Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg"

Transkript

1 Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

2 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret På landet Byggetilladelse Gode råd til anbringelse af solenergianlæg Udnyttelse af solen (tabel) Gode og dårlige eksempler (-et katalog) 2

3 Først... Overvejer du at opsætte et solenergianlæg, er der nogle grundlæggende ting du bør undersøge. -Er der en lokalplan, der siger noget om opsætning af solenergianlæg? -Er der noget i bygningsreglementet/lokalplanen om bygningshøjder, tagmaterialer? -Er huset fredet? -Er huset bevaringsværdigt, eller er der særlige regler om husets udseende? -Er der naboer, der kan blive berørt af reflektion? -Er der mulighed for at placere solenegianlæg så, det får den mest optimale orientering uden skygge i løbet af dagen fra træer, tagudhæng mm.? 3

4 Hvad er et solenergianlæg? Der findes to typer af solenergianlæg, et solcelleanlæg og et solvarmeanlæg. Solcelleanlæg Solcellerne omdanner sollys til elektricitet via den fotoelektriske effekt. De har førhen primært været brugt i rumfarten, men gennem de seneste år er prisen faldet, og de har fundet vej til byggepladserne. Solvarmeanlæg Solvarmeanlægget består af et kredsløb med frostsikret væske, som via solens strålingsenergi opvarmes. Kredsløbet transporterer varmen til en lagertank med brugsvand til bad, vandhane, gulvvarme, mm. Dette er ofte et supplement til fyrets opvarmning. 4

5 Generelt Solenergianlæg må ikke opsættes på fredede bygninger uden forudgående tilladelse fra Kulturstyrelsen. Tilsvarende gælder ved ejendomme, som er omfattet af facadefredning ( 22 tinglysning), her skal der indhentes særskilt tilladelse ved Aabenraa Kommune. Ved opsætning på bevaringsværdige bygninger kan det medføre, at der ikke efterfølgende kan opnås støtte til bygningsbevaringsprojekter. Solenergianlæg, der ønskes opsat inden for strandbeskyttelseslinien, fordrer dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Myndighed er Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Tlf Strandbeskyttelseslinien kan findes på Kommunens Kort eller på Danmarks Miljøportal, Solenergianlæg, der ønskes opsat inden for et område, der er omfattet af en fredningskendelse, fordrer tilladelse fra Fredningsnævnet ved Retten i Esbjerg. Ansøgning kan sendes til Aabenraa Kommune. Opsætning af solenergianlæg i landzone kan desuden fordre landzonetilladelse typisk hvis anlægget ligeledes kræver en byggetilladelse. Se afsnit herom. Større solenergianlæg, der forsyner flere ejendomme, er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Solenergianlæg må alene forsyne den pågældende ejendom, hvor anlægget er placeret, med mindre der er tale om industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 5

6 Tænk på naboerne Placer anlægget med omtanke. Ligesom med blanke, glaserede tage er der risiko for, at solenergianlæg kan give generende genskin hos naboerne. Kommunen opfordrer til, at solenergianlæg placeres hensynsfuldt i forhold til naboer, og at der anvendes anlæg som er antirefleksionsbehandlede. Vi gør dette med henvisning til Århussagen: Civilretlig dom (BS /2010) om genskinsgener fra et nabotag, der var forsynet med sortglaserede tagsten. I et parcelhusområde blev der klaget over genskin. Der var ikke overtrådt byggeforskrifter. Dommen sagde at den naboretlige tålegrænse var overskredet. Vurderingen skete ved uvildig skønsmand/lysekspert. Sagsøger fik medhold i, at nabo skulle fjerne sortglaserede tagsten på del af det tag som vendte mod sagsøgeres ejendom. 6

7 Når lokalplanen siger... LOKALPLANFORHOLD Eventuelle lokalplaner og tinglyste servitutter skal overholdes. Lokalplaner for dit område kan ses på kommunens hjemmeside og Kommunens Kort. Servitutter kan findes på Nedenfor er der en række fraser, som jævnligt er anvendt i lokalplanlægningens paragraffer, samt hvordan de administreres ved ansøgning om solenergianlæg. at der ikke må anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer (eks. Lokalplanplan R.2.29 Klosterbakken, Rødekro eller 4/92 Kollund Østerskov) Hensigten med forbuddet mod blanke og reflekterende materialer er at hindre genskinsgener. PLAN vurderer, at et solenergianlæg ikke er et tagmateriale eller står i stedet for dette, hvorfor der ikke skal søges dispensation til lokalplanbestemmelsen. Det visuelle indtryk af et solenergianlæg, som fylder en stor del af tagfladen, svarer til et tagmateriale. Det anbefales, at der opsættes anlæg, som er antirefleksionbehandlet for at reducere nabo- og trafikgener. at tage dækkes med røde tagsten mindre tagdele kan fremstå med andre materialer (eks S17 Møllevænget, Hostrupskov, M84 Skovbakken, Aabenraa) Hensigten med bestemmelsen er at sikre et ensartet visuelt udtryk. Der kan drages en parallel mellem effekten af solenergianlæg og tagsten i forhold til det visuelle udtryk. Plan- og Teknikudvalget har besluttet den , at der skal søges dispensation ved opsætning af solenergianlæg i områder med tilsvarende lokalplanbestemmelse. solfangere skal integreres i tagfladen, der kan opsættes solfangere integreret i tagkontruktionen (eks S21 Vingelhøjvej, Hostrupskov, N26 Barsøvænget, Løjt, S17 Møllevænget, Hostrupskov, M84 Skovbakken) Solenergianlæg placeret oven på tagfladen vurderes ikke at være en integreret del af selve tagdækningen. Der skal dispenseres fra lokalplanbestemmelsen. 7

8 Der foretages nabohøringer ved 1. dispensation i hvert lokalplanområde. Den 1. sag danner præcedens, således at der ikke foretages nabohøringer ved efterfølgende tilsvarende sager inden for det enkelte lokalplanområde. I områder med mørke og blandede tagflader generelt kan der forventes dispensation på baggrund af en konkret vurdering. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. I områder, hvor lokalplanens formål er at sikre ensartet arkitektonisk udtryk, sikre bevaringsværdigt bygningsmiljø og lignende kan det forventes, at dispensationsmuligheden er vanskeligere. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. kommunalbestyrelsen kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor dette er nødvendigt, for at forsyne én eller flere bygninger med vedvarende energi (eks M33 Teglværksvej, Aabenraa, Søgård Syd) I områder med mørke og blandede tagflader generelt kan der forventes dispensation på baggrund af en konkret vurdering. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. I områder, hvor lokalplanens formål er at sikre ensartet arkitektonisk udtryk, sikre bevaringsværdigt bygningsmiljø og lignende kan det forventes, at dispensationsmuligheden er vanskeligere. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. Hvordan søges der om dispensation fra en lokalplan? Send ansøgningen til eller indsend den sammen med din byggeansøgning på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Skriftlig dispensationsansøgning. Det skal fremgå af ansøgningen hvorfor der søges dispensation. Ansøgningsskema kan findes på Borger.dk under Selvbetjening/byggeri - Oplysninger om: - anlæggets omfang/dimensioner - antirefleks-behandling af overflade - farve samt - hvor og hvorledes anlægget placeres - Tegning med anlæggets placering 8

9 Byggeloven og brand Solenergianlæg er ikke specifikt reguleret i Bygningsreglementet. Det fremgår derfor ikke konkret af Bygningsreglementet, hvornår et anlæg kræver byggetilladelse, og hvornår et anlæg kan opsættes uden byggetilladelse. Nærværende administrative retningslinier er, for så vidt angår Byggeloven og Bygningsreglementet, udarbejdet på baggrund af Energistyrelsens vejledende udtalelse af 16. februar 2012 og de efterfølgende vejledninger senest revideret august Vejledning kan findes på Ifølge Byggeloven og Bygningsreglementet er et solenergianlæg er et teknisk anlæg og medregnes ikke i etagearealet. Alle byggearbejder skal udføres i overensstemmelse med Bygningsreglementets bestemmelser, uanset om arbejdet kræver tilladelse eller ej. Solenergianlæg og brand Brandvæsnet betragter el-installationer og dermed også solcelleanlæg som en særlig fare under slukning af brand. Der vil derfor være situationer, hvor brandvæsnet under henvisning til egen sikkerhed ikke vil påbegynde slukningsindsatsen FØR kablerne fra solenergianlægget er gjort spændingsløse. Hvad kan du selv gøre for at Brandvæsnet har de bedste muligheder? -Installer solcellepanelet med en inverter, som kan afbrydes vha. en sikkerhedsafbryder. -Sørg for at placere inverteren tæt på solcellepanelerne dermed bliver spændingsførende kabler, som ikke kan af brydes, kortere -Placér sikkerhedsafbryderen udenpå huset og sørg for mærkning af afbryderen dermed kan brandvæsnet straks finde afbryderen. 9

10 Bygnings- og Boligregisteret Indberetningspligt til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) Uanset om anlægget kræver tilladelse eller ej skal der ske registrering af anlægget i BBR. Hvis anlægget fordrer tilladelse, sker indberetningen automatisk til BBR ved afslutning af byggesagen. Hvis anlægget ikke kræver forudgående tilladelse, skal ejeren selv sørge for indberetning til BBR. Hvordan indberetter du dit solenergianlæg til BBR? Nedenstående oplysninger sendes til eller til Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Byg, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Din mail eller brev skal indeholde følgende oplysninger: - adresse på ejendom - hvilken bygning anlægget opsættes på - anlæggets størrelse (fysisk + Kw) - hvorfor anlægget ikke kræver byggetilladelse (se side 14) 10

11 På landet Opsætning af solenergianlæg i landzone Hvis opsætningen af solenergianlægget kræver byggetilladelse, og din ejendom er beliggende i landzone, kræver opsætningen ligeledes landzonetilladelse. Der kræves også landzonetilladelse, hvis anlægget er under 10 m², og placeret længere væk fra eksisterende bygninger på ejendommen end 20 meter. Det er en fordel at søge landzonetilladelsen sammen med ansøgningen om byggetilladelse. Hvordan søges der landzonetilladelse? Ansøgningen kan indsendes sammen med din ansøgning om byggetilladelse på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Ansøgningsblanket - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner - Facadetegninger (snit) 11

12 Opsætning af solenergianlæg indenfor et fredet areal Opsætning af solenergianlæg i områder der ligger indenfor en arealfredning kræver tilladelse fra Fredningsnævnet. Ansøgning herom fremsendes til Aabenraa Kommune, som videresender ansøgningen til Fredningsnævnet. Hvordan søges der om tilladelse til indenfor fredning? Ansøgning vedlagt relevant materiale kan sendes til eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Ansøgningsmateriale: - Ansøgningsblanket ( - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner - Facadetegninger (snit) 12

13 Opsætning af solenergianlæg indenfor en beskyttelseslinje Opsætning af solenergianlæg indenfor skovbyggelinje, sø- og åbeskyttelseslinje eller fortidsmindebeskyttelseslinje kræver i nogle tilfælde dispensation fra kommunen. Der kræves dispensation fra skovbyggelinje såfremt solenergianlægget opføres på en skråtstillet konstruktion på et eksisterende tag, samt når anlægget opstilles på jorden uanset størrelse på anlægget. Solenergianlæg der opstillet på jorden indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje og sø- og åbeskyttelseslinje kræver dispensation. Hvordan søges der om dispensation fra beskyttelseslinie? Ansøgning vedlagt relevant materiale kan sendes til eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Byg, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Ansøgningsmateriale: - Ansøgningsblanket ( - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner - Facadetegninger (snit) 13

14 Byggetilladelse Solenergianlæg opsat på eksisterende tagkonstruktion med fladt eller skrånende tagflade i forbindelse med enfamiliehus Opsætning af solenergianlæg på en eksisterende skrå eller flad tagflade i forbindelse med et enfamiliehus, uanset om det er på boligens, garagens eller udhusets tag, kræver ikke byggetilladelse medmindre nedenstående gør sig gældende. Du skal søge byggetilladelse, hvis: 1. Solenergianlægget har et omfang der gør, at den pågældende tagkonstruktion skal forstærkes. Det er altid bygherrens og den udførendes ansvar at sikre, at bygningen herunder tag og øvrige konstruktione kan bære den ekstra last fra anlægget og at sikre, at fastgørelsen sker forsvarligt. Man skal særligt være opmærksom på bygninger med lette tage og tage, hvor der er mange åbninger (tagvinduer o.l.) og f.eks. udvekslinger mellem spær. 2. Opsætningen af solenergianlæg gør, at byggeretten overskrides. Byggeretten beskrives i bygningsreglementet kap. 2.7, som kan læses her Byggeretten foreskriver regler om blandt andet maksimumhøjder, længder og afstandsforhold. Det er dit ansvar som ansøger at sørge for, at byggeretten overholdes. Eksempler hvor byggeretten overskrides og der skal søges byggetilladelse: Opsætning af solenergianlæg på fladt tag på eksisterende garagebygning beliggende i skelbræmmen (dvs. tættere på skel end 2,5 meter), hvor den samlede højde målt fra terræn overskrider 2,5 meter. Opsætning af solenergianlæg på høj beboelsesbygning, hvor bygningen og anlæggets samlede højde overskrider 8,5 meter. 14

15 Gennembrydninger i tagmateriale skal lukkes, så der ikke kan ske indtrængen af fugt og vand, der kan skade trækonstruktioner og medføre fugtskader og skimmel. Ved fastgørelsen af anlægget skal det sikres, at træspær ikke tager skade ved f.eks. bolte, der bores direkte i spærhoved. Såfremt solenergianlægget fordrer konstruktionsforstærkning eller overskrider byggeretten, behandles sagen i henhold til BR 10 kap Hvordan søges der byggetilladelse? Ansøgningen skal indsendes på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner + Kw - Oplysninger om hvilke bygninger, der ønskes forsynet af anlægget - Facadetegninger (snit) Sammen med færdigmeldingen af byggearbejdet skal der fremsendes teknisk dokumentation inkl. dokumentation på, at bygningen herunder tag og øvrige konstruktioner kan bære den ekstra last fra anlægget, og at fastgørelsen sker forsvarligt. 15

16 Fritstående solenergianlæg på terræn i forbindelse med enfamiliehus Ved opsætning af fritstående solenergianlæg på terræn er der krav om byggetilladelse, hvis arealet overstiger 10 m² (bebygget areal). Sagsbehandlingen foretages i henhold til BR 10 kap Solenergianlæg på terræn har ikke en byggeret, det vil sige at der i sagsbehandlingen skal foretages en helhedsvurdering af de bebyggelsesregulerende forhold. Hvordan søges der byggetilladelse? Ansøgningen skal indsendes på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Plan og snit, der viser anlæggets omfang/dimensioner + Kw - Oplysninger om hvilke bygninger, der ønskes forsynet af anlægget - Evt. statiske beregninger/redegørelse 16

17 Opsætning af solenergianlæg i forbindelse med erhvervsbygninger eller anlæg, der forsyner flere ejendomme Opsætning af solenergianlæg i forbindelse med erhvervsbyggerier kræver byggetilladelse, uanset om anlægget placeres på bygning eller terræn. Etablering af solenergianlæg, der forsyner flere ejendomme og derfor har en erhvervsmæssig funktion, kræver ligeledes byggetilladelse. Sagsbehandlingen af solenergianlægget foretages i henhold til den pågældende bebyggelseskompleksitet. Er en bebyggelse omfattet af BR 10 kap , skal sagsbehandlingen af solenergianlægget omfatte bestemmelserne kap. 2 og 5. Tilsvaren de skal sagsbehandlingen af solenergianlægget omfatte kap. 2-8, såfremt bebyggelsen er omfattet af BR 10 kap Hvordan søges der byggetilladelse? Ansøgningen skal indsendes på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Plan og snit, der viser omfanget af anlægget - Facadetegninger, såfremt anlægget opsættes på bygning - Konstruktionsbeskrivelse (materialer) - Evt. statiske beregninger - Evt. visualisering 17

18 Gode råd til anbringelse af solenergianlæg Et anlæg kan placeres på mange måder og mange forskellige steder. Det er en god ide at overveje, hvilken betydning anbringelsen af et solenergianlæg kan få for naboer, husets æstetik, udnyttelse af solen, synlighed fra vej, udsyn i kystnære zoner eller andre beskyttelseslinjer. Fladt tag Tag med lille hældning Tag med stor hældning Andre muligheder Integreret i taget 18

19 Fladt tag Ved anbringelse af Solenergianlæg på fladt tag er der mulighed for at fange alle solorienteringer. For at mindske den visuelle indvirkning er det en god idé at flytte anlægget ind midt på tagfladen væk fra tagkanten. (Se mere under afsnittet Byggetilladelse ) 19

20 Tag med lille hældning Ved opsætning af Solenergianlæg på tage med lille hældning skal anlægget have samme hældning som taget. Dette gør, at det bliver væsentligt mindre synligt fra gadeniveau. Det er også en god idé at finde en anlægstype, som har samme farve som det tag (underlag), det lægges på for at give bygningen et mere harmonisk udtryk. (Læs yderligere under afsnittet Byggetilladelse ) 20

21 Tag med stor hældning Ved opsætning af Solenergianlæg på tage med stor hældning kan anlægget med fordel sammenlignes med ovenlysvinduer. Ved placeringen er det vigtigt at tage stilling til, hvor de placeres. Er der ovenlys vinduer i taget, kan de placeres i sammenhæng med disse. Det er her særligt vigtigt, at man undersøger naboernes forhold, da der kan forekomme en del refleksioner. 21

22 Andre muligheder Ved opsætning at solenergianlæg andre steder end på taget kan man for eksempel lade det indgå som en del af husets beklædning. Særligt ved nybyg eller tilbyg kan man med fordel udforske mulighederne for at erstatte dele af husets beklædning med solenergianlæg og samtidig opnå et spændende arkitektonisk udtryk. Vær dog opmærksom på, at anlægget ikke kommer til at ligge i skygge af træer mm. Desuden er det vigtigt at tænke på refleksionsgener. (Læs mere om fritstående solenergianlæg i afsnittet Byggetilladelse ) 22

23 Integreret i taget 23 Ved opsætning af solenergianlæg integreret i tagets flade erstatter anlægget tagmaterialet. En del nye produkter udvikles i denne tid, og det er nu muligt at få solenergianlæg der imiterer tagsten eller tagbeklædning. Mange af disse løsninger falder harmonisk sammen med bygningen. Det er dog vigtigt, at anlægget og tagbeklædningen farvemæssigt også harmonerer.

24 Udnyttelse af solen Tabellen viser solcellers procentuelle årlige produktion ved forskellige hældninger og orienteringer. Den grønne kasse midt i tabellen viser den mest optimale hældning og orientering. Orientering Hældning Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst (vandret) (lodret) Kilde:

25 Gode og dårlige eksempler Gode og dårlige eksempler er et katalog med gode og dårlige eksempler på anbringelse, udformning, størrelse, arkitektonisk sammenhæng mm. af solenergianlæg fra forskellige steder i Danmark og resten af verden. 25

26 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg og tagets farve Solenergianlægget er her lagt på et tag, hvor farven ikke træder væsenligt ud. Dette gør, at husets tag virker som en flade og giver et roligt udtryk. Solenergianlægget er her lagt på et rødt tag. Det gør det meget synligt, og tagets flade virker opbrudt og forstyrret. 26

27 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på ældre bygninger Her er solenergianlægget placeret på taget, så det falder i med hele fladen. Det forholder sig til tagets udformning ved at gengive dets rektangulære form. Solenergianlægget er her lagt, så det dækker hele karnappens tagflade, man undgår at bryde tagets røde farve, men til gengæld bliver karnappen fremmed og får hele vinduessektionen til at skille sig ud. 27

28 Gode og dårlige eksempler på udvikling og innovation af solenergianlæg til tage Her ses overgangen fra skifertaget til solenergisektionen næsten ikke. Taget fremstår derfor, som det ville have gjort uden solenergianlægget. Her har man opdelt solenergianlægget for bedre at integrere dem i tagstenene. Men den store farveforskel betyder, at de træder frem. 28

29 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på hele tagflader Her er hele taget lagt med solenergianlæg. Det er blevet en del af det arkitektoniske udtryk og er med til at give bygningen et nutidigt og moderne præg. Her har man også lagt solenergianlæg på hele taget. Men det er ikke arkitektonisk bearbejdet. Husets oprindelige tag ligger under og giver en kant, der får taget til at se rodet og forvirrende ud. 29

30 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på stativ På fladt eller næsten fladt tag kan solenergianlæg placeres, så de er næsten usynlige fra gadeniveau. Disse er placeret et stykke inde på taget, hvilket gør dem svære at se fra gadeniveau. Dette solenergianlæg er løftet, så det bliver synligt fra gaden. Hvis det havde flugtet med tagets hældning, ville det virke mere neutralt og falde bedre i med tagets flade. 30

31 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg ved jodren Her er opstillet et solenergianlæg med en skulpturel virkning. Det giver området karakter og identitet. Det kan derfor være en fordel ikke kun at begrænse placeringen til bygningen. Dette solenergianlæg virker midlertidig og lettere gør det selv-agtigt. Det bidrager ikke forskønnende til området og giver et rodet og lettere sjusket miljø. 31

32 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på facader Her er solenergianlægget placeret på husets facade, så det underbygger husets arkitektur. Det opdeler facaden og giver sammen med vinduer, balkoner, mm. rytmer og mønster, så det fremstår som en del af facadens helhed. Solenergianlægget er her placeret som en forøgelse til facaden. Det er tydeligt, at det ikke er tænkt som en del af husets oprindelige facade, og det får husets vinduer til at flyde sammen, så deres rytmer opløses. 32

33 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg planlagt eller tilfældig Solenergianlægget er her planlagt som en del af bygningens arkitektur. Man har tilpasset anlægget så det sammen med bygningen giver et helstøbt udtryk. Her har man opsat tilfældige solenergianlæg uden form for æstetisk sans eller plan af plasering. Man har ligeledes sammensat mange forskellige typer af anlæg. Dette giver et rodet udtryk. 33

34

35

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg)

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) Gode råd inden du opsætter solenergianlæg (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) 1.oktober 2012 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggetilladelse

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

Vejledning. Opsætning af solcelleanlæg. Sådan gør du når du skal bygge. Side 1

Vejledning. Opsætning af solcelleanlæg. Sådan gør du når du skal bygge. Side 1 Vejledning Vejledning 9 3 Sådan gør du når du skal bygge Opsætning af solcelleanlæg Center for Teknik og Miljø juni 2015 Layout juni 2015/Tekst december 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Opsætning af solceller

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning November 2011 Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Solenergianlæg i Favrskov Kommune

Solenergianlæg i Favrskov Kommune Solenergianlæg i Favrskov Kommune Administrationsgrundlag Oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 SOLENERGIANLÆG GENERELT... 4 Generelle retningslinjer... 5 Byggetilladelse...6 Byggetilladelse

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Notat Dato: Vers. 3.1 Sagsnr.: 12/ Glostrup Kommunes retningslinjer for opsætning af solenergianlæg

Notat Dato: Vers. 3.1 Sagsnr.: 12/ Glostrup Kommunes retningslinjer for opsætning af solenergianlæg Center for It og Udvikling By, plan og erhverv Notat Dato: 26-09-2012 Vers. 3.1 Sagsnr.: 12/15769 Glostrup Kommunes retningslinjer for opsætning af solenergianlæg Indledning Retningslinjer for opsætning

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Den planretlige regulering af solcelleanlæg

Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat (L) Jacob Brandt og advokat Kristian Raun Larsen 2 Disposition VE-loven - Afregning, herunder

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. marts 2015 J.nr.: NMK-33-02827 Ref.: CANEL-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om, at opførelse af tagterrasse

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Guide til anmeldelse

Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning INFO Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Opsætning af solenergianlæg

Opsætning af solenergianlæg Retningslinjer for Opsætning af solenergianlæg GLOSTRUP KOMMUNE December 2012 1 Retningslinjer for opsætning af solenergianlæg INDHOLD INDSATSOMRÅDE PLANGRUNDLAGET 8 Hvad betyder lokalplanerne: RETNINGSLINJER

Læs mere

OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE

OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE OPSÆTNING AF SOLCELLER/ SOLFANGERE 1 solceller og solfangere bør skæmme mindst muligt Har du planer om at sætte solceller/ solfangere op som ikke kan integreres, så læs her! Som en hjælp til borgere, der

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING

TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING TJEKLISTE TIL STRAKS-BEHANDLING Byggesagens adresse: Byggesagens matr. nr..: Ejendomsnr.: Ansøgers navn: Ansøgers adresse: Ansøgers telefonnr.: Ansøgers mailadresse: Dato: Gebyrbetaler: Der er ingen gebyr

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Byggeri 2011. Bestemmelser i BR10. Lokalplaner, byplanvedtægter. tinglyste deklarationer. Vejledning 7. Sådan søger du, hvis der er afvigelser fra...

Byggeri 2011. Bestemmelser i BR10. Lokalplaner, byplanvedtægter. tinglyste deklarationer. Vejledning 7. Sådan søger du, hvis der er afvigelser fra... Byggeri 2011 Bestemmelser i BR10 Lokalplaner, byplanvedtægter og andre tinglyste deklarationer Vejledning 7 Sådan søger du, hvis der er afvigelser fra... BR10 Byggeretten De bebyggelsesregulerende bestemmelser

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Inger og Jan Henningsen ingerskoedt@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov Team Byg og Landzone Gerrit van der Meer Højsetvej 7 6534 Agerskov Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-79-13 06-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere