Police. . Bygningen er opferrt i Der er 1 etage.. Tagetagen er udnyttet. . Der er 3 etager.. Tagetagen er udnyttet.. Der er kaelder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Police. . Bygningen er opferrt i 1929. . Der er 1 etage.. Tagetagen er udnyttet. . Der er 3 etager.. Tagetagen er udnyttet.. Der er kaelder."

Transkript

1 Police ALM. BRAND ~rhus H.H. Seedorffs S tre Arhus C Telefon Telefax Kundenr Policenr Bygningsforsi kring Dato 29. maj 2009 Side 1 af 5 Forsikringstager Ejerfor-Odinsvej 1-1 a-i b C/O Sandra Britz Odinsvej 1A Abyherj Policen trzeder i kraft den 15. maj Denne police erstatter en eventuel tidligere udstedt police. Policen er oprettet iferlge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring AIS. Oplysninger om det forsikrede Virksom hedsoplysninger Ejerforening. Forsikringssted Odinsvej 1 A, 8230 Abyhsj Matr.nr. 9 A0 Bygninger Bygning 1: Farvehandel Butik I Kzelder. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 96 m2. Der er 3 etager.. Tagetagen er udnyttet.. Der er kaelder. I ervrigt anvendes: 96 me ti1 kontorlmcadelokale, 96 m2 ti1 butik. Bygningen er opferrt i Bygningen er forsikret ti1 nyvzerdi. Der er 1 etage.. Tagetagen er udnyttet. Bygning 2: Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 11 me. Bygningen er opferrt i Bygningen er forsikret ti1 nyvzrdi. Der er 3 etager.. Tagetagen er udnyttet.. Der er kaelder. Bygning 3: Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 222 m2. Bygningen er opferrt i Bygningen er forsikret ti1 nyvzerdi Medforsikrede szrlige bygningerlanlzg Antal Garager optil40 me 1 Medforsikrede saerlige bygningerlanlzg er forsikret ti1 nyvzrdi. Alm. Brand AIS CVR-nr Hovedkontor: Midtermolen Kabenhavn 0 Telefon Alm. Brand Forsikring NS CVR-nr Alm. Brand Bank NS CVR-nr Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension NS CVR-nr Alm. Brand Pantebreve NS CVR-nr Alm. Brand Fomue NS CVR-nr Alm. Brand Finans AIS CVR-nr

2 Police Bygningsforsi kring Side 2 af 5 Forsikringen daekker Daekninger, der gaelder pr. bygning Brand inklusive el-skade Bygningskasko Glas Sanitet lnsekt og svamp Udvidet rarskade Restvaerdi Gaelder bygningsnr. Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Forsi kringssum Daekninger, der gaelder for hele policen Hus- og grundejeransvar Stikledning Forsi kringssum Medforsikrede saerlige bygningerlanlaeg Medforsikrede saerlige bygningertanl~g er alene omfattet af Brand og Bygningskasko. Selvrisiko Den generelle selvrisiko er pa Glas Sanitet 0 kr. 0 kr. 0 kr. Ved beregning af selvrisiko for Bygnings- og teller Erhvervsforsikring gaelder: Hvis samme forsikringsbegivenhed medfarer erstatningsudbetaling fra bade Bygnings- og Erhvervsforsikringen i Alm. Brand, fratraekker vi kun selvrisiko fra den police, der har den hajeste selvrisiko. Hvis samme forsikringsbegivenhed rammer forskellige forsikringssteder, vil der blive fratrukket den selvrisiko, der gzlder for hvert enkelt forsikringssted. Den generelle selvrisiko gzlder ikke for forsikring af beboelsesejendomme eller lokaler ti1 beboelse. Generelle oplysninger Forsikringsbetingelser For policen gaelder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme. lndeksering lndeksering sker hvert Ar i henhold ti1 betingelserne. lndeks Hovedforfald 1. januar. Betaling Policen betales helarligt pr. I. januar. Aftaleperiode Policen er oprettet for en 5-5rig aftaleperiode. Aftaleperioden udlaber den 31. december Alm. Brand AIS CVR-nr Hovedkontor: Midtermolen Kabenhavn 0 Telefon Alm. Brand Forsikring NS CVR-nr Alm. Brand Bank NS CVR-nr Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension AIS CVR-nr Alm. Brand Pantebreve NS CVR-nr Alm. Brand Formue NS CVR-nr Aim. Brand Finans AIS CVR-nr

3 Police Bygningsforsikring Side 3 af 5 Moms Er det muligt pi3 skadedagen at modregne moms og andre afgifter i regnskabet rned Skat, fastsaettes erstatningen uden moms og eventuelle andre afgifter. Sternpel Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens regler. Saerliae forhold Saerlige forhold der gaelder for hele policen Erhvewsrnaessig form31 i stuelkaelder For bygning bygningsnummer gaelder: Ved prisfasts~ttelsen har vi taget hajde for at stue ogleller kaelder ikke benyttes ti1 erhvervsm~ssig formi31. Administration, tilsyn og vedligeholdelse Ved prisfastsaettelsen har vi taget herjde for at administration, tilsyn og vedligeholdelse af ejendommen er udlagt ti1 administrator. Generelle besternrnelser Uanset betingelser nr. 4401, afsnit 10 gaelder ferlgende: Punkt 1. Risikoforandring og ejerskifte Bestemmelsen om, at Alm. Brand ved risikoforandring ogleller ejerskifte kan opsige forsikringen rned ajeblikkelig varsel gerres ikke gaeldende. Punkt 5. Opkraevning af praemie og afgifter Punkt 5.4. Gares ikke gaeldende. Punkt 7. Forsikringens varighed og opsigelse Punkt 7.4. gares ikke gaeldende men erstattes af: Efter anmeldt skade er begge parter berettiget ti1 - indtil 1 maned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden - skriftligt at opsige den del af forsikringen, der er skaderamt (dog ikke Bygningsforsikringens branddaekning) rned 14 dages varsel. Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en fleri3rig periode, kan kun ske mod efterbetaling af 20 % af den gaeldende i3rspraemie. Punkt 9. Tvister vedrarende forsikringsaftalen Forsikringstageren er endvidere berettiget ti1 - indtil 3 uger efter at vaere gjort bekendt rned en erstatningsans~ttelse - at forlange uoverensstemmelser herom endeligt afgjort ved voldgift. Forsikringstageren og Alm. Brand vaelger herefter inden 1 uge hver en voldgiftsmand. Voldgiftsmaendene vaelger en opmand, som i tilfaelde af uoverensstemmelser mellem voldgiftsmasndene traeffer afgarelse pi3 de punkter, hvorom der mi3tte vaere uenighed. Voldgiftsmaendene foretager erstatningsansaettelse i overensstemmelse rned forsikringens bestemmelser og afgiver skriftlig redegarelse for afgarelsen. Voldgiftsretten traeffer i ervrigt bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet rned voldgiften. Faellesbesternrnelser Uanset betingelser nr. 4401, afsnit 20 gaelder falgende: Punkt 4. Hvilke genstande er omfattet Alm. Brand AIS CVRnr. n Hovedkontor: Midtermolen Kcrbenhavn 0 Telefon Alm. Brand Forsikring N S CVR-nr Alrn. Brand Bank AIS CVR-nr Forsikringsselskabet Aim. Brand Liv og Pemion N S CVR-nr Alrn. Brand Pantebreve N S CVR-nr Alrn. Brand Formue AIS CVR-nr Alrn. Brand Finans AIS CVR-nr

4 Police Bygningsforsi kring Side 4 af 5 Punkt 4.1. Vindmaller er ikke omfattet af forsikringen. For sa vidt angar branddzekning, gares dette dog ikke gaeldende safremt policen indeholder oplysning om at der findes eksisterende vindmalle der er omfattet af forsi kringen. Punkt Uanset det anforte gglder at indvendig udsmy'kning og anden udsmykning af forsikringsstedet er daekket uden summaessig begraensning. Bygningskasko Uanset betingelser nr. 4401, afsnit 230 gaelder falgende: Punkt 2. Hvilke skader er daekket 2.1. Pludselig haendelse Punkt Gares ikke gaeldende. Begraensningen ved iskade som falge af alder, brug, taering, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse virker over et tidsrum og er derfor ikke omfattet af daekningeni gares ikke g~ldende for sa vidt angar sky- eller tabrudsskader. Punkt Gares ikke gaeldende, for sa vidt angar sky- og tabrud. Punkt 2.2. Udstrcdmning af vaesker Punkt Gares ikke gaeldende. Punkt 2.3. Frostspraengning Punkt Gares ikke gaeldende. Glas Uanset betingelser nr. 4401, afsnit 305, gaelder falgende: Punkt 1. Hvad omfatter daekningen Punkt 1.8. gares ikke gaeldende. Der er dzkning for glas i skilte inkl. ramme, men eksl. stander og fundament. lnsekt og svamp Uanset betingelser nr. 4401, afsnit 450 gaelder falgende: Punkt 2. Hvilke skader er daekket Punkt 2.7. Undtagelse af baldakiner gares ikke gaeldende. Punkt 2.9. Gares ikke gaeldende, for sa vidt anghr skade der stammer fra skade pa traefundamenter og traepilotering. Udvidet rcbrskade Uanset betingelser nr. 4401, afsnit 470 gzlder falgende: Punkt 2. Hvilke skader er daekket Punkt 2.1. Ved skjulte rar forsths ogsa varmevekslere som derfor er omfattet af d~kningen. Stikledning Uanset betingelser nr. 4401, afsnit 870 gaelder falgende: Punkt 2. Hvilke skader er daekket Alm. Brand AIS CVR-nr Hovedkontor: Midtermolen Ksbenhavn 0 Telefon Alm. Brand Forsikring NS CVR-nr Alm. Brand Bank NS CVR-nr Forsikringssekkabet Alm. Brand Liv og Pension NS CVR-nr Alm. Brand Pantebreve NS CVR-nr Alm. Brand Forrnue NS CVR-nr Alm. Brand Finans NS CVR-nr

5 Police Bygningsforsikring Side 5 af 5 Punkt Undtagelse af sivedraen, stophaner, og boringer gsres ikke gaeldende. Glas- og sanitetsdaekning Forsikringen omfatter udelukkende glas og sanitet i arealer benyttet til: beboelse Vedrerende brand og driftstab. Brandfarlige vzsker af fareklasse I og II ud over 200 liter tilsammen mh ikke forefindes. Vedrerende brand og driftstab. Udover emballage ma oplag af skumplast, skumgummi o.l., herunder msbler og gulvtzpper - alt ti1 videresalg - ikke forefindes i butiwlager. Saerlige forhold der gaelder for forsikringsstedet Odinsvej 1 A, 8230 Abyhsj Brand inklusive el-skade Klubvaerelser For bygning bygningsnummer gzlder: Ved prisfastszttelsen har vi taget hsjde for, at der ikke er klubvaerelser. Alm. Brand AIS CVR-nr Hovedkontor: Midtermolen Kebenhavn 0 Telefon Alrn. Brand Forsikring N S CVR-nr Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension NS CVR-nr Alrn. Brand Pantebreve A/S CVR-nr Alm Brand Fonnue NS CVR-nr Alm. Brand Finans NS CVR-nr

6 Bygningsforsikring Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

7 Generelle bestemmelser 4. Ud- og indflytning 1. Risikoforandring og ejerskifte Udvidet rsrskade Anmeldelse af skade Anden forsikring Hvad omfatter daekningen 18 4 Krigs-. jordskaelvs- og atomskade 1 2. Hvilke skader er daekket Opkraevning af praemie og afgifter 2 3. Hvordan beregnes erstatningen lndeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse... 2 Re~fvardi 8. Besigtigelse... : Tvister vedrarende forsikringsaftalen Lowalg Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba... 3 Faellesbestemmelser 1. Sikrede Geografisk omrade Forsikringsformer Hvilke genstande er omfattet Hvordan beregnes erstatningen Erstatningens anvendelse Erstatningens udbetaling Hvad omfatter daekningen Beregning af skadeprocent Hvordan beregnes erstatningen Hus- og grundejeransvar 1. HvornAr er man ansvarlig Sikrede Geografisk omrade Hvilket ansvar er daekket Daekningen omfatter ikke: Forsikringstid Daekningssum... Stikledning Brand inklusive el-skade 1. Hvad omfatter daekningen Hvad omfatter daekningen Hvilke skader er daekket Hvordan beregnes erstatningen Bygningskasko 1. Hvad omfatter daekningen Hvilke skader er daekket Vasketajsdaekning Nagledaekning Glaskeramiske kogeplader Hvordan beregnes erstatningen Glas 1. Hvad omfatter daekningen Hvilke skader er daekket Hvordan beregnes erstatningen Sanitet 1. Hvad omfatter daekningen Hvilke skader er daekket Hvordan beregnes erstatningen lnsekt og svamp 1. Hvad omfatter daekningen Hvilke skader er d~kket Hvordan beregnes erstatningen Hvilke skader er daekket Hvordan beregnes erstatningen Aldersnedskrivning '101. Bygningsfwsrkr~ng for Beboelsesepndwnrns

8 Side 1 af Risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand nar 1.l. der sker aendring ti1 anden virksomhed, end hvad der fremgar af policen 1.2. nar der nybygges eller sker aendring i bygningernes starrelse, indretning (herunder brandsektionering) eller anvendelse, dog er nybygning af eller forandringer i de ti1 ejendommen harende cykelskure, havestuer, carporte, garager og lignende automatisk meddzekket uden meddelelse ti1 Alm. Brand, hvis disse bygningers samlede bebyggede areal ikke overstiger 75 m2 pr. boligenhed. Dette gaelder tillige lejers bygningsindretninger i IejemAlet f.eks. skillevzegge, lofter og lignende, nar disse er opfart i overensstemmelse med gaeldende bygningsreglement og med forsikringstagers tilladelse der sker zendring af produktion ogleller oplagring 1.4. bygningernes tag aendres ti1 bladt tag (stra, rar eller halm) eller fra blerdt tag ti1 anden belaegning 1.5. der installeres fastbraendselsfyr, halmfyringsanlzeg eller andre energianlag 1.6. bestaende energianlag zndres - ogsa hvis frakoblede energianlaeg tages i anvendelse 1.7. ejendommen skifter ejer 1.8. der sker aendring i virksomhedens momsregistre-ringsforhold. Hvis Alm. Brand ikke far meddelelse, kan retten ti1 erstatning bortfalde helt eller delvist. NAr Alm. Brand har modtaget en sadan meddelelse, tages stilling ti1 om, og pa hvilke betingelser og ti1 hvilken praemie, forsikringen kan fortsaette. Uanset bestemmelsen i punkt 7 om forsikringens varighed og opsigelse kan Alm. Brand ved risikoforandring ogleller ejerskifte opsige forsikringen eller andre betingelser ogleller przmie med ajeblikkelig virkning. ' Underforsikring kan dog ikke gares gzldende i en skadesituation p.g.a. fejl i oplyste kvm., adresser, antal IejemAl mv. Til gengaeld kan Alm. Brand foretage praemieregulering som falge af disse fejl fra forsikringens ikrafttraedelse dog i maksimalt 2 Ar. SAfremt nogle bygninger, eller dele heraf, star ubenyttede I tomme over en periode, ydes dakning herfor som for bygninger og anlaeg i avrigt. 2. Anmeldelse af skade Alle skader, tab eller uheld, der kan medfare erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes ti1 Alm. Brand. OpstAet forurening eller mistanke herom skal ogsa hurtigst muligt anmeldes ti1 offentlige myndigheder. Tyveri eller haervaerk skal desuden hurtigst muligt anmeldes ti1 politiet. Sikrede har pligt ti1 - sa vidt muligt - at afvaerge eller begrzense skade. Alm. Brand har ret ti1 at foretage samme foranstaltninger. Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afvzerge eller begraense skaden. Undladelse af at efterkomme dette kan fa betydning for erstatningen. 3. Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at daekningen falder bort eller indskraenkes, hvis forsikring ogsa er tegnet i andet selskab, gaelder samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne vedrarer kun selskaberne, som betaler erstatningen i faellesskab. 4. Krigs-, jordskalvs- og atomskade Forsikringen daekker ikke skade, som er direkte eller indirekte falge af 4.1. krig, krigslignende forhold, neutralitetskr~nkelse, borgerkrig, oprclr eller borgerlige uroligheder 4.2. jordsk~lv eller andre naturforstyrrelser Bygningsforsikr~ng for Beboelseseendomrne

9 Side 2 af udlmning af atomenergi eller radioaktive krzfter. Uanset bestemmelsen i punkt 4.3. omfatter branddaekningen dog skade, som direkte eller indirekte er fori3rsaget af eller sker i forbindelse rned kernereaktioner, anvendt ti1 saedvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formsl, og anvendelsen heraf har vaeret forskriftsmaessig og ikke har sti3et i forbindelse rned rea ktor- eller acceleratordrift. 5. Opkravning af prarnie og afgifter 5.1. Przmien opkraves over giro eller betalingsservice rned tillzg af porto eller tilsvarende opkraevningsgebyr. Betales praemien ikke senest den pi3 opkrzvningen anferrte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm. Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdzkningen opherrer, hvis praemien ikke er betalt senest pi3 en ny anferrt betalingsdag. Erindringsskrivelsen vil vaere pi3lagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrzvningens sidste rettidige betalingsdag, ti1 betaling sker. Bygningsforsikringens branddaekning kan dog ikke bringes ti1 opherr pa grund af manglende praemiebetaling, og praemien inklusive renter, afgifter og gebyrer kan derfor inddrives ved udpantning. Ved udpantning pilaegges et omkostningsbelerb Stempelafgift ti1 staten berigtiges i henhold ti1 stempellovens regler og opkraeves sammen rned praemien Praemien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm. Brand er lovgivningsmaessigt forpligtet ti1 at opkraeve. Bidragene vil fremgi3 af praemieopkraevningen Alm. Brand er berettiget ti1 at opkraeve gebyrer ti1 daekning af de omkostninger, der er forbundet rned udbetalinger, udfaerdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkraevninger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse rned varetagelse af kundeforholdet. 6. lndeksregulering lndeksregulering sker i takt rned zndringer i Danmarks Statistiks pr. 15. maj offentliggjorte Byggeomkostningsindeks for boliger. lndeksreguleringen finder sted i det efterferlgende kalenderar efter nedensti3ende retningslinjer, medmindre andet fremgar af policen eller betingelserne Praemien reguleres fra ferrstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbelerb og selvrisici reguleres fra 1. januar. Opherrer udgivelsen af, eller aendres beregningsmetoden for det anferrte indeks, kan Alm. Brand fortsaette reguleringen i overensstemmelse rned et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks. 7. Forsikringens varighed og opsigelse 7.1. Forsikring, der er tegnet for en l-arig periode (se policen), er fortlerbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges rned mindst 1 mi3neds varsel ti1 en hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udlerb Forsikring, der er tegnet for en fleri3rig periode (se policen), er fortlerbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges rned mindst 1 mi3neds varsel ti1 den flersrige periodes udlerb Alm. Brand kan aendre betingelser ogleller przmie rned 1 mi3neds varsel. Forsikringstageren er berettiget ti1 skriftligt at opsige forsikringen rned 14 dages varsel ti1 zndringsdagen, ni3r aendringen er ti1 ugunst for forsikringstageren. Bygningsforsikringens branddaekning kan ikke opsiges, medmindre ejendommen er ubehzftet, de tinglyste panthavere giver samtykke, eller det skriftligt godtgerres, at ejendommen - uden forringelse af panthaveres rettigheder - fra opherrsdagen er forsikret i andet forsikringsselskab rned koncession ti1 tegning af bygningsbrandforsikring. De ti1 enhver tid gaeldende gebyrer kan ses pi3 k, ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse ti1 Alm. Brand Bygningsfwsikring for Beboelsese,endomme

10 Side 3 af Fra anmeldelse af skade og indtil 1 maned efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden er begge parter berettiget ti1 skriftligt at opsige forsikringen, (dog ikke Bygningsforsikringens branddzkning) med 14 dages varsel. Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en flerarig periode, kan kun ske mod efterbetaling af 20 % af den g~ldende Arspr~mie For bygning, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan forsikringen skriftligt opsiges af Alm. Brand med ajeblikkelig virkning. 1 forhold ti1 eventuelle panthavere oph~rer Bygningsforsikringens brandd~kning farst med 14 dages varsel. 8. Besigtigelse Alm. Brand har ti1 enhver tid ret ti1 at lade det forsikrede besigtige. 9. Tvister vedrerende forsikringsaftalen Tvister vedrarende forsikringsaftalen afgares efter dansk ret ved danske domstole. 10. Lovvalg For forsikringen gelder i avrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. 11. Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de ti1 enhver tid vzrende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand AIS-koncernen, der ind tegner skadesforsikringer. lndtraeden som medlem af foreningen sker automatisk, nar den naevnte betingelse er opfyldt. Foreningens form31 er defineret i vedtegten. Foreningens medlemmer haefter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede ti1 at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger ti1 foreningen. I cavrigt henvises ti1 foreningens vedtzegt, som ti1 enhver tid udleveres ti1 foreningens med!emmer efter forlangende.

11 Side 4 af 23 I. Sikrede 4. Hvilke genstande er omfattet 1.l. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdaekning, bestyrelsesansvar inklusive underslaebsdaekning samt foreningsretshjalpsdaekning, se dog betingelsernes afsnit 850, 940 og Entreprenarer under ny-, om- og tilbygning samt reparati-ons- og vedligeholdelsesarbejder ph branddaekningen, bygningskaskodzkningen (alene for sh vidt anghr storm-skader), samt all risksdaekningen for mindre byggeprojek-ter, hvis forsikringen omfatter disse dzkninger. 2. Geografisk omr5de Forsikringen daekker ph de forsikringssteder, der fremgar af policen. 3. Forsikringsformer Forsikringen kan tegnes efter nedennaevnte former: 3.1. Nyvaerdi Ved denne form er det forsikrede dzkket efter nyvaerdi-princippet 4.1. Forsikringen omfatter - i det omfang det fremghr af policen - de ph forsikringsstedet beliggende bygninger inklu-sive fundament indtil 1 m under jordlinie, kzldergulv eller anden bund. Ramper og fritsthende skorstene betragtes i denne sam-menhzng som selvst~ndige bygninger. De ti1 ejendommen harende cykelskure, havestuer, car-porte, garager og lignende - uanset om disse fremghr af policen eller ej - hvis disse bygningers samlede bebyggede areal ikke overstiger 75 m2 pr. bolig-enhed. Vindmaller er ikke omfattet af forsikringen. Forsikringen omfatter endvidere: 4.1.l. Faste el-installationer, herunder stik-, gruppe- og ho-vedledninger, hoved- og undertavler, kraftinstallatio-ner frem ti1 styretavler, respektive motorvzrn, ly-sinstallationer inklusive lysarmaturer monteret direkte pa bygningsdele (men ikke r0r, perer, lysreklamer og lysskilte). Faste svagstre~msinstallationer, herunder ATS-ICTS-anlaeg, bred bands-, telefon- og hybridnetsanlzg, IT-netvzrk (men ikke PC-udstyr og software der benyt-tes ti1 styring af disse anl~g/netv~rk) samt styrings-anlzg og elektronisk udstyr i vaskerier, f.eks. beta-lingssystemer og automater risiko Ved denne form er det forsikrede dzkket efter nyvzrdi-princippet med ind ti1 en af forsikringstageren fastsat sum Sumforsikring Ved denne form er det forsikrede daekket med dets dags-vaerdi med indtil en af forsikringstageren fastsat sum. Underforsikring kan gores gaeldende Fast bygningstilbehor, faste bygningsdele og faste installationer af saedvanlig, men ikke erhvervsmaessig karakter, herunder gas- og vandinstallationer, rum-temperatur- og rumventilationsanlzg, elevatorer, va-skeanlaeg, hhrde hvidevarer samt baldakiner, og fa-ste overdaekninger Nedrivning Stikledninger, sanitets- og kloakanlaeg af saedvanlig, Ved denne form er det forsikrede dzkket med indtil en men ikke erhvervsmzessig karakter samt af forsikringstageren fastsat sum, beregnet ti1 grund-vandspumper. nedrivning Uforsikret Ved denne form er der ingen forsikringsdaekning. Se i avrigt punkt 5. Hvordan beregnes erstatningen Gulvbelaegning (herunder taeppe), der enten er limet fast ti1 et underlag eller er lagt pa et underlag, der ik-ke kan betragtes som fzrdigt gulv. Faste anlaeg ti1 brandmassig sikring af bygning eller afsnit deraf samt civilforsvarsmaterie Bygntngsforsikr~ng for Bebmlseseandomrne

12 Side 5 af Flagstaenger, antenner ti1 ikke-erhvervsmaessig brug, gardbelaegninger og udvendig belysning (men - ikke ror, perer, lysreklamer og lyss kilte), have- og I~mu-re, hegn (ikke levende), plankevaerker, nedstabte sv~lmmebassiner samt th- og facadeure Vaegmalerier, relieffer og udsinykning pa og i byg-ning, samt anden udsmykning af forsikringsstedet for den handvaerksmaessige vaerdi samt, i alt rned indtil kr. (basis 2007) Legehuse, klatrestativer mv. pa faellesarealer, have-anlaeg, haveskulpturer og lignende samt levende hegn rned indtil kr. (basis 2007). Erstatning for traeer, buske og andre planter betales kun rned omkostninger ti1 nyplantning af ikke over 4 ar gamle vaekster. Erstatningspligten er betinget af, at istandsazttelse finder sted Lejede affaldscontainere rned indtil kr. (basis 2007). 4.1.I 0. Kontorinventar, herunder administrative EDB-anlaeg, PC-udstyr (med tilharende software) der benyttes ti1 styring af de under punkt 4.1.I. omfattede installatio-ner, almindeligt inventar i beboerlokaler, herunder TV- og videoudstyr samt musikanlaeg rned tilharende hajttalere - dog ikke lersore i klubv~rel-ser/ungdomsboliger - materialer, vaerktaj, redskaber samt andet tilbehar, sorn saedvanligt bruges i driften af ejendommen, og sorn tilharer forsikringstageren, eller sorn denne baerer risikoen for rned indtil kr. (basis 2007). Rede penge, pengerepr~sentativer, vaerdipapirer, manuskripter og dokumenter alt tilharende forsik-ringstageren og beroende pa forsikringsstedet. Alm. Brands erstatningspligt er begraenset til: kr. (indeksreguleres ikke) i aflast penge-skab eller -boks, svarende ti1 sikringsskab i rad klasse, eller tilsvarende kvalitet i klassificeret vaerdiopbevaringsenhed, jfr. F&Ps sikringskata-log. Forsikringen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller -boks sket ved benyttelse af koden eller noglerne her-ti/, for sa vidt disse har v ~ret efiertadt i de lokaler, sorn benyttes ti1 kontor og/eller benyttes ti1 opbeva-ring af pengeskab/pengeboks. Udgifter ti1 genfremstilling af kartoteker, forretnings-bager, administrative EDB-programmer og data samt igangvaerende skriftlige arbejder rned indtil kr. (basis 2007). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted. Fslgende skader er omfattet af daekningen: 4.1.I 0.1. Brand mv. jf. afsnit I 0.2. Vandskade jf. afsnit 230, punkt. 2.1 (alene for sa vidt angar voldsomt sky- og tabrud samt storm) og punkt 2.2 (udstramning af vaesker) lndbrudstyveri samt haervaerk i forbindelse rned indbrudstyveri eller forsag herpa. lndbrudstyveri foreligger, nar tyven har skaffet adgang ti1 forsvarligt aflast bygning, lokale, vae-relse eller lofts- og kaelderrum, og der forefindes synlige tegn pa voldeligt opbrud. 4.1.I 0.4. Ran og raveri af rede penge pa forsikringsstedet samt under transport rned indtil kr. (indeksreguleres ikke). Ved ran forstas tyveri sket Abenlyst uden an-vendelse af vold og bemaerket af sikrede eller andre i gerningsajeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der gares anskrig ajeblikkeligt ef-ter ranet. Ved raveri forstas tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om ajeblikkelig anvendelse af vold. Tyveri- og vandskadedaekningen omfatter alene gen-stande, sorn beror i bygning. Helt eller delvis Abne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenh~ng ikke sorn bygning kr. (indeksreguleres ikke), der ikke beror i pengeskab eller boks Bygningsforsikring tor Baboelsese.pndomme -

13 Side 6 af I 1 Ny-, om- og tilbygning samt reparations- og vedligeholdel-sesarbejder (mindre byggeprojekter),, uden forudghende anmeldelse. Alm. Brand skal dog efterfalgende have be-sked, jf. afsnit 10, punkt 1. Materialer og genstande, der er fabrikeret eller ssdvanlig-vis anskaffes ti1 anvendelse i mere end en entreprise og ssledes ikke indgdr i den totale entreprisesum rned den fulde u~rdi, herunder motordrevne karetrajer, og/eller andet entreprenarmateriel samt skure, vsrktraj, stilladser el-ler lignende, er ikke omfatfet. Det er en forudsaetning for forsikringens dzkning, at det enkelte mindre byggeprojekt ikke overstiger kr. eksklusive moms (indeksreguleres ikke) i samlet budgette-ret entreprisesum (inklusive alle ydelser samt materialer, som er bestemt ti1 indfajelse i bygning). Saerlig selvrisiko for brand- og eksplosionsskader, der skyldes varmt arbejde. For brand- og eksplosionsskader der skyldes varmt arbejde, gaelder en saerlig selvrisiko pa kr. (indeksre-guleres ikke). Varmt arbejde er her defineret som tagdaekning, svejs-ning, skaerebraending, vinkelslibning, lodning, tarring, op-varmning og andet varmt arbejde rned varmeudviklende vaerktajer. Der skal ikke betales saerlig selvrisiko, hvis - sikrede kan godtgare, at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10, ogteller sikrede kan dokumentere, at de handv~rkere, der udfar-te det varme arbejde, havde gennemfart kursus i varmt arbejde. Kurset skal vere eller svare ti1 certifikatuddannel-se i Varmt Arbejde, gennemfart af Dansk Brand- og Sik-ringsteknisk Institut. 5. Hvordan beregnes erstatningen 5.1. Skade pa bygning opgares ti1 det belab, som efter priser-ne pa skadedagen vil medgh ti1 istandsaettelse eller gen-opfarelse af det beskadigede rned samme byggemhde, ph samme sted og ti1 samme anvendelse (nyv~rdi). 5.1.I. Ved nyvaerdiforsikring ansaettes erstatningen ti1 skadens belab, idet der dog foretages fradrag for alder, brug og mangelfuld vedligeholdelse, nar vaerdiforrin-gelsen umiddelbart far skaden overstiger 30 % af ny-v~rdien Ved 1. riskoforsikring ansaettes erstatningen ti1 skadens belab, idet der dog foretages fradrag for alder, brug og mangelfuld vedligeholdelse, nhr vaerdiforrin-gelsen umiddelbart far skaden overstiger 30 % af ny-v~rdien. Forsikringssummen inklusive senere regulering er averste grznse for erstatningen Ved sumforsikring ansaettes erstatningen ti1 skadens belab rned fradrag for vzrdiforringelse som falge af alder, brug og mangelfuld vedligeholdelse. Er forsikringssummen inklusive senere regulering la-vere end nyv~rdien af de forsikrede genstande rned de anfarte fradrag, foretages reduktion i erstatningen som falge af underforsikring Ved prisansztteisen kan der ikke benyttes priser for dyre-re materialer og genstande end de beskadigede og hajst priser for materialer, genstande og byggemetoder, der er gaengse pa skadedagen. Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og resterende genstande er ikke omfattet af forsikringen. Den saerlige selvrisiko vil ikke blive gjort gzeldende over for forsikringstageren, men over for den entreprenar, der forvolder skaden Under forudsztning af, at istandszttelse eller genopfarel-se pa samme sted og ti1 samme anvendelse finder sted uden unadig forsinkelse, reguleres erstatningen i overens-stemmelse rned udviklingen i byggepriserne inden for en normal byggeperiode. Den samlede erstatning kan ikke overstige de faktiske byggeomkostninger.

14 Side 7 af For bygning, sorn far skaden var bestemt ti1 nedrivning, anszettes erstatningen ti1 materialevaerdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger. Var nedrivningen ikke umiddelbart foresthende, betales erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige erstatningen for en tilsvarende bygning bestemf ti1 varig forbliven For bygning, der henligger forladt, anszettes erstatningen med fradrag for vaerdiforringelse sorn falge af alder, brug, mangelfuld vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. 6. Erstatningens anvendelse 6.1. Erstatningen skal normalt anvendes ti1 istandsaettelse eller genopfarelse af det beskadigede pa samme sted og ti1 samme anvendelse Anvendes erstatningen ikke ti1 istandszettelse eller genop-ferrelse pa samme sted og ti1 samme anvendelse, foreta-ges fradrag for vzerdiforringelse sorn ferlge af alder, brug, mangelfuld vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes handelsvaerdi ph skadedagen Uanset bestemmelsen i punkt 6.1. kan erstatningen an-vendes ti1 nyopfarelse af byggeri ti1 samme anvendelse pi3 en anden ejendom, sorn ejes af forsikringstageren og er beliggende i Danmark. Det er en betingelse for anvendelse af erstatningen, pa en anden ejendom, at den beskadige bygning er i brug pa skadedatoen der foreligger tilladelse ti1 flytning af erstatningen fra samtlige ejendommens panthavere. Eventuelle forragede omkostninger sorn fralge af, at genop-frarelse ikke sker samme sted, erstattes ikke Et erstatningsbel~b kan alene gsres ti1 genstand for arrest eller udlzeg sammen med ejendommen. 7. Erstatningens udbetaling Erstatningen forfalder ti1 betaling, nhr 7.1. der er fart bevis for erstatningens anvendelse 7.2. det offentliges eventuelle undersergelse i anledning af skaden er afsluttet, og eventuel optaget politirapport er modtaget af Alm. Brand 7.3. de nerdvendige dokumenter for eventuel udbetaling ti1 fri rhdighed eller flytning af erstatningen er Alm. Brand i hzende. Ved anscbgning om udbetaling ti1 fri rhdighed (se punkt 6.2.) eller ti1 flytning af erstatningen (se punkt 6.3.) vil det i almindelighed vaere phkrzevet, at der indsendes tingbogs-attest for den beskadigede ejendom og samtykkeerklaerin-ger ti1 det ansagte fra ejendommens eventuelle panthave-re. Erstatningen bortfalder i det omfang, der ikke inden 5 hr fra skadedagen er fart bevis for, at erstatningen er anvendt sorn anfart i punkt Erstatning for falgeudgifter 8.1. I forbindelse med en skade, der er dzekket af denne forsik-ring, erstattes endvidere 8.1.I. genstande, der stjaeles eller ph anden made bort-kommer under en forsikringsbegivenhed skade pa de forsikrede genstande ved slukning eller anden forsvarlig foranstaltning, sorn under en forsik-ringsbegivenhed uddares for at begrzense skadens omfang rimelige og nerdvendige udgifter ti1 redning og beva-ring rimelige og nadvendige udgifter ti fjernelse, deponering og destruktion af sluk-ningsvand og effekter anvendt ved skadebe-kzempelse Bygningsforsikring for Beboelsese~endmme

15 Side 8 af oprydning efter en forsikringsbegivenhed, her-under fjernelse, deponering og destruktion af, forsikrede genstande. Forsikringen d~kker ikke udgifter ti/ rensning, fjernel-se, opbevaring eller anden s~rlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende rniura, uanset om sd-danne foranstaltninger mdtte vere nradvendiggjort af en af forsik~ingen omfattet forsikringsbegivenhed. Dzkningen i henhold ti1 punkt ydes pa 1. risi-kobasis og er begrznset ti1 20 % af de forsikrede bygningers ny-idagsvzrdi, dog mindst kr. (basis 2007) og hajst kr. (basis 2007). Ved sumforsikring og 1. risikoforsikring betales udgifter fra punkt 8.1.I., og alene inden for forsikrings-summen Anvendelige bygningsrester Er offentlige myndigheders krav ti1 hinder for istand-szttelse af en beskadiget bygning, dzkker forsikrin-gen vzrdien af anvendelige bygningsrester, under forudsztning af at bygningen er beskadiget mindst 50 %. Erstatningspligten er betinget af, at kravet er stillet far skadedagen, samt at dispensation fra bestemmelser-ne ikke har kunnet opnas. For erstatningen for anvendelige bygningsrester gzlder samme regler sorn for den egentlige skadeerstat-ning. Den vzrdi, bygningsresterne matte have ti1 anden anvendelse, fradrages i den ansatte erstatning Forsikringen dzkker tillige omkostninger ti1 nedriv-ning og fjernelse af disse anvendelige bygningsre-ster Loviiggerrelseserstatning for bygning Forsikringen daekker de foragede byggeomkostnin-ger - regnet efter priserne pa skadedagen - der er forbundet med at opfylde krav (bedre isolering, dob-belte ruder, kraftigere tagkonstruktion og lignende), sorn byggemyndighederne i medfar af byggelovgiv-ningens bestemmelser stiller ved istands~ttels eller genopfarelse af den beskadigede bygning ti1 samme anvendelse, i samme skikkelse og pa najagtigt sam-me sted. Erstatningspligten er betinget af, at de foragede byg-geomkostninger vedrarer de bygningsdele, for hvilke der betales erstatning, samt at dispensation fra be-stemmelserne ikke har kunnet opnas. Forsikringen dekker ikke forragede byggeomkostnin-ger, ndr verdiforringelsen af den pdg~ldende byg-ning sorn ferlge af alder, brug og mangelfuld vedlige-holdelse overstiger 30 % af nyvzrdien. Omkostninger ti1 gennemfarelse af krav, sorn er eller kunne vzre stillet far skaden, er ikke omfattet af for-sikringen Lovliggarelseserstatningen kan ikke overstige 10 % af bygningens nyvzrdi pa skadedagen. Ved sumforsikring kan lovliggarelseserstatningen ik-ke overstige 10 % af bygningens forsikringssum in-klusive senere regulering. Ved 1. risikoforsikring kan lovliggarelseserstatningen ikke overstige 10 % af bygningens forsikringssum in-klusive senere regulering. Ved 1. risikoforsikring kan 1ovliggarelseserstatningen tilsammen med den egentlige skadeerstatning ikke overstige forsikringssummen inklusive senere regule-ring Skadeerstatningen anses sorn anvendt far lovligga-relseserstatningen. Lovliggplrelseserstatning, sorn ikke anvendes i for-bindelse med istandszttelse eller genopfarelse, bort-falder Huslejetab Er ejendommen helt eller delvis uanvendelig sorn falge af en af Bygningsforsikringen omfattet skade, erstattes end-videre Lovliggarelseserstatning for bygning dokumenteret tab af lejeindtzgt udgifter ti1 leje af lokaler, svarende ti1 de lokaler, sorn sikrede selv benytter ti1 beboelse og kontor. Erstatningen betales pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr. (basis 2007) i indtil 1 maned efter skadens udbedring, dog hajst i 12 maneder fra skadedagen.

16 Side 9 af 23 Bliver en beskadiget bygning ikke istandsat eller genopferrt pzi samme sted og ti1 samme anvendelse, betales alene erstatning for det tidsrum, der ville medgh. ti1 at s~ette det beskadigede i samme stand som far skaden. Sikrede har pligt ti1 at sarge for, at skaden udbedres hur-tigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indflydelse p&, betales det denled forragede tab ikke Bistand ved skadeopgsrelsen og byggeadministration Forsikringen d~kker nadvendige udgifter ti1 bistand ved skadeopgerrelsen samt byggeadministration i forbindelse med reparation/nyopfareise. Erstatning udbetales kun ph grundlag af faktura og kan af den opgjorte erstatning herjst andrage 5 % Bygningsfwsikring for Beboelses~,endwnme

17 Side 10 af Hvad omfatter dakningen Dzkningen omfatter - i det omfang det fremgar af policen - ejendommens bygninger med sedvanligt tilbehor, sorn anfort i afsnit 20, punkt Hvilke skader er daekket Den direkte skade pa det forsikrede ved 2.1. lldsvilde (brand) bortset fra 2.1.I. skade ved svidning, forkulning, ovemphedning eller smeltning sorn ikke er en falge af ildsvsde (brand) El-skade Lynnedslag, kortslutning, oversp~nding, induktion, sp~ndingsudsving og statisk elektricitet. Bortset fra skade, sorn omfattes af garanti skade, sorn omfattes af sentice- eller vedligeholdelsesabonnement skade, sorn fralge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk radel~eggelse skade, sorn fnlge af alder, brug, t~ring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse 2.3. Eksplosion Ved eksplosion forstas en momentan forlsbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles sterk varme, og indtr~ffer en voldsom rumfangsforsgelse af de reagerende stoffer Pludselig tilsodning Pludselig tilsodning fra forskriftsm~ssigt indrettet ankg ti1 rumopvarmning eller elektriske apparater. ' 2.5. Spraengning Sprzengning (ikke sanderrivning af andre Srsager) af dampkedler, autoklaver og bageovne. Ved spr~ngning forstas en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel 2.6. Tsrkogning Tsrkogning af forskriftsm~ssigt indrettede og opstillede kedler, hvor mindst 50 procent af den indfyrede effekt anvendes ti1 rumopvarming Nedstyrtning af luftfartsjer Nedstyrtning af luftfartsjer eller dele derfra Tab eller bortkomst af forsikrede genstande Tab eller bortkomst af forsikrede genstande ved skade sorn naevnt i punkt 2.1. ti Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgrares, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5.

18 Side 11 af Hvad omfatter dakningen Daekningen omfatter - i det omfang det fremgar af policen -. ejendommens bygninger med saedvanligt tilbehar, sorn anfart i afsnit 20, punkt 4.1.I. ti og 4.1.I Hvilke skader er daekket Den direkte skade pa det forsikrede ved 2.1. Pludselig haendelse Ved pludselig haendelse forstas i denne sammenhaeng haendelse, hvor savel selve skaden sorn dens Arsag og virkning er samtidig. Skader der sker over et tidsrum og ikke pd et tidspunkt regnes ikke sorn pludselig h~ndelse. Som pludselig haendelse forsths tillige storm (nar vindstyr-ken er 8 eller derover, svarende ti1 minimum 17,2 mlsek), voldsomt sky- eller tabrud, hvor vandet ikke kan fa normal t aflab og derfor oversvammer forsikringsstedet samt PA-karsel og haervaerk. Skade sorn fdge af alder, brug, taxing, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse virker over et tidsrum og er derfor ikke omfattet af d~kningen. Ved enhver haervaerksskade gaelder en selvrisiko pa kr. (basis 2007). Selvrisikoen gaelder dog ikke ved haer-vaerksskader i forbindelse med indbrudstyveri eller forsag herp3. Bortset fra 2.1.l. skade d~kket eller undtaget i afsnit 100 (brand) skade, sorn omfattes af garanti skade sorn fcllge af byggefejl, herunder fejlkonstrukti-on, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade sorn ferlge af oversvclmmelse fra hav, fjord, s0 eller vandl0 b skade ved opstigning af vand fra aflclbsledninger, medmindre arsagen er voldsomt sky- eller tabrud skade sorn fcllge af nedbar, der tr~nger gennem ut~theder og dbninger, medmindre skaden er en umiddelbar falge af en af forsikringen daekket skade pa bygning skade ved tyveri eller forsag herpd pa bygning, der henligger ubenyttet eller forladt skade ved h ~tv~rk pd bygninger, der henligger ubenyttet eller forladt tyveri af eller hztv~rk pa genstande, der ikke er an-bragt pd deres blivende plads pdregnelige skader, herunder dagligdagens alminde-lige h~ndelser sdsom ridser, skrammer, tilsmudsning eller lignende skade pd boblehaller eller andre teltagtige konstrukti-oner skade sorn kan henf~res ti1 igangv~rende byggear-bejder (ny-, om- og tilbygninger samt reparation) Dog daekkes skade sorn falge af storm, skypumpe, sky- og tabrud, tyveri og haervaerk i forbindelse her-med, pakarsel, vaeltede og nedstyrtede genstande skade pa bev~gelige markiser af stof eller plastfolie, solafsk~rmninger, udvendige skilte, projektraranl~eg og enhver fundering af t r ~ skade pa glas eller erstatningsmateriale herfor samt spejle og sanitet Dog daekkes tagplader af erstatningsmaterialer for glas og uoplukkelige ovenlys skade pd tild~kninger ti1 svermmebassiner skade pa haveanl~g, haveskulpturer og lignende, medmindre skaden er en falge af en af daekningen omfattet skade pa bygning herunder skade pa nabo-bygning. Erstatningspligten er betinget af, at istandsaettelse finder sted Udstrermning af vaesker

19 Side 12 af 23 Tilfaeldig udstramning (ikke udsivning eller dryp) af vand, olie eller kerlevaeske fra raranlaeg og dertil knyttede instal-lationer, herunder kale- og fryseanlaeg,. akvarier, samt vandsenge. Ved tilfaeldigt i forhold ti1 boligen udefra kom-mende stramsvigt daekkes tillige vandskade pa bygning sorn falge af vand fra kale-lfryseskabe og frysekummer. Bortset fra skade sorn falge af vand fra tagrender eller nedlabs-rar fra tagfladeafi/anding skade, sorn omfattes af garanti skade pa selve installationen sorn falge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejl-montering skade pd selve installationen, nar drsagen er alder, brug og &ring skade ved opstigning af vand fra aflabsledninger skade sorn falge af frost, medmindre Arsagen er til-faeldig svigtende varmeforsyningg skade opstaet under pdfyldning af eller aftapning fra olieanl~g, kale- og fryseanl~g, svammebassiner, akvarier samt vandsenge skade pa haveanl~g, haveskulpturer og lignende, medmindre skaden er en falge af en af d~kningen omfattet skade pd bygning herunder skade pa nabo-bygning. Erstatningspligten er betinget af, at istandsaettelse finder sted skade pa gulv under vandsenge sorn falge af kondens og anden fugt, der opst3r under almindelig brug Frostspraengning Frostspraengning af raranlaeg i bygning ti1 vand- og sani-tetsinstallationer, centralvarme- og varmtvandsanlaeg in-klusive kedler, beholdere, pumper, malere, radiatorer, wc-kummer og cisterner, n3r Arsagen er tilfaeldigt svigtende varmeforsyning samt frostspraengning af raranlaeg i jord, der tilfarer vand ti1 bygning. Nedlabsrar og tagrender betragtes i denne sammenhaeng ikke sorn raranlaeg. Bortset fra skade sorn omfattes af garanti skade pa selve anl~gget sorn falge af byggefejl, her-under fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmonte-ring skade i utilstr~kkeligt opvarmet bygning eller rum udgifter ti1 optaning skade pa selve anl~gget, ndr Arsagen er alder brug eller t~ring skade pa haveanl~g, haveskulpturer og lignende, medmindre skaden er en falge af en af d~kningen omfattet skade pd bygning herunder skade pd nabo-bygning. Erstatningspligten er betinget af, at istandsaettelse finder sted Snetryk Snetryk, nar sneen skrider eller bliver sa tung, at taget ik-ke kan baere. Bortset fra skade sorn omfattes af garanti skade sorn falge af byggefejl, herunder fejlkonstrukti-on, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade sorn falge af nedbar, der tr~nger gennem ut~theder og Bbninger, medmindre skaden er en umiddelbar falge af en af forsikringen daekket skade p3 bygning Bygningsfwsikring f a Beboelsese~endomme

20 Side 13 af skade p8 boblehaller eller andre teltagtige konstrukti-oner skade p8 bevzgelige markiser af stof eller plastfolie, solafskermninger, udvendige skilte, projektraranlzg og enhver fundering af trz skade p8 glas eller erstatningsmateriale herfor samt spejle og sanitet Dog daekkes tagplader af erstatningsmaterialer for glas og uoplukkelige ovenlys skade p8 tildzkninger ti1 svermmebassin skade p8 haveanlzg, haveskulpturer og lignende, medmindre skaden er en fslge af en af daekningen omfattet skade pa bygning herunder skade pa nabo-bygning. Erstatningspligten er betinget af, at istandsaettelse finder sted Udsivning fra skjulte rsr Udsivning af vand eller olie fra skjulte rsr. Ved skjulte rsr forstas rsr, der er indstabt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekaelder, i vaegge, skunkrum eller lignende, men ikke kedler, beholdere og tanke samt r0r i disse. Bortset fra skade, som skyldes opstigning af grund- eller kloak-vand eller vand fra tagrender eller nedlrabsrrar fra tag-tladeafvanding skade som ferige af frost, medmindre Arsagen er til-faeldig svigtende varmeforsyning udgifter ti1 reparation af rerranlzg, herunder tzrede r0r udgifter ti1 konstatering af skaden (sporing) foranstaltninger ti1 forebyggelse af utztheder i skjulte r0r svampeskade Dsrspraengning Darspraengning forvoldt af politi, braendvaesen, ambulancefolk eller lignende myndighed for at komme ind i bo-liglbygning. Endvidere daekkes udgifter ti1 midlertidig reparati-onlaflukning af den beskadigede dsr. Bortset fra skade som ferlge af husspektakler Dsdsfald Dsdsfald i en bolig, som nsdvendiggrar en saerlig rengpr-ring eller udskiftning af bygningsdele. Alm. Brands erstatningspligt er begraenset ti kr. (basis 2007). 3. Vasketajsdakning 3.1. Hvad omfatter daekningen Daekningen er udvidet ti1 at dzkke beskadigelse af taj - tilhsrende ejendommens beboere - i maskiner, beroende i faelles vaskerum, nar skaden er en pludselig og uforudset falge af en dokumenteret fejl i maskinen Hvordan beregnes erstatningen Alm. Brands erstatningspligt er begraenset ti kr. pr. skade (basis 2007). Enhver skade opgsres pa grundlag af vasketrajets nyvaerdi, med fradrag af slid, alder, mode eller andre omstaendigheder. Det er en betingelse, at det beskadigede vasketaj ikke de-strueres, far Alm. Brand har givet sit samtykke. Det er endvidere en betingelse, at der ved enhver skade indsendes reparationsfaktura for skaden pa den skadevoldende maskine. Daekningen gzlder kun i det omfang, eventuel skade ikke er daekket ved anden forsikring, hvilket Alm. Brand har ta-get hensyn ti1 ved praemieberegningen. Ved enhver skade gaelder en selvrisiko pa 574 kr. (basis 2007). 4. Nagledaekning 4.1. Daekningen omfatter rimelige udgifter ti1 omstil-lingludskiftning af lase og genfremstilling af nagler, nar nragler er gaet tabt som fslge af:

21 Side 14 af I. ind brudstyveri pa forsikringsstedet, lndbrudstyeri foreligger nar tyven har skaffet adgang ti1 forsvarligt aflast bygning, lokale, vaerelse eller lofts- og kaelderrum, og der forefindes synlige tegn pa vol-deligt opbrud ran eller rtbveri. Ved ran forstas tyveri sket Abenlyst uden anvendelse af vold og bem~rket af sikrede eller andre i ger-ningssjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der gsres anskrig sjeblikkeligt efter ranet. Ved rsveri forstas tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om sjeblikkelig anvendelse af vold Forsikrede genstande: LAse og nsgler (herunder hoved- og systemnsgler) ti1 faellesarealer i bygninger og lokaler pa ejendommen. 5. Glaskeramiske kogeplader 5.1. Hvad omfatter daekningen Daekningen omfatter de ti1 bygningen hsrende glaskerami-ske kogeplader Hvilke skader er daekket Den direkte skade pa det forsikrede ved brud Bortset fra skade, som omfattes af garanti tskade pd komfur/kogeplader, der ikke er anbragt pd detdderes blivende plads skade dzkket i afsnit 100 (brand) ridsning, skrammer, almindelig slitage, gradvis fomn-gelse, fawenuancer eller anden beskadigelse, der ik-ke er brud, og som ikke gar glaskeramikkogepladen uanvendelig Bortset fra nprgler, herunder udgifier ti1 omstilling/udskiftning af 13se skade i forbindelse med reparation eller ombygning af boligen. 6. Hvordan beregnes erstatningen I. n$r nprglerne har befundet sig i 3. mands Skaden opgtbres, og erstatningen beregnes efter vare-t~gt. bestemmel-serne i afsnit 20, punkt ti1 den enkelte beboers bolig~lokale Ntbglebokse, nar voldeligt opbrud pa ntbgleboks kan konstateres. Det er en betingelse, at ntagleboksen er F&P-registreret samt monteret efter F&Ps sikringskatalog Erstatningen udgtbr de efter punkt 4.1. aftalte udgifter. Udskiftning af IAse ma alene finde sted, nar omstilling ikke er mulig, og der er truffet aftale herom med Alm. Brand. Alm. Brands erstatningspligt er begramset ti kr. pr. skadebegivenhed (basis 2007). Ved enhver skade gaelder en selvrisiko pa kr. (basis 2007) Bygningsforsikr~ng for Bebmlsese.endmme

Ny police til EJF TYREENGEN

Ny police til EJF TYREENGEN G0201_NEL - TT201512080065126071 - G_65127109Job162-P1-130 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg Ny

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Ny police til G/F Lyset

Ny police til G/F Lyset ALM. BRAND Roskilde Støden 6-8 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF G/F Lyset Erik Banners Vej 1 4300

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Ny police til Ejerforeningen Klinten

Ny police til Ejerforeningen Klinten ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 63 12 40 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Ejerforeningen Klinten

Læs mere

Ny police til A/B Rødtjørnevej 2-36

Ny police til A/B Rødtjørnevej 2-36 ALM. BRAND Odense Vestergade 49 5000 Odense C Telefon 63 12 40 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF A/B Rødtjørnevej 2-36 c/o Gram Ejendomsadministration

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Ny police til Ejerfor. Bymosegaard

Ny police til Ejerfor. Bymosegaard ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk B Ejerfor. Bymosegaard c/o Morten Kvistgaard Bymosegårds Alle 3 3400 Hillerød Kundenr.

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Ny police til 431 E/F H.C.Ørsteds Vej 31-33

Ny police til 431 E/F H.C.Ørsteds Vej 31-33 G0201_NEL - TT200907080027680012 - G_27684948Job93-P1-20 01EROS 431 E/F H.C.Ørsteds Vej 31-33 Valdal Adv. Øster Allé 33 2100 København Ø Ny police til 431 E/F H.C.Ørsteds Vej 31-33 Vi sender her jeres

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Ny police til E/F Åhavnen II

Ny police til E/F Åhavnen II ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Åhavnen Ii Åhavnen

Læs mere

Ny police til Grundejerforeningn Ferren

Ny police til Grundejerforeningn Ferren ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 96 30 12 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk G0201_NEL - TT201212040044477259 - G_44489694Job679-P1-4 01EAAL Grundejerforeningn

Læs mere

Ny police til E/F Frøbels Alle 1-7 m.fl.

Ny police til E/F Frøbels Alle 1-7 m.fl. ALM. BRAND København Rådhuspladsen 2-4 1550 København V Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Frøbels Alle 1-7 M.Fl.

Læs mere

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING Police DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF B Ejerforening af 1976 Remmevej 8 7430 Ikast Side 1 af 1 Ny police til B Ejerforening af 1976 Vi sender her jeres nye police på

Læs mere

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Ved Vandløbet

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S.

Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9600 7616 72 Policenr. 037 606 588 Bygningsforsikring

Læs mere

Ny police til E/F Kanslergården

Ny police til E/F Kanslergården ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDAATDFTTDFTTTDAAFDFADDTDFDFFADATAFADAFFDFFDTFFDFDFDFDFFFFF E/F Kanslergården

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Kolonihaveforbundet

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme Bygningsforsikring Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Ny police til A/B Hulgården

Ny police til A/B Hulgården ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF A/B Hulgården c/o

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Forsikringsforslag til E/F Femkanten

Forsikringsforslag til E/F Femkanten ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk Boligexperten Adm. A/S Vesterbrogade 12, 4 1620 København V E-mail servicecenter.erhverv

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Ny police til E/F Marielyst

Ny police til E/F Marielyst ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Marielyst Hald

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr.

ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr. BRAND BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9661 6075 42 Policenr. 074 385 591 Dato 17.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov

Ny police til Silkeborg Kajakklub v/ Claus Byskov ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 87 30 20 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF Silkeborg Kajakklub

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk KUNDENR: 97675633 POLICENR: 900 170 8055 ERHVERVSFORSIKRING 18.02.2016 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret som aftalt, men vi beder jer gennemlæse

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Police. Ny police til Ejerforeningen Dybbølparken. Har I spørgsmål?

Police. Ny police til Ejerforeningen Dybbølparken. Har I spørgsmål? Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 63 12 40 00 www.almbrand.dk Ejerforeningen Dybbølparken Per Ulrik Pedersen Dybbølparken 5B Dybbøl 6400 Sønderborg

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser 2134005 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygning afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-23 Side 8 4. Anden

Læs mere

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. E/F Holtegårdsvej c/o Jytte Hjorth Holtegårdsvej 48 Gl Holte 2840 Holte. Alm Brand FORSIKRING

Police. Jeres police. Har I spørgsmål. E/F Holtegårdsvej c/o Jytte Hjorth Holtegårdsvej 48 Gl Holte 2840 Holte. Alm Brand FORSIKRING Police Alm Brand FORSIKRING Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 www.almbrand.dk E/F Holtegårdsvej c/o Jytte Hjorth Holtegårdsvej 48 Gl Holte 2840 Holte Dato 18. januar

Læs mere