Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg"

Transkript

1 Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

2 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret På landet Byggetilladelse Gode råd til anbringelse af solenergianlæg Udnyttelse af solen (tabel) Gode og dårlige eksempler (-et katalog) 2

3 Først... Overvejer du at opsætte et solenergianlæg, er der nogle grundlæggende ting du bør undersøge. -Er der en lokalplan, der siger noget om opsætning af solenergianlæg? -Er der noget i bygningsreglementet/lokalplanen om bygningshøjder, tagmaterialer? -Er huset fredet? -Er huset bevaringsværdigt, eller er der særlige regler om husets udseende? -Er der naboer, der kan blive berørt af reflektion? -Er der mulighed for at placere solenegianlæg så, det får den mest optimale orientering uden skygge i løbet af dagen fra træer, tagudhæng mm.? 3

4 Hvad er et solenergianlæg? Der findes to typer af solenergianlæg, et solcelleanlæg og et solvarmeanlæg. Solcelleanlæg Solcellerne omdanner sollys til elektricitet via den fotoelektriske effekt. De har førhen primært været brugt i rumfarten, men gennem de seneste år er prisen faldet, og de har fundet vej til byggepladserne. Solvarmeanlæg Solvarmeanlægget består af et kredsløb med frostsikret væske, som via solens strålingsenergi opvarmes. Kredsløbet transporterer varmen til en lagertank med brugsvand til bad, vandhane, gulvvarme, mm. Dette er ofte et supplement til fyrets opvarmning. 4

5 Generelt Solenergianlæg må ikke opsættes på fredede bygninger uden forudgående tilladelse fra Kulturstyrelsen. Tilsvarende gælder ved ejendomme, som er omfattet af facadefredning ( 22 tinglysning), her skal der indhentes særskilt tilladelse ved Aabenraa Kommune. Ved opsætning på bevaringsværdige bygninger kan det medføre, at der ikke efterfølgende kan opnås støtte til bygningsbevaringsprojekter. Solenergianlæg, der ønskes opsat inden for strandbeskyttelseslinien, fordrer dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Myndighed er Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Tlf Strandbeskyttelseslinien kan findes på Kommunens Kort eller på Danmarks Miljøportal, Solenergianlæg, der ønskes opsat inden for et område, der er omfattet af en fredningskendelse, fordrer tilladelse fra Fredningsnævnet ved Retten i Esbjerg. Ansøgning kan sendes til Aabenraa Kommune. Opsætning af solenergianlæg i landzone kan desuden fordre landzonetilladelse typisk hvis anlægget ligeledes kræver en byggetilladelse. Se afsnit herom. Større solenergianlæg, der forsyner flere ejendomme, er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Solenergianlæg må alene forsyne den pågældende ejendom, hvor anlægget er placeret, med mindre der er tale om industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 5

6 Tænk på naboerne Placer anlægget med omtanke. Ligesom med blanke, glaserede tage er der risiko for, at solenergianlæg kan give generende genskin hos naboerne. Kommunen opfordrer til, at solenergianlæg placeres hensynsfuldt i forhold til naboer, og at der anvendes anlæg som er antirefleksionsbehandlede. Vi gør dette med henvisning til Århussagen: Civilretlig dom (BS /2010) om genskinsgener fra et nabotag, der var forsynet med sortglaserede tagsten. I et parcelhusområde blev der klaget over genskin. Der var ikke overtrådt byggeforskrifter. Dommen sagde at den naboretlige tålegrænse var overskredet. Vurderingen skete ved uvildig skønsmand/lysekspert. Sagsøger fik medhold i, at nabo skulle fjerne sortglaserede tagsten på del af det tag som vendte mod sagsøgeres ejendom. 6

7 Når lokalplanen siger... LOKALPLANFORHOLD Eventuelle lokalplaner og tinglyste servitutter skal overholdes. Lokalplaner for dit område kan ses på kommunens hjemmeside og Kommunens Kort. Servitutter kan findes på Nedenfor er der en række fraser, som jævnligt er anvendt i lokalplanlægningens paragraffer, samt hvordan de administreres ved ansøgning om solenergianlæg. at der ikke må anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer (eks. Lokalplanplan R.2.29 Klosterbakken, Rødekro eller 4/92 Kollund Østerskov) Hensigten med forbuddet mod blanke og reflekterende materialer er at hindre genskinsgener. PLAN vurderer, at et solenergianlæg ikke er et tagmateriale eller står i stedet for dette, hvorfor der ikke skal søges dispensation til lokalplanbestemmelsen. Det visuelle indtryk af et solenergianlæg, som fylder en stor del af tagfladen, svarer til et tagmateriale. Det anbefales, at der opsættes anlæg, som er antirefleksionbehandlet for at reducere nabo- og trafikgener. at tage dækkes med røde tagsten mindre tagdele kan fremstå med andre materialer (eks S17 Møllevænget, Hostrupskov, M84 Skovbakken, Aabenraa) Hensigten med bestemmelsen er at sikre et ensartet visuelt udtryk. Der kan drages en parallel mellem effekten af solenergianlæg og tagsten i forhold til det visuelle udtryk. Plan- og Teknikudvalget har besluttet den , at der skal søges dispensation ved opsætning af solenergianlæg i områder med tilsvarende lokalplanbestemmelse. solfangere skal integreres i tagfladen, der kan opsættes solfangere integreret i tagkontruktionen (eks S21 Vingelhøjvej, Hostrupskov, N26 Barsøvænget, Løjt, S17 Møllevænget, Hostrupskov, M84 Skovbakken) Solenergianlæg placeret oven på tagfladen vurderes ikke at være en integreret del af selve tagdækningen. Der skal dispenseres fra lokalplanbestemmelsen. 7

8 Der foretages nabohøringer ved 1. dispensation i hvert lokalplanområde. Den 1. sag danner præcedens, således at der ikke foretages nabohøringer ved efterfølgende tilsvarende sager inden for det enkelte lokalplanområde. I områder med mørke og blandede tagflader generelt kan der forventes dispensation på baggrund af en konkret vurdering. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. I områder, hvor lokalplanens formål er at sikre ensartet arkitektonisk udtryk, sikre bevaringsværdigt bygningsmiljø og lignende kan det forventes, at dispensationsmuligheden er vanskeligere. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. kommunalbestyrelsen kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor dette er nødvendigt, for at forsyne én eller flere bygninger med vedvarende energi (eks M33 Teglværksvej, Aabenraa, Søgård Syd) I områder med mørke og blandede tagflader generelt kan der forventes dispensation på baggrund af en konkret vurdering. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. I områder, hvor lokalplanens formål er at sikre ensartet arkitektonisk udtryk, sikre bevaringsværdigt bygningsmiljø og lignende kan det forventes, at dispensationsmuligheden er vanskeligere. Det beror på konkret skøn og resultat af nabohøring. Hvordan søges der om dispensation fra en lokalplan? Send ansøgningen til eller indsend den sammen med din byggeansøgning på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Skriftlig dispensationsansøgning. Det skal fremgå af ansøgningen hvorfor der søges dispensation. Ansøgningsskema kan findes på Borger.dk under Selvbetjening/byggeri - Oplysninger om: - anlæggets omfang/dimensioner - antirefleks-behandling af overflade - farve samt - hvor og hvorledes anlægget placeres - Tegning med anlæggets placering 8

9 Byggeloven og brand Solenergianlæg er ikke specifikt reguleret i Bygningsreglementet. Det fremgår derfor ikke konkret af Bygningsreglementet, hvornår et anlæg kræver byggetilladelse, og hvornår et anlæg kan opsættes uden byggetilladelse. Nærværende administrative retningslinier er, for så vidt angår Byggeloven og Bygningsreglementet, udarbejdet på baggrund af Energistyrelsens vejledende udtalelse af 16. februar 2012 og de efterfølgende vejledninger senest revideret august Vejledning kan findes på Ifølge Byggeloven og Bygningsreglementet er et solenergianlæg er et teknisk anlæg og medregnes ikke i etagearealet. Alle byggearbejder skal udføres i overensstemmelse med Bygningsreglementets bestemmelser, uanset om arbejdet kræver tilladelse eller ej. Solenergianlæg og brand Brandvæsnet betragter el-installationer og dermed også solcelleanlæg som en særlig fare under slukning af brand. Der vil derfor være situationer, hvor brandvæsnet under henvisning til egen sikkerhed ikke vil påbegynde slukningsindsatsen FØR kablerne fra solenergianlægget er gjort spændingsløse. Hvad kan du selv gøre for at Brandvæsnet har de bedste muligheder? -Installer solcellepanelet med en inverter, som kan afbrydes vha. en sikkerhedsafbryder. -Sørg for at placere inverteren tæt på solcellepanelerne dermed bliver spændingsførende kabler, som ikke kan af brydes, kortere -Placér sikkerhedsafbryderen udenpå huset og sørg for mærkning af afbryderen dermed kan brandvæsnet straks finde afbryderen. 9

10 Bygnings- og Boligregisteret Indberetningspligt til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) Uanset om anlægget kræver tilladelse eller ej skal der ske registrering af anlægget i BBR. Hvis anlægget fordrer tilladelse, sker indberetningen automatisk til BBR ved afslutning af byggesagen. Hvis anlægget ikke kræver forudgående tilladelse, skal ejeren selv sørge for indberetning til BBR. Hvordan indberetter du dit solenergianlæg til BBR? Nedenstående oplysninger sendes til eller til Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Byg, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Din mail eller brev skal indeholde følgende oplysninger: - adresse på ejendom - hvilken bygning anlægget opsættes på - anlæggets størrelse (fysisk + Kw) - hvorfor anlægget ikke kræver byggetilladelse (se side 14) 10

11 På landet Opsætning af solenergianlæg i landzone Hvis opsætningen af solenergianlægget kræver byggetilladelse, og din ejendom er beliggende i landzone, kræver opsætningen ligeledes landzonetilladelse. Der kræves også landzonetilladelse, hvis anlægget er under 10 m², og placeret længere væk fra eksisterende bygninger på ejendommen end 20 meter. Det er en fordel at søge landzonetilladelsen sammen med ansøgningen om byggetilladelse. Hvordan søges der landzonetilladelse? Ansøgningen kan indsendes sammen med din ansøgning om byggetilladelse på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Ansøgningsblanket https://www.borgeronline.dk/default.aspx?municipalityid=580&groupid=38&formid=kb7913ff - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner - Facadetegninger (snit) 11

12 Opsætning af solenergianlæg indenfor et fredet areal Opsætning af solenergianlæg i områder der ligger indenfor en arealfredning kræver tilladelse fra Fredningsnævnet. Ansøgning herom fremsendes til Aabenraa Kommune, som videresender ansøgningen til Fredningsnævnet. Hvordan søges der om tilladelse til indenfor fredning? Ansøgning vedlagt relevant materiale kan sendes til eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Ansøgningsmateriale: - Ansøgningsblanket (http://aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-landet/fredninger/) - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner - Facadetegninger (snit) 12

13 Opsætning af solenergianlæg indenfor en beskyttelseslinje Opsætning af solenergianlæg indenfor skovbyggelinje, sø- og åbeskyttelseslinje eller fortidsmindebeskyttelseslinje kræver i nogle tilfælde dispensation fra kommunen. Der kræves dispensation fra skovbyggelinje såfremt solenergianlægget opføres på en skråtstillet konstruktion på et eksisterende tag, samt når anlægget opstilles på jorden uanset størrelse på anlægget. Solenergianlæg der opstillet på jorden indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje og sø- og åbeskyttelseslinje kræver dispensation. Hvordan søges der om dispensation fra beskyttelseslinie? Ansøgning vedlagt relevant materiale kan sendes til eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Byg, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Ansøgningsmateriale: - Ansøgningsblanket (http://aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-landet/bygge-og-beskyttelseslinjer/) - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner - Facadetegninger (snit) 13

14 Byggetilladelse Solenergianlæg opsat på eksisterende tagkonstruktion med fladt eller skrånende tagflade i forbindelse med enfamiliehus Opsætning af solenergianlæg på en eksisterende skrå eller flad tagflade i forbindelse med et enfamiliehus, uanset om det er på boligens, garagens eller udhusets tag, kræver ikke byggetilladelse medmindre nedenstående gør sig gældende. Du skal søge byggetilladelse, hvis: 1. Solenergianlægget har et omfang der gør, at den pågældende tagkonstruktion skal forstærkes. Det er altid bygherrens og den udførendes ansvar at sikre, at bygningen herunder tag og øvrige konstruktione kan bære den ekstra last fra anlægget og at sikre, at fastgørelsen sker forsvarligt. Man skal særligt være opmærksom på bygninger med lette tage og tage, hvor der er mange åbninger (tagvinduer o.l.) og f.eks. udvekslinger mellem spær. 2. Opsætningen af solenergianlæg gør, at byggeretten overskrides. Byggeretten beskrives i bygningsreglementet kap. 2.7, som kan læses her Byggeretten foreskriver regler om blandt andet maksimumhøjder, længder og afstandsforhold. Det er dit ansvar som ansøger at sørge for, at byggeretten overholdes. Eksempler hvor byggeretten overskrides og der skal søges byggetilladelse: Opsætning af solenergianlæg på fladt tag på eksisterende garagebygning beliggende i skelbræmmen (dvs. tættere på skel end 2,5 meter), hvor den samlede højde målt fra terræn overskrider 2,5 meter. Opsætning af solenergianlæg på høj beboelsesbygning, hvor bygningen og anlæggets samlede højde overskrider 8,5 meter. 14

15 Gennembrydninger i tagmateriale skal lukkes, så der ikke kan ske indtrængen af fugt og vand, der kan skade trækonstruktioner og medføre fugtskader og skimmel. Ved fastgørelsen af anlægget skal det sikres, at træspær ikke tager skade ved f.eks. bolte, der bores direkte i spærhoved. Såfremt solenergianlægget fordrer konstruktionsforstærkning eller overskrider byggeretten, behandles sagen i henhold til BR 10 kap Hvordan søges der byggetilladelse? Ansøgningen skal indsendes på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Oplysninger om anlæggets omfang/dimensioner + Kw - Oplysninger om hvilke bygninger, der ønskes forsynet af anlægget - Facadetegninger (snit) Sammen med færdigmeldingen af byggearbejdet skal der fremsendes teknisk dokumentation inkl. dokumentation på, at bygningen herunder tag og øvrige konstruktioner kan bære den ekstra last fra anlægget, og at fastgørelsen sker forsvarligt. 15

16 Fritstående solenergianlæg på terræn i forbindelse med enfamiliehus Ved opsætning af fritstående solenergianlæg på terræn er der krav om byggetilladelse, hvis arealet overstiger 10 m² (bebygget areal). Sagsbehandlingen foretages i henhold til BR 10 kap Solenergianlæg på terræn har ikke en byggeret, det vil sige at der i sagsbehandlingen skal foretages en helhedsvurdering af de bebyggelsesregulerende forhold. Hvordan søges der byggetilladelse? Ansøgningen skal indsendes på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Plan og snit, der viser anlæggets omfang/dimensioner + Kw - Oplysninger om hvilke bygninger, der ønskes forsynet af anlægget - Evt. statiske beregninger/redegørelse 16

17 Opsætning af solenergianlæg i forbindelse med erhvervsbygninger eller anlæg, der forsyner flere ejendomme Opsætning af solenergianlæg i forbindelse med erhvervsbyggerier kræver byggetilladelse, uanset om anlægget placeres på bygning eller terræn. Etablering af solenergianlæg, der forsyner flere ejendomme og derfor har en erhvervsmæssig funktion, kræver ligeledes byggetilladelse. Sagsbehandlingen af solenergianlægget foretages i henhold til den pågældende bebyggelseskompleksitet. Er en bebyggelse omfattet af BR 10 kap , skal sagsbehandlingen af solenergianlægget omfatte bestemmelserne kap. 2 og 5. Tilsvaren de skal sagsbehandlingen af solenergianlægget omfatte kap. 2-8, såfremt bebyggelsen er omfattet af BR 10 kap Hvordan søges der byggetilladelse? Ansøgningen skal indsendes på selvbetjeningsportalen Byg og Miljø eller Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningsmateriale: - Situationsplan med angivelse af afstand til skel og andre bygninger - Plan og snit, der viser omfanget af anlægget - Facadetegninger, såfremt anlægget opsættes på bygning - Konstruktionsbeskrivelse (materialer) - Evt. statiske beregninger - Evt. visualisering 17

18 Gode råd til anbringelse af solenergianlæg Et anlæg kan placeres på mange måder og mange forskellige steder. Det er en god ide at overveje, hvilken betydning anbringelsen af et solenergianlæg kan få for naboer, husets æstetik, udnyttelse af solen, synlighed fra vej, udsyn i kystnære zoner eller andre beskyttelseslinjer. Fladt tag Tag med lille hældning Tag med stor hældning Andre muligheder Integreret i taget 18

19 Fladt tag Ved anbringelse af Solenergianlæg på fladt tag er der mulighed for at fange alle solorienteringer. For at mindske den visuelle indvirkning er det en god idé at flytte anlægget ind midt på tagfladen væk fra tagkanten. (Se mere under afsnittet Byggetilladelse ) 19

20 Tag med lille hældning Ved opsætning af Solenergianlæg på tage med lille hældning skal anlægget have samme hældning som taget. Dette gør, at det bliver væsentligt mindre synligt fra gadeniveau. Det er også en god idé at finde en anlægstype, som har samme farve som det tag (underlag), det lægges på for at give bygningen et mere harmonisk udtryk. (Læs yderligere under afsnittet Byggetilladelse ) 20

21 Tag med stor hældning Ved opsætning af Solenergianlæg på tage med stor hældning kan anlægget med fordel sammenlignes med ovenlysvinduer. Ved placeringen er det vigtigt at tage stilling til, hvor de placeres. Er der ovenlys vinduer i taget, kan de placeres i sammenhæng med disse. Det er her særligt vigtigt, at man undersøger naboernes forhold, da der kan forekomme en del refleksioner. 21

22 Andre muligheder Ved opsætning at solenergianlæg andre steder end på taget kan man for eksempel lade det indgå som en del af husets beklædning. Særligt ved nybyg eller tilbyg kan man med fordel udforske mulighederne for at erstatte dele af husets beklædning med solenergianlæg og samtidig opnå et spændende arkitektonisk udtryk. Vær dog opmærksom på, at anlægget ikke kommer til at ligge i skygge af træer mm. Desuden er det vigtigt at tænke på refleksionsgener. (Læs mere om fritstående solenergianlæg i afsnittet Byggetilladelse ) 22

23 Integreret i taget 23 Ved opsætning af solenergianlæg integreret i tagets flade erstatter anlægget tagmaterialet. En del nye produkter udvikles i denne tid, og det er nu muligt at få solenergianlæg der imiterer tagsten eller tagbeklædning. Mange af disse løsninger falder harmonisk sammen med bygningen. Det er dog vigtigt, at anlægget og tagbeklædningen farvemæssigt også harmonerer.

24 Udnyttelse af solen Tabellen viser solcellers procentuelle årlige produktion ved forskellige hældninger og orienteringer. Den grønne kasse midt i tabellen viser den mest optimale hældning og orientering. Orientering Hældning Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst (vandret) (lodret) Kilde:

25 Gode og dårlige eksempler Gode og dårlige eksempler er et katalog med gode og dårlige eksempler på anbringelse, udformning, størrelse, arkitektonisk sammenhæng mm. af solenergianlæg fra forskellige steder i Danmark og resten af verden. 25

26 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg og tagets farve Solenergianlægget er her lagt på et tag, hvor farven ikke træder væsenligt ud. Dette gør, at husets tag virker som en flade og giver et roligt udtryk. Solenergianlægget er her lagt på et rødt tag. Det gør det meget synligt, og tagets flade virker opbrudt og forstyrret. 26

27 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på ældre bygninger Her er solenergianlægget placeret på taget, så det falder i med hele fladen. Det forholder sig til tagets udformning ved at gengive dets rektangulære form. Solenergianlægget er her lagt, så det dækker hele karnappens tagflade, man undgår at bryde tagets røde farve, men til gengæld bliver karnappen fremmed og får hele vinduessektionen til at skille sig ud. 27

28 Gode og dårlige eksempler på udvikling og innovation af solenergianlæg til tage Her ses overgangen fra skifertaget til solenergisektionen næsten ikke. Taget fremstår derfor, som det ville have gjort uden solenergianlægget. Her har man opdelt solenergianlægget for bedre at integrere dem i tagstenene. Men den store farveforskel betyder, at de træder frem. 28

29 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på hele tagflader Her er hele taget lagt med solenergianlæg. Det er blevet en del af det arkitektoniske udtryk og er med til at give bygningen et nutidigt og moderne præg. Her har man også lagt solenergianlæg på hele taget. Men det er ikke arkitektonisk bearbejdet. Husets oprindelige tag ligger under og giver en kant, der får taget til at se rodet og forvirrende ud. 29

30 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på stativ På fladt eller næsten fladt tag kan solenergianlæg placeres, så de er næsten usynlige fra gadeniveau. Disse er placeret et stykke inde på taget, hvilket gør dem svære at se fra gadeniveau. Dette solenergianlæg er løftet, så det bliver synligt fra gaden. Hvis det havde flugtet med tagets hældning, ville det virke mere neutralt og falde bedre i med tagets flade. 30

31 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg ved jodren Her er opstillet et solenergianlæg med en skulpturel virkning. Det giver området karakter og identitet. Det kan derfor være en fordel ikke kun at begrænse placeringen til bygningen. Dette solenergianlæg virker midlertidig og lettere gør det selv-agtigt. Det bidrager ikke forskønnende til området og giver et rodet og lettere sjusket miljø. 31

32 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg på facader Her er solenergianlægget placeret på husets facade, så det underbygger husets arkitektur. Det opdeler facaden og giver sammen med vinduer, balkoner, mm. rytmer og mønster, så det fremstår som en del af facadens helhed. Solenergianlægget er her placeret som en forøgelse til facaden. Det er tydeligt, at det ikke er tænkt som en del af husets oprindelige facade, og det får husets vinduer til at flyde sammen, så deres rytmer opløses. 32

33 Gode og dårlige eksempler på solenergianlæg planlagt eller tilfældig Solenergianlægget er her planlagt som en del af bygningens arkitektur. Man har tilpasset anlægget så det sammen med bygningen giver et helstøbt udtryk. Her har man opsat tilfældige solenergianlæg uden form for æstetisk sans eller plan af plasering. Man har ligeledes sammensat mange forskellige typer af anlæg. Dette giver et rodet udtryk. 33

34

35

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere