Årsberetning. Målsætninger Resultater Perspektiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Målsætninger Resultater Perspektiver"

Transkript

1 2013 Årsberetning Målsætninger Resultater Perspektiver

2 2013: IA Sprog vokser Kursisterne strømmede til IA Sprog i Derfor sluttede året meget tilfredsstillende og endnu bedre end 2012 En stadig stigende tilgang af kursister betød, at IA Sprog i 2013 kom ud med et bedre resultat end forventet. Mod slutningen af 2013 var der aktive kursister på skolen mod i slutningen af startmoduler blev det til i 2013, og slutmoduler. Det skal holdes op mod de budgetterede startmoduler og slutmoduler. Og mod de startmoduler og slutmoduler i Tilstrømningen af kursister betød naturligvis flere udgifter. Skolen måtte ansætte nye medarbejdere, først og fremmest lærere. Desuden foretog den en række dyre investeringer i 2013 dels i it-udstyr for at styrke tilbuddet om it-støttet undervisning, dels i nyt inventar og ombygning af lokaler i forbindelse med skolens flytning fra Hejrevej til Vibevej. Den nye adresse kan tilbyde kursisterne tidssvarende faciliteter og opfylde myndighedernes krav om lokaleindretning. Flytningen er sket i etaper og har krævet store ressourcer og tålmodighed af både ansatte og kursister. Sidste etape af flytningen sker i sommeren Trods de forøgede udgifter bliver 2013 vurderet som meget tilfredsstillende ; og på baggrund af den økonomiske konsolidering og den fortsat- te udvikling af it er det vurderingen hos skolens ledelse og bestyrelse, at IA Sprog står godt rustet til fremtiden. Træerne vokser dog ikke ind i himlen og i 2014 venter formentlig et mindre positivt resultat. Især på grund af indførelsen af Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning, der pr. januar 2014 skal tilbydes hovedparten af de nye kursister i stedet for starten på et modul-forløb. De nye regler medfører reducerede timetakster og samtidig mere administration i forbindelse med den enkelte kursist. Som konsekvens har skolen ansat mere administrativt personale. Skolens fortsatte vokseværk i 2013 betød også et udvidet regnskab over afholdte lektioner. Derfor indgik skolen i starten af 2013 et samarbejde med firmaet Toolpack om levering af et system, der ud fra lærernes afkrydsningssystem Webludus efterbehandler lektionstallene efter gældende arbejdstidsregler. Hver den 15. i måneden sender Toolpack en opgørelse over forbrugt timetal til den enkelte lærer, som dermed kan følge med i sit timeregnskab. Den løbende registrering betyder også, at ledelse og administration har et bedre overblik over udnyttelsen af lærernes årsnormer.

3 Målsætninger udtrykt i Virksomhedsplan 2013 IA Sprog havde som mål for 2013 at udbygge sine online-tilbud for at imødekomme kursisternes behov om undervisning, når det passer. Mange kursister har skæve arbejdstider og kan ikke følge et ordinært klasserums-forløb. Derfor arbejder IA Sprog hele tiden på at udbygge og forfine sine digitale undervisningstilbud. I fokus har bl.a. været: Tilbud om Studieprøven online På baggrund af meget gode erfaringer med at tilbyde online danskundervisning til kursister, lancerede IA Sprog i 2013 et tilbud om forberedelse til Studieprøven online. Tilbuddet gik til kursister, der ikke kunne følge almindelig klasseundervisning på grund af arbejde eller studier, og som blev vurderet egnede til intensiv online-læring. Resultaterne var meget gode: Kandidaterne opnåede 10 og 12-taller til eksamen. Pilotprojekt om online samtaletræning En del kursister på IA Sprog følger rene online-forløb eller Blended Learning, hvor de kun kommer på skolen en gang om ugen og ellers har kontakt med skolen online. Nogle af disse kursister har samtidig begrænset mulighed for at tale dansk i hverdagen. Til dem søsatte IA Sprog i 2013 et tilbud om online samtaletræning om hverdagsemner i en ugentlig videokonference med en medkursist og en almindelig dansker. Online-sessionerne gav gevinst: Kursisternes lærere har i pilotforløbet registreret mærkbar fremgang i kursisternes mundtlige færdigheder. Online chat-forum som forsøg En række online-kursister modtog i løbet af 2013 et tilbud om at styrke deres skriftlige dansk-kundskaber i et online chat-forum, hvor to kursister og en moderator benyttede sig af Skypes chat-muligheder uden billede og lyd. Kursisterne har forud for mødet fået tilsendt ugens debatemne i form af en kort tekst, et billede eller en lille video. Projektet virkede efter hensigten kursisterne fik trænet deres skriftlige færdigheder men skolen har for tiden ikke ressourcer til at fortsætte tilbuddet. Flere tilbud online Udover at tage fat på en videreudvikling af skolens undervisningssystem Skolegade med flere interaktive øvelser, udtaleøvelser mm., startede IA Sprog i 2013 produktionen af videospil, som skal imødekomme kursister, der kan lide at blive underholdt, mens de lærer og omvendt. Spillene forventes færdige i Ekstern kommunikation Som det var målet, opnåede IA Sprog øget synlighed på nettet i løbet af Trafikken på skolens hjemmeside, iasprog.dk, voksede til en fordobling, fra ca individuelle besøgende i 2012 til ca i Stigningen er ikke kommet af sig selv IA Sprog arbejdede i 2013 målrettet med annoncering i forskellige søgemaskiner og på relevante hjemmesider. Intern kommunikation digital lærermanual I 2013 fik IA Sprogs voksende lærerkorps adgang til en elektronisk manual med relevant information og vejledning til de mange procedurer, der skal anvendes i forbindelse med undervisning og administration bl.a. i forbindelse med de øgede krav om registrering af kursister. En udvidelse af lærermanualen ventes lanceret i Lærernes kompetenceudvikling Som led i lærernes kompetenceudvikling afholdt IA Sprog to pædagogiske dage i Den ene handlede om skriftlige modultests med fokus på flaskehalsproblemerne på de tre danskuddannelser dvs. DU1 modul 5, DU2 modul 4, DU3 modul 4. Genrepædagogik var et andet emne, der blev berørt på denne pædagogiske dag. På den anden af skolens pædagogiske dage blev skolen forvandlet til en kæmpe workshop, hvor de forskellige afdelinger og områder viste sig frem for hinanden og bød på indblik i metoder og opgaver. IA Sprog er efterhånden så stor en institution, at det kan være vanskeligt for den enkelte at få indblik i alle områder. Derfor var workshop-dagen en god anledning for lærerne til at ide-udveksle og inspirere hinanden.

4 Undervisning Danskuddannelse 1 Kursister, som har en kort eller ingen skolegang eller som ikke har kendskab til det latinske alfabet udgør de fleste af DU1 s brugere på IA Sprog. Til denne målgruppe, hvor hver kursist får individuel tilpasset undervisning, har afdelingens lærere gennem årene udviklet en omfattende materialebank. Dette materiale blev i 2013 suppleret med en række interaktive online sprogøvelser, designet til DU1-kursisternes særlige behov. Nogle DU1-kursister følger undervisningen på Blegdamsvej, hvor IA Sprogs afdeling kun for kvinder holder til. Se nedenfor. Danskuddannelse 2 Der var i 2013 fortsat stor søgning til Danskuddannelse 2 på IA Sprog, som tilbyder undervisning både på daghold og aftenhold samt ekstra online sprogtræning ved hjælp af IA Sprogs eget interaktive website, ia-online.dk. Sitet er bygget på skolens undervisningssystem Skolegade. Det kommer mange kursister til gode, ikke mindst når de på grund af arbejde har problemer med at følge klasseundervisningen. I 2013 blev det desuden besluttet at udarbejde en DU2-tilpasset udgave af undervisnings-bøgerne, Skolegade 1 og 2. På modul 4 viger Skolegade-systemet til fordel for emne- og temabaseret undervisning, suppleret af lærerproduceret materiale og Grammatik i Brug. Skolen tilbyder også lektiehjælp og samtalevenner, frivillige fra Dansk Røde Kors, som er et stort plus i forhold til samtaletræning af kursisterne. Danskuddannelse 3 DU 3 s kursister er fortrinsvis studerende på de højere læreranstalter eller højtuddannede udenlandske medarbejdere på danske arbejdspladser. De har mange og forskelligartede behov for undervisningens tilrettelæggelse, og derfor har IA Sprog en bred vifte af undervisningstilbud til det store og voksende antal kursister, som frekventerer DU3: Der er klassisk DU3-undervisning dag og aften samt lørdag, intensiv undervisning, online-undervisning og undervisning på stedet for studerende og ansatte på universiteter og andre højere læreanstalter. Desuden tilbyder IA Sprog DU3-undervisning på hold for særlige sproggrupper: Norsk-, svensk-, finsk- og islandsktalende. Forberedende Voksenundervisning FVU-læsning havde et svagt fald i antallet af kursister i 2013 i alt 857 kursister deltog i FVU-undervisningen på IA Sprog. Omregnet til årskursister var det 77,7 i 2013 mod 78,4 årselever i nye deltagere blev screenet mod 514 i Stagnationen i kursisttallet har flere årsager: Kravet til danskkundskaber ved ansøgning om dansk indfødsret er ændret. Der er kommet større fokus på gennemførelse af FVU-forløbene og på, at kursisterne fortsætter på en erhvervsuddannelse. I 2013 var der ca 8% FVU-kursister på IA Sprog, der var finansieret af jobcentre en pæn stigning på grund af dagpengereformen og en aktiv beskæftigelsesindsats. Mange ansatte i de mange små virksomheder i lokalområdet benytter IA Sprogs FVU-læsning. De fleste kursister hører om tilbuddet gennem venner, naboer og lærere. Lærere og ansatte på IA Sprogs danskuddannelser informerer f.eks. rutinemæssigt om FVU-muligheden, og 85% af kursisterne på IA Sprogs FVU-læsning har da også fulgt en af skolens andre danskuddannelser. FVU på IA Sprog tilbyder læsning på alle fire trin. Afdelingen lægger vægt på et fagligt og socialt godt læringsmiljø, og undervisningen tilpasses kursisternes kompetencer og uddannelsesmål. Omkring 6% af IA Sprogs FVU-kursister er ordblinde og afdelingen har et godt samarbejde med VUF Frederiksberg om test og undervisningstilbud til ordblinde. Lærerne på IA Sprogs FVU har kvalifikationer både som undervisere på FVU-læsning og i dansk som andetsprog for voksne. To lærere er med i opgavekommissionen for FVU-læsning og halvdelen er med i censorkorpset. Teamsamarbejde, udvikling af kvaliteten i undervisning og materialer samt opgaver til FVU-læsnings online-tilbud har været i fokus i 2013.

5 Afdelinger IA Erhverv Afdelingen fortsatte i 2013 de populære kursustilbud for norsk- og svensktalende samt for finsktalende og for islandsktalende. Undervisningen foregår som klasseundervisning og for de finsktalendes vedkommende også som online-undervisning. Også IA Erhvervs online-tilbud til udenlandske landsbrugs- og gartnerimedarbejdere fortsatte i Agro Online Dansk blev først og fremmest udbudt som par-undervisning, hvor to kursister sidder i et online klasserum sammen med en lærer. Undervisningsfilm med fokus på erhvervsgrupper IA Erhverv udvidede i 2013 sin base af undervisningsfilm med fokus på dansk inden for forskellige erhvervsgrupper som læger og sygeplejersker, landmænd, håndværkere og studerende. Filmene, der tager udgangspunkt i situationer i erhvervsmiljøer, hvor kursisterne med små tilpasninger kan bruge det dansk, de allerede kan. Filmene er blevet positivt modtaget af de forskellige kursistgrupper. IA IT IA Sprog udvidede i 2013 sine online tilbud med opgaver og øvelser til samtlige 96 lektioner i IA Sprogs eget undervisningssystem Skolegade. Med denne materialebank har kursisterne mulighed for at fokusere på de færdigheder, de har særligt brug for at træne. Det kan ske, når de har tid og lyst, og hvad enten de er begyndere eller snart skal til eksamen. Samtidig med udvidelsen fik designet på ia-online.dk et generelt kvalitetsløft, sådan at brugerfladerne nu har et fælles design. Skolens online-tilbud blev i årets løb udvidet til også at omfatte kursister på Danskuddannelse 1 med interaktive øvelser, designet til DU1-kursisternes særlige behov. Udbygningen og kvalitetsløftet af sitet betød, at næsten samtlige kursister på IA i 2013 benyttede sig af de interaktive muligheder. Onlinetilbuddet til kursisterne på FVU fik desuden et kvalitetsløft af funktion og design på baggrund af erfaringer fra kursister og lærere, ligesom en række podcastede lektioner målrettet kursister på FVU trin 4 blev optaget. Disse podcasts lanceres i løbet af IA Intensiv IA Sprogs særlige intensiv-program er attraktivt for mange kursister, men afdelingen må afvise en del potentielle kursister efter screening. Andre kursister må efter en periode indse, at tempoet og kravet om hjemmearbejdet er for højt til dem. Hvis en kursist vil følge IA Sprogs intensiv-undervisning, skal han eller hun være indstillet på et krævende program. Skolen gør imidlertid en stor indsats for at vejlede kursisterne grundigt og lægge andre forslag om undervisning frem for dem. Blegdamsvej I IA Sprogs satellit på Blegdamsvej i København kan kursisterne tage Danskuddannelse 1 eller Danskuddannelse 2. Denne afdeling kun for kvinder har trygge rammer, og målet med undervisningen er, at kursisterne får så godt et greb om det danske sprog, at de kan klare sig godt i dagligdagen og i det danske samfund og om muligt varetage et job på det danske arbejdsmarked. Holdene er sammensat af kursister på flere moduler. Undervisningen er tilrettelagt, så den dækker hver enkelt kursist behov og niveau. Tre faste lærere er knyttet til Blegdamsvej. Medarbejdere fra Indvandrer-kvindecentret i Blågårdsgade giver juridisk og psykologisk vejledning efter behov. Afdelingen bestod af fire hold i 2013.

6 Kursister Europæiske kursister tegnede sig for langt den største del af IA Sprogs brugere i 2013 i alt kursister. Heraf var kursister fra Tyskland og Polen bedst repræsenterede med henholdsvis 384 kursister og 364 kursister. Uden for Europa var der først og fremmest mange kursister fra Pakistan, Indien, Nepal og Kina. I løbet af 2013 var næsten personer på et tidspunkt kursister hos IA Sprog. Flest på Danskuddannelse 3. Det samlede tal voksede i forhold til 2012; tallene er dog ikke direkte sammenlignelige, idet den gamle opgørelse omregnede det samlede antal kursister til årskursister. De allerfleste kursister på IA Sprog var i 2013 selvforsøgende. Antallet af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere steg dog i forhold til året før. Også i antallet af integrationskursister var der en lille stigning fra 360 i 2012 til 408 i 2013.

7 Personale Antallet af undervisere på IA Sprog fortsatte med at vokse i Skolen havde i alt 172 lærere; fuldtids-, deltids- og timelærere ved slutningen af Tallet for 2012 lå på omregnet 125 fuldtidsansatte lærere. Kompetenceudvikling I løbet af 2013 afholdt IA Sprog to pædagogiske dage, der tjente som kompetenceudvikling af lærerne. En række lærere i alt 88 deltog desuden i forskellige efteruddannelseskurseer, ligesom en del nyansatte lærere færdiggjorde moduler på uddannelsen til lærer i dansk som andetsprog. Perspektiver I 2014 vil den nye lov om Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning indført pr. 1. januar og nye arbejdstidsregler fra den den 1. august indebære mærkbare økonomiske ændringer for IA Sprog: Den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning betyder en lavere finansiering af undervisningen, og de nye arbejdstidsregler fastsætter omvendt højere tillæg for aften- og lørdagsundervisning. Disse nye forhold vil kræve en omstrukturering af lærernes arbejde, bl.a. i form af en tættere koordinering omkring holdene og de enkelte kursister for at udnytte ressourcerne så godt som muligt. De nye regler om Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning kræver også mere administration derfor vil det være nødvendigt med mere administrativt personale på IA Sprog i Hvis den positive udvikling med fremgang i antallet af kursister fortsætter i 2014 og hvis arbejdstilrettelæggelsen strømlines, vil det være muligt for IA Sprog fortsat at tilbyde et stort og fleksibelt udbud af danskuddannelser og samtidig undgå nedlæggelse af stillinger. Forventningerne til eventuelt overskud af driften i 2014 vil dog være begrænsede.

INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER...

INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER... Årsberetning 2012 2 INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER... 6 ÆNDRINGER I UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSPOLITIK... 6 MEDBORGERSKABSPRØVEN

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 1 Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Læs mere

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge Indhold Side 1 Baggrund for Projektet 2 2 Organisering af Projektet 3 3 Fælles mål 4 4 Strategi for 3. pilotprojekt i skoleåret

Læs mere

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE"

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato December 2009 EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE

Læs mere

AMU for tosprogede kursister

AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT AMU for tosprogede kursister 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008

Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 ISBN: 978-87-92275-57-8 Elektronisk ISBN: 978-87-92275-58-5 Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Anbefalinger... 3 Baggrund... 3 Indledning... 4 Metode... 4 Analyse... 5 1. Analysedel - Tilgang

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning Uddannelsesprogram 2013-2014 På

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Den individuelle læringsplan

Den individuelle læringsplan Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere