REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM"

Transkript

1 REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Onsdag den 18. april 2012 på hotel Cabarfeidh, Stornoway, Western Isles -1-

2 Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Bornholms Erhvervsråd: Destination Bornholm: LO Bornholm: Borgmester Winni Grosbøll Kommunalbestyrelsesmedlem René Nordin Bloch Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Colberg Jensen Medlem af Radikale Venstre Ole Sig Medlem Kristian Goertz Dir. Jacob Lund LO formand Ernst Jensen NNF formand Benno Gøtterup Rasmussen Adm. dir. Morten Studsgaard Formand Bjørn Carlsen Bureauleder Per Allan Hansen DI-Transport & DI Bornholm: Bornholms Passagerforening: Handelsstandsforeningerne på Bornholm: Det bornholmske landsbrugs Formandskollegium: Formand Lars-Ole Hjorth-Larsen Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening: Medlem Birger Rasmussen Bornholms Vognmandsforening: Formand Erik Jørgensen Bornholms Amts Trafikselskab: Trafikchef Lars Høybye Danske Busvognmænd: Formand Kim Ole Kofod DGI / DIF Bornholm: DGI formand Erik A. Larsen Brancheklub for Bornholmske Lejrskoleindkvarteringssteder: Ole Korsgaard Ældrerådet: Poul Ancher Hansen Danske Handicaporganisationer: Erling Johansen Fraværende: René Nordin Bloch, Kristian Goertz, Jacob Lund, Bjørn Carlsen, Lars-Ole Hjorth-Larsen, Erik A. Larsen, Poul Ancher Hansen, Erling Johansen. Endvidere deltog: Suppleanter: Jan Bredahl Wind for Bjørn Carlsen, Bent Nielsen for Poul Ancher Hansen Kommunaldirektør Kenth Halfdan Ferning, BRK Chefkonsulent Henrik Eybye Nielsen, Kontaktrådets sekretariat -2-

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Evaluering af Sejlplan 2012 processen og procedure for sejlplan Kommissorium for arbejdet med næste færgeudbud 4. Henvendelse fra Transportministrene om flytning af afgange fra højsæson til lavsæson 5. Transportministeriets rapport om rammevilkår for transport til og fra Bornholm 6. Transithindringer over Sverige 7. Cimbers aflysning af sidste afgang fra København 8. Evt. -3-

4 1. Godkendelse af dagsorden Kontaktrådet Kontaktrådsekretariatet indstiller, at Kontaktrådet godkender dagsordenen som grundlag for mødet. Kontaktrådet 18. april 2012, pkt. 1: Godkendt. -4-

5 2. Evaluering af Sejlplan 2012 processen og procedure for sejlplan 2013 Kontaktrådet Kontaktrådet behandlede over efteråret sejplanen for 2012, både i rådet og i en række møder i den af rådet nedsatte arbejdsgruppe, hvor der også deltog repræsentanter fra Færgen. Processen om sejlplan 2012 var uklar i sit sigte og skabte især uklarhed i ansvarsfordelingen om hvem der har ansvaret for sejlplanen: Er det Færgen, Trafikstyrelsen eller Kontaktrådet eller et mix??? Kontaktrådssekretariatet indstiller, sagen til beslutning med henblik på en anden procedure ved behandling af sejlplan 2013, så den i højere grad er i overensstemmelse med udbudskontraktens bestemmelser. Kontaktrådet 18. april 2012, pkt. 2: Kontaktrådet besluttede, at proceduren for tilrettelæggelsen af sejlplan 2013 i højere grad tilrettelægges i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. Passagerforeningen v. Jan Bredahl Wind gjorde opmærksom på, at passagerernes interesser ikke blev hørt under processen vedr. sejlplan Sagsfremstilling På Kontaktrådets møde den 15. juni 2011 blev det beslutte at nedsætte et udvalg som skulle drøfte en optimering af sejlplaner og godstransporten med deltagelse af Trafikstyrelsen, Færgen og fragt- og turisterhvervet, BAT og kontaktrådets sekretariat. Formålet var, at nå til enighed om en bedre fordeling af de sejltider, som der skal sejles efter i udbudskontrakten. Det nedsatte udvalg fandt ikke frem til en fælles løsning til mødet den 25. august 2011, hvorefter arbejdsgruppen fortsatte arbejdet. Arbejdsgruppen afholdt i alt fem møder, hvorefter Kontaktrådets Formandskab, forinden en skriftlig høring blandt medlemmerne, i enighed anbefalede Sejlplanudkast 2012 af 13. september 2012 til Trafikstyrelsen. Der hvor parterne, fragterhvervet og turisterhvervet, ikke kunne nå til enighed i forhandlingsforløbet var primært omkring fordelingen af lavsæsonens placering af de tre afgange, hvor der i henhold til kontraktens bestemmelser er en række bindinger på, hvor især anden og tredje afgang skal placeres. Færgen bad den nedsatte arbejdsgruppe om at komme med forslag til de tre afganges ønske til placering og dermed blev sejlplanen en opgave for Kontaktrådet og dermed indirekte også dets ansvar. Det fik bl.a. den utilsigtede konsekvens, at de efterfølgende manglende -5-

6 togafgange til fredagens ankomster til Ystad var blevet Kontaktrådets ansvar fordi drøftelserne om sejlplanen ikke kunne færdigøres til tiden. Ser vi imidlertid på kontraktens bestemmelser(bilag 2, ydelse specifikation, afsnit 1.7.1) er det operatøren= Færgen der skal udarbejde udkast til sejlplaner, som herefter skal fremsendes og forelægges Kontaktrådet til høring og det er Trafikstyrelsen, der godkender. Det betyder at det er Færgen der skal udarbejde forslag til fartplan, og IKKE Kontaktrådets rolle og funktion, hverken udarbejde, have ansvar for diverse tidsfrister eller stå som garant for sejplanens indhold, herunder eventuelle uhensigtsmæssige placeringer af afgange. Det er og bliver Færgen som udarbejder forslag, fremsender disse i høring i Kontaktrådet, og efterfølgende Trafikstyrelsens der godkender. Opsummeret er Kontaktrådets rolle og funktion i denne sag alene at være høringsorgan, hvilket Kontaktrådet fremadrettet fra sejlplan 2013 bør være opmærksom på. -6-

7 3. Kommissorium for arbejdet med næste færgeudbud Kontaktrådet Transportministeriet har henvendt sig vedrørende kommissorium for arbejdet med næste udbud, idet man fra ministeriet ønsker at starte processen med næste udbud til efteråret Kontaktrådsekretariatet indstiller, sagen til drøftelse. Kontaktrådet 18. april 2012, pkt. 3: Sagen drøftedes og sekretariatet fremlægger en opsummering samt konklusion fra studieturen til Skotland på det ekstraordinære møde i maj. Sagsfremstilling Transportministeriet har tilkendegivet, at dette udredningsarbejde skal ske med deltagelse af repræsentanter fra Kontaktrådet om udfærdigelse af rammerne for den fremtidige færgebetjening. Udredningsarbejdet vil bl.a. omfatte spørgsmålet om den fremtidige tonnage, takststruktur, sejlplan, samt organisationsmodel. Arbejdet færdigøres inden udgangen af 2013 med henblik på en drøftelse i forligskredsen. Fra Kontaktrådssekretariatet er der yderligere fremsendt følgende ønsker til disse drøftelser: 1. At tydeliggøre roller og funktioner på et af de første møder både på det politiske og administrative plan. Som udgangspunkt er det statens ansvar at drive færgefart til/fra Bornholm. Det er præmissen for arbejdet. Men Kontaktrådet bidrager gerne på alle områder med råd, vink og vejledning. Og relateret hertil: Bornholm ønsker IKKE at overtage færgedriften fra staten, hvilket der er truffet politisk beslutning om i kommunalbestyrelsen. 2. Henset til sidste udbudsdrøftelser bør det sikres at rådet får kendskab til hvad der fremlægges for forligskredsen fra transportministeriets side, således at der er kongruens mellem hvad arbejdsgruppen afleverer og hvad forligskredsen får udleveret til beslutning eller som minimum at de får tydeligt og klar kendskab til bornholmske synspunkter og ønsker, der hvor de eventuelt måtte afvige fra Trafikstyrelsens og departements ditto. Det kan være ønsker der i denne optik er for udgiftskrævende, som vi oplevede sidste gang, hvilket er legitimt nok, blot det sikres, at disse ønsker tilgår FT og Forligskredsen. 3. At der kan indgå drøftelser om eventuel re-statsligørelse af færgedriften som en mulighed i form af afdækning af problemer, muligheder og barrierer ved en hel eller delvis statsdreven færgefart til/fra Bornholm -7-

8 4. At der indgår en behovsanalyse/gallup undersøgelse om, hvilke ønsker: 1. Turismen, 2. Erhvervet og 3. Borgerne på Bornholm har til færgebetjeningen. 5. At det undersøges, hvordan fly og færger kan sammentænkes i et fælles trafikmønster. -8-

9 4. Henvendelse fra Transportministeren om flytning af afgange fra højsæson til lavsæson Kontaktrådet Transportministeren har svaret på Kontaktrådets ønske om flytning af et antal færgeafgange fra højsæson til lavsæson. Kontaktrådsekretariatet indstiller, at Kontaktrådet drøfter svaret fra Transportministeren og beslutter, hvorvidt man ønsker at flytte de foreslåede ca. 15 afgange. Kontaktrådet 18. april 2012, pkt. 4: Kontaktrådet ønsker at flytte minimum 20 afgange allerede fra Sagsfremstilling Formanden drøftede på mødet med ministeren den 24. november 2011 et ønske fra Kontaktrådets medlemmer om, at flytte 50 afgange fra højsæson til lavsæson, idet der som bekendt kun er tre afgange i lavsæsonen, med en række kontraktmæssige bindinger på, hvordan disse tre afgange kan placeres. Derfor vil en yderligere afgang på visse af disse lavkapacitetsdage tilgodese en række ønsker og krav til en bedre trafikbetjening. Trafikstyrelsens har på ministerens foranledning udarbejdet en juridisk vurdering af muligheden for at flytte op til 50 afgange, som Kontaktrådet har anmodet om. Trafikstyrelsen har svaret, at det ikke er muligt at flytte 50 afgange, men det vil være muligt at flytte et mindre antal afgange og det anføres, at det vil være muligt at flytte ca. 15 afgange i den sejlplan som træder i kraft den 1. januar Kontaktrådet skal derfor tage stilling til, om man ønsker at flytte disse ca. 15 afgange. -9-

10 5. Transportministeriets rapport om analyse af rammevilkår for transport til og fra Bornholm Kontaktrådet Transportministeriet har offentliggjort rapporten Analyse af rammevilkår for transport til og fra Bornholm, februar Ministeriet anfører, at med dette oplæg sættes der fokus på, hvordan rammerne kan understøttes for en effektiv transportbetjening af Bornholm. Kontaktrådsekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Kontaktrådet 18. april 2012, pkt. 5: Til efterretning. Sagsfremstilling Rapporten er udarbejdet af Transportministeriet og har sit udspring i den tidligere transportministers besøg på Bornholm, herunder drøftelser med Hasle Refractories om de økonomiske meromkostninger til fragt, som er forbundet med at drive virksomhed på Bornholm. Transportministeriet har i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget gennemført en række interviews og møder med repræsentanter fra det bornholmske erhvervsliv. Rapporten har ikke været sendt i høring i Kontaktrådet eller BRK, hvorfor det ikke har været muligt at kommentere eller korrigere rapportens indhold eller konklusioner. Rapportens indhold Indledningsvis beskrives, hvilke transportmæssige udfordringer der, ifølge det bornholmske erhvervsliv og industri, er forbundet med at drive virksomhed på Bornholm. Efterfølgende redegøres der for Bornholms trafikbetjening i dag samt udviklingen i person- og godstrafikken til og fra Bornholm. Transportudfordringerne sammenfattes til: Uforudsigelighed i rammebetingelserne Omkostninger i forhold til transport til og fra øen Ubalance i godsstrømme til og fra øen Fleksibilitet i transportmulighederne til og fra øen Afgangstider for godstransport Et særligt kapitel i analysen beskriver Det bornholmske erhvervslivs styrker, hvor særlig turismeerhvervet, Bornholm som grøn ø, samt klyngesamarbejdet bliver fremhævet. -10-

11 Analysen afsluttes med at opliste følgende fem, mulige fokuspunkter for de kommende år: 1. Den nuværende kontrakt om færgebetjening af Bornholm udløber i Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm skal forberedes i god tid, Transportministeriet vil derfor i 2012 iværksætte et udredningsarbejde med deltagelse af repræsentanter fra Kontaktrådet om rammerne for den fremtidige færgebetjening. Udredningsarbejdet vil blandt andet omfatte spørgsmålet om den fremtidige tonnage, takststruktur, sejlplan samt organisationsmodel. Arbejdet færdiggøres inden udgangen af 2013 med henblik på drøftelse i forligskredsen Transportministeriet vil undersøge de fremadrettede økonomiske rammer for Rønne Lufthavn i lyset af behovet for gode luftfartsforbindelser til og fra øen. Rønne Lufthavn skal også i fremtiden være en lufthavn med god kvalitet. 2. Transportministeriet vil gennemføre en analyse af jernbanebetjening til Bornholm mellem København og Ystad, herunder som led i forberedelsen af den kommende kontrakt med DSB i 2015 og den nye model for færgebetjening i Transportkorridoren til og fra Bornholm via Sverige skal fungere så effektivt som muligt. Transportministeriet vil undersøge mulige barrierer for en effektiv og smidig afvikling af trafikken. 4. Transportministeriet vil i samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning på Bornholm iværksætte arbejdet med en trafikmodel for Bornholm inden for rammerne af den kommende landstrafikmodel. Det skal styrke grundlaget for at vurdere og analysere trafikbetjeningen af øen. Der henvises i øvrigt til denne dagsordens pkt. 3. Bilag: Rapport fra Transportministeriet -11-

12 6. Transithindringer over Sverige Kontaktrådet Formanden har haft møde om transithindringerne over Sverige med den ansvarlige minister på området, Minister for ligestilling og kirke og minister for nordisk samarbejde Manu Sareen. Kontaktrådsekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Kontaktrådet 18. april 2012, pkt. 6: Til efterretning. Sagsfremstilling På mødet blev drøftet en række af de eksisterende hindringer bl.a. transport af kæledyr, lig transport, højafgiftspligtige varer, pille pas, transport af jagtvåben, m.v. Bruttolisten omfatter ca. 70 hindringer og der er ikke sket væsentlige forbedringer gennem de senere år, om end transport af hunde og katte samt lig transport er blevet mindre besværlig. Såvel det danske Folketing som den svenske rigsdag skal medio april behandle en række grænsehindringer mellem de to lande og heri indgår også de bornholmske transithindringer over Sverige. Herudover blev det på mødet aftalt, at Manu Sareen vil adressere de særlige bornholmske transithindringer både overfor Folketinget, regeringen og sin svenske kollega og der er sendt en redegørelse til medlemmerne af Folketinget, hvori en række af de bornholmske transithindringer bliver behandlet, herunder: Medbringelse af hunde og katte i transit Toldkontrol og kropsvisitation Medicin (pillepas) Våben til jagt og konkurrencebrug Asylansøgere/personer fra ikke EU-lande Ligpas Heste til konkurrencebrug Højafgiftspligtige varer (spiritus, cigaretter etc) -12-

13 7. Cimbers aflysning af sidste afgang Kontaktrådet Som bekendt har CIMBER fjernet den sidste afgang fra Købehavn kl. 22:00, hvorfor sidste afgang fra København fremover bliver Den sene afgang, 22:00, fjernes i perioden 10. april til 29. juni og 20. august til 26. oktober. Kontaktrådsekretariatet indstiller, sagen til drøftelse. Kontaktrådet 18. april 2012, pkt. 7: Formanden vil drøfte sagen yderligere med Cimbers ledelse og med Transportministeren og andre relevante ministerier. Sagsfremstilling CIMBER har v. vicedirektør Jacob Krogsgaard oplyst, at der ikke længere er kommercielt grundlag for at opretholde den sene afgang fra København, idet denne afgang ikke har været benyttet i tilstrækkeligt omfang, hvorfor CIMBER har haft et ikke ubetydeligt tab netop på denne afgang. Det skyldes blandt andet at flyet dels står parkeret til næste morgens afgang og dels at besætningen skal have fortæring og overnatning. Fjernelsen af denne afgang har mødet kritik fra flere dele af det bornholmske samfund, herunder bl.a. erhvervslivet, idrætten og pendlerne. Fra BRK s side har der også været rette henvendelse til CIMBER og på mødet vil der blive orienteret om denne henvendelse. -13-

14 8. Evt. Kontaktrådet Kontaktrådet 8. december 2011, pkt. 8: Intet. -14-

REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Mandag den 10. marts 2014 kl. 16.30-18.00 i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Fonden for

Læs mere

Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm. Juni 2014

Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm. Juni 2014 Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm Juni 2014 Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm 4. Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm Rammerne for den fremtidige

Læs mere

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 11. december 2012...3 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko...3 4. Fremtidige

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 Faktuelt notat til Statsrevisorerne om DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad I. Indledning 1. På mødet den 24. januar 2007 anmodede

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo Erhvervsudvalget Referat Dato 11. august 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:07 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.11.2010 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag den 29. november 2010, kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april.

Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april. Rapport Morsø Kommune Ledelse & Organisation Mors 2020 Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april. 20. april 2015 1 Indhold

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 29. oktober 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

24.1.2012. 2. Adm. budgetvejledning og program for første budgetseminar (D) v/ Søren Lenau

24.1.2012. 2. Adm. budgetvejledning og program for første budgetseminar (D) v/ Søren Lenau CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 24.1.2012 Referat, møde nr. 71. Chefgruppens møde den 24.1.2012 kl. 8.30-13.00, Restaurant Fyrtøjet,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dato: 17.06.2010 J. nr.: 00-01-06-1-1 INIT.: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 25. juni 2010 kl. 15.00 17.00 Sted: Hovborg Kro, Hovborg Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere