LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 192 V E J L E K O M M U N E For et område ved Nørregade, Flegborg, Vedelsgade, Tønnesgade, Staldgaardsgade og Vestergade. Okt Lokalplan nr. 192

2

3 LOKALPLAN NR. 192 For et område ved Nørregade, Flegborg, Tønnesgade, Staldgaardsgade, Vedelsgade og Vestergade. Lokalplanen fastlægger rammerne for disponering af et område til centerområde som butikker, kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hotel, restauranter, parkeringshus o. lign. og til boligformål og offentlige formål. Oversigtskort 1:25000 Signaturforklaring: Oversigtskort med lokalplanens område 1:4000 Eksisterende bygninger Lokalplanens område Skel efter det digitale Matrikelkort (Kortet kan ikke bruges til opmåling)

4 INDHOLD Redegørelse... 5 Baggrund for lokalplanlægningen... 5 Indledning... 5 Lokalplanens område og zonestatus... 5 Eksisterende forhold... 5 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens formål og områdets anvendelse... 5 Udstykning og bebyggelse... 5 Ubebyggede arealer... 6 Vej-, sti- og parkerinsforhold... 6 Andre myndigheder... 6 Regionplan... 6 Kommuneplan... 6 Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt... 9 Arkitekturpolitik... 9 Kommuneatlas... 9 Trafikforhold... 9 El, vand- og varmeforsyning Spildevandsplan Miljøforhold Zoneforhold Kystnærhedszone Naturbeskyttelsesloven Museumsloven Forundersøgelse for miljøvurdering Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Lednings- og lysanlæg Miljøforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Bilag 1. Lokalplanens område/eks. forhold Bilag A Visualisering 2. Fremtidige forhold/byggefelter Bilag B Visualisering 3. Bebyggelsesplan Bilag C Perspektiv af p-hus Bilag D Perspektiv af p-hus 4 LOKALPLAN NR. 192

5 REDEGØRELSE Indledning Redegørelse Formålet med at udarbejde en lokalplan for området er at gøre centerområderne mere levende for de mange brugere af midtbyens funktioner og tilbud. Der er et konkret ønske fra en privat investor om at knytte de eksisterende butikker i et område sammen med en glasoverdækning. Se kortbilag 3. Overdækningen inddrager de eksisterende butiksområder Vejle Midtpunkt og Paladspassagen. Målet er at skabe et attraktivt butiksområde, som er en integreret del af det eksisterende handelsmiljø i Vejle Midtby. Uden for de overdækkede gader bevarer lokalplanen den eksisterende struktur og arkitektur. Dog åbnes der mulighed for at opføre et parkeringshus. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens mål om at styrke midtbyen som handelsmæssigt og oplevelsesmæssigt center. Lokalplanens område Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Vedelsgade, Ved Anlæget og Staldgaardsgade. Fra Staldgaardsgade går grænsen gennem karreen mellem Staldgaardsgade og Vestergade og mod øst er grænsen Vestergade, Nørretorv og Nørregade. Mod syd afgrænses lokalplanen af Flegborg. Lokalplanens område er vist på kortbilag 1. Eksisterende forhold Området er tæt bebygget og anvendes til en række formål, herunder butikker, restauranter, klinikker, kontorer og boliger. Det indeholder også Vejle Kommunes kulturhus Bygningen. Områdets nordlige del gennemskæres af Mølleåen. Ved Anlæget, der er en offentlig multiplads med mulighed for forskellige aktiviteter, ligger i umiddelbar tilknytning til området. Pladsen bruges bl.a. til skøjtebane om vinteren. Lokalplanens indhold Lokalplanens formål og områdets anvendelse Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til centerformål som butikker, kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hotel, restauranter, parkeringshus o. lign., og til boligformål og erhvervsvirksomheder. Udstykning og bebyggelse Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres nye bygninger dels til erstatning for ældre bygninger, der nedrives, og dels i form af udfyldningsbyggeri og glasoverdækninger af gaderum. Nye bygninger opføres i en højde svarende til de øvrige bygninger i området. Det vil sige 2-5 etager med udnyttet tagetage. Ved de overdækkede gaderum skal de nye og de eksisterende bygninger bevare udtrykket af at være en udvendig facade mod de overdækkede gaderum, som følger de eksisterende forløb. Læsevejledning til lokalplanen Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Sideløbende i den yderste spalte, beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser med uddybende bemærkninger i den yderste spalte og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvor dan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stil ling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsfor slag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, her- LOKALPLAN NR. 192 REDEGØRELSE 5

6 under eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigel ser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages eks propriation af private ejendomme eller rettigheder over ejen domme, når det er af væsentlig betydning for lokalpla nens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalpla nen, fortrænges af planen. Mod de åbne gader etableres indgangspartier med et fælles udtryk. Ubebyggede arealer Uden for de glasoverdækkede gader skal ubebyggede arealer ved beplantning, befæstigelse og lignende have et udseende med stor arkitektonisk kvalitet. Der må ikke etableres udendørs oplag. I de overdækkede gader består ubebyggede arealer af gader og pladser, som skal indrettes med bænke, beplantning og kunst m.v. Mod Mølleåen skal der etableres store åbninger i bebyggelsen, så man kan opleve åen indefra bygningerne, og gangarealet skal udformes så man oplever at gå over en bro inde i bygningen. Mølleåen skal være mere synlig i området. Der kan evt. etableres en gangbro langs åen. Vej-, sti- og parkeringsforhold Den kørende adgang til lokalplanområdet for personbiler sker fra Vedelsgade, Ved Anlæget, Flegborg, Tønnesgade og Staldgaardsgade. Gående adgang kan også ske fra Nørregade og Vestergade og Nørretorv. Parkering etableres bl.a. i form af to parkeringsdæk ovenpå den eksisterende tagparkering på Føtexbygningen, med ind- og udkørsel fra Vedelsgade. De dele af parkeringsdækket, der er synlige fra gader eller pladser skal have et arkitektonisk udtryk og beplantes med slyngplanter ophængt i wirer. Se perspektiver af p-huset på bilag C og D. Opførsel af et parkeringshus kræver, at der foretages en VVM- screening for at afklare, om projektet er VVM pligtigt. Såfremt projektet vurderes at være VVM pligtigt, kan p-huset på trods af denne lokalplan ikke opføres med mindre VVM redegørelsen viser, at projektet ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Vareindlevering og renovationskørsel sker via Ved Anlæget, Tønnesgade og Vedelsgade. Der er endvidere fortsat mulighed for tidsbegrænset varekørsel ad Nørregade og Tønnesgade. Gående adgang til de overdækkede gader sker fra de omgivende gader via indgange mod Ved Anlæget, Nørregade, Tønnesgade og Vestergade. Anden Planlægning Redegørelse for lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning for området. Regionplan Efter regionplanen for Vejle Amt er Vejle midtby udpeget til egnscenter. Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens mål og retningslinier. Kommuneplan - Plan 2012 Hovedstruktur for Trekantområdet Lokalplanen er i overensstemmelse med Hovedstrukturens overordnede mål. Området er en del af Midtbyen. I de generelle mål for lokalplanlægningen står der bl.a.: 6 LOKALPLAN NR. 192

7 Målet er at gøre centerområderne levende og tiltrækkende for de mange brugere af Midtbyen. I centerområderne skal ny bebyggelse opføres, så der sikres en sammenhængende bystruktur af en høj arkitektonisk og bymæssig kvalitet. Et andet mål er, at ny bebyggelse hovedsageligt benyttes af virksomheder og funktioner, der har særligt behov for en central placering. Rammebestemmelser Området er i kommuneplanens rammedel en del af dels område 1. C. 1. og dels område 1. C. 2. For område 1. C. 1. gælder følgende rammer. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. I området må der placeres virksomheder indenfor klasse 1 og 2. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden byrådets tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetagetageareal på m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. etageareal på m². Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med byrådets særlige tilladelse indrettes boliger og liberale erhverv som f. eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselkaber og lignende. Disse må dog ikke indrettes i stueetagen i Nørregade. (gågaden) Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke overstige 150%. Langs Mølleåen fastlægges en byggelinie på min 5 m målt fra øverste vandløbskant. En del af området ligger indenfor støjog vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningerne Vejle-Skanderborg og Vejle-Herning. For område 1. C. 2 gælder følgende rammer: Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. I området må der placeres virksomheder indenfor klasse 1 og 2. Selvstændige butikker og eventuel fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden byrådets tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetagetageareal på m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. etageareal på m². Der må etableres et stormagasin / større specialbutikker på max m². Dette forudsætter dog, at der gennemføres et regionplantillæg med en VVM-redegørelse. Bebyggelse skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. Byrådet kan tillade, at bebyggelse opføres i op til 4½ etager, med en facadehøjde på max. 13 m. I bebyggelsens stueetage langs Nørregade, Torvegade og Søndergade (gågaden) må der ikke indrettes boliger, engrosvirksomhed og liberale erhverv som f. eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende, og uden for gågaden må disse kun etableres med Byrådets særlige tilladelse. En del af området ligger inden for støjog vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. LOKALPLAN NR. 192 REDEGØRELSE 7

8 Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 150%. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. Tillæg nr. 16 Kommuneplanen giver kun mulighed etablering af udvalgsvarebutikker med en størrelse på m², men kommuneplantillæg nr. 16 forøger den maksimale tilladte butiksstørrelse til m² i både delområde 1.C.1 og 1.C.2. Tillæg nr. 22 til Kommuneplanens rammer Kommuneplanen giver ikke mulighed for en at bygge i op til 5 etager med udnyttet tagetage og en bebyggelsesprocent på 160% og der skal derfor laves et tillæg til kommuneplanen. Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt Byplanvedtægt nr. 3 og lokalplan nr. 57 aflyses. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for arkitekturpolitikkens retningslinier i fremtidige planlægningsprojekter, nybyggerier, byfornyelsesprojekter og ved vurderinger af byggeansøgninger. Det er målet at sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Og alle nye byggerier, ombygninger, anlæg og opholdsarealer skal tilføre områderne en højere arkitektonisk kvalitet. Bebyggelse og friarealer indenfor området skal have en høj arkitektonisk kvalitet. Lokalplanen indeholder bestemmelser om materialer og udformning af byggeriets detaljer. Kommuneatlas I Vejle Kommune har alle bygninger, der er opført før 1940 fået en bevaringsværdi fra 1 til 9, hvor 1 er det bedste. Bevaringsværdierne er inddelt i følgende kategorier: Høj bevaringsværdi karaktererne 1-3, middel bevaringsværdi karaktererne 4-6 og lav bevaringsværdi karaktererne 7-9. Der er flere bevaringsværdige bygninger i området. Den bygning, der har den højeste bevaringsværdi, er Ved Anlæget 8A, som har bevaringsværdien 2. Nørretorv 1A (Sct. Thomas Apotek) har bevaringsværdien 3. Blandt de bygninger, der er forudsat nedrevet, er ejendommen Tønnesgade 2 med bevaringsværdien 5 vurderet som bevaringsværdig. Ejendommen ønskes fjernet for at skabe forbindelse mellem Paladspassagen og Vejle Midtpunkt. Trafikforhold Området ligger centralt og betjenes af kollektiv trafik ved Nørretorv, hvor mange buslinier har stoppested. Der er også kort afstand til Banegården / Vejle Trafikcenter. Der etableres yderligere 2 parkeringsdæk ovenpå den eksisterende tagparkering på Føtexbygningen med indkørsel fra Vedelsgade via Ved Anlæget. Udkørsel kan ske til Vedelsgade, der er en del af det overordnede vejsystem, parkerings- 8 LOKALPLAN NR. 192

9 søgering, i Vejle midtby. Eksisterende og nye overdækkede gaderum er offentligt tilgængelige. Der skal være adgang for offentligheden, men der kan aflukkes for en kort periode om natten. Dette fastlægges i en deklaration, som tinglyses på ejendommene. Dog skal det glasoverdækkede vejareal an i Tønnesgade mellem Staldgaardsgade og Nørregade være offentligt tilgængelig hele døgnet. El-, vand- og varmeforsyning Elforsyning: Der etableres elforsyning efter gældende regler. Vandforsyning: Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan og forsynes fra et privat alment vandværk. Flere oplysninger kan findes på Vejle kommunes hjemmeside. Varmeforsyning: Lokalplanområdet er omfattet af Vejle Kommunes varmeplanlægning. Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Vejle Kommunes spildevandsplan. der vil blive stillet krav om sikring mod lugt i de overdækkede arealer samt sat begrænsninger i afledt vandføring fra området. Miljøforhold Virksomhedsstøj I relation til miljølovens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Områdetype 3 er områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). De tilgrænsende områder er også områdetype 3. Trafikstøj: Støjbelastningen er på Dæmningen og i Vedelsgade db(a) målt 10 m fra vejmidte. Støjbelastningen i de øvrige gader omkring lokalplanområdet er under 55 db(a). Ved indretning af støjfølsom virksomhed og boliger skal der tages hensyn til trafikstøj. Støjgrænsen er på 55 db(a). Ved huludfyldning i sammenhængende byområder og mindre byfornyelse, hvor planlægningsafstandene ikke kan opfyldes, kan det accepteres, at støjgrænsen på 55 db(a) kun opfyldes på primære opholdsarealer og mindst en af hver boligs facader. Jernbanestøj og vibrationer Lokalplanområdet ligger inde for støjog vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle- Skanderborg og Vejle- Herning. Det skal ved målinger eftervises, at vibrationer fra jernbanetrafikken ikke overstiger 75 db. Zoneforhold Området ligger i byzone. Kystnærhedszone Området ligger indenfor kystnærhedszonen, men bebyggelsen er ikke synlig fra kysten på grund af den mellemliggende bymæssige bebyggelse. Naturbeskyttelsesloven Området er ikke omfattet af åbeskyttelseslinien i forhold til Mølleåen, da der inden 1. sept er påbegyndt LOKALPLAN NR

10 væsentlig lovlig bebyggelse indenfor byggelinien. Lokalplanens gennemførelse kræver derfor ikke dispensation fra åbeskyttelseslinien. Museumsloven Lokalplanområdet ligger inden for det arkæologiske interesseområde, der er Vejles middelalderlige bykerne. Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens 26. Forud for byggeri skal Vejle Museum kontaktes. Hvis man under byggeriet finder fortidsminder, skal arbejdet standses og Vejle Museum kontaktes. Museet anbefaler, at der igangsættes en arkæologisk forundersøgelse af arealet, da der er en vis sandsynlighed for, at der findes fortidsminder. Forundersøgelse for miljøvurdering Der er foretaget forundersøgelse og byrådet har besluttet at der ikke udarbejdes miljøvurdering. 10 LOKALPLAN NR. 192

11 Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplan nr. 192 Efter lov om planlægning (Lov nr. 883 af 18 august 2004, med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, - at fastlægge områdets anvendelse til centerformål som butikker, kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hotel, restauranter, parkeringshus o. lign., og til boligformål og offentlige formål, - at der bliver et blandet bolig- og erhvervsområde, der har store kvaliteter, og som lever op til de krav, der bliver stillet til fremtidens boliger og arbejdspladser inden for kontorer og liberale erhverv, og som samtidig bevarer nogle af de eksisterende bygninger i området, - at der skabes et område med en udformning og et udseende, der både giver området sin egen identitet, og som samtidig bygger videre på den bystruktur, som midtbyen har i dag, - at sikre at ny bebyggelse er i høj kvalitet og standard udført i nutidig arkitektur der indpasses i området, - at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer at ny bebyggelse udformes i overensstemmelse med områdets arkitektoniske udformning, - at give mulighed for at opføre overdækninger af gaderum samt ny bebyggelse, - at sikre en gående adgang for offentligheden på overdækkede gangarealer, og - at sikre at åen bliver mere synlig. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 290a, 291, 292d, 292p lejlighed nr.1, 2, 3, 292v, 292x, 295, 300, 301, 302a, 303a, 304a, 304b, 304c, 305a, 305b, 305c, lejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 458a, 458c, 458d, 458e, 458f, 458g, 458h, 459, 460 lejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 461a, 462a, 462b, 462c, 490a, 490b, 491a, 491b lejlighed nr. 1, 2, 3, 491c, 491d, 491e, 491f lejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 5, 492, alle Vejle Bygrunde, og alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. LOKALPLAN NR

12 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. Ad 3.7 Med en særlig tilladelse kan der inden for de overdækkede gade opnås tilladelse til at opføre pengeinstitutter, såfremt de ikke har facader ud mod Nørregde, Nørretorv, Vestergade eller Flegborg. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må anvendes til centerformål som kontorer, klinikker, liberale erhverv, konferencefaciliteter, hotel, restauranter, parkeringshus o. lign., boligformål i form af etagebebyggelse og til offentlige formål. 3.2 Udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på m². 3.3 Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på m². Ad 3.8 Områdetype 3: Området for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder, (bykerne) Mandag - fredag: kl og lørdag kl = 55 db(a) Mandag- fredag kl , lørddag kl og Søn og helligdage kl. 07: = 45 db(a) Alle dage kl = 40 db(a) 3.4 Der må max. opføres eller indrettes m² nyt etageareal til detailhandel inden for lokalplanområdet. 3.5 Langs Nørregade, Nørretorv, Flegborg, Tønnesgade og Vestergade må bebyggelse i stueetage ikke indrettes til boligformål. 3.6 Langs Nørregade, Flegborg (matr. nr. 305b og 305c), Nørretorv, Tønnesgade og Vestergade må der i bebyggelsens stueetage ikke indrettes engrovirksomhed og liberale erhverv, som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende. Ad 3.10 Klasse 1 Klasse 1 omfatter de virksomheder og anlæg som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivlserne, og som således kan integreres med boliger. Hovedparten af virksomhederne i dennne klasse er forretninger, liberale erhverv, kontorer og småværksteder med butik. Klasse 2 Klasse 2 virksomheder giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning af de næremset omgivelser og vil kunne indplaceres i områder, hvor der også fi ndes boliger. Denne klasse omfatter typisk mindre virksomheder af typen bogholderier, elektronikvirksomheder og f.eks. laboratorier. Klasse 3 Klasse 3 omfatter virksomheder, som fra udendørs aktiviteter (herunder transport) og småafkast giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne bør placeres i industriområder, ent. i randzonen, hvor området er zonet, idet virksomhedstypen ofte vil være forenelig med forureningsfølsomme naboområder. Inden for denne klasse falder mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. 3.7 I bebyggelsens stueetage uden for Nørregade, Flegborg (matr. nr. 305b og 305c), Nørretorv, Flegborg og Vestergade må der ikke uden byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde indrettes engrosvirksomhed og liberale erhverv, som f.eks. kontorer, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber og lignende. 3.8 I forhold til miljølovens retningslinier for ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype Uanset foranstående bestemmelser kan byrådet tillade: a) Genopførelse efter brand og lignende af tidligere lovligt eksisterende erhvervsbebyggelse. b) Opførelse af transformerstationer og lignende offentlige anlæg, når de ikke har mere end 30 m² bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse I området må der etableres virksomheder indenfor klasse 1. Parkeringshuset må dog være klasse 2 eller De på kortbilag 2 viste eksisterende bygninger, forudsættes bevaret, og de 12 LOKALPLAN NR. 192 LOKALPLANBESTEMMELSER

13 må ikke uden byrådets tilladelse nedrives eller ombygges. 4 Udstykning 4.1 Udstykning kan kun ske på grundlag af en samlet udstykningsplan for én eller flere ejendomme. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 De på kortbilag 3 viste glasoverdækkede gangarealer udlægges som offentligt tilgængelige gangarealer. Arealerne må overbygges med glas, og der må etableres døre/porte mod de omgivende veje. 5.2 Det glasoverdækkede vejareal an i Tønnesgade mellem Staldgaardsgade og Nørregade skal være offentlig tilgængeligt hele døgnet. 5.3 Vareindlevering, renovationskørsel og adgang for spulevogne skal ske fra Ved Anlæget, Vedelsgade, Staldgaardsgade og Tønnesgade samt begrænset tilkørsel fra Flegborg, Nørregade og Tønnesgade. Parkering 5.4 Der skal udlægges parkeringsareal svarende til en p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv. Dette gælder dog ikke areal til parkeringshus. Der udlægges parkeringsareal til mindst 0,8 p-pladser pr. bolig og mindst 1 plads pr. 50 m² etageareal til andet formål. For ungdom- og ældreboliger kan kravet nedsættes til 0,4 p-pladser pr. bolig, når der samtidig udlægges areal til cykelparkering og lignende. 5.5 Med byrådets tilladelse kan ejerne evt. frigøre sig fra kravet om parkering på egen grund ved indbetaling efter kommunens parkeringsvedtægt. 5.6 Der skal etableres handikap p-pladser efter gældende regler. 6 Lednings- og lysanlæg 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning mm, må kun udføres som jordkabler. 6.2 Der skal etableres udluftninger af kloaksystemet, samt ske en regulering af de maksimale regnvandsafstrømninger. 6.3 Eksisterende adgange til kloakanlæg må ikke spærres eller overdækkes ved permanent eller midlertidigt anlæg af enhver art. 7 Miljøforhold 7.1 Ved opførelse af ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse eller ved ændring af eksisterende bebyggelse til mere støjfølsom anvendelse, skal det ved en afskærmning eller andre støjdæmpende foranstaltninger sikres, at det døgnækvivalente trafik- LOKALPLAN NR

14 støjniveau på ejendommene ikke overstiger 55 db(a) målt i forhold til trafikstøj fra de omgivende veje. Hvis det ikke er muligt at nedbringe støjniveauet til 55 db(a) på ethvert punkt af området, skal det sikres, at støjniveauet på bebyggelsens primære opholdsarealer og på mindst en af bygningens facader ikke overstiger 55 db(a). Desuden skal det sikres, at der opnås et indendørs støjniveau på max. 30 db(a) i bebyggelsens primære rum. 7.2 Inden der opføres ny bebyggelse, skal der ved målinger eftervises, at vibrationer fra jernbanetrafikken ikke overstiger 75 db (KB- vægtet accelrationsniveau) efter Miljøstyrelsens retningslinier for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø, Det skal sikres ved støjafskærmning eller andre støjdæmpende foranstaltninger at støjniveauet fra P-huset ved naboejendommene ikke overstiger de tilladte grænser. 7.4 Det skal måles og/eller beregninger eftervises, at støjen ikke overstiger de tilladte støjgrænser. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 160%. 8.2 Facadebebyggelsen langs gaderne i området skal i princippet opføres som en sluttet bebyggelse i vejskel, og den skal holdes inden for en dybde på m fra vejskel. Facadebebyggelsens dybde i stueplan kan tillades forøget, ligesom 1-etages baghuse kan tillades opført med brandmur i naboskel. 8.3 Facadebebyggelsen i Nørregade og Staldgaardsgade må kun opføres i 2 etager med udnyttet tagetage eller 3 etager med udnyttet tagetage. Facadehøjden målt fra skæring mellem ydervæg og tag må max. være 10 m. 8.4 Facadebebyggelsen i Vestergade må opføres i op til 3 etager med udnyttet tagetage. Facadehøjden målt fra skæring mellem ydervæg og tag må max. være 10 m. I Tønnesgade må bebyggelse opføres i op til 2 etager med udnyttet tagetage. Facadehøjden målt fra skæring mellem ydervæg og tag må max. være 7 m. 8.5 Ny bebyggelse skal i princippet opføres indenfor de på kortbilag 2, viste byggefelter. 8.6 Indenfor byggefelterne 1-9, vist på kortbilag 2, må bebyggelse opføres med følgende antal etager og højder: 14 LOKALPLAN NR. 192 LOKALPLANBESTEMMELSER

15 Byggefelt 1 og 4: 3 etager med udnyttet tagetage og i en bygningshøjde på max. 13 m over terræn og en facadehøjde på max. 11 m målt fra terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade. Byggefelt 2 og 3: 2 etager og i en bygningshøjde på max. 10 m over terræn og en facadehøjde på max. 7 m målt fra skæring mellem ydermur og tagflade. Byggefelt 5: 5 etager og i en bygningshøjde på max. 15,5 m og en tilbagerykket tagetage op til 19 m over terræn. Facadehøjden målt fra skæring mellem ydervæg og tagflade må max. være 17 m. Inden for byggefelt 6 må der opføres et parkeringhus i en højde på max. 14,5 m over terræn. Fra nedkørselsrampen i det sydvestlige hjørne skal højden falde med 3 m. Se hvordan på bilag C. Trappetårne/elevatorskakte og indgangsparti kan dog opføres i en højde på max. 16,5 m over terræn, som vist på kortbilag 2. Byggefelt 7, 8 og 9: 3 etager med udnyttet tagetage med en bygningshøjde på max. 13 m over terræn og en facadehøjde på max. 11 m målt fra skæring mellem ydervæg og tagflade. 8.7 De på bilag 3 viste glasoverdækkede gang- og vejarealer, kan overdækkes med glastag i en højde, der i princippet følger gesimshøjden på de bygninger, som glastaget støder op til. 8.8 Broen over Mølleå ved matr. nr. 462a og 491a, Vejle Bygrunde skal udformes, så broen opleves som et selvstændigt element i det øvrige gangareal. Glasoverdækningen skal udformes så der er store glaspartier ud mod åen. Den konkrete udformning skal godkendes af byrådet. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Eksisterende bebyggelse må ikke ændres, ombygges eller nedrives uden byrådets tilladelse. 9.2 Ny bebyggelse skal have en ydre udformning og fremtræden, herunder farveholdning, så der opnås en god helhedsvirkning med den eksisterende bebyggelse. 9.3 Tagene på facadebebyggelsen må ikke uden byrådets tilladelse opføres med andet end symmetriske sadeltage med en taghældning på mellem 35 grader og 50 grader og med rygningen parallelt med gaden. 9.4 Ydermure må ikke uden byrådets tilladelse opføres af andet materiale end røde teglsten eller fremstå som pudsede facader. LOKALPLAN NR

16 9.5 Vinduesrammer skal udføres i træ eller metal eller en kombination heraf. 9.6 Farver på vinduesrammer skal holdes inden for farverne hvid, lys grå, grafital eller sort. 9.7 Bebyggelsens proportioner, vinduesudformning m.v. skal afpasses efter den eksisterende bebyggelse. 9.8 Inden for byggefelterne 1-5 må ydervægge kun fremstå med røde eller sorte teglsten. Tage må ikke opføres med andet end symmetriske sadeltage med en taghældning på mellem 35 grader og 50 grader og med rygningen parallelt med gaden eller med mansardtag med 70 graders hældning. 9.9 Inden for byggefelt 6 må der opføres et p-hus uden tag og med facader i glas, metal eller tegl. Mod gårdrummet skal facaden opføres som en lukket facade og beplantes med slyngplanter ophængt i wirer. Se eks. på bilag C. Den konkrete udformning af parkeringshuset herunder farvevalg skal godkendes af byrådet Indenfor byggefelterne 7, 8 og 9 må ydervægge kun fremstå med røde teglsten. Tagene må ikke uden byrådets tilladelse dækkes med andet end røde vingetegl, zink eller skifer Uanset bestemmelserne i 9.4, 9.8, 9.9, og 9.10 kan der til mindre bygninger og bygningsdele, herunder baghuse, tillades anvendt andre materialer til facade og tag. Skilte 9.12 Skilte inden for lokalplanområdet må kun opsættes med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde og efter retningslinierne i vejledningen Facader og skilte Teknisk Forvaltning, Facadeskilte skal udføres med enkeltstående bogstaver på bygningen, og de skal ved størrelse, skrifttype og farve tilpasses bygningens arkitektur Skilte må ikke have reflekterende overflader, og de skal udføres, så der ikke forekommer gennemlyste skilteflader. Kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste, dog uden at blænde. Lys i skilte skal være stationært. Blændende spots må ikke anvendes Vinduer må ikke blændes af med skiltning eller folie. Glaspartier kan dog være bearbejdet med ætsning eller silketryk men skal stadig være gennemskinnelige Inden for lokalplanens område kan skilte kun opsættes i princippet som vist 16 LOKALPLAN NR. 192

17 på visualiseringen i bilagene. Logo kan indgå som en del af facadearkitekturen - et eksempel på dette er vist på visualiseringen på bilag A Der må ikke opstilles flagstænger til reklameflagning Der må ikke opsættes fritstående skilte. Antenner og ventilation 9.19 Der må ikke opstilles udendørs antenneanlæg. Dog kan der med tilladelse opstilles antenner med et begrænset omfang på de enkelte ejendomme, når antennerne er beregnet for tilslutning til radioamatøranlæg, kaldeanlæg og lignende. Parabolantenner må kun opsættes på den enkelte parcel med en placering, så parabolen ikke er umiddelbar synlig fra naboejendomme og offentlige og private veje og fællesarealer Ventilationsanlæg, andre tekniske anlæg og afkast skal integreres i bygningskroppen eller udformes som elementer, der er arkitektonisk bearbejdet. Der må ikke være rørføringer på tage. Aggregater, der opstilles på tage, skal inddækkes på alle sider i et materiale, der har en lysgennemtrængelighed på under 20%. 10 Ubebyggede arealer 10.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives en beabejdning, så de fremstår med høj arkitektonisk kvalitet og i gode materialer Der skal tilvejebringes et opholdsareal efter gældende regler i byggeloven. Opholdsarealer kan efter byrådets godkendelse indrettes som hel- eller halvoffentlige arealer. Opholdsarealer kan indrettes på flade tage, på overdækkede gårdarealer, terrasser eller altaner Metalhegn, hække, plankeværker, træer eller anden form for anlæg må kun opføres med byrådets tilladelse efter en samlet plan for området Oplag eller udstilling af varer og emballage må ikke ske udendørs. Varegårde, rum til affaldscontainere, kundevognsskure og lignende skal være lukkede og gives et udseende, så de får stor arkitektonisk kvalitet. Der skal anvendes materialer af høj kvalitet Hvis der ved bygge- og anlægsarbejder findes arkæologiske fund, skal det efter museumsloven anmeldes til Vejle Museum. Skilte for ubebyggede arealer 10.6 Der må ikke opstilles flagstænger til reklameflagning. LOKALPLAN NR

18 10.7 Der må ikke opsættes fritstående skilte. Der kan dog ved indkørslen fra Vedelsgade opstilles ét henvisningsskilt med angivelse af varegård og områdets parkeringspladser. 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektiv varmeforsyningsanlæg Uanset bestemmelserne i 11.1 kan byrådet give tilladelse til indretning af alternative opvarmningsanlæg Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før der er etableret eller sikret de i 5.4, 5.6 og 10.2 nævnte parkerings- og opholdsarealer. 12 Aflysning af lokalplan og byplanvedtægt 12.1 Lokalplan 57, tinglyst den 28. september 1983, og byplanvedtægt nr. 3, tinglyst den 12. juli 1967 aflyses. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område i følge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlig afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. 18 LOKALPLAN NR. 192

19 VEDTAGELSESPÅTEGNING Vedtaget af Vejle Byråd, den Karen Delfs / Søren Dreiø Carlsen Borgmester Økonomichef Efter 27 i lov om planlægning er lokalplanen endeligt vedtaget af Vejle Byråd den Karen Delfs / Søren Dreiø Carlsen Borgmester Økonomichef Nærværende lokalplan begæres i medfør af 31, stk. 2 i lov nr. 763 af 11. september 2002 om planlægning, tinglyst på matr. nr. xx by og sogn. Teknisk Udvalg, den p.u.v. Bjarne Falk LOKALPLAN NR

20

21

22

23

24

25

26

27 Indgang til Mary s fra Nørregade Bilag A

28

29 Interiørbillede fra Mary s Bilag B

30

31 24 LOKALPLAN NR. 192 Perspektiv af P-hus Bilag C

32 LOKALPLAN NR

33 Perspektiv af P-hus Bilag D

34

LOKALPLAN NR. For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå og Foldegade. Lokalplan nr. 166

LOKALPLAN NR. For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå og Foldegade. Lokalplan nr. 166 LOKALPLAN NR. 166 V E J L E K O M M U N E For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå og Foldegade. Februar 2002 Lokalplan nr. 166 LOKALPLAN NR. 166 For et område ved Kirkegade, Dæmningen, Sønderå,

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF LOKALPLAN NR. 61. Boligbyggeri Skolegade/Nørregade HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 61 Boligbyggeri Skolegade/Nørregade LOKALPLAN NR. 61 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Bemærk! LOKALPLAN NR. FORSLAG. Dato for indsigelsesfristen er forkert Den rigtige dato er 17.11.2003 Det samme gælder for side 11

Bemærk! LOKALPLAN NR. FORSLAG. Dato for indsigelsesfristen er forkert Den rigtige dato er 17.11.2003 Det samme gælder for side 11 LOKALPLAN NR. 173 V E J L E K O M M U N E For et område ved Holmen, Langelinie, Havnegade og Havnepladsen Juni 2003 FORSLAG Lokalplan nr. 173 Offentligt fremlagt den 06.09.2003 til den 03.11.2003. Indsigelsesfrist

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere