Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002"

Transkript

1 Vejledning Februar 2002 Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs og industrivirksomheder Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse (klikbar) 000 Indledning Forskrifter og regler Inspektion og godkendelse Forsikringsbetingelser Oversigt Side 1

3 000 Indledning 010 Alment 011 Formål Denne vejledning er udarbejdet som et hjælpemiddel, der kan anvendes, når værdien af brandsikringsanlæg og andre brandsikringsforanstaltninger skal bedømmes Endvidere tilsigter vejledningen at lette og tydeliggøre kommunikationen mellem de parter, der involveres i brandsikringen. 012 Anvendelse Vejledningen opstiller en række formuleringer, som parterne i en sikringsopgave frit kan vælge at følge. Hvor der i teksten står skal eller lignende, er dette et udtryk for, at forholdet har væsentlig betydning for opnåelse af den forudsatte brandsikkerhed, og at der er sammenhæng imellem dette forhold og andre forhold nævnt i vejledningen Opmærksomheden henledes på, at myndighederne ved visse former af anvendelse af bygninger kræver installation af stationære brandsikringsanlæg. Henviser myndighederne i forbindelse hermed til en forskrift, der er nævnt i denne vejledning, vil forskriftens formuleringer være ufravigelige. Er der i en forsikringsaftale stillet krav om anvendelse af en forskrift, kan en overtrædelse få konsekvenser jf. Forsikringsaftaleloven Alle forskrifter nævnt i denne vejledning kan frit anvendes af parterne i en sikringsopgave, medmindre myndighederne har stillet krav om anvendelse Vejledningen er tidligere udgivet af Skafor Dansk Forening for Skadesforsikring som vejledning 201 særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. 013 Definition af brandsikringsanlæg Ved et brandsikringsanlæg forstås et anlæg, der er krævet installeret i medfør af lovgivningen eller foranlediget installeret af anlægsejer eller dennes forsikringsselskab. Funktionen for et brandsikringsanlæg kan være: at advare personer om den eventuelle fare at tilkalde særligt instrueret personale, der kan medvirke til at begrænse skaden at tilkalde redningsberedskabet (brandvæsnet) aktivt at bekæmpe en eventuel brand og dermed begrænse skadens omfang Vejledningen refererer til en række sikringsanlæg, og der skelnes mellem nedenstående typer : Automatiske branddørlukningsanlæg udført efter DBI-forskrift Automatiske brandalarmanlæg udført efter DBI-forskrift 232 og med automatisk alarmafgivelse til redningsberedskabet Automatiske gasalarmanlæg udført efter DBI-forskrift Automatiske sprinkleranlæg udført efter DBI-forskrift 251 og med automatisk alarmafgivelse til redningsberedskabet Automatiske rumslukningsanlæg udført efter DBI-forskrift Automatiske brandventilationsanlæg udført efter Brandteknisk Vejledning nr Automatiske skumslukningsanlæg: anlæg hvor slukningsmediet er skum. Det skal alarmere ved og slukke brand i lokaler eller afgrænsede voluminer Vandoverrislingsanlæg: anlæg til køling udført i henhold til Beredskabsstyrelsens anvisninger eller individuel aftale Gnistdetekteringsanlæg: anlæg, der detekterer gnister i lukkede pneumatiske transportsystemer, ventilationssystemer og lignende. Side 2

4 Gnistslukningsanlæg: anlæg, der alarmerer og slukker gnister i f.eks. rørtransportsystemer Eksplosionsundertrykkelsesanlæg: anlæg, der detekterer en begyndende eksplosion i et lukket system og foranstalter slukning Eksplosionsaflastningsanlæg: hertil dimensionerede konstruktioner, der i tilfælde af eksplosion bortleder eksplosionstrykket med det formål at minimere skader Andre sikringsanlæg : Udover de nævnte sikringsanlæg findes andre specielle anlæg, der kan forhindre brands opståen og udbredelse. Disse anlæg kan f.eks. anvendes i forbindelse med produktions- og procesanlæg. 014 Definition af sikringsforanstaltninger Vejledningen refererer til en række sikringsforanstaltninger, og der skelnes mellem nedenstående typer: Regelmæssigt vagttilsyn, tilsyn udført efter F&P vejledning af januar Brandværnsinspektion, inspektion udført efter F&P forskrift Virksomhedsbrandvæsen; en virksomheds eget mobile slukningsberedskab som supplement til det offentlige beredskab Termografi; termografisk undersøgelse på stærkstrømstekniske installationer, som eltavler og primære højspændingsanlæg. 100 Forskrifter og regler 110 Indledning 111 Anvendelse Godkendelse efter de i 120, 130 og 140 nævnte forskrifter, forslag, regler og registreringer forudsætter anvendelse af nyeste udgave med eventuelle revisioner og tillæg. 120 Forskrifter for sikringsanlæg, som udgives af DBI 121 Indledning Dette afsnit indeholder en oversigt over de forskrifter, vejledninger, forslag og registreringer, som Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI udarbejder for godkendelse af brandsikringsanlæg. 122 Automatiske brandsikringsanlæg, forskrift Forskrift for automatiske brandsikringsanlæg 123 Automatiske branddørlukningsanlæg, forskrift Forskrift for automatiske branddørlukningsanlæg 124 Automatiske brandalarmanlæg, forskrift Forskrift for automatiske brandalarmanlæg Liste over registrerede installatører og godkendte systemer (kan hentes på: Automatiske gasalarmanlæg, forskrift Forskrift for automatiske gasalarmanlæg Side 3

5 Liste over registrerede installatører og godkendte systemer (kan hentes på: Automatiske sprinkleranlæg, forskrift Forskrift for automatiske sprinkleranlæg Liste over registrerede installatører og godkendte systemer (kan hentes på: Automatiske rumslukningsanlæg, forskrift Forskrift for automatiske rumslukningsanlæg Liste over registrerede installatører og godkendte systemer (kan hentes på: Automatiske brandventilationsanlæg Brandteknisk Vejledning nr. 27: Brandventilation. 130 Forskrifter og regler for sikringsanlæg, som anvendes af DBI. 131 Indledning Dette afsnit indeholder en oversigt over andre forskrifter og regler, som DBI anvender som grundlag for godkendelse af brandsikringsanlæg. 132 Automatiske skumslukningsanlæg NFPA 11: Low Expansion Foam and Combined Agent Systems, National Fire Protection Association NFPA 11 A. Medium and High-Expansion foam Systems, National Fire Protection Association. 140 Vejledninger for sikringsforanstaltninger som udgives eller anvendes af F&P. 141 Indledning Dette afsnit indeholder en oversigt over de forskrifter, og vejledninger, som, F&P udarbejder eller anvender for godkendelse af sikringsforanstaltninger mod brand. 142 Regelmæssigt vagttilsyn, F&P vejledning, januar Vejledning for regelmæssigt vagttilsyn. 143 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion, F&P forskrift 202 (Skafor forskrift 202) Forskrift for udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion. 144 Gnistdetekteringsanlæg Specifications for spark detection systems CEA 4035 : Gnistslukningsanlæg Side 4

6 Specifications for spark extinguishing systems CEA 4033 : Nordisk Norm, Certificering af personer kvalificerede til at udføre termografering En nordisk norm for dette område er under udarbejdelse. 200 Inspektion og godkendelse 210 Indledning 211 Anvendelse I dette kapitel beskrives principperne for inspektion og godkendelse af sikringsanlæg og sikringsforanstaltninger som beskrevet i oversigt, kapitel Forskriftsmæssige sikringsanlæg: Automatiske brandalarmanlæg, Automatiske gasalarmanlæg, Automatiske sprinkleranlæg, Automatiske rumslukningsanlæg 221 Generelt Krav til det godkendte installationsfirma Installationsfirmaet skal være godkendt af et certificeringsorgan i overensstemmelse med DBI forskrift Det godkendte installationsfirma har pligt til, at have ansat personer, der er kvalificerede efter DBI-forskrift Det godkendte installationsfirma skal anvende certificeret materiel i overensstemmelse med DBI-forskrift Krav til inspektionsvirksomheden Inspektionsvirksomheden skal være akkrediteret til inspektion efter EN Inspektion Første inspektion Det godkendte installationsfirma fremsender færdigmelding til en inspektionsvirksomhed for nyinstallerede anlæg samt for væsentlige ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg Den første inspektion vil omfatte kontrol/vurdering af overensstemmelse mellem det installerede anlæg og færdigmeldingen Første inspektion følger i øvrigt DBI-forskrift Godkendelse Generelt Anlægsgodkendelse meddeles på baggrund af en inspektion foretaget af inspektionsvirksomhedens inspektør Godkendelseskriterier Det er en forudsætning for godkendelsen, at inspektionsresultatet fremstår som anmærkningsfrit Gyldighed Godkendelsen er gældende i et år Under hensyn til afviklingsplaner for halon gælder særlige bestemmelser for Automatiske rumslukningsanlæg, for så vidt angår installatører og systemgodkendelse. Side 5

7 224 Godkendelsens opretholdelse Årlig inspektion Inspektionsvirksomheden kan forny anlægsgodkendelsen, såfremt anlægget én gang årligt inspiceres og der ikke konstateres væsentlige fejl og mangler ved dette. Fejl og mangler skal vurderes ud fra kriterier oplistet i DBI-forskrift Vedligeholdelseseftersyn I det omfang det foreskrives i en særlig forsikringsbetingelse efter en myndighedsbestemmelse, påhviler det anlægsejeren at varetage aftaler om regelmæssigt eftersyn, herunder at eventuelle fejl og mangler bliver udbedret Eftersynet skal foretages af en ansvarlig person/installatør i overensstemmelse med forskrifterne Gyldighed Godkendelsen er gældende i et år. 225 Omkostninger Alle omkostninger i forbindelse med første inspektion, den årlige inspektion og vedligeholdelseseftersynet er forsikringsselskabet uvedkommende. 226 Anlægsdrift Det påhviler anlægsejeren at udpege en ansvarlig person, der skal være fortrolig med anlæggets drift og vedligeholdelse, og have gennemgået et brugerkursus i brandforebyggelse og forebyggelse af uønskede alarmeringer, jf. DBI forskrift Den ansvarlige person skal tilse, at anlægget til stadighed er funktionsdygtigt og at driftjournalen til stadighed er ajoruført Personen har yderligere ansvaret for betjening af anlægget samt, at service, reparation og inspektion rekvireres og gennemføres som beskrevet i vejledninger og forskrifter. 230 Automatiske skumslukningsanlæg 231 Første inspektion Retningslinierne for godkendelse af et anlæg er følgende: Den godkendte installatør fremsender færdigmelding til anlægsejeren Anlægget er projekteret og installeret i overensstemmelsemed gældende retningsliner, anført i Der er kun benyttet hensigtsmæssigt, egnet materiel Rapporten over første inspektion påpeger ikke fejl og mangler Godkendelsen er gældende et år. 232 Årlig inspektion, vedligeholdelse, omkostninger og anlægsdrift Bestemmelserne herfor er anført i 224, 225 og Automatisk brandventilationsanlæg 241 Ibrugtagning og kontrol Side 6

8 Retniningslinierne for ibrugtagning af et brandventilationsanlæg er følgende: Anlægget er projekteret og installeret i overensstemmelse med BrandtekniskVejledning Anlægget skal udføres som et klasse D anlæg jf. vejledningens pkt En drift- og vedligeholdelses vejledning på dansk skal forefindes på stedet Inden ibrugtagning af anlægget skal der foretages en afprøvning af det totale system Det kontrolleres, at drift- og vedligeholdelsesvejledningen er i overensstemmelse med systemet Efter ibrugtagning skal der foretages kontrol efter behov, dog mindst én gang om året. Konstaterede fejl og mangler skal omgående udbedres Ved kontrol skal der foretages en afprøvning af det totale system Kontrol skal foretages af leverandøren af anlægget eller andet firma eller person med tilsvarende teknisk sagkundskab Alle enkeltelementer i systemet skal kontrolleres i henhold til drift- og vedligeholdelsesvejledningen. 242 Vedligeholdelse Ved reparation og vedligeholdelse skal leverandørens drifts- og vedligeholdelsesvejledning altid følges Reparation, kontrol og funktionsprøvning skal anføres i en servicebog, der opbevares på stedet. 250 Automatiske branddørlukningsanlæg 251 Indledning I modsætning til flere andre typer sikringsanlæg eksisterer der ingen godkendelsesordning for installation af Automatiske branddørlukningsanlæg, idet der ikke stilles krav til inspektion og registrering af installationer Nogle overordnede bestemmelser i de forskrifter, der anvendes ved installation af Automatiske branddørlukningsanlæg omtales efterfølgende i Projektering og installation Anlægget skal udføres som fast installation og håndværksmæssigt forsvarligt Anlægget skal mindst omfatte: centraludstyr røgdetektorer holdemagneter eller tilsvarende enhed prøvetryk udløsetryk. 253 Systemgodkendelse De anvendte systemdele skal være godkendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og skal indgå i et system, der opfylder krav til virkemåde og udførelse. 254 Vedligeholdelse Side 7

9 Det påhviler anlægsejeren at drage omsorg for, at anlægget er i drift og i funktionsdygtig stand og lade godkendt installatør foretage de nødvendige eftersyn. 260 Øvrige sikringsanlæg: Vandoverrislingsanlæg, gnistdetekteringsanlæg, gnistslukningsanlæg, eksplosionsundertrykkelsesanlæg og eksplosionsaflastningsanlæg 261 Indledning Ved øvrige sikringsanlæg forstås anlæg, der er omtalt i Disse individuelle anlægs formål er, afhængig af deres funktion: Slukning, alarmering eller ventilering, at forhindre eller minimere brandskader. 262 Projektering Medmindre andet er anført, udføres anlæggene i henhold til individuel aftale Der eksisterer ingen danske prøvnings- og godkendelsesordninger for disse anlægstyper Det anbefales, inden installationen påbegyndes, at involvere relevante parter som f.eks. myndigheder og forsikringsselskaber. 263 Eftersyn, kontrol, vedligeholdelse og rapportering Bestemmelser og aftaler herfor kan udarbejdes individuelt Hvis anlæggene tillægges en væsentlig brandteknisk værdi, skal den fornødne kontrol med og vedligeholdelse af anlæggene sikres. 270 Sikringsforanstaltninger: Regelmæssigt vagttilsyn, brandværnsinspektion, virksomhedsbrandvæsen og termografering 271 Indledning Tilstedeværelsen af de sikringsforanstaltninger, der omtales i dette afsnit, medtages i vurderingen ved gennemgangen af en virksomheds brandtekniske forhold, selv om ikke alle er omfattet af en godkendelsesordning. 272 Regelmæssigt vagttilsyn Forsikringsselskabets godkendelse forudsætter, at vagttilsynet udføres efter F&P s vejledning om regelmæssigt vagttilsyn Virksomheden tilses hvert døgn året rundt uden for arbejdstiden af et godkendt vagtselskab Vagttilsynet udføres af et vagtselskab, der er autoriseret hertil i overensstemmelse med justitsministeriets bekendtgørelse om vagtvirksomhed, nr. 149 af 16. marts Vagtselskabet skal have en samarbejdsaftale med en af rigspolitichefen godkendt kontrolcentral. 273 Brandværnsinspektion Side 8

10 Brandværnsinspektion udføres af en virksomhed, der er akkrediteret til inspektion Brandværnsinspektion skal udføres efter F&P-forskrift 202 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion. 274 Virksomhedsbrandvæsen Godkendelse af virksomhedsbrandvæsen beror på individuelaftale. 275 Termografi Godkendelse af termografi beror på individuel aftale. 300 Forsikringsbetingelser 310 Indledning 311 Anvendelse I dette kapitel anføres forsikringsbetingelserne for anlæg og sikringsforanstaltninger beskrevet i kapitel Forskriftsmæssige sikringsanlæg : Automatiske brandalarmanlæg, Automatiske gasalarmanlæg, Automatiske sprinkleranlæg, Automatiske rumslukningsanlæg 321 Indledning I dette afsnit anføres forslag til forsikringsbetingelser, der kan anvendes i forbindelse med krav til forskriftsmæssige sikringsanlæg Ved accept af risiko forudsættes, at bestemmelserne i er overholdt. 322 Anlægsudførelse Anlægget skal udføres efter DBI s forskrifter. 323 Inspektion Første inspektion og anlægsgodkendelse finder sted efter installatørens færdigmelding til DBI Væsentlige ændringer i anlægget og udvidelser af de beskyttede områder behandles som for nye anlæg Anlægget skal årligt inspiceres af en akkrediteret inspektionsvirksomhed, jf. afsnit De ved inspektionerne konstaterede fejl og mangler skal afhjælpes i overensstemmelse med de af inspektionsvirksomheden eller myndigheder givne pålæg. 324 Ansvarligt personale Anlægsejeren er forpligtet til at udpege en ansvarlig, kvalificeret person Denne person skal efter fornøden instruktion varetage anlæggets forskriftsmæssige drift, vedligeholdelse og kontrol. Side 9

11 Navn, adresse og telefonnummer på den ansvarlige person skal ophænges på et for anlægget centralt sted. 325 Drift, vedligeholdelse og kontrol Installatørens drifts- og vedligeholdelsesforskrifter skal overholdes og være anbragt på et for anlægget centralt sted Den ansvarlige person skal med passende mellemrum kontrollere og efterse anlægget i overensstemmelse med driftsvejledningen Der skal føres journal over: krævede afprøvninger og kontrol udførte ændringer og justeringer i anlægget service på anlægget driftsforstyrrelser (Årsag og tidspunkt) anlæggets funktion i brandtilfælde. 326 Anlægget ude af drift Frakoblinger, der ikke er aftalt som led i virksomhedens normale driftssituation, skal meddeles forsikringsselskabet og brandvæsenet I denne forbindelse kan forsikringsselskabet og brandvæsenet stille de krav, der skønnes nødvendige i hvert enkelt tilfælde Før anlægget sættes ud af drift, skal virksomheden gennemgås for at sikre, at alle andre brandmæssige foranstaltninger er i orden Ændringer og reparationer skal så vidt muligt udføres inden for normal arbejdstid og på en sådan måde, at anlægget er ude af drift i så kort tid som muligt. 327 Foranstaltninger ved alarm Hvis anlægget aktiveres, skal årsagen konstateres Aktiveres anlægget på grund af fejl eller manglende vedligeholdelse, skal der omgående træffes foranstaltninger til at få anlægget bragt i driftsklar stand Omkostninger på grund af fejlaktivering er forsikringsselskabet uvedkommende. 330 Automatiske skumslukningsanlæg 331 Indledning I dette afsnit anføres forslag til forsikringsbetingelser, der kan anvendes i forbindelse med krav til Automatiske skumslukningsanlæg Ved accept af risiko forudsættes, at bestemmelserne i er overholdt. 332 Anlægsudførelse Anlægget skal udføres efter de forskrifter, som DBI anvender som grundlag for godkendelse. 333 Inspektion Første inspektion og anlægsgodkendelse finder sted efter installatørens færdigmelding til anlægsejeren. Side 10

12 Anlægget skal årligt inspiceres af en sagkyndig, udpeget af installationsfirmaet Rapporten over den årlige inspektion skal opbevares af anlægsejeren og på forlangende forevises forsikringsselskabet eller dettes repræsentant De ved inspektionerne konstaterede fejl og mangler skal afhjælpes hurtigst muligt. 334 Ansvarligt personale Anlægsejeren skal udpege en ansvarlig, kvalificeret person til at varetage anlæggets effektive drift. 335 Drift, vedligeholdelse og kontrol Installatørens drifts- og vedligeholdelsesforskrifter skal overholdes Den ansvarlige person skal med passende mellemrum kontrollere og efterse anlægget Der skal føres journal med tidsangivelse over: den krævede kontrol udførte ændringer i anlægget service på anlægget driftsforstyrrelser (årsag anføres) anlæggets funktion i brandtilfælde. 336 Anlægget ude af drift Før anlægget sættes helt eller delvis ud af drift, skal dette meddeles forsikringsselskabet I denne forbindelse kan forsikringsselskabet stille de krav, der skønnes nødvendige i hvert enkelt tilfælde Før anlægget sættes ud af drift, skal virksomheden gennemgås for at sikre, at de andre brandmæssige foranstaltninger er i orden Ændringer og reparationer skal så vidt muligt udføres inden for normal arbejdstid og på en sådan måde, at anlægget er ude af drift i så kort tid som muligt. 337 Foranstaltninger ved alarm Hvis anlægget aktiveres, skal årsagen konstateres Aktiveres anlægget på grund af fejl eller manglende vedligeholdelse, skal der omgående træffes foranstaltninger til at få anlægget bragt i driftsklar stand Omkostninger på grund af fejlaktivering er forsikringsselskabet uvedkommende. 340 Automatiske brandventilationsanlæg 341 Indledning I dette afsnit anføres forslag til forsikringsbetingelser, der kan anvendes i forbindelse med krav til Automatiske brandventilationsanlæg Ved accept af risiko forudsættes, at bestemmelserne i er overholdt. 342 Anlægsudførelse Side 11

13 Anlægget skal udføres efter leverandørens anvisninger og i overensstemmelse med Brandteknisk Vejledning 27. Anlægget skal udføres som et klasse D anlæg, jf. vejledningens pkt Eftersyn, drift og vedligeholdelse Der foretages kontrol efter behov, dog mindst én gang om året. Konstaterede fejl og mangler skal omgående udbedres Ved kontrol skal der foretages en afprøvning af det totale system Alle enkeltelementer i systemet skal kontrolleres i henhold til drift- og ved ligeholdelsesvejledningen Kontrol skal foretages af leverandøren af anlægget eller andet firma eller person med tilsvarende teknisk sagkundskab Ved reparation og vedligeholdelse skal leverandørens drift- og vedligeholdelsesvejledning følges Reparation, kontrol og funktionsprøvning skal anføres i en servicebog, der opbevares på stedet. 350 Automatiske branddørlukningsanlæg 351 Indledning Der er ikke udarbejdet særlige forsikringsbetingelser for Automatiske branddørlukningsanlæg. 360 Øvrige sikringsanlæg : Vandoverrislingsanlæg, gnistdetekteringsanlæg, gnistslukningsanlæg, eksplosionsundertrykkelsesanlæg og eksplosionsaflastningsanlæg 361 Indledning I dette afsnit anføres forslag til forsikringsbetingelser, der kan anvendes i forbindelse med krav til øvrige sikringsanlæg Ved accept af risiko forudsættes, at bestemmelserne i er overholdt. 362 Anlægsudførelse Anlægget skal udføres efter leverandørens anvisninger eller i henhold til individuel aftale. 363 Eftersyn, drift og vedligeholdelse Anlægget skal efterses med passende mellemrum og i henhold til installatørens anvisninger Installatørens drifts- og vedligeholdelsesvejledninger skal følges Der skal føres journal over terminer og eftersyn samt driftsforstyrrelser og anlæggets funktion i brandtilfælde. 370 Sikringsforanstaltninger: Regelmæssigt vagttilsyn, brandværnsinspektion, virksomhedsbrandvæsen og termografi Side 12

14 371 Indledning I dette afsnit anføres forslag til forsikringsbetingelser, der kan anvendes i forbindelse med krav til sikringsforanstaltninger Ved accept af risiko forudsættes, at bestemmelserne i er overholdt. 372 Regelmæssigt vagttilsyn Vagttilsynet skal udføres efter F&P s vejledning om regelmæssigt vagttilsyn Omfanget af vagttilsynet skal overholdes Virksomheden skal ved hvert vagttilsyn afpatruljeres i overensstemmelse med den anførte tilsynsinstruktion Tilsynsinstruktionen skal i hvert enkelt tilfælde være godkendt af forsikringsselskabet. 373 Brandværnsinspektion Brandværnsinspektion skal udføres efter F&P-forskrift 202 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion af et inspektionsselskab akkrediteret hertil Virksomheden skal inspiceres to gange årligt Brandteknisk beskrivelse og inspektionsrapporter skal fremsendes til forsikringsselskabet senest to uger efter modtagelse af materialet fra inspektionsselskab Såfremt der i inspektionsrapporten er påtalt fejl og mangler, skal virksomheden sammen med rapporten fremsende virksomhedens stillingtagen til disse. 374 Virksomhedsbrandvæsen Forsikringsbetingelser herfor tilpasses den enkelte virksomhed. 375 Termografi Forsikringsbetingelser herfor tilpasses den enkelte virksomhed. Side 13

15 400 Oversigt Sikringsanlæg Forskrifter regler Automatiske branddørlukningsanlæg DBI-forskrift 231 Automatiske brandalarmanlæg DBI-forskrift 232 og DBI-forskrift Automatiske gasalarmanlæg DBI-forskrift 233 og DBI-forskrift Automatiske sprinkleranlæg DBI-forskrift 251 og DBI-forskrift Automatiske rumslukningsanlæg DBI-forskrift 253 og DBI-forskrift Automatiske brandventilationsanlæg Brandteknisk vejledning nr. 27 Automatiske skumslukningsanlæg NFPA 11 NFPA 11A Vandoverrislingsanlæg Gnistdetekteringsanlæg CEA 4035 Gnistslukningsanlæg CEA 4033 Eksplosionsunder-trykkelsesanlæg Eksplosionsaflastnings-anlæg Andet (i forbindelse med produktionsog procesanlæg) Sikringsforanstaltninger Regelmæssigt vagttilsyn F&P vejledning, januar 2001 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion F&P forskrift 202 Virksomhedsbrandvæsen Termografi Inspektion og godkendelse Anlæg projekteres efter DBI-forskrift Der eksisterer ingen godkendelsesordning Der stilles ikke krav til inspektion Jf. bestemmelser i kapitel 250 Forsikringsbetingelser Ingen forsik.betingelser Anlæg skal projekteres efter DBI-forskrift Anlæg inspiceres i henhold til DBI-forskrift Jf. bestemmelser i kapitel 220 Jf. forslag i kapitel 320 Anlæg skal projekteres efter DBI-forskrift Anlæg inspiceres i henhold til DBI-forskrift Jf. bestemmelser i kapitel 220 Jf. forslag i kapitel 320 Side 14

16 Anlæg skal projekteres efter DBI-forskrift Anlæg inspiceres i henhold til DBI-forskrift Jf. bestemmelser i kapitel 220 Jf. forslag i kapitel 320 Anlæg skal projekteres efter DBI-forskrift Anlæg inspiceres i henhold til DBI-forskrift Jf. bestemmelser i kapitel 220 Jf. forslag i kapitel 320 Anlæg skal projekteres efter BTV 27 Jf. bestemmelser i kapitel 240 Jf. forslag i kapitel 340 Anlæg skal projekteres efter DBI anvendt forskrift Anlæg inspiceres i henhold til DBI-anvendt forskrift Jf. bestemmelser i kapitel 230 Jf. forslag i kapitel 330 Ingen danske prøvnings- og godkendelsesordninger Jf. bestemmelser i kapitel 260 Jf. forslag i kapitel 360 Ingen danske prøvnings- og godkendelsesordninger Jf. bestemmelser i kapitel 260 Jf. forslag i kapitel 360 Ingen danske prøvnings- og godkendelsesordninger Jf. bestemmelser i kapitel 260 Jf. forslag i kapitel 360 Ingen danske prøvnings- og godkendelsesordninger Jf. bestemmelser i kapitel 260 Jf. forslag i kapitel 360 Ingen danske prøvnings- og godkendelsesordninger Jf. bestemmelser i kapitel 260 Jf. forslag i kapitel 360 Ingen danske prøvnings- og godkendelsesordninger Jf. bestemmelser i kapitel 260 Jf. forslag i kapitel 360 Tilsyn udføres efter F&P vejledning Jf. bestemmelser i kapitel 270 Jf. forslag i kapitel 370 Inspektion udføres efter F&P forskrift Jf. bestemmelser i kapitel 270 Jf. forslag i kapitel 370 Individuel aftale Jf. bestemmelser i kapitel 270 Individuel aftale Jf. bestemmelser i kapitel 270 Betingelser tilpasses Betingelser tilpasses Side 15

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

AIA-kataloget Fane 00 Indledning

AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension September 2016 AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Generel

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dato: 2012-01-18 Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Den Selvejende Almene Ok Ældreinstitution Plejecenter Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-4, 4560 Vig St. Sag: IB06343 Inspektion udført: 23. januar 2017 af Claus

Læs mere

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Forskrift Juli 2011 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Definitioner...

Læs mere

Januar 2001. Vejledning. Regelmæssigt vagttilsyn. Forsikring & Pension

Januar 2001. Vejledning. Regelmæssigt vagttilsyn. Forsikring & Pension Januar 2001 Regelmæssigt vagttilsyn Vejledning Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse Forord 2 10 Indledning 3 11 Gyldighed 3 12 Formål 3 20 Virksomheden 3 21 Vagttilsynets omfang 3 22 Tilsynsinstruktion

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Formål Der skal til Østjyllands Brandvæsen, Forebyggende afdeling, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Anlægsejer Firma/institution Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral.

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral. Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral. Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, Brandventilations-, gasalarms-,

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Færdigmelding af brandalarmanlæg

Færdigmelding af brandalarmanlæg Færdigmelding af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved 5578 7800 msbr@msbr.dk

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser Specifikation august 2010 Sikringskatalog Kapitel 10 Vagtydelser Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Referencer...

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdigmelding af brandventilationsanlæg

Færdigmelding af brandventilationsanlæg Færdigmelding af brandventilationsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007 Specifikation juli 2007 Specifikation for projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Marts 2016 Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdigmelding af rumslukningsanlæg

Færdigmelding af rumslukningsanlæg Færdigmelding af rumslukningsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: RMG sags nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG Anlægsejer Anlægsadresse Adresse: E-mail: Attention: Adresse: DB 03: Anlægsinstallatør Beredskabsmy ndighed Kontaktperson: Insp.deltager: Anlægsinstrueret:

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Færdigmelding af varslingsanlæg

Færdigmelding af varslingsanlæg Færdigmelding af varslingsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer

Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer 12. oktober 2016 RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND Vestergrave 30 8900 Randers Tlf. 8959 4000 post@bsik.dk www.beredskabogsikkerhed.dk 0. Generelt

Læs mere

Brandsikring af hoteller. Uffe Philip Afdelingschef & Partner, Willis

Brandsikring af hoteller. Uffe Philip Afdelingschef & Partner, Willis Brandsikring af hoteller Uffe Philip Afdelingschef & Partner, Willis Brandrisiko på Hoteller SPØRGSMÅL Hvorfor er det relevant at fokusere på brandrisici på hoteller??? Hotelbrande Lidt fra nettet Hotelbrande

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland Lollandsvej 10, 8900 Randers C Inspiceret af: Jan Pedersen Inspektion den: 15. maj 2013 RMG sagsnummer: 15484-3-2013 Brandmyndighedens

Læs mere

Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse

Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse Udbud af Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg v. Kjeld N. Petersen Dias 1 /FSTA BR10 nu BR15. Udgives af Klima, Energi- og Bygningsministeriet 5 Brandforhold 5.1 stk 1. Bygninger

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation. Forsikring & Pension. september Certificering af TVO-virksomheder

TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation. Forsikring & Pension. september Certificering af TVO-virksomheder Forsikring & Pension september 2017 TV-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

El-eftersyn i landbrugsbedrifter

El-eftersyn i landbrugsbedrifter 13.02.2017 El-eftersyn i landbrugsbedrifter vejledning til el-eftersyn i landbrugsbedrifter Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Beredskab Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i denne folder er uddrag fra Beredskabsstyrelsens

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere