RegionCity Göteborgs centralstationsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RegionCity Göteborgs centralstationsområde"

Transkript

1 RegionCity Göteborgs centralstationsområde Ett skandinaviskt koncept + Et skandinavisk konsept + Et skandinavisk koncept Juni 2014

2 Västsvenska paketet Samråd Västlänken Centrala Älvstaden CÄS Jubileumsplanen 2021 Masterplangrupp centralenområdet Platsens mission Vår vision Vår idé Fyra förslag Vårt koncept RegionCity Internationellt CÄS team centralenområdet Internationellt CÄS team RiverCity

3 RegionCity där allting möts RegionCity där allting möts Jernhusens koncept för RegionCity bygger vidare på det arbete som presenterats maj 2012 och juni 2013 samt den feedback vi fått av staden. Ett skandinaviskt arkitektteam bestående av Erik Møller rkitekter (dk), Reiulf Ramstad rkitekter (no) och Kanozi rkitekter (se) har efter fem gemensamma workshops, dialog med staden, barn & unga, besökare, resenärer och Jernhusen arbetat fram ett koncept för centralstationsområdet. Under arbetets gång har även tekniska konsulter gett input för att ge robusthet åt konceptet. I den första workshopen nalys struktur påbörjade arkitekterna bearbetningen utifrån insamlad feedback på tidigare arbete. RegionCity analyserades utifrån kontinuitet, identitet samt de viktiga länkarna och stråken till/från/inom RegionCity verifierades. Dessutom gjordes jämförelser med stadskaraktärer från olika områden, både lokalt och internationellt. rkitektteamets andra workshop Horisontell analys laborerades med olika alternativ för gatustruktur för att lösa sambanden med ils Ericssonplatsen, med axeln från nya Hisingsbron och för att skapa ett torg som omfamnar både rörelse och vila. rkitekterna fick även börja analysera varje skikt utifrån möjliga möteplatser. I den tredje workshopen Vertikal analys bestämde lägen för viktigare entréer, för vertikala kommunikationsschakt, och för var höga byggnader skulle placeras. I denna workshop tog sig arkitekterna dessutom an de tekniska utmaningarna och började titta på materialitet. Den fjärde workshopen Genomlysning inleddes arbetet med att föra ihop horisontella och vertikala samband till ett samlat förslag samtidigt som arkitekterna genomlyste projektet med hänsyn till teknisk input. Dessutom gav arkitekterna associationer på järnvägsattribut som vi kan smycka RegionCity med för att länka an till järnvägen. I denna workshop fick arkitekterna ta del av ungas syn på mötesplatser. rkitekternas femte workshop Helheten knöt ihop säcken till ett sammanhängande förslag som fångar upp alla behandlade aspekter av projektet och fokuserade även på hur en stark identitet kan skapas för RegionCity. RegionCity der alt møtes Jernhusens konsept for RegionCity bygger videre på det arbeidet som ble presentert i mai 2012 og juni 2013, samt de tilbakemeldingene vi har fått fra byen. Et skandinavisk arkitektteam bestående av Erik Møller rkitekter (dk), Reiulf Ramstad rkitekter (no) og Kanozi rkitekter (se) har, etter fem felles workshops, dialog med byen, barn og unge, besøkende, reisende og Jernhusen, utarbeidet et konsept for sentralstasjonsområdet. I løpet av arbeidsprosessen har også tekniske konsulenter gitt input for å gi konseptet robusthet. I den første workshopen nalysestruktur påbegynte arkitektene bearbeidelsen av alle tilbakemeldingene på det tidligere arbeidet. RegionCity ble analysert med utgangspunkt i kontinuitet, identitet og de viktige forbindelsene og strøkene til/fra/innen RegionCity ble verifisert. Dessuten ble det gjort sammenligninger med bymiljøer fra ulike områder, både lokalt og internasjonalt. rkitektteamets andre workshop Horisontal analyse arbeidet med ulike alternative gatestrukturer for å løse forbindelsen med ils Ericssonplatsen, med aksen fra den nye Hisingsbron og for å skape et torg med rom for både bevegelse og hvile. rkitektene begynte også analyse av hvert plan i forhold til mulige møtesteder. I den tredje workshopen Vertikal analyse bestemte man lokasjonen til viktige inngangsrom, vertikale kommunikasjonssjakter og hvor høye bygninger skulle plasseres. I denne workshopen tok arkitektene dessuten for seg de tekniske utfordringene og begynte å se på materialitet. Den fjerde workshopen Gjennomlysning innledet arbeidet med å sammenføye horisontale og vertikale forbindelser til et samlet forslag, samtidig som arkitektene analyserte prosjektet med hensyn til teknisk input. Dessuten vurdere arkitektene jernbaneelementer som kan brukes i RegionCity for å assosiere bydelen med jernbanen. I denne workshopen fikk arkitektene også unge menneskers syn på møtesteder. rkitektenes femte workshop Helheten konsoliderte prosjektet til ett sammenhengende forslag som fanger opp alle behandlede aspekter av prosjektet og fokuserte også på hvordan man kan skape en sterk identitet for RegionCity. RegionCity hvor alting s Jernhusens koncept for RegionCity bygger videre på det arbejde, der blev præsenteret i maj 2012 og juni 2013, samt på den feedback, vi har fået af byen. Et skandinavisk arkitektteam bestående af Erik Møller rkitekter (dk), Reiulf Ramstad rkitekter (no) og Kanozi rkitekter (se) har efter fem fælles workshops, dialog med byen, børn & unge, besøgende, rejsende og Jernhusen udarbejdet et koncept for hovedbanegårdsområdet. Under udarbejdelsen har tekniske konsulenter givet deres input for at styrke konceptet yderligere. I den første workshop nalyse af struktur indledte arkitekterne bearbejningen på grundlag af den feedback, der blev indsamlet i forbindelse med det tidligere arbejde. RegionCity analyseredes ud fra kontinuitet og identitet, og de vigtige forbindelser og ruter til/fra/inden for RegionCity verificeredes. Desuden blev der foretaget sammenligninger med andre områders bykarakter, både lokalt og internationalt. I arkitektteamets anden workshop Horisontal analyse eksperimenterede man med forskellige gadestrukturer med henblik på at sikre forbindelserne med ils Ericssonplatsen med aksen fra den nye Hisingsbron og skabe et torv med plads til både bevægelse og hvile. rkitekterne gik endvidere i gang med at analysere hvert lag i forhold til mulige steder. I den tredje workshop Vertikal analyse fastlagde man placeringen af vigtige indgange, vertikale kommunikationsskakter og høje bygninger. I denne workshop gik arkitekterne desuden i gang med at løse de tekniske udfordringer og se på materialitet. I den fjerde workshop Gennemlysning indledtes arbejdet med at samle de horisontale og vertikale forbindelser i ét samlet forslag, og arkitekterne foretog endvidere en grundig analyse af projektet under hensyntagen til det tekniske input. Desuden kom arkitekterne med associationer på jernbaneattributter, som vi kan pryde RegionCity med for at knytte an til jernbanen. I denne workshop beskæftigede arkitekterne sig med de unges syn på pladser. rkitekternes femte workshop Helheden bandt det hele sammen til et sammenhængende forslag, der omfatter alle behandlede aspekter af projektet, og de fokuserede endvidere på, hvordan man kan skabe en stærk identitet for RegionCity. KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 3

4 RegionCity IEHÅLLSFÖRTECKIG Mötesplats i skandinavien 5 Mötesplats i regionen 6 Länkande stadsdel Fyra skandinaviska förslag Ett skandinaviskt koncept 11 Moodboards 12 Möten för alla 17 Genomgång i skikt 18 Gestaltningsprinciper 26 Solstudie 31 ygga för framtiden 32 Vindstrategier 33 Vatten från ovan 34 Gröna väggar 35 yggbarhet 36 Vertikala kommunikationssystem 37 Tekniska utrymmen 38 Översiktsplan 1: Situationsplan 1: Planer 1: Sektioner 1: Planer 1: Sektioner 1: Illustrationer 67 IHOLDSFORTEGELSE Møtested i Skandinavia 5 Møtested i regionen 6 Sammenbindende bydel Fire skandinaviske forslag Et skandinavisk konsept 11 Moodboards 12 Møter for alle 17 Gjennomgang i plan 18 Formgivningsprinsipper 26 Solstudie 31 ygge for fremtiden 32 Vindstrategier 33 Vann ovenfra 34 Grønne vegger 35 yggbarhet 36 Vertikale kommunikasjonssystemer 37 Tekniske rom 38 Oversiktsplan 1: eliggenhetsplan 1: Planer 1: Seksjoner 1: Planer 1: Seksjoner 1: Illustrasjoner 67 IDHOLDSFORTEGELSE Mødested i Skandinavien 5 Mødested i regionen 6 Forbindende bydel Fire skandinaviske forslag Et skandinavisk koncept 11 Moodboards 12 Møder for alle 17 Gennemgang af lag 18 Formgivningsprincipper 26 Solstudie 31 ygge til fremtiden 32 Vindstrategier 33 Vand fra oven 34 Grønne vægge 35 ygbarhed 36 Vertikalt kommunikationssystem 37 Teknikrum 38 Udviklingsplan 1: ebyggelsesplan 1: Planer 1: Sektioner 1: Planer 1: Sektioner 1: Illustrationer 67 KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 4

5 RegionCity - mötesplats i skandinavien MÖTESPLTS I SKDIVIE Skandinaviens länder förbinds med liknande samhällssyn, kultur och gemensam språkstam. Västsverige och dess kärna Göteborg har en central plats i skandinavien, stategiskt placerad mitt emellan huvudstäderna Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Platsen där älven möter havet som låtit Göteborg växa fram har alltid varit en mötesplats för folken runt omkring. Genom historien har detta varit en skådeplats för, rådslag och krig. Sedan 200 år råder här fred och samverkan som låtit Göteborg och Västsverige utvecklas och växa. Staden och regionen står nu inför en gigantisk omvandling. Mitt i Göteborg ligger Centralstationen och RegionCity som en internationell, regional och lokal mötesplats som ger energi till både staden och regionen i sin omvandling. MØTESTED I SKDIVI Landene i Skandinavia forbindes av lignende samfunnssystem, kultur og felles språkstamme. Vest-Sverige og regionens viktigste by, Göteborg, har en sentral posisjon i Skandinavia, strategisk plassert midt mellom hovedstedene Stockholm, Oslo og København. Stedet der elven møter havet og Göteborg vokste frem har alltid vært et møtested for mennesker fra nær og fjern. Gjennom historien har dette vært et sentrum for, rådslagning og krig, men i 200 år har det nå rådet fred og en samarbeidets ånd som har gjort det mulig for Göteborg og Vest-Sverige å utvikle seg og vokse. yen og regionen stor nå foran en gigantisk utvikling. Midt i Göteborg ligger sentralstasjonen og RegionCity som et internasjonalt, regionalt og lokalt møtested som ved sin forvandling gir energi til både byen og regionen. MØDESTED I SKDIVIE De skandinaviske lande deler samfundssyn, kultur og sprogstamme. Vestsverige og dets centrum, Göteborg, har en central plads i Skandinavien og er strategisk placeret midt mellem hovedstæderne Stockholm, Oslo og København. Dette område, hvor elven og havet s, hvilket har muliggjort Göteborgs grundlæggelse, har altid været sted for de omkringboende folk. Gennem historien har området været skueplads for, rådslagning og krig. I 200 år har der hersket fred og fordragelighed i området, hvilket har givet Göteborg og Vestsverige mulighed for at udvikle sig og vokse. yen og regionen står nu over for gennemgribende forandringer. I midten af Göteborg ligger centralstationen og RegionCity som et internationalt, regionalt og lokalt sted, der giver energi til både byens og regionens forvandling. KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 5

6 RegionCity - mötesplats i regionen MÖTESPLTS I REGIOE Västlänken kommer att knyta orås, Trollhättan och Varberg närmare Göteborg och förkorta restider så att en mer sammanhängande arbetsmarkandsregion skapas. Göteborgs centrala roll som regionkärna kommer att stärkas och centrala Göteborg kommer att behöva anpassas för ett större genomflöde av pendlare. Centralenområdet behöver utvecklas som en attraktiv regional kärna. Det skall vara enkelt att bo och arbeta var man vill i regionen. I RegionCity möts staden och regionen. Detta är kärnans hjärta. MØTESTED I REGIOE Västlänken vil knytte orås, Trollhättan og Varberg nærmere sammen med Göteborg og redusere reisetidene, slik at det skapes en mer sammenhengende arbeidsmarkedsregion. Göteborgs sentrale rolle som regionens kjerne kommer til å styrkes, og det sentrale Göteborg må tilpasses en større gjennomflyt av pendlere. Centralen-området må utvikles til en attraktiv regional kjerne. Det skal være enkelt å bo og arbeide hvor man vil i regionen. I RegionCity møtes byen og regionen, det er selve hjertet i bykjernen. Västlänken får tre stasjoner i Göteborg, slik at reisende og byens kollektivtrafikk kan møtes på flere punkter enn i dag. MØDESTED I REGIOE Västlänken vil knytte orås, Trollhättan og Varberg tættere til Göteborg og forkorte rejsetiderne, så der skabes en mere sammenhængende arbejdsmarkedsregion. Göteborgs rolle som regionalt centrum vil blive styrket, og det centrale Göteborg skal gøres i stand til at håndtere et større antal pendlere. Centralområdet skal udvikles til et attraktivt regionalt centrum. Det skal være enkelt at bo og arbejde, hvor man vil i regionen. I RegionCity s byen og regionen. Dette er centrets hjerte. Västlänken får tre stationer i Göteborg, så rejsende og byens kollektive trafik kan s i flere knudepunkter end i dag. Västlänken får tre stationer i Göteborg så att resenärerna och stadens kollektivtrafik kan mötas i fler punkter än idag. Västlänken får tre stasjoner i Göteborg, slik at reisende og byens kollektivtrafikk kan møtes på flere punkter enn i dag. Västlänken får tre stationer i Göteborg, så rejsende og byens kollektive trafik kan s i flere knudepunkter end i dag. KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 6

7 RegionCity - länkande stadsdel LÄKDE STDSDEL Centralenområdet är en bärande del av Göteborgs stora stadsutvecklingsprojekt, Älvstaden. Här finns en vision för att låta innerstaden växa längs med och över älven. Det handlar både om en integrering av staden Göteborg och regionen. arriärer skall rivas och innerstaden förtätas. mbitionen är att skapa en tät blandstad, vilket genererar såväl mänskliga möten som ekonomisk drivkraft. CKPL Mitt i Centralenområdet ligger RegionCity. Här möts regionen och Göteborg, de gamla och de nya stadsdelarna i Centrala Älvstaden och inte minst stationen och stadslivet. RIGÖ E FORIDEDE YDEL Centralen-området er en bærende del av Göteborgs store byutviklingsprosjekt, Älvstaden. KVILLEST Her virkeliggjøres visjonen om å la den indre byen vokse langs og over elven. Det dreier seg både om integrasjon av byen Göteborg og av regionen. arrierer skal rives og den indre byen fortettes. mbisjonen er å skape en tett, blandet by som både skaper møter mellom mennesker og økonomisk drivkraft. FRIHME GÖT ÄLVRO GULLERGSVSS Midt i Centralen-området ligger RegionCity. Her møtes regionen og Göteborg, de gamle og de nye bydelene i midten av Älvstaden og ikke minst stasjonen og bylivet. E YDEL DER FORIDER Centralområdet er en bærende del af Göteborgs store byudviklingsprojekt Älvstaden. LIDHOLME CETRLE- OMRÅDET Her er det visionen at lade den indre by vokse langs med og over elven. Det gælder om både at integrere byen Göteborg og regionen. arrierer skal rives ned, og byen fortættes. Det er ambitionen at skabe en tæt blandingsby, som genererer både menneskelige r og økonomisk drivkraft. Midt i centralområdet ligger RegionCity. Her s regionen og Göteborg, de gamle og de nye bydele i det centrale Älvstaden og ikke mindst stationen og bylivet. SÖDR ÄLVSTRDE FÖRE 2015 FÖRE 2020 FÖRE 2025 FÖRE 2030 EFTER 2030 KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 7

8 RegionCity - länkande stadsdel LÄKDE STDSDEL Idag utgör bangårdsområdet norr om centralstationen en barriär som skapar en enorm baksida mitt i staden. Gullbergsvass kapas effektivt av från centrala Göteborg, vars skvarter från ordstan och söderut idag är belastade med stor trängsel även i gångtrafiken. E FORIDEDE YDEL I dag utgjør jernbaneområdet nord for sentralstasjonen en barriere som skaper en enorm bakside midt i byen. Gullbergsvass kappes effektivt av fra det sentrale Göteborg, der forretningsområdet fra bydelen ordstan og sørover i dag er belastet med stor trengsel, også når det gjelder gående trafikk. E YDEL DER FORIDER I dag udgør banegårdsområdet nord for centralstationen en barriere, som skaber en enorm bagside i byens midte. Gullbergsvass er effektivt afskåret fra det centrale Göteborg, hvis skvarter fra ordstan og sydpå er belastet af stor trængsel selv i gangtrafikken. Vidare är Mårten Krakowgatan en barriär för kontakten mellan Gullbergsvass och älven. För att vävas ihop behöver staden kontinuitet i axlar, flöden och kvartersstruktur. I tillegg er Mårten Krakowgatan en barriere for kontakten mellom Gullbergsvass og elven. For å veve byen tettere sammen er det behov for kontinuitet i akser, flyt og områdestrukturer. Desuden udgør Mårten Krakowgatan en barriere mellem Gullbergsvass og elven. For at blive vævet sammen har byen behov for kontinuitet i akser, strømme og kvarterstrukturer. SKL 1:5 000 KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 8

9 RegionCity - länkande stadsdel LÄKDE STDSDEL ya kopplingar och flöden uppstår i och med Västlänkens stationer och nya Hisingsbron. angårdsviadukten kommer att spänna över centralstationens spårområde och skapa en ny koppling över spårområdet vid centralstationen. Samtidigt öppnas södra Gullbergsvass för exploatering med i huvudsak bostäder. Mårten Krakowgatan kommer att däckas över för att öppna en kontakt med älven. E FORIDEDE YDEL ye koblinger og flyter oppstår i forbindelse med Västlänkens stasjoner og den nye Hisingsbron. angårdsviadukten kommer til å spenne over sentralstasjonens sporområde og skape en ny forbindelse over sporområdet ved sentralstasjonen. Samtidig åpnes søndre Gullbergsvass for utbygging av hovedsakelig boliger. Mårten Krakowgatan skal overdekkes for å åpne for kontakt med elven. YDEL DER FORIDER Västlänkens stationer og den nye Hisingsbro skaber nye forbindelser og strømme. anegårdsviadukten vil spænde over centralstationens sporområde og danne en ny forbindelse over sporområdet ved centralstationen. Desuden bliver det muligt at udnytte det sydlige Gullbergsvass primært til opførelse af boliger. Mårten Krakowgatan overdækkes for at åbne kontakt med elven. RegionCity blir den knutpunkt i staden som länkar samman Hisingen och Gullbergsvass med centrala Göteborg. Den nya staden möter den gamla och skapar viktiga länkar. RegionCity blir det knutepunktet i byen som forbinder Hisingen og Gullbergsvass med det sentrale Göteborg. Den nye byen møter den gamle og skaper viktige koblinger. RegionCity bliver det knudepunkt i byen, der forbinder Hisingen og Gullbergsvass med det centrale Göteborg. Den nye by r den gamle og skaber vigtige forbindelser. SKL 1:5 000 KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 9

10 RegionCity fyra skissförslag FYR SKISSFÖRSLG Fyra skandinavika arkitekt bjöds in för att belysa och undersöka förutsättningarna för stadsutveckling i RegionCity. De fyra olika förslag som växt fram har utvecklats under en dialog i form av avstämningar där de fyra en mötts i diskussioner kring olika fokusområden, utmaningar och perspektiv tillsammans med Jernhusen. Samtalen har skett i samspel med stadens stadsutvecklingsprogram. Diskussionerna strukturerades i en serie workshops, var och en med ett tydligt definierat tema. WS 1 Gordiska knutar syftade till att lösa de platser som omringar Region- City och låser platsen. WS 2 Gatan och stationens skikt fokuserade på omkringliggande stadsvävs införlivning i RegionCity. Men också hitta lösningar för de nedre skiktens funktion (angöringar och flöden) och plats för systemtänk. WS 3 Interna flöden, funktioner och samband fokuserade på sskiktet och rörelsen uppåt i RegionCity. WS 4 Kunskap och kultur inledde arbetet med forskningsskiktet och vart människor ska mötas inom detta skikt. Vidare förtydligades hur man når dessa mötesplatser inom byggnaderna. WS 5 Staden där ovan kondenserade tidigare workshops och tog sig an utmaningen att forma RegionCitys skyline. Här togs vissa beslut gemensamt, medan varje utvecklade särarten i sitt förslag inom ramen för de gemensamma besluten. På så sätt har både problem och möjligheter kunnat belysas från många håll och mer kunskap har samlats på detta sätt än vid ett traditionellt tävlingsförfarande, där alla medverkande håller korten mycket nära bröstet. Under hela processen redovisades reultatet öppet på FIRE SKISSEFORSLG Fire skandinaviske arkitekter ble invitert til å belyse og undersøke forutsetningene for byutvikling i RegionCity. De fire ulike forslagene som vokste frem er blitt utviklet i en dialog i form av avstemninger, der de fire ene og Jernhusen kom sammen for å diskutere ulike fokusområder, utfordringer og perspektiver. Samtalene fant sted i samspill med byens byutviklingsprogram Diskusjonene ble strukturert i en serie workshops, hver av dem med et klart definert tema. WS 1 - Gordiske knuter, der formålet var å løse opp de områdene som omringer RegionCity og lukker området inne. WS 2 - Gate- og stasjonsplan fokuserte på integrasjon av den omliggende byveven i RegionCity. Men også på å finne løsninger for de nedre planenes funksjon (kontaktflater og flyter) og å gi rom for systemtenkning. WS 3 - Interne flyter, funksjoner og sammenhenger fokuserte på splanet og bevegelsen oppover i RegionCity. WS 4 - Kunnskap og kultur innledet arbeidet med forskningsplanet og hvor mennesker skal møtes på dette planet. Videre ble det tydeliggjort hvordan man når frem til disse møtestedene innen bygningene. WS 5 - yen der oppe sammenfattet tidligere workshops, og man var opptatt av den utfordringen det innebærer å forme RegionCitys skyline. Visse beslutninger ble tatt i fellesskap, mens hvert utviklet det spesielle i sitt forslag innen rammen for de felles beslutningene. På denne måten har det vært mulig å belyse både problemer og muligheter fra mange sider, og mer kunnskap er blitt samlet enn ved en tradisjonell konkurranseprosess, der alle medvirkende holder kortene tett til brystet. Under hele prosessen ble resultatet åpent presentert på FIRE DISPOSITIOSFORSLG Fire skandinaviske arkitekter fik til opgave at belyse og undersøge betingelserne for byudvikling i RegionCity. De fire forslag er blevet til i en dialog i form af afstemninger, hvor de fire er har drøftet forskellige fokusområder, udfordringer og perspektiver sammen med Jernhusen. Samtalerne har fundet sted som led i byens byudviklingsprogram. Drøftelserne var struktureret i en række workshops, som hver især havde et klart defineret tema. WS 1 - Gordiske knuder havde til formål at frigøre de områder, der omkranser RegionCity og fastlåser pladsen. WS 2 - Gade- og stationslaget fokuserede på det omkringliggende byområdes indlemning i RegionCity, men også på at finde løsninger for de nedre lags funktion (anløb og strømme) og plads til systemtænkning. WS 3 - Interne strømme, funktioner og relationer fokuserede på slaget og bevægelsen opad i RegionCity. WS 4 - Viden og kultur påbegyndte arbejdet med forskningslaget, og hvor folk inden for dette lag skal s. Yderligere præciseredes det, hvordan man kommer hen til disse steder i bygningerne. WS 5 - Over byen kondenserede tidligere workshops og tog fat på udfordringen med at forme RegionCitys skyline. Her tog man nogle beslutninger i fællesskab, hvorefter erne hver især satte deres eget præg på deres forslag inden for rammerne af de fælles beslutninger. På den måde kunne man belyse både problemer og muligheder fra mange synsvikler og indsamle større viden end ved en traditionel konkurrenceprocedure, hvor alle deltagerne holder kortene meget tæt til kroppen. Gennem hele processen blev der gjort rede for resultatet på REIULF RMSTD RKITEKTER ERIK MØLLER RKITEKTER KOZI RKITEKTER LILJEWLL RKITEKTER VY FRÅ FRIHME / VIEW FROM FRIHME KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 10

11 hängande RegionCity modulsystem. Detta ger - ett skandinaviskt koncept ETT SKDIVISKT KOCEPT Efter att de fyra förslagen presenterats bjöds tre av en in för att fortsätta processen med att tillsammans ta fram ett koncept baserat på djupare analys av föregående års funna strukturer och uppskattade idéer. Återigen samlades en för att tillsammans arbeta kring utvalda teman i en serie workshops. WS 1 - nalys struktur och sammanfattade bärande tankar om stadens karaktär både från de fyra föregående förslagen och med jämförelser med stadskaraktärer från olika områden, både lokalt och internationellt. WS 2 - Horisontell analys laborerade med olika alternativ för gatustruktur för att lösa sambanden med ils Ericssonplatsen, med axeln från nya Hisingsbron och för att skapa ett torg som omfamnar både rörelse och vila. WS 3 - Vertikal analys bestämde lägen för viktigare entréer, för vertikala kommunikationsschakt, och för var höga byggnader skulle placeras. WS 4 - Genomlysning inledde arbetet med att föra ihop horisontella och vertikala samband till ett samlat förslag. WS 5 - Helheten, knöt ihop säcken för att skapa ett sammanhängande förslag som fångar upp alla behandlade aspekter av projektet. Parallellt med uppgiften att lösa rumsliga problem, sammanställdes moodboards för att illustrera tankar om bärande kvaliteter som skall finnas med i gestaltningsarbetet framöver. Även detta år skedde utvecklingen i samspel med stadens pågående planer och fortsatta arbete med stadsutvecklingprogrammet. Under hela processen redovisades resultatet öppet på ysa en mängd olika typer av verki utveckling under bebyggelsens ET SKDIVISK KOSEPT Etter at de fire forslagene var presentert ble tre av ene invitert til å fortsette prosessen med i fellesskap å utvikle et konsept basert på en dypere analyse av de strukturene og ideene som ble etablert foregående år. Kontorene ble igjen samlet for å arbeide med utvalgte temaer i serie workshops. WS 1 - nalysestruktur og sammenfattede, grunnleggende tanker om byens karakter, både med utgangspunkt i de fire foregående forslagene og med sammenligninger med særmerker til byer i ulike områder, både lokalt og internasjonalt. WS 2 - Horisontal analyse arbeidet med ulike alternativer for gatestruktur, løsninger for forbindelser med ils Ericssonplatsen, aksen fra den nye Hisingsbron og for å skape et torg som favner både bevegelse og hvile. WS 3 - Vertikal analyse vurderte beliggenheten til sentrale inngangsrom, til vertikale kommunikasjonssjakter og plasseringen av høye bygninger. WS 4 - Gjennomlysning innledet arbeidet med å føre sammen horisontale og vertikale forbindelser til ett samlet forslag. WS 5 - Helheten knyttet sammen alle elementene for å skape ett sammenhengende forslag som fanger opp alle behandlede aspekter av prosjektet. Parallelt med oppgaven med å løse romlige problemer ble moodboards sammenstilt for å illustrere tanker om grunnleggende kvaliteter som skal være med i bygge- og utformingsarbeidet fremover. Også dette året skjedde utviklingen i samspill med byens pågående planer og fortsatte arbeid med byutviklingsprogrammet. Under hele prosessen ble resultatet åpent presentert på ET SKDIVISK KOCEPT Efter fremlæggelse af de fire forslag blev tre af erne bedt om at fortsætte processen med i fællesskab at udvikle et koncept baseret på en mere dybtgående analyse af det foregående års fastlagte strukturer og bedste idéer. Igen satte erne sig sammen for at samarbejde om udvalgte temaer i en række workshops. WS 1 - nalyse af struktur og de bærende tanker om byens karakter fra de fire tidligere forslag og med sammenligninger med forskellige, både lokale og internationale, områders bykarakterer. WS 2 - Horisontal analyse eksperimenterede med forskellige gadestrukturer med henblik på at sikre forbindelserne med ils Ericssonplatsen med aksen fra den nye Hisingsbron og skabe et torv med plads til både bevægelse og hvile. WS 3 - Vertikal analyse fastlagde placeringen af vigtige indgange, vertikale kommunikationsskakter og høje bygninger. WS 4 - Gennemlysning indledte arbejdet med at samle de horisontale og vertikale forbindelser i ét samlet forslag. WS 5 - Helheden bandt det hele sammen til et sammenhængende forslag, der omfatter alle behandlede aspekter af projektet. Parallelt med opgaven med at løse de rumlige problemer udarbejdede man moodboards for at illustrere tanker om de bærende kvaliteter, der skal indgå i formgivningsarbejdet fremover. Også dette år foregik udviklingen i samspil med byens igangværende planer og fortsatte arbejde med byudviklingsprogrammet. Gennem hele processen blev der gjort rede for resultatet på ITER WORKSHOP WS1 > WS2 varter har tillräckligt goda kvaliteter givningarna. Ett sätt är att arbeta t om platsen eller genom att mima a en del av stadsutvecklingsstrategin och byggnadsstruktur vara robust ioner eller ändra funktion över tid? KOZI (se) + RR (no) + EM (dk), JERHUSE S VISIO FÖR REGIOCITY, HORISOTELL LYS I SKIKT 3 KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 11 alla inblandade aktörer och framtida

12 RegionCity - moodboard järnvägskaraktär MOODORD JÄRVÄGSKRKTÄR I varje mental karta över staden går järnvägsstationen att urskilja som en öppen och publik plats. Gamla tiders järnvägsstation står som en industriålderns katedral, där höga hallar vädrade ut kolröken och skyddade mot regn. Den omfamnar sin församling av förbipasserande med en öppenhet som talar om individens fria rörlighet. Tågresande har en intuitiv begriplighet som flyget saknar, och detta manifesteras i tågstationer där konstruktion och mekanik redovisas didaktiskt och transparent. Enkelheten i tågets logik kontrasterar mot mycket av dagens teknologi där gränssnitt och mekanik lever i olika världar. En järnvägsstation är ett rum för möten och avsked, som rymmer resandets alla gångarter och bestyr; väntan, jäkt, proviantering och förströelse. I RegionCity skall såväl vår tids station skapas samtidigt som den minst lika viktiga uppgiften av att vara länkande stadsdel, hjärta och affärsdistrikt i en växande region uppfyllas. MOODORD JEREMILJØ På alle mentale kart over byen kan man skille ut jernbanestasjonen som en åpen og offentlig plass. Gamle dagers jernbanestasjon står der som en katedral fra industrialiseringstiden, der høye haller luftet ut kullrøyken og beskyttet mot regn. Den omfavner forsamlingen av forbipasserende med en åpenhet som vitner om individets frie bevegelighet. En jernbanestasjon er et rom for møter og avskjeder, med plass til alle reisens behov og hendelser: venting, travelhet, proviantering og adspredelse. I RegionCity skal det skapes en stasjon av vår tid, samtidig som man skal oppfylle den minst like viktige oppgaven å etablere sammenbindende bydel, hjerte og forretningsdistrikt i en voksende region. MOODORD JEREKRKTER På ethvert mentalt kort over byen skal jernbanestationen opfattes som et åbent og offentligt sted. Fortidens jernbanestation står som en industrialderens katedral, hvor høje haller udluftede kulrøgen og beskyttede mod regn. Den omfavner sine forbipasserende med en åbenhed, der beretter om individets bevægelsesfrihed. Modsat flyrejsen har togrejsen en intuitiv forståelighed, som manifesterer sig i togstationer, hvor konstruktion og mekanik præsenteres didaktisk og gennemsigtigt. Enkelheden i togets logik står i kontrast til meget af nutidens teknologi, hvor grænseflade og mekanik lever i forskellige verdener. En jernbanestation danner ramme om r og afsked og rummer alle rejsens trin og aktiviteter: venten, travlhed, proviantering og tidsfordriv. RegionCity skal både huse en moderne station og varetage den lige så vigtige opgave at være knudepunkt, hjerte og forretningscenter i en voksende region. Togreiser har en intuitiv forståelse som flyet savner, og dette manifesteres på togstasjoner, der konstruksjon og mekanikk forklares didaktisk og transparent. Enkehelheten i togets logikk er en kontrast til mye av dagens teknologi, der grensesnitt og mekanikk lever i ulike verdener. kaos glädje förväntan klass 2 nervositet spänning bagage djur avsked barn,vuxna klass 1 KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 12

13 RegionCity - moodboard skandinavisk arkitektur MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR rkitekturen uttrycker stadens identitet, dess klimat, dess minnen och dess sociala liv. De färger, former och material som läggs till staden skapar ett spänningsfält av både bekräftelse och motsägelse till de berättelser som bärs upp av fasader, ordningar och redan etablerade platser. Vi har undersökt exempel på omtolkningar av och i en skandinavisk arkitekturtradition, där delar av den essentiella karaktären hos det som redan finns fångas i nya former. För RegionCitys del har vi samlat ihop referenser av tillskott som har en tydlig dialog med historia och sammanhang. Ett av de mer omdiskuterade förslagen i Köpenhamn är den holländske arkitekten Erick Van Egeraats bostadsprojekt Krøyers Plads i Köpenhamns hamn, där färger och former från yhavn återvunnits i en omisskänneligt nutida tolkning. MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR rkitekturen uttrykker byens identitet, dens klima, dens minner og dens sosiale liv. De farger, former og materialer som brukes i byen skaper et spenningsfelt av både bekreftelse og motsigelse til den historien som opprettholdes av fasader, ordninger og allerede etablerte steder. Vi har undersøkt eksempler på omtolkninger av og i en skandinavisk arkitekturtradisjon der deler av den essensielle karakteren til det som allerede finnes fanges opp i nye former. For RegionCitys del har vi samlet sammen referanser av nye tilskudd som har en tydelig dialog med historie og sammenheng. Et av de mer omdiskuterte forslagene i København er den nederlandske arkitekten Erick Van Egeraats boligprosjekt Krøyers Plads i Københavns havn, der farger og former fra yhavn er gjenvunnet i en umiskjennelig nåtidig tolkning. MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR rkitekturen udtrykker byens identitet, miljø, erindringer og sociale liv. De farver, former og materialer, der føjes til byen, skaber et spændingsfelt, hvori de historier, der er indeholdt i facader, anordninger og eksisterende pladser, både bekræftes og modsiges. Vi har undersøgt eksempler på nyfortolkninger af og i en skandinavisk arkitekturtradition, hvor dele af de essentielle karaktertræk i det eksisterende fanges i nye former. Hvad RegionCitys del angår, har vi samlet referencer af bidrag, der har en klar dialog med historie og sammenhæng. Et af de mere omdiskuterede forslag i København er den hollandske arkitekt Erick Van Egeraats boligprojekt Krøyers Plads ved Københavns havn, hvor farver og former fra yhavn genbruges i en umiskendeligt moderne fortolkning. KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 13

14 RegionCity - moodboard skandinavisk arkitektur MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR Enkelhet och gedigna material laddar rummet med tidlösa kvaliteér. Materialitet, tyngd, ljus och skugga kan inte förlora värde med modets svängningar och tidens gång, utan skänker ett lugn som varar. Glada färger i vinterns mörker lyser upp trötta sinnen. I ett kallt klimat behövs byggnader som visar upp en inbjudande värme. Kommunikationen mellan det nya och det existerande fördjupas igenom återanvändning och omtolkning av karaktärsgivande element, som här ovan där burspråk och takfotshöjd markerar en gemensam karaktär som rymmer stor variation. nvändning av etablerade material som tegel förstärker sammanhanget och återknyter till platsens historia. MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR Enkelhet og gedigne materialer gir rommet tidløse kvaliteter. Materialitet, tyngde, lys og skygge mister ikke verdi selv om moten endres og tiden går sin gang, men gir rommet en ro som varer. Glade farger i vintermørket lyser opp trøtte sinn. I et kaldt klima trenger vi bygninger som tar imot oss med en innbydende varme. Kommunikasjonen mellom det nye og det eksisterende fordypes gjennom gjenbruk og omtolkning av karaktergivende elementer, som her oppe der karnapper og takhøyde markerer en felles karakter som rommer stor variasjon. ruk av etablerte materialer, som tegl, forsterker sammenhengen og knytter an til stedets historie. MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR Enkelhed og gedigne materialer lader rummet med tidløse kvaliteter. Materialitet, tyngde, lys og skygge mister ikke værdi med udsving i moden og tidens gang, men giver en varig ro. Glade farver i vinterens mørke oplyser det trætte sind. I et koldt klima er der behov for bygninger, som udviser en indbydende varme. Kommunikationen mellem det nye og det eksisterende uddybes gennem genbrug og nyfortolkning af karaktergivende elementer som vist her ovenfor, hvor karnap og facadebånd betoner en fælles karakter, der rummer stor variation. nvendelse af kendte materialer som tegl forstærker sammenhængen og knytter an til pladsens historie. KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 14

15 RegionCity - moodboard skandinavisk arkitektur MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR I den skandinaviska byggnadstraditionen finns ett speciellt och innerligt förhållande till materialet trä. Det väcker asssociationer om något ursprungligt, om en kontakt med ett förflutet där självständighet uttrycktes i den egentimrade stugan. Som ett varmt material berättar trä om stugvärme och intimitet. I RegionCity kommer trä att vara närvarande i entréer och detaljer som en fortsatt omtolkning i en skandinavisk tradition av förnybarhet. MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR I den skandinaviske bygningstradisjonen er det et helt spesielt og inderlig forhold til materialet tre. Det vekker assosiasjoner om noe opprinnelig, om en kontakt med et forgangent liv, der selvstendighet ble uttrykt i det selvtømrede huset. Som et varmt materiale forteller tre historier om stuevarme og intimitet. I RegionCity kommer tre til å være til stede i inngangspartier og detaljer som en fortsatt omtolkning i en skandinavisk tradisjon av fornyelse. MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR Den skandinaviske byggetradition har et særligt og inderligt forhold til materialet træ. Det vækker associationer om noget oprindeligt, om en kontakt med en fortid, hvor selvstændighed blev udtrykt i den selvtømrede hytte. Som et varmt materiale symboliserer træ stuevarme og intimitet. I RegionCity vil træ være nærværende i indgange og detaljer som en fortsat nyfortolkning i en skandinavisk tradition for fornyelse. KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 15

16 RegionCity - moodboard skandinavisk arkitektur MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR Detaljen som bryter av. Delen som utmanar helheten. Varje idé om en sammanhållen skandinavisk karaktär inom arkitekturen har samma begränsningar som vilken generalisering som helst; i bästa fall användbar som ett trubbigt verktyg för analys, men samtidigt begränsad av inbyggda skygglappar. Varje tradition utvecklas i protest mot sig själv, och den skandinaviska arkitekturen är inget undantag. Enhetligheten hos karaktär behöver motsägelse för att inte bli till förtryckande begränsning. Den lilla skalan sätter sig upp mot den stora och låter överraskningen återföra betraktaren till verkligheten. MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR Detaljen som bryter. Delen som utfordrer helheten. Enhver idé om en generell skandinavisk stil innen arkitekturen har samme begrensninger som alle andre generaliseringer. Den er i beste fall brukbar som et middelmådig analyseverktøy, men samtidig begrenset av innebygde skylapper. Hver enkelt tradisjon utvikles i protest mot seg selv, og skandinavisk arkitektur er intet unntak. En enhetlig tradisjon trenger motsigelse for å ikke bli til en trykkende begrensning. Den lille dimensjonen setter seg opp mot den store og lar overraskelsen føre betrakteren tilbake til virkeligheten. MOODORD SKDIVISK RKITEKTUR Detaljen, der stikker ud. Delen, der udfordrer helheden. Enhver tanke om en samlet skandinavisk karakter i arkitekturen har samme begrænsninger som en hvilken som helst generalisering: Den kan i bedste fald anvendes som et analyseredskab, men er samtidig begrænset af indbyggede skyklapper. Enhver tradition er blevet til i protest mod sig selv, og den skandinaviske arkitektur er ingen undtagelse. Ensartetheden i karakteren kræver modsigelse for ikke at blive en undertrykkende begrænsning. Den lille skala sætter sig op imod den store og lader overraskelsen føre betragteren tilbage til virkeligheden. KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 16

17 RegionCity - möten för alla MÖTE FÖR LL En stad blir levande genom mötet mellan olika aktiviteter och användning av rummet. Gator och torg är skådeplatser för ett socialt liv som ändras över dygnets olika timmar. RegionCity skall vara en levande stadsdel. En finmaskig väv av gator och offentliga rum ger tillgänglighet under dygnets alla timmar. Stadsrummets offentliga karaktär förtydligas och ges en stark dignitet genom tydlig omsorg i markbeläggning och urbana motiv som sittbänkar, vattenspeglar och träd. Även i en stadsdel som kommer att präglas av intensiv folkgenomströmning skall platser inbjuda till att stanna upp för en stund. ktiva fasader svarar mot gatans liv och mångfald. Handelskvarter öppnar dörren för alla, förbiresande eller boende i Göteborgs alla områden. Gestaltningsmässigt skall RegionCity uttrycka en stor variation, som svarar mot den sociala mångfald som ges i ett så fotgängartätt område. MØTEPLSSER FOR LLE En by blir levende gjennom møtet mellom ulike aktiviteter og bruk av rommet. Gater og torg er skueplasser for et sosialt liv som endres gjennom døgnets ulike timer. RegionCity skal være en levende bydel. En finmasket vev av gater og offentlige rom gir tilgjengelighet døgnet rundt. yrommets offentlige miljø tydeliggjøres og gis en sterk verdighet gjennom tydelig omtanke når det gjelder bakkebelegg og valg av urbane motiver som sittebenker, vannspeil og trær. Selv i en bydel som kommer til å preges av intensiv gjennomstrømning av mennesker skal det finnes steder som inviterer til å stoppe opp og bli der en stund. ktive fasader skal gjenspeile gatens liv og mangfold. Forretningskvarterer åpner døren for alle, både forbireisende og beboerne i de ulike delene av Göteborg. ygnings- og formmessig skal RegionCity uttrykke stor variasjon, en variasjon som gjenspeiler det sosiale mangfoldet som finnes i et så fotgjengertett område. MØDER FOR LLE En by bliver levende gennem t mellem forskellige aktiviteter og anvendelser af pladsen. Gader og torve er skuepladser for et socialt liv, der ændrer form, som døgnet skrider frem. RegionCity skal være en levende bydel. Et finmasket system af gader og offentlige rum sikrer tilgængelighed i alle døgnets timer. yrummets offentlige karakter tydeliggøres og gives en stærk værdighed gennem tydelig omhu i brolægning og urbane motiver som bænke, vandspejle og træer. Selv i en bydel med en intensiv gennemstrømning af mennesker skal pladserne indbyde den enkelte til at stoppe op for en stund. ktive facader modsvarer gadens liv og mangfoldighed. Handelskvarterer åbner døren for alle forbirejsende eller indbyggere i alle Göteborgs områder. Formgivningsmæssigt skal RegionCity udtrykke en stor variation, som modsvarer den sociale mangfoldighed, der findes i et så fodgængertæt område. KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 17

18 RegionCity - gatunät och platser väver ihop staden GTUÄT OCH PLTSER VÄVER IHOP STDE RegionCity är fotgängarstad med puls och nerv. En tydlig gestaltning av gaturum och torg gör RegionCity till en välkomnande mötesplats. Det behövs för att ta emot den stora mångfald av människor som kommer att strömma igenom området, till och från kringliggande stadsdelar eller mellan kollektivtrafikens och stationens olika erbjudanden. Torget i väster samlar upp axlar och flöden i ett unikt rum i staden, där tornen som kantar det ger en dramatisk höjd. Det ingår i en serie platser och torg som kopplas ihop i ett tydligt stråk som sträcker sig mellan ils Ericssonsplatsen i väster, till Skansen Lejonet i öster. I detta centrala torg finns en plats som vigts speciellt åt barn; en kulle som ger plats för både lek och överblick, enligt behov som framkommit i arbetet med skoldialog. Gatorna har getts generösa dimensioner för att ge plat åt människor i rörelse och utrymme för bänkar och sittplatser. GTEETT OG PLSSER VEVER YE SMME RegionCity er en fotgjengerby med puls og nerve. En tydelig utforming av gaterom og torg gjør RegionCity til et innbydende møtested. Dette er nødvendig for å ta imot det store mangfoldet av mennesker som kommer til å strømme gjennom området, til og fra omliggende bydeler eller mellom kollektivtrafikken og stasjonens ulike tilbud. Torget i vest samles ulike akser og flyter i ett unikt rom i byen, der tårnene som omgir deg gir en dramatisk høyde. Det er del av en serie plasser og torg som kobles sammen i et tydelig strøk som strekker seg mellom ils Ericssons-plassen i vest til skansen Lejonet i øst. På dette sentrale torget er det et sted spesielt viet til barn, en kolle til både lek og overblikk, i samsvar med de behov som er fremkommet i arbeidet med skoledialogen. Gatene har fått sjenerøse dimensjoner for å gi plass til mennesker i bevegelse, benker og sitteplasser. VEJET OG PLDSER VÆVER YE SMME RegionCity er en fodgængerby med puls og nerve. En tydelig udformning af gaderum og torve gør RegionCity til et indbydende sted. Det er nødvendigt for at tage imod de mange forskellige mennesker, der vil strømme gennem området til og fra de omkringliggende bydele eller mellem den kollektive trafik og stationens forskellige tilbud. Torvet i den vestlige del samler akser og strømme i et unikt byrum, hvor de tilstødende tårne giver en dramatisk højde. Det indgår i en serie af torve og pladser, som sammenkobles i et tydeligt strøg, der strækker sig fra ils Ericssonsplatsen i vest til Skansen Lejonet i øst. Dette centrale torv huser et område, som er særligt indrettet til børn en bakke med plads til både leg og overblik og udformet i overensstemmelse med de behov, der blev fremsat i skoledialogen. Gaderne er generøst dimensioneret, så der er plads til folk på farten, bænke og siddepladser. KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 18

19 RegionCity - generösa entrerum bjuder in resenärer, arbetsmarknaden och besökande. GEERÖS ETRERUM JUDER I RESEÄRER, RETSMRKDE OCH ESÖKDE RegionCity rymmer också inre mötesplatser bakom sina fasader. utiker och restauranger är sammankopplade genom ett invändigt promenadstråk i olika plan. esökare bjuds in genom generösa entrérum, som ger glimtar av erbjudanden innanför. Rulltrappor damatiserar rummen. Innertak och väggar bär varma, taktila material som trä för att ge hemkänsla i staden. rbetsplatser, butiker och restauranger är sammankopplade med staden och kollektivtrafiken i flera plan. SJEERØSE IGGSPRTIER FOR REISEDE, STTE OG ESØKEDE RegionCity rommer også indre møtesteder bak fasadene. utikker og restauranter sammenkobles gjennom et indre fotgjengerstrøk på ulike plan. esøkende inviteres inn gjennom store inngangsrom, som gir glimt av tilbudet innenfor. Rulletrapper dramatiserer rommene. Innertak og -vegger har varme, taktile materialer som tre for å gi byen hjemmefølelse. rbeidsplasser, butikker og restauranter er sammenkoplet med byen og kollektivtrafikken på flere plan. GEERØSE IDGGSRUM TGER IMOD REJSEDE, REJDSMRKEDET OG ESØGEDE RegionCity huser også interne steder bag sine facader. utikker og restauranter er forbundet af en indvendig promenade i forskellige planer. esøgende inviteres indenfor gennem generøse indgangsrum, som giver glimt af tilbuddene indenfor. Rulletrapper dramatiserer rummene. Lofter og vægge er beklædt med varme, taktile materialer som træ for at skabe en hjemlig følelse i byen. rbejdspladser, butikker og restauranter er forbundet med byen og den kollektive trafik i flere planer. KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 19

20 RegionCity - skyddande resenärsstråk SKYDDDE RESEÄRSSTRÅK Entrérummen ansluter till ett sammhängande system av mötesplatser och passager som ger åtkomst till arbetsplatser och erbjudanden där ovan. Stråket blir till en publik invändig länk där rörelsen mellan inre platsbildningar bryts upp av passagen mellan kvarteren, som sker via smäckra spänger spända över gatan. Stråket skall ges en tydlig karaktär av offentligt rum, som både speglar gatans karaktär och bär den öppna och inkluderande karaktären hos den arketypiska järnvägsstationen. En länk mellan människor och kollektivtrafikens olika erbjudanden vid RegionCity, allt från framtida angårdsviadukten ovan riksbangården till ils Ericsonterminalen, Västlänkens stationer och framtida taxierbjudande i norr. ESKYTTEDE OMRÅDER FOR REISEDE Inngangsrommene er forbindelser til et sammenhengende system av møtesteder og passasjer som gir tilgang til arbeidsplasser og tilbud på ulike plan. Strøket blir til en offentlig, innvendig lenke der bevegelsen mellom indre plassdannelser brytes opp av passasjen mellom kvarterene, som skjer via smekre gangbroer som er spent over gaten. Strøket skal gis en tydelig karakter av et offentlig rom som både gjenspeiler gatens karakter og har den åpne og inkluderende karakteren til en arketypisk jernbanestasjon. Det skal være en kobling mellom mennesker og kollektivtrafikkens ulike tilbud ved RegionCity, alt fra den fremtidige angårdsviadukten over Riksbangården til ils Ericson-terminalen, Västlänkens stasjoner og fremtidige taxitilbud i nord. ESKYTTEDE STRØG FOR REJSEDE Indgangsarealerne støder op til et sammenhængende system af steder og passager, der giver adgang til arbejdspladserne og ovenstående tilbud. Strøget bliver en offentlig indvendig forbindelsesstrækning, hvor gangen mellem indre åbne pladser brydes af passagen mellem blokkene, som sker via smalle gangbroer, der spænder over gaden. Strøget skal have en tydelig karakter af et offentligt rum, som både afspejler gadens karakter og har den arketypiske jernbanestations åbne og inkluderende karakter. Et forbindelsesled mellem mennesker og den kollektive trafiks forskellige tilbud ved RegionCity alt lige fra den fremtidige banegårdsviadukt over den nationale banegård til ils Ericsonterminalen, Västlänkens stationer og fremtidige taxatilbud i nord. KOZI RKITEKTER (se) + REIULF RMSTD RKITEKTER (no) + ERIK MØLLER RKITEKTER (dk) 20

RegionCity Workshop 5

RegionCity Workshop 5 RegionCity Workshop 5 Workshop nr 5, mars 2015 I arkitekternas sista workshop för säsongen låg fokus på RegionCitys gatuplan och högre fasader och tornens detaljering. Vidare återkopplade arkitekterna

Læs mere

PÅ DINA VILLKOR! Takes You There! Anders Lisspers, Vianova Systems. Utgis av: Vianova Systems Denmark A/S ViaNova Systems AS

PÅ DINA VILLKOR! Takes You There! Anders Lisspers, Vianova Systems. Utgis av: Vianova Systems Denmark A/S ViaNova Systems AS Utgis av: Vianova Systems Denmark A/S ViaNova Systems AS I redaksjonen: Thue Amstrup-Jørgensen - Redaktør Camilla Dale Grafisk Design: Trine Jentoft Mortensen TRYKK: GD GRUPPEN Danmark INNHOLD: Leder s.

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

leder innhold 2:12 Tema: Innovasjon og modernisering

leder innhold 2:12 Tema: Innovasjon og modernisering leder innhold 2:12 Tema: Innovasjon og modernisering 12 Digitalt løft Å forberede oss på morgendagen er det viktigste vi gjør. Steen & Strøm har som mål å være ledende på modernisering. Vi ønsker å være

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Faglig rapport for NordVu-projektet

Faglig rapport for NordVu-projektet Faglig rapport for NordVu-projektet projekt nr. 02036 Side 1 1 HOVEDKONKLUSION 4 2 BAGGRUND 5 3 FAGLIG SAMMENDRAG 6 3.1 PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER 7 4 TEST AF VÆRKTØJER 8 4.1 FØRSTE TESTFORLØB 9 4.2 ANDEN

Læs mere

Urbana. gemenskaper. Politiskt ledarskap

Urbana. gemenskaper. Politiskt ledarskap Urbana gemenskaper Politiskt ledarskap Grafisk formgivning: Stina Andersson, Malmö Stadsbyggnadskontor Omslagsbild: Tyke Tykesson FORORD Tak til vore medlemmer! Endnu engang udsender Nordic City Network

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

forskellige typer byrum påvirker det sociale felt.

forskellige typer byrum påvirker det sociale felt. 1.5 BYENS RUM Byens Rum 1.5 er et virtuelt mellemspil mellem Byens Rum 1 og Byens Rum 2 hvori vi fortsætter vi vores afsøgning af, hvordan forskellige typer byrum påvirker det sociale felt. JUUL FROST

Læs mere

UNIVERSITETET & BYEN. hvidbog fra ncn seminar Juni 2009. nordic city network

UNIVERSITETET & BYEN. hvidbog fra ncn seminar Juni 2009. nordic city network UNIVERSITETET & BYEN hvidbog fra ncn seminar Juni 2009 nordic city network nordic city network Chairman for Nordic City Network: christer larsson urban planning director malmö city tel +46 40 34 22 98

Læs mere

Følelser, ting og museologi

Følelser, ting og museologi Nordisk Museologi 2004 2 Følelser, ting og museologi 1 At der er en nær sammenhæng mellem tingene og museologien turde være velkendt. At der er følelser med i spillet kan heller ikke komme bag på andre

Læs mere

Rapport efter seminariet om Hållbart friluftsliv hållet i Stockholm den 24-25 mars 2003.

Rapport efter seminariet om Hållbart friluftsliv hållet i Stockholm den 24-25 mars 2003. Rapport efter seminariet om Hållbart friluftsliv hållet i Stockholm den 24-25 mars 2003. Innehåll Förord 4 Inledning Eva Bjernudd, ordförande FRISAM 6 Lars Erik Liljelund, generaldirektör Naturvårdsverket

Læs mere

2 0 0 4 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R A P R I L ISSN 1399-7734

2 0 0 4 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R A P R I L ISSN 1399-7734 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR 2004 APRIL ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 1-2004 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Årsrapport 2011. - kort version

Årsrapport 2011. - kort version Årsrapport 2011 - kort version Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program for samarbejdsprojekter mellem Danmark, Sverige og Norge. Vores program dækker en stor geografi, mange målgrupper

Læs mere

DIAKON. 2009 > 46. årg > nr. 1. GUD næsten og grønne skove

DIAKON. 2009 > 46. årg > nr. 1. GUD næsten og grønne skove DIAKON Februar 2009 > 46. årg > nr. 1 GUD næsten og grønne skove 2 Grøn diakoni findes det? Dette nummer er inspireret af temaet fra Nordisk Diakonimøde 2008 Varmere vejr koldere samfund og af klimadebatten.

Læs mere

SLIP FORTÆLLINGEN LØS. Kunst- og kulturformidling til de 3-6 årige. K u n s t - o g k u l t u r f o r m i d l i n g t i l d e 3-6 å r ib gøe

SLIP FORTÆLLINGEN LØS. Kunst- og kulturformidling til de 3-6 årige. K u n s t - o g k u l t u r f o r m i d l i n g t i l d e 3-6 å r ib gøe SLIP FORTÆLLINGEN LØS Kunst- og kulturformidling til de 3-6 årige K u n s t - o g k u l t u r f o r m i d l i n g t i l d e 3-6 å r ib gøe r n Se Lk ui P l t uf ro ern Ts ÆN LeL ti vn æg re k N 2L0 Ø0

Læs mere

Demokrati og lærerbevissthet Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23.

Demokrati og lærerbevissthet Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. Dag Fjeldstad (red.) Rolf Mikkelsen (red.) Demokrati og lærerbevissthet Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI 2002 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 2-2002 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider:

Læs mere

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person

MITT ISLAND. Pris från 9.995:- per person Nr. 1. Jan. - febr. - 2011 MITT ISLAND Veckoresa till Island sommaren 2011. Vi upplever valar, sprutande gejsrar, vattenfall och bad i varma källor. Detta har genom åren varit vår absolut populäraste resa,

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006

Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006 Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006 Evalueringsrapport ved Birgit Krøijer Evalueringsrapport udarbejdet af Birgit Krøijer, centerchef på Kulturprinsen, Børnekulturens

Læs mere

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt

Læs mere

TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S

TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S BYROM OG GATEROM TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007 Bjørvika Infrastruktur A/S 2. revision 20.03.07 Gehl Architects LS & LJL Div. revisioner og tilføjelse af kapitel om gater Bjørbekk & Lindheim JB & LL 3. revision

Læs mere

2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734. Lad det spire og gro

2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734. Lad det spire og gro 2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734 Lad det spire og gro ISSN 1399-7734 Pengevirke 4-2003 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no

Læs mere

hverandre, saksbehandlere i departement har tatt telefoner til kolleger i andre nordiske land, lærere har møtt hverandre på tvers av grensene.

hverandre, saksbehandlere i departement har tatt telefoner til kolleger i andre nordiske land, lærere har møtt hverandre på tvers av grensene. 31. årgang - nr. 3-2003 Det nordiske samarbeidet i lys av EU-samarbeidet og omvendt Første del av en innledning holdt på Nordisk Folkeriksdag, Lillehammer, 2. august 2003 Av Dag Seierstad Kjennetegn ved

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

redaktör karin arvidsson

redaktör karin arvidsson kristin clemet åke daun ingibjörg s. gísladóttir bertel haarder eeva kuuskoski jon kvist stefán olafsson jukka pekkarinen marie simonsen benedikte thorsteinsson gunnar wetterberg redaktör karin arvidsson

Læs mere

Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 18. og 19.

Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 18. og 19. Skriftserie for Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen No 1-2003 KONFERANSERAPPORT Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk

Læs mere