Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg"

Transkript

1 Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

2 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret På landet Byggetilladelse Gode råd til anbringelse af solenergianlæg Udnyttelse af solen (tabel) Gode og dårlige eksempler (-et katalog) 2

3 Først... Overvejer du at opsætte et solenergianlæg, er der nogle grundlæggende ting du bør undersøge. -Er der en lokalplan, der siger noget om opsætning af solenergianlæg? -Er der noget i bygningsreglementet/lokalplanen om bygningshøjder, tagmaterialer? -Er huset fredet? -Er huset bevaringsværdigt, eller er der særlige regler om husets udseende? -Er der naboer, der kan blive berørt af reflektion? -Er der mulighed for at placere solenegianlæg så, det får den mest optimale orientering uden skygge i løbet af dagen fra træer, tagudhæng mm.? 3

4 Hvad er et solenergianlæg? Der findes to typer af solenergianlæg, et solcelleanlæg og et solvarmeanlæg. Solcelleanlæg Solcellerne omdanner sollys til elektricitet via den fotoelektriske effekt. De har førhen primært været brugt i rumfarten, men gennem de seneste år er prisen faldet, og de har fundet vej til byggepladserne. Solvarmeanlæg Solvarmeanlægget består af et kredsløb med frostsikret væske, som via solens strålingsenergi opvarmes. Kredsløbet transporterer varmen til en lagertank med brugsvand til bad, vandhane, gulvvarme, mm. Dette er ofte et supplement til fyrets opvarmning. 4

5 Generelt Solenergianlæg må ikke opsættes på fredede bygninger uden forudgående tilladelse fra Kulturstyrelsen. Tilsvarende gælder ved ejendomme, som er omfattet af facadefredning ( 22 tinglysning), her skal der indhentes særskilt tilladelse ved Aabenraa Kommune. Ved opsætning på bevaringsværdige bygninger kan det medføre, at der ikke efterfølgende kan opnås støtte til bygningsbevaringsprojekter. Solenergianlæg, der ønskes opsat inden for strandbeskyttelseslinien, fordrer dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Myndighed er Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Tlf Strandbeskyttelseslinien kan findes på Kommunens Kort eller på Danmarks Miljøportal, Solenergianlæg, der ønskes opsat inden for et område, der er omfattet af en fredningskendelse, fordrer tilladelse fra Fredningsnævnet ved Retten i Esbjerg. Ansøgning kan sendes til Aabenraa Kommune. Opsætning af solenergianlæg i landzone kan desuden fordre landzonetilladelse typisk hvis anlægget ligeledes kræver en byggetilladelse. Se afsnit herom. Større solenergianlæg, der forsyner flere ejendomme, er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Solenergianlæg må alene forsyne den pågældende ejendom, hvor anlægget er placeret, med mindre der er tale om industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 5

6 Tænk på naboerne Placer anlægget med omtanke. Ligesom med blanke, glaserede tage er der risiko for, at solenergianlæg kan give generende genskin hos naboerne. Kommunen opfordrer til, at solenergianlæg placeres hensynsfuldt i forhold til naboer, og at der anvendes anlæg som er antirefleksionsbehandlede. Vi gør dette med henvisning til Århussagen: Civilretlig dom (BS /2010) om genskinsgener fra et nabotag, der var forsynet med sortglaserede tagsten. I et parcelhusområde blev der klaget over genskin. Der var ikke overtrådt byggeforskrifter. Dommen sagde at den naboretlige tålegrænse var overskredet. Vurderingen skete ved uvildig skønsmand/lysekspert. Sagsøger fik medhold i, at nabo skulle fjerne sortglaserede tagsten på del af det tag som vendte mod sagsøgeres ejendom. 6

7 Når lokalplanen siger... LOKALPLANFORHOLD Eventuelle lokalplaner og tinglyste servitutter skal overholdes. Lokalplaner for dit område kan ses på kommunens hjemmeside og Kommunens Kort. Servitutter kan findes på Nedenfor er der en række fraser, som jævnligt er anvendt i lokalplanlægningens paragraffer, samt hvordan de administreres ved ansøgning om solenergianlæg. at der ikke må anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer (eks. Lokalplanplan R.2.29 Klosterbakken, Rødekro eller 4/92 Kollund Østerskov) Hensigten med forbuddet mod blanke og reflekterende materialer er at hindre genskinsgener. PLAN vurderer, at et solenergianlæg ikke er et tagmateriale eller står i stedet for dette, hvorfor der ikke skal søges dispensation til lokalplanbestemmelsen. Det visuelle indtryk af et solenergianlæg, som fylder en stor del af tagfladen, svarer til et tagmateriale. Det anbefales, at der opsættes anlæg, som er antirefleksionbehandlet for at reducere nabo- og trafikgener. at tage dækkes med røde tagsten mindre tagdele kan fremstå med andre materialer (eks S17 Møllevænget, Hostrupskov, M84 Skovbakken, Aabenraa) Hensigten med bestemmelsen er at sikre et ensartet visuelt udtryk. Der kan drages en parallel mellem effekten af solenergianlæg og tagsten i forhold til det visuelle udtryk. Plan- og Teknikudvalget har besluttet den , at der skal søges dispensation ved opsætning af solenergianlæg i områder med tilsvarende lokalplanbestemmelse. solfangere skal integreres i tagfladen, der kan opsættes solfangere integreret i tagkontruktionen (eks S21 Vingelhøjvej, Hostrupskov, N26 Barsøvænget, Løjt, S17 Møllevænget, Hostrupskov, M84 Skovbakken) Solenergianlæg placeret oven på tagfladen vurderes ikke at være en integreret del af selve tagdækningen. Der skal dispenseres fra lokalplanbestemmelsen. 7

8 Der foretages nabohøringer ved 1. dispensation i hvert lokalplanområde. Den 1. sag danner præcedens, således at der ikke foretages nabohøringer ved efterfølgende tilsvarende sager inden for det enkelte lokalplanområde. I områder med mørke og blandede tagflader generelt kan der forventes dispensation på baggrund af en konkret vurdering. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. I områder, hvor lokalplanens formål er at sikre ensartet arkitektonisk udtryk, sikre bevaringsværdigt bygningsmiljø og lignende kan det forventes, at dispensationsmuligheden er vanskeligere. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. kommunalbestyrelsen kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor dette er nødvendigt, for at forsyne én eller flere bygninger med vedvarende energi (eks M33 Teglværksvej, Aabenraa, Søgård Syd) I områder med mørke og blandede tagflader generelt kan der forventes dispensation på baggrund af en konkret vurdering. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. I områder, hvor lokalplanens formål er at sikre ensartet arkitektonisk udtryk, sikre bevaringsværdigt bygningsmiljø og lignende kan det forventes, at dispensationsmuligheden er vanskeligere. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. Hvordan søges der om dispensation fra en lokalplan? Send ansøgningen til eller indsend den sammen med din byggeansøgning på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Skriftlig dispensationsansøgning. Det skal fremgå af ansøgningen hvorfor der søges dispensation. Ansøgningsskema kan findes på Borger.dk under Selvbetjening/byggeri - Oplysninger om: - anlæggets omfang/dimensioner - antirefleks-behandling af overflade - farve samt - hvor og hvorledes anlægget placeres - Tegning med anlæggets placering 8

9 Byggeloven og brand Solenergianlæg er ikke specifikt reguleret i Bygningsreglementet. Det fremgår derfor ikke konkret af Bygningsreglementet, hvornår et anlæg kræver byggetilladelse, og hvornår et anlæg kan opsættes uden byggetilladelse. Nærværende administrative retningslinier er, for så vidt angår Byggeloven og Bygningsreglementet, udarbejdet på baggrund af Energistyrelsens vejledende udtalelse af 16. februar 2012 og de efterfølgende vejledninger senest revideret august Vejledning kan findes på Ifølge Byggeloven og Bygningsreglementet er et solenergianlæg er et teknisk anlæg og medregnes ikke i etagearealet. Alle byggearbejder skal udføres i overensstemmelse med Bygningsreglementets bestemmelser, uanset om arbejdet kræver tilladelse eller ej. Solenergianlæg og brand Brandvæsnet betragter el-installationer og dermed også solcelleanlæg som en særlig fare under slukning af brand. Der vil derfor være situationer, hvor brandvæsnet under henvisning til egen sikkerhed ikke vil påbegynde slukningsindsatsen FØR kablerne fra solenergianlægget er gjort spændingsløse. Hvad kan du selv gøre for at Brandvæsnet har de bedste muligheder? -Installer solcellepanelet med en inverter, som kan afbrydes vha. en sikkerhedsafbryder. -Sørg for at placere inverteren tæt på solcellepanelerne dermed bliver spændingsførende kabler, som ikke kan af brydes, kortere -Placér sikkerhedsafbryderen udenpå huset og sørg for mærkning af afbryderen dermed kan brandvæsnet straks finde afbryderen. 9

10 Bygnings- og Boligregisteret Indberetningspligt til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) Uanset om anlægget kræver tilladelse eller ej skal der ske registrering af anlægget i BBR. Hvis anlægget fordrer tilladelse, sker indberetningen automatisk til BBR ved afslutning af byggesagen. Hvis anlægget ikke kræver forudgående tilladelse, skal ejeren selv sørge for indberetning til BBR. Hvordan indberetter du dit solenergianlæg til BBR? Nedenstående oplysninger sendes til eller til Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Byg, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Din mail eller brev skal indeholde følgende oplysninger: - adresse på ejendom - hvilken bygning anlægget opsættes på - anlæggets størrelse (fysisk + Kw) - hvorfor anlægget ikke kræver byggetilladelse (se side 14) 10

11 På landet Opsætning af solenergianlæg i landzone Hvis opsætningen af solenergianlægget kræver byggetilladelse, og din ejendom er beliggende i landzone, kræver opsætningen ligeledes landzonetilladelse. Der kræves også landzonetilladelse, hvis anlægget er under 10 m², og placeret længere væk fra eksisterende bygninger på ejendommen end 20 meter. Det er en fordel at søge landzonetilladelsen sammen med ansøgningen om byggetilladelse. Hvordan søges der landzonetilladelse? Ansøgningen kan indsendes sammen med din ansøgning om byggetilladelse på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Ansøgningsblanket https://www.borgeronline.dk/default.aspx?municipalityid=580&groupid=38&formid=kb7913ff - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner - Facadetegninger (snit) 11

12 Opsætning af solenergianlæg indenfor et fredet areal Opsætning af solenergianlæg i områder der ligger indenfor en arealfredning kræver tilladelse fra Fredningsnævnet. Ansøgning herom fremsendes til Aabenraa Kommune, som videresender ansøgningen til Fredningsnævnet. Hvordan søges der om tilladelse til indenfor fredning? Ansøgning vedlagt relevant materiale kan sendes til eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Ansøgningsmateriale: - Ansøgningsblanket (http://aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-landet/fredninger/) - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner - Facadetegninger (snit) 12

13 Opsætning af solenergianlæg indenfor en beskyttelseslinje Opsætning af solenergianlæg indenfor skovbyggelinje, sø- og åbeskyttelseslinje eller fortidsmindebeskyttelseslinje kræver i nogle tilfælde dispensation fra kommunen. Der kræves dispensation fra skovbyggelinje såfremt solenergianlægget opføres på en skråtstillet konstruktion på et eksisterende tag, samt når anlægget opstilles på jorden uanset størrelse på anlægget. Solenergianlæg der opstillet på jorden indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje og sø- og åbeskyttelseslinje kræver dispensation. Hvordan søges der om dispensation fra beskyttelseslinie? Ansøgning vedlagt relevant materiale kan sendes til eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Byg, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Ansøgningsmateriale: - Ansøgningsblanket (http://aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-landet/bygge-og-beskyttelseslinjer/) - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner - Facadetegninger (snit) 13

14 Byggetilladelse Solenergianlæg opsat på eksisterende tagkonstruktion med fladt eller skrånende tagflade i forbindelse med enfamiliehus Opsætning af solenergianlæg på en eksisterende skrå eller flad tagflade i forbindelse med et enfamiliehus, uanset om det er på boligens, garagens eller udhusets tag, kræver ikke byggetilladelse medmindre nedenstående gør sig gældende. Du skal søge byggetilladelse, hvis: 1. Solenergianlægget har et omfang der gør, at den pågældende tagkonstruktion skal forstærkes. Det er altid bygherrens og den udførendes ansvar at sikre, at bygningen herunder tag og øvrige konstruktione kan bære den ekstra last fra anlægget og at sikre, at fastgørelsen sker forsvarligt. Man skal særligt være opmærksom på bygninger med lette tage og tage, hvor der er mange åbninger (tagvinduer o.l.) og f.eks. udvekslinger mellem spær. 2. Opsætningen af solenergianlæg gør, at byggeretten overskrides. Byggeretten beskrives i bygningsreglementet kap. 2.7, som kan læses her Byggeretten foreskriver regler om blandt andet maksimumhøjder, længder og afstandsforhold. Det er dit ansvar som ansøger at sørge for, at byggeretten overholdes. Eksempler hvor byggeretten overskrides og der skal søges byggetilladelse: Opsætning af solenergianlæg på fladt tag på eksisterende garagebygning beliggende i skelbræmmen (dvs. tættere på skel end 2,5 meter), hvor den samlede højde målt fra terræn overskrider 2,5 meter. Opsætning af solenergianlæg på høj beboelsesbygning, hvor bygningen og anlæggets samlede højde overskrider 8,5 meter. 14

15 Gennembrydninger i tagmateriale skal lukkes, så der ikke kan ske indtrængen af fugt og vand, der kan skade trækonstruktioner og medføre fugtskader og skimmel. Ved fastgørelsen af anlægget skal det sikres, at træspær ikke tager skade ved f.eks. bolte, der bores direkte i spærhoved. Såfremt solenergianlægget fordrer konstruktionsforstærkning eller overskrider byggeretten, behandles sagen i henhold til BR 10 kap Hvordan søges der byggetilladelse? Ansøgningen skal indsendes på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner + Kw - Oplysninger om hvilke bygninger, der ønskes forsynet af anlægget - Facadetegninger (snit) Sammen med færdigmeldingen af byggearbejdet skal der fremsendes teknisk dokumentation inkl. dokumentation på, at bygningen herunder tag og øvrige konstruktioner kan bære den ekstra last fra anlægget, og at fastgørelsen sker forsvarligt. 15

16 Fritstående solenergianlæg på terræn i forbindelse med enfamiliehus Ved opsætning af fritstående solenergianlæg på terræn er der krav om byggetilladelse, hvis arealet overstiger 10 m² (bebygget areal). Sagsbehandlingen foretages i henhold til BR 10 kap Solenergianlæg på terræn har ikke en byggeret, det vil sige at der i sagsbehandlingen skal foretages en helhedsvurdering af de bebyggelsesregulerende forhold. Hvordan søges der byggetilladelse? Ansøgningen skal indsendes på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Plan og snit, der viser anlæggets omfang/dimensioner + Kw - Oplysninger om hvilke bygninger, der ønskes forsynet af anlægget - Evt. statiske beregninger/redegørelse 16

17 Opsætning af solenergianlæg i forbindelse med erhvervsbygninger eller anlæg, der forsyner flere ejendomme Opsætning af solenergianlæg i forbindelse med erhvervsbyggerier kræver byggetilladelse, uanset om anlægget placeres på bygning eller terræn. Etablering af solenergianlæg, der forsyner flere ejendomme og derfor har en erhvervsmæssig funktion, kræver ligeledes byggetilladelse. Sagsbehandlingen af solenergianlægget foretages i henhold til den pågældende bebyggelseskompleksitet. Er en bebyggelse omfattet af BR 10 kap , skal sagsbehandlingen af solenergianlægget omfatte bestemmelserne kap. 2 og 5. Tilsvaren de skal sagsbehandlingen af solenergianlægget omfatte kap. 2-8, såfremt bebyggelsen er omfattet af BR 10 kap Hvordan søges der byggetilladelse? Ansøgningen skal indsendes på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Plan og snit, der viser omfanget af anlægget - Facadetegninger, såfremt anlægget opsættes på bygning - Konstruktionsbeskrivelse (materialer) - Evt. statiske beregninger - Evt. visualisering 17

18 Gode råd til anbringelse af solenergianlæg Et anlæg kan placeres på mange måder og mange forskellige steder. Det er en god ide at overveje, hvilken betydning anbringelsen af et solenergianlæg kan få for naboer, husets æstetik, udnyttelse af solen, synlighed fra vej, udsyn i kystnære zoner eller andre beskyttelseslinjer. Fladt tag Tag med lille hældning Tag med stor hældning Andre muligheder Integreret i taget 18

19 Fladt tag Ved anbringelse af Solenergianlæg på fladt tag er der mulighed for at fange alle solorienteringer. For at mindske den visuelle indvirkning er det en god idé at flytte anlægget ind midt på tagfladen væk fra tagkanten. (Se mere under afsnittet Byggetilladelse ) 19

20 Tag med lille hældning Ved opsætning af Solenergianlæg på tage med lille hældning skal anlægget have samme hældning som taget. Dette gør, at det bliver væsentligt mindre synligt fra gadeniveau. Det er også en god idé at finde en anlægstype, som har samme farve som det tag (underlag), det lægges på for at give bygningen et mere harmonisk udtryk. (Læs yderligere under afsnittet Byggetilladelse ) 20

21 Tag med stor hældning Ved opsætning af Solenergianlæg på tage med stor hældning kan anlægget med fordel sammenlignes med ovenlysvinduer. Ved placeringen er det vigtigt at tage stilling til, hvor de placeres. Er der ovenlys vinduer i taget, kan de placeres i sammenhæng med disse. Det er her særligt vigtigt, at man undersøger naboernes forhold, da der kan forekomme en del refleksioner. 21

22 Andre muligheder Ved opsætning at solenergianlæg andre steder end på taget kan man for eksempel lade det indgå som en del af husets beklædning. Særligt ved nybyg eller tilbyg kan man med fordel udforske mulighederne for at erstatte dele af husets beklædning med solenergianlæg og samtidig opnå et spændende arkitektonisk udtryk. Vær dog opmærksom på, at anlægget ikke kommer til at ligge i skygge af træer mm. Desuden er det vigtigt at tænke på refleksionsgener. (Læs mere om fritstående solenergianlæg i afsnittet Byggetilladelse ) 22

23 Integreret i taget 23 Ved opsætning af solenergianlæg integreret i tagets flade erstatter anlægget tagmaterialet. En del nye produkter udvikles i denne tid, og det er nu muligt at få solenergianlæg der imiterer tagsten eller tagbeklædning. Mange af disse løsninger falder harmonisk sammen med bygningen. Det er dog vigtigt, at anlægget og tagbeklædningen farvemæssigt også harmonerer.

24 Udnyttelse af solen Tabellen viser solcellers procentuelle årlige produktion ved forskellige hældninger og orienteringer. Den grønne kasse midt i tabellen viser den mest optimale hældning og orientering. Orientering Hældning Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst (vandret) (lodret) Kilde:

25 Gode og dårlige eksempler Gode og dårlige eksempler er et katalog med gode og dårlige eksempler på anbringelse, udformning, størrelse, arkitektonisk sammenhæng mm. af solenergianlæg fra forskellige steder i Danmark og resten af verden. 25

26 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg og tagets farve Solenergianlægget er her lagt på et tag, hvor farven ikke træder væsenligt ud. Dette gør, at husets tag virker som en flade og giver et roligt udtryk. Solenergianlægget er her lagt på et rødt tag. Det gør det meget synligt, og tagets flade virker opbrudt og forstyrret. 26

27 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på ældre bygninger Her er solenergianlægget placeret på taget, så det falder i med hele fladen. Det forholder sig til tagets udformning ved at gengive dets rektangulære form. Solenergianlægget er her lagt, så det dækker hele karnappens tagflade, man undgår at bryde tagets røde farve, men til gengæld bliver karnappen fremmed og får hele vinduessektionen til at skille sig ud. 27

28 Gode og dårlige eksempler på udvikling og innovation af solenergianlæg til tage Her ses overgangen fra skifertaget til solenergisektionen næsten ikke. Taget fremstår derfor, som det ville have gjort uden solenergianlægget. Her har man opdelt solenergianlægget for bedre at integrere dem i tagstenene. Men den store farveforskel betyder, at de træder frem. 28

29 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på hele tagflader Her er hele taget lagt med solenergianlæg. Det er blevet en del af det arkitektoniske udtryk og er med til at give bygningen et nutidigt og moderne præg. Her har man også lagt solenergianlæg på hele taget. Men det er ikke arkitektonisk bearbejdet. Husets oprindelige tag ligger under og giver en kant, der får taget til at se rodet og forvirrende ud. 29

30 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på stativ På fladt eller næsten fladt tag kan solenergianlæg placeres, så de er næsten usynlige fra gadeniveau. Disse er placeret et stykke inde på taget, hvilket gør dem svære at se fra gadeniveau. Dette solenergianlæg er løftet, så det bliver synligt fra gaden. Hvis det havde flugtet med tagets hældning, ville det virke mere neutralt og falde bedre i med tagets flade. 30

31 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg ved jodren Her er opstillet et solenergianlæg med en skulpturel virkning. Det giver området karakter og identitet. Det kan derfor være en fordel ikke kun at begrænse placeringen til bygningen. Dette solenergianlæg virker midlertidig og lettere gør det selv-agtigt. Det bidrager ikke forskønnende til området og giver et rodet og lettere sjusket miljø. 31

32 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på facader Her er solenergianlægget placeret på husets facade, så det underbygger husets arkitektur. Det opdeler facaden og giver sammen med vinduer, balkoner, mm. rytmer og mønster, så det fremstår som en del af facadens helhed. Solenergianlægget er her placeret som en forøgelse til facaden. Det er tydeligt, at det ikke er tænkt som en del af husets oprindelige facade, og det får husets vinduer til at flyde sammen, så deres rytmer opløses. 32

33 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg planlagt eller tilfældig Solenergianlægget er her planlagt som en del af bygningens arkitektur. Man har tilpasset anlægget så det sammen med bygningen giver et helstøbt udtryk. Her har man opsat tilfældige solenergianlæg uden form for æstetisk sans eller plan af plasering. Man har ligeledes sammensat mange forskellige typer af anlæg. Dette giver et rodet udtryk. 33

34

35

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg)

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) Gode råd inden du opsætter solenergianlæg (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) 1.oktober 2012 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggetilladelse

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

Den planretlige regulering af solcelleanlæg

Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat (L) Jacob Brandt og advokat Kristian Raun Larsen 2 Disposition VE-loven - Afregning, herunder

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler: Der er ingen gebyr

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Rev. 04.03.2014 TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler:

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014.

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014. John Wegner 18. januar 2014 Til Varde kommune Angående BR10 ansøgning om nedrivning af beboelsesejendom. Vedrørende Dejrupvej 91, 6855 Outrup. Matr.nr. 2h Dejrup By, Outrup. Dette dokument supplerer min

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr.

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kommunens navn og adresse Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum INDGÅET 16 APR. 2014 Hedensted Kommune Tlf: 79 75 50 00 Fax: 79 75 50 40 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Efter gennemførelse af byggeriet udgør det samlede bruttoetageareal for udhus 100 m2. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Efter gennemførelse af byggeriet udgør det samlede bruttoetageareal for udhus 100 m2. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Mette Marie Nielsen Dan Nielsen Møllebakken 28 Ø. Svenstrup 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET

NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET NATURKLAGENÆVNET SEKRETARIATET 29. juni 2005 J.nr.: 03-33/200-0270 MIL Afgørelse i sagen om påbud om standsning af oplægning af ædelengoberede keramiktagsten på en ejendom i Frederikssund Kommune Frederikssund

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere