Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen"

Transkript

1 Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 12. september 2005 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Den ordinære generalforsamling behandlede følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4.a Aflæggelse af regnskab for 2004/05. 4.b. Fremlæggelse af budget for 2005/06 og fastsættelse af kontingent og gebyr ved for sen indbetaling. 5.a. Aflæggelse af varmeregnskab for Fløngvænget for 2004/05. 5.b. Fremlæggelse af budget for 2005/06 og fastsættelse af varmebidrag samt gebyr ved for sen betaling. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revisorer. 8. Valg af revisorsuppleant. 9. Rettidigt indkomne forslag. 10. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Svend Jørgen Sønberg, F45 som dirigent vel vidende, at der kunne være interessekonflikt, da Svend Jørgen også havde revideret regnskaberne. Der var dog ingen indvendinger fra forsamlingen. Svend Jørgen konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. 24 husstande var repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Ad 2. Valg af stemmetællere. Torben Henriksen, F49 og Colin Roberts, F25 blev valgt til stemmetællere. Ad 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Erik Larssen, F29 aflagde bestyrelsens beretning: Så har vi afsluttet det 33. regnskabsår og allerede godt i gang med det 34. Vores 33. forenings år forløb som de fleste af de foregående, stille, fredeligt og hyggeligt. Ingen store trusler (i hvert fald som vi p.t. kender til), altså et godt vedligeholdelses år. Vi har i bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder samt en række mindre gruppemøder, hvor vi bl.a. har arbejdet med følgende opgaver: Jeg vil begynde med at følge op på de åbne spørgsmål fra sidste generalforsamling. Sidste år fremsatte Lis & Ole, F 41 forslag til alternativ tilbygning til deres enderækkehus. Vi besluttede da at forslaget blev trukket, og at forsamlingen i stedet tilkendegav deres holdning til forslaget. Herefter ville bestyrelsen sammen med Lis & Ole og kommunen finde et forslag, som kunne fremsættes på en generalforsamling. Vi afholdt efterfølgende et møde med kommunen, som stillede en række krav til projektet om, at det skulle udformes som en del af, eller en 3. løsningsmodel i de eksisterende tilbygningsløsninger. Side 1 af 6

2 Efter de klare udmeldinger fra kommunen er Lis & Ole gået i tænkeboks, og bolden ligger indtil videre hos dem. Men en ting står helt klart, et forslag skal godkendes af en generalforsamling med kvalificeret flertal og til sidst af kommunen. I februar meddelte Jan, F 51 at han grundet job i Michigan, USA og deraf følgende flytning udtrådte af bestyrelsen. Vi har sagt Jan mange tak for indsatsen i bestyrelsen igennem de 2½ år han var med og ønsket ham og resten af familien held og lykke i mulighedernes land. Vi har indtil generalforsamlin-gen konstitueret os med Kenni som bestyrelsesmedlem. Kenni er velkendt med bestyrelsesarbejdet og da han igen, efter en pause, havde tid og lyst var det naturligt igen at byde ham velkommen i bestyrelsen. Kenni er da også senere i aften af bestyrelsen opstillet til valg. Efter at Boje, F15 sidste år indtrådte i bestyrelsen, var det meget nærliggende, at han som webmaster påtog sig opgaven at udforme en hjemmeside for foreningen. Boje kom godt i gang med arbejdet, men er desværre grundet flytning allerede udtrådt af bestyrelsen. Så kære venner, hvis nogle af jer kender til oprettelse af hjemmesider og har lyst til at hjælpe, så sig til. Det behøver ikke nødvendigvis være som medlem af bestyrelsen, men meget gerne da der er plads til nye kræfter. Varmecentralen kører meget fint, og vi må konstatere, at det med de nuværende energipriser, har været en god investering at udskifte anlægget. De skjulte vandrør holder sig i ro og vi har efter forhandling med HF Forsikring fået fjernet vores selvrisiko på kr og alle har modtaget nye policer. Der har et par gange i løbet af sæsonen været problemer med det varme vand (d.v.s. intet varmt vand). Årsagen har været, manglende tryk på anlægget og/eller en defekt cirkulationspumpe, begge årsager der hurtigt er blevet ordnet. Men jeg nævner det, fordi I har alt for lang tålmodighed. Når I ringer hører jeg kommentarer som intet varmt vand i flere dage og lignende. Ring hurtigere og hellere én gang for meget, det kan spare ulejlighed for jer alle og evt. også lavere reparationsomkostninger. Og husk så at ingen må tappe vand af centralvarmeanlægget, skifte radiator, ventiler eller lignende uden at adviserer mig herom først. Så har vi stadig regnvand i kælderen, mureren og jeg har ikke kunne finde årsagen endnu, men vi afventer et så stort regnskyl, at vi kan se vandet og så har mureren lovet at komme omgående. Så har vi i bestyrelsen besluttet noget helt nyt, vi har indgået en 1. årig kontrakt med HNG hvor gasprisen er bundet op mod noteringsprisen på Rotterdam markedet for olie. Kurt H. vil orienterer mere herom under regnskabet. På legepladsen har vi afholdt de sædvanlige oprydnings og vedligeholdelsesdage og en lille sluttet kreds hygger sig hermed. I det forløbne år er klatretårnet renoveret, den gamle og udtjente hængebro fjernet, det blå legehus renoveret efter brandskaderne, og så er der opsat saltomortalestænger. Inden ændringerne har vi haft en konsulent til at gennemgå legepladsen i relation til de gældende krav, og de foretagne ændringer er herefter udført efter hans anvisninger. Anders, F31 sørger stadig for græsslåning i sæsonen, men det kniber med at få klaret beskæring af beplantningen på fællesområderne. Og vi overvejer p.t. i bestyrelsen, om det kunne være en idé at finde en efterlønner til at klare denne opgave. Så skulle nogen af jer have tid og lyst så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne og lad os få en snak herom. Vejene er blevet fejet efterår og forår, og ellers mener vi at de er i en god forfatning. Side 2 af 6

3 Containerordningen fungerer stadig upåklageligt. Vi har indgået en ny aftale med Bavneåsen 1-23, så de fortsat en med i ordningen, og de betaler nu en andel efter antal husstande. Tømninger er overtaget af kommunen via Vestforbrænding som i sæsonen tømmer hver 14. dag (siger de i hvert fald). Det er Anettes klare indtryk at vi nok ikke skal presse for meget vedrørende tømningen, da vi lidt speciel er kommet med på tømningsaftalen. Vi har i bestyrelsen været så naive at tro at det ville være muligt via vort antal at skaffe os billigt bredbånd (internetadgang), men 57 husstande er alt for lidt til at nogen overhovedet vil interesserer sig for os, end ikke et seriøst tilbud er det lykkedes os at modtage. Det traditionelle fastelavns arrangementet, var som sædvanligt en meget stor succes med rigtig mange deltagere. Et populært arrangement, hvor de store børn er i overtal. Så har vi i bestyrelsen som sædvanligt afsat penge til den årlige bestyrelsesmiddag med ledsagere. Det er bestyrelsens eneste form for honorar for bestyrelsesarbejdet og lignende. Begge arrangementer er også sat på budgettet for det kommende år. Og så minder jeg endnu engang om at vi har en 8 mtr. aluminiumsstige (nøgle lånes hos Erik, F29) og også en trailer som kan lejes for kr. 50,- pr. døgn. (aftales med Jens, B51). Det var bestyrelsens beretning for foreningsåret 04/05. Erik Bilsteen, B43 var ikke tilfreds med vedligeholdelsen af fællesarealet i Bavneåsen, og han mente kommunen skulle stå for beskæringen af beplantningen på området. Erik Larssen svarede, at han netop i beretningen havde gjort opmærksom på, at bestyrelsen var opmærksom på problemet. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad 4a. Aflæggelse af regnskab for 2004/05. Jens Iversen, B51 gennemgik det udsendte regnskab for 2004/05. Regnskabet for 2004/05 blev derefter enstemmigt godkendt. Ad 4b. Fremlæggelse af budget for 2005/06 og fastsættelse af kontingent og gebyr ved for sen indbetaling. Jens Iversen, B51 gennemgik det udsendte fællesbudget for 2005/06. Budgetforslaget indebar, at kontingentet for 2005/06 blev fastsat til uændret 800 kr. opkrævet i én rate den 2. december Herudover ville der blive opkrævet budgetteret afgift til kabel TV den 5. august 2005 og den 3. april Gebyr ved for sen indbetaling var uændret 25 kr. Birgit Larsen, B61 ville gerne høre, om der var nyt omkring vedligeholdelsen af de forvitrede kantsten i Bavneåsen, en sag som havde været drøftet på den sidste generalforsamling. Erik Larssen oplyste, at det ikke var muligt at reparere kantstenene, da det ikke var muligt at få noget til at binde på en forvitret overflade. Problemet er kun kosmetisk, og da en udskiftning af enkelte kantsten er urealistisk dyr vil en udskiftning først ske i forbindelse med en renovering af vejene. Erik Bilsteen, B43 foreslog, at de beskadigede kantsten blev slebet mere skrå. Erik Larssen lovede, at bestyrelsens vejudvalg ville undersøge, om det var en holdbar og økonomisk rigtig løsning. Budgettet for 2005/06 blev derefter enstemmigt vedtaget. Ad 5a. Aflæggelse af varmeregnskab for Fløngvænget for 2004/05. Kurt Haase, F27 gennemgik det udsendte varmeregnskab for 2004/05. Side 3 af 6

4 Varmeregnskabet for 2004/05 blev enstemmigt godkendt af brugerne. Ad 5b. Fremlæggelse af budget for 2005/06 og fastsættelse af varmebidrag samt gebyr ved for sen betaling. Kurt Haase, F27 gennemgik budgettet for 2005/06. Budgetforslaget for 2005/06 indebar en årlig stigning af á conto indbetalingen med i alt kr pr. parcel, som ville blive opkrævet med kr pr. måned (uforandret) frem til betalingen for november måned og herefter med betalingen fra december måned fremover med kr pr. måned. Betalingsdatoen var uændret den 5. i måneden. Gebyr ved for sen indbetaling var uændret 25 kr. Thomas Clausen, F51 ville gerne have oplyst, hvorfor foreningen henlægger kr. til fremtidige vedligeholdelse af anlægget, når vi er dækket ved rørskader via HF Forsikring. Kurt Haase svarede, at hvis Fløngvænget igen begyndte at få mange rørskader kunne vi forvente at blive opsagt af HF Forsikring, hvis ikke vi selv udviste initiativ til en egentlig renovering af rørene. Erik Larssen supplerede med at foreningen havde en mundtlig aftale med HF Forsikring, at begynder vi at få skader tages der en snak med HF Forsikring, om hvad vi så skal gøre. Ved at foretage en opsparing sikrer vi os en frihed til at sætte en renovering i gang, og vi viser samtidig HF Forsikring, at vi har en vilje til at spare op for at minimere HF Forsikrings risiko ved at have os som kunde. Erik Larssen præciserede, at det er medlemmerne på generalforsamlingen, som er med til at beslutte, om det er en god ide at budgettere med en hensættelse på yderligere kr. for det kommende regnskabsår. Kurt H. talte for at der i alt skulle henlægges kr , som svarede til ca. 25 % af udgiften til en totalrenovering af foreningens rør. Han kunne dog også gå ind for, at henlæggelsen kunne benyttes til at holde kontingentet på det nuværende niveau, hvis gasprisen pludselig skule finde på at eksplodere. Et evt. overskud skulle så til gengæld henlægges. Mogens West, F55 ville gerne høre noget om foreningens strategi ved en evt. skade, ville flere huse blive renoveret ved samme lejlighed? Erik Larssen oplyste, at der ikke var en fast strategi, men foreningen ville gå i dialog med HF Forsikring ved en evt. skade. Svend Jørgen Sønberg, F45 mente, at vi med den nye henlæggelse var i en situation, at vi havde nok til en mulig imødegåelse af en evt. skade. Erik svarede, at ud fra den nuværende situation var henlæggelsen for regnskabsåret 2005/06 den sidste henlæggelse. Budgettet for 2005/06 blev enstemmigt vedtaget. Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlem Jens Iversen, B51, Kurt Petersen F31, og Kenni Pallesen, F3 var på valg. Kurt Petersen havde valgt at trække sig og stillede derfor ikke op til genvalg. Erik Larssen forklarede, at bestyrelsen havde konstitueret sig med Kenni efter Jan Sennov var udtrådt bestyrelsen, da han var flyttet. Samtidig var foreningen kommet i den situation at begge kasserere var på valg. Bestyrelsen ville derfor konstituere Kurt Haase i Jans plads, så foreningen ikke risikerede, at begge kasserere trak sig samtidig. Der var ingen indvendinger mod dette. Svend Jørgen oplyste, at bestyrelsen var i undertal, da der var mulighed for 8 medlemmer i bestyrelsen. Der var derfor et par ledige pladser til interesserede kandidater. Birgit Larsen, B61 og Thomas Clausen, F51 ville gerne stille op til valg. Da der ikke var yderligere kandidater blev det ikke nødvendigt at foretage kampvalg og Jens Iversen, B51, Kenni Pallesen, F3, Birgit Larsen, B61 og Thomas Clausen, F51 blev valgt til bestyrelsen med akklamation. Side 4 af 6

5 Ad 7. Valg af revisorer. Peter Petersen, B31 og Svend Jørgen Sønberg, F45 blev genvalgt med akklamation. Ad 8. Valg af revisorsuppleant. Erik Bilsteen, B43 blev genvalgt med akklamation. Ad 9. Rettidigt indkomne forslag. Der var ingen rettidigt indkomne forslag. Ad 10. Eventuelt. Erik Bilsteen, B43 ville gerne have fundet ud af, hvorfor der ikke kom ret mange til generalforsamlingen fra Bavneåsen. Han havde hørt fra nogle, at de ikke havde lyst til bruge tid på at høre om Fløngvængets varmeregnskab. Anette Egelborg, B35 mente ikke at beboerne i Bavneåsen kunne være skræmt væk af regnskabet. Erik Larssen var ked af, at der ikke deltog flere fra Bavneåsen, men at regnskabet skulle være årsagen var en for nem undskyldning. Ved sammenlægningen af de to foreninger blev det besluttet, at varmeregnskabet kun vedrørte beboerne i Fløngvænget og kloakken i Bavneåsen, som kommunen ikke ville overtage vedligeholdelsen af, kun vedrørte beboerne i Bavneåsen. Der var dengang stor enighed om fortsat at behandle varmeregnskabet på generalforsamlingen, og kan vi ikke fortsat være enige om dette, kan vi ligeså godt dele foreningen i to. Erik fremhævede, at på trods af dette forhold har vi gennem årene haft mange deltagere på vores generalforsamlinger i forhold til mange andre grundejerforeninger. Kurt Haase mente, at foreningen skulle fungere efter vedtægterne og et regnskab kunne ikke behandles efter punktet eventuelt. Han ville dog gerne medvirke til at regnskab og budget blev gennemgået hurtigt og evt. detaljerede spørgsmål blev taget under eventuelt. Birgit Larsen, B61 ville gerne have, at der blev gjort reklame for at juletræer ikke kommes i foreningens container efter jul, da kommunen indsamler juletræer på storskraldsruten i januar måned. Thomas Clausen, F51 ville gerne kommentere den måde som husene males på i Fløngvænget. Han var ikke tilfreds med at deklarationerne ikke blev overholdt, og det var især kritisabelt at den øvre synlige ramme på husene, det vil sige sternbrædder og gavl ikke blev holdt i ens sort farve. Erik Larssen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ikke ville agere politibetjent, men at det stod enhver frit for at henvende sig til kommunen, hvis man ikke var tilfreds med forholdene. Svend Jørgen Sønberg, F45 mente, at der var tale om, hvad vi kunne tåle: Tage der ikke var renoveret, sternbrædder som var ved at falde ud m.m. Birgit Larsen, B61 foreslog at reglerne blev taget op til revision, og der blev udvalgt forskellige farver, som beboerne kunne vælge imellem. Margit Hansen, F43 oplyste at hendes store 3 lags ruder ud mod baghaven var punkteret og ville gerne høre om der var andre som havde samme problem. Der kunne måske opnås en rabat, hvis flere gik sammen om en udskiftning. Thomas Bahnert, F7 havde kontakt til et vinduesfirma og ville gerne indhente priser, hvis der var interesse. Thomas Clausen, F51 ville gerne høre, om der var interesse for fællesindkøb af brænde til brændeovne. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Side 5 af 6

6 Erik Larssen takkede dirigenten for veludført ledelse af generalforsamlingen. Erik bød samtidig de to nye bestyrelsesmedlemmer velkommen til bestyrelsen, og han glædede sig til det fremtidige samarbejde. Erik Larssen afsluttede derefter generalforsamlingen med tak til de fremmødte medlemmer. På bestyrelsens vegne takkede Erik Larssen derefter det afgående bestyrelsesmedlem Kurt Petersen, F31 for et godt samarbejde gennem årene og overrakte traditionen tro Kurt en vingave. Svend Jørgen Sønberg Dirigent Erik Larssen Formand Side 6 af 6

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009

Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Sorgenfrivængets Ejerlaug 17. november 2009 Referat af ordinær generalforsamling nr. 50 i Sorgenfrivængets Ejerlaug fredag den 13. november 2009, afholdt i Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100, 2800

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere