Københavns Motorbådsklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Motorbådsklub"

Transkript

1 Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab 4. Behandling af budget for det efterfølgende år 5. Forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Eventuelt Formanden Flemming Elniff Larsen bød velkommen til generalforsamlingen. ad 1 Valg af dirigent Ole Bjarrum blev enstemmigt valt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen (GF) var var lovligt indkaldt og at GF var beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere at der var 39 fremmødte medlemmer og at vedtægtsændringer iflg. klubbens love kræver tilslutning fra 75% af de fremmødte ad 2 Årsberetning Formanden gennemgik årsberetningen, der var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til GF. Under gennemgangen understregede formanden at det er bestyrelsen der uddeler ledige bådpladser og opfordrede nye medlemmer til at sætte sig ind i og respektere klubbens love. KMK s medlemmer blev endvidere opfordret til at respektere bestyrelsens arbejde og dersom man er uenig kan man ytre sig på generalforsamlingen. Herefter blev årsberetningen sat til debat. Simon Bak Sørensen havde med nogen undren noteret sig de medlemmer, der fik den gamle bestyrelse væltet, selv var udtrådt af den nye bestyrelse. Det blev endvidere bemærket, at KMK s hjemmeside manglede opdatering. Det blev også nævnt, at det var vanskeligt at kommunikere med bestyrelsen, men at dette nok var et udtryk for at bestyrelsen havde været underbemandet. 1

2 Søren Hviid Poulsen beklagede at Kjeld Koushede ikke var blevet behandlet pænt af den nye bestyrelse ifb. med administration af bådpladser. Der blev udtrykt bekymring for om referatet blev korrekt, da generalforsamlingen ikke blev optaget - dirigenten anså ikke dette for et problem, idet dirigenten er garant for referatet at er korrekt. Flemming Hedegaard gjorde opmærksom på at han var nævnt i årsberetningen som formand for festudvalget, men at det rettelig skal være Jørgen Hedegaard. Årsberetningen blev herefter godkendt. ad 3 Årsregnskab Kassereren gennemgik årsregnskabet og påpegede, at der i forbindelse med produktionen af regnskabet var opstået en harddiskfejl, der medførte at det ikke havde været muligt at lave en sammenstilling til regnskabet Kassereren nævnte endvidere, at der i i efteråret havde været vanskeligheder med NETS, hvilket desværre medførte, at en del medlemmer modtog uretmæssige opkrævninger. Driftregnskabet viser i 2014 et ekstraordinært indskud på kr , der kommer fra 15 nye medlemmer - dette er en konsekvens af bestyrelsens beslutning om at alle vintergæster skal være aktive medlemmer. Det fremgår endvidere af regnskabet, at der ikke er indtægter fra pligtarbejde i 2014, hvilket skyldes, der efter bestyrelses skøn ikke var noget arbejde, der meningsfuldt kunne udføres. Omsætningen på øl og vand er steget til det dobbelte og endelig har KMK modtaget en legatportion fra Henriques Fond. På udgiftssiden nævnte kassereren at der var brugt kr på fester ligesom der har været afholdt en del udgifter på vedligeholdelse af klubhuset bl.a. til isolering. Endelig nævnte kassereren at klubben gentagne gange har forsøgt at komme i dialog med Københavns Kommune for at drøfte muligheder for tilskud til diverse arbejder. På grund af omorganisering i kommunen, var det ikke lykkedes at få et møde i stand, men bestyrelsen arbejder fortsat på at få etableret en dialog. Kassereren lagde ikke skjul på, at der meget arbejde forbundet med at styre klubbens økonomi, og han håbede på, at bestyrelsen kunne blive forstærket med et medlem, der kan assistere med det administrative. 2

3 Herefter blev årsregnskabet debatteret. Torben Leig spurgte hvordan det kan være, at lejeindtægter for telte på pladsen er højere på sommerleje end vinterleje. om de 15 nye aktive medlemmer kan holdes inden for 2 b. i klubbens love om at der ikke kan optages 25% flere medlemmer end der er bådpladser. Endeligt påpegede Torben Leig, at beslutningen fra GF 2003 om at medlemmer, der har haft 25-års jubilæum kun skal betale 1/2 kontingent herefter, ikke er rettet til i lovene fra 2004 og fremefter. Kassereren svarede, at om vinteren er teltlejen fratrukket prisen på vinterleje, men om sommeren opkræves særskilt for hele det areal teltet optager. På spørgsmålet vedr. 1/2 kontingent nævnte formanden at klubben som en konsekvens af den beslutning, har mistet kr i indtægter. Bestyrelsen vil ikke ændre kontingentet for de medlemmer, der har fået bevilget 1/2 kontingent som følge af GF-beslutningen i 2003, men vil for fremtidige 25-års jubilarer holde sig til KMK s love, dvs at medlemmer er kontingentfri i jubilæumsåret. Claus Wohlert spurgte til hvilket tilskud, vi kan forvente fra kommunen og svaret er, at det forventeligt er store beløb, men pt. vi ved ikke hvilke. Som eksempel blev nævnt arbejde med uddybning af havne, der pga. forurening vil skulle udføres professionelt. Simon Bak Sørensen mente at det kunne være fint nok med kommunalt tilskud, men mente at nu hvor klubhuset var forbedret, kunne man bruge noget af formuen på at forbedre havnen. Torben Leig nævnte at KMK har 130 aktive medlemmer så der burde være kr i kontingent men der står kun kr Kassereren svarede at den primære forklaring er periodisering dvs at kontigentet nogle gange kommer ind i det forkerte regnsskabsår. Endvidere opkræves der kun halvt kontingent fra nye medlemmer, der kommer ind i klubben i 2. halvår. Herefter blev årsregnskabet godkendt og vedtaget. ad 4. Behandling af budget for det efterfølgende år Kassereren gennemgik budgettet for det kommende år og beklagede at det ikke havde været tid til at udarbejde et særsklit budget. Det forventes at regnskabet for 2014 stort set vil ligne budgettet 2015, men udgifter til varmepumpe, nyt nøglesystem og vedligehold vil påvirke budgettet. 3

4 Dirigenten gjorde opmærksom på, at der iflg. vedtægterne ikke behøver at foreligge skriftligt budget, og at der i budgettet ikke er indarbejdet ændring i kontingent. Budgettet blev herefter godkendt. ad 5. Forslag Dirigenten nævnte at såfremt bestyrelsens forslag om at lade 8 vedr. pligtarbejde udgå og erstatte dette med en kontingentforhøjelse, vil dette kræve at 75% svarende til 29 af de fremmødte medlemmer stemte for forslaget. Dirigenten bad herefter formanden motivere bestyrelsens forslag. Formanden nævnte at der f.eks skal ofres en del penge på havnen - det er hensigten, at pengene fra kontingentforhøjelsen skal øremærkes til havnen og broerne. Endvidere skal en stor del af de udbedringer der udestår udføres af professionelle folk - et arbejde man ikke kan forvente at medlemmer, der ikke har de nødvendige kompetencer vil kunne udføre. Endelig nævnte formanden, at KMK allerede er en af de billigste klubber i området og derfor burde kunne leve med en beskeden kontingentforhøjelse. Forslaget blev herefter sat til debat. En lang række medlemmer ønskede ordet. Nedenfor følger et uddrag af debatten: - Det blev bl.a. påpeget, at der klubbens love ikke stod pligtarbejde men fællesarbejde - fællesarbejde skal fastholdes, det har en værdi for klubben og forslaget er et udtryk for en presset bestyrelse - værdien i fællesarbejde er bedre end kontingentforhøjelse - via fællesarbejde får man et forhold til klubben og lærer de andre medlemmer at kende - læg arbejdet på samme tidspunkt om foråret når alle alligevel er i havnen - hvad med slusevagterne, det er vel også en del af fællesarbejdet - bestyrelsen burde lave en liste over medlemmernes faglige kompetencer og så bede de medlemmer, der har de nødvendige kompetencer hjælpe til, hvor der er brug for deres faglige viden - KMK er en gammel klub selvfølgelig skal vi bibeholde pligtarbejde Efter en længere debat blev forslaget sat til afstemning. Kun 3 medlemmer stemte for og forslaget bortfaldt. ad 6. Valg af bestyrelse Dirigenten oplyste at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 4

5 Formand Flemming Elniff Larsen To nye bestyrelsesmedlemmer (erstatning for Thomas Rasmussen og Poul Olsen,der begge havde trukket sig fra bestyrelsen) Flemming Elniff Larsen blev genvalgt til formand for en 2-årig periode Tre kandidater meldte sig til bestyrelsen, og efter afstemning blev Leif Petersen og Henrik Vick valgt til bestyrelsen. Henrik Vick, der kun har været medlem af KMK i 1 år, blev bevilget dispensation af GF, da Henrik Vick ikke opfylder kravet til valgbarhed jf. KMK s love 9 a. Til bestyrelsen kan kun vælges aktive medlemmer der er, eller i deres medlemstid har været bådejere. Ligeledes kræves mindst 2 års medlemskab. Generalforsamlingen kan dog i særlige tilfælde gøre undtagelse herfra. Carsten Christiansen blev valgt til suppleant. OP Hansen genindtræder som suppleant. Bestyrelsen består herefter af : Fleming Elniff Larsen (formand) På valg i 2017 Henrik Norman Petersen (kasserer) På valg i 2016 Anders Carstensen På valg i 2016 Leif Petersen På valg i 2017 Henrik Vick På valg i 2017 Suppleanter: OP Hansen På valg i 2016 Carsten Christiansen På valg i 2017 Der blev ikke valgt revisor og revisorsupleant. ad 7 Eventuelt Under punktet udspandt sig i bedste KMK-ånd en livlig debat, hvor bestyrelsen blev opfordret til genindføre venteliste (evt. mod betaling) for potentielle medlemmer. Der var forståelse for at bestyrelsen ønskede at se nye medlemmer an, men ved at genindføre en venteliste og gøre den tilgængelig på klubbens hjemmeside, skabes der klarhed over mulighederne for at blive medlem af KMK. Opsummerende påpegede dirigenten, at der synes at være en del uklarhed vedrørende proceduren for medlemsskab samt tildeling af bådplads. Der var spørgsmål til den manglende opdatering af klubbens hjemmeside og formanden nævnte, at bestyrelsen var gået igang med at få opdateret 5

6 hjemmesiden og at det fremover bl.a. vil fremgå hvorledes man opnår medlemsskab samt tildeling af bådplads. Til slut var der stor ros og tak til Jørgen Hedegaard for hans store arbejde i festudvalget. Herefter blev generalforsamlingen afsluttet og efterfulgt af en hyggelig frokost. Referent Anders Carstensen Dirigent Ole Bjarrum 6

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat: Velkomst Generalforsamlingen startede med at formand Jens Jespersen bød velkommen. Han forklarede, at han under formandens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 22. juli 2012 kl. 10.00 Gørlev Hallens mødelokale, Kalundborgvej 29, Gørlev. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 Tune Kabelnet 2008 Forkortet internet-version. Det er ikke er tilladt at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis anvende (f.eks.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00.

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Referat fra HSF generalforsamling i Foreningshuset Fremmødt: 63 medlemmer. Stemmeberettigede: 56 Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Formanden, René Hornshøj (René), bød velkommen til generalforsamlingen,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere