Vedtægter. for. Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober 2007"

Transkript

1 Vedtægter for Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober oktober 2010

2 Vedtægter for Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober Navn og hjemsted Foreningens navn er Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober 2007 (herefter Arbejdsgiverforeningen). Arbejdsgiverforeningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Arbejdsgiverforeningens formål Arbejdsgiverforeningen er vognmands-, transport- og logistikvirksomhedernes arbejdsgiverforening. Arbejdsgiverforeningen har til hensigt at blive medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der er medlem af Dansk Erhverv og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Som følge af dette medlemskab, vil Arbejdsgiverforeningen og dens medlemmer være forpligtet til at respektere såvel Dansk Erhvervs, Dansk Erhverv Arbejdsgivers som DA s vedtægter og bestemmelser. Arbejdsgiverforeningen har til formål: ved godt samarbejde og fælles optræden varetager fælles interesser i alle spørgsmål om løn og arbejdsforhold, herunder at søge uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og medarbejdere afgjort på en fredelig måde uden arbejdsstandsning. tøtte i henhold til Dansk Erhverv Arbejdsgivers og DA s vedtægter under eventuelle konflikter. interesser.

3 3 Optagelse af medlemsvirksomheder Som medlem kan optages virksomheder inden for vognmands-, transport- og logistikbranchen, der beskæftiger lønnet arbejdskraft og samtidig er medlem af DTL. Anmodning om medlemskab fremsendes skriftligt til bestyrelsen i Arbejdsgiverforeningen, der ved almindelig flertalsbeslutning træffer afgørelse om medlemskab. Såfremt bestyrelsen afviser at godkende en anmodning, kan ansøgeren kræve bestyrelsens beslutning forelagt for Arbejdsgiverforeningens førstkommende ordinære generalforsamling, der afgør spørgsmålet endeligt ved almindelig flertalsbeslutning. 4 Medlemsvirksomhedernes forhold til Arbejdsgiverforeningen Medlemsforholdet til Arbejdsgiverforeningen omfatter samtlige medlemsvirksomhedens aktiviteter og medarbejdere samt eventuelle hermed koncernforbundne danske selskaber og virksom heder inden for branchen med mindre bestyrelsen dispenserer herfra. Medlemsvirksomheder kan rekvirere bistand i enhver arbejdsretlig tvist. Omkostninger ved sagers fagretlige førelse betales af Arbejdsgiverforeningen, såfremt medlemsvirksomheden er uden skyld i tvistens opståen og i tilfælde, hvor principiel afgørelse søges af Arbejdsgiverforeningen. Omkostningsspørgsmål afgøres endeligt af Arbejdsgiverforeningens bestyrelse. Medlemsvirksomheden har pligt til: herunder mæglingsafgørelser og andre afgørelser ved fagretlig behandling, faglig voldgift eller ved arbejdsretten. e henvendelser fra Arbejdsgiverforeningen vedrørende statistiske undersøgelser og andre arbejdsmarkedsforhold. overenskomster mv.) med modstående organisationer og at medvirke til at stridighederne bilægges. arbejdstagerorganisationer uden Arbejdsgiverforeningens godkendelse. rejke hos et medlem. Under enhver konfliktsituation skal medlemmerne stå sammen og støtte de foranstaltninger, der er besluttet af Arbejdsgiverforeningen og Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

4 rganiserede medarbejdere inden for den pågældende kategori, så længe konflikten er løbende. strejkende eller lockoutede medarbejdere Ethvert medlem af Arbejdsgiverforeningen er tillige medlem af DTL, Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 5 - Kontingent Ved indmeldelse i Arbejdsgiverforeningen kan opkræves et af bestyrelsen fastlagt optagelsesgebyr. Kontingent til Arbejdsgiverforeningen fastsættes årligt af generalforsamlingen. Kontingentet udgør en procentsats af det foregående kalenderårs samlede udbetalte lønsum til arbejdere og funktionærer opgjort i henhold til DA s kontingentbestemmelser. Generalforsamlingen kan endvidere træffe beslutning om fastsættelse af et årligt grundkontingent eller mindstekontingent. Kontingentet svares fra og med det kvartal, hvori optagelse sker. Under ekstraordinære forhold, der påfører Arbejdsgiverforeningen særlige ekstraomkostninger, kan bestyrelsen med bindende virkning for medlemmerne udskrive et ekstrakontingent. Overtræder medlemsvirksomheden forfaldsdatoen, kan bestyrelsen træffe bestemmelse om sanktioner herunder opkrævningsgebyr. Renter beregnes i henhold til den til enhver tid gældende rentelov. Erklæring om medlemsvirksomhedens samlede udbetalte lønsummer og andre for kontingentberegningen nødvendige oplysninger underskrives af virksomhedens indehaver eller ansvarlige leder og indsendes til Arbejdsgiverforeningen senest en måned efter udløbet af det kalenderår, som erklæringen vedrører. Stk. 5 Nærmere regler om beregning af kontingent fastsættes af bestyrelsen i et særskilt kontingentregulativ.

5 6 Udmeldelse og ophør Udmeldelse af Arbejdsgiverforeningen kan kun ske skriftligt med mindst 6 måneders varsel til en 1. juli medmindre bestyrelsen dispenserer fra fristen. Ingen udmeldelse kan ske under arbejdskonflikt. Såfremt medlemsvirksomheden har modtaget konfliktunderstøttelse, forlænges opsigelsesvarslet med mindst 2 år regnet fra sidste udbetaling af konfliktunderstøttelse. Såfremt et medlem ønsker udmeldelse i forbindelse med overflytning til anden medlemsorganisation under DA, kan dette ske med et skriftligt varsel, der højest kan udgøre 6 måneder til udgangen af et kvartal, som dog kan forlænges af bestyrelsen med op til yderligere 6 måneder i tilfælde af, at medlemmet har modtaget konfliktstøtte. Såfremt et medlem nedlægger sin virksomhed, ophører medlemskabet i Arbejdsgiverforeningen med virkning fra udgangen af det kvartal, hvor skriftlig meddelelse om nedlæggelsen blev modtaget af Arbejdsgiverforeningen. Såfremt et medlems medlemskab i DTL ophører, ophører medlemskabet i Arbejdsgiverforeningen samtidig hermed og uden forudgående meddelelse herom. Såfremt medlemsvirksomheden er i restance med kontingent eller andre pligtige pengeydelser til Arbejdsgiverforeningen for 2 kvartaler eller derover, ophører foreningens forpligtelser over for medlemmet, og medlemmet kan efter skriftligt påkrav slettes som medlem. Slettelse som følge af restance fritager ikke medlemsvirksomheden for forpligtelse til at betale kontingent frem til udgangen af den almindelige opsigelsesfrist, jf. 6, stk Generalforsamling Generalforsamlingen er Arbejdsgiverforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned umiddelbart efter afholdelsen af DTL's ordinære generalforsamling og på samme sted. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden finder sted ved offentliggørelse i DTL's fagblad senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, skal være modtaget af bestyrelsen senest 15. marts. Ved nyvalg skal forslaget være ledsaget af en erklæring om, at den pågældende kandidat vil modtage valg. Forslag samt kandidatforslag skal senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for medlemmerne på internettet.

6 Medlemmerne skal senest 14 dage før en generalforsamlings afholdelse skriftligt underrette Arbejdsgiverforeningen om, hvem der repræsenterer medlemmet på generalforsamlingen. Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen og skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Arbejdsgiverforeningens virke i det forløbende år 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf Valg af revisor 7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt Der kan på generalforsamlingen ikke tages beslutning i andre sager end de på dagsordenen opførte samt de, der naturligt har sammenhæng med disse. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Stk. 6 Bestyrelsen har ret til at indkalde en jurist til som dirigent at lede generalforsamlingen. I modsat fald vælges dirigenten af generalforsamlingen. Under forhandlingerne har dirigenten, der er uafsættelig, den øverste myndighed. Stk. 7 I tilfælde, hvor bestyrelsen eller 5 af generalforsamlingens deltagere stiller krav herom, eller hvor dirigenten finder det påkrævet, foretages skriftlig afstemning. 8 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette, med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel. 7 stk. 4, 6 og 7 finder også anvendelse på ekstraordinære generalforsamlinger. 9 Afstemningsregler På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme samt 1 stemme pr. hver påbegyndte kr i årlig lønsum i henhold til den indberettede lønsum fra det forudgående kalenderår. Intet medlem kan dog opnå mere end 10 % af det samlede antal stemmer.

7 Uanset stk. 1 har et medlem, der er i restance med forfaldne ydelser til Arbejdsgiverforeningen pr. 15. januar, ikke stemmeret på det pågældende års generalforsamlingen. Et medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem ifølge gyldig skriftlig fuldmagt, såfremt fuldmagten senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen er modtaget af Arbejdsgiverforeningen. Der gælder ingen begrænsning i antallet af fuldmagter, et medlem kan råde over. Fuldmagt skal gives på en af Arbejdsgiverforeningen til formålet udarbejdet blanket. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er anført i vedtægterne. Stk. 5 Til vedtagelse af vedtægtsændringer, beslutninger om Arbejdsgiverforeningens opløsning, jf. 21, udmeldelse af Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver kræves til generalforsamlingens beslutningsdygtighed, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt eller lovligt repræsenteret og et flertal på mindst ¾ af de afgivne stemmer. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen snarest muligt til ny generalforsamling, jf. 8, hvor generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Til vedtagelse af forslag kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer. 10 Bestyrelse Arbejdsgiverforeningens bestyrelse består af op til 9 medlemmer, dog minimum 5 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Tillige vælger generalforsamlingen op til 4 suppleanter. Mindst 5 af bestyrelsens medlemmer og 2 af suppleanterne skal vælges blandt de medlemmer eller suppleanter af DTL's bestyrelse, der også er medlem af Arbejdsgiverforeningen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, idet der ét kalenderår afgår 4 medlemmer og i det næstfølgende kalenderår 5 medlemmer. Tilsvarende vælges bestyrelsessuppleanter for 2 år, idet der hvert år afgår 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Ret til at opstille kandidater har bestyrelsen samt mindst 5 medlemmer i fællesskab. Kandidatforslag skal for at komme i betragtning være modtaget af Arbejdsgiverforeningen senest den 15. marts. Ingen kan vælges til bestyrelsen fra og med det kalenderår, vedkommende fylder 69 år.

8 11 Bestyrelsens konstituering og hverv Efter afholdelsen af den årlige ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig samme dag og vælger af sin midte formand og næstformand, der samtidig skal være medlem af DTLs bestyrelse. Fratræder formanden eller næstformanden i perioden, vælger bestyrelsen ny formand eller næstformand i henhold til 1. pkt. Ved et bestyrelsesmedlems fratræden i en valgperiode udpeger den øvrige bestyrelse en suppleant blandt de suppleanter, der er valgt i overensstemmelse med 10, stk.1, 2. afsnit. Efter valg af suppleant skal 5 af bestyrelsens medlemmer fortsat være medlemmer af DTL s bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for Arbejdsgiverforeningens ledelse og overenskomst og skal efter bedste evne forsøge at varetage medlemmernes interesser i alle relevante anliggender. Bestyrelsen har i forbindelse med varetagelsen af dette hverv adgang til at nedsætte udvalg, herunder forhandlingsudvalg i forbindelse med overenskomstforhandlinger bestående af relevante repræsentanter fra medlemsvirksomhederne Bestyrelsens møder Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne herunder formanden eller næstformanden er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 13 Overenskomstforhold mv. Overenskomster og kollektive aftaler, hvortil der er knyttet konflikt ret med virkning for medlemmerne, kan alene indgås af Arbejdsgiverforeningen og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Arbejdsgiverforeningen skal forhåndsorienteres om virksomhedsbaserede eller tilknyttede arbejdsgiverforeningers overenskomster eller aftaler med henblik på godkendelse i henhold til DA s vedtægter. Et medlem er forpligtet til at gøre brug af og rådføre sig med Arbejdsgiverforeningen i overenskomstmæssige anliggender samt i øvrigt i forbindelse med tvister og andre spørgsmål i forbindelse med det arbejdsretslige område, som kan få afsmittende effekt for

9 Arbejdsgiverforeningens øvrige medlemmer. I tilfælde af tvist skal medlemmet gøre brug af Arbejdsgiverforeningens sekretariat. Medlemmerne er i enhver konfliktsituation forpligtet til at stå sammen og på ingen måde søge at modvirke de foranstaltninger, der af Arbejdsgiverforeningen eller Dansk Erhverv Arbejdsgiver måtte være iværksat under konflikten. Medlemsvirksomhederne er forpligtet til omgående at give Arbejdsgiverforeningen meddelelse, dersom der udbryder strejke inden for en eller flere medlemsvirksomheder. Ingen medlemsvirksomhed inden for konfliktområdet må i tilfælde af lockout beskæftige organiserede medarbejdere inden for den pågældende kategori, så længe konflikten er løbende. Dette gælder også, selvom de pågældende medlemsvirksomheder ikke er omfattet af gældende overenskomster. 14 Administration Arbejdsgiverforeningens bestyrelse ansætter en direktion for Arbejdsgiverforeningen. Direktionen er ansvarlig over for bestyrelsen for sin forretningsførelse, der skal ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen givne anvisninger. Dansk Erhverv stiller i øvrigt sekretariatsbistand til rådighed for Arbejdsgiverforeningen. 15 Hæftelse For Arbejdsgiverforeningens forpligtelser hæfter alene Arbejdsgiverforeningens formue. Ingen af Arbejdsgiverforeningens medlemmer hæfter personligt for Arbejdsgiverforeningens forpligtelser. Medlemmerne har intet krav på Arbejdsgiverforeningens formue ved udmeldelse, eksklusion eller Arbejdsgiverforeningens opløsning. 16 Arbejdsgiverforeningens regnskabsår Arbejdsgiverforeningens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil 31. december Revision Arbejdsgiverforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

10 18 Tegningsregler Arbejdsgiverforeningen tegnes af bestyrelsens formand eller af et medlem af direktionen. Endvidere kan Arbejdsgiverforeningen tegnes af næstformanden med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller ved afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse kræves dog underskrift af formanden eller næstformanden og mindst 4 af bestyrelsens øvrige medlemmer. 19 Bøde, fratagelse af tillidshverv og eksklusion Såfremt en medlemsvirksomhed overtræder Arbejdsgiverforeningens vedtægter, handler imod en af Arbejdsgiverforeningens bestyrelse bekendtgjort lovlig truffet beslutning, modarbejder Arbejdsgiverforeningens formål og interesser eller i øvrigt gør sig skyldig i brud på det kollegiale samarbejde eller på tilsvarende vis overtræder eller handler imod vedtægter og etiske retningslinier for Arbejdsgiverforeningen, kan den eller de pågældende af bestyrelsen idømmes en bøde, der i grove tilfælde og gentagelsestilfælde kan stige til kr ,- og tillige medføre fratagelse af tillidshverv og/eller eksklusion. Såfremt en medlemsvirksomhed ønsker at indlede sag om bøde, fratagelse af tillidshverv og/eller eksklusion skal spørgsmålet indbringes for bestyrelsen. Eksklusion af en medlemsvirksomhed kan kun ske, såfremt en enig bestyrelse støtter forslaget om eksklusion. Bestyrelsens beslutning om eksklusion af en medlemsvirksomhed kan af det pågældende medlem med suspensiv virkning forelægges Arbejdsgiverforeningens generalforsamling til endelig afgørelse. En skriftlig anmodning om forelæggelse for generalforsamlingen skal være Arbejdsgiverforeningen i hænde senest 4 uger efter bestyrelsens beslutning og behandles på den derefter nærmest følgende ordinære generalforsamling i Arbejdsgiverforeningen. Såfremt denne generalforsamlings afholdelse ligger inden for 8 uger efter begæringens modtagelse, kan bestyrelsen dog udsætte behandlingen til den næstfølgende ordinære generalforsamling. Bestyrelsens beslutning om eksklusion træder umiddelbart i kraft, såfremt beslutningen vedtages med et kvalificeret flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Generalforsamlingens godkendelse af et medlems eksklusion kan ikke indbringes for den i 20 nævnte voldgift, men kan af den ekskluderede medlemsvirksomhed indbringes for de ordinære domstole. Indbringelsen har ikke suspensiv virkning Genoptagelse efter eksklusion af en medlemsvirksomhed kan kun ske ved en bestyrelsesbeslutning, når det forhold, der har givet anledning til eksklusionen, er blevet løst på tilfredsstillende måde.

11 20 Voldgift Uoverensstemmelser side; af Arbejdsgiverforeningen eller af Arbejdsgiverforeningens vedtægter, og som efter forelæggelse for Arbejdsgiverforeningens bestyrelse ikke har kunnet bilægges ved bestyrelsens afgørelse er unddraget de ordinære domstole og henhører under voldgift. Dette gælder dog ikke bestyrelsens afgørelser om eksklusion, jf. 19 stk. 3 og 4, som behandles endeligt på Arbejdsgiverforeningens generalforsamling. Arbejdsgiverforeningens krav på pligtige medlemsydelser, herunder på bøder og restancer, kan inddrives ved retslig inkasso ved indbringelse for de ordinære domstole. Voldgiftsretten sammensættes af 2 voldgiftsmænd, idet hver af parterne vælger én voldgiftsmand. De 2 voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en opmand, der skal være jurist. Den part, der vil indbringe en sag for voldgiftsretten, skal underrette den anden part herom ved anbefalet brev og inden 30 dage regnet fra datoen for den skriftlige meddelelse om bestyrelsens afgørelse, der ønskes afprøvet ved voldgift, respektive generalforsamlingsbeslutning, tillige med oplysning om den påstand, den pågældende part agter at nedlægge under sagen samt hvem parten udpeger som sin voldgiftsmand. Inden 14 dage efter modtagelsen af den i 20, stk.3 ovenfor nævnte meddelelse, skal den indklagede part meddele klageren sin påstand og hvem den pågældende part har valgt til sin voldgiftsmand. Stk. 5 Udpeger den indklagede part ikke sin voldgiftsmand inden 14 dage, eller kan voldgiftsmændene ikke enes om valget af en opmand, følges reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift. Ved valg af voldgiftsmænd skal dansk retspraksis vedrørende voldgiftsmænds habilitet følges. Stk. 6 Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmere regler for sagens behandling, ligesom også voldgiftsretten fastsætter sagens omkostninger og fordeling. Parterne hæfter solidarisk for voldgiftsrettens omkostninger samt for opmandens honorar. 21 Arbejdsgiverforeningens opløsning Beslutning om opløsning af Arbejdsgiverforeningen skal træffes på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 3 og højest 6 måneders mellemrum og indkaldes

12 i overensstemmelse med 8. Samtidig med beslutning om opløsning træffer generalforsamlingerne bestemmelse om anvendelse af Arbejdsgiverforeningens formue og eventuelle legatformues administration og om nedsættelse af et likvidationsudvalg til opfyldelse af og afvikling af de Arbejdsgiverforeningen påhvilende forpligtelser. Likvidationen gennemføres i øvrigt i overensstemmelse med de i aktieselskabsloven gældende regler Ikrafttræden Nærværende vedtægter trådte i kraft ved stiftelsen på Arbejdsgiverforeningens stiftelsesmøde den 1. oktober 2007 i København, og er herefter ændret på Arbejdsgiverforeningens ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2010.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA...

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA... 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD... 4 4. DI og DA... 4 5. DIs hjælpefonde... 4 MEDLEMSKAB... 4 6. Medlemskab... 4 7. Beregningsgrundlag

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening. For Handel og Servicefag

Vedtægter. for. Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening. For Handel og Servicefag Vedtægter for Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening For Handel og Servicefag Sydvestjydsk Arbejdsgiverforening for handel og servicefag Indholdsfortegnelse Afsnit A Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er ITD Arbejdsgiverforening ( Foreningen ). 1.2 Foreningen har hjemsted i Padborg. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LEGEBRANCHEN LEG

VEDTÆGTER FOR LEGEBRANCHEN LEG VEDTÆGTER FOR LEGEBRANCHEN LEG 1 Foreningens navn er Legebranchen LEG. Foreningens engelske navn er The Danish Association of Play (DAP). Foreningens hjemsted er København. 2 Formål LEG består af ansvarlige

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R VEDTÆGTER FOR Vedtægter for BYG Morsø Mesterforening 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er BYG Morsø Mesterforening. 2 - Formål Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed,

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING 2011-06-17 Side 1 af 9 NAVN OG HJEMSTED 1 Stk. 1: Foreningens navn er: Dansk Solcelle Forening - (DSF). På engelsk: Danish PV association. Stk. 2: Foreningen har hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (BfBE)

Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (BfBE) Vedtægter for Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (BfBE) Kapitel 1, Navn, Hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Bygningssagkyndige

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning

Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning Vedtægter for Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning 1. Kapitel A Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning (BVT). Dens hjemsted

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. Dansk Kollektiv Trafik. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. juni 2016

V E D T Æ G T E R. For. Dansk Kollektiv Trafik. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. juni 2016 V E D T Æ G T E R For Dansk Kollektiv Trafik Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. juni 2016 - 2 - Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Dansk Kollektiv Trafik (DKT). Binavn

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Mediers Arbejdsgiverforening 2016

Vedtægter for Danske Mediers Arbejdsgiverforening 2016 Vedtægter for Danske Mediers Arbejdsgiverforening 2016 Navn, hjemsted og opgaver 1 Foreningens navn er Danske Mediers Arbejdsgiverforening. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 3 Danske Mediers

Læs mere

2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk i Bibelen.

2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk i Bibelen. Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Kristelig Arbejdsgiverforening (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere