Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 i sag nr. A : Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK Mimersvej Køge (konsulent Lars Ørskov Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark For Fagligt Fælles Forbund (3F Transportgruppen) (advokat Evelyn Jørgensen) Dommere: Børge Elgaard, Poul Flemming Hansen, Ulrik Jørgensen, Erik Kjærgaard, Poul Monggaard, Poul Søgaard (retsformand) og Nicolai Westergaard. Sagen angår lovligheden af et konfliktvarsel, som Fagligt Fælles Forbund (3F) den 30. januar 2007 afgav over for DBK. Påstande Klager, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK, har nedlagt påstand om, at indklagede, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, skal anerkende, at første konfliktvarsel af 30. januar 2007 er ulovligt. Klager har endvidere nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at trække konfliktvarsel af 30. januar 2007 tilbage. Indklagede har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at klager skal anerkende, at indklagedes første konfliktvarsel af 30. januar 2007 er lovligt. Klager har nedlagt påstand om frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Sagsfremstilling Om virksomheden: Fonden DBK varetager forlagsekspedition og distribution af bøger for 850 bogforlag, boghandlere og bogklubber i Danmark. Virksomheden har indtil marts 2003 været beliggende på Siljansgade på Amager. Herefter flyttede virksomheden til en nyopført facilitet på Mimersvej i Køge.

2 Virksomheden i Køge består af en varemodtagelse, et højlager, et ekspeditionslager og en ud-rampe. Herudover findes der en administrationsafdeling, der ikke er omfattet af nærværende sag. Arbejdet i varemodtagelsen udgøres hovedsagligt af håndtering og registrering af indkomne bøger, herunder returvarer, i virksomhedens database. Registreringen består blandt andet i indtastning af oplysninger om bogens titel og andre faktuelle kendetegn, herunder opmåling af bogens ydre mål og vægt. Efter registrering af de indkomne bøger, bliver disse via et automatiseret transportsystem overført til virksomhedens højlager. Arbejdet i varemodtagelsen varetages af ca. 12 medarbejdere. Arbejdet på ekspeditionslageret består overordnet i at plukke bøger efter en elektronisk ordreseddel og placere bøgerne i emballagekasser, som herefter overføres automatisk til ny arbejdsstation, hvor faktura udskrives og placeres i emballagekassen. Herefter lukkes kassen og påføres en adresseseddel. Arbejdet på ekspeditionslageret varetages af ca. 48 medarbejdere. På ud-rampen håndteres de færdigpakkede emballagekasser. Arbejdet består hovedsageligt i manuelt at flytte kasserne fra transportslisker til paller, der efterfølgende afhentes af vognmand, der kører kasserne ud til de enkelte kunder. Arbejdet på ud-rampen varetages af 3 medarbejdere. Om overenskomstforholdene: Den 30. juni 1967 blev der mellem DBK, Lager & Handelsarbejdernes Forbund og HK indgået følgende aftale: De 5 personer, der er beskæftiget med de færdige pakker og plastposer bag vægten, samt den person, der pakker udenlandspakker, er omfattet af overenskomsten med L & H og hører derfor under L & H s organisationsområde Øvrige personer i DBK er omfattet af overenskomsten med HK og hører derfor under HK s organisationsområde. I tiltrædelsesdokument af 25. marts 1968 mellem DBK og Lager & Handelsarbejdernes Forbund hedder det blandt andet: 1. Grænseaftalen af 30. juni 1967 mellem HK og Lager og Handelsarbejdernes Forbund vedrørende personalets organisationsmæssige tilhørsforhold er fortsat gældende, og der er enighed om, at medlemmer af Lager & Handelsarbejdernes Forbund, efter 3 måneder, kan overgå til månedsløn, idet de i så tilfælde aflønnes efter de samme regler, som er gældende for de i virksomheden ansatte medlemmer af HK.

3 3. Aftalen er truffet med henblik på at skabe større flexibilitet og dermed bedre produktivitet og indtjeningsmuligheder for personalet. Af et protokollat af 26. juni 1985 mellem Lager & Handelsarbejdernes Forbund og Københavnske Grossisters Arbejdsgiverforening fremgår, at organisationerne på et møde samme dag drøftede forbundets opsigelse 18. marts 1985 af tiltrædelsesdokumentet af 25. marts Forbundet krævede forhandling om og besigtigelse af arbejdsforholdene i DBK s ekspeditionshal med udgangspunkt i overenskomsten mellem forbundet og arbejdsgiverforeningen. Det fremgår, at parterne enedes om at etablere den forlangte forhandling og besigtigelse efter nærmere aftale med og deltagelse af HK. Forbundet stillede herefter opsigelsen i bero. Organisationsforholdene blev på ny drøftet på et møde den 27. april 1992 med deltagelse af HK, Lager & Handelsarbejdernes Forbund, en tillidsrepræsentant samt DBK og arbejdsgiverforeningerne BKA og AHTS, som DBK begge var medlem af. I et af mødedeltagerne underskrevet protokollat hedder det: Ved et møde d.d. mellem nedenstående organisationer drøftedes spørgsmål om overenskomstdækning for arbejde i DBK. Man enedes om følgende: 1. Med henvisning til bilag af 30. juni 1967 og protokollat af 26. juni 1985 bekræftede parterne, at tiltrædelsesdokument af 25. marts 1968 fremdeles er gældende. 2. Man enedes endvidere om, at Lager & Handelsoverenskomsten særligt for så vidt angår arbejdet på ud-rampen er gældende, idet dog medarbejdere, som arbejder der d.d., ikke får ændret deres overenskomstmæssige tilhørsforhold i det omfang, de ikke er medlem af SiD. Efter at virksomheden var flyttet til Køge, begærede SiD (hvori Lager & Handelsarbejdernes Forbund var indgået) en bestigelse af arbejdet på virksomhedens lager. Besigtigelsen resulterede i, at HK/Handel den 27. september 2004 skrev følgende til SiD: For god ordens skyld skal bekræftes, at HK/Handel er enige med SiD i, at arbejde på ovennævnte firmas lager henhører under SiD s overenskomstområde. Endvidere skal bekræftes aftale om, at der lokalt etableres en fællesklub med nuværende tillidsrepræsentant som formand. Det praktiske heri aftales lokalt mellem HK og SiD i Køge. Det fremgår af brevet, at dette er sendt i kopi til HK/Centrum og DBK. Der blev herefter den 10. januar 2005 afholdt møde på virksomheden med deltagelse af Fagligt Fælles Forbund (3F) (tidligere SiD), HK/Handel, Dansk Handel & Service og DBK. I protokollatet fra mødet hedder det blandt andet:

4 DBK gjorde gældende, at virksomheden siden 1967 havde været omfattet af en overenskomst med HK, og at virksomheden efter flytningen fortsat var omfattet af denne overenskomst. HK/Handel og Faglig Fælles Forbund oplyste, at de ved en fælles besigtigelse kunne konstatere, at arbejdets art ved udflytningen havde ændret sig, således at det nu var omfattet af 3F s område. Den 6. juni 2005 afholdtes telefonisk organisationsmøde mellem HK Handel og Dansk Handel & Service om de overenskomstmæssige forhold hos DBK. I mødeprotokollatet hedder det blandt andet: Inden flytningen var virksomheden, jf. tidligere aftaler herom, omfattet af den mellem Dansk Handel og Service og HK Handel og HK Privat gældende kontor- og lageroverenskomst. Der henvises i den forbindelse bl.a. til protokollat af 27. april Visse arbejdsfunktioner på ud-rampen var dog, jf. protokollatet af 27. april 1992, omfattet af en overenskomst indgået mellem AHTS (nu HTS-A) og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund. HK anerkendte, at kontor- og lageroverenskomsten efter flytning til Køge fortsat var gældende bl.a. på lageret på adressen Mimersvej 4, 4600 Køge, for så vidt gælder de lagerfunktioner overenskomsten omfatter, og i øvrigt på samme måde som hidtil, jf. ovenfor. Ved brev af 20. november 2006 anmodede 3F HK/Handel om at fremkomme med en fortolkning af protokollatet af 6. juni HK Handel besvarede anmodningen i et brev af 29. november 2006, hvori det hedder: Protokollatet af 6. juni fastslår blot, at HK Handels overenskomst er gældende på DBK for de arbejdsfunktioner, der falder ind under overenskomsten. HK Handel er imidlertid, jf. vor fælles besigtigelse, enige med 3F i, at hovedparten af funktionerne på DBK s lager i Køge ikke falder ind under vores overenskomstområde, men under 3F s organisationsområde. Der er derfor ikke med protokollatet af 6. juni ændret heri. Virksomheden har via sit medlemskab af HTS-A og Dansk Handel & Service været omfattet af både Fællesoverenskomst mellem HTS-A og 3F og Landsoverenskomst for kontor og lager mellem Dansk Handel & Service og HK/Handel og HK/Privat. Ingen af de to overenskomster indeholder nogen nærmere beskrivelse af dækningsområdet for lagerarbejde. Virksomheden har med virkning fra 1. januar 2007 udmeldt sig af HTS-A. Om konfliktvarslet: Ved brev af 30. januar 2007 til Dansk Arbejdsgiverforening afgav 3F følgende konfliktvarsel:

5 Da der ved møde den 16. november 2006 og skrivelse af 8. januar 2007 til DBK Bogdistribution, Mimersvej 4, 4600 Køge, er konstateret, at virksomheden ikke er overenskomstdækket, skal der hermed overfor DA s forretningsudvalg fremsendes første strejke og konfliktvarsel. Ved brev af 2. februar 2007 protesterede DA overfor 3F mod lovligheden af det afgivne konfliktvarsel. I brevet anføres blandt andet: fastholde, at den varslede konflikt ikke overholder de materielle regler, idet virksomheden som tidligere nævnt er omfattet af landsoverenskomsten for kontor/lager mellem Dansk Handel & Service og HK/Handel / HK/Privat. På et fællesmøde den 12. februar 2007 mellem DA, LO, 3F og Dansk Erhverv kunne der ikke opnås enighed om lovligheden af konfliktvarslet. Forklaringer Peter Johnsen har forklaret, at han har været administrerende direktør i DBK siden Baggrunden for flytningen fra Amager til Køge var, at virksomheden havde behov for mere plads og en mere tidssvarende produktion. For så vidt angår arbejdet i varemodtagelsen er der efter flytningen mere registreringsarbejde, men ellers er opgaverne helt overordnet de samme. Håndteringen af returvarer forudsætter varekendskab, herunder med hensyn til vurdering af salgbarheden. Lagringen på højlageret er blevet automatiseret. På ekspeditionslageret er arbejdet efter flytningen i højere grad blevet automatiseret og mere kompliceret. Arbejdet på ud-rampen har fortsat samme karakter, dog bliver kasserne med varer nu fordelt automatisk til de enkelte ruter. Samlet kan han ikke genkende, at der skulle være sket større ændringer i selve arbejdet. Dog er en række manuelle opgaver faldet bort, og der anvendes i højere grad computere. Oplæringen af nye medarbejdere er blevet mere kompliceret og varer efter flytningen ca. 3 måneder. De 5 personer, der omtales i grænseaftalen af 30. juni 1967, er medarbejderne på udrampen. Virksomheden har siden tiltrædelsesaftalen af 25. marts 1968 indplaceret medarbejderne under de to overenskomster i overensstemmelse med denne aftale. Han finder fortsat, at arbejdet på ud-rampen på grund af det tunge manuelle løftearbejde mest naturligt falder under 3F overenskomsten. Det øvrige arbejde på lageret er blevet mere teknisk og er nu i endnu højere grad, hvad han forstår ved HK arbejde. Han blev forud for den besigtigelse, der førte til HK/Handels brev af 27. september 2004 til SiD spurgt, om det var i orden, at der blev foretaget en besigtigelse af virksomheden. Dette accepterede han, men han anså ikke virksomheden som part i besigtigelsen. En medarbejder fulgte af hensyn til sikkerheden med rundt ved besigtigelsen. Han har ikke på noget tidspunkt afvist, at medarbejderne på ud-rampen var omfattet af 3F overenskomsten. Han mindes ikke nogen besigtigelse den 10. januar 2005; han var i hvert fald ikke med rundt. Han deltog i samtaler med HK, der førte til protokollat af 6. juni Virksomheden ville gerne vide, hvordan HK forholdt sig til flytningen. Det var virksomheden, der sammen med Dansk Handel & Service havde taget initiativ til mødet. Han fik den opfattelse, at HK ville holde sig til den hidtil gældende grænseaftale. Det næste, virksomheden hørte til sagen, var konfliktvarslet af 30. januar Der har været en skriftveksling mellem virksomheden og forbundene som følge af, at virksomheden ikke fandt det hensigtsmæssigt, at et medlem af 3F, der arbej-

6 dede i ekspeditionen på natholdet, blev valgt som tillidsrepræsentant, da man for medarbejderne i ekspeditionen ikke havde overenskomst med 3F. Der ikke er sket ændringer i det beskedne omfang af boghandlere, der møder op på lageret, hvorved der opstår direkte kundekontakt. Finn Budolph-Larsen har forklaret, at han tidligere har været ansat i HTS, og at han nu er ansat som chefkonsulent i Dansk Erhverv. Han kender sagen fra begge sine ansættelser. Han har arbejdet med HTS-3F fællesoverenskomsten i mange år. Hverken den eller HKoverenskomsten for kontor og lager giver nogen tydelig anvisning af dækningsområdet med hensyn til lagerarbejde. Man er derfor nødt til at se på, hvordan overenskomstdækningen har været praktiseret. Traditionelt dækker HK-overenskomsten lagerekspedition, mens 3F-overenskomsten typisk omfatter lagerarbejdere med tungere manuelt arbejde. Der er et grænseområde, hvor arbejdet kan siges at være omfattet af begge overenskomstområder. Der er intet til hinder for, at arbejdet i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret hos DBK er omfattet af HK-overenskomsten, da der ikke er tale om tungt fysisk arbejde. Han deltog i møderne 26. juni 1985 og 27. april 1992, hvor der var enighed om, at alene arbejdet på ud-rampen var omfattet af Lager & Handelsarbejdernes Forbunds (nu 3F s) overenskomst. Han har ved flere møder gentaget, at arbejdet på ud-rampen er 3Fområde, og at man i øvrigt henholdt sig til grænseaftalen. Frank Kieffer har forklaret, at han i en lang årrække var faglig sekretær i LPSF, hvorefter han var forhandlingsleder for 3F, indtil han gik på pension i Der er en fælles grænseflade mellem HK-overenskomsten og 3F-overenskomsten. I langt hovedparten af tilfældene bliver forbundene enige om, hvilken overenskomst et specifikt arbejde skal henføres under. En række parametre afgør, hvorvidt et arbejde skal henføres under HK s eller 3F s overenskomst. Man lægger typisk vægt på arbejdets art, varekendskab, kundekontakt og lignende. Det er ikke nødvendigvis HK arbejde, fordi arbejdet ikke er tungt. Han var ikke med på besigtigelsen forud for HK/Handels brev af 27. september Under mødet den 10. januar 2005 blev der foretaget en ny besigtigelse, hvorunder også Dansk Handel & Service deltog. Der var enighed om, at arbejdet i varemodtagelsen som udgangspunkt var HK arbejde, men HK accepterede, at arbejdet overgik til 3F for at skabe ensartede overenskomstforhold. Dette er praktisk, blandt andet fordi virksomhedens direktør oplyste, at man anvendte medarbejderne i flere forskellige funktioner. For så vidt angår ekspeditionslageret var der sket væsentlige ændringer i forhold til tidligere, idet varekendskab ikke længere var af betydning, og kundekontakten forsvandt. Under et møde, vist den 16. november 2006, hvor både HTS-A og Dansk Handel & Service deltog, afviste HTS-A at have overenskomstforhold med virksomheden. Han anbefalede herefter, at 3F afgav konfliktvarsel. Der er en lønforskel på ca kr. i timen i 3F s favør mellem HK og 3F overenskomstens lønniveau. Kim Jensen har forklaret, at han er ansat som faglig chef i HK/Handel. Siden han i 1995 blev ansat i HK/Handel, har han stået for besigtigelser angående grænseområder. HK/Handel og 3F har næsten altid kunnet løse grænsespørgsmål, og man har som regel også kunnet løse dem med Dansk Handel & Service og HTS-A. HK-overenskomsten dækker ikke alle funktioner på et lager. Han kan bekræfte Frank Kieffers forklaring om besigtigelsen den 10. januar 2005, som blev foretaget, fordi den forudgående besigtigelse skete uden medvirken af en repræsentant for Dansk Handel & Service. Han er enig i, at der er gråzoner, og det er til tider nødvendigt, at man er pragmatisk for at få placeret en

7 arbejdsfunktion inden for den ene eller anden overenskomst. Selv om arbejdet i varemodtagelsen som udgangspunkt er HK-arbejde, idet der kræves varekendskab, foretages registrering m.v., var han derfor indstillet på at vige for 3F af hensyn til virksomhedens behov for fleksibilitet, idet der sker en vis udveksling mellem varemodtagelse og ekspeditionslager. Han er ikke i tvivl om, at arbejdet på ekspeditionslageret henhører under 3F-overenskomsten, idet der er tale om simpelt manuelt arbejde efter anvisninger på en computerskærm. Arbejdet på ud-rampen er rent manuelt arbejde og henhører under 3F-overenskomsten. Protokollatet af 6. juni 2005, der var resultat af en række telefonsamtaler, bekræfter alene, at der fortsat er arbejde omfattet af HK s overenskomstområde på virksomheden, herunder det administrative arbejde samt varemodtagelsen, som HK dog som nævnt var villig til at afgive til 3F. Han kan bekræfte, at 3F-lønnen er lidt højere end HKlønnen, men man skal dog være opmærksom på, at 3F s overenskomst er en normallønsoverenskomst, hvorimod HK-overenskomsten er en minimallønsoverenskomst. HK foretog sig ikke noget i relation til virksomheden efter protokollatet af 6. juni 2005, men HK blev løbende orienteret om, hvad 3F foretog sig. Procedure Klager har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det omhandlede lagerarbejdes overenskomstmæssige tilhørsforhold i hvert fald siden 1968 har været fastlagt i en grænseaftale mellem 3F og HK, som virksomheden har tiltrådt. På grundlag af parternes fælles forståelse har arbejdsfunktionerne i DBK s varemodtagelse og i ekspeditionslageret således i næsten 40 år været henført under HK s overenskomst for kontor og lager, mens arbejdet på ud-rampen har været henført under 3F s overenskomst. Parterne har såvel i 1985 som i 1992 bekræftet den i grænseaftalen foretagne indplacering af arbejdsfunktionerne i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret under HK s overenskomst. Der er ikke grundlag for at antage, at arbejdsfunktionerne i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret efter flytningen til Køge er ændret på en sådan måde, at disse arbejdsfunktioner ikke længere kan henføres under HK s overenskomst for kontor og lager. Tværtimod må det efter bevisførelsen om de beskedne ændringer i arbejdsfunktionerne og disses nuværende indhold lægges til grund, at arbejdsfunktionerne fortsat naturligt henhører under området for HK-overenskomsten. HK har da også så sent som i protokollatet af 6. juni 2005 anerkendt, at kontor- og lageroverenskomsten efter flytningen fortsat var gældende for blandt andet DBK s lager. Uanset om arbejdsfunktionerne helt eller delvist også måtte være omfattet af dækningsområdet for 3F-overenskomsten, er der derfor ikke grundlag for et krav om, at 3F fremadrettet skal overenskomstdække de nævnte arbejdsfunktioner. Sagen adskiller sig således fra situationen i Jacodan-sagen, jf. Arbejdsrettens dom af 26. maj 2005 i sag A HK er ikke berettiget til ved at indgå aftale med 3F i en overenskomstperiode at udtræde af en overenskomst, som omfatter det omhandlede arbejdsområde. 3F s krav ville derfor hvis forbundet fik medhold i sin påstand føre til dobbelt overenskomstdækning for arbejdsfunktionerne i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret. Et sådant krav er i strid med den arbejdsretlige grundsætning, hvorefter et forbund ikke lovligt kan etablere konflikt over for en arbejdsgiver med henblik på overenskomst for et arbejdsområde, der allerede er dækket af overenskomst med et andet forbund under samme hovedorganisation, jf. herved Arbejdsrettens dom af 9. december 1999 i sag En fravigelse af denne

8 grundsætning forudsætter, at der foreligger meget stærke grunde herfor, og sådanne grunde er ikke påvist. Klager har ikke fragået grænseaftalen og anerkender fortsat, at arbejdet på ud-rampen er omfattet af 3F-overenskomsten. Det afgivne konfliktvarsel er på den baggrund ulovligt, og klager skal derfor have medhold i sine påstande. Det bemærkes herved, at virksomhedens udmeldelse af HTS-A er uden betydning for overenskomstdækningen. Indklagede har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det afgivne konfliktvarsel er lovligt, dog med undtagelse af varemodtagelsen, idet det efter bevisførelsen, herunder navnlig Kim Jensens forklaring, må det lægges til grund, at varemodtagelsen fortsat må henføres under HK-overenskomsten. Konfliktvarslet blev afgivet, fordi 3F tog til efterretning, at virksomheden ikke mente at være omfattet af overenskomst med 3F. Det bestrides ikke, at arbejdsfunktionerne både i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret før flytningen til Køge også af forbundene blev anset for henhørende under HK s overenskomst for kontor og lager, mens arbejdet på ud-rampen henhørte under 3F s overenskomst. Men det gøres gældende, at arbejdsfunktionerne på ekspeditionslageret efter flytningen er væsentligt ændrede og nu består af almindeligt manuelt arbejde uden ekspeditioner og kundekontakt. Arbejdet henhører nu under 3F s og ikke HK s naturlige faglige område, hvilket HK har erklæret sig enig i. Forudsætningerne for den tidligere grænseaftale er herefter bortfaldet, og 3F har den fornødne faglige interesse i at kræve overenskomst for arbejdet på ekspeditionslageret. Formålet med den af klager påberåbte arbejdsretlige grundsætning er, at arbejdsgiveren ikke skal inddrages i grænsestridigheder mellem to forbund. Efter den enighed om overenskomstdækningen, som 3F og HK har opnået, vil DBK imidlertid ikke blive inddraget i grænsestridigheder, og der vil ikke opstå spørgsmål om dobbelt overenskomstdækning. Situationen kan således helt sammenlignes med den situation, der forelå i Jacodan-sagen, jf. Arbejdsrettens dom af 26. maj 2005 i A Der er heller ikke tale om, at HK vil udtræde af en overenskomst i overenskomstperioden. HK-overenskomsten er fortsat gældende for det område, den omfatter. Da konfliktvarslet herefter i det anførte omfang er lovligt, skal indklagede have medhold i sine påstande. Arbejdsrettens begrundelse og resultat: Der har i hvert fald siden 1968 og frem til DBK flytning i 2004 til Køge været enighed mellem HK, Fagligt Fælles Forbund (3F) (tidligere Lager & Handelsarbejdernes Forbund) og virksomheden om, at arbejdsfunktionerne i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret henhørte under Landsoverenskomsten mellem HK og Dansk Handel & Service (nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver), mens arbejdet på ud-rampen henhørte under Fællesoverenskomsten mellem 3F og HTS-A (og disse organisationers forgængere). Enigheden herom blev bekræftet såvel i 1985 som i 1992, og HK anerkendte i protokollatet af 6. juni 2005, at forbundets kontor- og lageroverenskomst efter flytningen fortsat var gældende for de lager-

9 funktioner, som overenskomsten omfatter, og i øvrigt på samme måde som hidtil. 3F har under hovedforhandlingen erkendt, at arbejdet i varemodtagelsen henhører under HKoverenskomstens område. Det må lægges til grund, at Fællesoverenskomsten med 3F, der blandt andet omfatter lagerarbejdere, som følge af DBK s hidtidige medlemskab af HTS-A er gældende for virksomheden for så vidt angår arbejdet på ud-rampen. Virksomheden har efter det oplyste ikke frigjort sig fra denne overenskomst efter udmeldelsen af HTS-A, og 3F har ikke ad fagretlig vej hvilket havde været det mest nærliggende forsøgt at få fastslået, om andre end medarbejderne på ud-rampen måtte være omfattet af 3F-overenskomsten. Arbejdsretten bemærker, at der efter bevisførelsen ikke er grundlag for at fastslå, at arbejdsopgaverne på ekspeditionslageret efter flytningen til Køge er ændret i et sådant omfang, at forudsætningerne for grænseaftalen er bortfaldet, og aftalen, der er tiltrådt af DBK, er ikke opsagt over for DBK. Der er uanset aftalen mellem 3F og HK endvidere ikke grundlag for at fastslå, at arbejdsopgaverne på ekspeditionslageret ikke længere skulle være omfattet af området for HK-overenskomsten. Disse arbejdsopgaver må derfor anses for fortsat at være dækket af HK-overenskomsten, uanset om de tillige måtte falde inden for dækningsområdet for 3F-overenskomsten. Det bemærkes herved yderligere, at der foregår en vis udveksling af medarbejdere mellem ekspeditionslageret og varemodtagelsen, som ubestridt henhører under HK-overenskomsten. Under disse omstændigheder kan aftalen mellem de to forbund ikke tillægges virkning i forhold til DBK. På den anførte baggrund tager Arbejdsretten klagers påstande til følge. Thi kendes for ret: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) skal anerkende, at første konfliktvarsel af 30. januar 2007 er ulovligt. Fagligt Fælles Forbund (3F) tilpligtes at trække konfliktvarsel af 30. januar 2007 tilbage. Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK frifindes for den af Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) nedlagte selvstændige påstand. I sagsomkostninger skal Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Poul Søgaard

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0093: 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Grønvold & Schou A/S (advokat Michael

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010

KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010 KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0161 FOA Fag og Arbejde (konsulent Mumme Thing) mod Dansk Industri for Arriva Skandinavien A/S (chefkonsulent, advokat Marianne Lage)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A2006.343: Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder:

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder: Kendelse af 3. august 2005 i faglig voldgift: CO-industri for Danske Metal og HK/Privat for LM (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Industri for TDC A/S på vegne af TDC Totalløsninger A/S

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A2003.1125: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. april 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri for HK/Privat for A og B (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. februar 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. februar 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. februar 2008 i sag nr. A2007.445: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Byggegruppen (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere