Var der noget at komme efter?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Var der noget at komme efter?"

Transkript

1 Var der noget at komme efter? 11. november 2012 Om advokat Kjeldsens rapport Kaare Rübner Jørgensen Vi har kun den kompetence, som kirken og de personer, der er berørt, giver os via velvillighed og lyst til at deltage. Lars Kjeldsen, Politiken Den 31. maj 2010 anmodede biskop Czeslaw Kozon advokat Lars Kjeldsen om at stå for en uvildig undersøgelse af mulige misbrugssager i den katolske kirke i Danmark. Den 7. juni 2012 var han færdig med arbejdet og kunne aflevere en rapport på 252 sider til bispedømmet. Dagen efter blev rapporten offentliggjort. Medierne beskæftigede sig ikke meget med rapporten. Det bål, som biskop Kozon havde antændt med sine uheldige bemærkninger til Kristeligt Dagblad den 16. marts 2010, og som medierne i tiden derefter af gode grunde havde fyret godt op under, var ganske langsomt gået ud, og ingen så nogen større interesse i at antænde det igen. Så det blev kun til nogle forholdsvis kortfattede omtaler af konklusionerne i rapporten (diverse dagblade 9. juni 2012). Den eneste, der mig bekendt har beskæftiget sig mere indgående med rapporten, er Karen M. Larsen, som i sin artikel Advokatundersøgelsen af den katolske kirke - en kritisk analyse den 16. juni 2012 retter et hårdt angreb på den kirkelige og især på biskop Kozons håndtering af de misbrugssager, han gennem tiden fik kendskab til. (http://karenmlarsen.eftertanke.dk/2012/06/16/advokatundersøgelsen-afden-katolske-kirke-en-kritisk-analyse/) Her er det ikke hensigten at gå i rette med Karen M. Larsen, ej heller at tage biskoppen i forsvar. Det, der primært har min interesse som historiker, er at undersøge rapportens kildegrundlag. Har advokat Kjeldsen været hele vejen rundt? Har han vendt hver en sten? Samtidig vil jeg dog også se lidt nærmere på substansen i hans undersøgelse, for det, der er sket eller ikke sket i den katolske kirke, er et emne, som ikke kun må interessere jurister, men også historikere. Og almindelig danske katolikker ikke at forglemme. Endelig som det sidste vil jeg sammenholde nogle af de oplysninger, der var fremme i pressen, herunder de udtalelser, der kom fra vor kirkes ledelse, med dem, der findes i Kjeldsens rapport. Side 1 af 23

2 Rapporten Advokat Kjeldsens rapport er som nævnt på 252 sider. I foreløbig form har den været til gennemsyn og kommentering på bispekontoret. Umiddelbart forekommer det fornuftigt, for som ikke-katolik kunne advokat Kjeldsen nemt komme til at rode rundt i begreberne og give dem forkerte betegnelser. Det så vi jo en del eksempler på i pressens behandling af de opståede sexskandaler. Omvendt må det samtidig siges, at bispekontoret derved har fået mulighed for at sminke hans rapport og neddæmpe hans kritik. Selv om jeg er sikker på, at advokat Kjeldsen har så stor faglig integritet, at han ikke har kunnet accepteret større ændringer - det har nok kun været noget i retning af: Er det nødvendigt at omtale det? Kan man ikke nøjes med at sige... - er det dog noget, man må have for øje, når man læser rapporten. Advokats kommissorium Udgangspunktet for hele undersøgelsen og dermed rapporten er det kommissorium, som blev offentliggjort den 31. maj Ifølge dette skulle han undersøge og beskrive - samtlige henvendelser, den katolske kirke i Danmark havde modtaget inden den 1. august 2010 om misbrug af umyndige i perioden 1. januar maj 2010 (punkt 1, min kursivering); - efter omstændighederne visse henvendelser, som er rettet til kirken inden 1. august 2010 vedrørende krænkelse af voksne (punkt 6, min kursivering); - i hvilket omfang kirken har haft en viden eller burde have haft en mistanke derom (punkt 2); - hvorledes kirken har forholdt sig til mulige ofre og de pågældende præster (punkt 3); Desuden blev han bedt om at vurdere de for kirken i Danmark i løbet af perioden gældende regler for behandling af overgrebssager (punkt 4) og at fremkomme med en vurdering af kirkens behandling - evt. neddyssen eller forhindring af opklaringen (punkt 5). Kirken, repræsenteret ved biskop Kozon, lovede, at advokaten ville få adgang til alt materiale i kirkens besiddelse, at kirken ville bistå med at fremskaffe alt materiale, som advokaten måtte finde relevant, og at etablere kontakt til de personer, advokaten ønskede at interviewe. Desuden kunne advokaten selv tilvejebringe materiale, hvis han fandt det af betydning. Jeg undrer mig over to ting i dette kommissorium. Det ene er skelnen mellem samtlige og visse. Heraf kunne man få den fornemmelse, at der var sager vedrørende voksne ofre eller forurettede, som det konsekvent hedder i rapporten, som biskoppen ikke ønskede undersøgt. Det andet er, at biskoppen havde bedt ham gå helt tilbage til Hvad skulle formålet med det være, kunne man spørge. Alle involverede i så gamle sager var jo for længst døde. Da det vel kun kunne have en historisk interesse, kunne man lige så godt begynde med året Det var det år, hvor den katolske kirke etablerede Side 2 af 23

3 sig i Danmark. Advokaten har da også behandlet de få sager, der kendes fra gamle dage, ret så stedmoderligt, viser rapporten. Rapporten viser også, at når der tales om alt materiale i kirkens besiddelse, menes, alt materiale på bispekontoret. Hvad der eventuelt måtte ligge af materiale i andre kirkelige organisationer, det være sig skoler og ordenshuse, er ikke undersøgt. Det vil altså sige, at begrebet kirke er meget snævert defineret. Advokaten har nøje overholdt sit kommissorium: kun de sager, der var blevet anmeldt til bispekontoret inden den 1. august 2010, er undersøgt. De sager, der blev anmeldt efter denne dato, indgår derfor ikke i undersøgelsen. Det samme gælder sager, der kun har været omtalt i medierne. Det undrer mig endvidere, at advokaten har tolket kommissoriet således, at overgreb begået på selvejende katolske institutioner (uddannelsessteder) kun skulle undersøges, hvis den påståede skadevolder havde været præst eller ordenssøster. Forklaringen herpå angives at være, at de andre lærere ikke er underlagt Den katolsk Kirke i Danmarks tilsyn (side 105). Hvem, der har bildt ham det ind, skal jeg ikke udtale mig om, blot bemærke, at det ikke er i overensstemmelse med kanonisk ret (1983: canones 803, 805 og især 806). Da erfaringer fra udlandet viser, at det netop var på skoler og børnehjem, at de fleste overgreb havde fundet sted, har advokaten derved på forhånd afskåret sig fra at undersøge et potentielt farligt område. Advokatens metode Advokaten har - gennemgået det skriftlige materiale, bispedømmet har tilsendt ham, dvs. de anmeldte sager; - interviewet de berørte personer for at få sagerne belyst fra de forurettedes side; - gennemgået det skriftlige materiale igen for at afdække eventuelle oplysninger af relevans for de enkelte sager; - interviewet de involverede præster; - interviewet kirkens ledelse med henblik på at få belyst sagsbehandlingen. 106 personer har været indkaldt til interview. Heraf har de 77 ladet sig interviewe. Fordelt på tre grupper, fordeler de sig således: - forurettede: 38 (heraf har 11 ikke ønsket at lade sig interviewe) - præster: 34 (heraf har 5 ikke ønsket at lade sig interviewe) - andre: 34 (heraf har 13 ikke ønsket at lade sig interviewe) Her kan man undre sig over, at biskoppen ikke har pålagt sine præster at lade sig interviewe, for det ville enhver erhvervsleder gøre over for sine ansatte, hvis en uvildig instans blev bedt om at undersøge eventuelle uretmæssigheder i hans firma. Side 3 af 23

4 Desuden oplyses, at 17 af de i anmeldelserne nævnte præster enten er døde eller af helbredsmæssige grunde ikke har været i stand til at deltage i undersøgelsen. Den mest betydningsfulde af dem har været biskop Hans Martensen. Han døde som bekendt efter lang tids svækkelse den 13. marts Under selve interviewene, som det altså var frivilligt, om man ville deltage i, har den interviewede kunnet nægte at udtale sig eller besvare spørgsmål fra advokaten. Man kan derfor ikke være sikker på, at repræsentanter for kirken har fortalt ham alt, hvad de vidste om de pågældende sager og præster ( Han spurgte ikke, så det sagde jeg ikke noget om ). Hvor ofte det har været tilfældet, kan jeg af gode grunde ikke vide, men det synes dog at være tilfældet i sagerne 25 og 26. I min egen sag kan jeg se mig citeret forkert og at visse udtalelser er udeladt (sag 24) og i en anden sag, hvor forurettede har sendt mig en kopi af sit interviewreferat, viser dens omtale i rapporten sig at være både uklar og mangelfuld (sag 27). At det måtte være frivilligt, om man ville lade sig interviewe, og frivilligt, hvad man ville sige og svare på, er oplagt. Det kunne ikke være anderledes, når der var tale om en privat undersøgelse, men det svækker unægtelig værdien af interviewene. Ligesom det svækker værdien af advokatens undersøgelse. Det var også derfor, jeg i sin tid talte om den næstbedste undersøgelse, for jeg havde foretrukket, at der havde været vidnepligt, og at de interviewede havde udtalt sig under vidneansvar (Berlingske Tidende 7. juni 2010). Men det havde krævet en helt anden undersøgelse. Af skriftligt materiale har Undersøgeren, som advokaten kalder sig selv i rapporten, haft adgang til - referater af møder i det biskoppelige råd ; - referater af møder i pastoralrådet ; - personalesager for præster (aktive, fratrådte, døde); - materiale fra biskoppens hemmelige arkiv; - dokumenter fra kirkens forundersøgelse af sager ifl. canon 1717 i Kanonisk Lov af 1983, foretaget af Niels Engelbrecht og Stig Sørensen. (can. 1717: år som helst en ordinarius [biskop, apostolisk administrator m.v.] modtager informationer, som i det mindste synes troværdige, om en forbrydelse, skal han forsigtigt enten selv eller gennem en anden, egnet person undersøge sagens fakta og omstændigheder og dens strafmuligheder med mindre denne undersøgelse synes at være helt overflødig. ) Materialet blev gennemgået på bispekontoret, og Undersøgeren modtog efterfølgende kopier af de sider, han fandt af relevans for sin undersøgelse. Det fremgår ikke af rapporten, om Undersøgeren selv har gennemgået de nævnte arkivfonde eller blot har øn- Side 4 af 23

5 sket at se, hvad der lå af oplysninger på de præster, om hvem der var indgivet anmeldelse. Umiddelbart vil jeg tro det sidste, for det oplyses, at det skriftlige materiale blev gennemgået på bare syv dage (side 12). Oplysningen om, hvilket materiale Undersøgeren har haft adgang til, viser, at han har koncentreret sig om kirkens nyere historie. Desuden kan man konstatere, at han ikke har kigget på, hvad der forelå af korrespondance med udenlandske biskopper, ordensledere og Vatikanet. Hvad biskoppen skulle have skrevet til ærkebiskoppen i Bogotá om pastor Sahner (sag 7), til den polske biskop og polske provincial om den præst, der blev sendt retur på grund af en dom for besiddelse af børneporno (sag 35) eller til de udenlandske ordensforstandere i to andre sager (sag 4 og 5), indgår ikke i undersøgelsen. Da denne korrespondance også er en del af kirkens håndtering af sagerne, synes det mig at være en fejl. De juridiske regler Den katolske Kirke i Danmark har i kommissoriet anmodet Undersøgeren om at gennemføre en uvildig advokatundersøgelse fuldstændig uafhængig af Den katolske Kirke i Danmark. Efter Undersøgerens opfattelse må undersøgelsen derfor tage sit udgangspunkt i dansk ret (side 30). Jeg forstår godt Undersøgerens tankegang: når man beder en dansk jurist, der ikke er fortrolig med kanonisk ret og katolske forhold generelt, om at stå for undersøgelsen, må det betyde, at biskoppen har ønsket sagerne undersøgt og vurderet ud fra dansk retspraksis. Relevansen heraf kan ikke bestrides. Alligevel er det problematisk, når man skal vurdere de kirkelige myndigheders håndtering af sagerne, for her spiller kanonisk ret en lige så stor rolle som dansk ret. Om ikke en større. Læs bare, hvad der står i den lovbog, der havde gyldighed fra 1917 til 1983: Enhver troende bør vise gejstlige, afhængig af deres rang og funktioner, respekt. De tilsmudser sig med den kirkekrænkende forbrydelse, hvis de påfører gejstlige en reel uret (can. 119). Gejstlige bør i alle sager, hvad enten det drejer sig om private søgsmål eller kriminalsager, stilles for en kirkelig dommer, hvis ikke andet lovligt er foreskrevet for særlige områder (can ). Begge bestemmelser er udtryk for det klerikale klima, der tidligere herskede i kirken. Den første kan forklare, hvorfor lægfolk var utilbøjelige til at anmelde en præst for seksuelle krænkelser (ofte var det jo blot rygter, man havde hørt), den anden, hvorfor de gejstlige myndigheder undlod at anmelde sagerne til verdslige myndigheder. Side 5 af 23

6 Undersøgeren er ikke opmærksom på disse bestemmelser. Men trods det er han sig bevidst, at også de kirkelige regler har betydning, når sagernes behandling skal vurderes. Han har dog primært set på de retsregler, der vedrørte gejstliges cølibats- og kyskhedsløfte. Af andre kirkelige dokumenter har han kendskab til 1922-instruksen Crimen solliciationis, 1962-instruksen af samme navn og kardinal Ratzingers instruks Sacramentorum sanctitatis tutela fra 2001 samt ormae gravioribus delictis fra 15. juli Undersøgeren har fundet dokumenterne på nettet og læst dem i engelsk oversættelse. Som bekendt var det da Ratzingers instruks i 2001 blev lækket, at offentligheden fik kendskab til eksistensen af den ældre tophemmelige instruks fra 1962, der foreskrev, at sager om sexkrænkende præster skulle behandles fortroligt, hvorfor alle involverede, herunder ofre og deres pårørende samt eventuelle vidner, skulle pålægges en tavshedsforpligtelse. Og den gjaldt også efter sagen behandling ved den kirkelige domstol. Senere har den amerikanske kirkerets- og misbrugsekspert p. Tom Doyle OP gjort opmærksom på, at instruksen fra 1962 blot var en gentagelse af en instruks med samme indhold fra 1922, så denne hemmeligholdelse har altså eksisteret i det meste af den periode, Undersøgeren var blevet sat til at undersøge. Efter at 1962-instruksen var blevet offentligt kendt, har der først i de udenlandske og senere i de danske medier været en debat om, hvorvidt denne fra Vatikanet pålagte hemmeligholdelse kunne forklare det faktum, at ingen biskop eller kirkelig øvrighedsperson havde anmeldt en præst til de civile myndigheder. Undersøgeren kommer ikke ind på denne problematik, for i rapporten hedder det blot: Vedrørende instrukser fra Vatikanet oplyste biskop Czeslaw Kozon, at han første gang fik kendskab til instrukserne fra 1922 og 1962, da de blev nævnt i medierne i (side 37, cf. også en Kozon-udtalelse til Politiken 10. april 2010). Biskop Kozons upræcise svar er helt på linie med de svar, de amerikanske biskopper gav, da offentligheden fik kendskab til instrukserne: vi kendte dem ikke før nu. Men derfor kan hans svar selvfølgelig godt være sandt. Jeg studser dog blot over, at biskoppen først hørte om dem i , for 1962-instruksen var allerede omtalt i medierne i 2003 (National Catholic Reporter 7. august 2003, Kristeligt Dagblad 21. august 2003). Da der desuden som nævnt blev refereret til den i 2001-instruksen, burde han jo have kendt dens eksistens allerede i 2001 og undersøgt, om den gamle instruks fandtes i hans arkiv. Det burde den jo gøre, eftersom den var udsendt til alle biskopper. Undersøgeren har dog heller ikke gjort noget forsøg på at finde den i arkivet. Side 6 af 23

7 Klassificering af sagerne I tabel 1 (side 72-73) klassificerer Undersøgeren de anmeldte sager efter krænkelsernes art (KIK: kan ikke klassificeres, D: decorum, dvs. utilstedelig opførsel, SC: sexchikane, B: blufærdighedskrænkelse, G: grovere seksuelle krænkelser). En sammenfatning ser således ud: Før 1945: 5 sager (KIK: 1, B: 4) 1950 erne: 6 sager (KIK: 2, D: 1, G: 3) 1960 erne: 8 sager (KIK: 2, D: 2, B: 4) 1970 erne: 9 sager (KIK: 1, D: 1, SC: 1, B 3, G: 3) 1980 erne: 6 sager (KIK: 1, D: 2, B: 2, G: 1) 1990 erne: 7 sager (KIK: 2, D: 1, B: 3, G: 1) 2000 erne: 10 sager (KIK: 4, D: 3, SC: 1, B: 2) Med hensyn til anmeldelsestidspunkt kan følgende liste opstilles: 1919: 1 sag 1975: 1 sag 1984: 2 sager 1990: 1 sag 1998: 1 sag 2000: 4 sager 2001: 2 sager 2003: 2 sager 2004: 2 sager 2007: 2 sager 2008: 2 sager 2009: 4 sager 2010: 28 sager Det vil altså sige, at 1 sag var anmeldt i biskop von Euchs tid ( ), 4 sager i biskop Martinsens ( ), resten i biskop Kozons (1995- ). Blandt de sidste var der en sag om en præst, der havde betalt en bøde på kr. for blufærdighedskrænkelse, meddelt biskoppen i oktober 2000 (sag 39), en om en præsts krænkelse af en dreng, meddelt ham i 2001 eller 2002 (sag 14) og en om en dreng, der i årevis var blevet misbrugt, meddelt ham i 2003 (sag 26). Så når biskoppen i 2002 fortalte, at han havde kendskab til to sager af ældre dato (Berlingske Tidende 28. april 2002) og i 2005, at han ikke var bekendt med nogen sag herhjemme om præsters seksuelle krænkelse af børn (Kristeligt Dagblad 27. april 2005), var det altså ikke i overensstemmelse med sandheden. Side 7 af 23

8 I flere af Undersøgerens tabeller angives, om de forurettedes var under eller over atten. Da han også gengiver en tabel, udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i august 2000 om relationen mellem gerningsmand/kvinde opdelt på barnets køn (side 41, se også tabellen side 43), må det undre, at han ikke har følt sig foranlediget til også at opstille en tabel over de forurettedes køn. Ved at gennemgå sagerne i rapportens del 2 kan den dog nemt laves, så her er den: Alder under drenge 26 piger 9 Alder over Mænd 5 Kvinder 5 Ukendt 7 mænd/drenge 6 kvinde/pige 1 (Der er en diskrepans, idet det i tabellen side 76 om sag 26 siges, at alderen er ukendt, mens det side 217 fremgår, at der var tale om en dreng). Altså mænd/drenge 46, kvinder/piger 15. Denne kønsfordeling svarer til den, man kender fra præsters misbrug af børn og unge i USA og Irland, og som dér afviger de katolske tal sig markant fra forholdene i samfundene generelt, for her er der en kraftig overrepræsentation af piger blandt de forurettede. Nogle udenlandske forskere har forklaret denne diskrepans med det store antal homoseksuelle katolske præster, andre har været mere forsigtige med at gøre homoseksualitet til årsagen, idet de har påpeget, at det først var i 1980, at Vatikanet tillod piger at være ministranter. Altså underforstået: hvis piger havde kunnet være ministranter på lige fod med drenge, ville antallet af forurettede piger have været væsentligt højere. Kirkens beredskabsplan Selv om flere katolikker allerede før 2000 havde gjort opmærksom på, at vi også kunne have sexkrænkende præster i Danmark (fx. Marianne Christensen i Katolsk Orientering 13, 25. august 1993), var det først, da uvejret for alvor brød ud i USA, at man begyndte at overveje problemet i Danmark. Første gang tanken om beredskabsplaner blev drøftet, var på den nordiske bispekonference i foråret Her var det dog ikke muligt at fastsætte et sæt fælles regler, fordi den civile lovgivning i de nordiske lande er forskellig (Katolsk Orientering 6, 27. marts 2002). Side 8 af 23

9 Hvorvidt den er det, har jeg ikke undersøgt, men mon ikke vi snarere skulle sige, at de nordiske biskopper ikke kunne blive enige om, hvordan man skulle takle problemet? I hvert fald virker forklaringen søgt, når man otte år senere kan læse, at udarbejdelsen af et sæt fælles nordiske retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb i kirken var et vigtigt punkt på Den nordiske bispekonferences møde i september (Katolsk Orientering 16, 1. oktober 2010). Undersøgeren har ikke læst Katolsk Orientering. I stedet har han i et referat fra Det biskoppelige Råds møde den 7. maj 2002 fundet, at en præliminær drøftelse med henblik på beredskabsplan i misbrugssager var sat på dagsordenen (side 61). På rådets møde den 3. juni 2004 behandledes dernæst et udkast, baseret på en tilsvarende beredskabsplan fra Norge (side 62). Samtidig blev der i december 2004 nedsat et fagetisk råd, bestående af en jurist, en præst og en psykolog, der skulle se på eventuelle sager og rådgive biskoppen om, hvorledes han skulle handle i de pågældende sager (side 19), men først fire et halv år senere kunne Katolsk Orientering meddele, at en beredskabsplan for bispedømmet Købehavn var på plads og kunne læses på bispedømmets hjemmeside (Katolsk Orientering 11, 5. juni 2009). Når biskop Kozon taler om beredskabsplanen af 2008 (side 61) og Undersøgeren skriver, at denne plan blev offentliggjort i efteråret 2008 (side 68), er det altså ikke korrekt. Ved at sammenligne med den tilsvarende svenske kunne VEOK gøre opmærksom på, at danske beredskabsplan manglede retningslinier, der kunne forbygge overgreb (Formanden har ordet, 10. september 2009). Derfor kan det kun glæde os, at Børnerådet i 2010 kritiserede denne mangel, ligesom det udtrykte kritik af, at kirkens hjælpefolder ikke indeholdt henvisninger til andre myndigheder (Berlingske Tidende 8. april 2010). Resultatet blev, at bispedømmet blev tvunget til at udarbejde en ny og revideret beredskabsplan. Mellem 2002 og 2009 var der mange, der i indlæg til Katolsk Orientering ønskede oplysning om, hvordan det gik med udarbejdelsen af beredskabsplanen, men trykte bladet indlæggene, hvad der ikke altid var tilfældet, blev vi holdt hen med snak. Biskoppen kunne dog i foråret 2005 fortælle Kristeligt Dagblad, at han forventede beredskabsplanen godkendt inden årets udgang (Kristeligt Dagblad 27. april 2005). Undersøgeren har selvfølgelig også undret sig over denne langsommelighed og spurgt de ansvarlige om årsagen. Biskop Kozons forklaring på, hvorfor arbejdet lå stille mellem 2002 og 2004, er denne: Den relativt langsomme tilblivelse af den første beredskabsplan var formentlig et udslag af, at man på daværende tidspunkt ikke havde været konfronteret med konkrete sager af betydning og heller ikke ventede at blive det (side 61). Side 9 af 23

10 Det er, som det vil blive nævnt senere, ikke sandt. Sandheden lå et andet sted, for p. Gerhard Sanders, der var og vist stadig er formand for Den biskoppelige Domstol, udtaler: Emnet var ikke højt prioriteret på det tidspunkt, da kirken havde mange andre emner, der krævede opmærksomhed (side 61). Og generalvikar Lars Messerschmidt: Det er korrekt, at emnet ikke havde den højeste prioritet, og at man derfor først kom videre med sagen i 2004 (side 62). Rapportens konklusioner er: Det havde været hensigtsmæssigt, at der tidligere havde været udarbejdet et sæt generelle retningslinier med henblik på at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge (side 60). Udarbejdelsen og offentliggørelsen af en skriftlig beredskabsplan for Den Katolske Kirke i Danmark tog mere end 6 år. Der foreligger ikke oplysninger, der kan begrunde, hvorfor udarbejdelsen af den skriftlige beredskabsplan tog så lang tid. Det er nærliggende, således som også forklaret af pater Gerhard Sanders og generalvikar Lars Messerschmidt, at dette arbejde ikke blev prioriteret højt (side 69). Denne langsommelighed finder advokaten naturligvis kritisabelt (side 69). Sagerne I alle sagerne på nær to har den anmeldte skadevolder været en mand. En har været lærer, to kirkelige medarbejdere, resten præster. De to kvinder var henholdsvis en ordenssøster og en kvindelig medarbejder. At gennemgå alle sagerne vil føre for vidt her, men nogle sager skal dog nævnes for at belyse den kirkelige håndtering. Sag 2: Schindler-sagen (side ) Undersøgerens kendskab til denne sag bygger udelukkende på Ulla Sander Olsens bog Peter Schindlers Birgittinske periode , som Ælnoth udgav i Han har ganske vist ønsket at se akterne fra den kirkelige domstols behandling af sagen, men fået at vide, at kirken ikke lå inde med disse. Han gætter derfor på, at sagens akter er blevet sendt til Rom, da behandlingen var tilendebragt i Danmark. Kirken har forespurgt hos den tidligere Propagandakongregation (nu Kongregationen for Troens Udbredelse) om eventuelle akter hos den, men endnu ikke fået svar. Side 10 af 23

11 Havde Undersøgeren studeret kanonisk ret lidt nøjere, ville han have vidst, at sagens akter var blevet opbevaret i biskoppens hemmelige arkiv - også efter domfældelsen. Så hvis der var sendt akter til Rom, havde det været i kopi. Om dette arkiv, som kun biskoppen har nøgle til, hedder det i kanonisk ret: Hvert år skal akter i kriminalsager, der vedrører moralske emner, destrueres, når den kriminelle er død, eller der er gået ti år siden domfældelsen. Men et kort referat om sagen, indeholdende den endelige domfældelses ordlyd, skal bevares ( 1983 can , i 1917-loven er det can ). Det vil altså sige, at sagens arter er blevet destrueret af enten biskop Brems i 1929 eller biskop Martensen i 1967/1968 (Schindler døde 14. februar 1967). Når Undersøgeren ikke har kunnet få en kopi af referatet, må det være blevet destrueret af enten biskop Suhr eller biskop Martensen. Af Sander Olsens bog fremgår endvidere, at biskop von Euch overtalte den forurettedes familie til ikke at anmelde sagen til politiet. Undersøgeren gentager dette og tilføjer: Ud fra nutidens målestok var biskoppens fremgangsmåde kritisabel. Undersøgeren har ikke mulighed for at afgøre, i hvilket omfang den valgte fremgangsmåde var i overensstemmelse med datidens normer (side 81). Jeg vil med henvisning til de tidligere citerede bestemmelser i kanonisk ret af 1917 sige, at det var den. Den er i øvrigt også i overensstemmelse med, hvad talrige biskopper i udlandet har gjort helt op til år 2000: de sager klarer vi selv, ingen offentlighed omkring dem og ingen politianmeldelse! Vi har imidlertid en anden kilde til sagen. Det er Schindlers egen beskrivelse i erindringsbogen Tilbage til Rom, der kom i At bispedømmet ikke har stillet den til Undersøgerens rådighed, kan undre, for den er, hvad vi historikere kalder en primær kilde. Så lad mig gengive, hvad Schindler på sit søgte og antikverede dansk selv skriver om sagen: Saa greb den almægtige Gud selv ind og sendte mig SMÆRTE tilbage. Paa Hellig III Kongers Dag i 1919 skete der en Katastrofe, saa forfærdende, at jeg troede mig knust. Det var et menneskeligt, moralsk og religiøst Sammenbrug, der tog Form af et moralsk Fald under saa taabelige og saa Groteske Former, at al Fornuft syntes at have forladt mig; der skete ikke noget virkeligt, men det var ikke min Skyld. Det hændte kom til en Person Kendskab, som raadførte sig med en Præst, der sendte betræffende til Biskoppen. Jeg maatte forlade mit Embede, men da man stillede For- Side 11 af 23

12 dringer, jeg ikke mente at burde opfylde, skød jeg min Sag ind under Rom og besluttede at rejse til Aalborg for dær, i Kamillianer-Patrenes Klinik, at komme til Ro. Min Fortvivlelse var grænseløs: al den Tillid og Forventning, jeg havde brudt; mit Budskab havde jeg selv dementeret ved mit Liv jeg havde ikke holdt mit Legeme i Tømme, og nu blev mit Embede lastet ; jeg havde voldt de gode Sorg, mine Venner Skam og de slette Triumf; jeg havde forarget en af disse smaa og var nu skyldig til Møllestenen og Havsens Dyb! Der gik Dom over mig, og jeg fandt intet til Undskyldning; det var forbi, jeg var færdig, vejet og fundet for let, forkastet! At det var et Værk af Guds strænge Kærlighed, kunde jeg end ikke skimte. Og saa traadte Husets Forstander, den energiske Pater Merx, til og mandede mig op med gode menneskelige Grunde: det var ikke første Gang, sligt var hændt en Præst, og det blev ikke sidste Gang, saa kun Hyklere kunde himle op; var der gaaet mere Blæst af Sagen, end den var værd, kunde jeg takke mig selv for det, saadan som jeg i ungdommeligt Overmod havde irriteret mange, der var aldeles ingen Grund til at spekulere paa at opgive Præstedømmet; én Gang Præst, altid Præst! Og hellerikke til at opgive Tanken om en Tilbagekomst; det første Øjebliks Staahej havde lagt sig for besindige Mænds Ord, og nu gjaldt det at skabe en god, lang Pause, til der var helt Ro om mit avn; jeg burde tage til mit kære Italien, optage Studier og saa, naar De har naaet vor Frelsers Alder, vende tilbage til den Gærning, Gud har udset Dem til. Det var jo Balsam paa et Sjælesaar. Pateren raadede mig til at staa fast paa: kun at ville modtage en Afgørelse af min Sag af Kardinalens Haand. Den, der beredte Vejen for min Appel til ham, var min ældre Præsteven fra ørrebro, Gamél, som var en lige saa højt kultiveret som besindig Mand; ogsaa han var opmærksom paa Misforholdet mellem, hvad der var sket, og den Udnyttelse, Modstandere gjorde af det; jeg kan ikke mindst takke ham for, at Vandene ret hurtigt faldt til Ro, og at Sagen fik en rimelig Bedømmelse. Hovedsagelig takket være hans Indgriben og den nævnte Psykiaters Udsagn (Diagnosen var: psykogen Psykose) blev min Appel modtaget, og jeg kunde rejse officielt paa Rekreations- og Studierejse med ubegrænset Orlov. Jeg kom saa til Rom og forestillede mig for Kardinal von Rossum, som var faderligt venlig, forstaaende og velvillig, men han var i Øjeblikket ikke i Stand til at tage en Beslutning jeg forstod, at Beretningerne nordfra var indbyrdes modstridende, at han først vilde se, om Vandene lagde sig. Jeg foreslog ham, at jeg skulde slaa mig ned i Siena og dær afvente hans Afgørelse, hvilket han billigede. Jeg fandt en lille billig Pension, og opsøgte strax Don Orlandi, hvem jeg satte ind i Situationen. Han stillede (som han sagde mig, han altid plejede i den Slags Tilfælde) et klart og konkret Spørgsmaal: Er der Kærlighed eller blot Forelskelse med i Spillet? ej, ikke Skygge af det! Godt, saa er det hele ingenting, bare se at faa det langt [!] bag Dem saa hurtigt som muligt Side 12 af 23

13 ved et grundigt Arbejde. Men hvem vilde vel have mig til kirkeligt Arbejde? Det vil jeg, svarede han uden Spor af Betænkelighed, vær saa god at gøre Dem nyttig hær paa enhver Maade, De kan finde paa. Og saa tog jeg fat paa at arbejde med hans forskellige Grupper og var ham vistnok til en Del ytte; blandt andet ledede jeg en Spejderlejr ude i Chiantibjærgene ved Toiano, som vi alle havde stor Glæde af. [...] Men det var ikke klogt af mig at tage imod det hvad jeg ikke den Gang kunde se: jeg søgte jo netop tilbage til noget, Gud vilde have mig ud af; jeg skulde isoleres, men søgte paany Milieu. Og dærfor fandt jeg ikke Fred. [Johannes Jørgensen] saa, hvad jeg ikke selv saa, at dette Liv i Siena blot var en Fortsættelse af mit Liv i København, ganske vist uden dettes Udvæxter og i dæmpet Form, men det var ikke et oviciat for en helt anderledes Fremtid. I sin Kærlighed til mig udpønsede han en Plan, som han forelagde Kardinalen og fik dennes Billigelse af: at jeg skulde tage ud til Subiaca bag Sabinerbjærgene og leve i dyb Ubemærkethed og Afsondrethed blandt Benediktinerne på det hellige Sted, hvorfra Benedikts Virke var udgaaet, før det flyttedes til Monte Casino. Da han forelagde mig Projektet, slog jeg strax til. Foraaret kom, og nu fik jeg Vished for, at mit oviciats andet Aar var endt: man havde besluttet Hjemrejse, blot skulde jeg ikke selv have det at vide endnu. Jeg tog Afsked med Klosterlivet og begav mig til Rom, hvor jeg i gamle Casa Dinesen afventede Kardinalens Diplomati [ ] De strænge Tider var altsaa gaaet over i rige Tider, og det gik mod Modning; omsider havde da Diplomatiet faaet, hvad Diplomatiets er, og Kardinalen besluttede at stede mig til Hjemrejse, idet han overlod til den hjemlige Biskop at bestemme, i hvilken fjærn Provins jeg skulde fjæle mig. Biskop von Euch var under en Indflydelse, der mente at burde spærre mig enhver Vej til kirkeligt Arbejde, og han erklærede rent ud, at han ikke ønskede mig; jeg henholdt mig til Kardinalens Afgørelse, uden at det ændrede noget, thi enten har denne ikke meddelt Biskoppen den i fast Form, eller han har ikke, da der protesteredes, stillet sig fast bag den; Tiden gik, og Situationen blev uholdbar, selv foretog jeg mig intet, uskikket til Diplomati, som jeg er, men jeg erfarede, at Pastor Gamél havde grebet ind og gjort begribeligt, at en Udvej maatte findes. En Udvej, hvis man da kan kalde den saa meget, blev fundet: jeg blev sendt til Svendborg uden nøjere Bestemmelse (side , uddrag). Altså, hvis det var mig, der skulle skrive om denne sag, ville jeg for det første lægge denne primære kilde til grund og for det andet undersøge, om der fandtes oplysninger om den i von Euchs korrespondance. Hans arkiv skulle efter sigende være særdeles velordnet, så det kan ikke tage lang tid at konstatere, om så skulle være tilfældet. Men at læse eventuelle breve er ikke enhver beskåret, for de må være skrevet på latin. Side 13 af 23

14 Sagen blev i øvrigt forplumret af, at Schindler var en kontroversiel præst, der havde mange fjender. Hvem de var, antyder han med dette citat, som stammer fra et brev, biskoppen af Southwalk i Storbritannien havde sendt ham: Kom op at slaas med Deres Biskop, hvis det er nødvendigt; kom også op at slaas med onner, hvis det skal være, men det er farligere; kom dærimod aldrig op at slaas med Jesuitterne, for det er dræbende (side 89-90). Sag 3 (side ) I 2000 modtog biskop Kozon et brev fra en kvinde, som var blevet krænket i 1930 erne. Ifølge biskoppen var der tale om et fredeligt brev, der ikke indeholdt noget ønske om en undersøgelse. Under hensyntagen hertil og til den tid, der var gået siden krænkelsen, foretog biskoppen sig intet. Om han svarede på brevet og forhørte sig om, hvad krænkelsen havde betydet for kvinden, foreligger der intet om. Brevet fra kvinden er bortkommet (side 111). Sag 5 (side ) Denne sag vedrører en ordenspræst. Han blev ikke fyret, da sagen kom frem i 2004, fordi han teknisk set ikke var ansat af de danske katolikker, men af en katolsk orden, som opererer i Danmark (Kozon-udtalelse til Jyllandsposten 23. marts 2010). Det hedder ellers i kanonisk ret: Ordensfolk er underlagt biskoppernes myndighed,... i de sager, som involverer omsorg for sjælene, den offentlige udøvelse af gudstjenesten og andre opgaver inden for apostolatet (Can ). Altså: biskoppen kunne ikke fyre ham som ordenspræst, men godt forhindre hans virke i en dansk menighed. Og det var også det, han gjorde, da han stillede præsten over for valget mellem at komme til et kloster [i udlandet] uden udadvendte aktiviteter eller at forlade ordenen (side 118). Sag 10 (side ) En kvinde, som blev misbrugt som barn, siger: Jeg har personligt fortalt om overgrebene til tre katolske præster i tidens løb. Reaktionen var fuldstændig ens hver gang: flakkende blikke, temaskift og sagen blev aldrig nævnt igen (side 135). På et tidspunkt fortalte hun i et brev en udenlandsk biskop derom og fik det svar, at sagen var juridisk forældet, og at forurettede skulle ransage sin sjæl for usande anklager/løgne (side 135). Side 14 af 23

15 Sag 17 (side ) Om præsten i denne sag modtog bispekontoret fire anmeldelser i To af dem var allerede indsendt i Dengang satte kirken en undersøgelse i gang og indkaldte de to anmeldere til samtale. Herefter blev der talt med præsten, der havde en advokat med som bisidder. Senere tillod kirken denne advokat at forhøre den ene af anmelderne. Da anmelderen herefter af Niels Engelbrecht fik at vide, at præstens advokat truede med en injuriesag, trak han sin anmeldelse tilbage (side ). Den anden anmelder sendte efter den første samtale en mail til Niels Engelbrecht. Heri skrev han: Jeg betragter sagen, for mit vedkommende, som afsluttet. Dette tolkede Niels Engelbrecht som ensbetydende med, at også han trak sin anmeldelse tilbage (side 173). Derfor skete der intet mod præsten i Undersøgeren kritiserer denne kirkelige håndtering. Han finder for det første, at de to anmeldere burde have fået tilbudt juridisk assistance, for det andet, at Den Katolske Kirke i Danmark burde have overvejet muligheden af at foretage en nærmere undersøgelse af, om andre unge mænd, der havde opholdt sig i præstegården, havde været udsat for lignende oplevelser som den, de forurettede... berettede om, således som det blev foreslået af [kirkens] advokat Henrik Steen Andersen (side 90). At den pågældende præst, efter at kirken i 2010 på ny havde undersøgt de modtagne anmeldelser imod ham, fik valget mellem at lade sig pensionere eller blive fjernet som sognepræst ifl. can (side 162), er en nyhed for os. For ligesom at redde så meget af præstens og kirkens ære som mulig, fik pressen blot at vide, at præsten havde ladet sig pensionere (Berlingske Tidende 4. april og Kristeligt Dagblad 5. april 2011). Sag 18 (side ) Også om denne præst findes fire sager. Den alvorligste vedrører en ung mand, som i 1984 begik selvmord. Trods henvendelse fra den afdødes familie til biskop Martensen, synes denne ikke at have beskæftiget sig med sagen. Den blev, så vidt man kan se, udelukkende ordnet af to advokater, repræsenterende henholdsvis familien og præsten. Men biskoppen modtog løbende kopier af den mellem advokaterne udvekslede korrespondance. Flere andre i Danmarks unge Katolikker havde også orienteret biskop Martensen om præstens adfærd over for de unge. Formanden havde endog et personligt møde med biskoppen, der lovede at se på sagen. Om det skete, er uvist, for alle papirer, der måtte være på bispekontoret om disse sager, er væk. Vi har ledt højt og lavt og alle steder. Men der er simpelthen noget, som vi efter ugers intens søgning må konstatere, vi ikke kan finde, udtalte Niels Engelbrecht til Berling- Side 15 af 23

16 ske Tidende den 17. maj Efter hans mening måtte det manglende være blevet væk i forbindelse med arkivets flytning syv-otte år tidligere fra Bredgade til Gl. Kongevej. Denne forklaring findes også i rapporten (side 187). Dette fik pressen til at skrive, at der var forsvundet papirer fra biskoppens hemmelige arkiv. Men det dementerede biskop Kozon over for Berlingske Tidende 18. maj 2010: De dokumenter, der mangler, er ikke og har aldrig været en del af det hemmelige arkiv. Det [der var i det] er kommet med alt sammen. Heri er jeg enig, for jeg har meget svært ved at forestille mig, at papirer, der opbevares i et aflåst vægpengeskab, skulle være forsvundet under en flytning. Erling Tiedemann har da også nævnt en anden mulighed: at papirerne ikke var forsvundet under flytningen, men inden arkivet blev pakket ned og flyttet til Gl. Kongevej (katpod-udsendelse 19. maj 2010). Denne forklaring forekommer mig at være langt mere sandsynlig. Og i så fald må biskop Martensen have ment, at det ikke var nødvendigt at gemme den slags for kirken ikke særlig flatterende breve og dokumenter, hvorfor han har destrueret dem, da uroen omkring præsten havde lagt sig. Rapporten viser, at det vigtigste for biskop Martensen var, at der var ro i sognet. Derfor var han indstillet på at flytte præsten til et andet sogn, og derfor undlod han det, da han på et menighedsmåde blev klar over, at menigheden bakkede præsten op. At indlede en canon 1717-undersøgelse faldt ham ikke ind. Denne ansvarsforflygtigelse og embedsforsømmelse kritiseres med rette i rapporten. Sag 25 og 26 (side ) Disse to sager blev i 2003 indsendt til bispekontoret af den samme person: en pensioneret præst. Den første sag omhandlede en unavngiven præst, som skulle have misbrugt fire drenge på en ungdomslejr, den anden ham selv, der siden barndommen skulle været blevet misbrugt af en præst. I det sidste tilfælde var altså ikke tale om et enkeltstående tilfælde, men om noget, der gentog sig i årevis. Sammen med anmeldelsen fremsendtes pornografisk materiale, som ifølge den pensionerede præst var produceret og sendt til ham af den præst, der havde krænket ham. Juridisk er der tale om to sager, og de synes da også af de kirkelige myndigheder at være behandlet som sådanne. Så det gør Undersøgeren selvfølgelig også. Men derved bliver den kirkelige håndtering af sagerne, som de er beskrevet i rapporten, uklar. At det vigtigste for anmelder imidlertid var hans egen sag (sag 26), synes at fremgå af den aldrig af bispedømmet udsendte pressemeddelelse om sag 25, som gengives i rapporten: Side 16 af 23

17 Beskyldningerne er fremsat af en anden katolsk præst. I s til en kreds af katolikker har han skrevet, at han selv som ung har været udsat for seksuelt misbrug, og at han er blevet kontaktet af unge mænd, som har berettet, at de på en katolsk børnelejr har været udsat for et seksuelt misbrug fra en katolsk præsts side (side 215). Sammen med anmeldelsen fremkom den pensionerede præst med et krav på at få udbetalt kr. for lønefterslæb m.v. Modtog han ikke disse penge, ville han gå til pressen med sin viden. Hvordan reagerede biskop Kozon så på denne anmeldelse? Skønt den skulle fremstå forvirrende og usammenhængende, tog han den dødsens alvorlig. I hvert fald den første af dem (sag 25), for den blev drøftet på et møde i Det biskoppelige Råd den 23. september På dette møde blev Niels Engelbrecht udpeget til med bistand af en advokat at undersøge sagen, samtidig med at man etablerede et medieberedskab (side 213). Herefter kørte kirkens undersøgelse i fire mere eller mindre parallelle spor. Spor 1: Anmelder. Først kontaktede Niels Engelbrecht ham telefonisk. Men da der ikke kom noget ud af det, opsøgte han ham personlig for at få navnene på de fire drenge og ungdomspræsten. Også det møde blev resultatløst. Heller ikke Undersøgeren har i forbindelse med undersøgelsen kunnet etablere en kontakt til ham, så anmelderens fremstilling af de to sager kendes kun fra det forvirrede brev til biskop Kozon i Spor 2: Ungdomspræsten. Da overgrebene skulle være foregået i 1990 erne, var det ikke svært at finde præsten. Selv om præsten nægtede at have foretaget sig noget usømmeligt, orienterede Niels Engelbrecht ham om, at der ville blive iværksat en undersøgelse, og at han i den tid, den stod på, ville være suspenderet. Men da kirkens advokat ikke mente, at der ikke var grundlag for det, blev suspensionen snart ophævet igen. Et halvt år senere opstod der imidlertid tvivl, om sagen var blevet håndteret korrekt, så kirken besluttede at overgive sagen til politiet. Den 23. marts 2004 kom svaret fra politimesteren: Det er således samlet min opfattelse, at påbegyndelse af en efterforskning på det foreliggende grundlag, startende med en afhøring af [anmelder], i alle henseender forekommer udsigtsløs (side 216). Og hermed døde sagen. At en præst i 2003 var blevet kortvarigt suspenderet, har vi aldrig tidligere hørt om. Spor 3: Præsten, der krænkede anmelder. Her var der virkelig noget at komme efter, for biskop Kozon har til Undersøgeren udtalt, at han havde andenhåndsberetninger vedrørende seksuelle krænkelser/grænseoverskridende adfærd fra Præstens side. Han har derudover kunne fortælle, at en Side 17 af 23

18 person inden for Den Katolske Kirke i Danmark skulle være bekendt med nogle, der har haft oplevelser vedrørende seksuelle krænkelser/grænseoverskridende adfærd fra Præstens side... [og] at en afdød bekendt af Præsten skulle have udtalt, at Præsten var kendt for sine tilbøjeligheder (side 218). Der blev imidlertid ikke iværksat en undersøgelse. Det skyldtes, at præsten var død omkring Man anså derfor eventuelle seksuelle krænkelser fra hans side som historie. Dette har Niels Engelbrecht bekræftet over for Undersøgeren (side 218). Undersøgeren synes at have betragtet sagen på samme måde, for man får af hans rapport ikke indtryk af, at han har foretaget sig yderligere - bortset fra forsøget på at komme i kontakt med anmelderen. Spor 4: Forhandling om de kr. På det omtalte møde i Det biskoppelige Råd den 23. september 2003 overlod man behandlingen af kravet til kirkens lønningskommission. De første forhandlinger herom synes at have været resultatløse, for den pensionerede præst lagde sag an mod kirken for at få udbetalt sit efter egen opfattelse store lønefterslæb. I maj 2005 blev parterne dog forligt ved, at kirken udbetalte anmelder kr. Der var mellem parterne enighed om, at forligsbeløbet ikke var en anerkendelse fra Den Katolske Kirke i Danmarks side af de fremsatte økonomiske krav, men om en social foranstaltning over for anmelder. Anmelder frafaldt herefter alle krav, hedder det i rapporten (side ). At vi andre så kan opfatte det som en form for erstatning for de lidelser, den pågældende pensionerede præst havde været udsat for, er en helt anden sag. Der er vist ingen tvivl om, at denne anmeldelse, hvori den pensionerede præst truede med at ville gå til pressen med sin viden, hvis ikke hans økonomiske krav blev imødekommet, må have fået alarmklokkerne til at ringe på bispekontoret. Og det endda særdeles højt. Det fremgår da også af den handlingsplan, bispedømmet udarbejdede den 2. marts Gjorde anmelder alvor af sin trussel, skulle 1. [Lars Messerschmidt og Niels Engelbrecht] have et møde med politimesteren i [by X]. 2. Lars Messerschmidt og Niels Engelbrecht forsøge at aflægge besøg hos anmelder inden mødet med politimesteren. 3. En pressemeddelelse udarbejdes. 4. Pressemeddelelsen gøres færdig i henhold til mødet med politimesteren og straks sendes ud. 5. Biskoppen samme dag orientere alle relevante personer og råd: præsterne i bispedømmet, Pastoralrådet, Det økonomiske Råd, menighedsrådsformændene, de kvindelige ordenshuse, Danmarks unge Katolikkers hovedbestyrelse, Katolsk Orientering, bispekontorets personale. 6. Et hyrdebrev udarbejdes til oplæsning i kirkerne den første søndag efter offentliggørelsen af pressemeddelelsen. Side 18 af 23

19 7. Biskoppen orientere NN [anmelder?], om at sagen vil blive overdraget til politiet. Samtidig skulle det sikres at der drages omsorg for ham (side ). Undersøgeren har i kirkens arkiv fundet to udkast til en pressemeddelelse, det ene meget foreløbigt, det andet mere gennemarbejdet. Det sidste gengives i rapporten side 215. Det siges ikke i rapporten, men fremgår vist ret tydeligt, at den pensionerede præst, der havde anmeldt de to sager, ikke havde det særlig godt. Sag 30 (side ) Denne sag tog sin begyndelse, da et medlem af menigheden opdagede, at der på præstens computer lå en erotisk novelle, som præsten havde skrevet og sendt til andre. Han overførte en kopi af novellen til sit USB-stik og forelagde den for medlemmer af menighedsrådet. Hvordan medlemmet opdagede den erotiske novelle, foreligger der ingen oplysninger om i rapporten, blot fortælles, det skete i forbindelse med, at medlemmet hjalp præsten med at installere en netbank-forbindelse på hans computer. Men er det hele sandheden? Jeg tvivler. Uafhængig heraf havde præsten fået bevilget orlov fra 1. september 2009 med henblik på at tage ophold i et kloster. På et møde den 5. juni mellem biskop Kozon og menighedsrådet skulle man drøfte sognets forhold, når præsten var rejst. Menigheden præsenterede da novellen for biskoppen, som efter sigende skulle være blevet meget vred. Han gav menighedsrådet besked på, at det ikke måtte tale om sagen med menigheden, og aflagde efter mødet et besøg hos præsten. Biskoppen ville vide, mærkeligt nok ikke, hvorfor præsten havde skrevet novellen, men hvorfor han havde sendt den til andre (side 228). Tre dage senere forflyttede biskoppen præsten til et nonnekloster. Efter råd fra en tysk kirkeretsekspert besluttede biskop Kozon at indbringe sagen for Troslærekongregationen i Rom. At præsten officielt blev sygemeldt og ikke suspenderet, forklarede Niels Engelbrecht til Berlingske Tidende således: Præsten havde ikke foretaget sig noget ulovligt, og vi kendte ikke noget til overgreb begået af ham. I det øjeblik, vi lavede en præventiv foranstaltning, syntes vi ikke samtidig, vi skulle hænge ham ud for det (Berlingske Tidende 19. juni 2010). Først den 18. juni 2010 blev præsten suspenderet. Det skyldtes ifølge Niels Engelbrecht, at der var kommet nye anklager imod ham. Hvad de nye anklager gik ud på, fremgår ikke af rapporten, for om dem er den til ens undren tavs. Side 19 af 23

20 Det er også nyt for os, at biskoppen har sendt sagen til Rom. Da novellen må indgå som bevismateriale, spekulerer jeg på, hvem der i biskoppens omgivelser har oversat den til et af de sprog, de ansatte i Troslærekongregationen kan læse? Sag 35 (side ) Som bekendt kom biskoppen galt af sted, da han fortalte pressen, at bispedømmet som en selvfølge indhentede børneattester på dets præster (Kristeligt Dagblad 16. marts 2010). Avisen lod foretage en undersøgelse, og den viste, at man kun havde indhentet attester på 6 ud af 75 præster (Kristeligt Dagblad 10. april 2010). Bispedømmet havde dog ikke gjort noget forkert ved ikke at indhente dem, for det blev først et lovkrav fra 2005 (Lov nr. 520 af 21. juni 2005), men det skyndte sig alligevel at indhente det forsømte. Det viste sig da, at en polsk ordenspræst den 14. september 2005 var blevet idømt 20 dagbøder à 300 kr. og fået konfiskeret sin computer for overtrædelse af straffelovens 235 stk. 2, der omhandler besiddelse af børneporno. Biskop Kozon handlede resolut og sendte præsten tilbage til sit hjemland. At bispedømmet først blev bekendt med sagen, da det indhentede børneattester på alle dets præster, er der ingen grund til at betvivle. Det, der undrer mig, er dog, at ingen tilsyneladende vidste noget derom inden? Hvordan har præsten kunnet forklare over for sin medpræst og andre, der kom i præstegården, at computeren pludselig var væk? Og hvordan har præsten kunnet betale bøden på kr.? Det er ret mange penge, når man har en månedsløn før skat på omkring kr. Undersøgeren har, så vidt jeg kan se, ikke interviewet denne medpræst eller andre i sognet. Sag 39 ( ) I efteråret 2000 blev en præst anholdt af politiet og sigtet for blufærdighedskrænkelse over for en 13-årig dreng i en sauna i en offentlig svømmehal. Selv om præsten bedyrede sin uskyld og mente, at drengen måtte have forvekslet ham med en anden, fik præsten et bødeforlæg på kr. Trods store betænkeligheder betalte præsten denne bøde. Efter sin arrestation orienterede præsten biskop Kozon, men hvad han fortalte ham, er uklart. De talte også flere gange senere om sagen. Men biskoppen spurgte efter eget udsagn aldrig ind til (som det hedder på moderne dansk), hvad sagen drejede sig om, og han overvejede ikke at undersøge den nærmere. Først i april 2012 kom han i tanke om sagen og anmodede Undersøgeren om at inkludere den i sin undersøgelse. Denne forsømmelighed finder Undersøgeren med rette kritisabel. En uundersøgt sag I 2002 kunne en mand i et læserbrev i Kristeligt Dagblad fortælle om sine oplevelser med to navngivne præster, der i slutningen af 1950 erne underviste på Niels Steensens Side 20 af 23

Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.)

Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.) Nyhedsmail nr. 86 29-mar-2010 Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.) Den katolske Kirke i Danmark er i den sidste tid

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Udenrigsministeriets privatsektor programmer i udviklingslande (beretning nr. 8/02)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på.

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på. Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01063 [Klager] mod Fyens Stiftstidende [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Manglende rengøring: Endnu en bøde og sur smiley til fynsk bageri

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fyringen af Katolsk Orienterings redaktør i 1997

Fyringen af Katolsk Orienterings redaktør i 1997 Page 1 of 6 Fyringen af Katolsk Orienterings redaktør i 1997 "Katolsk Orienterings chefredaktør og ansvarshavende redaktør siden 1974, pastor Willem Wuyts, O.Præm., har den 18. november meddelt biskoppen,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr.

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0149 Klageren: XX 4760 Vordingborg Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. Ankenævnets

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Movia svarede klageren den 13. oktober 2011, og med henvisning til selvbetjeningsprincippet fastholdt de klagerens kontrolafgift.

Movia svarede klageren den 13. oktober 2011, og med henvisning til selvbetjeningsprincippet fastholdt de klagerens kontrolafgift. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0222 Klageren: Indklagede: XX 2770 Kastrup Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Afgørelsesdato:

Afgørelsesdato: Advokatsamfundet's Videndatabase Registreret af: Pia Birkegård Afgørelsesdato: 08-10-2008 København, den 8. oktober 2008 J.nr.02-0401-07-2588 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 359 2016-3719 AA mod Ejendomsmægler Tina Halskov [adresse] [by] og Ejendomsmægler CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse

Læs mere