Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012"

Transkript

1 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén, Mette Fuglsig Schjødt, Lillian Gade Abrahamsen, Line Crump Horsted, Ulla Dahlbom, Nada Hawa, Preben Sørensen, Maria Dyhrberg Rasmussen og Leo F. Hansen. Christina Broxgaard Collstrup var referent. Jette Ohlsen, Karin Fenger Ellekrog, Rita Kristensen og Britta Bertel Ad pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt Ad pkt. 2. Godkendelse af referat fra mødet i udvalget den 26. marts Referat godkendt. Ad pkt. 3. Bidrag til udviklingsredegørelse 2013 Punktet indledtes med, at Ulla Dahlbom beskrev, hvad der pt. arbejdes meget med på den pædagogiske assistentuddannelse. I forhold til det ledelsesmæssige, det administrative og det organisatoriske: Samarbejde om optag af de elever, som ikke kommer fra grundforløbet. Halvårlige dialogmøder med repræsentanter fra FOA, SFO lederforeningen, dagtilbudslederforeningen, pædagogisk konsulent og konsulent fra Løn og personale fra Børn og unge, Århus kommune. Fra Social- og sundhedsskolens pædagogiske assistentuddannelse deltager uddannelseschef, praktikkoordinator og elev koordinator. Tæt dagligt samarbejde om administrative og koordinerende opgaver (B/U + elevsekretær +praktikkoordinator) Samarbejde om afholdelse af helhedsevalueringer i elevernes praktikperiode (elevkoordinator + B/U) I forhold til elever - praktik- skole: Infomøde med eleverne ved start på uddannelse repræsentanter fra Børn og unge samt lederforeningerne Praktikvejlederkurser á 2 dages varighed På elevernes 1. studiedag deltager praktikvejlederne sammen med eleverne 2-3 studiedage for eleverne i hver af de to praktikperioder Midtvejsbesøg af kontaktlærerne på praktikstederne Elevkoordinator er brobygger for elever med særlige behov med ekstra besøg/kontakt til praktiksted En skriftlig skolevejledning lavet af eleven i samarbejde med sin kontaktlærer sendes til praktikstedet 1

2 Følgende fire områder blev nævnt som kommende indsatsområder: Indsatser for at styrke studiemiljøet og det sociale Indsatser der styrker den faglige identitet og stolthed Indsatser for at fremme en tydelig og konsekvent fraværspolitik Indsatser for at styrke klassekultur og fremmøde som et fælles ansvar Nada Hawa foreslog, at FOA fremover kunne deltage i informationsmøderne for de nye elever, da FOA er et vigtigt element i elevens uddannelse. Karin Ejlersen spurgte, om praktikvejlederkurserne også kører efter samme koncept på Socialog sundhedsuddannelsen. Hertil svarede Ulla Dahlbom, at praktikvejlederkurserne er tilrettelagt som et kursus af to dages varighed til praktikvejledere. På mødet var følgende udviklingsområder fremme på den pædagogiske assistentuddannelse: Udviklingsområder: Inklusion Sprogudvikling Øget differentiering Øget dokumentation af ydelser Teknologi Øget velfærdsteknologi Efterspørger i øget grad individuelle tilbud Indsatsområder er accepteret hos medarbejderne; Læreplaner, Sundhed og ude liv samt læring Udvikling er en del af hverdagen Ufaglærte pædagogmedhjælpere tilbydes uddannelse på pædagogisk assistent Teknologisk udvikling, så som vuggerobotter o.l. Ulla Dahlbom udtrykte en generel oplevelse af, at fagligheden inden for området er vokset. Mette Fuglsig Schjødt påpegede, at der efterhånden også er en tendens til, at der findes for mange overkvalificerede pædagogiske medarbejdere. Nada Hawa berettede, om hendes oplevelse af mødet med inklusion i praktikken. Hun påpegede, at man ikke er blevet introduceret til dette indsatsområde på hendes skoleophold indtil videre. Mette Fuglsig Schjødt oplyste, at der generelt er færre penge til specialområdet, hvilket også har en betydning for arbejdet med inklusion. Kommunerne visiterer anderledes, og dagtilbuddene skal bredt kunne håndtere alle typer børn. Britta Knudsen oplyste, at inklusion også bruges på voksenområdet, men er mere specialiseret og der er krav om meget mere ydelsesspecifik dokumentation. Mette Fuglsig Schjødt mente, at skolen skal forberede eleverne på den pædagogiske diskussion omkring udviklingen, lige som de bør introduceres til arbejdsmiljø. Pædagogiske assistenters ansættelse efter endt uddannelse Tine Thordén spurgte til, om der fremadrettet bliver udarbejdet statistikker på ansættelse af pædagogiske assistenter, nu hvor der igen er åbnet op for ansættelser i Aarhus Kommune. Ulla Dahlbom svarede, at det er noget, som man gerne vil arbejde med. Der er ikke ændringer i forhold til jobmuligheder i Aarhus Kommune for de pædagogiske assistenter. Britta Knudsen udtrykte, at man gerne så flere pædagogiske assistenter indenfor specialområdet, men i øjeblikket er der ingen stillinger ledige. Nogle områder har udtrykt ønske om, at de ansatte kan begå sig inden for både social- og sundhedsområdet og inden for det pædagogiske område. 2

3 Leo F. Hansen opsummerede og bemærkede, at der til praktikområdet er der udarbejdet rammer for helhedsevalueringer samt vejledning i den gode praktik. I forhold til social- og sundhedsuddannelsen: Hvilke udviklingstendenser ses inden for social- og sundhedsområdet? Rie Sørensen bemærkede, at ændringer i opgaverne ude i kommunerne betyder, at man kigger på organiseringen af akutfunktioner og korttidsophold, og i den forbindelse vil der blive mere fokus på sygeplejerskerne. Udviklingsområder: Optimering af det sundhedsfaglige Fra borger til patient Udvikling af samarbejde i mellem det regionale i form af sundhedsaftaler Praktiserende læger mere aktive Oprustning af korttidsafsnit Minisygehuse Kompetenceudvikling Ændret serviceniveau Rehabilitering Social- og sundhedsassistenter overtager social- og sundhedshjælperstillinger Tele Care velfærdsteknologi Fagligheden udfordres Større enheder Øget selvhjælpsudbud Apoteket Reduktion af sengepladser Hjemmebehandling Social forpligtelse Frivillige i forhold til det aktive liv Rie Sørensen påpegede også, at der er udfordringer i at holde fast i det almindelige liv. Karin Ejlersen oplyste, at der nu også er tendens til at nedlægge enheder for at kunne gøre arbejdet mere rationelt i form at større samlede enheder. Antallet af svært demente er kraftigt stigende. De skal ikke nødvendigvis i special-plejehjem. Tendensen bliver, at plejehjemmene i fremtiden hovedsagligt vil huse demente. Andre borgere skal klares i hjemmene. I forhold til psykiatrien: Udviklingsområder Sociale medier Flere sygeplejersker, færre assistenter Maria Dyhrberg supplerede med at berette, at der er fokus på teknologien og fremtiden. Århus Social- og Sundhedsskole har et samarbejde med VIA, som også gør at vi kan være på forkant med udviklingen. Ad pkt. 4. Orientering om arbejdet med den lokale uddannelsesplan på social- og sundhedsuddannelsen. Maria Dyhrberg Rasmussen orienterede herom. Overgangen til den nye lokale uddannelsesordning er udsat til 1. januar Dette betyder, at vi dimitterer de første social- og sundhedshjælpere i januar 2014 og de første social- og sundhedsassistenter i oktober

4 Der bliver lagt op til, at eleverne skal kunne noget mere, når de kommer ud i praktikken. Hvis skolerne skal gøre eleverne mere øvede, så vil det også indebære indkøb og klargørelse til at kunne løfte en sådan opgave. Dette har skolerne gjort Undervisningsministeriet opmærksom på. Stiller man for store krav i forhold til optagne elever, i forhold til tiden og i forhold til niveauet efter 9 års skolegang? Der kommer en ny høringsrunde, men der er ikke fastsat yderligere datoer omkring denne. Ad pkt. 5. Optagelse af social- og sundhedsassistentelever Karin Ejlersen gav udtryk for en oplevelse af et nedadgående fagligt niveau, når social- og sundhedsassistenteleverne kommer ud i 3. praktik. Lillian Gade Abrahamsen spurgte om det er indtrykket, at man har slækket på kravene i 1 og 2 praktik, hvilket gør det sværere at gennemføre 3. praktik. Karin Ejlersen svarerede, at når man når til helhedsevalueringerne, kan der opstå underen over, at man ikke har fanget problemstillingen tidligere i elevens praktikforløb. Vibeke Engell-Sørensen berettede, at hun ofte møder elever i første praktik, hvor oplevelsen er, at eleven havde været bedst tjent med at arbejde et par år som social- og sundhedshjælper, inden man går videre på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Leo F. Hansen påpegede at vi, som skole, har en forpligtelse til at udvælge de bedste kvalificerede ansøgere. Skolen kender eleverne fra skoleundervisningen, og vil gerne være vejledende i forhold til ansættelse af social-og sundhedsassistentelever. En god gennemført social-og sundhedshjælperuddannelse bør kunne give adgang til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Karin Ejlersen gav udtryk for, at man oplever, elever som har haft svært ved at gennemføre social- og sundhedsuddannelsen også får svært ved at gennemføre social- og sundhedsassistentuddannelsen. Dette er problematisk, da eleverne gerne skulle opleve et udviklingsforløb og ikke et nederlag. Maria Dyhrberg Rasmussen oplyste, at man fra skolens side er meget opmærksomme på proceduren omkring optagelse af elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Mette Fuglsig Schjødt påpegede, at udgangspunktet er, at man med gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse er egnet til/kvalificeret til at gå videre på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Lilian Gade Abrahamsen berettede, at man i psykiatrien har nedsat en arbejdsgruppe, som pt. arbejder med en arbejdsgivers rolle i forhold til ansættelse af elever. Line Crump Horsted oplyste, at man nu tager samtalen med social- og sundhedshjælpereleverne på et tidligere tidspunkt, for at forberede eleverne på krav og forventninger videre i uddannelsen som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Konklusion: Karin Ejlersen sluttede punktet af med at konstatere, at det havde været en god drøftelse, og mente ikke, at der er behov for at arbejdsgiverne drages yderligere ind i optagelsen af socialog sundhedsassistentelever. Ad pkt. 6. Identificering af palliative symptomer opfordring fra Region Midtjylland Leo F. Hansen informerede om opfordringen fra Region Midtjylland. Maria Dyhrberg Rasmussen påpegede, at vi udbyder valgfag med fokus på det palliative område både på social- og sundhedshjælper- og assistentuddannelsen../. Udkast fra Maria Dyhrberg Rasmussen til fagbeskrivelse er vedlagt dette referat. 4

5 Ad pkt. 6. Drøftelse af praktikplans-skabelon Opsamling på punktet fra sidste møde. Lilian Gade Abrahamsen oplyste, at psykiatrien og somatikken har udarbejdet en praktikplansskabelon, som allerede er taget i brug../. Praktikplans-skabelon fra psykiatrien er vedlagt. Ad pkt. 7. Punkter til næste møde i september. Næste møde afholdes mandag den 17. september Ny lokal undervisningsplan, trin 1 (Hvis der endnu ikke er nyt fra Undervisningsministeriet, så udsættes punktet til mødet den 26. november 2012) Ad pkt. 8. Eventuelt. Der har været henvendelser fra praktikken vejledningen til den gode praktik. Der gives udtryk for, at der er for meget fokus på skoledelen, til trods for at vejledningen også skulle omhandle den gode praktik. 5

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30)

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) side 1 Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune (AFBUD) Lone Smedegaard, FOA Susanne Døssing,

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen September 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Nøgletal 2011 2012

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Selvom sommerferien er lige om hjørnet nu, så fortsætter vi på indtil uge 29. Herefter holder vi ferie frem til starten af august. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 16. marts 2006 J.nr.: 5.01.01 Sagsbehandler: kol Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser torsdag

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG

PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG PRAKTIK DER VIRKER INSPIRATIONSKATALOG Indhold 1 2 3 4 5 6 Hvad fungerer godt og hvad vil du ændre? Side 7 Find hjælp til at skabe forandring Side 9 Lad dig inspirere! Side 15 Hørt undervejs Side 25 Anbefalinger

Læs mere

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (inkl. trepartsmøde fra 13:00 14:00) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: UCSJ, Campus

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hans Henrik Gaardsøe, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen, Eva Glæsner

Læs mere