LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 192 V E J L E K O M M U N E For et område ved Nørregade, Flegborg, Vedelsgade, Tønnesgade, Staldgaardsgade og Vestergade. Okt Lokalplan nr. 192

2

3 LOKALPLAN NR. 192 For et område ved Nørregade, Flegborg, Tønnesgade, Staldgaardsgade, Vedelsgade og Vestergade. Lokalplanen fastlægger rammerne for disponering af et område til centerområde som butikker, kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hotel, restauranter, parkeringshus o. lign. og til boligformål og offentlige formål. Oversigtskort 1:25000 Signaturforklaring: Oversigtskort med lokalplanens område 1:4000 Eksisterende bygninger Lokalplanens område Skel efter det digitale Matrikelkort (Kortet kan ikke bruges til opmåling)

4 INDHOLD Redegørelse... 5 Baggrund for lokalplanlægningen... 5 Indledning... 5 Lokalplanens område og zonestatus... 5 Eksisterende forhold... 5 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens formål og områdets anvendelse... 5 Udstykning og bebyggelse... 5 Ubebyggede arealer... 6 Vej-, sti- og parkerinsforhold... 6 Andre myndigheder... 6 Regionplan... 6 Kommuneplan... 6 Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt... 9 Arkitekturpolitik... 9 Kommuneatlas... 9 Trafikforhold... 9 El, vand- og varmeforsyning Spildevandsplan Miljøforhold Zoneforhold Kystnærhedszone Naturbeskyttelsesloven Museumsloven Forundersøgelse for miljøvurdering Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Lednings- og lysanlæg Miljøforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Bilag 1. Lokalplanens område/eks. forhold Bilag A Visualisering 2. Fremtidige forhold/byggefelter Bilag B Visualisering 3. Bebyggelsesplan Bilag C Perspektiv af p-hus Bilag D Perspektiv af p-hus 4 LOKALPLAN NR. 192

5 REDEGØRELSE Indledning Redegørelse Formålet med at udarbejde en lokalplan for området er at gøre centerområderne mere levende for de mange brugere af midtbyens funktioner og tilbud. Der er et konkret ønske fra en privat investor om at knytte de eksisterende butikker i et område sammen med en glasoverdækning. Se kortbilag 3. Overdækningen inddrager de eksisterende butiksområder Vejle Midtpunkt og Paladspassagen. Målet er at skabe et attraktivt butiksområde, som er en integreret del af det eksisterende handelsmiljø i Vejle Midtby. Uden for de overdækkede gader bevarer lokalplanen den eksisterende struktur og arkitektur. Dog åbnes der mulighed for at opføre et parkeringshus. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens mål om at styrke midtbyen som handelsmæssigt og oplevelsesmæssigt center. Lokalplanens område Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Vedelsgade, Ved Anlæget og Staldgaardsgade. Fra Staldgaardsgade går grænsen gennem karreen mellem Staldgaardsgade og Vestergade og mod øst er grænsen Vestergade, Nørretorv og Nørregade. Mod syd afgrænses lokalplanen af Flegborg. Lokalplanens område er vist på kortbilag 1. Eksisterende forhold Området er tæt bebygget og anvendes til en række formål, herunder butikker, restauranter, klinikker, kontorer og boliger. Det indeholder også Vejle Kommunes kulturhus Bygningen. Områdets nordlige del gennemskæres af Mølleåen. Ved Anlæget, der er en offentlig multiplads med mulighed for forskellige aktiviteter, ligger i umiddelbar tilknytning til området. Pladsen bruges bl.a. til skøjtebane om vinteren. Lokalplanens indhold Lokalplanens formål og områdets anvendelse Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til centerformål som butikker, kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hotel, restauranter, parkeringshus o. lign., og til boligformål og erhvervsvirksomheder. Udstykning og bebyggelse Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres nye bygninger dels til erstatning for ældre bygninger, der nedrives, og dels i form af udfyldningsbyggeri og glasoverdækninger af gaderum. Nye bygninger opføres i en højde svarende til de øvrige bygninger i området. Det vil sige 2-5 etager med udnyttet tagetage. Ved de overdækkede gaderum skal de nye og de eksisterende bygninger bevare udtrykket af at være en udvendig facade mod de overdækkede gaderum, som følger de eksisterende forløb. Læsevejledning til lokalplanen Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Sideløbende i den yderste spalte, beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser med uddybende bemærkninger i den yderste spalte og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvor dan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stil ling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsfor slag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, her- LOKALPLAN NR. 192 REDEGØRELSE 5

6 under eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigel ser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages eks propriation af private ejendomme eller rettigheder over ejen domme, når det er af væsentlig betydning for lokalpla nens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalpla nen, fortrænges af planen. Mod de åbne gader etableres indgangspartier med et fælles udtryk. Ubebyggede arealer Uden for de glasoverdækkede gader skal ubebyggede arealer ved beplantning, befæstigelse og lignende have et udseende med stor arkitektonisk kvalitet. Der må ikke etableres udendørs oplag. I de overdækkede gader består ubebyggede arealer af gader og pladser, som skal indrettes med bænke, beplantning og kunst m.v. Mod Mølleåen skal der etableres store åbninger i bebyggelsen, så man kan opleve åen indefra bygningerne, og gangarealet skal udformes så man oplever at gå over en bro inde i bygningen. Mølleåen skal være mere synlig i området. Der kan evt. etableres en gangbro langs åen. Vej-, sti- og parkeringsforhold Den kørende adgang til lokalplanområdet for personbiler sker fra Vedelsgade, Ved Anlæget, Flegborg, Tønnesgade og Staldgaardsgade. Gående adgang kan også ske fra Nørregade og Vestergade og Nørretorv. Parkering etableres bl.a. i form af to parkeringsdæk ovenpå den eksisterende tagparkering på Føtexbygningen, med ind- og udkørsel fra Vedelsgade. De dele af parkeringsdækket, der er synlige fra gader eller pladser skal have et arkitektonisk udtryk og beplantes med slyngplanter ophængt i wirer. Se perspektiver af p-huset på bilag C og D. Opførsel af et parkeringshus kræver, at der foretages en VVM- screening for at afklare, om projektet er VVM pligtigt. Såfremt projektet vurderes at være VVM pligtigt, kan p-huset på trods af denne lokalplan ikke opføres med mindre VVM redegørelsen viser, at projektet ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Vareindlevering og renovationskørsel sker via Ved Anlæget, Tønnesgade og Vedelsgade. Der er endvidere fortsat mulighed for tidsbegrænset varekørsel ad Nørregade og Tønnesgade. Gående adgang til de overdækkede gader sker fra de omgivende gader via indgange mod Ved Anlæget, Nørregade, Tønnesgade og Vestergade. Anden Planlægning Redegørelse for lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning for området. Regionplan Efter regionplanen for Vejle Amt er Vejle midtby udpeget til egnscenter. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens mål og retningslinier. Kommuneplan - Plan 2012 Hovedstruktur for Trekantområdet Lokalplanen er i overensstemmelse med Hovedstrukturens overordnede mål. Området er en del af Midtbyen. I de generelle mål for lokalplanlægningen står der bl.a.: 6 LOKALPLAN NR. 192

7 Målet er at gøre centerområderne levende og tiltrækkende for de mange brugere af Midtbyen. I centerområderne skal ny bebyggelse opføres, så der sikres en sammenhængende bystruktur af en høj arkitektonisk og bymæssig kvalitet. Et andet mål er, at ny bebyggelse hovedsageligt benyttes af virksomheder og funktioner, der har særligt behov for en central placering. Rammebestemmelser Området er i kommuneplanens rammedel en del af dels område 1. C. 1. og dels område 1. C. 2. For område 1. C. 1. gælder følgende rammer. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. I området må der placeres virksomheder indenfor klasse 1 og 2. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden byrådets tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetagetageareal på m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. etageareal på m². Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med byrådets særlige tilladelse indrettes boliger og liberale erhverv som f. eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselkaber og lignende. Disse må dog ikke indrettes i stueetagen i Nørregade. (gågaden) Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke overstige 150%. Langs Mølleåen fastlægges en byggelinie på min 5 m målt fra øverste vandløbskant. En del af området ligger indenfor støjog vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningerne Vejle-Skanderborg og Vejle-Herning. For område 1. C. 2 gælder følgende rammer: Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. I området må der placeres virksomheder indenfor klasse 1 og 2. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden byrådets tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetagetageareal på m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. etageareal på m². Der må etableres et stormagasin / større specialbutikker på max m². Dette forudsætter dog, at der gennemføres et regionplantillæg med en VVM-redegørelse. Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Byrådet kan tillade, at bebyggelse opføres i op til 4½ etager, med en facadehøjde på max. 13 m. I bebyggelsens stueetage langs Nørregade, Torvegade og Søndergade (gågaden) må der ikke indrettes boliger, engrosvirksomhed og liberale erhverv som f. eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende, og uden for gågaden må disse kun etableres med Byrådets særlige tilladelse. En del af området ligger inden for støjog vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. LOKALPLAN NR. 192 REDEGØRELSE 7

8 Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 150%. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Tillæg nr. 16 Kommuneplanen giver kun mulighed etablering af udvalgsvarebutikker med en størrelse på m², men kommuneplantillæg nr. 16 forøger den maksimale tilladte butiksstørrelse til m² i både delområde 1.C.1 og 1.C.2. Tillæg nr. 22 til Kommuneplanens rammer Kommuneplanen giver ikke mulighed for en at bygge i op til 5 etager med udnyttet tagetage og en bebyggelsesprocent på 160% og der skal derfor laves et tillæg til kommuneplanen. Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt Byplanvedtægt nr. 3 og lokalplan nr. 57 aflyses. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinier i fremtidige planlægningsprojekter, nybyggerier, byfornyelsesprojekter og ved vurderinger af byggeansøgninger. Det er målet at sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Og alle nye byggerier, ombygninger, anlæg og opholdsarealer skal tilføre områderne en højere arkitektonisk kvalitet. Bebyggelse og friarealer indenfor området skal have en høj arkitektonisk kvalitet. Lokalplanen indeholder bestemmelser om materialer og udformning af byggeriets detaljer. Kommuneatlas I Vejle Kommune har alle bygninger, der er opført før 1940 fået en bevaringsværdi fra 1 til 9, hvor 1 er det bedste. Bevaringsværdierne er inddelt i følgende kategorier: Høj bevaringsværdi karaktererne 1-3, middel bevaringsværdi karaktererne 4-6 og lav bevaringsværdi karaktererne 7-9. Der er flere bevaringsværdige bygninger i området. Den bygning, der har den højeste bevaringsværdi, er Ved Anlæget 8A, som har bevaringsværdien 2. Nørretorv 1A (Sct. Thomas Apotek) har bevaringsværdien 3. Blandt de bygninger, der er forudsat nedrevet, er ejendommen Tønnesgade 2 med bevaringsværdien 5 vurderet som bevaringsværdig. Ejendommen ønskes fjernet for at skabe forbindelse mellem Paladspassagen og Vejle Midtpunkt. Trafikforhold Området ligger centralt og betjenes af kollektiv trafik ved Nørretorv, hvor mange buslinier har stoppested. Der er også kort afstand til Banegården / Vejle Trafikcenter. Der etableres yderligere 2 parkeringsdæk ovenpå den eksisterende tagparkering på Føtexbygningen med indkørsel fra Vedelsgade via Ved Anlæget. Udkørsel kan ske til Vedelsgade, der er en del af det overordnede vejsystem, parkerings- 8 LOKALPLAN NR. 192

9 søgering, i Vejle midtby. Eksisterende og nye overdækkede gaderum er offentligt tilgængelige. Der skal være adgang for offentligheden, men der kan aflukkes for en kort periode om natten. Dette fastlægges i en deklaration, som tinglyses på ejendommene. Dog skal det glasoverdækkede vejareal an i Tønnesgade mellem Staldgaardsgade og Nørregade være offentligt tilgængelig hele døgnet. El-, vand- og varmeforsyning Elforsyning: Der etableres elforsyning efter gældende regler. Vandforsyning: Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan og forsynes fra et privat alment vandværk. Flere oplysninger kan findes på Vejle kommunes hjemmeside. Varmeforsyning: Lokalplanområdet er omfattet af Vejle Kommunes varmeplanlægning. Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Vejle Kommunes spildevandsplan. der vil blive stillet krav om sikring mod lugt i de overdækkede arealer samt sat begrænsninger i afledt vandføring fra området. Miljøforhold Virksomhedsstøj I relation til miljølovens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Områdetype 3 er områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). De tilgrænsende områder er også områdetype 3. Trafikstøj: Støjbelastningen er på Dæmningen og i Vedelsgade db(a) målt 10 m fra vejmidte. Støjbelastningen i de øvrige gader omkring lokalplanområdet er under 55 db(a). Ved indretning af støjfølsom virksomhed og boliger skal der tages hensyn til trafikstøj. Støjgrænsen er på 55 db(a). Ved huludfyldning i sammenhængende byområder og mindre byfornyelse, hvor planlægningsafstandene ikke kan opfyldes, kan det accepteres, at støjgrænsen på 55 db(a) kun opfyldes på primære opholdsarealer og mindst en af hver boligs facader. Jernbanestøj og vibrationer Lokalplanområdet ligger inde for støjog vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle- Skanderborg og Vejle- Herning. Det skal ved målinger eftervises, at vibrationer fra jernbanetrafikken ikke overstiger 75 db. Zoneforhold Området ligger i byzone. Kystnærhedszone Området ligger indenfor kystnærhedszonen, men bebyggelsen er ikke synlig fra kysten på grund af den mellemliggende bymæssige bebyggelse. Naturbeskyttelsesloven Området er ikke omfattet af åbeskyttelseslinien i forhold til Mølleåen, da der inden 1. sept er påbegyndt LOKALPLAN NR

10 væsentlig lovlig bebyggelse indenfor byggelinien. Lokalplanens gennemførelse kræver derfor ikke dispensation fra åbeskyttelseslinien. Museumsloven Lokalplanområdet ligger inden for det arkæologiske interesseområde, der er Vejles middelalderlige bykerne. Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens 26. Forud for byggeri skal Vejle Museum kontaktes. Hvis man under byggeriet finder fortidsminder, skal arbejdet standses og Vejle Museum kontaktes. Museet anbefaler, at der igangsættes en arkæologisk forundersøgelse af arealet, da der er en vis sandsynlighed for, at der findes fortidsminder. Forundersøgelse for miljøvurdering Der er foretaget forundersøgelse og byrådet har besluttet at der ikke udarbejdes miljøvurdering. 10 LOKALPLAN NR. 192

11 Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplan nr. 192 Efter lov om planlægning (Lov nr. 883 af 18 august 2004, med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, - at fastlægge områdets anvendelse til centerformål som butikker, kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hotel, restauranter, parkeringshus o. lign., og til boligformål og offentlige formål, - at der bliver et blandet bolig- og erhvervsområde, der har store kvaliteter, og som lever op til de krav, der bliver stillet til fremtidens boliger og arbejdspladser inden for kontorer og liberale erhverv, og som samtidig bevarer nogle af de eksisterende bygninger i området, - at der skabes et område med en udformning og et udseende, der både giver området sin egen identitet, og som samtidig bygger videre på den bystruktur, som midtbyen har i dag, - at sikre at ny bebyggelse er i høj kvalitet og standard udført i nutidig arkitektur der indpasses i området, - at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer at ny bebyggelse udformes i overensstemmelse med områdets arkitektoniske udformning, - at give mulighed for at opføre overdækninger af gaderum samt ny bebyggelse, - at sikre en gående adgang for offentligheden på overdækkede gangarealer, og - at sikre at åen bliver mere synlig. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 290a, 291, 292d, 292p lejlighed nr.1, 2, 3, 292v, 292x, 295, 300, 301, 302a, 303a, 304a, 304b, 304c, 305a, 305b, 305c, lejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 458a, 458c, 458d, 458e, 458f, 458g, 458h, 459, 460 lejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 461a, 462a, 462b, 462c, 490a, 490b, 491a, 491b lejlighed nr. 1, 2, 3, 491c, 491d, 491e, 491f lejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 5, 492, alle Vejle Bygrunde, og alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. LOKALPLAN NR

12 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. Ad 3.7 Med en særlig tilladelse kan der inden for de overdækkede gade opnås tilladelse til at opføre pengeinstitutter, såfremt de ikke har facader ud mod Nørregde, Nørretorv, Vestergade eller Flegborg. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må anvendes til centerformål som kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hotel, restauranter, parkeringshus o. lign., boligformål i form af etagebebyggelse og til offentlige formål. 3.2 Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på m². 3.3 Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på m². Ad 3.8 Områdetype 3: Området for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder, (bykerne) Mandag - fredag: kl og lørdag kl = 55 db(a) Mandag- fredag kl , lørddag kl og Søn og helligdage kl. 07: = 45 db(a) Alle dage kl = 40 db(a) 3.4 Der må max. opføres eller indrettes m² nyt etageareal til detailhandel inden for lokalplanområdet. 3.5 Langs Nørregade, Nørretorv, Flegborg, Tønnesgade og Vestergade må bebyggelse i stueetage ikke indrettes til boligformål. 3.6 Langs Nørregade, Flegborg (matr. nr. 305b og 305c), Nørretorv, Tønnesgade og Vestergade må der i bebyggelsens stueetage ikke indrettes engrovirksomhed og liberale erhverv, som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende. Ad 3.10 Klasse 1 Klasse 1 omfatter de virksomheder og anlæg som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivlserne, og som således kan integreres med boliger. Hovedparten af virksomhederne i dennne klasse er forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik. Klasse 2 Klasse 2 virksomheder giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning af de næremset omgivelser og vil kunne indplaceres i områder, hvor der også fi ndes boliger. Denne klasse omfatter typisk mindre virksomheder af typen bogholderier, elektronikvirksomheder og f.eks. laboratorier. Klasse 3 Klasse 3 omfatter virksomheder, som fra udendørs aktiviteter (herunder transport) og småafkast giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne bør placeres i industriområder, ent. i randzonen, hvor området er zonet, idet virksomhedstypen ofte vil være forenelig med forureningsfølsomme naboområder. Inden for denne klasse falder mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. 3.7 I bebyggelsens stueetage uden for Nørregade, Flegborg (matr. nr. 305b og 305c), Nørretorv, Flegborg og Vestergade må der ikke uden byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde indrettes engrosvirksomhed og liberale erhverv, som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende. 3.8 I forhold til miljølovens retningslinier for ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype Uanset foranstående bestemmelser kan byrådet tillade: a) Genopførelse efter brand og lignende af tidligere lovligt eksisterende erhvervsbebyggelse. b) Opførelse af transformerstationer og lignende offentlige anlæg, når de ikke har mere end 30 m² bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse I området må der etableres virksomheder indenfor klasse 1. Parkeringshuset må dog være klasse 2 eller De på kortbilag 2 viste eksisterende bygninger, forudsættes bevaret, og de 12 LOKALPLAN NR. 192 LOKALPLANBESTEMMELSER

13 må ikke uden byrådets tilladelse nedrives eller ombygges. 4 Udstykning 4.1 Udstykning kan kun ske på grundlag af en samlet udstykningsplan for én eller flere ejendomme. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 De på kortbilag 3 viste glasoverdækkede gangarealer udlægges som offentligt tilgængelige gangarealer. Arealerne må overbygges med glas, og der må etableres døre/porte mod de omgivende veje. 5.2 Det glasoverdækkede vejareal an i Tønnesgade mellem Staldgaardsgade og Nørregade skal være offentlig tilgængeligt hele døgnet. 5.3 Vareindlevering, renovationskørsel og adgang for spulevogne skal ske fra Ved Anlæget, Vedelsgade, Staldgaardsgade og Tønnesgade samt begrænset tilkørsel fra Flegborg, Nørregade og Tønnesgade. Parkering 5.4 Der skal udlægges parkeringsareal svarende til en p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv. Dette gælder dog ikke areal til parkeringshus. Der udlægges parkeringsareal til mindst 0,8 p-pladser pr. bolig og mindst 1 plads pr. 50 m² etageareal til andet formål. For ungdom- og ældreboliger kan kravet nedsættes til 0,4 p-pladser pr. bolig, når der samtidig udlægges areal til cykelparkering og lignende. 5.5 Med byrådets tilladelse kan ejerne evt. frigøre sig fra kravet om parkering på egen grund ved indbetaling efter kommunens parkeringsvedtægt. 5.6 Der skal etableres handikap p-pladser efter gældende regler. 6 Lednings- og lysanlæg 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning mm, må kun udføres som jordkabler. 6.2 Der skal etableres udluftninger af kloaksystemet, samt ske en regulering af de maksimale regnvandsafstrømninger. 6.3 Eksisterende adgange til kloakanlæg må ikke spærres eller overdækkes ved permanent eller midlertidigt anlæg af enhver art. 7 Miljøforhold 7.1 Ved opførelse af ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse eller ved ændring af eksisterende bebyggelse til mere støjfølsom anvendelse, skal det ved en afskærmning eller andre støjdæmpende foranstaltninger sikres, at det døgnækvivalente trafik- LOKALPLAN NR

14 støjniveau på ejendommene ikke overstiger 55 db(a) målt i forhold til trafikstøj fra de omgivende veje. Hvis det ikke er muligt at nedbringe støjniveauet til 55 db(a) på ethvert punkt af området, skal det sikres, at støjniveauet på bebyggelsens primære opholdsarealer og på mindst en af bygningens facader ikke overstiger 55 db(a). Desuden skal det sikres, at der opnås et indendørs støjniveau på max. 30 db(a) i bebyggelsens primære rum. 7.2 Inden der opføres ny bebyggelse, skal der ved målinger eftervises, at vibrationer fra jernbanetrafikken ikke overstiger 75 db (KB- vægtet accelrationsniveau) efter Miljøstyrelsens retningslinier for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø, Det skal sikres ved støjafskærmning eller andre støjdæmpende foranstaltninger at støjniveauet fra P-huset ved naboejendommene ikke overstiger de tilladte grænser. 7.4 Det skal måles og/eller beregninger eftervises, at støjen ikke overstiger de tilladte støjgrænser. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 160%. 8.2 Facadebebyggelsen langs gaderne i området skal i princippet opføres som en sluttet bebyggelse i vejskel, og den skal holdes inden for en dybde på m fra vejskel. Facadebebyggelsens dybde i stueplan kan tillades forøget, ligesom 1-etages baghuse kan tillades opført med brandmur i naboskel. 8.3 Facadebebyggelsen i Nørregade og Staldgaardsgade må kun opføres i 2 etager med udnyttet tagetage eller 3 etager med udnyttet tagetage. Facadehøjden målt fra skæring mellem ydervæg og tag må max. være 10 m. 8.4 Facadebebyggelsen i Vestergade må opføres i op til 3 etager med udnyttet tagetage. Facadehøjden målt fra skæring mellem ydervæg og tag må max. være 10 m. I Tønnesgade må bebyggelse opføres i op til 2 etager med udnyttet tagetage. Facadehøjden målt fra skæring mellem ydervæg og tag må max. være 7 m. 8.5 Ny bebyggelse skal i princippet opføres indenfor de på kortbilag 2, viste byggefelter. 8.6 Indenfor byggefelterne 1-9, vist på kortbilag 2, må bebyggelse opføres med følgende antal etager og højder: 14 LOKALPLAN NR. 192 LOKALPLANBESTEMMELSER

15 Byggefelt 1 og 4: 3 etager med udnyttet tagetage og i en bygningshøjde på max. 13 m over terræn og en facadehøjde på max. 11 m målt fra terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade. Byggefelt 2 og 3: 2 etager og i en bygningshøjde på max. 10 m over terræn og en facadehøjde på max. 7 m målt fra skæring mellem ydermur og tagflade. Byggefelt 5: 5 etager og i en bygningshøjde på max. 15,5 m og en tilbagerykket tagetage op til 19 m over terræn. Facadehøjden målt fra skæring mellem ydervæg og tagflade må max. være 17 m. Inden for byggefelt 6 må der opføres et parkeringhus i en højde på max. 14,5 m over terræn. Fra nedkørselsrampen i det sydvestlige hjørne skal højden falde med 3 m. Se hvordan på bilag C. Trappetårne/elevatorskakte og indgangsparti kan dog opføres i en højde på max. 16,5 m over terræn, som vist på kortbilag 2. Byggefelt 7, 8 og 9: 3 etager med udnyttet tagetage med en bygningshøjde på max. 13 m over terræn og en facadehøjde på max. 11 m målt fra skæring mellem ydervæg og tagflade. 8.7 De på bilag 3 viste glasoverdækkede gang- og vejarealer, kan overdækkes med glastag i en højde, der i princippet følger gesimshøjden på de bygninger, som glastaget støder op til. 8.8 Broen over Mølleå ved matr. nr. 462a og 491a, Vejle Bygrunde skal udformes, så broen opleves som et selvstændigt element i det øvrige gangareal. Glasoverdækningen skal udformes så der er store glaspartier ud mod åen. Den konkrete udformning skal godkendes af byrådet. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Eksisterende bebyggelse må ikke ændres, ombygges eller nedrives uden byrådets tilladelse. 9.2 Ny bebyggelse skal have en ydre udformning og fremtræden, herunder farveholdning, så der opnås en god helhedsvirkning med den eksisterende bebyggelse. 9.3 Tagene på facadebebyggelsen må ikke uden byrådets tilladelse opføres med andet end symmetriske sadeltage med en taghældning på mellem 35 grader og 50 grader og med rygningen parallelt med gaden. 9.4 Ydermure må ikke uden byrådets tilladelse opføres af andet materiale end røde teglsten eller fremstå som pudsede facader. LOKALPLAN NR

16 9.5 Vinduesrammer skal udføres i træ eller metal eller en kombination heraf. 9.6 Farver på vinduesrammer skal holdes inden for farverne hvid, lys grå, grafital eller sort. 9.7 Bebyggelsens proportioner, vinduesudformning m.v. skal afpasses efter den eksisterende bebyggelse. 9.8 Inden for byggefelterne 1-5 må ydervægge kun fremstå med røde eller sorte teglsten. Tage må ikke opføres med andet end symmetriske sadeltage med en taghældning på mellem 35 grader og 50 grader og med rygningen parallelt med gaden eller med mansardtag med 70 graders hældning. 9.9 Inden for byggefelt 6 må der opføres et p-hus uden tag og med facader i glas, metal eller tegl. Mod gårdrummet skal facaden opføres som en lukket facade og beplantes med slyngplanter ophængt i wirer. Se eks. på bilag C. Den konkrete udformning af parkeringshuset herunder farvevalg skal godkendes af byrådet Indenfor byggefelterne 7, 8 og 9 må ydervægge kun fremstå med røde teglsten. Tagene må ikke uden byrådets tilladelse dækkes med andet end røde vingetegl, zink eller skifer Uanset bestemmelserne i 9.4, 9.8, 9.9, og 9.10 kan der til mindre bygninger og bygningsdele, herunder baghuse, tillades anvendt andre materialer til facade og tag. Skilte 9.12 Skilte inden for lokalplanområdet må kun opsættes med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde og efter retningslinierne i vejledningen Facader og skilte Teknisk Forvaltning, Facadeskilte skal udføres med enkeltstående bogstaver på bygningen, og de skal ved størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur Skilte må ikke have reflekterende overflader, og de skal udføres, så der ikke forekommer gennemlyste skilteflader. Kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste, dog uden at blænde. Lys i skilte skal være stationært. Blændende spots må ikke anvendes Vinduer må ikke blændes af med skiltning eller folie. Glaspartier kan dog være bearbejdet med ætsning eller silketryk men skal stadig være gennemskinnelige Inden for lokalplanens område kan skilte kun opsættes i princippet som vist 16 LOKALPLAN NR. 192

17 på visualiseringen i bilagene. Logo kan indgå som en del af facadearkitekturen - et eksempel på dette er vist på visualiseringen på bilag A Der må ikke opstilles flagstænger til reklameflagning Der må ikke opsættes fritstående skilte. Antenner og ventilation 9.19 Der må ikke opstilles udendørs antenneanlæg. Dog kan der med tilladelse opstilles antenner med et begrænset omfang på de enkelte ejendomme, når antennerne er beregnet for tilslutning til radioamatøranlæg, kaldeanlæg og lignende. Parabolantenner må kun opsættes på den enkelte parcel med en placering, så parabolen ikke er umiddelbar synlig fra naboejendomme og offentlige og private veje og fællesarealer Ventilationsanlæg, andre tekniske anlæg og afkast skal integreres i bygningskroppen eller udformes som elementer, der er arkitektonisk bearbejdet. Der må ikke være rørføringer på tage. Aggregater, der opstilles på tage, skal inddækkes på alle sider i et materiale, der har en lysgennemtrængelighed på under 20%. 10 Ubebyggede arealer 10.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives en beabejdning, så de fremstår med høj arkitektonisk kvalitet og i gode materialer Der skal tilvejebringes et opholdsareal efter gældende regler i byggeloven. Opholdsarealer kan efter byrådets godkendelse indrettes som hel- eller halvoffentlige arealer. Opholdsarealer kan indrettes på flade tage, på overdækkede gårdarealer, terrasser eller altaner Metalhegn, hække, plankeværker, træer eller anden form for anlæg må kun opføres med byrådets tilladelse efter en samlet plan for området Oplag eller udstilling af varer og emballage må ikke ske udendørs. Varegårde, rum til affaldscontainere, kundevognsskure og lignende skal være lukkede og gives et udseende, så de får stor arkitektonisk kvalitet. Der skal anvendes materialer af høj kvalitet Hvis der ved bygge- og anlægsarbejder findes arkæologiske fund, skal det efter museumsloven anmeldes til Vejle Museum. Skilte for ubebyggede arealer 10.6 Der må ikke opstilles flagstænger til reklameflagning. LOKALPLAN NR

18 10.7 Der må ikke opsættes fritstående skilte. Der kan dog ved indkørslen fra Vedelsgade opstilles ét henvisningsskilt med angivelse af varegård og områdets parkeringspladser. 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektiv varmeforsyningsanlæg Uanset bestemmelserne i 11.1 kan byrådet give tilladelse til indretning af alternative opvarmningsanlæg Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før der er etableret eller sikret de i 5.4, 5.6 og 10.2 nævnte parkerings- og opholdsarealer. 12 Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt 12.1 Lokalplan 57, tinglyst den 28. september 1983, og byplanvedtægt nr. 3, tinglyst den 12. juli 1967 aflyses. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område i følge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlig afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. 18 LOKALPLAN NR. 192

19 VEDTAGELSESPÅTEGNING Vedtaget af Vejle Byråd, den Karen Delfs / Søren Dreiø Carlsen Borgmester Økonomichef Efter 27 i lov om planlægning er lokalplanen endeligt vedtaget af Vejle Byråd den Karen Delfs / Søren Dreiø Carlsen Borgmester Økonomichef Nærværende lokalplan begæres i medfør af 31, stk. 2 i lov nr. 763 af 11. september 2002 om planlægning, tinglyst på matr. nr. xx by og sogn. Teknisk Udvalg, den p.u.v. Bjarne Falk LOKALPLAN NR

20

21

22

23

24

25

26

27 Indgang til Mary s fra Nørregade Bilag A

28

29 Interiørbillede fra Mary s Bilag B

30

31 24 LOKALPLAN NR. 192 Perspektiv af P-hus Bilag C

32 LOKALPLAN NR

33 Perspektiv af P-hus Bilag D

34

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Forslag til lokalplan nr. 01-010-0005 Esbjerg By Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård November 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere