Lovtidende A Udgivet den 14. februar Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A Udgivet den 14. februar Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1)"

Transkript

1 Lovtidende A 2012 Udgivet den 14. februar februar Nr Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1) I medfør af 7, stk. 1, 7 a, stk. 1 og 2, 29, 35, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 41 b, stk. 1, 73, stk. 1 og 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, 8, 22, stk. 6, 74 c og 84, stk. 2, i lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret ved lov nr af 21. december 2011, 70 b i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr af 27. december 2009, og 70 b i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr af 27. december 2009, fastsættes: Kapitel 1 Formål, område og definitioner 1. Bekendtgørelsen har til formål at indføre en resultatbaseret forvaltning, der har indbygget incitamenter for ferskvandsdambrugserhvervet til at anvende bedste tilgængelige teknik, og samtidig giver mulighed for produktionsudvidelse, uden at forureningen af vandmiljøet øges. Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter regler om miljøgodkendelse af og samtidig sagsbehandling i sager om ferskvandsdambrug efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, afgørelser efter 20 i lov om vandforsyning, afgørelser efter 65, stk. 3, jf. 3, i lov om naturbeskyttelse samt afgørelser efter 48 og 50 i lov om vandløb. Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder omfattet af listepunkt I 202 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, herunder ferskvandsdambrug, der drives i overensstemmelse med økologireglerne. Stk. 4. Reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav til vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet finder anvendelse i forbindelse med miljøgodkendelse af ferskvandsdambrug. 2. Ved godkendelse og revurdering af godkendelser af ferskvandsdambrug i medfør af kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse kan kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i denne bekendtgørelse. 3. Ved et ferskvandsdambrugs produktion forstås vægten af tilvæksten af de på ferskvandsdambruget producerede fisk inden for en driftsperiode på et år (inkl. døde fisk). Stk. 2. Ved foderkvotient forstås den mængde foder, målt i kg, der medgår til produktion af et kg fisk. Stk. 3. Ved foderforbruget F till forstås det årlige foderforbrug, der er meddelt den enkelte virksomhed i en fodertilladelse i henhold til bekendtgørelse om ferskvandsdambrug. Stk. 4. Ved det relaterede foderforbrug forstås foderforbruget F till (jf. stk. 3) multipliceret med konstanten 1,86. Kapitel 2 Samtidig godkendelse af ferskvandsdambrug, udvidelse eller ændring af bestående ferskvandsdambrug 4. Når kommunalbestyrelsen meddeler en godkendelse vedrørende ferskvandsdambrug efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, skal kommunalbestyrelsen samtidig meddele tilladelse efter 20 i lov om vandforsyning. Stk. 2. Hvis etablering, udvidelse eller ændring af ferskvandsdambruget nødvendiggør en dispensation fra 3, jf. 65, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, skal kommunalbestyrelsen samtidig træffe afgørelse herom. Det samme gælder for afgørelser om godkendelse efter 48, eller påbud efter 50 i lov om vandløb. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter i miljøgodkendelsen vilkår om, at afgørelsen skal revurderes mindst hvert 10 år. Tidspunktet for revurderingen skal være sammenfaldende med tidspunktet for fornyelsen af vandindvindingstilladelsen efter 20 i lov om vandforsyning, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Såfremt vandindvindingstilladelsen skal fornys i retsbeskyttelsesperioden, jf. 41 a i lov om miljøbeskyttelse, fastsættes vilkår i tilladelsen efter 20 i lov om vandforsyning om, at tilladelsen udløber, når godkendelse efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse skal revurderes. 1) Bestemmelser i bilag 5, tidligere bilag 2 i bekendtgørelse nr. 945 af 30. november 1995 om ferskvandsdambrug, som afløses af denne bekendtgørelse, har været notificeret som udkast i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST AL002577

2 8. februar Nr Samtidig revurdering m.v. af ferskvandsdambrug 5. Kommunalbestyrelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage godkendelser af ferskvandsdambrug efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse op til revurdering, og om nødvendigt ajourføre godkendelsen i lyset af den teknologiske udvikling eller ny viden. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal samtidig med revurderingen træffe afgørelse om fornyelse af vandindvindingstilladelsen efter 20 i lov om vandforsyning. Stk. 3. Hvis det er relevant i den konkrete ferskvandsdambrugssag, skal kommunalbestyrelsen samtidig med revurderingen træffe afgørelse om eventuel dispensation fra 3, jf. 65, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse og om godkendelse efter 48, eller påbud efter 50 i lov om vandløb. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage en godkendelse af ferskvandsdambrug efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse op til revurdering, når vandindvindingstilladelsen efter 20 i lov om vandforsyning skal fornys, medmindre fornyelsen sker i retsbeskyttelsesperioden, jf. 41 a, i lov om miljøbeskyttelse. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen meddeler påbud på baggrund af revurderinger, jf. 41, i lov om miljøbeskyttelse, og afgørelser efter anden lovgivning, som er nævnt i stk. 2-3, samtidig. Kapitel 3 Udlederkontrol 6. En ansøgning om godkendelse af en udvidelse eller ændring efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse baseret på udlederkontrol skal sandsynliggøre, at indretning og drift er i overensstemmelse med kravene som angivet i bilag 1 og bilag 4-8, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring, der bygger på en anden indretning og drift end den, der er beskrevet i bilag 1, skal sandsynliggøre, at mindst tilsvarende rensegrad, jf. bilag 2, kan opnås ved en anden indretning af renseforanstaltninger på ferskvandsdambruget. Desuden skal det sandsynliggøres, at miljøkvalitetskrav ifølge bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav til vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, kan overholdes ved etablering af et retentionsdamssystem. 7. Ferskvandsdambrug, der ønsker at overgå fra regulering på baggrund af foderforbrug til udlederkontrol, skal i ansøgningen om godkendelse efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse sandsynliggøre, at udlederkrav og rensegrader i bilag 2 kan overholdes. 8. Kommunalbestyrelsen skal lægge bilag 1-2 og 4-8 til grund ved meddelelse af godkendelse efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse for så vidt angår ferskvandsdambrug på udlederkontrol, jf. dog stk. 2 og 9, stk. 5. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra de krav til indretningen, jf. bilag 1, der har til formål gennem opholdstid at sikre overholdelse af miljøkvalitetskrav for medicin og hjælpestoffer i vandløb, søer eller havet, hvis ansøgeren har sandsynliggjort, at miljøkvalitetskrav kan overholdes ved etablering af et retentionsdamssystem. 9. I godkendelsen efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse skal kommunalbestyrelsen udover de vilkår, der følger af 14 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, fastsætte vilkår om: 1) Indretning og drift af ferskvandsdambruget, som er i overensstemmelse med kravene anført i bilag 1, eller vilkår, der sikrer en tilsvarende rensegrad ved en anden indretning af renseforanstaltningerne på ferskvandsdambruget. 2) Den højest tilladelige årlige og daglige udledning af næringsstoffer og organisk materiale, jf. bilag 2, samt maksimalt vandforbrug, jf. bilag 1. 3) Anvendelse og sammensætning af foder i henhold til bilag 5. 4) Daglig opsamling af døde fisk, herunder opbevaring og forsvarlig bortskaffelse af disse til destruktions- eller forbrændingsanstalt. 5) Driftsjournalens indhold m.v., jf. bilag 6. 6) BAT standardkrav, mindstekrav for iltmætningen i udledningerne, og krav til maksimale udledninger pr. døgn af medicin- og hjælpestoffer jf. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav til vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet og bilag 7 og 8. 7) Rensningsanlæg skal være dimensioneret til den vandmængde, der afledes. Vand, som ikke benyttes ved ferskvandsdambrugets drift, skal afgives gennem stemmeværket. Forefindes fisketrappe eller lignende, skal frivandet fortrinsvis afgives herigennem. Stk. 2. Såfremt ansøgningen vedrører et ferskvandsdambrug, der ønsker at overgå fra regulering på baggrund af foderforbrug til udlederkontrol, skal vilkårene efter stk. 1, nr. 2, fastsættes efter bilag 1 og 2. Stk. 3. I godkendelsen efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse skal kommunalbestyrelsen endvidere udover de vilkår, der følger af 14, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, fastsætte egenkontrolvilkår om, at 1) prøvetagning og egenkontrol er i overensstemmelse med bilag 4, 2) der kontinuerligt skal måles vandføring af både det samlede vandindtag og den samlede vandafledningen fra ferskvandsdambruget, jf. bilag 1, 3) de i bilag 4, punkt 2, nævnte supplerende oplysninger ved prøveudtagningen skal noteres i driftsjournalen, 4) prøverne skal udtages, jf. bilag 4, punkt 1, og analyseres for de i bilag 4 nævnte parametre af et akkrediteret laboratorium, og 5) resultatet af prøverne samt supplerende oplysninger skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 4 uger efter, at prøverne er udtaget. Stk. 4. Ud over vilkår i stk. 3, skal kommunalbestyrelsen fastsætte følgende vilkår om antallet af egenkontrolprøver: 1) Der skal inden for en driftsperiode på 1 år (365 dage +/- 15 dage) udtages 26 prøvesæt på det samlede udled-

3 8. februar Nr ningsvand og 26 prøvesæt af det samlede vandindtag som forsyner ferskvandsdambruget med vand. Under forudsætning af, at ferskvandsdambruget udelukkende anvender vandindtag fra dræn- eller grundvand, og koncentrationerne i de udtagne prøver på indløbsvandet er stabile, nedsættes antallet af prøvetagninger efter 1 år til 12 prøver. 2) Prøveudtagningen skal fordeles jævnt over driftsperioden. Ved 26 prøver udtages 2-3 pr. måned og ved 12 prøver udtages en prøve pr. måned. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan erstatte vilkår efter stk. 3 og 4 med vilkår, der giver mindst samme præcision og statistiske sikkerhed for bestemmelser af indtagne og udledte stofmængder- og koncentrationer som efter metoden i bilag Når kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse af ferskvandsdambrug, der reguleres på udlederkontrol, skal kommunalbestyrelsen i tilladelsen til vandindvinding efter kapitel 4 i lov om vandforsyning fastsætte vilkår om, at 1) vandet pumpes ind i ferskvandsdambruget og 2) der indvindes dræn- eller grundvand, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, gælder ikke for ferskvandsdambrug, hvor foderforbruget på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden ikke overstiger 230 tons foderforbrug (F till ) pr. år. Stk. 3. Stk. 1, nr. 2, gælder endvidere ikke for ferskvandsdambrug, hvor foderforbruget på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden overstiger 230 tons foderforbrug (F till ) pr. år, og lokale vandressourceforhold gør det ikke praktisk gennemførligt at overgå fra overfladevand til dræn- eller grundvand. Kapitel 4 Regulering på baggrund af foderforbrug 11. Kommunalbestyrelsen skal lægge bilag 3-8 til grund ved meddelelse af godkendelse efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse for så vidt angår ferskvandsdambrug, der reguleres på baggrund af foderforbrug. 12. I godkendelsen efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse skal kommunalbestyrelsen udover de vilkår, der følger af 14 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, fastsætte vilkår om: 1) Højst tilladelige foderforbrug, F till. 2) Drifts- og indretningskrav, jf. bilag 3. 3) Anvendelse og sammensætning af foder i henhold til bilag 5. 4) Daglig opsamling af døde fisk, herunder om forsvarlig opbevaring og bortskaffelse af disse til destruktions- eller forbrændingsanstalt. 5) Driftsjournalens indhold m.v., jf. bilag 6. 6) BAT standardkrav, mindstekrav for iltmætningen i udledningerne og krav til maksimale udledninger pr. døgn af medicin- og hjælpestoffer jf. bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav til vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet og bilag 7 og 8. 7) Rensningsanlæg skal være dimensioneret til den vandmængde, der afledes. Vand, som ikke benyttes ved ferskvandsdambrugets drift, skal afgives gennem stemmeværket. Forefindes fisketrappe eller lignende, skal frivandet fortrinsvis afgives herigennem. 8) Retentionsdamssystem, som har til formål gennem opholdsstid at sikre overholdelse af miljøkvalitetskrav for medicin og hjælpestoffer i vandløb, søer eller havet. Stk. 2. I godkendelsen efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse skal kommunalbestyrelsen endvidere udover de vilkår, der følger af 14, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, fastsætte egenkontrolvilkår om, at 1) prøvetagning og egenkontrol er i overensstemmelse med bilag 4, 2) der kontinuerligt skal måles vandføring af både det samlede vandindtag og den samlede vandafledningen fra ferskvandsdambruget, jf. bilag 3, 3) de i bilag 4, punkt 2, nævnte supplerende oplysninger ved prøveudtagningen skal noteres i driftsjournalen, 4) prøverne skal udtages, jf. bilag 4, punkt 1, og analyseres for de i bilag 4 nævnte parametre af et akkrediteret laboratorium, og 5) resultatet af prøverne samt supplerende oplysninger skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 4 uger efter, at prøverne er udtaget. Stk. 3. Ud over vilkår i stk. 2, skal kommunalbestyrelsen fastsætte følgende vilkår om antallet af egenkontrolprøver: 1) Der skal inden for en driftsperiode på 1 år (365 dage +/- 15 dage) udtages 12 prøver af det samlede vandindtag og 12 prøver af det samlede vandudtag. 2) Prøveudtagningen skal fordeles jævnt over driftsperioden, ét prøvesæt pr. måned. Kapitel 5 Administrative bestemmelser 13. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at bekendtgørelsens regler overholdes. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager mindst 1 gang årligt tilsyn med alle ferskvandsdambrug i kommunen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal mindst 1 gang årligt i marts eller april vurdere vandløbskvaliteten opstrøms og nedstrøms ferskvandsdambruget. Ferskvandsdambrugets egenkontrol, jf. 9, stk. 3 og 4, og 12, stk. 2 og 3, skal indgå i kommunalbestyrelsens tilsyn. 14. For tilsyn og håndhævelse gælder i øvrigt reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel Miljøstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag. Kapitel 6 Straf 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der 1) overtræder vilkår fastsat efter 9, 10 og 12, eller

4 8. februar Nr ) undlader at indsende ansøgning eller oplysninger inden den af kommunalbestyrelsen fastsatte frist, jf. 20, stk. 2. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om ferskvandsdambrug, bekendtgørelsen nr. 267 af 19. marts 2010 om samtidig sagsbehandling af dambrug og bekendtgørelse nr. 478 af 10. maj 2011 om modeldambrug type 3 eller lignende anlæg ophæves, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om ferskvandsdambrug finder dog anvendelse, indtil ferskvandsdambruget har fået meddelt miljøgodkendelse efter reglerne i denne bekendtgørelse, eller indtil ferskvandsdambruget skal revurderes, jf. 41 a og 41 b i lov om miljøbeskyttelse , stk. 2-5, finder anvendelse fra den 1. januar 2014 for de ferskvandsdambrug, der ikke har en godkendelse efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, og som reguleres efter bekendtgørelsens kapitel Første gang der efter bekendtgørelsens ikrafttræden indsendes ansøgning fra et ferskvandsdambrug om godkendelse efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse af en ændring eller udvidelse af et bestående ferskvandsdambrug, skal den meddelte godkendelse følge bekendtgørelsens regler, dog undtaget reglerne kapitel 4 om foderkvoteregulering, og skal omfatte hele ferskvandsdambruget. Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse, dog undtaget reglerne kapitel 4 om foderkvoteregulering, finder endvidere anvendelse på bestående ferskvandsdambrug, som er omfattet af en miljøgodkendelse efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen finder grundlag for at revurdere ferskvandsdambrugets godkendelse, jf. 41 a og 41 b i lov om miljøbeskyttelse. 20. Verserende sager i kommunen om godkendelse af modeldambrug efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse færdigbehandles efter de hidtidige regler i henholdsvis bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om modeldambrug og bekendtgørelse nr. 478 af 10. maj 2011 om modeldambrug type 3 eller lignende anlæg, medmindre ferskvandsdambruget indgiver en ny ansøgning efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. I verserende sager om godkendelse af bestående ferskvandsdambrug, der ikke har nogen godkendelse efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, og som ønsker en regulering på baggrund af foderkvoten, indsender ferskvandsdambruget en ny eller revideret ansøgning efter bekendtgørelsens kapitel 4 inden en fastsat frist, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Hvis ansøgningen ikke indeholder de i bilag 3-8 nævnte oplysninger, skal kommunalbestyrelsen meddele ferskvandsdambruget dette med angivelse af, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen mangler. Samtidig fastsætter kommunalbestyrelsen en frist for ferskvandsdambruget til at fremsende oplysningerne. Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen ikke inden den fastsatte frist har modtaget oplysningerne, jf. stk. 2, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at de ikke-godkendte dele af ferskvandsdambruget skal ophøre med driften. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal seneste i 2022 revurdere de ferskvandsdambrug, der reguleres efter bekendtgørelsens kapitel 4, med henblik på, at ferskvandsdambruget overgår til regulering efter bekendtgørelsens kapitel 3, jf. dog stk. 5. Stk. 5. For de ferskvandsdambrug, for hvilke retsbeskyttelsesperioden, jf. 41 a i lov om miljøbeskyttelse, endnu ikke er udløbet i 2022, skal kommunalbestyrelsen ved udløbet af retsbeskyttelsesperioden revurdere ferskvandsdambruget efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 3. Stk. 6. Verserende ferskvandsdambrugssager i kommunen, jf. 20, stk. 1, færdigbehandles efter reglerne i kapitel Verserende klagesager om miljøgodkendelse i Natur- og Miljøklagenævnet færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Miljøministeriet, den 8. februar 2012 IDA AUKEN / Michel Schilling

5 8. februar Nr Indretning og drift af ferskvandsdambrug på udlederkontrol, jf. kapitel 3 Bilag 1 Ferskvandsdambrug, der reguleres på krav om udlederkontrol, indsender, jf. 6 og 7, en ansøgning om miljøgodkendelse indeholdende oplysninger om indretning og drift. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om indretning og drift i en miljøgodkendelse, 9. Der kan dispenseres fra krav i bilaget, jf. 8, stk Krav til indretning, drift og renseforanstaltning Drift og indretning Produktionsstørrelse før opskrivning (F till ) 0-25 tons foderforbrug > 25 til 230 tons foderforbrug > 230 tons foderforbrug Damtype - Dammen skal bestå af impermeabelt materiale, beton eller andet Dammen skal bestå af impermeabelt materiale, beton eller andet materiale med lignende materiale med lignende egenskab egenskab Driftsforhold: Recirkuleringsgrad af vand i anlæg (min %) ) 95 1) Opholdstid for vand i produktionsanlæg 4 2/12 18/36 /plantelagune (min. timer) Vandflowmåler (nøjagtighed på 5%) Ja - vandur Ja - vandur Ja - vandur Begrænset forbrug af vandressourcen (max. l/sek. ) 250 pr. 100 tons relateret foderforbrug 2) 75 pr. 100 tons relateret foderforbrug 15 pr. 100 tons relateret foderforbrug Renseforanstaltninger: Slamdepot Ja Ja Ja Biofilter - - Ja Anlæg til partikelfjernelse Ja Ja Ja Plantelagune - Ja Ja Størrelse plantelagune - Min. 40 m 2 / tons relaterede foderforbrug. Min. 25 m 2 / tons relaterede foderforbrug. 1) Recirkuleringsgraden beregnes som: 100 % * (F r F i ) / F r F r = Samlede recirkuleringsflow F i = Vandindtag 2) Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med æg og yngelproduktioner lempe krav til vandforbrug, såfremt der er behov i forhold til at opretholde en høj veterinær status.

6 8. februar Nr Beskrivelse af drift, indretning og renseforanstaltninger: Slamdepot Slamdepotets sider og bund skal være af impermeabelt materiale, så der ikke sker udsivning af slam/ vand til vandløb og søer, eller nedsivning til jord eller grundvand. Slamdepotet skal mindst have en opbevaringskapacitet svarende til 9 måneders drift. Overskudsvand fra slamdepot skal være klaret, før det tilbageføres til indløbet af plantelagunen eller lignende renseforanstaltning med tilsvarende opholdstid og renseeffektivitet. Der kan mellem slamdepot og plantelagune, inden klaret slamvand afledes til plantelagune, opstilles indskudt filter(re) til fosforfjernelse og/eller nitrifikation og/eller denitrifikation. Ferskvandsdambrugeren skal kunne dokumentere den videre håndtering af slam gennem konkrete aftaler om forbrænding, udbringning eller lignende. Biofiltre Dimensioneringskrav, hvor biofiltre er påbudt: minimum 400 m 2 biofilteroverflade pr. tons relateret foderforbrug. Ved denne minimumsdimensionering skal der via indretning og drift sikres driftsbetingelser, så den specifikke omsætning af ammonium holdes på min. 0,15 g NH 4 +-N pr. m 2 overflade pr. dag som årsgennemsnit. Kan denne omsætning ikke realiseres, øges kravet til biofilterareal tilsvarende. Anlæg til partikelfjernelse Forskellige typer anlæg til partikelfjernelse kan finde anvendelse. 1) Decentrale bundfældningszoner. Disse etableres i afløbskanaler med fiskeproduktion eller produktionskanaler i beton (raceways) og med anlæg til automatisk udtagning af slam (slamkegler eller tilsvarende). Bundfældningszonerne skal dække hele bredden af afløbs- eller produktionskanaler. Den indbyrdes afstand mellem bundfældningszonerne tilpasses således, at der ikke sedimenteres partikler udenfor bundfældningszonen. Der må ikke være fisk i bundfældningszonen. De decentrale bundfældningszoner tømmes for slam mindst hver 2. dag. Slam føres direkte til slamdepot. 2) Mikrosigte (båndfilter, tromlefilter el. lign. ). Mikrosigten opstilles foran det biologiske filter såfremt, et sådant er påkrævet. Mikrosigternes maskevidde må ikke overstige 75 µm, og den hydrauliske kapacitet for sigterne må ikke være mindre end recirkuleringsflowet i produktionsanlægget. Eventuelle slamaflejringer i produktionskanaler/damme/kummer fjernes umiddelbart. Plantelagune Konstruktionskrav: Plantelagunen opbygges som en mæandrerende vandløbsagtig lagune. Dimensioneringskrav: hydraulisk belastning max. 0,021 liter pr. sek pr. m 2 plantelagune. Lagunen skal have en vanddybde på 0,5-1 meter med en gennemsnitsdybde på max. 0,9 meter. Efter plantelagunen kan der etableres yderligere renseforanstaltninger, som ikke skal indregnes i krav til vanddybde og gennemsnitsdybden. Måling af vand i ind- og udløb. Der skal monteres vandur med log funktion eller tilsvarende instrument til måling af vandføring i alle vandindtag til ferskvandsdambruget og alle vandafløb fra ferskvandsdambruget, således at det samlede vandindtag hhv. vandafledning kan følges kontinuert (min. måling af vandføring hvert 10. minut eller min. gennemgennemsnit af hvert 10. minut ved hyppigere måling). Er der et nettovandtab over anlægget, antages vandtabet at have samme koncentration som koncentrationen af opløste næringsstoffer og opløst organisk stof i udløbsvandet til vandløbet. Er det en netto vandindsivning over anlægget, og der ikke er målinger eller dokumentation for andet, antages det indsivende vand at have koncentrationer af næringsstoffer og organisk stof svarende til kon-

7 8. februar Nr centrationerne i indtagsvandet, såfremt der indtages grund- og eller drænvand. Indtages alene vandløbsvand fastlægges koncentration på basis af en årlig analyse af grund/drænvand ved ferskvandsdambruget.

8 8. februar Nr Bilag 2 Beregning af maksimal årlig og daglig udledning fra ferskvandsdambrug på udlederkontrol, jf. kapitel 3 I en miljøgodkendelse af et ferskvandsdambrug, der jf. 6 og 7, ansøger om at overgå fra foderkvotergulering til regulering ved udlederkontrol, fastsættes vilkår, jf. 9, i henhold til bilag 2, ved at omregne foderkvoten til en maksimale årlige og daglige udledning af organisk stof målt som modificeret BI5, totalfosfor, totalkvælstof og ammoniumkvælstof. 1. Fastsættelse af maksimal årlig udledning Ferskvandsdambrugets nettoudledning (U), dvs. udledningen af et givet stof (BI5, ammonium kvælstof, total N, total P) minus stofindhold i vandindtag, beregnes i henhold til, U= P - (R N * P) = P * (100 % - R N ) hvor R N = Dambrugets samlede rensegrad R N (%) som for de forskellige produktionsstørrelser fastsættes til: Produktionsstørrelse (F till ) 25 tons foderforbrug Rensegrad 25 til 230 tons foderforbrug Rensegrad >230 tons foderforbrug Rensegrad R N ammonium_n 47 % 55 % 65 % R N total_n 50 % 50 % 50 % R N total P 60 % 65 % 70 % R N BI 5 60 % 75 % 85 % P = Produktionsbidrag af NH4-N, total N, total P og organisk stof, hvor produktionsbidraget regnes som F till gange med standardproduktionsbidrag pr. tons foder, hvor F till er det efter ferskvandsdambrugsbekendtgørelsen meddelte maksimale foderforbrug. Såfremt der foreligger en miljøgodkendelse med vilkår om en ændret foderkvote og andre renseforanstaltninger, skal disse lægges til grund for omregningen fra foderkvote til maksimale udlederkrav. Der anvendes for alle produktionsstørrelser nedenstående standardproduktionsbidrag pr. tons foder: Ammonium kvælstof: Total kvælstof: Total fosfor: BI5: 39 kg pr. tons foder 56 kg pr. tons foder 4,9 kg pr. tons foder 97 kg pr. tons foder Den maksimale nettoudledning U beregnes efter nedenstående, ved anvendelse af F till For total kvælstof anvendes: U TN = P TN * (100% - R N (TN)) For ammonium kvælstof anvendes: U NH4-N = P NH4-N * (100 % - R N (NH 4 -N)) * 1,86 For total fosfor anvendes: U P = P TP * (100 % - R N (P)) * 1,86 For BI5 anvendes: U BI5 = P BI5 * (100 % - R N (BI 5 )) * 1,86 Den maksimale nettoudledning U max beregnes ved at gange F till med den maksimale udledning pr. tons F till, som for de forskellige produktionsstørrelser, fastlægges til:

9 8. februar Nr Produktionsstørrelse (F till ) 25 tons foderforbrug 25 til 230 tons foderforbrug >230 tons foderforbrug kg pr tons F till kg pr tons F till kg pr tons F till U max ammonium_n 38,5 32,6 25,4 U max total N 52,1 52,1 52,1 U max total P 3,7 3,2 2,7 U max BI 5 72,2 45,1 27,1 2. Kontrol af maksimal årlig udledninger Ved kontrol af overholdelse af de maksimale årlige udledninger kontrolleres med tilstandskontrol for ammonium kvælstof og BI5 og transportkontrol for total kvælstof og total fosfor, jvf. Svendsen et al. (2008) Modeldambrug under forsøgsordninger. Faglig slutrapport for Måle- og dokumentationsprojektet for modeldambrug. DTU-Aqua-rapport nr , side og Notat vedrørende tilpasning af udlederkrav ved overgang fra tilstandskontrol til transportkontrol fra Danmarks Miljøundersøgelser (Larsen S. E. og Svendsen, L. M. 2002). Tilstandskontrol: Som grundlag for gennemførsel af tilstandskontrol deles den årlige tilladte maksimale udledning af henholdsvis ammonium kvælstof og BI5 med 365 og den tilladte vandafledning for at fastlægge de udledergrænseværdier Uk, der skal overholdes. Tilstandkontrollen udføres herefter ved: d k + k k (n)* s k U k hvor d k = gennemsnit af de daglig målte nettokoncentrationer i udledningen (forskellen i koncentration i udløb og indløb for prøvetagningen) k k (n) = justeringsfaktoren ved tilstandskontrol for n prøver. k k (26) = 0,5035, k k (12) = 0,3586 s k = spredningen på de n nettokoncentrationer i udledningerne U k = udledergrænseværdi (mg/l) Transportkontrol: Som grundlag for gennemførsel af transportkontrol deles den årlige tilladte maksimale udledning af henholdsvis total kvælstof og total fosfor med 365 for at fastlægge de daglige udledergrænseværdier, der skal overholdes. Udlederkravet skal tilpasses ved overgangen fra tilstandskontrol til transportkontrol ved: U T = U Tk + (k T - k k ) * s T Transportkontrollen udføres herefter ved: d T + k T (n)* s T U T hvor d T = gennemsnit af nettoudledningen på prøvetagningsdage (forskel i transport i udløb og transport i indløb baseret på målte koncentrationer i vandindtag og vandafledning og tilsvarende målte vandmængder i prøvetagningsdøgnet) k T (n) = justeringsfaktoren ved transportkontrol for n prøver. k T (26) = -0,3352; k T (12) = -0,5205 k k (n) = justeringsfaktoren ved tilstandskontrol for n prøver. k k (26) = 0,5035, k k (12) = 0,3586

10 8. februar Nr s T = spredningen på de n nettodøgnudledninger U Tk = udledergrænseværdi overført direkte ved at dividere årlig maksimalt tilladte udledning med 365 U T = korrigerede udledergrænseværdi (kg pr. døgn) Der anvendes følgende standard spredninger s T ved beregning af det justerede udlederkrav ved overgang fra tilstandskontrol til udlederkontrol (n = antal prøver) såfremt der ikke findes tilstrækkeligt antal målesæt (min. 26 på et år) til beregning af spredninger: Før indsættelse i: U T = U Tk + (k T (n) - k k (n)) * s T ganges ovenstående standardspredning, der er angivet normaliseret ift. vandafledningen, med ferskvandsdambrugets tilladte daglige vandafledning således at s T indsættes i formlen som kg pr. døgn. Efter minimum 1 års måleserie kan standardspredningen erstattes med spredningen på målte stofafledningen fra ferskvandsdambruget. 3. Fastlæggelse af maksimal daglig udledning Til fastlæggelse af fordeling af årsproduktionen fastlægges: en maksimal daglig udledning for total kvælstof og total fosfor (angivet i kg pr. dag) Den maksimale daglige udledning U d for henholdsvis total kvælstof og total fosfor må ikke overskride 1 % af ferskvandsdambruget samlede årlige nettoudledning U, dvs. U d <= 0,01 * U (U for hhv. total kvælstof og total fosfor), hvor U d ikke må overskrides beregnet som et løbende gennemsnit over 7 dage. 4. Fastsættelse af maksimal ammonium kvælstof og organisk stof koncentration Maksimale koncentrationer i udledningerne af ammonium kvælstof og organisk stof fastlægges for at forebygge koncentrationsniveauer nedstrøms ferskvandsdambruget, der er skadelige for faunaen. Den maksimale koncentration Cmax af henholdsvis ammonium kvælstof og organisk stof, der aldrig må overskrides i udledningen, fastlægges ved: I perioden april september må koncentrationen i udledningerne ikke på noget tidspunkt være højere end: C max = 4 * K udl, * Q mm /Q va I perioden oktober-marts må koncentrationen i udledningerne ikke på noget tidspunkt være højere end: C max =6 * K udl, * Q mm /Q va, Hvor C max = maksimale koncentration af hhv. ammonium kvælstof og organisk stof (BI 5 ) K udl = udledergrænseværdier for hhv. ammonium kvælstof (0,4 mg/l) og BI 5 (1,0 mg/l) Q mm = vandløbets medianminimum umiddelbart nedstrøms ferskvandsdambruget Q va = aktuelle vandafledning fra ferskvandsdambruget

11 8. februar Nr Bilag 3 Drifts- og indretningskrav til anlæg på regulering på baggrund af foderforbrug, jf. kapitel 4 Ferskvandsdambrug, der reguleres på baggrund af foderforbrug, indsender, jf. 10, stk. 2, en ansøgning om miljøgodkendelse, indeholdende oplysninger om indretning og drift, med henvisning til kravene i dette bilag. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om indretning og drift i en miljøgodkendelse, jf. 12, med henvisning til kravene i dette bilag. Drift og indretningskrav. Slamdepot Slamdepotets sider og bund skal være udført i impermeabelt materiale således, at der ikke sker udsivning af slam/vand til vandløb og søer eller nedsivning til jord eller grundvand. Slamdepotet skal mindst have en opbevaringskapacitet svarende til 9 måneders drift. Overskudsvand fra slamdepot skal afledes til rensningsanlæg. Renseforanstaltninger: Ferskvandsdambruget skal være indrettet med en af de under pkt. 1 og 2 beskrevne renseforanstaltninger. 1. Bundfældningsanlæg i de enkelte damme. Damme og kanaler, hvor der opdrættes eller opbevares fisk, indrettes med bundfældningsanlæg, som et afgitret område omkring afløbet fra de enkelte damme og kanaler. Det afgitrede område dimensioneres på grundlag af den størst forekommende vandføring (inkl. returpumpet vand). I damme dimensioneres bundfældningsområdet, således at den hydrauliske overfladebelastning ikke overstiger 10 m/time. Afgrænsningens afstand fra udløbet skal i jorddamme være mindst 2 meter. I kanaler dimensioneres bundfældningsområdet, således at vandets hastighed i området ikke overstiger 2,5 cm/sek., og at opholdstiden er mindst 25 min. Områdets areal skal dog mindst udgøre 15 % af kanalens overfladeareal, og afgrænsningens afstand fra udløbet skal være mindst 2,5 meter. Bundfældningsområdet i damme og kanaler skal etableres med slamsump. Områdets bund skal hælde mod slamsumpen og udføres af impermeabelt materiale. Anlægget skal endvidere opfylde følgende krav: 1) Anlæggets afløb skal udformes med fast tærskel, så udskylning af slam ikke kan foretages. 2) Anlæggets afløb skal ske fra overfladen og skal foran afløbet være forsynet med skummebrædt eller lignende. 3) Anlægget skal være forsynet med omløbsledning, omløbsgrøft eller parallel dam eller anlæg til brug, når anlægget tømmes for slam. 4) Der må ikke findes fisk i anlægget. 5) Anlæggets slamsump skal i produktionsperioden regelmæssigt tømmes for slam, således at slamsumpen på intet tidspunkt bliver fuldtløbende. Større slamansamlinger i bundfældningsanlægget skal fjernes straks. Ved evt. daglig tømning af slamsumpen kan overskudsvandmængden ledes til ferskvandsdambrugets kanaler og damme, såfremt den oppumpede slammængde forinden er udskilt i et filteranlæg. 6) Under oprensning, der ikke sker ved regelmæssig oppumpning af slam fra slamsump, skal afløb være lukket, og vandet skal ledes gennem omløbsindretning eller parallelt anlæg, jf. nr. 3. Oprensningen må ikke medføre slamflugt til vandløb, søer eller havet. I tilfælde af isdækning skal oprensning kun ske i den udstrækning, dette er muligt. 7) Ved afgrænsningen af bundfældningsanlæg i en del af de enkelte fiskedamme med fisk skal der benyttes en afgitring, således at der ikke kan trænge fisk ind i bundfældningsdelen.

12 8. februar Nr ) Damme, med undtagelse af selvrensende damme, og kanaler, hvori der opdrættes eller opbevares fisk, skal i produktionsperioden tømmes for slam ved udfiskning eller højst med 6 ugers mellemrum. Større slamansamlinger skal fjernes straks. 2. Centralt bundfældningsanlæg med slamsump. Damme, med undtagelse af selvrensende damme, og kanaler, hvori der opdrættes eller opbevares fisk, skal i produktionsperioden tømmes for slam ved udfiskning eller højst med 6 ugers mellemrum. Større slamansamlinger skal fjernes straks. Ferskvandsdambruget indrettes med et eller flere centrale bundfældningsanlæg, hvorigennem alt det anvendte vand fra ferskvandsdambruget skal passere. Vandets hastighed gennem bundfældningsanlægget må ikke overstige 2,5 cm/sek. Opholdstiden i anlægget skal være mindst 25 min. Bundfældningsanlæg skal etableres med slamsump i området nærmest anlæggets indløb, såfremt der ikke er etableret anden renseforanstaltning til slamtilbageholdelse. Områdets bund skal hælde mod slamsumpen og udføres af impermeabelt materiale. Centrale bundfældningsanlæg skal endvidere opfylde følgende krav: 1) Anlæggets afløb skal udformes med fast tærskel, så udskylning af slam ikke kan foretages. 2) Der skal være skummebrædt eller lignende foran anlæggets afløb. 3) Anlægget skal være forsynet med omløbsledning, omløbsgrøft eller parallelt anlæg til brug, når anlægget tømmes for slam. 4) Der må ikke være fisk i anlægget. 5) Anlæggets slamsump skal i produktionsperioden tømmes regelmæssigt for slam, således at slamsumpen på intet tidspunkt bliver fuldtløbende. Overskudsvandmængden kan ledes til ferskvandsdambrugets damme, kanaler eller bundfældningsanlæg, såfremt den oppumpede slammængde forinden er udskilt i et filteranlæg. 6) Anlægget skal renses mindst en gang om måneden i produktionsperioden. Større slamansamlinger skal fjernes straks. Oprensningen må ikke medføre slamflugt til vandløb, søer eller havet. I tilfælde af isdækning skal oprensning kun ske i den udstrækning, dette er muligt. 7) Under oprensning skal afløb være lukket, og vandet skal ledes gennem omløbsindretning, jf. nr. 3. Dette gælder dog ikke, såfremt slam fjernes ved regelmæssig oppumpning fra slamsump. Vandressourceforbrug, vandmåler og vandstyring Ferskvandsdambruget skal drives, således at vandressourcen begrænses mest muligt. Et maksimalt vandforbrug på 250 l/s vurderes at være tilstrækkeligt i forhold til 100 tons foder, angivet som relateret foderforbrug. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med æg og yngelproduktioner lempe krav til vandforbrug såfremt der er behov i forhold til at opretholde en høj veterinær status. Der skal monteres vandur (nøjagtighed på 5%) med log funktion eller tilsvarende instrument til måling af vandføring i alle vandindtag til ferskvandsdambruget og alle vandafløb fra ferskvandsdambruget, således at det samlede vandindtag hhv. vandafledning kan følges kontinuert (min. måling af vandføring hvert 10. minut eller min. gemme gennemsnit af hvert 10. minut ved hyppigere måling). Udledergrænseværdier for ferskvandsdambrug på foderkvote Koncentrationer af nedenstående stoffer i ufiltreret vand fra ferskvandsdambrugets samlede indløb og samlede udløb må maksimalt forøges med følgende værdier. Ammonium_N = 0,4 mg/l * Q mm /Q va Total N = 0,6 mg/l * Q mm /Q va

13 8. februar Nr Total P = 0,05 mg/l * Q mm /Q va BI5 = 1,0 mg/l * Q mm /Q va, hvor Q mm = median minimum Q va aktuelle vandafledning fra ferskvandsdambrug

14 8. februar Nr Krav til prøvetagning og analyse, jf. kapitel 3 og 4 Bilag 4 Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om prøvetagning og analyse i en miljøgodkendelse meddelt efter jf. 9, for dambrug på udlederkontrol, og i miljøgodkendelser efter 12, for dambrug på regulering på baggrund af foderforbrug. 1. Prøveudtagning Prøveudtagning, analyse og efterfølgende kontrol skal følge anvisningerne i faglig rapport nr. 260 fra Danmarks Miljøundersøgelser (1998) Afløbskontrol af ferskvandsdambrug. Statistiske aspekter og kontrolprogrammer. Prøverne skal udtages i ferskvandsdambrugets indløb og udløb som puljede døgnprøver og analyseres for indhold af: 1) Organisk stof målt som modificeret BI5 (mg/l) 2) Totalfosfor (mg/l) 3) Totalkvælstof (mg/l) 4) Ammoniumkvælstof (mg/l) Prøverne skal være repræsentative og udtages i fuldt opblandede vandmasser. Sugespidsen placeres i midten af vandstrømmen 1/3 af vanddybden over bund. Prøver fra væld eller boring kan udtages som stikprøver. Alle analyser skal foretages i henhold til Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, (Analysekvalitetsbekendtgørelsen). 2. Supplerende oplysninger I forbindelse med hver prøvetagningsserie skal følgende forhold oplyses: a) Vandføringen i ferskvandsdambrugets samlede indløb (l/sek. ) og en log-fil med alle målinger siden sidste prøvetagning. b) Vandføringen i ferskvandsdambrugets samlede afløb (l/sek. ) og en log-fil med alle målinger siden sidste prøvetagning. c) Vandtemperaturen ( C) i hvert målepunkt. d) ph i hvert målepunkt. e) Iltmætning (%) i hvert målepunkt. f) Bestand (tons) på prøvetagningsdagen og dagen før. g) Den samlede mængde af kvælstof og fosfor i det foder, der er anvendt i produktionen i perioden på 48 timer inden prøvetagningen er påbegyndt. h) Dato for prøvetagnings begyndelse og afslutning.

15 8. februar Nr Krav til anvendelse og sammensætning af foder, jf. kapitel 3 og 4 Bilag 5 Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om anvendelse og sammensætning af foder i en miljøgodkendelse meddelt efter 9, for dambrug på udlederkontrol, og i en miljøgodkendelse efter 12, for dambrug på regulering på baggrund af foderforbrug. 1) Produktionen skal med undtagelse af produktion af fisk over 1 kg (moderfisk, havbrugsudsætningsfisk og fisk til P&T ect. ) tilrettelægges således, at foderkvotienten på årsbasis ikke overskrider 0,95. I øvrige tilfælde må en foderkvotient på 1,0 ikke overskrides. 2) Der må alene benyttes tørfoder, som skal være energi-rigt og højt fordøjeligt. Følgende krav til foder for konsum- og sættefisk skal være opfyldt: a) Nettoenergiindhold. Indholdet af fordøjelig energi (netto-energiindholdet): Indholdet af fordøjelig energi (DE) i foderet skal være på mindst 18,2 MJoule/kg (4,35 Mcal/kg) b) Smuldindhold. Smuldindholdet må maksimalt være 1 %. Smuldindholdet defineres som den fraktion af foderet, der kan sigtes fra med en sigte med maskestørrelse, der er 0,25 gange foderpillernes tværmål c) Kvælstofindhold. Kvælstofindholdet må maksimalt være 9 % af foderets tørvægt. d) Fosforindhold. Fosforindholdet må maksimalt være 1 % af foderets tørvægt. For anlæg der udelukkende benytter sig at dræn eller grundvand, reguleres på udlederkontrol og har en recirkuleringsgrad på mindst 95 %, bortfalder kravet til indhold af kvælstof og fosfor angivet under pkt. c og d.

16 8. februar Nr Driftsjournalens indhold, jf. kapitel 3 og 4 Bilag 6 Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om driftsjournalens indhold i en miljøgodkendelse, jf. 9, for dambrug på udlederkontrol, og i en miljøgodkendelse, jf. 12, for dambrug på regulering på baggrund af foderforbrug. Ferskvandsdambrugeren skal føre en driftsjournal, der skal opgøres en gang om året. Medmindre andet aftales, skal opgørelsen ske pr. 31. december, og resultaterne skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1. februar det følgende år. Driftsjournalen skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. Den skal opbevares mindst fem år efter afslutningen. Ferskvandsdambrugets driftsjournal skal indeholde oplysning om følgende forhold: 1) Aktuel bestand af fisk pr. måned. 2) Tilgang af fisk. 3) Afgang af fisk ved salg. 4) Indkøb af foder med angivelse af fodertyper. Foderets sammensætning, skal tillige kunne dokumenteres ved hjælp af varedeklaration eller analyseresultater fra et autoriseret laboratorium. 5) Mængde af anvendte af hjælpestoffer til vandbehandling med angivelse af hjælpemidlets navn og mængde, numre på damme der er behandlet, samt begyndelses - og slutdato for behandlingen. 6) Mængde af anvendte mediciner til sygdomsbekæmpelse med angivelse af præparatets navn og mængde, numrene på damme der er behandlet samt begyndelses- og slutdato for behandlingen. 7) Tidspunkt for oprensning af kanaler og fiskedamme samt slamudtømning fra bundfældningsanlæg. Den oprensede mængde slam skal skønnes. 8) Tidspunkt for oprensning af slamdepot. Den oprensede mængde slam skal skønnes. 9) Afgang af døde fisk med angivelse af mængde, art og opgørelsesperiode. Ekstraordinært store mængder opgøres straks. 10) Vandforbrug. Registreringen skal ske kontinuert ved hjælp af flowmåler i indtag og udløb med en nøjagtighed på 5%. Logfil skal være tilgængelig i forbindelse med driftjournalen. Øjeblikkeligt og gennemsnitligt vandforbrug skal altid opgøres samtidig med gennemførelsen af egenkontrollen. 11) Returpumpning. Angivelse af periode og mængde. 12) Slutdeponering af slam. Opgørelsen sker, hver gang slam bortskaffes, med oplysning om, hvor slammet blev deponeret 13) Ferskvandsdambrugets egenkontrol.

17 8. februar Nr BAT standardkrav og iltmætning i afløbsvand, jf. kapitel 3 og 4 Bilag 7 Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om BAT standardkrav og iltmætning i afløbsvand i en miljøgodkendelse meddelt efter 9, for dambrug på udlederkontrol, og i en miljøgodkendelse meddelt efter 12, for dambrug på regulering på baggrund af foderforbrug. Produktionsstørrelse Kvælstof Fosfor BI 5 Jvf. F till 0-25 tons 42 kg/tons fisk 3,2 kg/tons fisk 65 kg/tons fisk tons 35 kg/tons fisk 2,5 kg /tons fisk 35 kg/tons fisk tons 28 kg/tons fisk 2,1 kg/tons fisk 20 kg/tons fisk kg/tons fisk 1,4 kg/tons fisk 14 kg/tons fisk BAT standardkrav anvendes til at sikre en effektiv udnyttelse af den forureningudledningen som kommunalbestyrelsen har givet den pågældende ferskvandsdambruger. Opfylder ferskvandsdambrugeren ikke BAT standardkrav skal kommunen sætte skærpede krav til rensning. BAT standarderne vurderes op mod ferskvandsdambrugets egenkontrolprøver over et års produktion ud fra den netto stoftilførsel som ferskvandsdambruget bidrager med pr. tons produceret fisk. Iltmætningen i udløbet til vandløbet må aldrig være under 70 % iltmætning, på nær hvis udledning af vand fra ferskvandsdambruget er mindre end 10 % af medianminimum (Q mm ), hvor iltmætningen skal være mindst 50 %. Der henvises i øvrigt til de øvrige bestemmelser i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav til vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet

18 8. februar Nr Medicin og hjælpestoffer regulering, jf. kapitel 3 og 4 Bilag 8 Vilkår om medicin og hjælpestoffer fastsættes i en miljøgodkendelse efter 9, for dambrug på udlederkontrol, og efter 12, for dambrug på regulering på baggrund af foderforbrug. I henhold til 15 i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav til vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet skal der ved fastsættelse af vilkår i godkendelser ved beregning sikres, at miljøkvalitetskrav for forurenende stoffer for det berørte vandområde kan opfyldes. Til denne beregning skal anvendes nedenstående omsætningsrater. For Hjælpestoffer gælder følgende: Stof Matrix Enhed Rate Formaldehyd Vandfase 1) Mg/l/t 0,05 Sediment 2) Mg/m 2 /t 115 Biofilter Mg/m 2 /t 10 Plantelagune Mg/m 2 /t 130 Brintoverilte Vandfase 1) Mg/l/t 2,0 Sediment 2) Mg/m 2 /t 1000 Biofilter Mg/m 2 /t 100 Plantelagune Mg/m 2 /t 4000 Pereddikesyre Vandfase 1) Mg/l/t 0,25 Sediment 2) Mg/m 2 /t - Biofilter Mg/m 2 /t 5 Plantelagune Mg/m 2 /t 500 1) :(damme, bagkanal og bundfældningsbassin) 2) :(bundareal damme, bagkanal og bundfældningsbassin) For øvrige hjælpestoffer gælder, at der ingen omsætningsrater er. For mediciner gælder følgende: Stof Udskillelse fra ørred (% af indgivet stofmængde) Udledningsperiode ved 10 dages behandling 90% af stoffet udledt Florfenicol 61 % 21 dage - peak efter 10 dage Oxolinsyre 100 % 17 dage - peak efter 10 dage Sulfadiazin 100 % 15 dage - peak efter 10 dage Trimetoprim 100 % 15 dage - peak efter 10 dage For resterende mediciner gælder, at der ingen omsætningsrate er. Sandsynliggørelse for overholdelse af miljøkvalitetskravene i miljøgodkendelsen Der skal udarbejdes en oversigt over ferskvandsdambrugets damme, der efter vandforbrug, opholdstid og behandlingskoncentration kan illustrere hvordan, hvilke og hvor mange damme, der kan behandles samtidig.

19 8. februar Nr For ferskvandsdambrug der i deres indretning ikke vil opnå en tilstrækkelig opholdstid til overholdelse af miljøkvalitetskravene vedrørende medicin og hjælpestoffer skal der etableres en retentionsdam / tank af passende størrelse der sikre en sandsynliggørelse af overholdelse af miljøkvalitetskravene BAT på hjælpestoffer: Ferskvandsdambrugeren skal i forbindelse med hjælpestoffer anvende sig af forlænget behandling og reduceret vandforbrug i så videst mulig udstrækning for at reducere brugen af hjælpestof mest muligt.

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1)

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1) BEK nr 130 af 08/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1251-00012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1)

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1) Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1) I medfør af 7, stk. 1, 7 a, stk. 1 og 2, 29, 35, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 41 b, stk. 1, 73, stk. 1 og 2, og 110, stk.

Læs mere

DCE NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager(e): Miljøstyrelsen

DCE NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager(e): Miljøstyrelsen Modtager(e): Miljøstyrelsen NOTAT FAQ med beregningseksempler på overgang fra foderkvote til udlederkontrol, daglig og årlig udledning, kontrol af udledninger m.v. (bilag 2 i Bekendtgørelse om miljøgodkendelse

Læs mere

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016 Teknik og Miljø Rakkeby Dambrug v. Aquapri A/S Durupvej 44, Glyngøre 7870 Roslev Dato: 08-06-2017 Sagsnr.: 773-2015-30322 Navn: Jette Vester Direkte tlf.nr.: 99707072 E-mail jette.vester@morsoe.dk Vilkårsændringer

Læs mere

Miljøgodkendelse af Jedsted Mølle Dambrug Jedsted Møllevej Gredstedbro 40b m.fl., Jedsted by, Vilslev sogn

Miljøgodkendelse af Jedsted Mølle Dambrug Jedsted Møllevej Gredstedbro 40b m.fl., Jedsted by, Vilslev sogn Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt til: info@snaptunfiskeexport.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. august 2016 Sags id 11/15014 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Miljøgodkendelse af Jedsted Mølle Dambrug Jedsted Møllevej Gredstedbro 40b m.fl., Jedsted by, Vilslev sogn

Miljøgodkendelse af Jedsted Mølle Dambrug Jedsted Møllevej Gredstedbro 40b m.fl., Jedsted by, Vilslev sogn Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt til: info@snaptunfiskeexport.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. juni 2016 Sags id 11/15014 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte

Læs mere

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger L. J. Plesner, Dansk Akvakultur Miljøgodkendelse Vandindvindingstilladelse Byggetilladelse/planlov/ naturbeskyttelseslov Afgitring - tilladelse Habitatdirektiv, Vandrammedirektiv,

Læs mere

Modeldambrug og foderopskrivning. Jakob Larsen, Holstebro Kommune

Modeldambrug og foderopskrivning. Jakob Larsen, Holstebro Kommune Modeldambrug og foderopskrivning Jakob Larsen, Holstebro Kommune Disposition Dambrugsudvalget Modeldambrug typer fordele og ulemper Renseeffekt Regneeksempel modeldambrug 1 Forsøgsordningen for modeldambrug

Læs mere

Ændring af metode til beregning af foderopskrivning

Ændring af metode til beregning af foderopskrivning Ændring af metode til beregning af foderopskrivning Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. december 2013 Rettet: 24. februar 2014 og 10.marts 2014 Lars M. Svendsen DCE Nationalt

Læs mere

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 01. december 2013 Rettet: 21. februar 2014 og 8. marts 2014 Lars M. Svendsen

Læs mere

Vandindtag og kontinuert måling af vandmængder på dambrug

Vandindtag og kontinuert måling af vandmængder på dambrug Vandindtag og kontinuert måling af vandmængder på dambrug Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 01. december 2013 Rettet: 21. februar 2014 og 8. marts 2014 Lars M. Svendsen DCE Nationalt

Læs mere

Miljøgodkendelse af Buderupholm Dambrug. Inklusiv VVM-screening og foreløbig habitatvurdering

Miljøgodkendelse af Buderupholm Dambrug. Inklusiv VVM-screening og foreløbig habitatvurdering Miljøgodkendelse af Buderupholm Dambrug Inklusiv VVM-screening og foreløbig habitatvurdering 11. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE GODKENDELSE... 4 1 STAMBLAD FOR DAMBRUG... 4 2 DAMBRUGETS AKTIVITETER...

Læs mere

Dette er en orientering om de væsentligste ændringer af spildevandsbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens forståelse og fortolkning heraf.

Dette er en orientering om de væsentligste ændringer af spildevandsbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens forståelse og fortolkning heraf. Vand J.nr. MST-439-00008 Ref. thfog Den 13. juni 2007 Orientering om bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen),

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug

Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug Notat DCE, AU s bidrag arbejdspakke 1 (WP1) under projekt Optimering af driften på klassiske dambrug. Lars M. Svendsen, DCE Aarhus Universitet, Anne

Læs mere

BAT- og ammonium-krav ved ferskvandsdambrug

BAT- og ammonium-krav ved ferskvandsdambrug BAT- og ammonium-krav ved ferskvandsdambrug Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 05. januar 2014 Rettet: 25. januar 2014 og 8. marts 2014 Lars M. Svendsen DCE Nationalt Center for

Læs mere

Døstrup Dambrug. Baggrund

Døstrup Dambrug. Baggrund Modeldambrug Lars M. Svendsen DMU, FORS Modeldambrug Baggrund for modeldambrug Hvad er et modeldambrug Formål og perspektiver Hvilke dambrug er med i forsøgsordningen? Overordnet indretning af modeldambrug

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5

Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5 Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5 Hoven Mølle Dambrug. Tillæg til miljøgodkendelse Nedenstående oplysninger er oplysninger fra dambrugets konsulent. Hjælpestoffer Kontrolperiodens længde Med

Læs mere

NY KONTROLMETODE FOR UDLEDNINGER FRA FERSKVANDSDAMBRUG

NY KONTROLMETODE FOR UDLEDNINGER FRA FERSKVANDSDAMBRUG NY KONTROLMETODE FOR UDLEDNINGER FRA FERSKVANDSDAMBRUG Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 212 2016 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Gelsbro Fiskeri. Haderslevvej 191, 6760 Ribe Matr. nr. 1c, 1d, 1l, 1m og 2a Karkov, Seem

Miljøgodkendelse af. Gelsbro Fiskeri. Haderslevvej 191, 6760 Ribe Matr. nr. 1c, 1d, 1l, 1m og 2a Karkov, Seem Gelsbro Fiskeri Haderslevvej 191 Gelsbro 6760 Ribe (Sendt som E-post) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 23. oktober 2013 Sags id 2012-23811 Sagsbehandler H. Sonne-Frederiksen/jolom Telefon direkte 76 16

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til ny bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug (dambrugsbekendtgørelsen)

Høringsnotat. Udkast til ny bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug (dambrugsbekendtgørelsen) Erhverv Ref. sezce Den 2. december 2016 Høringsnotat Udkast til ny bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug (dambrugsbekendtgørelsen) Bekendtgørelsen blev i udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Miljøgodkendelse af Mønsted 2 Dambrug inklusiv Screening for VVM og foreløbig EFhabitatvurdering

Miljøgodkendelse af Mønsted 2 Dambrug inklusiv Screening for VVM og foreløbig EFhabitatvurdering Miljøgodkendelse af Mønsted 2 Dambrug inklusiv Screening for VVM og foreløbig EFhabitatvurdering Mønsted 2 Dambrug Afgørelse annonceres den: 9.september 2014 Klagefristen udløber den: 7. oktober 2014 Søgsmålsfristen

Læs mere

RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL 1 DAMBRUG

RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL 1 DAMBRUG RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL 1 DAMBRUG Rapportering af WP4 under dambrugsteknologiprojektet Faglig rapport fra DMU nr.842 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014 Thomas Voldby Tyrstingvej 36 8765 Klovborg 26. juni 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til Skade Dambrug Skade Dambrug har december 2012 søgt om miljøgodkendelse efter dambrugsbekendtgørelsens

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Skade Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering

Miljøgodkendelse af Skade Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering Skade Dambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune Bygge og Miljøafdelingen 7330 Brande Den 26. juni 2014 Sags.ID 2013/46440 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte. 99 60 33 81

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Halle Sø Dambrug inklusiv VVM og foreløbig EF-habitatvurdering

Miljøgodkendelse af Halle Sø Dambrug inklusiv VVM og foreløbig EF-habitatvurdering Halle Sø Dambrug v/ove Ahlgren Halle Søvej 11, 8766 Nr. Snede Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 18. december 2015 Sags.ID 2011/1692 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte. 99 60 33

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr. til:

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr.  til: Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr. email til: info@snaptunfiskeexport.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 06-06-2016 Sagsbehandler Johannes Lomborg E-mail jolom@esbjergkommune.dk

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

VVM-afgørelse og revurdering af miljøgodkendelse - Voldbjerg Mølle Fiskeri

VVM-afgørelse og revurdering af miljøgodkendelse - Voldbjerg Mølle Fiskeri Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Anders Nørskov Stidsen Direkte telefon 99741001 E-post anders.stidsen@rksk.dk Dato 23. februar 2017 Sagsnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 118 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1 Vandplanlægning J.nr. SVANA-400-00013 Ref. SPe Den 5. januar 2017 Udkast til Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

af plantebeskyttelsesmidler.

af plantebeskyttelsesmidler. BEK nr 906 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00145 Senere ændringer

Læs mere

Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen

Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2015 Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2.måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår Svendsen,

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

An 1) Kan det fagligt forsvares at fjerne alle krav til foder med undtagelse af energiindhold

An 1) Kan det fagligt forsvares at fjerne alle krav til foder med undtagelse af energiindhold NOTAT Til Miljøstyrelsen Erhverv J.nr. MST-1251-00068 Ref. Thobj Vedr. Notat til belysning af forhold vedr. foder 23. september 2013 Endelig 24/11 13 Notat MSt PBP Fagligt notat til belysning af flere

Læs mere

Miljøgodkendelse. Sdr. Green Dambrug. Sdr. Greenvej 13, 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Sdr. Green Dambrug. Sdr. Greenvej 13, 7400 Herning Miljøgodkendelse Sdr. Greenvej 13, 7400 Herning Dato: 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning... 4 2. Historik... 4 3. Afgørelse... 5 3.1 VVM... 5 3.2 Miljøgodkendelse... 5 3.3 Høring... 6 3.4

Læs mere

Miljøgodkendelse af forsøgsdambruget Ejstrupholm Dambrug (625-29) samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse af forsøgsdambruget Ejstrupholm Dambrug (625-29) samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Kaj Jensen Løvbjergvej 23 7361 Ejstrupholm Dato Sagsbehandler Brev Journal nr. 17. august 2004 Annette Holm Ejstrupholm Dambrug 8.76.1-99 8.70.51.4-202 Miljøgodkendelse af forsøgsdambruget Ejstrupholm

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug.

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. Punkt 7. Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. 2014-16286. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10.

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10. Anlægsidentifikation Kommune Græsted-Gilleleje Anlægsnavn og nr. Udsholt Renseanlæg 213-27 Adresse Udsholt Strandvej 181 3230 Græsted Matr.nr. Anlægstype MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl.

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Møborg Dambrug vedr. nye vilkår for anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer.

Tillæg til miljøgodkendelse Møborg Dambrug vedr. nye vilkår for anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer. Møborg Dambrug ApS Møborgåvej 19 Møborg 7660 Bækmarksbro 31. januar 2017 Tillæg til miljøgodkendelse Møborg Dambrug vedr. nye vilkår for anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer. Tilladelse

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Vilkår 2.2.28 jf. virksomhedens miljøgodkendelse af 17. december 2001 bortfalder pr. 1. august 2014. Kontrolty pe. Analysemetode 1

Vilkår 2.2.28 jf. virksomhedens miljøgodkendelse af 17. december 2001 bortfalder pr. 1. august 2014. Kontrolty pe. Analysemetode 1 Hanstholm Fiskemelsfabrik Nordre Strandvej 54 7730 Hanstholm Sendt pr. email til: Thorkil Olesen (thorkil@hafimeal.dk) og info@hafimeal.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00047 Ref. Hemhe/Chell Den 27. november

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Nr. Vium Dambrug v. Ejstrupholm Dambrug A/S Løvbjergvej 23 7361 Ejstrupholm Damstrædet 2 Postboks 154 6950 Ringkøbing Tlf. 96 75 30 00 Fax. 96 75 35 35 www.ringamt.dk e-mail:tm@ringamt.dk

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2012 J.nr.: NMK-10-00039 (tidl. MKN-104-00131) Ref.: casri/kisje AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af Ravning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Miljøgodkendelse. Barslund Klækkeri

Miljøgodkendelse. Barslund Klækkeri TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. november 2013 Sagsnr.: 09.02.15-P19-2-12 Miljøgodkendelse Barslund Klækkeri Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger,

Læs mere

Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen

Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Ole Sortkjær, Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år. Brogård Dambrug v/kærhede Dambrug Aps Skjernvej 119 6933 Kibæk Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 3. august 2015 Sags.ID 2014/00701

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Modeldambrug under forsøgsordningen

Modeldambrug under forsøgsordningen Modeldambrug under forsøgsordningen Faglig slutrapport for Måle- og dokumentationsprojekt for modeldambrug Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Ole Sortkjær, Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S Løvbjergvej 23 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 25. januar 2011 Indvindingstilladelse - Ejstrupholm Dambrug Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift Beliggenhed

Læs mere

Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen

Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Ole Sortkjær, Danmarks

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

I medfør af 7 a, stk. 1, og 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, fastsættes:

I medfør af 7 a, stk. 1, og 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, fastsættes: I medfør af 7 a, stk. 1, og 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.; Skriver, J.; Larsen, S.E.; Pedersen, Per Bovbjerg; Rasmussen, Richard Skøtt; Dalsgaard, Anne Johanne Tang

Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.; Skriver, J.; Larsen, S.E.; Pedersen, Per Bovbjerg; Rasmussen, Richard Skøtt; Dalsgaard, Anne Johanne Tang Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 14, 2016 Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår

Læs mere

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej 7 3550 Slangerup Captia: 018944-2013 Udarbejdet af: MFJEL Kontrolleret af: AHJEN Godkendt af: MFJEL Tilslutningstilladelse for Kosakgårdens Slagteri,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere