Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal Personale / HR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR"

Transkript

1 Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1

2 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt over Arbejdstilsynets besøg og afgørelser, samt en status på APV. Rapporten sendes til drøftelse og behandling i HovedMED og OmrådeMED. Statistikken danner grundlag for udvalgenes kvartalsvise drøftelse af arbejdsmiljøet, og kan bruges til at vurdere, om der er væsentlige områder eller problemer, der kræver en særlig indsats. 2. Arbejdsulykker Arbejdsskadestatistikken er opgjort efter 3. kvartal i Statistikken indeholder kun arbejdspladser under Randers Kommune s CVR-nummer. Dvs. selvejende institutioner indgår ikke i statistikken. Statistikken er opgjort på baggrund af anmeldte arbejdsulykker i EASY, hvor ulykken er sket i årets 3 første kvartaler i 2012 og som er anmeldt senest den 29. oktober. Ulykker, som er anmeldt efter denne dato vil komme med i næste opgørelse. 2.1 Antal arbejdsulykker Nedenstående tabel indeholder en opgørelse over antallet af anmeldte arbejdsulykker efter 3. kvartal i Opgørelsen indeholder arbejdsulykker, som både har medført sygefravær og som ikke har medført sygefravær. Med sygefravær menes, at skadelidte har været fraværende udover selve tilskadekomstdagen. Tabel 1: Antal arbejdsulykker 1-3 kvartal 2012 Område MED Tendens Administrationen Miljø og Teknik Social og arbejdsmarked Social området Arbejdsmarked Sundhed og Ældre Ældre Sundhed Børn, Skole og Kultur Kultur Børne Sektor MED Skole Sektor MED Familie Sektor MED I alt Antallet af arbejdsulykker i 3. kvartal ligger på sit laveste niveau. Samlet set er der over perioden 2009 til 2012 en faldende tendens i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Med undtagelse af OmrådeMED Børn Skole og Kultur er der for de øvrige OmrådeMED ligeledes tale om en faldende tendens. Antallet af arbejdsulykker pr. kvartal er ligeledes medtaget for at vise forskellen/udviklingen pr. kvartal. 3. kvartal i 2012 er det kvartal hvor der har været færrest anmeldte arbejdsulykker. 1 Jobcentret indgår i OmrådeMED Administration, så det er kun Sprogcenteret der indgår i Arbejdsmarked. 2

3 Da antallet af medarbejdere er meget forskellig blandt de enkelte OmrådeMED, kan det være vanskeligt at sammenligne de enkelte afdelinger direkte. Et område med mange medarbejdere vil alt andet lige have flere ulykker end et område med få medarbejdere. En måde hvorpå afdelingerne kan sammenlignes med hinanden er fx ved at se på hvor mange ulykker der er i forhold til antallet af ansatte i den enkelte afdeling. Nedenfor er antallet af arbejdsulykker opgjort i forhold til ansatte 2. Område MED Antal ulykker pr medarbejdere Administration 16,4 Børn, Skole og Kultur 22,6 Sundhed og Ældre 38,3 Social og arbejdsmarked 46,7 Miljø og Teknik 59,0 Når antallet af arbejdsulykker sammenholdes med antallet af medarbejdere, så er det Miljø og Teknik, som har det højeste antal ulykker. Antalsmæssigt ligger Børn, Skole og Kultur højest, men i forhold til antallet af medarbejdere så ligger Børn, Skole og Kultur blandt de områder som har færrest ulykker. Registrering af ulykker Det er muligt i EASY at registrere hændelser, hvor der var en tilskadekommen uden at sende en anmeldelse. En arbejdsulykke er ikke anmeldelsespligtig, hvis: den ikke har medført sygefravær der ingen udgifter er til behandling der ikke er tale om en alvorlig ulykke Udover 283 anmeldte arbejdsulykker er der i EASY 25 registreringer af Nærved-ulykker samt 110 registrerede hændelser, hvor der har været en tilskadekommen, men hvor der ikke er sendt en anmeldelse. Hovedparten af de 110 registreringer skyldes trusler og chikane 72 stk. de resterende registreringer skyldes fald, slag og forstrækninger. Registreringen kan anvendes i det forebyggende arbejde. Er der et mønster i registreringerne af fx trusler og chikane og kan arbejdsmiljøgruppen gøre noget, så det ikke udvikler sig til en alvorlig ulykke. 2 Antallet af medarbejdere er FLD-tal for juli

4 2.2 Anciennitet Dette afsnit viser hvordan arbejdsulykkerne fordeler sig i forhold til anciennitet nyansatte med under 1 års anciennitet på arbejdspladsen eller ansatte med mere end 1 års anciennitet. Nedenfor ses et diagram, som viser andelen af arbejdsulykker, som dels nyansatte tegner sig for og ikke-nyansatte står for. Efter 3. kvartal i 2012 tegner nyansatte sig for 26 % (74 stk.) af de anmeldte arbejdsulykker. Dette er en stigning på 7 %-point i forhold til første kvartal. Arbejdstilsynet har foretaget en analyse af et antal anmeldelser, som nyansatte har været ude for. De mest almindelige årsager bag de nyansattes arbejdsulykker er: manglende erfaring, oplæring og viden manglende af instruktion og tilsyn med den nyansattes måde at udføre arbejdet på Fejlhåndtering af tekniske hjælpemidler manglende plads/rum til opgavens udførelse ujævnt underlag/niveauforskel Områdeudvalgene har en opgave i bl.a. at sikre rammerne for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion af de nyansatte, samt fastlægge principperne beskrevet i MED-aftalen. Tabel 2: Andel efter anciennitet Blandt de enkelte OmrådeMED er der stor forskel i fordelingen af ulykker mellem nyansatte og medarbejdere med længere tids anciennitet se nedenstående tabel: OmrådeMED Under 1 års anciennitet Over 1 års anciennitet Administration 2 (12 %) 14 (88 %) Børn, familie, skole og kultur 22 (21 %) 81 (79 %) Social og Arbejdsmarked 6 (12 %) 44 (88 %) Sundhed og Ældre 41 (41 %) 60 (59 %) Miljø og Teknik 3 (23 %) 10 (77 %) 4

5 2.3 Fravær Hovedparten af de anmeldte arbejdsulykker medfører ikke fravær fra arbejdspladsen. Som udgangspunkt er ulykker der ikke medfører sygefravær ikke anmeldelsespligtige. Årsagen til at de alligevel anmeldes kan skyldes at ulykken har en vis alvorlighed, så den anmeldes for en sikkerheds skyld, hvis der på et senere tidspunkt skulle ske noget. Desuden kan ulykker uden sygefravær have medført udgifter til behandling, hvormed de også er anmeldelsespligtige. Nedenstående tabel viser det forventede sygefravær. 3. kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 Under 1 dag dage dage dage dage dage Mindst én måned, men mindre end 3 mdr Mindst 3 mdr., men mindre end 6 mdr Over 6 mdr. eller varig arbejdsudygtig Død I alt Udviklingen i arbejdsulykker med sygefravær er medtaget i nedenstående tabel. Tabellen er medtaget for at hvis antallet af ulykker, som har indflydelse på bl.a. sygefraværsstatistikken: Område MED Administrationen Miljø og Teknik Social og arbejdsmarked Social området Arbejdsmarked Sundhed og Ældre Ældre Sundhed Børn, Skole og Kultur Kultur Børne Sektor MED Skole Sektor MED Familie Sektor MED I alt Ulykkesmåde Dette afsnit handler om, hvordan arbejdsulykkerne er sket. Der er specielt 3 ulykkesmåder, som tegner sig for hovedparten af ulykkerne: Fald, stødt mod en stationær genstand (hvor tilskadekomne er i bevægelse). Denne kategori omfatter fx faldulykker på grund af underlagets beskaffenhed (glat underlag). Akut overbelastning af legemet. Denne kategori indeholder akut overbelastning i forbindelse med løft, træk, skub og vridning. Desuden indeholder kategorien akut psykisk overbelastning i forbindelse med psykisk chok, fx vold og trusler. 3 Jobcentret indgår i OmrådeMED Administration, så det er kun Sprogcenteret der indgår i Arbejdsmarked. 5

6 Ramt af genstand og/eller person i bevægelse (skadelidte er ikke i bevægelse), som dels omfatter trafikuheld samt ulykker, hvor tilskadekomne rammes af en genstand der bliver kastet / slynget mod vedkommende. 3. kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 Akut/kortvarig kontakt med elspænding, temperaturer, farlige stoffer Druknet, begravet, omsluttet af med iltmangel til følge Fald, stødt imod en stationær genstand (tilskadekomne er i bevægelse) Ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med Kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand Klemt, mast etc Akut overbelastning af legemet eller dele heraf, psykisk overbelastning Bid, spark etc. (fra dyr og personer) Anden kontakt/skademåde I alt Tilsynsbesøg I årets første 9 måneder har Arbejdstilsynet i alt gennemført 77 besøg, som bl.a. har resulteret i 45 grønne smileys. Nedenfor er resultatet af arbejdstilsynet besøg på arbejdspladserne under de enkelte OmrådeMED. Hvad betyder den enkelte smiley: Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den gule smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller en afgørelse uden påbud. Den røde smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud. Reaktioner ved tilsyn forklaring: Vejledning: arbejdsmiljøforhold på virksomheden, som bør justeres, men hvor Arbejdstilsynet ikke finder, at der er grundlag for at træffe en afgørelse. Påbud med frist: virksomheden kan fortsætte produktionen, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb Strakspåbud: Virksomheden kan få et strakspåbud, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Rådgivningspåbud: påbud til en virksomhed om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at løse et eller flere af dens arbejdsmiljøproblemer. Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet har konstateret, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden. Ved afgørelsen får virksomheden mulighed for at løse problemet selv ved at forelægge en tids- og handlingsplan for løsningen for Arbejdstilsynet 3.1 OmrådeMED Administration 5 besøg i alt 2 besøg i 1. kvartal, 1 besøg i 2. kvartal og 2 besøg i 3. kvartal. Besøgene har resulteret i følgende afgørelser: 4 besøg har medført en grøn smiley: o Heraf medførte 3 besøg 5 vejledninger. 1 besøg var en opfølgning på en arbejdsulykke resultatet blev, at AT ikke vil gøre mere i sagen. 6

7 3.2 OmrådeMED Børn, Skole og Kultur Børn 13 besøg i alt 6 besøg i 1. kvartal, 4 besøg i 2. kvartal og 3 besøg i 3. kvartal. Besøgene har resulteret i følgende afgørelser: 8 besøg har medført en grøn smiley: o Heraf medførte 3 besøg 3 vejledninger 5 besøg har medført en gul smiley o Besøgene har resulteret i 8 påbud og 4 vejledninger o Påbuddene omfatter: APV Indretning af kontorarbejdspladser Akustik på arbejdspladsen Arbejdsstillinger Skole 26 besøg i alt 7 i 1. kvartal, 13 besøg i 2. kvartal og 6 besøg i 3. kvartal Besøgene har resulteret i følgende afgørelser: 1 besøg var en opfølgning på en arbejdsulykke 1 besøg var et genbesøg, hvor AT ønskede at undersøge det psykiske arbejdsmiljø 13 besøg har medført en grøn smiley 9 besøg har medført en gul smiley o Besøgene har medført 14 vejledninger o Besøgene har medført 14 påbud og 1 strakspåbud o Påbuddene omfatter: APV Risiko for fald - ulykkesrisiko Substitution af farlige kemiske produkter Eftersyn af maskiner Manglende arbejdsmiljøuddannelse Brugsanvisninger på kemikalier Sikring af trykflaske strakspåbud Manglende lovpligtig uddannelse (svejsekursus) 2 besøg har medført en rød smiley o Besøgene har medført 13 påbud og krav om arbejdsmiljørådgivning. o Påbuddene omfatter: Indeklima og ventilation Etablering af procesventilation samt kontrolanordninger på procesventilation APV Fugt og skimmelsvamp Akustik Kultur 1 besøg i 2. kvartal. Besøget har resulteret i en gul smiley. Besøget har medført 2 påbud Påbuddene omfatter: o APV o Brugsanvisninger på kemikalier 7

8 3.3 OmrådeMED Social og Arbejdsmarked Matrikelløse 3 besøg i 1. kvartal. Besøgene har medført 3 gule smiley. 2 besøg har medført 2 påbud påbuddene omfatter: o APV 1 besøg har medført en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø udarbejde handlingsplan, som skal forebygge belastninger pga. uklare krav, arbejdsmængde og manglende ledelsesmæssig støtte Voksen Bo 5 besøg 2 besøg i 1. kvartal, 2 besøg i 2. kvartal og 1 besøg i 3. kvartal. Alle besøgene har medført en grøn smiley! Dagbeskæftigelse 3 besøg 1 besøg i 1. kvartal og 2 besøg 3. kvartal. Besøgene har medført: 1 besøg har resulteret i en grøn smiley, samt 4 vejledninger omhandlende maskinsikkerhed. 1 besøg har resulteret i en gul smiley: o 1 påbud vedr. renholdelse af arbejdssteder og færdselsveje o 2 vejledninger vedr. eftersyn og vejledninger på maskiner 1 besøg har resulteret i en rød smiley: o 1 rådgivningspåbud vedr. sikring af arbejdsrum mod fugt o 2 vejledninger vedr. mobning på arbejdspladsen og tekniske hjælpemidler til rengøring Børneområdet 1 besøg i 1. kvartal som resulterede i en grøn smiley Behandling 1 besøg i 2. kvartal som resulterede i en gul smiley. Resultatet blev en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø udarbejde en handlingsplan, som skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både på kort og langt sigt Arbejdsmarked Sprogcenter 1 besøg i 3. kvartal, som resulterede i en grøn smiley. 3.4 OmrådeMED Sundhed og Ældre Ældre Samlet 16 besøg 7 besøg i 1. kvartal, 4 besøg i 2. kvartal og 5 besøg i 3. kvartal. Besøgene har resulteret i følgende afgørelser: 11 besøg har medført en grøn smiley, herunder 1 vejledning vedr. passende arbejdsstillinger i køkken. 5 besøg har modtaget påbud 4 påbud, 1 strakspåbud og 1 afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Påbuddene omfatter: o Instruktion og oplæring o APV o o Fugt og skimmelsvamp i en borgers hjem Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som skal forebygge, at stor arbejdsmængde og tidspres forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed 8

9 o Sikring af trapper mod fald og snubleskader. 3.5 OmrådeMED Miljø og Teknik 2 besøg i alt i 2. kvartal. Besøgene har resulteret i følgende afgørelser: 1 besøg har resulteret i en grøn smiley 1 besøg har medført en rød smiley. o Besøget medførte et strakspåbud og et rådgivningspåbud, som går på sikre, at arbejdet med løft af kantsten planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig 4 APV Aftalen med leverandøren (Workcompany) af det nuværende elektroniske APV-system Workcyclus udløber den 31. oktober Aftalen med Workcompany er ikke forlænget. I stedet er der indgået en aftale med en ny leverandør Defgo.Net. Randers Kommune har i forvejen en aftale med Defgo.Net, hvor systemet anvendes til at gennemføre almindelige undersøgelser. APV er et tilkøb til dette system. Udover brugervenligheden i systemet er det også i stand til at levere oplysninger om undersøgelser og indsatsområder på et strategisk niveau hvilket Workcyclus ikke var i stand til. Det nye system bliver en integreret del af det fremtidige APV-arbejde og vil indgå i overvejelserne til en fremtidig APV-proces, som skal besluttes i Hovedudvalget. På de efterfølgende sider er medtaget grafer og tabeller vedr. arbejdsulykker for de enkelte OmrådeMED. 9

10 5 OmrådeMED Administration 10

11 11

12 6 OmrådeMED Børn, Skole og Kultur 12

13 13

14 7 OmrådeMED Social og Arbejdsmarked 14

15 15

16 8 OmrådeMED Sundhed og Ældre 16

17 17

18 9 OmrådeMED Miljø og Teknik 18

19 19

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1 Resumé Faktaboks 1: Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1.786 ansatte 1.816 ansatte reglementansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer,

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2012

Arbejdsmiljørapport 2012 Arbejdsmiljørapport 2012 LØN OG PERSONALE HR-UDVIKLING 2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Generelle forhold... 4 Bornholms Regionskommunes MED-organisation... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Seminar

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundsrapport Arbejdstilsynet januar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Hvorfor laves analysen?... 5 1.2 Hvad indeholder analysen/hvordan

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering.

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering. Notat Emne: Til: Kopi: til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. august 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Report 1.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Januar 2012 1 2 Forord Denne rapport er udarbejdet til BAR SOSU, som har formuleret følgende opgave: 1. At få

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere