administrationen har skønnet, at en renovering af stendiget langs Præstemarksvej vil koste ca kr. En sløjfning og regulering af kanten samt græssåning vil koste ca kr. Administrationen foreslår, at der bevilges op til kr. til etablering af aktivitetspladsen, samt renovering af stendiget. Beløbet finansieres af den i budget 2014 afsatte pulje til byfornyelse, hvor på mødet den 23. januar prioriterede 1. mio. kr. til støtte til lokale borgerinitiativer. Kriterier for tildeling af midler fra puljen behandles under et andet punkt på denne dagsorden. Handicappolitik: Handicapforhold tages med i detailplanlægningen af aktivitetspladsen på Bygaden 29.

10 Side 8 Økonomi og finansiering: Etablering af aktivitetspladsen foreslås finansieret med underskudsdækning med op til kr. fra byudviklingspuljen støtte til lokale borgerinitiativer. Udgifter til fremtidig drift af arealerne ca kr./år hvis indstillingen følges indarbejdes i budget Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Skitse til aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge 2. Partnerskabsaftale om vedligehold af legepladser 3. NOTAT om vedligeholdelsesniveau på offentlige legepladser 4. Kortudsnit - Bygaden 29, Kirke Hyllinge

11 Side 9 5. ØU - Status for frigjorte bygninger Sagsnr.: 11/25284 Resumé: På baggrund af temadrøftelse i den 24. april 2012, beslutninger om Skoleplan 2011, Dagtilbudsplan 2011, samling af administrationen på to rådhuse samt øvrige strukturelle ændringer har administrationen undersøgt begrænsninger og muligheder for anvendelse af en række frigjorte kommunale ejendomme. I sagen forelægges en oversigt over ledige bygninger og det anbefales, at administrationen tilrettelægger en besigtigelsestur for Udvalget. Endvidere forelægges de principper for vurdering af, hvad der skal ske med de ledige bygninger, som administrationen arbejder efter med henblik på, at administrationen i løbet af efteråret forelægger konkrete beslutningsoplæg om de ledige bygninger. Endelig anmodes der om frigivelse af rådighedsbeløb til klargøring af salg af ejendomme, jf. at der i budget 2014 er afsat kr. til dette. Sagen var oprindelig på s dagsorden til møde den 17. juni 2014 men blev udsat til udvalgets møde i august. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tage orientering om ledige bygninger til efterretning, 2. at tiltræde, at administrationen forbereder en besigtigelsestur i september 2014, 3. at rådighedsbeløb på kr. til budget 2014 vedrørende klargøring af salg af ejendomme frigives. Beslutning den : Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Baggrund I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev der afsat en anlægspulje på kr. til klargøring af salg af ejendomme. Der blev desuden indarbejdet et effektiviseringskrav på drift og vedligeholdelse på kr. Rådhusrenoveringen har affødt behov for genhusning af medarbejdere fra rådhuset i Allerslev og senere Hvalsø. Genhusningen vil ske ved at anvende nogle af de ledige bygninger, jf. nedenfor. Genhusningsplanerne er i høring i MED organisationen og besluttes endeligt af direktionen primo september. På Økonomiudvalgsmødet den 10. december 2013 blev et forslag om flytning af sundhedsplejen fra Hvalsø Hallen til Bogøvej 13, Kirke Såby behandlet. Det blev besluttet

12 Side 10 at udsætte sagen med henblik på en samlet drøftelse i af muligheden for at samle sundhedsfunktioner. Ledige bygninger Pr. september 2014 vil følgende bygninger være tomme, idet den tidligere funktion er lukket eller flyttet, og der ikke er truffet beslutningen om ny anvendelse af bygningen. Bygningerne er beskrevet i vedlagte bilag. Er frigjort: Legestue, Bogøvej 13, Kirke Såby Søhus, Sandbechs Allé 10, Hvalsø (bygningen skal midlertidigt anvendes til genhusning ifm rådhusrenovering) Birkely, Roskildevej 11, 4320 Hvalsø Køkkenet (Hvalsø Ældrecenter), Roskildevej 11, 4320 Hvalsø (er aktuel tæt på udlejning til virksomhed der ønsker at etablere sig i Lejre Kommune) Lageret, Smedegården 19, Lejre Kommune (indgår i budgetaftale 2014) Toppen, Skolevang 2, Sonnerup Naturbørnehaven, Lejrevej 17, Allerslev (bygningen skal midlertidigt anvendes til genhusning ifm rådhusrenovering). Kommende: Legestue, Sandbechs Allé 2, Hvalsø (fra september 2014) (bygningen skal midlertidigt anvendes til genhusning ifm. rådhusrenovering) Remisen, Tølløsevej 3, Hvalsø (fra september 2014) Søpavillonen, Søvej 12, Hvalsø (fra september 2014) Lyndby Rådhus (2016) I budgetaftalen er besluttet, at det skal undersøges om Lageret kan anvendes til foreningsformål. Denne undersøgelse pågår og forventes politisk behandlet hen over efteråret. Principper for vurdering af ledige bygninger Administrationen arbejder ud fra den forudsætning, at Lejre Kommune fokuserer sine kommunale aktiviteter på de nyeste og/eller bedste bygninger. Dette vurderes ud fra en kombination af vedligeholdelsesstand, energihensyn, stordriftsfordele og beliggenhed. Det vil indgå som en vigtig del af den langsigtede effektiviseringsstrategi at reducere bygningsmassen og herigennem nedbringe udgifterne til drift og vedligehold af bygninger. Bygninger der kan frigøres bør derfor som udgangspunkt afhændes gennem salg, udlejning som bolig eller nedrivning. Med udgangspunkt i dette arbejder administrationen ud fra en prioriteringsorden hvor: - frigjorte bygninger som udgangspunkt sælges eller - omdannes til boliger med henblik på udlejning og for at løse kommunens boligudfordringer. - alternativt rives bygningen ned. Administrationen foretager for hver bygning en konkret vurdering, herunder også en vurdering af om bygningen bør anvendes til andre kommunale formål, hvorefter sagerne forelægges til beslutning.

13 Side 11 Administrationens vurdering: Administrationen har vurderet de enkelte bygninger med hensyn til anvendelse og fysisk vedligeholdelsestilstand. En enkelte bygning Søvej 12, Hvalsø har en stand, hvor den med fordel kunne nedrives. Det vil dog være muligt at genoprette bygningen til fortsat anvendelse. Administrationen har endnu ikke udbudt bygningerne til salg og kender derfor ikke det mulige provenu ved salg. En række af bygningerne er vurderet ad hoc i forbindelse med konkrete anvendelsesønsker. En enkelt bygning Birkely, Roskildevej 11, Hvalsø kan umiddelbart bruges som boliger til flygtninge eller andre forudsat, at der kan dispenseres fra gældende lokalplan. En række af de øvrige bygninger vil kunne ombygges til boliger. Det vil i alle tilfælde kræve, at bygningerne ombygges så de lever op til gældende bygningsreglement. Det vil særligt vedr. energiforbrug være en væsentlig ombygning. Omkostningerne til disse ombygninger er ikke anslået. Administrationen får løbende tilkendegivelser fra kommunale enheder, foreninger m.m., som gerne vil anvende de ledige bygninger midlertidigt eller permanent. Bygningerne udlånes midlertidigt, når dette ikke medfører øgede omkostninger for Lejre Kommune. Aktivitet i bygningerne betragtes som positivt da det modvirker hærværk og anden utilsigtet anvendelse. Administrationen anviser ikke ny permanent anvendelse af de ledige bygninger, da dette skal forelægges konkret for til beslutning samt der skal være sikret den nødvendige driftsbevilling til energi, vand, rengøring mm. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: De ledige bygninger medfører en løbende driftsudgift samt udgifter til vedligeholde, for at sikre at bygningernes tilstand ikke forringes. I budget 2014 (2015) er forudsat en effektivisering på optimering af ejendomsporteføljen. Der er til budget 2014 givet en anlægsbevilling på kr. til klargøring af salg af ejendomme. I forbindelse med den fremtidige proces i forhold til de frigjorte bygninger anmoder administrationen hermed om at rådighedsbeløbet frigives. Beløbet forventes anvendt til mæglerhonorar i forbindelse med ejendomsvurderinger, konsulentbistand ved udarbejdelse af udbudsmateriale mv. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Oversigt over frigjorte bygninger - juni 2014.docx

14 Side ØU - Håndtering af manglende pensionsindbetalinger Sagsnr.: 14/6647 Resumé: På s møde den 20. maj 2014 forelagde administrationen sag vedr. manglende pensionsindbetalinger. I sagen redegjorde administrationen for, at der fra fejlagtigt ikke var indbetalt pension til en række ansatte i én eller flere måneder i perioden Der blev på den baggrund iværksat en kontrol af samtlige ansattes lønsedler fra Kontrollen har afdækket, at manglende indbetaling af pension vedrører i alt 35 ansatte og tidligere ansatte. De samlede udgifter er på 1,173 mio. kr. Fejlene er sket i perioden , og kan ikke henføres til enkelte medarbejdere, men er et udtryk for at kontrollen i forbindelse med oprettelserne i lønsystemet ikke har været tilstrækkelig. I denne sag fremlægges forslag til håndtering af de manglende pensionsindbetalinger. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til håndtering/finansiering godkendes. Beslutning den : Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt under forudsætning af, at kompensation for manglende pensionsindbetalinger indbefatter evt. lovpligtige renter. Afbud: Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Administrationen har gennemgået samtlige ansattes lønsedler fra 2007 med henblik på at afdække hvor mange medarbejdere, der manglede at få indbetalt deres pension i perioden. Resultatet er, at der i alt er fundet 29 medarbejdere, der i et antal måneder inden for perioden 1. januar 2007 april 2014 ikke har fået indbetalt pension. Herudover er der i samme periode fundet 6 medarbejdere ansat i løntilskud, der i et antal måneder ikke har fået indbetalt pension. Det samlede beløb, som Lejre Kommune manglede at indbetale var på 1,173 mio. kr. Den manglende indbetaling har betydet, at de enkelte virksomheder i perioden, hvor der ikke er blevet indbetalt pension, har haft et mindreforbrug i forhold til deres budget. Det vil sige, at virksomhederne, der er berørt af den manglede pensionsindbetaling, har haft flere penge end budgetteret til deres rådighed. Administrationen har nu indbetalt de manglende pensionsindbetalinger til de respektive pensionskasser samt orienteret de 35 ansatte og tidligere ansatte, som har været berørt. Derudover er de berørte virksomhedsledere også blevet orienteret. De 1,173 mio. kr. som nu er indbetalt til de respektive pensionskasser skal finansieres i Til brug for denne finansiering har administrationen lagt følgende kriterier:

15 Side 13 Virksomheder hvor det samlede beløb for perioden er på under kr. finansierer det fulde beløb på egen bevilling. For virksomheder, hvor det samlede beløb for perioden er på over kr., vurderes det individuelt og med baggrund i overførslen fra 2013 til 2014, hvordan beløbet skal finasieres. Fordeling af de 1,173 mio. kr. er som vist i nedenstående tabel Virksomhed I alt Egebjerget Hyllebjerget Møllebjerghave Osted børnehave Skovvejens børnehave Solsikken Søhus Drift ældre Allerslev SFO Grønhøjgård Kirke Hyllinge SFO Kirke Såby SFO Kirke Såby Skole Osted SFO Bøgebakken CSF myndighed I alt Med baggrund i de ovenfor beskrevne kriterier, er der fire virksomheder, hvor der skal lægges et individuelt skøn. Resten af virksomhederne vil have en samlet udgift på under kr. og vurderes derfor at kunne rumme udgiften i De fire virksomheder er Kr. Såby skole og SFO, Allerslev SFO og Grønhøjgård. Kirke Såby Skole og SFO behandles under ét, da de henhører under samme bevilling. Det samlede beløb for de to virksomheder er kr. De fik overført et merforbrug fra 2013 til 2014 på ca. 0,6 mio. kr., og på den baggrund vurderer administrationen, at virksomhederne selv betaler (jf. det første kriterie), mens de resterende kr. finansieres centralt. Allerslev SFO og Skole fik overført et mindreforbrug fra 2013 til 2014 på ca. 1,5 mio. kr., og det vurderes derfor, at de selv kan finansiere hele beløbet på kr. Det klart største beløb vedrører Grønhøjgård ( kr.). Her har der været en dialog med lederen, som har tilkendegivet, at virksomheden selv kan håndtere kr. inden for eget budget. De resterende kr. foreslås finansieret centralt. Den samlede udgift af de 1,173 mio. kr., der skal finansieres centralt, er dermed 0,497 mio. kr. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at langt størstedelen af virksomhederne kan finansiere den manglende pensionsindbetaling selv, da de berørte virksomheder i den pågældende periode har haft en mindre lønudgift end budgetteret, svarende til det beløb som mangler

16 Side 14 at blive indbetalt. For Kirke Såby Skole og SFO samt Grønhøjgård vurderes det dog ikke at være realistisk, at de kan dække hele udgiften vedrørende de manglende pensionsindbetalinger. Samlet set mangler der således finansiering på 0,497 mio. kr. Administrationen anbefaler, at disse udgifter medtages i Forventet Regnskab , og dermed kan indgå som en del af kommunens samlede økonomi. Forventet regnskab forelægges ultimo august. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Den samlede udgift i forbindelse med manglende pensionsindbetalinger er 1,173 mio. kr. Såfremt Koncerndirektionens anbefalinger følges, vil de berørte virksomheder finansiere 0,676 mio. kr. af dette beløb, mens de resterende 0,497 mio. kr. håndteres i forbindelse med Forventet regnskab Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

17 Side ØU - Mellemværende vedr. kirkelig ligning Sagsnr.: 14/8387 Resumé: Kommunen foranlediger efter anmodning fra Lejre Provsti, at der opkræves kirkeskat fra medlemmer af folkekirken. Staten afregner månedsvis det opkrævede beløb til kommunen, og samtidig udbetaler kommunen i løbet af året bidrag til kirkekasserne. Kommunekassen fungerer med andre ord som en mellemstation mellem statskassen og kirkekassen. Såfremt kommunen anvender selvbudgettering, afregnes der endeligt fra statens side til kommunen 3 år efter budgetåret. Kommunen og Provstiet skal så efterfølgende indbyrdes efterregulere for kirkeskatten. Som følge af manglende efterregulering mellem Lejre Kommune og Lejre Provsti i en årrække, er der i øjeblikket et mellemværende mellem de to parter på i alt knap 1,4 mio. kr. i kommunens favør. Det foreslås, at dette mellemværende afregnes til budget Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Provsti afregner kommunens tilgodehavende på kr. Pengene betales af Lejre Provsti i én rate, 2. at kommunens tilgodehavende på kr., som stammer tilbage fra før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 afskrives. Beslutning den : Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Ivan Mott stillede spørgsmål om sin habilitet. Kommunalbestyrelsen godkendte hans habilitet. Indstillingen tiltrådt. Afbud: Leif V. Nielsen (A) Grethe Saabye (C) Flemming Damgaard Larsen (V) Sagsfremstilling: Generelt om kirkeskat Det er kun medlemmer af folkekirken, som betaler kirkeskat. Kirkeskatten er således et medlemsbidrag, der beregnes ud fra folkekirkemedlemmernes skattepligtige indkomst. Kirkeskatteprocenten fastsættes først og fremmest på grundlag af de enkelte sognes samt provstiudvalgenes budgetter. I beregningen af kirkeskatteprocenten indgår desuden landskirkeskat, som fastsættes af kirkeministeren. Landskirkeskatten går til fællesfonden, der dækker en række fælles folkekirkelige udgifter herunder lønninger til præster.

18 Side 16 Kirkeskatteprocenten godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget. Skatteprocenten beregnes på baggrund af budgetoplæg fra Provstiet. Kirkeskat opkræves sammen med skat til staten og kommunerne, og ligesom for den kommunale indkomstskat modtager den enkelte kommune ved begyndelsen af hver måned et beløb til foreløbig dækning af kirkeskat. Kommunalbestyrelsen kan vælge at budgettere enten med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat og kirkeskat eller med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Hvis kommunen vælger at selvbudgettere (anvende kommunens eget skøn) sker der en efterregulering af både indkomstskatten og kirkeskatten 3 år efter budgetåret. Efterreguleringen af kirkeskatten er et mellemværende mellem provstiet og kommunen. Mellemværende mellem Lejre Provsti og Lejre Kommune For skatteårene 2007 og 2008 valgte Kommunalbestyrelsen at anvende kommunens eget skøn (selvbudgettering), hvilket medførte efterreguleringer på samlet set kr. (for meget udbetalt til kirkekasserne). Provstiet indbetalte i kr. til kommunekassen. Dertil kommer en efterfølgende renteregulering, således at kommunen pr har samlet et tilgodehavende hos Provstiet på kr. Dertil kommer, at de tre kommuner ved kommunesammenlægningen sammenlagt havde et tilgodehavende fra Provstiet på kr. Dette mellemværende var opstået gennem en længere årrække forud for sammenlægningen og fordelt på de tre kommuner. Administrationens vurdering: Efter afholdt møde med Provstiet anbefaler administrationen, at Provstiet afregner kommunens tilgodehavende på kr. for årene efter kommunesammenlægningen. Afregningen kan ske ved indbetaling til kommunekassen, evt. med afdrag over en kortere årrække. Alternativt kan kirkeskatten forhøjes fra En forhøjelse af kirkeskatten med 0,01 pct. giver et provenu på kr. Med en forhøjelse på 0,01 pct. vil mellemværendet således være udlignet efter 4 år. Lejre Provstiudvalg har i brev af 26. juni 2014 tilkendegivet, at det ønsker at betale kommunens tilgodehavende i én rate. Administrationen anbefaler endvidere at tilgodehavendet ved kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 på kr. afskrives. Administrationen har været i dialog med Lejre Provsti om håndtering af kommunens tilgodehavende, og provstiet er enig i ovennævnte vurdering. Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

19 Side 17 En afregning af kommunes tilgodehavende på kr. vil medføre en tilsvarende forøgelse af kommunens kassebeholdning. Afregningen kræver ikke bevillingsmæssig stillingtagen, idet aktiverne (tilgodehavenderne) på kommunens status blot nedskrives tilsvarende. På samme måde vil en afskrivning af tilgodehavendet ved kommunesammenlægningen på kr. medføre en nedskrivning af aktiverne. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

20 Side ØU - Direktionens budgetoplæg budget Sagsnr.: 14/12109 Resumé: I denne sag fremlægger direktionen budgetoplæg Oplægget tager afsæt i en opdateret budgetprognose for , der indeholder det endelige indtægtsgrundlag for kommunen, konsekvenser af økonomiaftalen mv. Budgetprognosen er desuden suppleret med direktionens vurderinger på en række områder, herunder anbefalinger vedr. de tre opmærksomhedsområder, investeringsoversigt (anlæg) og udmøntning af effektiviserings- og sparekrav. Direktionens budgetoplæg præsenteres for den samlede Kommunalbestyrelse på budgetseminar III den 29. august 2014, og vil således danne grundlag for de forestående politiske drøftelser. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at direktionens budgetoplæg tages til efterretning. Beslutning den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Direktionen præsenterede på budgetseminar II den 20. juni 2014 administrationens status på budget På det tidspunkt forelå KL s tilskudsmodel ikke, og Lejre Kommunes indtægter som følge af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen m.v. var derfor ikke beregnede. Det er de nu, ligesom resultaterne af analyserne på de tre opmærksomhedsområder (det specialiserede socialområde, arbejdsmarkedsområdet og skoleområdet) foreligger. Direktionen fremlægger sit oplæg til budget som led i den igangværende budgetproces. Oplægget er tænkt som grundlag for de afsluttende politiske drøftelser og forhandlinger frem mod den endelige vedtagelse af budget Hovedresultater i direktionens budgetoplæg Oplægget indeholder et underskud på 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016, mens der i årene 2017 og 2018 forventes et overskud på hhv. 17 mio. kr. og 29 mio. kr. Samlet set er der således tale om en forventet likviditetsopbygning i perioden i størrelsesordenen mio. kr. Driftsbalancen (kommunens indtægter fratrukket den løbende drift) udviser et positivt resultat i alle budgetårene, jf. budgetlovens krav. I 2015 er overskuddet på 76 mio. kr., stigende til 79 mio. kr. i 2016, 100 mio. kr. i 2017 og 115 mio. kr. i Tabel 1: Budgetbalance I, Budget (1000 kr. løbende priser) Indtægter i alt Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter i alt Driftsudgifter fast p/l Pris- og lønfremskrivning Renter Driftsresultat Anlægsudgifter Anlægsudgifter fast 2015-

21 Side 19 En nærmeres beskrivelse af forudsætninger for direktionens budgetoplæg fremgår af Bilag 1: Budgetprognose , pr. 13. august 2014 (tidl. juli-notat ). Væsentlige temaer i direktionens budgetoplæg Direktionen har i sit budgetoplæg grundlæggende sat fokus på følgende tre temaer: 1. Endelig konsolidering af budgetgrundlaget 2. Investeringsoversigt 3. Udmøntning af krav til omkostningsreduktioner De tre temaer vil blive nærmere beskrevet i de følgende afsnit. Ad 1. Endelig konsolidering af budgetgrundlaget Et væsentligt element i en hensigtsmæssig styring af kommunens økonomi er, at budgetgrundlaget er retvisende og bygger på konsistente og kendte forudsætninger. Derfor har der igennem en længere periode været iværksat en række forskellige tiltag for at sikre, at dette i tilstrækkelig grad er tilfældet i forhold til Lejre Kommunes budgetgrundlag. I løbet af budgetproces har der været udpeget tre områder, hvor der har været særligt behov for fokusering: 1. Det specialiserede socialområde: På det specialiserede socialområde blev der i regnskab 2013 konstateret et merforbrug i forhold til det vedtagne budget i størrelsesorden mio. kr. På den baggrund har der, med ekstern konsulentbistand, været arbejdet intenst på at få udredt årsager til den konstaterede udgiftsudvikling, og der er sket en kvalificering af budgetforudsætningerne på området. De gennemførte analyser på området påpeger, at der også i 2014 må forventes et markant merforbrug også udover 2013-niveauet. Det er på den baggrund direktionens vurdering, at der for 2015 og frem vil være behov for at tilføre yderligere budgetmidler til det specialiserede socialområde. Der er således i direktionens budgetoplæg indarbejdet en forventning om, at der i 2015 tilføres i niveau 14 mio. kr., således at budgetgrundlaget bliver bragt på niveau med de realiserede udgifter i regnskab Frem mod 2018 sker der en gradvis nedjustering med op til 10 mio. kr., hvilket vil kræve, at der over de næste 3-4 år målrettet arbejdes med en plan for nedbringelse af udgiftsniveauet. En realisering af målet vil bl.a. stille krav til omlægning af arbejdsgange og tempo i at realisere den handleplan, som er udviklet i Direktionen vil vurdere, hvordan organisationen bedst geares til dette. 2. Job og arbejdsmarked: Job- og arbejdsmarkedsområdet er kontinuerligt udfordret af de omstillinger, der sker som følge af de forskellige arbejdsmarkedsreformer. Det stiller krav til, at forudsætningerne for områdets budget tilsvarende bliver revurderet og tilpasset. Der er således med afsæt i senest kendte viden på området sket en sådan revurdering og tilpasning af Job- og arbejdsmarkedsområdet budgetgrundlag for , og det er direktionens vurdering, at de nødvendige tilpasninger kan ske indenfor områdets eksisterende budgetramme. Det er således ikke forudsat, at der skal tilføres budgetmidler til området.

22 Side Uddannelse af lærere til linjefagsniveau: Der er lovkrav om, at alle lærere i 2020 skal have undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller have opnået en tilsvarende kompetence via efteruddannelse. Det har indtil nu været uklart, hvor store udgifterne til efteruddannelse vil blive for Lejre Kommune. Udvalget for Børn & Ungdom har i april behandlet et forslag til kompetencestrategi som indebærer, at skoleåret bruges til at igangsætte og fuldføre en grundig kortlægning/screening af kompetencedækningen i skolerne i Lejre Kommune, før der igangsættes individuelle forløb for lærerne. Når screeningen er gennemført, og der foreligger en ministeriel afklaring af kriterierne for at en lærer kan siges at have linjefagskompetence, vil det stå klart, hvilke lærere, der skal videreuddannes og hvor meget uddannelse, de skal i gang med. De første linjefagsuddannelser vil kunne påbegyndes i skoleåret (januar 2016). Økonomisk vil de forventede udgifter til kortlægning/screening af kompetencedækningen i skolerne i Lejre Kommune kunne afholdes indenfor Center for Skoletilbuds på nuværende tidspunkt kendte budgetramme i En eventuel ekstraudgift til linjefagsuddannelser fra 2016 vil kunne indgå i behandlingen af budget Med ovestående afdækning af de tre særlige udfordringsområder, samt de øvrige indsatser der har været gennemført på en række af de øvrige udgiftsområder, er det direktionens vurdering, at der samlet set er sket en endelig konsolidering af kommunens budgetgrundlag. En endelig konsolidering af budgetgrundlaget betyder dog ikke, at der ikke fremadrettet vil opstå udfordringer i forhold til overholdelse af budgetgrundlaget. Der vil således fortsat ske også væsentlige ændringer og forskydninger i de anvendte budgetforudsætninger, men det er direktionens ambition, at det dels vil være muligt mere rettidigt og detaljeret at redegøre for sådanne ændringer samt at det ligeledes vil være muligt at fremsætte administrative forslag med tilhørende økonomiske måltal til kompenserende foranstaltninger, der samlet set kan bidrage til budgetoverholdelse. Med ovenstående som afsæt anbefaler direktionen, at der ikke fremadrettet indarbejdes en robusthedspulje i budgetgrundlaget. Ad 2. Investeringsoversigt En væsentlig forudsætning for direktionens budgetoplæg er investeringsoversigten, som viser direktionens anbefalinger til Lejre Kommunes anlægsinvesteringer i den fire-årige budgetperiode. I Bilag 3:Direktionens forslag til investeringsoversigt er der redegjort nærmere for direktionens forslag til investeringsoversigt Direktionens anbefalinger tager afsæt i følgende prioriteringskriterier, som blev forelagt på budgetseminar II i juni: Anlæggets bidrag til at realisere de politiske strategier Anlæggets bidrag til løsning af presserende og langsigtede kapacitetstilpasningsbehov (fx demografisk udvikling) Anlæggets bidrag til realisering af effektivisering/driftsmæssige gevinster, herunder at reducere udgifter til realkapital Anlæggets bidrag til bedre bygningsstandard (forebygge eller reducere efterslæb) for at bevare kapitalapparatets værdi

23 Side 21 Ad 3. Udmøntning af krav til omkostningsreduktioner I sidste års budgetgrundlag blev der indarbejdet en forventning om, at der i 2015 skulle realiseres et effektiviseringskrav i størrelsesorden 7 mio. kr., stigende til 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Som der er redegjort for tidligere i sagsfremstillingen er der ligeledes et behov for at tilføre budgetmidler til det specialiserede socialområde. Samlet set indeholder direktionens budgetoplæg således en forudsætning om, at der realiseres omkostningsreduktioner i størrelsesorden 13 mio. kr. i 2015, stigende til 16 mio. kr. i 2016 og 21 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. For at sikre at dette er en realistisk forudsætning, har direktionen, med afsæt i det effektiviserings- og besparelseskatalog, som er blevet udarbejdet i løbet af 1. halvår af 2014, udarbejdet et forslag til udmøntning af de omtalte effektiviserings- og besparelseskrav. Der er redegjort nærmere for dette forslag i Bilag 4: Direktionens forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav. Administrationens vurdering: I sagen vedr. budgetproces blev der opstillet tre overordnede mål for processen. Målene var: Retvisende fordeling af budgettet Økonomisk råderum til mulig politisk prioritering Ingen uudmøntede besparelser i 2015 Det er administrationens vurdering, at de ovenfor nævnte mål i hovedtræk er opnået med det fremlagte budgetoplæg. Administrationen har således arbejdet målrettet på at opnå realistiske budgetter på de enkelte bevillinger i 2015 med afsæt i budgetvalideringen, der er gennemført i foråret Budgetændringer som følge af dette arbejde er for hovedparten fremlagt for det enkelte fagudvalg og i juni. Derudover er der i budgetprocessen udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog, der peger på konkrete muligheder for omkostningsreduktioner. Kataloget giver dermed mulighed for, at der kan findes økonomisk råderum gennem politisk prioritering af kommunens aktiviteter. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Budgetoplægget lægger op til, at der sker en kasseopbygning i størrelsesordenen mio. kr. i den samlede budgetperiode. Dette fordeler sig med et mindre kassetræk på hhv. 0,2 mio. kr. og 0,7 mio. kr. i 2015 og 2016, og derefter en kasseopbygning i 2017 på ca. 17 mio. kr. stigende til 29 mio. kr. i Det er forudsat, at der sker effektiviseringer og besparelser på tværs af kommunen for 13 mio. kr. i 2015 stigende til 16 mio. kr. i 2016 og 21 mio. kr. fra 2017 og frem. Effektiviseringerne/besparelserne bidrager til at udmønte det indarbejdede effektiviseringskrav på hhv. 7 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 og overslagsår. Budgetoplægget indebærer desuden, at der sker en tilførsel af midler til det specialiserede socialområde på 14 mio. kr. i Dette beløb reduceres i løbet af perioden til 11 mio. kr. i 2016, 9 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr. i Beslutningskompetence:

24 Side 22 Bilag: 1. Bilag 1: Budgetprognose , pr. 13. august 2014 (tidl. "juli-notat") 2. Bilag 2: Budgetændringer 3. Bilag 3: Direktionens forslag til investeringsoversigt. 4. Bilag 4A: Direktionens forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav (Notat).docx 5. Bilag 4B: Direktionens forslag til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav (Oversigt) 6. Bilag 5: Samlet effektiviserings- og sparekatalog pr. 13. august 2014

25 Side ØU - Status på flygtningesituationen i Lejre kommune Sagsnr.: 12/8170 Resumé: På baggrund af den aktuelle situationen med en gradvis stigning i antallet af flygtninge, der modtages i Lejre Kommune, fremlægges en status på antallet af flygtninge og de udfordringer det giver administrativt. Sagen fremlægges til orientering, men følges op i løbet af efteråret, hvor der vil blive forelagt oplæg til fremtidig organisering af arbejdet med flygtninge og økonomi på området, samt en plan for håndtering af de udfordringer der er beskrevet i denne sag, herunder boligudfordringer og udfordringer vedrørende ressourcer til sagsbehandling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget tager status på flygtningeområdet til efterretning. Beslutning den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Velkomstpolitikken Lejre kommunes velkomstpolitik sætter fokus på at byde alle nye udenlandske borgere i Lejre kommune velkommen i kommunen. Med afsæt i politikken arbejder administrationen ud fra overskrifterne: - Job eller iværksætter - Et godt børneliv - Boligen - Kultur og foreningsliv - Samarbejde med frivillige i forhold til at støtte nye udenlandske borgere Integrationsloven I juli 2013 blev integrationsloven ændret. Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal tilbydes en individuel integrationsplan indenfor tre måneder efter ankomst til kommunen. Planen skal sikre en sammenhængende og helheds- og familieorienteret modtagelses- og integrationsindsats og sikre en tidlig indsats over for flygtninge med sundhedsmæssige problemer. Center Social & Familie er ansvarlig for udarbejdelse af integrationsplanen og samarbejder med en række af kommunens øvrige centre i forhold til sprogskole, job, dagtilbud, sundhedspleje, skole m.m. Asylcenter Avnstrup Lejre kommune har endvidere et tæt samarbejde med Røde Kors i forhold til Center Avnstrup, der modtager asylansøgere. Kommunen har tilsynsforpligtelsen i forhold til børn og unge under 18 år, der opholder sig på asylcenteret. Center for Social & Familie har gennemsnitlig på årsplan sager. Hovedparten er børnesager, hvor der er en stærk bekymring for børnene/de unge i asylansøger-familierne. I nogle få situationer er bekymringen så voldsom, at børnene/de unge tvangsfjernes og anbringes i plejefamilier/på opholdssteder. I forhold til voksne asylansøgere, der har et handicap, samarbejder Social & Familie ligeledes med Røde Kors om hjælpemuligheder i asylperioden.

26 Side 24 Lejre Kommune kompenseres ikke økonomisk for, at der ligger et flygtningecenter i kommunen. Det har været forhold, som tidligere af andre kommuner er rejst over for Ministeriet. Flygtningekvote Som landets øvrige kommuner tildeles Lejre kommune hvert år en flygtningekvote, som Udlændingeservice udmelder til kommunerne. Lejre kommunes tildelte flygtningekvote er steget markant de seneste år jævnfør nedenstående tabel: I forhold til kvoten for 2015 som er lidt mindre end i år, men fortsat stor for en kommune som Lejre, har borgmestrene i Region Sjælland på møde i juni 2014 drøftet problematikken. Af referatet fremgår det, at KKR overfor KL har gjort opmærksom på,at der bør tages højde for, at en udvidelse af opgaven på flygtningeområdet giver øgede administrative udgifter. Samtidig blev der bedt om en uddybning af Udlændingestyrelsens kriterier for fordeling af flygtninge. Administrative ressourcer og det stigende antal flygtninge Integrationsteamet har siden sammenlægningen bestået af to fuldtids-sagsbehandlere, der arbejder med det samlede flygtningeområde, inklusiv Center Avnstrup, i samarbejde med øvrige relevante centre. Det stigende antal flygtninge (og asylansøgere) har betydet et stort arbejdspres i forhold til flygtningemodtagelserne. Gennemsnitlig modtages 4 flygtninge hver den l. i måneden. På nuværende tidspunkt har Lejre kommune til og med september måned modtaget i alt 34 flygtninge, hvorfor administrationen forventer, at kvoten i 2014 vil blive overskredet, flygtningesituationen i Syrien, Afrika og formodentlig også i Irak taget i betragtning. I 2014 har det overvejende været enlige mænd og kvinder, kommunen har modtaget. Nogle af flygtningene søger senere i forløbet familiesammenføring. Aktuelt modtages hovedsageligt flygtninge fra Syrien og fra Afrika. Fire personer har i sommerperioden søgt om familiesammenføring og de forventes at få det. Flygtninge fra Syrien kommer typisk direkte fra krigszonen, uden at have opholdt sig i et asylcenter i længere tid. Har betydning for, hvad de ved om dansk kultur og sprog, samt for graden af traumatisering. I Center Social & Familie har et konsulentfirma udført en kapacitetsanalyse i forhold til sagsbehandlerressourcerne. Analysen påpeger, at integrationsteamet er klart underbemandet, og det anbefales, at teamet udvides med en til to fuldtidsansatte medarbejdere.

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. august 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. august 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 25. august 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3 4. KB - Skift af Hegnssynsformand...5

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere