Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005."

Transkript

1 Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange og sammenhængende uddannelsesforløb) 1 I lov nr. 343 af 16. maj 2001 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. juli 2004, som ændret ved 40 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og 6 i lov nr. 590 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 3 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tilrettelægges endvidere som et sammenhængende forløb, der består af uddannelsen til social- og sundhedshjælper og uddannelsen til social- og sundhedsassistent.«2. I 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Uddannelsen varer som sammenhængende forløb, jf. 3, stk. 2, 2 år og 10 måneder med mindst 56 ugers skoleundervisning.«3. I 10, stk. 1 indsættes efter 1. pkt. som nyt pkt.:» Uddannelsesordningerne for social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse skal rumme mulighed for, at en elev med tilslutning fra sin arbejdsgiver kan vælge imellem at begynde uddannelsen med et praktikforløb eller med skoleundervisning.«4. 13 affattes således:» 13. Institutioner, der udbyder grundforløbet og uddannelserne, optager elever efter ansøgning. Stk. 2. Ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse, der opfylder kravene i 11, og som har indgået en ansættelsesaftale med et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat arbejdsgiver, jf. 14, har krav på at blive optaget, jf. dog 13 b. Stk. 3. Institutionernes optagelse af ansøgere uden ansættelsesaftale er betinget af, at ansøgerne ud over adgangsbetingelserne samt eventuelle sprogkrav fastsat i medfør af 8, stk. 1, opfylder de fastsatte supplerende personlige kvalifikationskriterier, jf. stk. 4. Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter generelle supplerende personlige kvalifikationskriterier for optagelse til grundforløbet og til social- og sundhedshjælperuddannelsen for ansøgere uden ansættelsesaftale.«5. Efter 13 a indsættes:» 13 b. Offentlige og private arbejdsgivere kan ansætte elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse ud over de henviste elever, jf. 13 a, i et antal svarende til

2 2 højst halvdelen af det antal praktikpladser, som regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed for institutionerne i regionen, jf. 22 b, stk. 1.«6. 43 ophæves. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Stk og 13 b har først virkning fra den 1. januar 2007.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Lovforslaget skal bidrage til at opfylde regeringens målsætning om, at flere unge, herunder praktisk orienterede unge og unge med udenlandsk baggrund, får en ungdomsuddannelse. Forslaget bygger for så vidt angår oprettelse af en praktikadgangsvej på anbefalinger fra udvalget om mesterlære og skal ses i sammenhæng med lovforslag om ændring af erhvervsuddannelsesloven (Genindførelse af mesterlæren), som fremsættes samtidig med dette forslag. Regeringen ønsker at styrke mulighederne for praktiske indgange til uddannelserne ud over, hvad mesterlæreudvalget har foreslået. Derfor skabes der med lovforslaget en ny rettighed for unge og deres praktiksteder til at vælge imellem at påbegynde uddannelsen i praktik eller på skole. Lovforslaget indeholder desuden enkelte forslag, der er resultat af evalueringerne af de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser, som er gennemført i , og som skyldes den gældende lovs bestemmelse om lovrevision i Udvalget om mesterlære blev nedsat i forlængelse af regeringsgrundlaget Nye mål fra februar 2005, hvoraf det fremgår, at regeringen agter at indføre mesterlæren som et supplement til de eksisterende muligheder for at tilrettelægge erhvervsuddannelserne. Regeringen besluttede efterfølgende, at uddannelsen til social- og sundhedshjælper og den pædagogiske grunduddannelse skulle indgå i udvalgets arbejde. Udvalget, der var sammensat af medlemmer udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Landsorganisationen i Danmark, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Undervisningsministeriet, afgav sin rapport til regeringen i juni I rapporten anbefalede udvalget, at der bliver to adgangsveje til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse. En praktisk adgangsvej, hvor eleven optages på uddannelsen ved at indgå en uddannelsesaftale med en kommune, og en skoleadgangsvej, hvor eleven optages på uddannelsen ved ansøgning til skolen. Efter de gældende regler er der alene en skoleadgangsvej. Loven om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser blev vedtaget af Folketinget i 2001 (Folketingstidende , Folketingets Forhandlinger, spalte 5720, 7339, 7705, Tillæg A, spalte 5383, 5360, Tillæg B, spalte 926 og Tillæg C, spalte 669) og udgjorde en reform af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Reformen havde til formål at skabe gode og tidssvarende uddannelser, der kan tiltrække tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til social- og sundhedssektoren. Reformen indebar, at uddannelserne fik en ny struktur, bestående af et fælles grundforløb, social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse samt en overbygningsuddannelse til social- og sundhedsassistent. Med reformen blev det hidtidige indgangsår erstattet af et skolebaseret grundforløb med en længde på normalt 20 uger med mulighed for forlængelse med indtil 20 uger til i alt 40 uger for den enkelte elev. Uddannelserne blev forlænget for at styrke elevernes omsorgsrettede og almene kompetencer og for at bringe uddannelserne på niveau med og ligestille dem med de øvrige erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Den hidtidige adgangsprøve til de videregående social- og sundhedsuddannelser blev afskaffet, idet social- og sundhedsassistentuddannelsens faglige indhold efter reformen opfylder de faglige forudsætninger for optagelse på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Som noget nyt blev optagelse af elever til uddannelserne et rent skoleanliggende således, at ansøgere til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser skulle søge om optagelse på en social- og sundhedsskole, i mod-

4 4 sætning til den indtil da gældende ordning, hvor der skulle søges om optagelse i den enkelte kommune eller det enkelte amt. Som en del af reformen blev der i udvalgte amter samt i Københavns Kommune iværksat forsøg, hvorefter social- og sundhedsassistentuddannelsen er blevet udbudt som et sammenhængende uddannelsesforløb bestående af social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen og eventuelt indledt gennem et grundforløb. Det følger af 43 i den gældende lov, at loven skal tages op til revision i folketingsåret Af lovens forarbejder fremgå, at revisionen skal belyse om de forudsætninger og mål, som ligger til grund for loven, er blevet indfriet. Undervisningsministeriet har på den baggrund iværksat to evalueringer: Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som er gennemført i 2004 af Teknologisk Institut og Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, samt Kontraktsammenhæng evaluering af forsøg med sammenhængende forløb på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som er udarbejdet af Social- og sundhedsskolen i Ringkøbing Amt i Begge evalueringer er afleveret til Undervisningsministeriet i Evalueringen af reformen viser, at amter, kommuner og skoler generelt er positive over for hovedparten af de ændringer, der blev gennemført ved reformen. Evalueringen viser også, at flere unge er kommet ind på uddannelserne og at flere fortsætter fra grundforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen, hvortil kommer at flere fortsætter i assistentuddannelsen. Kommuner og amter vurderer ifølge evalueringen generelt, at de færdiguddannede efter reformen kan honorere de aktuelle og forventede kvalifikationskrav i social- og sundhedssektoren. Evalueringen viser imidlertid også, at et flertal af kommunerne anser skoleoptaget for at være en forringelse af optagelsessystemet. Der peges blandt andet på, at de personlige samtaler med ansøgerne er faldet bort, at ansøgerne primært udvælges ud fra deres formelle studiemæssige kompetencer, mens de personlige kompetencer og realismen i deres forventninger til arbejdets krav ikke i tilstrækkelig grad indgår i vurderingen. Dertil kommer, at kommunerne ikke på samme måde som tidligere kan anvende de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i individuelle handlingsplaner i den kommunale uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsats. Evalueringen af forsøget med et sammenhængende uddannelsesforløb til social- og sundhedsassistent er meget positiv og peger på, at forløbet har tiltrukket flere målbevidste unge, der ønsker et direkte forløb til assistentuddannelsen enten som slutuddannelse eller som adgangsgrundlag for en mellemlang videregående sundhedsuddannelse. Ifølge evalueringen ville kun 1/3 af eleverne i det sammenhængende forløb alternativt have valgt at begynde på grundforløbet eller social- og sundhedshjælperuddannelsen, såfremt det sammenhængende forløb ikke havde været en mulighed. 2. Lovforslagets indhold Der indføres fra 1. januar 2007 en praktikadgangsvej til social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse ved siden af skoleadgangsvejen som en parallel til praktikadgangsvejen i erhvervsuddannelserne. Ordningen går ud på, at elever kan optages til uddannelsen på grundlag af en ansættelsesaftale med et praktiksted, dvs. vedkommende ansættelsesmyndighed eller private arbejdsgiver. Da uddannelsesområdet er dimensioneret indføres en kvoteordning for at sikre, at der bliver pladser til elever fra både praktik- og skoleadgangsvejene. Ansættelsesmyndighederne og de private leverandører får med denne ordning krav på at besætte indtil halvdelen af pladserne med elever fra praktikadgangsvejen. De øvrige praktikpladser, der oprettes som led i den kommunale dimensioneringsforpligtelse, skal besættes med elever, som skolerne har optaget (skoleadgangsvejen). Regeringen forventer, at den enkelte kommunalbestyrelse udnytter denne mulighed med hensyn til uden om skoleoptaget at ansætte indtil halvdelen af de elever, som kommunen har praktikpladser til. Undervisningsmini-

5 5 steriet vil følge udviklingen med henblik på yderligere lovændringer, såfremt det mod forventning skulle vise sig, at kommunalbestyrelser i ikke uvæsentligt omfang afstår fra at anvende halvdelen af praktikpladskapaciteten til den nye praktikadgangsvej. For yderligere at styrke uddannelsesmulighederne for praktisk orienterede unge indgår det i lovforslaget, at de to uddannelser skal kunne påbegyndes enten med et praktikophold eller med et skoleophold efter elevens og praktikstedets fælles valg. Lovforslaget vil ud over de ændringer, som vedrører praktiske indgange, omfatte en formalisering af det i indledningen omtalte forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb. Endvidere ophæves revisionsbestemmelsen, da formålet med den opfyldes med dette lovforslag. Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2006, dog således at indførelsen af to adgangsveje til social- og sundhedshjælperuddannelsen efter forslaget først får virkning samtidig med kommunalreformen den 1. januar Undervisningsministeriet har gennemført en ligestillingsvurdering af lovforslaget med det formål, at undersøge om forslaget indebærer forskellige konsekvenser for kvinder og mænd både tilsigtede og utilsigtede. Ligestillingsvurderingen har ikke identificeret konsekvenser af lovforslaget med betydning for ligestillingen mellem kønnene (Udeladt) 9. Høring. Lovforslaget har været til høring i følgende organisationer m.v.: Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Elevorganisationen SOSU (FOA - Fag og Arbejde), FOA - Fag og Arbejde, Frederiksberg Kommune, Fællesforeningen for Hjemmeservice, Hovedstadens Sygehusfællesskab, 3F, Københavns Kommune, Rådet for Erhvervsrettede Ungdomsuddannelser, Sammenslutningen af Ledere ved skolerne for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser samt Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser. Endvidere er lovforslaget lagt frem på Undervisningsministeriets hjemmeside. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Forslaget til et nyt stk. 2 i lovens 3 indebærer, at institutionerne skal udbyde social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen både som enkeltstående uddannelser og som et sammenhængende forløb. Forløbet indledes med social- og sundhedshjælperuddannelsen, jf. lovens 4, og afsluttes med social- og sundhedsassistentuddannelsen, jf. lovens 5. Forløbet kan indledes med et grundforløb - enten det almindelige grundforløb, der er for elever, der kommer direkte fra grundskolen og for andre med behov for et grundforløb, jf. lovens 2, stk. 1 og 3, eller det særligt tilrettelagte grundforløb for voksne elever, der har brug for indføring i dansk sprog, kultur- og samfundsforståelse, jf. lovens 2, stk. 4. I lighed med social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen som enkeltstående uddannelser, kan det sammenhængende forløb kun gennemføres på grundlag af en ansættelsesaftale mellem eleven og en arbejdsgiver, jf. lovens 14. Det vil være muligt at gennemføre forløbet i en kombination

6 6 med forskellige arbejdsgivere eksempelvis således, at social- og sundhedshjælperuddannelsen gennemføres på grundlag af en ansættelsesaftale mellem eleven og en kommunalbestyrelse eller en privat arbejdsgiver, mens den afsluttende social- og sundhedsassistentuddannelse gennemføres på grundlag af en ansættelsesaftale mellem eleven og et regionsråd. Et eventuelt grundforløb kan ikke være omfattet af ansættelsesaftale mellem eleven og en arbejdsgiver. I henhold til lovens 22 b, stk. 2, dimensionerer undervisningsministeren et årlig antal uddannelsespladser på den enkelte institution i overensstemmelse med behovet for færdiguddannede. Dimensioneringen skal derfor tage hensyn til de elever, der gennemfører uddannelserne som sammenhængende forløb. Forslaget skal tilgodese de elever, der er afklarede i deres ønske om en social- og sundhedsassistentuddannelse, men som ikke har en social- og sundhedshjælperuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og dermed ikke opfylder de formelle adgangskrav til uddannelsen. Evalueringen Kontraktsammenhæng evaluering af forsøg med sammenhængende forløb, som omtalt i afsnit 1, viser, at et kombineret og sammenhængende forløb tiltrækker flere unge, der er afklarede i deres uddannelsesønsker om en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse. Forslaget vil derfor medvirke til, at der også i fremtiden vil være tilstrækkelig med færdiguddannede til at honorere efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft inden for plejeområdet. Til nr. 2 Bestemmelsen er en konsekvens af forslaget i nr. 1. Det sammenhængende forløb skal vare 2 år og 10 måneder da uddannelsens to elementer varer henholdsvis 1 år og 2 måneder og 1 år og 8 måneder. I øvrigt gælder lovens almindelige bestemmelser om uddannelserne også for det sammensatte forløb. Til nr. 3 En institution skal efter forslaget indrette sine uddannelsesordninger for social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse sådan, at elever med tilslutning fra deres arbejdsgivere kan vælge imellem at påbegynde deres uddannelse med et praktikforløb eller med skoleundervisning. For at institutionerne kan tage de fornødne økonomiske hensyn ved tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbene, vil der ikke være krav om, at valgmuligheden skal foreligge ved hvert enkelt elevoptag. For eksempel kan en institution, der optager elever med uddannelsesstart i januar og august, vælge at tilrettelægge optagene således, at det uddannelsesforløb, der begynder i januar, indledes med en praktikperiode, og det forløb der begynder i august, indledes med skoleundervisning. Elevens mulighed for at påbegynde uddannelsen med en praktikperiode ændrer ikke ved den struktur, der i øvrigt følger af reglerne for uddannelserne. Således vil antallet af skoleperioder og praktikperioder samt varigheden af den enkelte periode være ens, uanset om uddannelsen påbegyndes med en praktikperiode eller med skoleundervisning. Ligeledes skal institutionen sammen med eleven udarbejde en personlig uddannelsesplan for det samlede uddannelsesforløb i overensstemmelse med lovens 32. Til nr. 4 og 5 Forslaget i nr. 4 om en ændret affattelse af lovens 13 om optagelse til grundforløbet og til uddannelserne skal ses i sammenhæng med forslaget i nr. 5 til en ny 13 b kvotering af optagelseskapaciteten, den uændrede 13a om skolernes henvisning af elever til de ansættende myndigheder og den uændrede 14 om indgåelse af ansættelsesaftaler Med forslaget får kommunalbestyrelserne i langt højere grad end efter de gældende regler gældende indflydelse på, hvilke unge og voksne der ansættes i kommunen som elever. Kommunalbestyrelsen får dermed mulighed for

7 7 at udvælge elever til uddannelserne i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagne ansættelses- eller personalepolitik mv. Ordningen indebærer efter forslaget til 13, stk. 1, at den enkelte institution optager elever efter ansøgning. Dette svarer til optagelsessystemet (skoleoptaget) efter de gældende regler, hvorefter ansøgning om optagelse til grundforløbet og uddannelserne sker til den enkelte institution, der - såfremt ansøgeren optages på uddannelsen - formidler en ansættelsesaftale mellem den kommende elev og et amtsråd eller en kommunalbestyrelse, jf. 13 a.. Forslaget til 13, stk. 2, giver mulighed for, at optagelse på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og den pædagogiske grunduddannelse også kan ske på grundlag af en ansættelsesaftale med et praktiksted, dvs. med vedkommende ansættelsesmyndighed eller private arbejdsgiver, der er leverandør til en offentlig myndighed af personlig og praktisk hjælp til borgerne. De ansøgere, der på denne måde ansættes med elevkontrakt, får efter forslaget i nr. 5 til 13 b, ret til at blive optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen henholdsvis den pædagogiske grunduddannelse på en institution, hvortil den pågældende kommunalbestyrelse eller regionsråd, jf. 22 b, stk. 1, har stillet praktikpladser til rådighed. Optagelse på grundlag af ansættelsesaftale kan efter forslaget i nr. 5 dog højst ske med et antal svarende til halvdelen af det antal praktikpladser, som regionsrådet eller kommunalbestyrelsen inden for den enkelte uddannelse har stillet til rådighed, jf. 22 b, stk. 1, der er uændret. Et regionsråd eller en kommunalbestyrelse kan undlade at bruge sin kvote og derved overlade sit optag af elever helt eller delvist til den eller de skoler, som myndigheden henviser elever til. Der er efter bestemmelsen ikke hjemmel til, at en ansættelsesmyndighed kan overlade sin kvote af elever til en anden ansættelsesmyndighed. De social- og sundhedshjælperelever, der ansættes af private udbydere af personlig pleje og praktisk hjælp, indgår i beregningen af optagelseskvoten for den eller de kommunalbestyrelser/regionsråd, som har godkendt den private udbyder. Bestemmelsen og dermed det foreslåede optagelsessystem indebærer, at de regionale og kommunale ansættelsesmyndigheder samt de respektive institutioner på regionsplan får en yderligere tilskyndelse til at indgå i et tæt samarbejde, der kan sikrer en fornuftig varetagelse af elevoptaget inden for den enkelte region. Til nr. 6 Revisionsbestemmelsen foreslås ophævet, da formålet med den er opfyldt. Til 2 Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2006, således at skolerne hurtigst muligt kan udbyde det sammenhængende forløb til social- og sundhedsassistent og muligheden for at begynde social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse med et praktikforløb. Indførelsen af to adgangsveje foreslås at få virkning samtidig med kommunalreformen den 1. januar 2007 således at ændringerne kan medtænkes i de samlede ændringer inden for social- og sundhedsuddannelserne herunder ændringerne af institutionernes forhold.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 3. Uddannelserne efter grundforløbet tilrettelægges som vekseluddannelser, således at der skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. 5. Social- og sundhedsassistentuddannelsen, der bygger på social- og sundhedshjælperuddannelsen, varer 1 år og 8 måneder med mindst 32 ugers skoleundervisning. Stk. 2. Uddannelsen har til formål at kvalificere eleverne til selvstændigt at varetage og tilrettelægge sammensatte aktivitets- og omsorgsopgaver, herunder koordinerende og undervisende funktioner, samt til selvstændigt at varetage og tilrettelægge grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. I lov nr. 343 af 16. maj 2001 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. juli 2004, som ændret ved 40 i lov nr. 542 af 24. juni 2005 og 6 i lov nr. 590 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1 1. I 3 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tilrettelægges endvidere som et sammenhængende forløb, der består af uddannelsen til social- og sundhedshjælper og uddannelsen til social- og sundhedsassistent.«2. I 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Uddannelsen varer som sammenhængende forløb, jf. 3, stk. 2, 2 år og 10 måneder med mindst 56 ugers skoleundervisning.«10. Den nærmere tilrettelæggelse af uddannelserne fastsættes i uddannelsesordninger, som udarbejdes af den enkelte institution. 3. I 10, stk. 1 indsættes efter 1. pkt. som nyt pkt.:»uddannelsesordningerne for social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse skal rumme mulighed for, at en elev med tilslutning fra sin arbejdsgiver kan vælge imellem at begynde uddannelsen med et praktikforløb eller med skoleundervisning.«

9 9 13. Optagelse til grundforløbet og uddannelserne efter grundforløbet sker efter ansøgning til en institution, der udbyder det enkelte grundforløb eller den enkelte uddannelse. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren ud over adgangsbetingelserne samt eventuelle sprogkrav fastsat i medfør af 8, stk. 1, opfylder de fastsatte supplerende personlige kvalifikationskriterier, jf. stk. 2. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter generelle supplerende personlige kvalifikationskriterier for optagelse til grundforløbet og til social- og sundhedshjælperuddannelsen affattes således:» 13. Institutioner, der udbyder grundforløbet og uddannelserne, optager elever efter ansøgning. Stk. 2. Ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse, der opfylder kravene i 11, og som har indgået en ansættelsesaftale med et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat arbejdsgiver, jf. 14, har krav på at blive optaget, jf. dog 13 b. Stk. 3. Institutionernes optagelse af ansøgere uden ansættelsesaftale er betinget af, at ansøgerne ud over adgangsbetingelserne samt eventuelle sprogkrav fastsat i medfør af 8, stk. 1, opfylder de fastsatte supplerende personlige kvalifikationskriterier, jf. stk. 4. Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter generelle supplerende personlige kvalifikationskriterier for optagelse til grundforløbet og til social- og sundhedshjælperuddannelsen for ansøgere uden ansættelsesaftale.«5. Efter 13 a indsættes:» 13 b. Offentlige og private arbejdsgivere kan ansætte elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse ud over de henviste elever, jf. 13 a, i et antal svarende til højst halvdelen af det antal praktikpladser, som regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed for institutionerne i regionen, jf. 22 b, stk. 1.«43. Loven tages op til revision i folketingsåret ophæves. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Stk og 13 b har først virkning fra den 1. januar 2007.

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælper (hovedforløb trin 1) Social- og sundhedsassistent (hovedforløb trin 2) Pædagogisk assistentuddannelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Skoleoptag Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Evalueres med udgangen af 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Hvilke optag omhandler det... side 3

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund Ansøgning til Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Social- og Sundhedsskolen - Fyn Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Til stede: Direktør Erik Knudsen CVU Lillebælt - udpeget af CVU Lillebælt. Socialudvalgsformand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) 1 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) 1: Ansøgning til social- og sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØBET SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER / Trin 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14.

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14. Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 17.09.14. Tilstede: Pia Lindquist Nielsen, Sheila Ettrup Vind, Christina Helle Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jens Erik

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter Antal, flow og årsager til frafald under og efter endt uddannelse. Baseret på en litteraturgennemgang

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter Antal, flow og årsager til frafald under og efter endt uddannelse. Baseret på en litteraturgennemgang Fastholdelse Og Rekruttering af Social- og Sundhedshjælpere og -assistenter (FOR-SOSU) AMI-rapport nr. 58 Social- og sundhedshjælpere og -assistenter Antal, flow og årsager til frafald under og efter endt

Læs mere