Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005."

Transkript

1 Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange og sammenhængende uddannelsesforløb) 1 I lov nr. 343 af 16. maj 2001 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. juli 2004, som ændret ved 40 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og 6 i lov nr. 590 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 3 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tilrettelægges endvidere som et sammenhængende forløb, der består af uddannelsen til social- og sundhedshjælper og uddannelsen til social- og sundhedsassistent.«2. I 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Uddannelsen varer som sammenhængende forløb, jf. 3, stk. 2, 2 år og 10 måneder med mindst 56 ugers skoleundervisning.«3. I 10, stk. 1 indsættes efter 1. pkt. som nyt pkt.:» Uddannelsesordningerne for social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse skal rumme mulighed for, at en elev med tilslutning fra sin arbejdsgiver kan vælge imellem at begynde uddannelsen med et praktikforløb eller med skoleundervisning.«4. 13 affattes således:» 13. Institutioner, der udbyder grundforløbet og uddannelserne, optager elever efter ansøgning. Stk. 2. Ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse, der opfylder kravene i 11, og som har indgået en ansættelsesaftale med et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat arbejdsgiver, jf. 14, har krav på at blive optaget, jf. dog 13 b. Stk. 3. Institutionernes optagelse af ansøgere uden ansættelsesaftale er betinget af, at ansøgerne ud over adgangsbetingelserne samt eventuelle sprogkrav fastsat i medfør af 8, stk. 1, opfylder de fastsatte supplerende personlige kvalifikationskriterier, jf. stk. 4. Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter generelle supplerende personlige kvalifikationskriterier for optagelse til grundforløbet og til social- og sundhedshjælperuddannelsen for ansøgere uden ansættelsesaftale.«5. Efter 13 a indsættes:» 13 b. Offentlige og private arbejdsgivere kan ansætte elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse ud over de henviste elever, jf. 13 a, i et antal svarende til

2 2 højst halvdelen af det antal praktikpladser, som regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed for institutionerne i regionen, jf. 22 b, stk. 1.«6. 43 ophæves. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Stk og 13 b har først virkning fra den 1. januar 2007.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Lovforslaget skal bidrage til at opfylde regeringens målsætning om, at flere unge, herunder praktisk orienterede unge og unge med udenlandsk baggrund, får en ungdomsuddannelse. Forslaget bygger for så vidt angår oprettelse af en praktikadgangsvej på anbefalinger fra udvalget om mesterlære og skal ses i sammenhæng med lovforslag om ændring af erhvervsuddannelsesloven (Genindførelse af mesterlæren), som fremsættes samtidig med dette forslag. Regeringen ønsker at styrke mulighederne for praktiske indgange til uddannelserne ud over, hvad mesterlæreudvalget har foreslået. Derfor skabes der med lovforslaget en ny rettighed for unge og deres praktiksteder til at vælge imellem at påbegynde uddannelsen i praktik eller på skole. Lovforslaget indeholder desuden enkelte forslag, der er resultat af evalueringerne af de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser, som er gennemført i , og som skyldes den gældende lovs bestemmelse om lovrevision i Udvalget om mesterlære blev nedsat i forlængelse af regeringsgrundlaget Nye mål fra februar 2005, hvoraf det fremgår, at regeringen agter at indføre mesterlæren som et supplement til de eksisterende muligheder for at tilrettelægge erhvervsuddannelserne. Regeringen besluttede efterfølgende, at uddannelsen til social- og sundhedshjælper og den pædagogiske grunduddannelse skulle indgå i udvalgets arbejde. Udvalget, der var sammensat af medlemmer udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Landsorganisationen i Danmark, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Undervisningsministeriet, afgav sin rapport til regeringen i juni I rapporten anbefalede udvalget, at der bliver to adgangsveje til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse. En praktisk adgangsvej, hvor eleven optages på uddannelsen ved at indgå en uddannelsesaftale med en kommune, og en skoleadgangsvej, hvor eleven optages på uddannelsen ved ansøgning til skolen. Efter de gældende regler er der alene en skoleadgangsvej. Loven om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser blev vedtaget af Folketinget i 2001 (Folketingstidende , Folketingets Forhandlinger, spalte 5720, 7339, 7705, Tillæg A, spalte 5383, 5360, Tillæg B, spalte 926 og Tillæg C, spalte 669) og udgjorde en reform af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Reformen havde til formål at skabe gode og tidssvarende uddannelser, der kan tiltrække tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til social- og sundhedssektoren. Reformen indebar, at uddannelserne fik en ny struktur, bestående af et fælles grundforløb, social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse samt en overbygningsuddannelse til social- og sundhedsassistent. Med reformen blev det hidtidige indgangsår erstattet af et skolebaseret grundforløb med en længde på normalt 20 uger med mulighed for forlængelse med indtil 20 uger til i alt 40 uger for den enkelte elev. Uddannelserne blev forlænget for at styrke elevernes omsorgsrettede og almene kompetencer og for at bringe uddannelserne på niveau med og ligestille dem med de øvrige erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Den hidtidige adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser blev afskaffet, idet social- og sundhedsassistentuddannelsens faglige indhold efter reformen opfylder de faglige forudsætninger for optagelse på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Som noget nyt blev optagelse af elever til uddannelserne et rent skoleanliggende således, at ansøgere til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser skulle søge om optagelse på en social- og sundhedsskole, i mod-

4 4 sætning til den indtil da gældende ordning, hvor der skulle søges om optagelse i den enkelte kommune eller det enkelte amt. Som en del af reformen blev der i udvalgte amter samt i Københavns Kommune iværksat forsøg, hvorefter social- og sundhedsassistentuddannelsen er blevet udbudt som et sammenhængende uddannelsesforløb bestående af social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen og eventuelt indledt gennem et grundforløb. Det følger af 43 i den gældende lov, at loven skal tages op til revision i folketingsåret Af lovens forarbejder fremgå, at revisionen skal belyse om de forudsætninger og mål, som ligger til grund for loven, er blevet indfriet. Undervisningsministeriet har på den baggrund iværksat to evalueringer: Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som er gennemført i 2004 af Teknologisk Institut og Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, samt Kontraktsammenhæng evaluering af forsøg med sammenhængende forløb på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som er udarbejdet af Social- og sundhedsskolen i Ringkøbing Amt i Begge evalueringer er afleveret til Undervisningsministeriet i Evalueringen af reformen viser, at amter, kommuner og skoler generelt er positive over for hovedparten af de ændringer, der blev gennemført ved reformen. Evalueringen viser også, at flere unge er kommet ind på uddannelserne og at flere fortsætter fra grundforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen, hvortil kommer at flere fortsætter i assistentuddannelsen. Kommuner og amter vurderer ifølge evalueringen generelt, at de færdiguddannede efter reformen kan honorere de aktuelle og forventede kvalifikationskrav i social- og sundhedssektoren. Evalueringen viser imidlertid også, at et flertal af kommunerne anser skoleoptaget for at være en forringelse af optagelsessystemet. Der peges blandt andet på, at de personlige samtaler med ansøgerne er faldet bort, at ansøgerne primært udvælges ud fra deres formelle studiemæssige kompetencer, mens de personlige kompetencer og realismen i deres forventninger til arbejdets krav ikke i tilstrækkelig grad indgår i vurderingen. Dertil kommer, at kommunerne ikke på samme måde som tidligere kan anvende de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i individuelle handlingsplaner i den kommunale uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsats. Evalueringen af forsøget med et sammenhængende uddannelsesforløb til social- og sundhedsassistent er meget positiv og peger på, at forløbet har tiltrukket flere målbevidste unge, der ønsker et direkte forløb til assistentuddannelsen enten som slutuddannelse eller som adgangsgrundlag for en mellemlang videregående sundhedsuddannelse. Ifølge evalueringen ville kun 1/3 af eleverne i det sammenhængende forløb alternativt have valgt at begynde på grundforløbet eller social- og sundhedshjælperuddannelsen, såfremt det sammenhængende forløb ikke havde været en mulighed. 2. Lovforslagets indhold Der indføres fra 1. januar 2007 en praktikadgangsvej til social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse ved siden af skoleadgangsvejen som en parallel til praktikadgangsvejen i erhvervsuddannelserne. Ordningen går ud på, at elever kan optages til uddannelsen på grundlag af en ansættelsesaftale med et praktiksted, dvs. vedkommende ansættelsesmyndighed eller private arbejdsgiver. Da uddannelsesområdet er dimensioneret indføres en kvoteordning for at sikre, at der bliver pladser til elever fra både praktik- og skoleadgangsvejene. Ansættelsesmyndighederne og de private leverandører får med denne ordning krav på at besætte indtil halvdelen af pladserne med elever fra praktikadgangsvejen. De øvrige praktikpladser, der oprettes som led i den kommunale dimensioneringsforpligtelse, skal besættes med elever, som skolerne har optaget (skoleadgangsvejen). Regeringen forventer, at den enkelte kommunalbestyrelse udnytter denne mulighed med hensyn til uden om skoleoptaget at ansætte indtil halvdelen af de elever, som kommunen har praktikpladser til. Undervisningsmini-

5 5 steriet vil følge udviklingen med henblik på yderligere lovændringer, såfremt det mod forventning skulle vise sig, at kommunalbestyrelser i ikke uvæsentligt omfang afstår fra at anvende halvdelen af praktikpladskapaciteten til den nye praktikadgangsvej. For yderligere at styrke uddannelsesmulighederne for praktisk orienterede unge indgår det i lovforslaget, at de to uddannelser skal kunne påbegyndes enten med et praktikophold eller med et skoleophold efter elevens og praktikstedets fælles valg. Lovforslaget vil ud over de ændringer, som vedrører praktiske indgange, omfatte en formalisering af det i indledningen omtalte forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb. Endvidere ophæves revisionsbestemmelsen, da formålet med den opfyldes med dette lovforslag. Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2006, dog således at indførelsen af to adgangsveje til social- og sundhedshjælperuddannelsen efter forslaget først får virkning samtidig med kommunalreformen den 1. januar Undervisningsministeriet har gennemført en ligestillingsvurdering af lovforslaget med det formål, at undersøge om forslaget indebærer forskellige konsekvenser for kvinder og mænd både tilsigtede og utilsigtede. Ligestillingsvurderingen har ikke identificeret konsekvenser af lovforslaget med betydning for ligestillingen mellem kønnene (Udeladt) 9. Høring. Lovforslaget har været til høring i følgende organisationer m.v.: Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Elevorganisationen SOSU (FOA - Fag og Arbejde), FOA - Fag og Arbejde, Frederiksberg Kommune, Fællesforeningen for Hjemmeservice, Hovedstadens Sygehusfællesskab, 3F, Københavns Kommune, Rådet for Erhvervsrettede Ungdomsuddannelser, Sammenslutningen af Ledere ved skolerne for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser samt Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser. Endvidere er lovforslaget lagt frem på Undervisningsministeriets hjemmeside. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Forslaget til et nyt stk. 2 i lovens 3 indebærer, at institutionerne skal udbyde social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen både som enkeltstående uddannelser og som et sammenhængende forløb. Forløbet indledes med social- og sundhedshjælperuddannelsen, jf. lovens 4, og afsluttes med social- og sundhedsassistentuddannelsen, jf. lovens 5. Forløbet kan indledes med et grundforløb - enten det almindelige grundforløb, der er for elever, der kommer direkte fra grundskolen og for andre med behov for et grundforløb, jf. lovens 2, stk. 1 og 3, eller det særligt tilrettelagte grundforløb for voksne elever, der har brug for indføring i dansk sprog, kultur- og samfundsforståelse, jf. lovens 2, stk. 4. I lighed med social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen som enkeltstående uddannelser, kan det sammenhængende forløb kun gennemføres på grundlag af en ansættelsesaftale mellem eleven og en arbejdsgiver, jf. lovens 14. Det vil være muligt at gennemføre forløbet i en kombination

6 6 med forskellige arbejdsgivere eksempelvis således, at social- og sundhedshjælperuddannelsen gennemføres på grundlag af en ansættelsesaftale mellem eleven og en kommunalbestyrelse eller en privat arbejdsgiver, mens den afsluttende social- og sundhedsassistentuddannelse gennemføres på grundlag af en ansættelsesaftale mellem eleven og et regionsråd. Et eventuelt grundforløb kan ikke være omfattet af ansættelsesaftale mellem eleven og en arbejdsgiver. I henhold til lovens 22 b, stk. 2, dimensionerer undervisningsministeren et årlig antal uddannelsespladser på den enkelte institution i overensstemmelse med behovet for færdiguddannede. Dimensioneringen skal derfor tage hensyn til de elever, der gennemfører uddannelserne som sammenhængende forløb. Forslaget skal tilgodese de elever, der er afklarede i deres ønske om en social- og sundhedsassistentuddannelse, men som ikke har en social- og sundhedshjælperuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og dermed ikke opfylder de formelle adgangskrav til uddannelsen. Evalueringen Kontraktsammenhæng evaluering af forsøg med sammenhængende forløb, som omtalt i afsnit 1, viser, at et kombineret og sammenhængende forløb tiltrækker flere unge, der er afklarede i deres uddannelsesønsker om en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse. Forslaget vil derfor medvirke til, at der også i fremtiden vil være tilstrækkelig med færdiguddannede til at honorere efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft inden for plejeområdet. Til nr. 2 Bestemmelsen er en konsekvens af forslaget i nr. 1. Det sammenhængende forløb skal vare 2 år og 10 måneder da uddannelsens to elementer varer henholdsvis 1 år og 2 måneder og 1 år og 8 måneder. I øvrigt gælder lovens almindelige bestemmelser om uddannelserne også for det sammensatte forløb. Til nr. 3 En institution skal efter forslaget indrette sine uddannelsesordninger for social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse sådan, at elever med tilslutning fra deres arbejdsgivere kan vælge imellem at påbegynde deres uddannelse med et praktikforløb eller med skoleundervisning. For at institutionerne kan tage de fornødne økonomiske hensyn ved tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbene, vil der ikke være krav om, at valgmuligheden skal foreligge ved hvert enkelt elevoptag. For eksempel kan en institution, der optager elever med uddannelsesstart i januar og august, vælge at tilrettelægge optagene således, at det uddannelsesforløb, der begynder i januar, indledes med en praktikperiode, og det forløb der begynder i august, indledes med skoleundervisning. Elevens mulighed for at påbegynde uddannelsen med en praktikperiode ændrer ikke ved den struktur, der i øvrigt følger af reglerne for uddannelserne. Således vil antallet af skoleperioder og praktikperioder samt varigheden af den enkelte periode være ens, uanset om uddannelsen påbegyndes med en praktikperiode eller med skoleundervisning. Ligeledes skal institutionen sammen med eleven udarbejde en personlig uddannelsesplan for det samlede uddannelsesforløb i overensstemmelse med lovens 32. Til nr. 4 og 5 Forslaget i nr. 4 om en ændret affattelse af lovens 13 om optagelse til grundforløbet og til uddannelserne skal ses i sammenhæng med forslaget i nr. 5 til en ny 13 b kvotering af optagelseskapaciteten, den uændrede 13a om skolernes henvisning af elever til de ansættende myndigheder og den uændrede 14 om indgåelse af ansættelsesaftaler Med forslaget får kommunalbestyrelserne i langt højere grad end efter de gældende regler gældende indflydelse på, hvilke unge og voksne der ansættes i kommunen som elever. Kommunalbestyrelsen får dermed mulighed for

7 7 at udvælge elever til uddannelserne i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagne ansættelses- eller personalepolitik mv. Ordningen indebærer efter forslaget til 13, stk. 1, at den enkelte institution optager elever efter ansøgning. Dette svarer til optagelsessystemet (skoleoptaget) efter de gældende regler, hvorefter ansøgning om optagelse til grundforløbet og uddannelserne sker til den enkelte institution, der - såfremt ansøgeren optages på uddannelsen - formidler en ansættelsesaftale mellem den kommende elev og et amtsråd eller en kommunalbestyrelse, jf. 13 a.. Forslaget til 13, stk. 2, giver mulighed for, at optagelse på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og den pædagogiske grunduddannelse også kan ske på grundlag af en ansættelsesaftale med et praktiksted, dvs. med vedkommende ansættelsesmyndighed eller private arbejdsgiver, der er leverandør til en offentlig myndighed af personlig og praktisk hjælp til borgerne. De ansøgere, der på denne måde ansættes med elevkontrakt, får efter forslaget i nr. 5 til 13 b, ret til at blive optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen henholdsvis den pædagogiske grunduddannelse på en institution, hvortil den pågældende kommunalbestyrelse eller regionsråd, jf. 22 b, stk. 1, har stillet praktikpladser til rådighed. Optagelse på grundlag af ansættelsesaftale kan efter forslaget i nr. 5 dog højst ske med et antal svarende til halvdelen af det antal praktikpladser, som regionsrådet eller kommunalbestyrelsen inden for den enkelte uddannelse har stillet til rådighed, jf. 22 b, stk. 1, der er uændret. Et regionsråd eller en kommunalbestyrelse kan undlade at bruge sin kvote og derved overlade sit optag af elever helt eller delvist til den eller de skoler, som myndigheden henviser elever til. Der er efter bestemmelsen ikke hjemmel til, at en ansættelsesmyndighed kan overlade sin kvote af elever til en anden ansættelsesmyndighed. De social- og sundhedshjælperelever, der ansættes af private udbydere af personlig pleje og praktisk hjælp, indgår i beregningen af optagelseskvoten for den eller de kommunalbestyrelser/regionsråd, som har godkendt den private udbyder. Bestemmelsen og dermed det foreslåede optagelsessystem indebærer, at de regionale og kommunale ansættelsesmyndigheder samt de respektive institutioner på regionsplan får en yderligere tilskyndelse til at indgå i et tæt samarbejde, der kan sikrer en fornuftig varetagelse af elevoptaget inden for den enkelte region. Til nr. 6 Revisionsbestemmelsen foreslås ophævet, da formålet med den er opfyldt. Til 2 Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2006, således at skolerne hurtigst muligt kan udbyde det sammenhængende forløb til social- og sundhedsassistent og muligheden for at begynde social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse med et praktikforløb. Indførelsen af to adgangsveje foreslås at få virkning samtidig med kommunalreformen den 1. januar 2007 således at ændringerne kan medtænkes i de samlede ændringer inden for social- og sundhedsuddannelserne herunder ændringerne af institutionernes forhold.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 3. Uddannelserne efter grundforløbet tilrettelægges som vekseluddannelser, således at der skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. 5. Social- og sundhedsassistentuddannelsen, der bygger på social- og sundhedshjælperuddannelsen, varer 1 år og 8 måneder med mindst 32 ugers skoleundervisning. Stk. 2. Uddannelsen har til formål at kvalificere eleverne til selvstændigt at varetage og tilrettelægge sammensatte aktivitets- og omsorgsopgaver, herunder koordinerende og undervisende funktioner, samt til selvstændigt at varetage og tilrettelægge grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. I lov nr. 343 af 16. maj 2001 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. juli 2004, som ændret ved 40 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og 6 i lov nr. 590 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1 1. I 3 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tilrettelægges endvidere som et sammenhængende forløb, der består af uddannelsen til social- og sundhedshjælper og uddannelsen til social- og sundhedsassistent.«2. I 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Uddannelsen varer som sammenhængende forløb, jf. 3, stk. 2, 2 år og 10 måneder med mindst 56 ugers skoleundervisning.«10. Den nærmere tilrettelæggelse af uddannelserne fastsættes i uddannelsesordninger, som udarbejdes af den enkelte institution. 3. I 10, stk. 1 indsættes efter 1. pkt. som nyt pkt.:»uddannelsesordningerne for social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse skal rumme mulighed for, at en elev med tilslutning fra sin arbejdsgiver kan vælge imellem at begynde uddannelsen med et praktikforløb eller med skoleundervisning.«

9 9 13. Optagelse til grundforløbet og uddannelserne efter grundforløbet sker efter ansøgning til en institution, der udbyder det enkelte grundforløb eller den enkelte uddannelse. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren ud over adgangsbetingelserne samt eventuelle sprogkrav fastsat i medfør af 8, stk. 1, opfylder de fastsatte supplerende personlige kvalifikationskriterier, jf. stk. 2. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter generelle supplerende personlige kvalifikationskriterier for optagelse til grundforløbet og til social- og sundhedshjælperuddannelsen affattes således:» 13. Institutioner, der udbyder grundforløbet og uddannelserne, optager elever efter ansøgning. Stk. 2. Ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse, der opfylder kravene i 11, og som har indgået en ansættelsesaftale med et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat arbejdsgiver, jf. 14, har krav på at blive optaget, jf. dog 13 b. Stk. 3. Institutionernes optagelse af ansøgere uden ansættelsesaftale er betinget af, at ansøgerne ud over adgangsbetingelserne samt eventuelle sprogkrav fastsat i medfør af 8, stk. 1, opfylder de fastsatte supplerende personlige kvalifikationskriterier, jf. stk. 4. Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter generelle supplerende personlige kvalifikationskriterier for optagelse til grundforløbet og til social- og sundhedshjælperuddannelsen for ansøgere uden ansættelsesaftale.«5. Efter 13 a indsættes:» 13 b. Offentlige og private arbejdsgivere kan ansætte elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse ud over de henviste elever, jf. 13 a, i et antal svarende til højst halvdelen af det antal praktikpladser, som regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed for institutionerne i regionen, jf. 22 b, stk. 1.«43. Loven tages op til revision i folketingsåret ophæves. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Stk og 13 b har først virkning fra den 1. januar 2007.

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Social klausul vedr. private udbyderes elevforpligtelser I forbindelse med udbud af praktisk og personlig hjælp i Københavns Kommune har Grunduddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Forsøg med sammenhængende forløb i sosu

Forsøg med sammenhængende forløb i sosu Social- og sundhedsskolen Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf.: 96 27 29 29 Fax: 96 27 29 30 www.sosuringamt.dk sosu@ringamt.dk - evaluering af forsøg med sammenhængende forløb på de grundlæggende social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016.

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Holdning I Nyborg kommune er der behov for at uddanne færre hjælpere (SSH) men stigende behov for assistenter (SSA). Udover

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse Se vedlagte høringsliste Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høring over udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

Fakta om sosu-reformen 2001

Fakta om sosu-reformen 2001 Fakta om sosu-reformen 2001 giver et overblik over struktur, indhold og muligheder i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser efter reformen i 2001. Reformen skal medvirke til at give disse uddannelser

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2014/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.62S.541 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Der er jf. aftalen om flere praktikpladser i kommuner og regioner følgende betingelser for hhv. kommuner og regioners efterlevelse af aftalen:

Der er jf. aftalen om flere praktikpladser i kommuner og regioner følgende betingelser for hhv. kommuner og regioners efterlevelse af aftalen: Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 K. København K. Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Opgørelse af Aftale mellem regeringen, KL og Danske

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Skoleoptag Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Evalueres med udgangen af 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Hvilke optag omhandler det... side 3

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

Referat for møde i LUU - PA

Referat for møde i LUU - PA Referat for møde i LUU - PA Dato: Fredag den 24. februar 2017 Kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT Social- og sundhedsuddannelserne - opbygning og muligheder for videreuddannelse Kære

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Læs mere

2: Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst på siden ved udskrift) *Navn: 3: Oplysninger ifm. optagelse

2: Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst på siden ved udskrift) *Navn: 3: Oplysninger ifm. optagelse 19.02.2013 (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2: Personlige data (felter markeret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring.

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. Vejle, d. 26. februar 2010 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser FoU-nr. 2003-2533-3 DEL-nr. 146-11-1128 Januar 2005 Albert Astrup Christensen (DEL) Ole Dibbern Andersen (DEL) Martin Eggert Hansen

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelsen 2004

Dimensioneringsundersøgelsen 2004 Fyns Amt Ungdomsuddannelsesafdelingen Dimensioneringsundersøgelsen 2004 BAGGRUND OG FORMÅL... 2 DEL 1: UDBUD AF PLEJEPERSONALE... 4 KAPITEL 1. INDGANG TIL UDDANNELSESSYSTEMET... 5 1.1 DIMENSIONERING OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området

Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området Dagsorden for møde i LUU, SOSU-området Dato: Fredag den 10. marts 2017 Kl. 9:00 12:00, Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand, Susanne Andersen, FOA Herning (SA) Næstformand,

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

Klagevejledning. Hvornår kan du klage?

Klagevejledning. Hvornår kan du klage? Klagevejledning Hvornår kan du klage? Hvis du er utilfreds med dit uddannelsesforløb er det en god ide at starte med at tale med din underviser, din uddannelsesvejleder eller leder af pædagogisk assistentuddannelsen.

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere