Vejledning om solenergianlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om solenergianlæg"

Transkript

1 Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013

2

3 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse Kræver byggetilladelse/kræver ikke byggetilladelse Anbefalinger Fladt tag Tag med lille hældning Tag med stor hældning Integreret i taget Påsat facaden Yderlige oplysninger

4 Før du går igang... Overvejer du at opsætte et solenergianlæg, er der nogle grundlæggende fohold du bør undersøge. Er der en lokalplan, der siger noget om opsætning af solenergianlæg? Er der noget i bygningsreglementet/lokalplanen om bygningshøjder, tagmaterialer o.l. Er huset fredet? Er huset bevaringsværdigt, eller er der særlige regler om husets udseende? Er der naboer, der kan blive berørt af reflektion? Er der mulighed for at placere solenegianlæg så det får den mest optimale orientering uden skygge i løbet af dagen fra træer, tagudhæng mm.? 3

5 Vejledning om solenergianlæg Generelt Solenergianlæg må ikke opsættes på fredede bygninger uden forudgående tilladelse fra Kulturstyrelsen. Solenergianlæg, der ønskes opsat inden for strandbeskyttelseslinien, kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Myndighed er Naturstyrelsen: Sorsigvej Ribe Tlf Strandbeskyttelseslinien kan findes på Danmarks Miljøportal, Solenergianlæg, der ønskes opsat inden for et område, der er omfattet af en fredningskendelse, kræver tilladelse fra Fredningsnævnet ved Retten i Esbjerg. Ansøgning kan sendes til Fanø Kommune. Bekendgørelsen kan eksempelvis findes på Opsætning af solenergianlæg i landzone kan desuden fordre landzonetilladelse typisk hvis anlægget ligeledes kræver en byggetilladelse. Se afsnit herom. Større solenergianlæg, der forsyner flere ejendomme, er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Solenergianlæg må alene forsyne den pågældende ejendom, hvor anlægget er placeret, med mindre der er tale om industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 4

6 Solenergianlæg og brand Brandvæsnet betragter el-installationer og dermed også solcelleanlæg som en særlig fare under slukning af brand. Der vil derfor være situationer, hvor brandvæsnet under henvisning til egen sikkerhed ikke vil påbegynde slukningsindsatsen FØR kablerne fra solenergianlægget er gjort spændingsløse. Hvad kan du selv gøre for at Brandvæsnet har de bedste muligheder? Installer solcellepanelet med en inverter, som kan afbrydes vha. en sikkerhedsafbryder. Sørg for at placere inverteren tæt på solcellepanelerne, dermed bliver spændingsførende kabler, som ikke kan afbrydes, kortere Placér sikkerhedsafbryderen udenpå huset og sørg for mærkning af afbryderen dermed kan brandvæsnet straks finde afbryderen. 5

7 Vejledning om solenergianlæg Lokalplanforhold Eventuelle lokalplaner og tinglyste servitutter skal overholdes. Lokalplaner for dit område kan ses på kommunens hjemmeside og Servitutter kan findes på Nedenfor er der en række fraser, som jævnligt er anvendt i lokalplanlægningens paragraffer, samt hvordan de administreres ved ansøgning om solenergianlæg. Ubebyggede arealer skal henligge som uberørt natur og må ikke benyttes til oplagring af materialer og lignende. (eks. lokalplan 72) Hensigten er at bevare det naturlige landskab. Et solcelleanlæg opstillet på terræn vil skjule det naturlige landskab. Der skal derfor søges om dispensation for opsætning af solceller eller solenergianlæg. at den særlige arkitektoniske kulturhistoriske værdi skal bevares, (eks. bevarende lokalplan 19 -Sønderho og 33 og 33-1 Nordby) Hensigten med bestemmelsen er overordnet at bevare indtrykket af det historiske bymiljø. Det vurderes at solceller og solenergianlæg, som de produceres idag, er så fremmedt et element, placeret på taget af en bevaringsværdig bygning med stråtag og tegltag, at benyttelse heraf, vil virke meget dominerende og ødelægge indtrykket af det historiske bymiljø. Der kan i de tilfælde ikke dispenseres fra lokalplanens formål. 6

8 at der ikke må anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer (eks. : lokalplan 88 -Vangled, lokalplan 47 - Norges fjelde, lokalplan 80 Smidts camping, Lokalplan 89 - fiskesø) Hensigten med forbuddet mod blanke og reflekterende materialer er at hindre genskinsgener. Alle anlæg kan idag antirefleksbehandles og behøver derfor ikke at fremstå blanke eller reflekterende. Derfor skal der i dette tilfælde ikke skal søges dispensation til lokalplanbestemmelsen. at tage dækkes med røde tagsten (eks. lokalplan 54) Hensigten med bestemmelsen er at sikre et ensartet visuelt udtryk. Der skal derfor søges dispensation ved opsætning af solenergianlæg i områder med tilsvarende lokalplanbestemmelse. der må i området ikke opsættes solenergianlæg (eks lokalplan 90, Sønderklit.) Hensigten med bestemmelsen er at undgå skæmmende anlæg på bebyggelse med særlig arkitektonisk eller historiskværdi. Der skal derfor søges om dispensation for opsætning af solceller eller solenergianlæg i områder med tilsvarende lokalplansbestemmelser. Der kan ikke gives dispensation hvis det nævnes som et formål, under 1 i lokalplanen, at forhindre solenergianlæg. 7

9 Vejledning om solenergianlæg Anbringelse af solenergianlæg Et anlæg kan placeres på mange måder og mange forskellige steder. Det er en god ide at overveje, hvilken betydning anbringelse af solenergianlæg kan få for naber, husets æstetik, udnyttelse af solen og synlighed fra vej. Fladt tag - kræver byggetilladelse! Tag med lille hældning Tag med stor hældning På terræn - kræver byggetilladelse! Integreret i tagfladen På facaden 8

10 Byggetilladelse Går ansøgningen igennem, koster en byggetilladelse for opsætning af sollenergianlæg 2530 kr. Det tager omkring 4-6 uger fra det tidspunkt, hvor alt nødvendigt materiale er insdsendt, til du kan forvente en tilladelse. Ansøgningen sendes til: Fanø kommune skolevej Fanø. mail. jvf En ansøgning skal indeholde: Ansøgningsblanket (se på kommunens hjemmeside under bo og byg og byggetilladelse) Situationsplan med angivelse af afstand til andre bygninger Plan og snit der viser anlæggets omfang/dimentioner + Kw Evt. statistiske beregninger/redegøreælse. Evt. Skitse/visualisering/foto med indtegning af an lægget. HUSK at melde monteringen af solenergianlæg til BBR! HUSK at melde monteringen til forsikringen! 9

11 Vejledning om solenergianlæg Kræver byggetilladelse Følgende anlæg kræver byggetilladelse: Anlæg i forbindelse med erhvervsbygninger eller anlæg der forsyner flere ejendomme Fritstående anlæg på terræn i forbindelse med en familiehus. Anlæg som er vinklet fra tagfladen og kræver en konstruktion. Anlæg opsat på etageejendon eller ejendom med flere boliger. Hvis anlægget har et omfang så tagkonstruktionen skal forstærkes. Kræver ikke byggetilladelse Følgende anlæg kræver byggetilladelse: Opsætning af solenergianlæg på eksisterende skrå tagflade i forbindelse med et enfamiliehus, uanset om det er på boligens, garagens eller udhusets tag, kræver ikke tilladelse. 10

12 Anbefalinger generelt Solpaneler i nybyggeri integreres i tagfladen så de fremstår plant med tagfladen. Solpaneler med mørke kanter, i en farve der er så tæt så muligt på tagets farve, virker mere diskrete. Hvis solpanelerne anlægges på fladt tag med hældning der er under 10 grader, må anlægget højst rage 1 m op over tagets højeste kant. Ved placering af solenergianlæg på tage med hældning over 10 grader, skal anlægget have samme hældning som taget. Anlægget hæves ikke mere end 10 cm over tagfladen. Alægget placeres om muligt så det ikke er synligt fra offentlig vej. Solenergianlægget bør udgøre højst udgøre 25% af tagfladen. Solpanelerne placeres så der skabes visuel balance i tagfladen Solpanelerne placeres hvis muligt i øverste del af taget mod tagryggen Solpanelerne placeres som et eller flere rektankler. Solpanelerne skal placeres på samme led. Det anbefales ikke at montere solpaneler på stråtag. 11

13 Vejledning om solenergianlæg Fladt tag Visuelle anbefalinger Ved anbringelse af Solenergianlæg på fladt tag er der mulighed for at fange alle solretninger. For at gøre anlægget mindst mulig synligt fra gadeplan, er det en god idé at flytte anlægget ind midt på tagfladen væk fra tagkanten (se mere under afsnittet Byggetilladelse ) 12

14 Tag med lille hældning Visuelle anbefalinger Ved opsætning af solenergianlæg på tage med lille hældning, skal anlægget have samme hældning som taget. Dette gør at det bliver væsentlig mindre synligt fra gadeniveau. Det er en god ide at finde solpaneler der har samme farve som det tag(underlag), de lægges på, for på den måde at give bygningen et mere harmonisk udtryk. (Læs mere under afsnittet Byggeltilladelse ) 13

15 Vejledning om solenergianlæg Tag med stor hældning Visuelle anbefalinger Ved opsætning af solenergianlæg på tage med stor hældning er det vigtigt at tage stilling til, hvor det placeres. Det er vigtigt at farven på solpanelerne er så tæt så muligt på det øvrige tags farve. Solpaneler der er matte og har sort kant fremstår mere diskrete. Alle solpaneler kan idag antirefleks behandles. Det er vigtigt at solpanelerne vender ens, så tagfladen ikke opleves rodet. Ligeledes virker det rodet hvis solpanelerne placeres hakket i rækker uden lige mange paneler i hver. Panelerne bør placeret som et eller flere rektangler 14

16 Solpaneler placeret tæt ved tagryggen er mindre synlige fra gadeplan end paneler placeret ved tagkanten nær tagrenden. Er der ovenlysvinduer i taget kan solpanelerne placeres i sammenhæng med disse, hvis dimentionerne på tagvinduerne og dimentionerne på panelerne macther. Hvis de ikke gør, giver det mest visuel ro at adskille tagvinduer og solpaneler. Det virker ofte voldsomt hvis vinduerne omkrandses af solpaneler. Tagkvistene kommer til at fremstå som fremmede elementer, der ikke har forbindelse til taget hvis de omkrandses af solpaneler. 15

17 Vejledning om solenergianlæg Integreret i taget Visuelle anbefalinger En del nye produkter udvikles i denne tid, og det er i dag muligt at få solenergianlæg der imiterer tagsten, skifer tagpap eller anden tagbeklædning. Det er dog vigtigt, at anlægget og tagbeklædningen farvemassigt harmonerer. Der er også eksempler på, at solenergianlæg helt erstatter tagmaterialet. Taget fremstår smukkest i det øjeblik tagmaterialet neden under ikka kan ses 16

18 Påsat facaden Visuelle anbefalinger Opsætning af solenergianlæg på facaden er også en mulighed, især hvis der er tale om nybyggeri eller, facaderenovering, til- eller mobygninger. Ønskes solceller påsat facader på eksisterende bygninger kan være en fordel at se på facadens rytme i form af vinduer og andre detaljer. Cellerne kan evt. placeres så de fylder en hel gavl. Opsættes en terrasse, balkon eller en en udbygning på huset kan solcellerne med fordel placeres her på. Det er dog vigtigt at tage højde for at delen med solceller ikke bliver tung og dominerende i forhold til resten af bygningen. Solceller på facaden fungerer bedst på større bygninger hvor de gentagende integreres i forbindelse med eksempelvis en bestemt bygningsdel. 17

19 Vejledning om solenergianlæg Yderlige oplysninger Kort over lokalplaner, link til div. lokalplaner, fredninger, kystnærhedszonen osv.: Boligejernes videnscenter med råd til boligejere: Kulturarvsstyrrelsen: Naturstyrrelsen: 18

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Byggesagen ny & tilbygning

Byggesagen ny & tilbygning Byggesagen ny & tilbygning Her er beskrevet de vigtigste forhold, der skal iagttages inden drømmen realiseres der kan dog være andre lokale forhold, som har indflydelse på en bygnings udformning og placering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By.

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B A 0 0 0 0 A A B 0 D 0 A B C A B 0 0 0A 0 0 PANDRUP KOMMUNE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blokhus Klitplantage LOKALPLAN NR. 00 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere