Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 i sag nr. A : Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK Mimersvej Køge (konsulent Lars Ørskov Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark For Fagligt Fælles Forbund (3F Transportgruppen) (advokat Evelyn Jørgensen) Dommere: Børge Elgaard, Poul Flemming Hansen, Ulrik Jørgensen, Erik Kjærgaard, Poul Monggaard, Poul Søgaard (retsformand) og Nicolai Westergaard. Sagen angår lovligheden af et konfliktvarsel, som Fagligt Fælles Forbund (3F) den 30. januar 2007 afgav over for DBK. Påstande Klager, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK, har nedlagt påstand om, at indklagede, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, skal anerkende, at første konfliktvarsel af 30. januar 2007 er ulovligt. Klager har endvidere nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at trække konfliktvarsel af 30. januar 2007 tilbage. Indklagede har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at klager skal anerkende, at indklagedes første konfliktvarsel af 30. januar 2007 er lovligt. Klager har nedlagt påstand om frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Sagsfremstilling Om virksomheden: Fonden DBK varetager forlagsekspedition og distribution af bøger for 850 bogforlag, boghandlere og bogklubber i Danmark. Virksomheden har indtil marts 2003 været beliggende på Siljansgade på Amager. Herefter flyttede virksomheden til en nyopført facilitet på Mimersvej i Køge.

2 Virksomheden i Køge består af en varemodtagelse, et højlager, et ekspeditionslager og en ud-rampe. Herudover findes der en administrationsafdeling, der ikke er omfattet af nærværende sag. Arbejdet i varemodtagelsen udgøres hovedsagligt af håndtering og registrering af indkomne bøger, herunder returvarer, i virksomhedens database. Registreringen består blandt andet i indtastning af oplysninger om bogens titel og andre faktuelle kendetegn, herunder opmåling af bogens ydre mål og vægt. Efter registrering af de indkomne bøger, bliver disse via et automatiseret transportsystem overført til virksomhedens højlager. Arbejdet i varemodtagelsen varetages af ca. 12 medarbejdere. Arbejdet på ekspeditionslageret består overordnet i at plukke bøger efter en elektronisk ordreseddel og placere bøgerne i emballagekasser, som herefter overføres automatisk til ny arbejdsstation, hvor faktura udskrives og placeres i emballagekassen. Herefter lukkes kassen og påføres en adresseseddel. Arbejdet på ekspeditionslageret varetages af ca. 48 medarbejdere. På ud-rampen håndteres de færdigpakkede emballagekasser. Arbejdet består hovedsageligt i manuelt at flytte kasserne fra transportslisker til paller, der efterfølgende afhentes af vognmand, der kører kasserne ud til de enkelte kunder. Arbejdet på ud-rampen varetages af 3 medarbejdere. Om overenskomstforholdene: Den 30. juni 1967 blev der mellem DBK, Lager & Handelsarbejdernes Forbund og HK indgået følgende aftale: De 5 personer, der er beskæftiget med de færdige pakker og plastposer bag vægten, samt den person, der pakker udenlandspakker, er omfattet af overenskomsten med L & H og hører derfor under L & H s organisationsområde Øvrige personer i DBK er omfattet af overenskomsten med HK og hører derfor under HK s organisationsområde. I tiltrædelsesdokument af 25. marts 1968 mellem DBK og Lager & Handelsarbejdernes Forbund hedder det blandt andet: 1. Grænseaftalen af 30. juni 1967 mellem HK og Lager og Handelsarbejdernes Forbund vedrørende personalets organisationsmæssige tilhørsforhold er fortsat gældende, og der er enighed om, at medlemmer af Lager & Handelsarbejdernes Forbund, efter 3 måneder, kan overgå til månedsløn, idet de i så tilfælde aflønnes efter de samme regler, som er gældende for de i virksomheden ansatte medlemmer af HK.

3 3. Aftalen er truffet med henblik på at skabe større flexibilitet og dermed bedre produktivitet og indtjeningsmuligheder for personalet. Af et protokollat af 26. juni 1985 mellem Lager & Handelsarbejdernes Forbund og Københavnske Grossisters Arbejdsgiverforening fremgår, at organisationerne på et møde samme dag drøftede forbundets opsigelse 18. marts 1985 af tiltrædelsesdokumentet af 25. marts Forbundet krævede forhandling om og besigtigelse af arbejdsforholdene i DBK s ekspeditionshal med udgangspunkt i overenskomsten mellem forbundet og arbejdsgiverforeningen. Det fremgår, at parterne enedes om at etablere den forlangte forhandling og besigtigelse efter nærmere aftale med og deltagelse af HK. Forbundet stillede herefter opsigelsen i bero. Organisationsforholdene blev på ny drøftet på et møde den 27. april 1992 med deltagelse af HK, Lager & Handelsarbejdernes Forbund, en tillidsrepræsentant samt DBK og arbejdsgiverforeningerne BKA og AHTS, som DBK begge var medlem af. I et af mødedeltagerne underskrevet protokollat hedder det: Ved et møde d.d. mellem nedenstående organisationer drøftedes spørgsmål om overenskomstdækning for arbejde i DBK. Man enedes om følgende: 1. Med henvisning til bilag af 30. juni 1967 og protokollat af 26. juni 1985 bekræftede parterne, at tiltrædelsesdokument af 25. marts 1968 fremdeles er gældende. 2. Man enedes endvidere om, at Lager & Handelsoverenskomsten særligt for så vidt angår arbejdet på ud-rampen er gældende, idet dog medarbejdere, som arbejder der d.d., ikke får ændret deres overenskomstmæssige tilhørsforhold i det omfang, de ikke er medlem af SiD. Efter at virksomheden var flyttet til Køge, begærede SiD (hvori Lager & Handelsarbejdernes Forbund var indgået) en bestigelse af arbejdet på virksomhedens lager. Besigtigelsen resulterede i, at HK/Handel den 27. september 2004 skrev følgende til SiD: For god ordens skyld skal bekræftes, at HK/Handel er enige med SiD i, at arbejde på ovennævnte firmas lager henhører under SiD s overenskomstområde. Endvidere skal bekræftes aftale om, at der lokalt etableres en fællesklub med nuværende tillidsrepræsentant som formand. Det praktiske heri aftales lokalt mellem HK og SiD i Køge. Det fremgår af brevet, at dette er sendt i kopi til HK/Centrum og DBK. Der blev herefter den 10. januar 2005 afholdt møde på virksomheden med deltagelse af Fagligt Fælles Forbund (3F) (tidligere SiD), HK/Handel, Dansk Handel & Service og DBK. I protokollatet fra mødet hedder det blandt andet:

4 DBK gjorde gældende, at virksomheden siden 1967 havde været omfattet af en overenskomst med HK, og at virksomheden efter flytningen fortsat var omfattet af denne overenskomst. HK/Handel og Faglig Fælles Forbund oplyste, at de ved en fælles besigtigelse kunne konstatere, at arbejdets art ved udflytningen havde ændret sig, således at det nu var omfattet af 3F s område. Den 6. juni 2005 afholdtes telefonisk organisationsmøde mellem HK Handel og Dansk Handel & Service om de overenskomstmæssige forhold hos DBK. I mødeprotokollatet hedder det blandt andet: Inden flytningen var virksomheden, jf. tidligere aftaler herom, omfattet af den mellem Dansk Handel og Service og HK Handel og HK Privat gældende kontor- og lageroverenskomst. Der henvises i den forbindelse bl.a. til protokollat af 27. april Visse arbejdsfunktioner på ud-rampen var dog, jf. protokollatet af 27. april 1992, omfattet af en overenskomst indgået mellem AHTS (nu HTS-A) og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund. HK anerkendte, at kontor- og lageroverenskomsten efter flytning til Køge fortsat var gældende bl.a. på lageret på adressen Mimersvej 4, 4600 Køge, for så vidt gælder de lagerfunktioner overenskomsten omfatter, og i øvrigt på samme måde som hidtil, jf. ovenfor. Ved brev af 20. november 2006 anmodede 3F HK/Handel om at fremkomme med en fortolkning af protokollatet af 6. juni HK Handel besvarede anmodningen i et brev af 29. november 2006, hvori det hedder: Protokollatet af 6. juni fastslår blot, at HK Handels overenskomst er gældende på DBK for de arbejdsfunktioner, der falder ind under overenskomsten. HK Handel er imidlertid, jf. vor fælles besigtigelse, enige med 3F i, at hovedparten af funktionerne på DBK s lager i Køge ikke falder ind under vores overenskomstområde, men under 3F s organisationsområde. Der er derfor ikke med protokollatet af 6. juni ændret heri. Virksomheden har via sit medlemskab af HTS-A og Dansk Handel & Service været omfattet af både Fællesoverenskomst mellem HTS-A og 3F og Landsoverenskomst for kontor og lager mellem Dansk Handel & Service og HK/Handel og HK/Privat. Ingen af de to overenskomster indeholder nogen nærmere beskrivelse af dækningsområdet for lagerarbejde. Virksomheden har med virkning fra 1. januar 2007 udmeldt sig af HTS-A. Om konfliktvarslet: Ved brev af 30. januar 2007 til Dansk Arbejdsgiverforening afgav 3F følgende konfliktvarsel:

5 Da der ved møde den 16. november 2006 og skrivelse af 8. januar 2007 til DBK Bogdistribution, Mimersvej 4, 4600 Køge, er konstateret, at virksomheden ikke er overenskomstdækket, skal der hermed overfor DA s forretningsudvalg fremsendes første strejke og konfliktvarsel. Ved brev af 2. februar 2007 protesterede DA overfor 3F mod lovligheden af det afgivne konfliktvarsel. I brevet anføres blandt andet: fastholde, at den varslede konflikt ikke overholder de materielle regler, idet virksomheden som tidligere nævnt er omfattet af landsoverenskomsten for kontor/lager mellem Dansk Handel & Service og HK/Handel / HK/Privat. På et fællesmøde den 12. februar 2007 mellem DA, LO, 3F og Dansk Erhverv kunne der ikke opnås enighed om lovligheden af konfliktvarslet. Forklaringer Peter Johnsen har forklaret, at han har været administrerende direktør i DBK siden Baggrunden for flytningen fra Amager til Køge var, at virksomheden havde behov for mere plads og en mere tidssvarende produktion. For så vidt angår arbejdet i varemodtagelsen er der efter flytningen mere registreringsarbejde, men ellers er opgaverne helt overordnet de samme. Håndteringen af returvarer forudsætter varekendskab, herunder med hensyn til vurdering af salgbarheden. Lagringen på højlageret er blevet automatiseret. På ekspeditionslageret er arbejdet efter flytningen i højere grad blevet automatiseret og mere kompliceret. Arbejdet på ud-rampen har fortsat samme karakter, dog bliver kasserne med varer nu fordelt automatisk til de enkelte ruter. Samlet kan han ikke genkende, at der skulle være sket større ændringer i selve arbejdet. Dog er en række manuelle opgaver faldet bort, og der anvendes i højere grad computere. Oplæringen af nye medarbejdere er blevet mere kompliceret og varer efter flytningen ca. 3 måneder. De 5 personer, der omtales i grænseaftalen af 30. juni 1967, er medarbejderne på udrampen. Virksomheden har siden tiltrædelsesaftalen af 25. marts 1968 indplaceret medarbejderne under de to overenskomster i overensstemmelse med denne aftale. Han finder fortsat, at arbejdet på ud-rampen på grund af det tunge manuelle løftearbejde mest naturligt falder under 3F overenskomsten. Det øvrige arbejde på lageret er blevet mere teknisk og er nu i endnu højere grad, hvad han forstår ved HK arbejde. Han blev forud for den besigtigelse, der førte til HK/Handels brev af 27. september 2004 til SiD spurgt, om det var i orden, at der blev foretaget en besigtigelse af virksomheden. Dette accepterede han, men han anså ikke virksomheden som part i besigtigelsen. En medarbejder fulgte af hensyn til sikkerheden med rundt ved besigtigelsen. Han har ikke på noget tidspunkt afvist, at medarbejderne på ud-rampen var omfattet af 3F overenskomsten. Han mindes ikke nogen besigtigelse den 10. januar 2005; han var i hvert fald ikke med rundt. Han deltog i samtaler med HK, der førte til protokollat af 6. juni Virksomheden ville gerne vide, hvordan HK forholdt sig til flytningen. Det var virksomheden, der sammen med Dansk Handel & Service havde taget initiativ til mødet. Han fik den opfattelse, at HK ville holde sig til den hidtil gældende grænseaftale. Det næste, virksomheden hørte til sagen, var konfliktvarslet af 30. januar Der har været en skriftveksling mellem virksomheden og forbundene som følge af, at virksomheden ikke fandt det hensigtsmæssigt, at et medlem af 3F, der arbej-

6 dede i ekspeditionen på natholdet, blev valgt som tillidsrepræsentant, da man for medarbejderne i ekspeditionen ikke havde overenskomst med 3F. Der ikke er sket ændringer i det beskedne omfang af boghandlere, der møder op på lageret, hvorved der opstår direkte kundekontakt. Finn Budolph-Larsen har forklaret, at han tidligere har været ansat i HTS, og at han nu er ansat som chefkonsulent i Dansk Erhverv. Han kender sagen fra begge sine ansættelser. Han har arbejdet med HTS-3F fællesoverenskomsten i mange år. Hverken den eller HKoverenskomsten for kontor og lager giver nogen tydelig anvisning af dækningsområdet med hensyn til lagerarbejde. Man er derfor nødt til at se på, hvordan overenskomstdækningen har været praktiseret. Traditionelt dækker HK-overenskomsten lagerekspedition, mens 3F-overenskomsten typisk omfatter lagerarbejdere med tungere manuelt arbejde. Der er et grænseområde, hvor arbejdet kan siges at være omfattet af begge overenskomstområder. Der er intet til hinder for, at arbejdet i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret hos DBK er omfattet af HK-overenskomsten, da der ikke er tale om tungt fysisk arbejde. Han deltog i møderne 26. juni 1985 og 27. april 1992, hvor der var enighed om, at alene arbejdet på ud-rampen var omfattet af Lager & Handelsarbejdernes Forbunds (nu 3F s) overenskomst. Han har ved flere møder gentaget, at arbejdet på ud-rampen er 3Fområde, og at man i øvrigt henholdt sig til grænseaftalen. Frank Kieffer har forklaret, at han i en lang årrække var faglig sekretær i LPSF, hvorefter han var forhandlingsleder for 3F, indtil han gik på pension i Der er en fælles grænseflade mellem HK-overenskomsten og 3F-overenskomsten. I langt hovedparten af tilfældene bliver forbundene enige om, hvilken overenskomst et specifikt arbejde skal henføres under. En række parametre afgør, hvorvidt et arbejde skal henføres under HK s eller 3F s overenskomst. Man lægger typisk vægt på arbejdets art, varekendskab, kundekontakt og lignende. Det er ikke nødvendigvis HK arbejde, fordi arbejdet ikke er tungt. Han var ikke med på besigtigelsen forud for HK/Handels brev af 27. september Under mødet den 10. januar 2005 blev der foretaget en ny besigtigelse, hvorunder også Dansk Handel & Service deltog. Der var enighed om, at arbejdet i varemodtagelsen som udgangspunkt var HK arbejde, men HK accepterede, at arbejdet overgik til 3F for at skabe ensartede overenskomstforhold. Dette er praktisk, blandt andet fordi virksomhedens direktør oplyste, at man anvendte medarbejderne i flere forskellige funktioner. For så vidt angår ekspeditionslageret var der sket væsentlige ændringer i forhold til tidligere, idet varekendskab ikke længere var af betydning, og kundekontakten forsvandt. Under et møde, vist den 16. november 2006, hvor både HTS-A og Dansk Handel & Service deltog, afviste HTS-A at have overenskomstforhold med virksomheden. Han anbefalede herefter, at 3F afgav konfliktvarsel. Der er en lønforskel på ca kr. i timen i 3F s favør mellem HK og 3F overenskomstens lønniveau. Kim Jensen har forklaret, at han er ansat som faglig chef i HK/Handel. Siden han i 1995 blev ansat i HK/Handel, har han stået for besigtigelser angående grænseområder. HK/Handel og 3F har næsten altid kunnet løse grænsespørgsmål, og man har som regel også kunnet løse dem med Dansk Handel & Service og HTS-A. HK-overenskomsten dækker ikke alle funktioner på et lager. Han kan bekræfte Frank Kieffers forklaring om besigtigelsen den 10. januar 2005, som blev foretaget, fordi den forudgående besigtigelse skete uden medvirken af en repræsentant for Dansk Handel & Service. Han er enig i, at der er gråzoner, og det er til tider nødvendigt, at man er pragmatisk for at få placeret en

7 arbejdsfunktion inden for den ene eller anden overenskomst. Selv om arbejdet i varemodtagelsen som udgangspunkt er HK-arbejde, idet der kræves varekendskab, foretages registrering m.v., var han derfor indstillet på at vige for 3F af hensyn til virksomhedens behov for fleksibilitet, idet der sker en vis udveksling mellem varemodtagelse og ekspeditionslager. Han er ikke i tvivl om, at arbejdet på ekspeditionslageret henhører under 3F-overenskomsten, idet der er tale om simpelt manuelt arbejde efter anvisninger på en computerskærm. Arbejdet på ud-rampen er rent manuelt arbejde og henhører under 3F-overenskomsten. Protokollatet af 6. juni 2005, der var resultat af en række telefonsamtaler, bekræfter alene, at der fortsat er arbejde omfattet af HK s overenskomstområde på virksomheden, herunder det administrative arbejde samt varemodtagelsen, som HK dog som nævnt var villig til at afgive til 3F. Han kan bekræfte, at 3F-lønnen er lidt højere end HKlønnen, men man skal dog være opmærksom på, at 3F s overenskomst er en normallønsoverenskomst, hvorimod HK-overenskomsten er en minimallønsoverenskomst. HK foretog sig ikke noget i relation til virksomheden efter protokollatet af 6. juni 2005, men HK blev løbende orienteret om, hvad 3F foretog sig. Procedure Klager har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det omhandlede lagerarbejdes overenskomstmæssige tilhørsforhold i hvert fald siden 1968 har været fastlagt i en grænseaftale mellem 3F og HK, som virksomheden har tiltrådt. På grundlag af parternes fælles forståelse har arbejdsfunktionerne i DBK s varemodtagelse og i ekspeditionslageret således i næsten 40 år været henført under HK s overenskomst for kontor og lager, mens arbejdet på ud-rampen har været henført under 3F s overenskomst. Parterne har såvel i 1985 som i 1992 bekræftet den i grænseaftalen foretagne indplacering af arbejdsfunktionerne i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret under HK s overenskomst. Der er ikke grundlag for at antage, at arbejdsfunktionerne i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret efter flytningen til Køge er ændret på en sådan måde, at disse arbejdsfunktioner ikke længere kan henføres under HK s overenskomst for kontor og lager. Tværtimod må det efter bevisførelsen om de beskedne ændringer i arbejdsfunktionerne og disses nuværende indhold lægges til grund, at arbejdsfunktionerne fortsat naturligt henhører under området for HK-overenskomsten. HK har da også så sent som i protokollatet af 6. juni 2005 anerkendt, at kontor- og lageroverenskomsten efter flytningen fortsat var gældende for blandt andet DBK s lager. Uanset om arbejdsfunktionerne helt eller delvist også måtte være omfattet af dækningsområdet for 3F-overenskomsten, er der derfor ikke grundlag for et krav om, at 3F fremadrettet skal overenskomstdække de nævnte arbejdsfunktioner. Sagen adskiller sig således fra situationen i Jacodan-sagen, jf. Arbejdsrettens dom af 26. maj 2005 i sag A HK er ikke berettiget til ved at indgå aftale med 3F i en overenskomstperiode at udtræde af en overenskomst, som omfatter det omhandlede arbejdsområde. 3F s krav ville derfor hvis forbundet fik medhold i sin påstand føre til dobbelt overenskomstdækning for arbejdsfunktionerne i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret. Et sådant krav er i strid med den arbejdsretlige grundsætning, hvorefter et forbund ikke lovligt kan etablere konflikt over for en arbejdsgiver med henblik på overenskomst for et arbejdsområde, der allerede er dækket af overenskomst med et andet forbund under samme hovedorganisation, jf. herved Arbejdsrettens dom af 9. december 1999 i sag En fravigelse af denne

8 grundsætning forudsætter, at der foreligger meget stærke grunde herfor, og sådanne grunde er ikke påvist. Klager har ikke fragået grænseaftalen og anerkender fortsat, at arbejdet på ud-rampen er omfattet af 3F-overenskomsten. Det afgivne konfliktvarsel er på den baggrund ulovligt, og klager skal derfor have medhold i sine påstande. Det bemærkes herved, at virksomhedens udmeldelse af HTS-A er uden betydning for overenskomstdækningen. Indklagede har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det afgivne konfliktvarsel er lovligt, dog med undtagelse af varemodtagelsen, idet det efter bevisførelsen, herunder navnlig Kim Jensens forklaring, må det lægges til grund, at varemodtagelsen fortsat må henføres under HK-overenskomsten. Konfliktvarslet blev afgivet, fordi 3F tog til efterretning, at virksomheden ikke mente at være omfattet af overenskomst med 3F. Det bestrides ikke, at arbejdsfunktionerne både i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret før flytningen til Køge også af forbundene blev anset for henhørende under HK s overenskomst for kontor og lager, mens arbejdet på ud-rampen henhørte under 3F s overenskomst. Men det gøres gældende, at arbejdsfunktionerne på ekspeditionslageret efter flytningen er væsentligt ændrede og nu består af almindeligt manuelt arbejde uden ekspeditioner og kundekontakt. Arbejdet henhører nu under 3F s og ikke HK s naturlige faglige område, hvilket HK har erklæret sig enig i. Forudsætningerne for den tidligere grænseaftale er herefter bortfaldet, og 3F har den fornødne faglige interesse i at kræve overenskomst for arbejdet på ekspeditionslageret. Formålet med den af klager påberåbte arbejdsretlige grundsætning er, at arbejdsgiveren ikke skal inddrages i grænsestridigheder mellem to forbund. Efter den enighed om overenskomstdækningen, som 3F og HK har opnået, vil DBK imidlertid ikke blive inddraget i grænsestridigheder, og der vil ikke opstå spørgsmål om dobbelt overenskomstdækning. Situationen kan således helt sammenlignes med den situation, der forelå i Jacodan-sagen, jf. Arbejdsrettens dom af 26. maj 2005 i A Der er heller ikke tale om, at HK vil udtræde af en overenskomst i overenskomstperioden. HK-overenskomsten er fortsat gældende for det område, den omfatter. Da konfliktvarslet herefter i det anførte omfang er lovligt, skal indklagede have medhold i sine påstande. Arbejdsrettens begrundelse og resultat: Der har i hvert fald siden 1968 og frem til DBK flytning i 2004 til Køge været enighed mellem HK, Fagligt Fælles Forbund (3F) (tidligere Lager & Handelsarbejdernes Forbund) og virksomheden om, at arbejdsfunktionerne i varemodtagelsen og på ekspeditionslageret henhørte under Landsoverenskomsten mellem HK og Dansk Handel & Service (nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver), mens arbejdet på ud-rampen henhørte under Fællesoverenskomsten mellem 3F og HTS-A (og disse organisationers forgængere). Enigheden herom blev bekræftet såvel i 1985 som i 1992, og HK anerkendte i protokollatet af 6. juni 2005, at forbundets kontor- og lageroverenskomst efter flytningen fortsat var gældende for de lager-

9 funktioner, som overenskomsten omfatter, og i øvrigt på samme måde som hidtil. 3F har under hovedforhandlingen erkendt, at arbejdet i varemodtagelsen henhører under HKoverenskomstens område. Det må lægges til grund, at Fællesoverenskomsten med 3F, der blandt andet omfatter lagerarbejdere, som følge af DBK s hidtidige medlemskab af HTS-A er gældende for virksomheden for så vidt angår arbejdet på ud-rampen. Virksomheden har efter det oplyste ikke frigjort sig fra denne overenskomst efter udmeldelsen af HTS-A, og 3F har ikke ad fagretlig vej hvilket havde været det mest nærliggende forsøgt at få fastslået, om andre end medarbejderne på ud-rampen måtte være omfattet af 3F-overenskomsten. Arbejdsretten bemærker, at der efter bevisførelsen ikke er grundlag for at fastslå, at arbejdsopgaverne på ekspeditionslageret efter flytningen til Køge er ændret i et sådant omfang, at forudsætningerne for grænseaftalen er bortfaldet, og aftalen, der er tiltrådt af DBK, er ikke opsagt over for DBK. Der er uanset aftalen mellem 3F og HK endvidere ikke grundlag for at fastslå, at arbejdsopgaverne på ekspeditionslageret ikke længere skulle være omfattet af området for HK-overenskomsten. Disse arbejdsopgaver må derfor anses for fortsat at være dækket af HK-overenskomsten, uanset om de tillige måtte falde inden for dækningsområdet for 3F-overenskomsten. Det bemærkes herved yderligere, at der foregår en vis udveksling af medarbejdere mellem ekspeditionslageret og varemodtagelsen, som ubestridt henhører under HK-overenskomsten. Under disse omstændigheder kan aftalen mellem de to forbund ikke tillægges virkning i forhold til DBK. På den anførte baggrund tager Arbejdsretten klagers påstande til følge. Thi kendes for ret: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) skal anerkende, at første konfliktvarsel af 30. januar 2007 er ulovligt. Fagligt Fælles Forbund (3F) tilpligtes at trække konfliktvarsel af 30. januar 2007 tilbage. Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK frifindes for den af Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) nedlagte selvstændige påstand. I sagsomkostninger skal Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. Poul Søgaard

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011 i sag nr.: AR2010.0237 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Coop Danmark A/S (advokat, HR-chef Anders Terp-Hansen) Uoverensstemmelsen angår aflønningen

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 14. januar 2015 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0640 Landsorganisationen i Danmark Fagligt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 18. januar 2007

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 18. januar 2007 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 18. januar 2007 i sag nr. A2006.786: DPD Denmark A/S Domhusgade 22A 6000 Kolding (advokat Christian K. Clasen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt den 4. november 2011. i faglig voldgift (FV 2011.0059) Tillidsmandsklubben i HK/Danmark. som mandatar for.

Tilkendegivelse meddelt den 4. november 2011. i faglig voldgift (FV 2011.0059) Tillidsmandsklubben i HK/Danmark. som mandatar for. Tilkendegivelse meddelt den 4. november 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0059) Tillidsmandsklubben i HK/Danmark som mandatar for A og B mod (advokat Yvonne Frederiksen) mod HK/Danmark (advokat Peter Breum)

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 i sag nr. A2004.244: Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 12. juni 2006 i sag nr. A2005.927: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Arbejdsgiverforeningen for

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 i sag nr. A2007.885: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I på egne vegne

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. november 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.256: 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Coop Logistik, Coop Danmark A/S (HR-chef, advokat Anders Terp-Hansen)

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening for A mod Den selvejende institution Filadelfia Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om Den selvejende institution Filadelfias

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod Kendelse af 12. september 2011 i Faglig voldgift Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration mod D I overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 Sag nr. A2007.639: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Søledsvej

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere