BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN"

Transkript

1 . 429?? Marts 2004 Blad 429 Arbejdsgruppen om kommunal struktur Som det er medlemmerne bekendt har foreningen nedsat en arbejdsgruppe med Carsten Anderskov som formand. Læs herom på blad 432 og send ideer og bemærkninger til bestyrelsens høringssvar vedr. strukturkommissionen inden d. 18. marts. Fra specialundervisning til normalundervisning Møde om pædagoguddannelsen Børnetopmøde og børnepolitik Handlingsplan børnekultur Udspil om læreruddannelsen fra Socialdemokraterne og det Radikale Venstre Anmeldelse af publikationen fremtidens uddannelse KL har udarbejdet en ny håndbog for familieplejeområdet Læs om BKF-bestyrelsens debatoplæg på blad 433. Se oplægget i sin helhed på BKF er inviteret til at holde oplæg for Folketingets Socialudvalg og Uddannelsesudvalg på en minihøring om pædagoguddannelsen og pædagogkompetencer. Læs mere på blad 435. Læs bestyrelsens anmeldelse af KL s børnepolitik på blad 435. Det er bestyrelsens opfattelse, at KL fortjener ros for afviklingen af og indholdet i børnetopmødet. Lanceringen af barnets bog i forbindelse med topmødet må klart revurderes, f.eks. i form af en eksempelsamling til kommunerne, der kan tage luften ud af den stærke kritik, som bogen har medført. Læs også BKF s indspil om emnet opdragelse på Læs om Det børnekulturelle netværks handlingsplan på blad 434. Se også Såvel Socialdemokraterne som Det radikale Venstre har udarbejdet nogle mindre notater om forventningerne til en kommende reform af lærer- og pædagoguddannelserne. Begge partier er af den opfattelse, at læreruddannelsen ikke trænger til en grundlæggende reform og at enhedslæreruddannelsen skal bevares. Undervisningsministerens redegørelse til Folketinget om lærer- og pædagoguddannelserne forventes at foreligge med udgangen af marts. Læs mere på blad 438. Undervisningsministeriet har udarbejdet en meget læsværdig publikation om fremtidens uddannelse. Læs foreningens anmeldelse heraf på blad 437. Formålet med Familieplejehåndbogen er at vejlede de kommunale sags-behandlere og familieplejekonsulenter i alle de relevante aspekter af familieplejesager. Håndbogen kan benyttes som et arbejdsredskab for den enkelte medarbejder og som inspiration for den faglige ledelse i forhold til at lægge retningslinjer for kommunens indsats på familieplejeområdet. Håndbogen kan ligeledes bruges som introduktion og vejledning til plejefamilierne. Håndbogen beskriver således en række af de forhold og betingelser, der er forbundet med at være plejefamilie. Den

2 . 430?? Digitalisering af god sagsbehandling på børne- og ungeområdet Marts 2004 Blad 430 nye Familieplejehåndbog kan rekvireres ved henvendelse til Kommune-information. Det Kommunale Digitaliserings Råd (DKD) har i 2003 gennemført et projekt om sårbare børn og unge. Projektets formål har været at fremme en god administrativ praksis på området understøttet af IT. DKD-projektet indgår som et delprojekt under Den Digitale Taksforce, der i 2003 har etableret et særligt indsatsområde omkring sårbare børn og unge. Formålet med indsatsområdet er at sikre en bedre styring og sagsbehandling på området gennem: mere systematik i sagsbehandlingen bedre matchning af behov og tilbud integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen mindre administrativ byrde for sagsbehandlerne. Projektet har haft sit primære fokus på, hvordan den enkelte medarbejder både sagsbehandlere, ledere og administrativt personale bedst muligt kan understøttes digitalt. Blandt de konkrete resultater af projektet er en drejebog - God sagsbehandling på børne- og ungeområdet (publiceret på KLs hjemmeside Beskrivelserne og anbefalingerne i drejebogen baserer sig på en system-atiseret tilgang til sagsbehandlingen, samt en systematiseret opsamling af data, både til brug for den enkelte sagsbehandler men også til brug for ledelsen i vurderingen af ressourcer og prioriteringer af indsatsen. Drejebogen kan benyttes som grundlag for en videreudvikling af ind-satsen i den enkelte kommune samt som grundlag for IT- leverandører, der ønsker at udvikle værktøjer, der understøtter anbefalingerne og dermed sagsbehandlernes arbejde. KABU projektets status KABU projektet kvalitetsudvikling af anbringelser af børn uden for hjemmet er på vej ind i en ny fase. I efteråret 2003 blev 56 projekter bevilget støtte fra KABU puljen. Projekterne fordeler sig mellem metodeudvikling, dokumentation og formidling. Delprojekterne er fordelt, så de omfatter projekter på såvel institutioner, opholdssteder, famileplejeregi, i kommuner, i amter, i uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og på forskningsinstitutioner. KABU sekretariatet er aktuelt i gang med at planlægge netværksgrupper af projektledere fra de 56 projekter, baseret på disses geografiske forankring. I maj måned afholdes to formidlingsdage for delprojekterne ét øst for og ét vest for Storebælt. KABU projektets journalist vil her introducere og søge at opkvalificere den faglige formidling af projekterne. BKF er repræsenteret i KABU Netværket. Projektet kan i øvrigt følges på på

3 . 431?? Ny betalingsaftale med COPY DAN Marts 2004 Blad 431 KL har i samarbejde med COPY-DAN lavet udkast til en revideret ram-meaftale for betaling af kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale til brug i undervisningen på grundskolerne. En indledende undersøgelse af kopimønstret påviste en markant stigning i skolernes kopiering af op-havsretligt beskyttet materiale, hvilket medfører en stigning i skolernes udgifter til kopiering. Stigningen vil på små skoler med op til 7. klasse-trin udgøre ca. 53 kroner. For større skoler med elever over 7. klassetrin vil udgiften pr. elev udgøre ca. 106 kroner pr. elev. Det skriver KL i denne Administrative information til borgmestre, børne- og kulturdirek-tører, skolechefer og økonomichefer. Læs mere: På blad 439 kan du læse om den konkrete forlængelse af KVIS-projektet og udmøntningen af de såkaldte satspuljemidler. KVIS og satspuljemidler Meritlæreruddannelsen begrænses Chefens ledelsesudfordring Medlem af gymnasieudvalg Arbejdsgruppen om ny kommunal struktur Undervisningsminister Ulla Tørnæs imødekommer nu ønsket om at begrænse tilgangen til uddannelsen som meritlærer. Det skal ske gradvist over en treårig periode og målet er 900 meritstuderende om året fra Baggrunden er, at der uddannes for mange på meritlæreruddannelsen. Undervisningsministeren foreslår en gradvis begrænsning af tilgangen til uddannelsen, så der i år optages 1800 meritstuderende faldende til 900 i COK tilbyder kurset: Chefens ledelsesudfordring - børne- og kulturområdet i kommunalreformen ( ) for chefer på børne- og kulturområdet. Kurset er udviklet i samarbejde med BKF og KL. Se også BKF s formand er af Undervisningsministeriet blevet personligt udpeget til et udvalg, der skal følge implementeringen af den nye gymnasiereform. Blandt de øvrige medlemmer er Rektor Marianne Zibrandtsen, Professor Ditlev Tamm, Chefredaktør Tøger Seidenfaden, Hanne Schou, DI og Biskop Jan Lindhardt. I gang Gruppen har holdt sit første møde og det kunne, ikke overraskende, konstateres at der virkelig er sat en udvikling i gang, som det forekommer svært at sætte i stå, uanset at nogle politiske kræfter er begyndt at citere fra den gamle musical, Stop verden, jeg vil af! Der arbejdes uden tvivl på fuld kraft rundt omkring med at indsamle nøgletal fra de omkring liggende kommuner, der kunne indgås ægteskab med; der fremkommer politiske udmeldinger, nogle med skæbnesvangre følger for den pågældende politikers fremtidige karriere; der sendes prøveballoner op, og der lanceres nogle steder i landet nye kommunesammenlægninger, der kommer langt over såvel de indbyggere som de , ja, i nogle tilfælde over de indbyggere.

4 . 432?? Fokus på opgaver Marts 2004 Blad 432 Der synes, som forventeligt, at være større fokus på at få tegnet det nye kommunale landkort end på hvilke opgaver de forskellige niveauer bør varetage. Arbejdsgruppen ser det som sin opgave at fastholde fokus på opgaver, på mulighederne vore forvaltninger med en større volumen og deraf følgende forbedret faglig bæredygtighed har for at løfte opgaver, som hidtil har ligget i amtsligt regi. Det må ligeledes være en del af det høringssvar, foreningen til sin tid skal have afleveret, at begrunde, hvis opgaver efter vor opfattelse bedre bliver varetaget på det regionale niveau. Som eksempel kunne nævnes ansvaret for det almene gymnasium: Her taler en række forhold nok snarere for, at også større kommuner takker nej end at man blot siger, at det klarer vi også. Til gengæld mener arbejdsgruppen, at der godt kan ofres mere opmærksomhed på kulturområdet, end Strukturkommissionens betænkning har gjort. Endvidere ser arbejdsgruppen også mulighederne for nye forvaltningsstrukturer og politiske strukturer som et problemfelt, hvor vi kan ytre os. Selv om det ikke skal indgå i et høringssvar finder vi det oplagt at få kigget nærmere på erfaringerne fra kommunesammenlægningen på Bornholm. Hvad vi ikke tager os af Lad os høre fra jer Der kan være mere specifikke indgående faglige analyser, som vi vil overlade til KL s forskellige kontorer at tage sig af. Der er også enighed om, at arbejdsgruppen ikke skal gå KC, DJØF m.fl. i bedene. Det vil sige de ansættelsesmæssige konsekvenser, mange af os vil blive stillet over for, overlader vi til dem, der har forstand på de dele. Derimod mener arbejdsgruppen, at vi godt kan ytre os om måder, hvorpå man ved en kommunesammenlægning får de forskellige chefposter posterne besat. Og i tiden til Store skiftedag Det er, som det ofte er sagt, en spændende tid vi står over for. I modsætning til hvad mange af os har oplevet ved andre strukturomlægninger, vi har stået for og det er for de flestes vedkommende blevet til nogle gange det er prøvet så er vi, eller vore stillinger, denne gang selv i spil; og det giver nogle nye vilkår, som vi må forholde os til. For eksempel er der stadig et personale, som har krav på tydelig ledelse i den kommende tid. Vi modtager gerne input fra jer, enten til eller Bestyrelsens høringssvar vedr. Strukturkommissionens betænkning bliver ét af de vigtigste, vi kommer til at afgive i lang tid, så kom frem med refleksioner og synspunkter. Deadline d. 18. marts 2004.

5 . 433?? Fra specialundervisning til normalundervisning - debatoplæg Marts 2004 Blad 433 Sluttelig gøres opmærksom på et notat, Procesguide for kommunesammenlægning, som KL har lagt ud på sin hjemmeside her er en del inspiration at hente. Udgangspunkt Med udgangspunkt i EVA s rapport fra 2004 om den vidtgående specialundervisning har BKF lavet et debatoplæg Fra specialundervisning til normalundervisning. Debatoplægget sætter fokus på, at det på trods af forhøjelse af takstbidraget til den vidtgående specialundervisning ses en fortsat stigning i antallet af henviste børn. BKF stiller spørgsmålet om det alene er økonomiske incitamenter, der styrer udviklingen. Hvad er det for grundlæggende forhold, der skal tages hånd om, hvis udviklingen skal vendes. Specialundervisningen blokerer Al undervisning skal være speciel Seks vigtige forudsætninger Specialundervisning erstattes af ægte undervisningsdifferentiering Anbefaling BKF har som påstand, at adskillelsen mellem special- og normalundervisning er med til at blokere for en udvikling af en ægte undervisningsdifferentiering i folkeskolen. Der er ressourcer i at henvise et barn. Der sættes på denne måde ikke fokus på faglig og metodisk udvikling i skolens opgaveløsning men på fejl ved barnet. BKF s budskab og oplæg til debat er, at specialundervisningen skal afskaffes og erstattes af ægte, vidtgående undervisningsdifferentiering tilrettelagt i den enkelte skole. Den specialpædagogiske faglighed skal samtidig styrkes, så det er muligt at se al undervisning under en og sam-me ramme. Al undervisning skal være speciel og rettes mod den enkelte elev inden for det fællesskab, som skolen udgør. - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning skal omlægges, så den konsultative metode erstatter den undersøgende. - Oprettelse af forskningsbaseret videnscenter til at opkvalificere den daglige undervisningspraksis. - Hele undervisningsopgaven bliver et kommunalt ansvar. - Tværfagligheden skal sikres i den nødvendige opgaveløsning. - Styrkelse af lærernes uddannelse i specialpædagogik. - Målrettede videre uddannelsesprogrammer, som giver lærere og pæda-goger relle muligheder for at være rummelige. Det stigende antal børn og unge, der af forskellige grunde har vanskeligt ved at indgå i skolens fællesskab er en stor pædagogisk opgave, der udfordrer skolens rummelighed. Det er BKF s grundlæggende synspunkt, at denne gruppe i videst mulig omfang skal indgå i skolens normale rum, fordi det er meget afgørende, at disse børn og unge lære at begå sig i dette rum. Dette uanset om årsagen til problemerne er organisk eller psykosocialt betinget. BKF har gennem flere år sat fokus på rummelighed. Forslaget om at nedbryde skellet mellem special- og normalundervisningen er en yder-

6 . 434?? Marts 2004 Blad 434 ligere dimension i debatten, om, hvordan flere elever får mere ud af undervisningen i nærmiljøet. Det anbefales, at folketinget i forbindelse med flytning af opgaver mellem amter og kommuner, drøfter om den nuværende specialundervisningsbestemmelse i folkeskoleloven skal ændres eller helt udgå med det formå at styrke undervisningsdifferentieringen, så alle børn får lært mere. Det anbefales i den forbindelse endvidere en analyse af, hvordan der i tilstrækkeligt omfang og med uændret kvalitet etableres og drives undervisnings og behandlingstilbud til børn og unge med svære handicap. Debatoplægget kan læses på Handlingsplan om børnekultur Netværkets handlingsplan indeholder disse tre elementer Børnekulturens Netværks indsatsområder Netværkets sammensætning BKF-kommentar Kulturministeren og Børnekulturens netværk lancerede d. 24. februar en plan, der skal styrke kulturens rolle i børns liv og hverdag. Handlingsplanen er formuleret af Børnekulturens Netværk, der blev nedsat af ministeren for sikre sammenhængen i den børnekulturelle indsats og foreslå initiativer og forbedringer. Fra 2003 til 2005 har Netværket et budget på 13,7 mio. kr. I alt bruger staten ca. 300 mio. kr. årligt på børnekultur. - alle børn skal møde kunsten og kulturen - alle kulturinstitutioner skal bidrage, og - alle kunstarter skal inddrages - Mødet med den professionelle kunstner - Kunstformidling til små børn - Kvalificering af kunstformidlere - Styrkelse af børnekulturen på nettet - International børnekulturudveksling Bibliotekskonsulent Bente Buchhave, Biblioteksstyrelsen, centerleder Charlotte Giese, Det Danske Filminstitut, museumskonsulent Hanne Larsen, Kulturarvsstyrelsen, vicedirektør Vang Jelsøe, Kunststyrelsen Der er tilknyttet et sekretariat til Netværket, som er placeret i Biblioteksstyrelsen. Det er BKF s generelle opfattelse, at netværket med sin handlingsplan har formået at følge op på de tidligere initiativer fra Kulturrådet for Børn. Vi er enig med Kulturministeren i, at det er vigtigt at skabe de bedste muligheder for, at børn kan stifte bekendtskab med kulturens verden i en tidlig alder. Hvis man allerede som barn knytter kærlighed til kunsten og kulturen, er man sikret rige oplevelser gennem hele livet. Samtidig vil initiativerne i handlingsplanen være med til at sikre, at kunstnernes og kulturinstitutionernes placerings styrkes i både børns og

7 . 435?? Læs mere Marts 2004 Blad 435 forældres bevidsthed. Du kan downloade handlingsplanen på BKF s medlemmer modtager også handlingsplanen i et meget smukt layout en af de kommende dage. Fra redaktionen af BKF-nyt skal der lyde en opfordring til, at man lokalt benytter sig af de nye muligheder, som handlingsplanen giver. BKF til Folketingets Uddannelsesudvalg og Socialudvalg Folketingets Uddannelsesudvalg og Socialudvalg har besluttet at holde et lukket ekspertmøde den 17. marts 2004, der sætter fokus på pædagoguddannelsen. Udgangspunktet er den fornyelse, der diskuteres med udgangspunkt i Evalueringsinstituttets evaluering af uddannelsen i Det må ligeledes antages, at den pædagog-kompetenceprofil som en arbejdsgruppe med repræsentanter for Undervisningsministeriet, SL, KL, BUPL, seminarier og BKF mf. har udarbejdet og afleveret til Folketinget lige inden jul, vil indgå i drøftelsen. I den anledning har udvalgene inviteret Klaus Nørskov, som medlem af BKFs bestyrelse, til at holde et oplæg om BKFs holdning til udformnin-gen af den kommende pædagoguddannelse. Tre andre oplægsholdere er ligeledes inviteret og på baggrund af oplæggene vil der være en times drøftelse mellem de to udvalg og oplægsholderne. KL s børnepolitik I forbindelse med Børnetopmødet i Vejle i sidste uge blev KL s nyvedtagne børnepolitik offentliggjort. KL s børnepolitik er et bidrag til den politiske debat om fremtidens velfærdsopgaver på børneområdet. KL s børnepolitik anslår på udmærket vis en række centrale temaer som oplæg til lokal drøftelse og udmøntning. Temaerne er: Sammenhæng, overgang og tværfaglighed Her drøftes overgange mellem forskellige institutionstyper, plæderes for et opgør med sektoropdelingen mellem skole og det sociale område, udnyttelse af de professionelles forskellige faglighed og Barnets bog! Læreplaner i dagtilbud Her drøftes det afgørende i lokalt at sikre et politisk aftryk/udmøntning af de overordnede mål i læreplanerne, om ledere og medarbejderes arbejde med læreplaner samt om tosprogede børn og større institutionsenheder. Folkeskolen Her drøftes Den fleksible skole, systematisk resultatvurdering, læringsgaranti og sammenhæng mellem undervisning og SFO.

8 . 436?? Marts 2004 Blad 436 Ungdom Her drøftes overgangen fra barn til ung, de tosprogede unge, 10. klasse og overgang til ungdomsuddannelserne, vejledning, ungdomsskolens rolle og foreningslivet. Børnekultur Her drøftes udvikling af børns kulturelle kompetencer, og om at bygge bro mellem de professionelle, frivillige og forældre. Den sociale arv Her drøftes, at det kræver respekt for børn og unges sociale ståsted at bryde den sociale arv samt kravet om engagerede voksne og behovet for en tværgående, koordineret og enkel indsats. Rummelighed Her drøftes større rummelighed i almentilbuddene, økonomisk incitamenter til at fremme dette, opkvalificering af de professionelle til at tackle opgaven samt ikke mindst at påvirke forældreholdningen til rummelighed. Sundhed og trivsel Her drøftes, at ansvaret for børns sundhed er forældrenes, sundhedsplejens centrale rolle i den tidlige sundhedsmæssige indsats, vores euro-parekord i børns druk, og at sundhedssynet må integreres i børnepoli-tikken. Brugerindflydelse og lokalpolitisk lederskab Her drøftes, at nye løsninger i kommunerne kræver dialog mellem politikere og interessenter. Endvidere drøftes ændret brugerdemokrati: fra institutionsbestyrelse til områdebestyrelse. Forældre, institutioner og det øvrige samfund har ansvar for børn og unge Her drøftes forældrenes ansvar og medansvar for deres børn i skole og dagtilbud samt kravet om fleksible og differentierede institutionstilbud. Ledelse Her drøftes områdeledelse og fællesledelse på tværs af institutionstyper, fra faglig ledelse til ledelse som fag, rekruttering af ledere, uddannelse, seniorpolitik samt samtænkning af lærer- og pædagoguddannelserne. Økonomi Her drøftes pengene følger barnet, ud med kassetænkningen og faldende enhedsudgifter.

9 . 437?? Anmeldelse af publikationen fremtidens uddannelse Marts 2004 Blad 437 KL s børnepolitik kan hentes på Publikationen Fremtidens uddannelser. Den ny faglighed og dens forudsætninger er udarbejdet med henblik på at præsentere en kortfattet analyse og konkrete anbefalinger til uddannelsespolitiske tiltag der kan sikre fagligheden og dens forudsætninger i hele det danske uddannelsessystem. Fire arbejdsgrupper Publikationen er skrevet på baggrund af det arbejde som fire arbejdsgrupper inden for undervisningsfagene matematik, dansk, fremmedsprog og naturfag gennemførte i perioden med støtte fra Uddannelsesstyrelsen. Arbejdsgruppernes formænd, hhv. Mogens Niss, Frans Gregersen, Peter Harder, Per Øhrgaard og Nils O. Andersen, har undervejs i denne periode i fællesskab formuleret analyser og anbefalinger som går på tværs af de fire fagområder. Arbejdsgrupperne havde fokus på fagligheden, på dens vilkår og forudsætninger på alle uddannelsesniveauer fra grundskoleniveau til de videregående uddannelser. Den nye faglighed og dens forudsætninger Faglighed og forudsætninger 3 områder i fokus Opgaven med at skrive Fremtidens uddannelser. Den ny faglighed og dens forudsætninger er af Uddannelsesstyrelsen blevet stillet til en forfattergruppe bestående af Henrik Busch, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sebastian Horst, som har været medforfattere til henholdsvis naturfagsog danskgruppens rapporter. Kilderne er primært rapporterne som de fire arbejdsgrupper har udsendt, men de oplæg til dialog med Undervisningsministeriet som arbejdsgruppernes formænd har udarbejdet og fremlagt i det forløbne år, er også inddraget. Publikationen fokuserer primært på fagligheden og dens forudsætninger. Dermed signaleres ikke at eksempelvis sociale kompetencer og forandringskompetencer skal negligeres. Det er slet og ret et spørgsmål om at afgrænse analysen. Der ligger i fokuseringen også en erkendelse af begrænsningerne i forfatternes og formandsgruppens baggrund. Vi er fagfolk i begge ordets betydninger og har derfor vægtet faglige og fagdidaktiske problemstillinger frem for almenpædagogiske. Det er publikationens konklusion at fremtidens danske uddannelsessystem må have tydelige, fælles og ambitiøse mål på mindst tre områder. Uddannelsessystemet skal således: sikre alle lige og tilstrækkelige muligheder for faglig udvikling uanset social, etnisk, økonomisk eller kulturel baggrund, være kendetegnet ved en tydelig faglig progression set såvel fra lærendes som fra læreres perspektiv, fungere i sammenhæng, så de enkelte delsystemer ikke modarbejder hinanden, men tværtimod arbejder i gensidig respekt for hinandens mål og midler.

10 . 438?? Læsværdig publikation Marts 2004 Blad 438 En forudsætning for at denne vision kan blive til virkelighed, er efter forfatternes opfattelse at fagligheden grundlæggende nytænkes i ord og handling. Et centralt formål med denne publikation er netop at fremlægge grundtrækkene af en sådan ny faglighedsforståelse. Publikationen giver efter bkf-nyt-redaktionens opfattelse en kortfattet og god introduktion til de faglige udfordringer i det danske uddannelsessystem. Hent publikationen i sin helhed på under online-publikationer. Principnotater fra de radikale og fra social-demokraterne om læreruddannelsen Bevar enhedslæreruddannelsen Fortsat kompetenceudvikling 6 principper Praktikken og CVU erne Socialdemokraterne og Det radikale Venstre har på det seneste udarbejdet såkaldte principnotater om læreruddannelsen. Begge partier lægger vægt på, at der ikke er behov for en gennemgribende reform af læreruddannelsen. Det fremgår således af de radikales udspil, at læreruddannelsen skal fortsat være en enhedsuddannelse. Læreruddannelsen skal fortsat være en 4-årig enhedsuddannelse rettet mod det at være lærer i folkeskolen (en såkaldt professionsuddannelse). Uddannelsen skal give kompetence til at undervise i op til fire fag på niveauerne fra 1. til 10. klasse. Uddannelsen skal give læreren en helhed af faglig, didaktisk og praktisk-pædagogisk kompetence sammen med udvikling af en personlig og værdimæssig afklaring i forhold til lærerhvervet. Grunduddannelsen skal give grundlag for fortsat læring i arbejdet og i det videregående uddannelsesmiljø. Som nyuddannet skal man således indgå i et to-årigt forløb parallelt med den første ansættelse. Der skal sikres efter- og videreuddannelse, der med afsæt i grunduddannelsen og folkeskolens behov sikrer en livslang, bred kompetenceudvikling. Det fremgår af socialdemokraternes oplæg, at man går til forhandlinger-ne af lærer- og pædagogudddannelserne ud fra følgende 6 principper: 1. Pædagog- og læreruddannelserne skal udruste de studerende til at identificere og håndtere problemer med negativ social arv og styrke deres kompetencer i forhold til svært tilpassede børn og unge 2. Fagligheden på pædagog- og læreruddannelserne skal styrkes så uddannelserne lever op til behovene på arbejdspladserne og målene i professionsbachelor bekendtgørelsen 3. Praktikken på pædagog- og læreruddannelserne skal styrke de studerendes professionelle kompetencer. Der skal være tættere sammenhæng mellem undervisning og praktik, og studerende skal sikres praktikvejledning og have klare mål for praktikken 4. Center for Videreuddannelse (CVU) skal styrkes, så de økonomiske

11 . 439?? Samspil og ungdomspædagoguddannelsen Marts 2004 Blad 439 ressourcer til efter- og videreuddannelse i højere grad målrettes CVU, og pædagoger og lærere sikres et stærkt og udviklingsorienteret tværfagligt uddannelsesmiljø 5. Samarbejdet mellem pædagog- og lærerseminariet skal udbygges så de studerendes kan supplere hinanden i udviklingen af bestemte pædagogiske og faglige kompetencer 6. Ungdomspædagoguddannelsen skal forbedres, som et særligt uddannelsestilbud til voksne, der ønsker at arbejde med børn og unge i landets klubber og skole- fritidsordninger KVIS-forlængelsen og satspuljeprojekterne I brev af 10. oktober 2003 blev Undervisningsministerens beslutning om at forlænge KVIS-programmet meddelt med et år frem til udgangen af 2004 samt i tilknytning hertil Undervisningsministeriets bevilling på 5 mio. kr., således at den samlede centrale sum til KVIS-programmets gennemførelse bliver på 35 mio. kr. KVIS-programmets forlængelse og fortsættelsen af udvalgenes arbejde blev i den forbindelse set som nyttig med henblik på at sikre kvaliteten i den fælles folkeskole gennem udviklingsprogrammer, øget fokus på specialundervisning og rummelighed og den deraf følgende omstilling for skoler og PPR. Desuden blev mange regionale netværk, som er opbygget gennem KVIS programmet, set som nyttige modeller i relation til indsatsen over for udsatte børn og unge. KVIS-organisationens regionale udvalg og netværk fik mulighed for at deltage i udmøntning af de satspuljemidler, der fra er afsat til udsatte børns skolegang og som Undervisningsministeriet forvalter. Se afsnit herom. Konsekvenser I det omfang, de regionale udvalg vil påtage sig den ovenfor beskrevne opgave, vil det økonomiske tilskud og funktionsperioden blive forlænget til udgangen af juni 2005 og opgaveporteføljen udvidet til også at omfatte en indsats vedrørende udsatte og sårbare børn og unge. De regionale udvalg får en central placering i etablering af udviklende lokale, regionale og tværregionale netværk og i forbindelse med projektmodning og -konsolidering. KVIS-programmets organisation Generelt betyder dette for KVIS-programmets organisation: - De regionale udvalg fortsætter til udgangen af juni 2005 og medvirker fortsat ved implementering af folkeskolelovens intentioner om øget rummelighed i de almene undervisningsmiljøer, herunder en målrettet og koordineret regional indsats med det formål at bryde en negativ social arv.

12 . 440?? Marts 2004 Blad Løntilskud til de regionale konsulenter fortsætter i 2004 efter samme aftale som i foregående periode med 0.5 årsværk af den til opgaven ansatte regionale konsulent baseret på en gennemsnitsløn for en pædagogiske konsulent på kr. For Frederiksberg kommune udgør tilskuddet 0,25 årsværk. Derudover ydes et årligt tilskud til konsulentens drift på for København og Frederiksberg og for de øvrige regioner. - I perioden 1. januar 30. juni 2005 nedtrappes tilskud til 0.25 årsværk - KVIS-portalen fortsætter og udvides med aktive links til satspuljeprojektets hjemmeside. - E-Learning fortsættes og udvikles. Samarbejde med regionale CVU er intensiveres. KVIS-programmet vil i 2004 intensivere og udbrede kendskabet til programmet til skoler og institutioner. Det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde intensiveres, så løsningen af lokale og regionale opgaver kan ske i lyset af sektorernes samarbejde. BKF er repræsenteret i Det Central Udvalg (DCU), hvor arbejdet med KVIS følges. Ovenstående oplysninger er en del af informationsskrivelse fra Undervisningsministeriet til De regionale udvalg. Bevilling til undervisning af udsatte børn I forbindelse med satspuljeforliget for 2003 er der afsat 5,5 mio. kr. i 2003 og 6,1 mio. kr. årligt i perioden i alt 23,8 mio. kr. til styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børn. Beløbet er afsat i en bevilling til Undervisningsministeriet og er givet i tilknytning til Undervisningsministeriets deltagelse i Socialministeriets udformning af en handlingsplan til bekæmpelse af negativ social arv. Bevillingen skal anvendes til at understøtte og udvikle kommuners og amters undervisning af udsatte børn, bl.a. gennem tværsektorielle stimuleringsprojekter og formidlingsinitiativer. Udmøntning af bevillingen 3 delprojekter Undervisningsministeriets indsats består af delprojekter, som skal foregå i amter og kommuner, og som kan understøttes og koordineres gennem de regionale udvalg. - Delprojekt 1 om tværsektorielt samarbejde om småbørn med vanskeligheder

13 . 441?? Marts 2004 Blad 441 Projekter, som kan opnå økonomisk tilskud, skal omhandle: A: Modeller for tidlig indsats over for småbørn med sproglige og begrebsmæssige vanskeligheder (denne kan der ikke søges på). B: Udvikling af metoder og materialer med henblik på tidlig indsats over for udsatte småbørn. - Delprojekt 2 om undervisning af udsatte børn, bl.a. på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud Projekter, som kan opnå økonomisk tilskud, skal omhandle: A: Forældreinddragelse rådgivning, bedre skole-/hjemsamarbejde i en rummelig folkeskole udvikles i samarbejde med DSI og Skole og Samfund. B: Undervisning og udvikling af kompetencer hos ressourcepersoner i en rummelig folkeskole. - Delprojekt 3 om lektiehjælp Alle delprojekterne udmeldes via: n Delprojekt 1B udmeldes i uge Delprojekt 2A og B udmeldes i uge Der kan søges fra uge Delprojekt 3 er udmeldt 16. januar Ansøgningsfrist var den Derudover støtter Undervisningsministeriet et forskningsprojekt om skoler som gode eksempler. Dette gennemføres af AKF, SFI og DPU i samarbejde og offentliggøres i efteråret 2004 som en del af Forskningsprogrammet Social arv. Det Centrale Udvalg (DCU) Grundskolerådet BKF-NYT i elektronisk form Da der er tale om forskellige former for målrettet indsats over for børn, nemlig folkeskolens specialundervisning og specialpædagogisk bistand samt handlingsplan til bekæmpelse af negativ social arv, har undervisningsministeren besluttet, at KVIS- forlængelsen gennem 2004 følges som hidtil af DCU, mens Grundskolerådet er følgegruppe for satspuljeprojekterne. Fra maj måned distribueres BKF-NYT til medlemmerne via amtsformændene i elektronisk form.

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet KVIS-programmet retter fokus på den omstilling, som skal blive en følge af den ændrede opgavefordeling mellem amter og kommuner, jf.

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer

Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer Ved Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen på konferencen om Uddannelse

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Årsmøde på Munkebjerg d. 12. 14. november 2003 Flot medlemstal Generalforsamling Pædagogik og daginstitutionsstørrelse Censorer efterlyses Lov om åbenhed og gennemsigtighed i Uddannelsessystemet Elevers

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Debatten der blev væk - BKF opfordrer til debat om kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet

Debatten der blev væk - BKF opfordrer til debat om kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 18. august 2006/KHN Debatten der blev væk

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2003 Blad 367 Undervisningsministerens Sorø-møde Temaet for Undervisningsministerens Sorø-møde var som bekendt Klædt på til vækst og velfærd. Mødet fokuserede først og fremmest på de nye CVU-uddannelser

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

PPR og kommunalreformen nye opgaver stiller nye krav til ledelse af PPR

PPR og kommunalreformen nye opgaver stiller nye krav til ledelse af PPR PPR og kommunalreformen nye opgaver stiller nye krav til ledelse af PPR Oplæg for ledere af PPR d. 10. oktober i Svendborg v/ Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen,formand for BKF og Konsulent Nils

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. FORSLAG TIL EN NY PÆDAGOGUDDANNELSE

HØRINGSSVAR VEDR. FORSLAG TIL EN NY PÆDAGOGUDDANNELSE Side 1 af 5 Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen. Juridisk kontor for erhvervsrettede uddannelser Vester Voldgade 123, 1552 København V Att. Fuldmægtig Kirsten Lippert Den 4. februar2005 HØRINGSSVAR

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere