Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommere: Poul Flemming Hansen, Poul Dahl Jensen (næstformand), Erik Kjærgaard, Poul Monggaard, Asger Tue Pedersen, Benny Rosberg, Thomas Rørdam (retsformand), Peter Stenholm, Niels Waage (næstformand). Indledning Tvisten angår, om Fagligt Fælles Forbund (3F) er afskåret fra at varsle konflikt med henblik på overenskomstdækning af Elgigantens lagermedarbejdere som følge af, at Elgiganten har tiltrådt den mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat HK Handel indgåede Landsoverenskomst for kontor og lager, når henses til, at denne overenskomst ikke er trådt i kraft for Elgigantens lagermedarbejdere, bortset fra de lagermedarbejdere, der er ansat hos Elgiganten i Hjørring. Den manglende ikrafttrædelse skyldes, at betingelsen i overenskomsten om, at mindst 50 pct. af medarbejderne på det område, som overenskomsten tilsigter at omfatte, skal være organiseret i HK, ikke er opfyldt. Påstande 1

2 - 2 Klager, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S, har nedlagt principal påstand om, at indklagede, Landsorganisationen i Danmark for 3F, skal anerkende, at 1. konfliktvarsel af 16. juni 2011 og 2. konfliktvarsel af 4. november 2011 er ulovlige og skal trækkes tilbage. Klager har subsidiært påstået indklagede tilpligtet at anerkende, at konfliktens iværksættelse må afvente en endelig afgørelse ved faglig voldgift af forståelsen af 50 % - reglen i Landsoverenskomsten for kontor og lager mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat HK Handel og forståelsen af gyldighedsområdet for Landsoverenskomsten indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F. Indklagede, Landsorganisationen i Danmark for 3F, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling I et brev af 12. maj 2011 til Elgiganten anmodede faglig sekretær Bo Møller Christensen på vegne af 3F om afholdelse af et møde med henblik på drøftelse af overenskomstdækning af Elgigantens lagre. Der blev herefter afholdt møde den 16. juni 2011 mellem 3F på den ene side og Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Elgiganten på den anden side. I forbindelse med mødet blev Elgigantens butik og lager i Fields i København besigtiget. Der kunne under mødet ikke opnås enighed. Ved brev af 16. juni 2011 til Dansk Arbejdsgiverforening afgav Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (LPSF) 1. konfliktvarsel for samtlige medarbejdere beskæftiget hos Elgiganten. I et brev af 20. juni 2011 til LPSF protesterede Dansk Arbejdsgiverforening på vegne af Elgiganten mod det afgivne konfliktvarsel og anførte herved bl.a.:... Virksomheden er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og det er vores opfattelse, at den mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK/Handel indgåede Landsoverenskomst for kontor og lager gælder på det pågældende område, og kan træde i kraft, når HK opfylder 50 pct. reglen. Herudover er det i øvrigt vores opfattelse, at det pågældende arbejde primært kundeekspedition falder udenfor 3F's normale faglige gyldighedsområde.

3 Samme dag protesterede Dansk Arbejdsgiverforening mod konfliktvarslet over for LO og anførte herved bl.a.:... Idet vi henviser til vores anbefalede skrivelse af d.d. til Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund, skal vi herved protestere mod det af forbundet afgivne 1. konfliktvarsel, hvoraf fremgår, at man agter at iværksætte arbejdsstandsning for medlemmer, der er beskæftiget hos El-giganten A/S. Som det fremgår af vores skrivelse til LPSF er det vores opfattelse, at overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK/Handel dækker det pågældende arbejde. Vi skal derfor anmode LO om at foranledige, at LPSF trækker det afgivne 1. konfliktvarsel tilbage. I modsat fald skal vi anmode om, at der afholdes et fællesmøde snarest muligt og inden 7 dage.... Af fællesmødereferat af 29. juni 2011 underskrevet af LO og 3F på den ene side og Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv Arbejdsgiver på den anden side fremgår, at parterne ikke opnåede enighed om overenskomstspørgsmålet, og at parterne enedes om at suspendere fællesmødet, indtil et 2. konfliktvarsel blev afgivet. Nyt fællesmøde blev afholdt den 7. september 2011, uden at parterne opnåede enighed. Ved brev af 4. november 2011 til Dansk Arbejdsgiverforening fremsatte 3F 2. konfliktvarsel for samtlige medlemmer af 3F, der er beskæftiget hos Elgiganten. Det hedder i varslet bl.a.:... Dato for iværksættelse af arbejdsstandsningen bliver mandag den 21. november 2011 til normal arbejdstids begyndelse. Vi skal ved samme lejlighed meddele, at fra samme varslingstidspunkt må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund udføre arbejde i virksomheden. Endelig skal det meddeles, at vi samtidig har anmodet om, at der etableres sympatikonflikt snarest muligt herefter, således at ingen organiseret virksomhed, eller arbejdskraft må servicere virksomheden og dets filialer....

4 - 4 I et retsmøde i Arbejdsretten den 10. november 2011 tilkendegav LO, at konfliktens ikrafttræden ville blive sat i bero til 5 dage efter, at afgørelse fra Arbejdsretten foreligger. Formand for HK Handel Jørgen Hoppe har i en erklæring af 3. maj 2012 anført bl.a.: På given foranledning skal jeg hermed bekræfte, at HK HANDEL er enig med Dansk Erhverv Arbejdsgiver i, at Elgiganten A/S, som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, er omfattet af HK HANDELs overenskomster mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel for så vidt angår de medarbejdere, der er beskæftiget i såvel Elgigantens butikker, som Elgigantens lagre i forbindelse med Elgigantens butikker. Der er tale om traditionelle udleveringslagre i forbindelse med butikkerne og, hvor arbejdet, der udføres, er klassisk HK arbejde omfattet af kontor- og lageroverenskomstens (eller i mange tilfælde butiksoverenskomstens) faglige dækningsområde. Det drejer sig bl.a. om lagerekspedition, varemodtagelse, salg og behandling af reklamationer. Hele ovennævnte overenskomsters indhold er imidlertid desværre kun gældende på de lokationer, hvor HK HANDEL har opfyldt 50 pct.-reglen. HK HANDEL vil fremsætte krav om ikrafttræden af hele overenskomsternes indhold overfor de enkelte Elgigant butikker og deres eventuelle selvstændige lagerenheder (i de omfang lageret ikke måtte være dækket af butiksoverenskomsten), når HK HANDEL opfylder betingelsen om, at mindst 50 pct. af de af overenskomstens dækningsområde omfattede medarbejdere er medlem af HK. Såfremt et berettiget krav om ikrafttræden fremsættes, vil Elgiganten A/S være retligt forpligtet til at lade hele overenskomsten træde i kraft, jf. butiksoverenskomsten 12 og kontor- og lager overenskomstens 18. Butiksoverenskomsten og kontor- og lageroverenskomsten er imidlertid allerede gældende for samtlige Elgigantens butikker og lagerenheder i Danmark for så vidt angår blandt andet forhandlingsret, idet det fremgår af butiksoverenskomstens 12, stik. 1, litra a og kontor- og lageroverenskomstens 18, stk. 1, litra e. Elgiganten A/S er således allerede i dag omfattet af overenskomstmæssige forpligtelser over for HK HANDEL for samtlige virksomhedens butikker og lagre i Danmark. Landsoverenskomst for kontor og lager 2010 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK Handel indeholder i 18 følgende om oprettelse af overenskomst: 1. Betingelser a. HK kan kun slutte overenskomst med medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver gennem Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

5 - 5 b. Det er en betingelse, at HK på tidspunktet for kravets fremsættelse som medlemmer har mindst 50 pct. af de beskæftigede inden for det område, overenskomsten tilsigter at omfatte. Dansk Erhverv Arbejdsgiver vil ikke kræve 50 pct.-reglen opfyldt i tilfælde, hvor en virksomhed selv ønsker overenskomst oprettet for medarbejderne, og såfremt det i øvrigt i det konkrete tilfælde findes rimeligt, at en overenskomst indgås. e. Selv om foranstående vilkår for oprettelse af overenskomst ikke er opfyldt, er HK forhandlingsberettiget for sine medlemmer over for virksomheder, der disponerer i strid med væsentlige principper i overenskomsten eller andre lignende uoverensstemmelser, f.eks. ved at aflønne under denne overenskomst, samt hvor der foreligger problemer vedrørende lovgivning om ansættelses- og arbejdsforhold. Forhandlingerne kan, hvis en af parterne ønsker det, føres videre til forhandling under parternes medvirken. 2. Fremgangsmåde d. Dokumenterer HK, at betingelserne for oprettelse af overenskomst er opfyldt, træder overenskomsten i kraft den førstkommende 1. i en måned, såfremt kravet er fremsat senest den 15. i en måned. Er overenskomstkravet fremsat efter den 15. i en måned, træder overenskomsten i kraft den 1. i den næstfølgende måned.... HK s daværende formand Karin Retvig indhentede i marts 2006 en udtalelse om forståelsen af 50 pct.-reglen fra direktør i DI Knud Erik Linius, som tidligere har været direktør i HTS og forud herfor var leder af overenskomstafdelingen i DA. I udtalelsen, der er dateret den 17. marts 2006, hedder det: Til Karin Retvig På given foranledning skal jeg i det følgende redegøre for den opfattelse, der fra arbejdsgiverside har været lagt til grund i relation til forståelse af udvalgte dele af den gensidige forpligtelser, der gælder mellem overenskomstparterne i Landsoverenskomsten mellem tidligere DA/BKA (DH&S) og HK. De grundlæggende principper er ikke ændret i forbindelse med Landsoverenskomstens opsplitning. Jeg har ikke i denne forbindelse foretaget nogen dyberegående historisk analyse, og der tages derfor forbehold for eventuel upræcis gengivelse af detaljer, hvorimod hovedopfattelsen står fast. Landsoverenskomsten adskiller sig fra de fleste andre kollektive overenskomster på DA/LO-området ved, at der siden dens tilblivelse i 1948 har eksisteret en særlig tiltrædelsesbestemmelse. Den såkaldte 50% regel.

6 - 6 Det forhold ændrer imidlertid ikke ved, at overenskomsten også giver forpligtelser for parterne i de tilfælde, hvor en formel tiltrædelse ikke er sket. HK er således forpligtet til kun at kunne rejse overenskomstkrav gennem de underskrivende arbejdsgiverforeninger, og HK kan ikke lovligt søge at fremtvinge en overenskomsttiltrædelse f.eks. ved konflikt. Arbejdsgiversiden er på den anden side forpligtet til at foretage tiltrædelse til overenskomsten, såfremt de formelle krav hertil er opfyldt. Hertil kommer en særlig bestemmelse, jf. 19, stk. 1e (overenskomsten mellem HTS-A og HK Privat og HK Handel), hvorefter forbundet, selv om overenskomsten ikke er tiltrådt, er forhandlingsberettiget for sine medlemmer, såfremt virksomheder disponerer i strid med væsentlige principper i overenskomsten m.v. Hele denne konstruktion hviler på, at man fra arbejdsgiverside har anerkendt HK som overenskomstmodpart for det faglige gyldighedsområde, som Landsoverenskomsten omfatter, mod at HK anerkender at skulle opfylde visse formelle betingelser for at kunne gøre krav på, at den enkelte medlemsvirksomhed tiltræder overenskomsten. Fra arbejdsgiverside var dette ikke begrundet i et ønske om, at andre faglige organisationer skulle have adgang til at overenskomstdække området, men derimod i en almindelig ulyst til at overenskomstdække funktionærgruppen. Og da slet ikke, hvis antallet af organiserede medarbejdere ikke var på et vist niveau. Man kan altså lidt populært sagt konstatere, at parterne i en eller anden udstrækning er forpligtet af overenskomsten også i de tilfælde, hvor den ikke er formelt tiltrådt. Overenskomstområdet er efter min bedste opfattelse konsekvent blevet forvaltet ud fra disse principper. På arbejdsgiverside har man utvivlsomt også betragtet Landsoverenskomstens særlige konstruktion som bl.a. indeholdende et værn mod at blive bragt i en situation med dobbelt overenskomstdækning for samme arbejde, og man har derfor accepteret HK's uomtvistede ret til at opnå tiltrædelse af overenskomsten, når de formelle betingelser er opfyldt. Noget sådant ville man selvsagt ikke acceptere, hvis konsekvensen heraf havde været en accept af, at andre forbund skulle være berettiget til at kræve overenskomst inden for overenskomstens gyldighedsområde. Disse sidste bemærkninger er naturligvis et forsøg på at kvalificere et gæt på, hvad parternes forudsætninger i sin tid var. De understøttes dog af, at man fra arbejdsgiverside mig bekendt konsekvent har handlet i overensstemmelse med denne opfattelse. I den tid, jeg i DA har haft ansvaret for overenskomstområdet, har der således været en række henvendelser fra PROSA med krav/ønske om overenskomstindgåelse for deres medlemmer. I den udstrækning, henvendelserne overhovedet er besvaret, er det sket med en afvisning under henvisning til, at området var dækket af Landsoverenskomsten.

7 - 7 På tilsvarende måde har der været henvendelser fra det daværende Erhvervssprogligt Forbund. Efter drøftelser mellem DA og Forbundet har dette anerkendt arbejdsgiversidens synspunkt, og forbundets ønsker er frafaldet. Som det fremgår af ovenstående, vil det efter min opfattelse være i strid med den hidtidige forståelse mellem parterne, såfremt man fra arbejdsgiverside skulle acceptere konkurrerende overenskomster (parter) på Landsoverenskomstens område, så længe den har den eksisterende udformning. For god ordens skyld skal det blot anføres, at der naturligvis eksisterer en særlig situation, såfremt en nyoptaget virksomhed i forvejen er bundet af en overenskomst med et andet forbund. I den udstrækning, der har været sådanne tilfælde, er de efter min viden løst konkret. Endelig skal blot henvises til den særlige situation, der kan opstå i relation til HTS- A/HK Privat, HK Handel overenskomstens 20, stk. 1a, men den situation har man jo netop valgt at tage højde for i overenskomsten. Karen Retvig forklarede i Arbejdsrettens sag AR om 50 pct.-reglen bl.a.:... at hun er formand for HK/Privat. Hun har været ansvarlig for overenskomstforhandlingerne siden 1993, og hun har deltaget heri siden I HK/Privat er der ca medlemmer. HK har en særlig afdeling for edb og data, som har ca medlemmer, og HK har indgået en selvstændig landsoverenskomst med Dansk Erhverv, som dækker IT-området. Der er ikke andre organisationer end HK, som i deres overenskomstgrundlag har en 50 %-regel, hvorefter krav på overenskomst er betinget af, at organisationen organiserer mindst 50 % af de ansatte. Reglen er lige siden 1948 blevet forvaltet på den måde, som fremgår af Knud Erik Linius' udtalelse af 17. marts Linius har i mange år forvaltet Landsoverenskomsten og været ansvarlig for DHS' overenskomstforhandlinger, og han er den, som har det bedste kendskab til, hvordan 50 %-reglen skal forstås. Hun sikrede sig derfor en udtalelse fra ham herom, mens han endnu var i DHS, da hun havde brug herfor med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af reglen fra de forskellige brancheorganisationers side. Hun har ikke orienteret Dansk Erhverv om, at hun indhentede udtalelsen, da den ikke blev indhentet i anledning af en konkret sag. Hun er forundret over, at Dansk Erhverv i dag ikke er enig i den måde, som Linius fortolker 50 % reglen på. Hun har imidlertid oplevet mange gange, at Linius på DHS' vegne har afvist krav om overenskomstindgåelse fra andre organisationer, herunder også fra PROSA, med henvisning til, at et område var dækket af Landsoverenskomsten, også selv om 50 %-reglen ikke var opfyldt. Det er hendes opfattelse, at en arbejdsgiver, som indmelder sig i Dansk Erhverv, herefter er afskåret fra at indgå overenskomst med en anden lønmodtagerorganisation, også selv om 50 %-reglen ikke er opfyldt. Dette følger af, at det er HK, som har forhandlingsretten i medfør af 20, stk. 1, litra e, i Landsoverenskomsten for HK

8 - 8 kan således godt forhandle, men er afskåret fra at kræve en overenskomst, når 50 %- reglen ikke er opfyldt. Det er også dette, Linius har anført i sin udtalelse. Forklaringer Jon Emborg har forklaret bl.a., at han er lagerchef hos Elgiganten i Glostrup. Han har ansvaret for 12 ansatte på udleveringslageret, der er tilknyttet butikken. Heraf er 5 ansat på fuldtid og 7 på deltid. Lageret, der er på ca. 400 kvadratmeter, ligger i samme bygning som butikken, men kunder ankommer til udleveringen gennem en separat indgang. Lageret består af lagerlokaler, hvortil kunder ikke har adgang, og en lagerekspedition, hvor kunder betjenes. Den daglige bemanding på lageret er 5 medarbejdere, hvoraf typisk 2-3 medarbejdere betjener lagerets ekspedition. Udlevering af varer sker efter forevisning af købskvittering. På en typisk uge modtager lageret varer fra centrallageret i Sverige 4 gange. Varerne ankommer med lastbil, og det er lagermedarbejdernes opgave at tømme lastbilen, herunder ved brug af truck. Der er endvidere daglige leverancer fra andre Elgiganten-butikker i Danmark. Ved modtagelse af varer sørger medarbejderne for at afstemme antallet af kolli og underskrive fragtsedlen, hvis leverancen er korrekt pct. af medarbejdernes arbejdstid bruges på modtagelse af varer og andre lageropgaver, og resten af arbejdstiden går med ekspeditioner ved skranken. Sådanne ekspeditioner består typisk af udlevering af varer, modtagelse af returvarer, herunder ombytning af varer og modtagelse af varer, der skal sendes til reparation på værksted, og håndtering af reklamationer. Medarbejderne kan også sælge forsikringer til købte varer i forbindelse med vareudleveringen. Der er dagligt mellem 100 og 150 ekspeditioner. Den medarbejder, der har åbnet kassen, har ansvaret for at afstemme kassen. Der er ingen kontanter i kassen, men Dankort-notaerne skal afstemmes. Medarbejderne på lageret gennemgår et kursus i købeloven, idet medarbejderne blandt andet skal forholde sig til, om kunden har ret til at få sine penge retur. De enkelte medarbejdere tager efter nogle overordnede retningslinjer selvstændigt stilling til, om et køb efter kundens ønske kan ophæves, og medarbejderne har bemyndigelse til at føre penge tilbage til kundens bankkonto via Dankort. Medarbejderne tager også stilling til, hvorledes mangler eventuelt kan afhjælpes. Alle medarbejdere kan udføre alle funktioner, og alle tager del i arbejdet i ekspeditionen. De deltidsansatte er hovedsaglig i ekspeditionen, men de arbejder også på selve lageret.

9 - 9 I Elgigantens internetbutik kan kunden bestille en vare, der efterfølgende kan udleveres i det lokale varehus. Kunden henvender sig i vareudleveringen med et bestillingsnummer, hvorefter ekspedienten henter varen, og kunden betaler. Flemming Bjerring har forklaret bl.a., at han er regionschef i Elgiganten, hvor han har været ansat i en årrække. Elgiganten har 30 butikker med ca ansatte. Både medarbejdere i butikkerne og på lageret er ansat som funktionærer på samme ansættelsesvilkår. Man kan godt være ansat både i butikken og på lageret. Medarbejderne har ret til pension og feriefridage, og arbejdstiden fastsættes ud fra 16-ugers planer. Disse rettigheder følger af HK's kontor- og lageroverenskomst, selvom denne ikke er trådt i kraft, bortset fra forretningen i Hjørring. Han er ikke bekendt med, hvilke overenskomster der måtte være gældende i de enkelte butikker. De forskellige Elgiganten-butikker og -lagre er af varierende størrelse. Butikken på Amagerbrogade har et mindre lager og har derfor kun deltidsansatte medarbejdere på udleveringslageret foruden en lagerchef. Tilsvarende er lageret tilknyttet butikken i Køge meget lille. I Odense City er der slet ikke noget lager, hvorfor varerne hentes ud af selve butikken. I Kolding og Tilst er lagrene tilknyttet butikkerne. I Herlev har butikken tre lagre: et servicecenter, der modtager fejlvarer og videresender disse, en lagerekspedition og et ekstra lager, som modtager varer fra centrallageret i Sverige. Centrallageret i Sverige styrer de generelle indkøb. Herfra bestiller de enkelte butikker de varer, de har brug for. Konceptet i butikkerne er, at man betaler varen i butikken og afhenter denne i vareudleveringen. Man kan dog også vælge at betale ved selve vareudleveringen. I vareudleveringen kan lagerekspedienten også sælge forsikringer. Ekspedienterne skal have kendskab til købeloven og vide, hvad kunden har ret til. Derfor sendes medarbejderne på kursus i købeloven. Det er de samme kurser, som medarbejderne i butikkerne sendes på. Udleveringslagrenes åbningstider flugter altid med butikkernes. Personaleområdechef i Dansk Industri Hans Henrik Mortensen har forklaret bl.a., at lagerarbejdere, der ikke har kundekontakt, herunder kundeekspedition, typisk har overenskomst med 3F, medens lagerarbejde, der er kombineret med kundekontakt, traditionelt er omfattet af HK's kontor- og lageroverenskomst.

10 - 10 Faglig sekretær i 3F Bo Møller Christensen har forklaret bl.a., at han i februar 2011 fik en henvendelse fra Lene Jeppesen, HK Handel, vedrørende Elgiganten. Hun fortalte, at hun var stødt på 3F-medlemmer på Elgigantens lagre, og at HK ikke opfyldte 50 pct.-reglen. Meningen var, at han skulle forsøge at opnå overenskomstdækning på lagrene, hvorefter hun ville forsøge det samme i butikkerne. Han rettede herefter henvendelse til Elgigantens hovedkontor for at få overenskomstdækning på alle Elgigantens lagre, også det i Hjørring, der er dækket af overenskomsten med HK. Han fik svar fra Dansk Erhverv, med hvem han aftalte et møde i Elgigantens butik og lager i Field's. Elgiganten var ikke indforstået med at indgå overenskomst med 3F, idet Elgiganten gjorde gældende, at det ikke var 3F's naturlige, faglige område. Herefter besigtigede han lageret i Field's. Lageret var placeret bag butikken. I vareudleveringen ved siden af butikken udleveredes kun mindre varer. Store varer udleveredes, så vidt han husker, i kælderen. Ved besigtigelsen var der to medarbejdere til stede. De medarbejdere, han talte med, oplyste, at der ikke var krav om en bestemt uddannelse for at bestride stillingen. Efterfølgende besigtigede han også de øvrige Elgiganten-lagre i Hovedstadsområdet. Disse er meget forskelligt indrettet. På lagrene mødte han nogle 3F-uddannede lagerarbejdere. Ud fra sine observationer tvivler han på, at medarbejderne på Elgigantens lagre kun bruger 25 pct. af arbejdstiden på selve lageret og resten af tiden i ekspeditionen. Lagerarbejde i 3F's forstand omfatter også administrativt arbejde såsom at tage imod penge fra kunder, lagerstyring og bestilling af varer. Kundekontakt udelukker ikke, at 3F's overenskomst kan finde anvendelse. Eksempelvis har 3F overenskomst med Stark/Superbyg, selvom lagerarbejderne der også har kundekontakt og modtager betaling for varer. Arbejdstiden for 3F's lagerarbejdere hos Stark/Superbyg følger ligesom hos Elgiganten butikkernes åbningstider. På 3F-lageruddannelsen får man blandt andet certifikat til truck. John Bondebjerg har forklaret bl.a., at han er forhandlingssekretær i Transportgruppen i 3F. Kundekontakt udelukker ikke, at lagerarbejdet kan være omfattet af 3F's lageroverenskomst. Han har således deltaget i tilpasningsforhandlinger med virksomheden Johannes Fog, der mundede ud i overenskomstdækning for virksomhedens lagerarbejdere, selvom disse medarbejdere har nogen grad af kundekontakt.

11 - 11 Hvis en virksomhed kan være omfattet af to forskellige overenskomster, laver man en besigtigelse med repræsentanter fra begge relevante forbund. I den forbindelse ser man blandt andet på historikken, arbejdsfunktioner og antallet af organiserede fra de to forbund. Typisk laver man en lokal løsning for den enkelte virksomhed. I gamle dage sagde man, at hvis arbejdet var 50 pct. over disk, så var det HK-arbejde, ellers var det SID-arbejde (nu 3F). Hvis 3F får overenskomst med Elgiganten, og HK efterfølgende opfylder 50 pct.-reglen, må det bero på en konkret vurdering af arbejdets art, om 3F vil trække sig. Han vil tro, at 3F vil fastholde sin egen overenskomst. Man kan godt forestille sig, at Elgigantens lagre kan være omfattet af forskellige overenskomster, hvis de er forskelligt indrettet og med forskellige arbejdsfunktioner. Gruppeformand i Transportgruppen i 3F Jan Villadsen har forklaret bl.a., at der i praksis er masser af eksempler på, at 3F's lageroverenskomst kan tilpasses til lagre, der er tilknyttet butikker. I sådanne situationer laves typisk lokale aftaler. Man kan ikke længere gå ud fra, at hvis der er kundekontakt, så er der tale om HK-arbejde, og hvis der ikke er kundekontakt, så er der tale om 3F-arbejde. Lagerarbejde har udviklet sig over tid og indebærer mange forskellige funktioner, herunder også kundekontakt, og 3F's lageruddannelse indeholder da også uddannelse i kontakt med kunder. Det må bero på en konkret vurdering, hvilke af Elgigantens lagre der bør tegne overenskomst med 3F. Der er endvidere afgivet vidneforklaring af advokat Michael Hegelund Nielsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Parternes argumentation Dansk Arbejdsgiverforening har anført bl.a., at konflikten er ulovlig, da HK's Landsoverenskomst for kontor og lager dækker det omhandlede arbejde, uanset at den ikke er sat i kraft. 3F kan ikke aktionere for at opnå overenskomst for et arbejde, der allerede er dækket af en overenskomst med et forbund inden for den samme hovedorganisation. Det er uden betydning, at 50 pct.-reglen i overenskomsten med HK ikke i øjeblikket er opfyldt, idet overenskomsten

12 - 12 træder i kraft straks, når denne regel er opfyldt. Selv om overenskomsten ikke er trådt i kraft nu, indebærer den forpligtelser for Elgiganten. Det er en grundlæggende arbejdsretlig regel, at en arbejdsgiver kun skal acceptere at blive mødt med ét overenskomstkrav for en given arbejdsfunktion. Konsekvensen af at tillægge 3F en konfliktret vil være, at man tvinger arbejdsgiveren til at have dobbelt overenskomstdækning. Arbejdsgiveren har en berettiget og beskyttet forventning om ikke at blive offer for indbyrdes grænsestridigheder mellem lønmodtagerorganisationer inden for samme hovedorganisation. Konsekvensen af at tillægge 3F en lovlig konfliktret er endvidere, at den mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK forhandlede 50 pct.-regel, der har eksisteret siden 1948, reelt bliver illusorisk. Endvidere henhører arbejdet på Elgigantens lagre ikke under 3F's naturlige, faglige dækningsområde. Kontor- og lageroverenskomsten med HK er skræddersyet til de arbejdsvilkår, som lagerekspedienterne i Elgiganten har, og dette må have indflydelse på vurderingen af 3F's interesse i en konflikt. 3F har historisk set ikke dækket arbejde, der overvejende består af kontor- og lagerekspedition. 3F har derfor ikke en beskyttelsesværdig interesse i at overenskomstdække området. Elgigantens lagerekspedienter er ansat som funktionærer, da de overvejende beskæftiger sig med lagerekspedition i tilknytning til butikkerne. Lagerekspedienterne yder endvidere kunderne rådgivning om forsikringer, ligesom de skal have et overordnet kendskab til købelovens reklamationsregler. Der foregår i vid udstrækning betaling for varer og ekstrasalg af varer fra lagerekspeditionen, ligesom lagerekspedienterne er bemyndiget til at tage varer retur og tilbageføre penge til kundernes konti. Lagerekspedienterne er desuden ansvarlige for daglig afstemning af kassen. Funktionærloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til ulempe for funktionæren. 3F's overenskomst forudsætter, at medarbejderne ikke er funktionærer. Medarbejderne kan kun opnå funktionærlignende vilkår efter nærmere bestemte retningslinjer. Sammenfattende er de af 3F afgivne konfliktvarsler ikke lovlige.

13 - 13 LO har anført bl.a., at den varslede konflikt til støtte for overenskomstdækning af lagerarbejdet hos Elgiganten er lovlig. Arbejdet henhører under forbundets naturlige, faglige dækningsområde, og 3F's overenskomst dækker da også tilsvarende lagerarbejde på andre virksomheder. Det bestrides ikke, at det omtvistede arbejde også omfattes af det faglige gyldighedsområde for landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK Handel for kontor og lager. Arbejdet er imidlertid ikke allerede dækket af overenskomst, idet kontor- og lageroverenskomsten mellem HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver ikke er tiltrådt for Elgiganten med undtagelse af afdelingen i Hjørring. Som følge heraf finder grundsætningen om konkurrerende overenskomstkrav fra forbund inden for samme hovedorganisation ikke anvendelse og kan således ikke afskære forbundets konfliktret. Elgiganten har bevidst valgt ikke at indgå overenskomst for andre af sine lagre end det i Hjørring uanset adgangen hertil i kontor- og lageroverenskomsten, og Elgiganten har derfor ikke en berettiget eller beskyttet forventning om ikke at blive mødt med andre overenskomstkrav. 3F har en særlig stærk interesse i at overenskomstdække arbejdet, da landsoverenskomsten mellem HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver ikke er tiltrådt for Elgiganten, hvorfor forbundets medlemmer ikke aktuelt er sikret overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdsmarkedspension. For så vidt angår Dansk Arbejdsgiverforenings påstand om henvisning til faglig voldgift har LO anført, at påstanden må afvises, allerede fordi det indklagede forbund ikke er part i HKlandsoverenskomsten og dermed hverken påtale- eller fortolkningsberettiget. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Det er fast antaget, at en faglig organisation som udgangspunkt ikke lovligt kan etablere konflikt over for en arbejdsgiver med henblik på at opnå overenskomst på et arbejdsområde, der allerede er dækket af en overenskomst med et andet forbund, når de konkurrerende organisationer begge er medlemmer af samme hovedorganisation, og at fravigelse fra udgangspunktet forudsætter, at der foreligger meget stærke grunde. Elgiganten har i kraft af sit medlemskab af Dansk Erhverv Arbejdsgiver tiltrådt Landsoverenskomst for kontor og lager mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK Han-

14 - 14 del. Det fremgår af overenskomstens 18, litra b, at det er en betingelse for, at overenskomsten kan anvendes, at HK på tidspunktet for kravets fremsættelse som medlemmer har mindst 50 pct. af de beskæftigede inden for det område, som overenskomsten tilsigter at omfatte. Der er enighed om, at denne betingelse ikke er opfyldt for Elgigantens lagre bortset fra lageret i Hjørring. Elgiganten har ikke efter bestemmelsen i overenskomstens 18, litra b, 2. afsnit, fremsat ønske om, at overenskomsten skal finde anvendelse på lagre, hvor 50 pct.-betingelsen ikke er opfyldt. LO har ikke bestridt, at arbejdet på Elgigantens lagre falder ind under det faglige område for overenskomsten med HK. Selv om overenskomsten således ikke er i kraft som følge af, at 50 pct.-betingelsen ikke er opfyldt, medfører tiltrædelse af overenskomsten visse retsvirkninger. Således fremgår det af overenskomstens 18, litra e, at HK, selv om betingelsen ikke er opfyldt, er forhandlingsberettiget for sine medlemmer over for virksomheder, der disponerer i strid med væsentlige principper i overenskomsten eller andre lignende uoverensstemmelser, f.eks. ved at aflønne under overenskomsten, og i tilfælde af, at der foreligger problemer vedrørende lovgivning om ansættelses- og arbejdsforhold. Overenskomsten vil kunne anvendes fuldt ud på Elgigantens lagre, så snart 50 pct.-betingelsen måtte blive opfyldt, og hvis der indgås overenskomst med 3F, vil der herefter bestå dobbeltdækning. Arbejdsretten tillægger det særlig vægt, at 50 pct.-reglen har eksisteret siden 1948, og at den selv om den er omdiskuteret har været opretholdt ved hver overenskomstfornyelse siden. Den er således nu i over 60 år indgået som en fast og væsentlig bestanddel af overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK, og denne overenskomsts forgængere. Efter det oplyste har der ikke tidligere været gjort forsøg fra andre LO-forbund på under henvisning til 50 pct.-reglen at iværksætte kollektive kampskridt med henblik på at få indgået konkurrerende overenskomster på et område dækket af overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK, og Arbejdsretten finder ikke holdepunkter for at antage, at 50 pct.-reglen nu skulle kunne begrunde en adgang for et andet LO-fagforbund hertil. På denne baggrund finder Arbejdsretten, at 3F, der tilhører samme hovedorganisation som HK (LO), ikke lovligt kan etablere konflikt med henblik på at opnå overenskomst for arbejdet på Elgigantens lagre, idet det bemærkes, at der ikke findes at foreligge meget stærke grunde, som kan føre til et andet resultat.

15 - 15 Der er herefter ikke anledning for Arbejdsretten til at tage stilling til, om arbejdet på Elgigantens lagre henhører under 3F s naturlige, faglige dækningsområde. Efter det anførte tager Arbejdsretten klagers principale påstand til følge. Thi kendes for ret: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund skal anerkende, at 1. konfliktvarsel af 16. juni 2011 og 2. konfliktvarsel af 4. november 2011 er ulovlige og skal trækkes tilbage. I sagsomkostninger til Arbejdsretten skal Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund betale kr.

Kendelse af 20. oktober 2014 i faglig voldgift FV : CO-industri på egne vegne og for HK/Privat (advokat Nicolai Westergaard)

Kendelse af 20. oktober 2014 i faglig voldgift FV : CO-industri på egne vegne og for HK/Privat (advokat Nicolai Westergaard) Kendelse af 20. oktober 2014 i faglig voldgift FV 2013.0199: CO-industri på egne vegne og for HK/Privat (advokat Nicolai Westergaard) mod DI overenskomst I ved DI for SEAS-NVE Amba (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 i sag nr. A 2007.696: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK Mimersvej 4 4600 Køge (konsulent Lars Ørskov Schmidt) mod

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR2011.0365: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 25. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 25. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 25. marts 2010 i sag nr. A2006.351: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S Biintervenient: FTF

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009

Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 i sag nr. A2007.885: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I på egne vegne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. oktober 2012. faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. oktober 2012. faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 3. oktober 2012 i faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) (advokat Pernille Leding)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening for Roskilde Kommune og Odsherred Kommune (advokat Jørgen Vinding) Flere tjenestesteder 2

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 26. marts 2009 i Faglig voldgiftssag FV. 2008.0223: HK Handel (Advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for 7-Eleven, Stationscentret 5 i Roskilde (Advokat

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Coop Danmark A/S (advokat, HR-chef Anders Terp-Hansen) Uoverensstemmelsen angår aflønningen

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 013-2014 Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 9.august 2007

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 9.august 2007 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 9.august 2007 i sag nr. A2006.479: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere