Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)"

Transkript

1 Dokumentnr /07 Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Aftale om regionernes økonomi for 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik søndag aftale om regionernes økonomi for Aftalen kan downloades på under Økonomi i regionerne. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev ligeledes indgået søndag Denne økonomiske vejledning gennemgår de økonomiske forudsætninger bag økonomiaftalen og beskriver de væsentligste aftalepunkter. Det skal endvidere henvises til øvrige punkter i Økonomisk Vejledning, som beskriver Lov- og Cirkulæreprogrammet, pris- og lønskøn samt den statslige aktivitetspulje. 1. Generelt om aftalen Med økonomiaftalen er der skabt et grundlag for regionerne til det videre arbejde med udviklingen af sygehusstrukturen i de enkelte regioner, og der sættes en proces i gang mellem regionerne og staten for investeringer på sygehusområdet. De langsigtede investeringer drøftes med regeringen i efteråret, men der er enighed om, at der er behov for betydelige investeringer i sygehusvæsenet. Allerede i 2007 har regionerne mulighed for at låne til finansiering af udgifter til projektering i forbindelse med den nye sygehusstruktur. For driftsudgifterne i 2008 rummer aftalen mulighed for en realistisk aktivitetsudvikling samtidig med, at der er taget højde for udviklingen på ikke-aktivitetsbelagte områder. Derfor er det også aftalt, at Regeringen og Danske Regioner er enige om at tillægge det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at regionernes udgifter i 2008 både i budgetterne og i regnskaberne ligger indenfor rammen af aftalen. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at der i aftalen konstateres, at sygehusvæsenet har en overordnet forpligtelse til at prioritere hurtig behandling af akut og livstruende sygdom. Patienter kan søge at afkorte ventetiden via det udvidede frie valg. Der er ikke tale om en behandlingsgaranti, og det ændrer ikke ved, at regionerne har mulighed for at prioritere. Det er en forudsætning, at regionerne fortsat søger efter muligheder for at bruge ressourcerne optimalt. Derfor er det også aftalt at analysere muligheder for effektivisering af administrationen og at identificere fokusområder for en yderligere indsats på indkøbsområdet. Der er endvidere forudsat en produktivitetsudvikling på sygehusområdet på 2 pct. også i Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne og aktivitet i 2008 på sundhedsområdet Regionernes økonomi blev forhandlet med udgangspunkt i aftalegrundlaget for 2007 (svarende til budget 2007) samt aftalen fra kvartalsmødet 19. december I den aftale fremgår bl.a. Regeringen og Danske Regioner anerkender, at sygehusvæsenet i 2006 har kunnet behandle flere Kontaktperson: Rikke Friis, tlf: ,

2 Side 2 patienter end hidtil forudsat. For at regionerne kan opretholde aktiviteten på de overtagne amtslige sundhedsopgaver, har regeringen derfor tilkendegivet, at den i forbindelse med bloktilskudsaktstykket i juni 2007 vil søge tilslutning til, at regionerne i 2007 sikres finansiering til at videreføre aktiviteten i 2007 inkl. den aftalte stigning i aktiviteten på sundhedsområdet. Finansieringsbehovet opgøres som forskellen mellem det forudsatte udgiftsniveau på sundhedsområdet i 2006 og udgifterne i amternes regnskaber for Der er aftalt et samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2008 på mio. kr. Heraf udgør udgifterne til sygesikringsmedicin mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2008 på sundhedsområdet. Mio. kr. Nettodriftsudgifter sundhed ekskl. sygesikringsmedicin og ekskl. driftsudgifter vedr. fællesadministration Andel af fællesadministration, nettodriftsudgifter (forudsat 82 pct. af samlede nettodriftsudgifter til fællesadministration) 873 Sygesikringsmedicin Aftalt udgiftsniveau i alt Det skal bemærkes, at der heri ikke indgår reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Disse beskrives nærmere i vejledningspunktet Generelle tilskud til regionerne i 2007 og Der er for sundhedsudgifterne ekskl. sygesikringsmedicin og ekskl. andel af fællesadministration lagt et udgiftsniveau på til grund for aftalen. Heraf udgør den aftalte realvækst i mio. kr. (ekskl. sygesikringsmedicin). I udgangspunktet for udgifterne i 2008 inden indregning af realvæksten, er der taget højde for en forventet meraktivitet i 2007 på 800 mio. kr., som bl.a. begrundes i fremrykning af det udvidede frie valg fra 2 til 1 måned. Derudover indgår en niveaukorrektion som følge af amternes regnskaber for 2006, jf. aftalen af 19. december Amternes regnskaber på sundhedsområdet i 2006 lå mio. kr. over det forudsatte niveau for 2006 (opgjort som de reviderede budgetter i 2006 inkl. Københavns og Frederiksberg kommuner samt H:S). Der er ikke aftalt nyt udgiftsniveau for 2007, og med en samlet aktivitetsstigning over to år på op til 8,8 pct. og et udgiftsniveau, der tager højde for udviklingen i de ikke-aktivitetsbelagte områder, er det en klar forudsætning, at udgiftsniveauet for 2008 overholdes. Det er beregningsteknisk forudsat en aktivitetsstigning på 4,9 pct. i 2007 og 3,9 pct. i Der er skabt mulighed for et højere udgiftsniveau i 2007, end niveauet i økonomiaftalen for Der er aftalt, at bloktilskuddet i 2007 øges med mio. kr. på baggrund af amternes regnskaber

3 Side 3 for 2006 og økonomiaftalen for Udgifterne kan med aftalen derved være finansieret i begge år afhængig af udgiftsprofilen i de to år. Udgifterne til sygesikringsmedicin i 2008 skønnes at udgøre mio. kr. Der er herunder aftalt en vækst i udgifterne til sygesikringsmedicin på 290 mio. kr. i 2008 svarende til 4 pct. Der er aftalt et garantiniveau på 75 pct. Dvs. 75 pct. af afvigelsen mellem det forudsatte niveau og det realiserede niveau i 2008 reguleres over regionernes bloktilskud i 2009 med en foreløbig midtvejsregulering i Den aftalte vækst på sundhedsområdet i forhold til aftalegrundlaget for 2007 fremgår af tabel 2. Tabel 2. Aftalt realvækst i 2008 i forhold til Mio. kr. Sygesikringsmedicin 290 Sygehus og øvrig sygesikring Løft i udgangspunktet sfa. meraktivitet i Aftalt realvækst, heraf Aktivitet i 2008 (3,9 pct. og en produktivitet på 2 pct.) Sygehusmedicin Øvrige sygehusudgifter Sygesikring ekskl. medicin Psykiatri 20 Vækst i 2008 i forhold til aftalegrundlag for 2007 (ekskl. niveaukorrektion sfa. regnskab 2006-regulering) Aftalt vækst i alt inkl. sygesikringsmedicin Samlede udgifter på sundhedsområdet finansieret i aftalen Ud over finansiering af det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne på mio. kr. er der i aftalen finansieret anlægsudgifter og renteudgifter. Der er samlet set finansieret udgifter på mio. kr., jf. tabel 3. Derudover er der som en teknisk forudsætning forudsat afdrag på 400 mio. kr., som finansieres ved lånoptagelse.

4 Side 4 Tabel 3. Forudsatte udgifter på hele sundhedsområdet i Mio. kr. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifter, jf. tabel Bruttoanlægsudgifter Forudsatte nettoanlægsindtægter -75 Medicoteknisk udstyr mv. 900 Nettorenteudgifter 125 Udgifter i alt (ekskl. forudsatte afdrag) Udgifterne finansieres af et statsligt bloktilskud og en statslig aktivitetsafhængig pulje samt kommunale grundbidrag og aktivitetsafhængige bidrag. Herudover kommer lånemuligheder, der aftales særskilt. Den samlede finansiering fremgår af tabel 4. Tabel 4. Forudsat finansiering af udgifterne i Mio. kr. Statsligt bloktilskud Statslig aktivitetsafhængig pulje Kommunale aktivitetsafhængige bidrag Kommunale grundbidrag Lånefinansiering medicoteknisk udstyr mv. 900 Øvrig finansiering* 15 Finansiering i alt * Vedrører takstbetaling til Region Hovedstaden fra Færøerne og Grønland Det statslige bloktilskud udgør mio. kr. (ekskl. reguleringer som følge af DUT), og det kommunale grundbidrag udgør kr. pr. indbygger i 2008 svarende til mio. kr. samlet set. Grundbidraget er fastsat ud fra en regulering af bidraget i 2007 med et samlet pris- og lønskøn for 2008 på 2,8 pct. inkl. medicin. Den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør mio. kr. ekskl. den del, der medfinansieres af kommunerne, eller inkl. kommunal medfinansiering. Aktivitetspuljen består af to dele, nemlig en pulje til strålebehandling og generel pulje. For en uddybning henvises til vejledningspunktet den statslige aktivitetsafhængige pulje i Det er forudsat, at den kommunale aktivitetsafhængige finansiering udgør mio. kr. samlet set, dvs. inkl. kommunernes medfinansieringsandel i den statslige aktivitetsafhængige pulje. I vejledningspunktet Den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2008 opgøres sammensætningen af den kommunale medfinansiering fordelt på den aftalte realvækst mv. På de områder, hvor der ikke er forudsat kommunal medfinansiering (sygehusmedicin, øvrige sygehusudgifter, psykiatri, sygesikringsmedicin) er finansieringen sikret gennem bloktilskuddet. Anlægsudgifter på 900 mio. kr. til medicotknik mv. lånefinansieres. Lånerammen fordeles efter bloktilskudsnøglen på sundhedsområdet.

5 Side 5 4. Efterregulering og midtvejsregulering af udgifter til sygesikringsmedicin i 2006 og 2007 Midtvejsreguleringen af medicingarantien for 2007 og en endelig regulering af garantien for 2006 er opgjort og de aftalte reguleringer udbetales i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for Midtvejsregulering af medicingarantien for 2007 Udgifterne i 2007 skønnes fortsat at udgøre mio. kr. Der er dermed ikke grundlag for en midtvejsregulering af medicingarantien for Endelig regulering af medicingarantien for 2006 Der blev i forbindelse med økonomiaftalen for 2007 skønnet over medicinudgifterne i Skønnet lå væsentligt over det oprindeligt forudsatte niveau, og regionerne fik primo 2007 derfor udbetalt en midtvejsregulering af medicingarantien for 2006 på 797 mio. kr. svarende til 75 pct. af forskellen til det oprindeligt aftalte niveau. Udgifterne til sygesikringsmedicin i regnskab 2006 lå 54 mio. kr. over det nye skøn for udgifterne. Regionerne får derved udbetalt 41 mio. kr. i endelig regulering af medicingarantien for 2006, jf. tabel 5. Tabel 5. Opgørelse af endelig regulering af medicingarantien for Mio. kr. Skøn for udgifterne til sygesikringsmedicin i 2006, juni Udgifter til sygesikringsmedicin, regnskab Difference 54 Endelig regulering vedr (75 pct. af afvigelsen) Forudsætninger for det beregnede udgangspunkt for økonomien på sundhedsområdet Udgangspunktet for udgifterne var aftalegrundlaget for 2007 svarende til de vedtagne budgetter for 2007 samt aftalen af 19. december. Niveaukorrektionen som følge af 19. decemberaftalen udgør mio. kr., jf. afsnit 2. Der er benyttet en pris- og lønfremskrivning på 3,1 pct. fra 2007 til 2008 med en forudsat budgetvirkning af lønudvikling på 3,25 pct., jf. endvidere en særskilt vejledning om pris- og lønudviklingen. Det er herunder forudsat, at der kan afholdes udgifter til overenskomstansattes optjening af betalt ferie under barsel samt til en eventuel bidragsforhøjelse af AER (Arbejdsgivernes Elev Refusion) på 400 kr. pr. medarbejder i I økonomiaftalen for 2007 var der forudsat en pris- og lønfremskrivning på 2,6 pct. Det nye skøn udgør 2,7 pct. primært på baggrund af ændringer i priserne. I udgiftsniveauet for 2008 indgår et løft på 72 mio. kr. som følge af det nye skøn.

6 Side 6 I udgiftsniveauet indgår derudover midler udmøntet i forbindelse med Finansloven for 2007, dvs. omlægning af den hidtidige H:S-forskningspulje og bloktilskudsfinansieret aktivitet i forbindelse med psykiatriaftalen Omlægning af hidtidige H:S-forskningstilskud Det indgår i Sundhedsloven, at alle regioner har en forskningsforpligtelse. I den forbindelse er det besluttet, at det tidligere forskningstilskud til H:S omlægges. I økonomiaftalen for 2007 blev det aftalt, at tilskuddet omlægges over en 5-årig periode. Omlægningen er først udmøntet med Finansloven for 2007, og udgifterne indgik derfor ikke i det aftalte udgiftsniveau for 2007, men indgår fremover. De beløb, der indgår i overgangsordningen i 2007 og 2008, fremgår af tabel 6. I 2008 overføres 49 mio. kr. til bloktilskuddet, og der indgår et tilsvarende beløb i udgiftsniveauet i Det direkte tilskud til Hovedstaden indgår ikke i udgiftsniveauet, og det er derved forudsat, at de udgifter, som finansieres af det direkte tilskud, ikke optræder med nettoudgifter i budgettet. Tabel 6. Midler vedr. tidligere forskningstilskud 2007 og Mio. kr Beløb i overgangsordningen (til alle regioner over bloktilskud, Region Hovedstaden i statsligt tilskud og strategisk forskningsråd) 166,4 167,9 Fordeling af beløb i 2007 og 2008: Region Hovedstaden 143,2 100,7 Alle regioner (bloktilskud) 16,6 33,6 Strategisk forskningsråd til klinisk forskning 6,6 33,6 Takstfinansierede områder, overføres til bloktilskud 14,7 15,2 Overført til bloktilskud i alt 31,3 48,8 Anm.: Bloktilskuddet: Finanslovskonto Tilskud til Hovedstaden: Finanslovskonto Strategisk forskningsråd: Finanslovskonto Bloktilskudsfinansieret aktivitet i forbindelse med psykiatriaftalen Som led i psykiatriaftalen overføres permanent fra mio. kr. svarende til 87 mio. kr. i 2008 pl. til regionernes bloktilskud. Beløbet omfatter 60 mio. kr. til det formål at fastholde aktivitetsniveauet fra psykiatriaftalen , herunder 30 mio. kr. indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover er der med psykiatriaftale afsat 25 mio. kr. over bloktilskuddet til udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på nedbringelse af ventetider. Dette er sket med henblik på forberedelse af en udredningsret, som i øvrigt optages på lov- og cirkulæreprogrammet.

7 Side 7 Det samlede beløb er på Finansloven for 2007 udmøntet som et særligt tilskud til regionerne og indgår dermed ikke i bloktilskuddet for Beløbet udbetales i stedet for med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2007, og fra 2008 er det en del af bloktilskuddet. Øvrige forudsætninger i det beregnede udgangspunkt Der er for 2008 taget højde for, at regionerne har udgifter til tjenestemandspensioner, som oprindeligt ikke indgik i det udgiftsniveau, der blev overført til regionerne med strukturreformen. De tidligere amtslige udgifter til tjenestemandspensioner er henført til staten, idet staten står for udbetalingen af pensioner til amtslige tjenestemænd, der er gået på pension senest 31. december Regionerne afholder udgifterne til de tjenestemænd, der går på pension efter 1. januar Der er ligeledes for 2008 taget højde for, at regionerne afholder merudgifter til kommunale dækningsafgifter, som ikke indgik i det oprindeligt forudsatte udgiftsniveau for regionerne. Merudgifterne opstår fordi, kommunerne har overtaget den amtslige opkrævning af dækningsafgifter, og kommunerne kan derved opkræve dækningsafgifter på regionale institutioner, hvor amterne tidligere havde mulighed for at undtage egne institutioner for opkrævningen. For 2008 er der endvidere forudsat nettobesparelser for regionerne som følge af omlægninger af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES). Den eksisterende fondsopbygning afvikles til fordel for et pay-as-you-go system, som giver væsentlige mindreudgifter i 2008 for både offentlige og private arbejdsgivere. Modsat vil der også komme merudgifter som følge af omlægninger i forlængelse af arbejdsskadeudvalgets anbefalinger. Regionerne har adgang til refusion af momsudgifter. Til forskel fra den tidligere ordning på det amtslige område indgår der fra 2007 en refusion af regionernes indirekte udgifter til lønsumsafgift. Private virksomheder skal bl.a. på sundhedsområdet betale en lønsumsafgift. Refusionen foregår over positivlisten. Der er for 2008 taget højde for, at regionerne dermed får refunderet nogle udgifter. 5. Regional udvikling Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på mio. kr. Udgangspunktet for udgifterne var aftalegrundlaget for 2007 svarende til budget Dertil kommer, at der er aftalt en realvækst på 125 mio. kr. samlet set fordelt med 50 mio. kr. til jordforurening og 75 mio. kr. til øvrig regional udvikling i 2008 og fremadrettet. Tabel 7: Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2008 for regional udvikling. Mio. kr. Nettodriftsudgifter regional udvikling (ekskl. driftsudgifter vedr. fællesadministration) Andel af fællesadministration, nettodriftsudgifter (forudsat 18 pct. af samlede nettodriftsudgifter til fællesadministration) 194

8 Side 8 Aftalt realvækst jordforurening 50 Aftalt realvækst regional udvikling 75 Aftalt udgiftsniveau i alt, nettodriftsudgifter Der er på området regional udvikling benyttet samme pris- og lønfremskrivning som på sundhedsområdet, dvs. 3,1 pct. fra 2007 til Udgifterne finansieres af et bloktilskud på mio. kr. og et udviklingsbidrag på 617 mio. kr. Det kommunale udviklingsbidrag udgør 113 kr. pr. indbygger i Bidraget er fastsat på baggrund af en regulering af udviklingsbidraget for 2007 med et samlet pris- og lønskøn for 2008 på 2,8 pct. 6. Fremtidens sygehusstruktur Fremtidens sygehusstruktur og investeringer heri var det væsentligste omdrejningspunkt for forhandlingerne, og med aftalen er der skabt grundlag for, at de enkelte regioner kan fortsætte processen omkring den fremtidige sygehusstruktur. Der etableres i den forbindelse en låneramme i 2007 på 50 mio. kr. til finansiering af udgifter (anlæg) til projektering i forbindelse med ny sygehusstruktur. Det er aftalt, at beslutningerne om investeringer i ny sygehusstruktur skal ske i overensstemmelse med en række principper og konkrete kriterier. De enkelte regioner skal i deres videre arbejde med de konkrete sygehusprojekter efterleve principperne. Der nedsættes endvidere et ekspertpanel, som skal vurdere de større strukturelle anlægsprojekter i forhold til principperne. Det fremgår eksplicit af aftalen, at det er regionsrådenes politiske ansvar at løfte opgaven vedr. sygehusstrukturen ud fra de opstillede principper. Der er enighed om, at målsætningerne om fremtidens sygehusstruktur kræver betydelige investeringer over en længere årrække. Investeringerne skal finansieres gennem lån, frasalg af bygninger og eventuelle ressourcer, der allerede er afsat. I 2008 er der endvidere finansieret bruttoanlægsudgifter på 2,8 mia. kr., jf. afsnit 3. De langsigtede investeringer drøftes med regeringen i efteråret, men der er enighed om, at der er behov for betydelige investeringer i sygehusvæsenet. Praksissektoren I forlængelse af arbejdet med udvikling af ny sygehusstruktur vil der også være fokus på almen praksis rolle. Det er derfor aftalt, at regeringen, Danske Regioner og KL igangsætter et analysearbejde om almen praksis fremtidige rolle, som bl.a. skal vurdere organisering og arbejdstilrettelæggelse i mere bæredygtige enheder, faglig og økonomisk styring og udvikling af almen praksis samt samspillet mellem sygehusvæsen, almen praksis og kommuner.

9 Side 9 7. God og effektiv administration samt produktivitet på sygehusene Der lægges i aftalen vægt på, at der med dannelsen af regionerne er gode muligheder for at udnytte synergieffekter, herunder gennem samling af administrative enheder, omprioriteringer og bedre arbejdstilrettelæggelse. For så vidt angår administrationen er det aftalt at analysere muligheder for effektivisering af administrationen i regi af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor (STS). På indkøbsområdet er regionerne relativt langt med koordinering og effektivisering af indkøb. Det er aftalt, at der igangsættes drøftelser med regeringen om at identificere fokusområder for en yderligere indsat. For at øge kvaliteten og produktiviteten på sygehusene er videndeling mellem regionerne og de enkelte sygehuse væsentlig. Der henvises i den forbindelse i aftalen til, at Danske Regioner har oprettet en ide- og vidensbank, hvor regionernes medarbejdere deler gode erfaringer, der bl.a. har ført til bedre og mere effektiv opgavevaretagelse. Ide- og vidensbanken findes på under viden og fakta. 8. Kræft Det blev i december 2006 afsat 76 mio. kr. i en strålepulje ud over de udgifter, der indgik i økonomiaftalen for 2007 (til øget aktivitet på strålebehandlingsområdet og til befordringsudgifter til patienter, der tilbydes strålebehandling i udlandet). Sammen med midler fra den eksisterende statslige aktivitetsafhængige pulje udgør den samlede strålepulje i mio. kr. svarende til 108 mio. kr. inkl. den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering. I 2008 udgør strålepuljen 151 mio. kr. svarende til 208 mio. kr. inkl. kommunal medfinansiering. Puljen er nærmere beskrevet i vejledningspunktet Den statslige aktivitetsafhængige pulje i Det fremgår endvidere af aftalen, at patienter, der udredes for livstruende sygdomme, herunder kræft, skal prioriteres i forhold til patienter med mindre alvorlige lidelser. 9. Psykiatri Der er i økonomiaftalen afsat 20 mio. kr. til en forsøgsordning vedr. tilbud til psykologbehandling til personer med ikke-psykotiske lidelser. Regeringen har derudover tilkendegivet, at den vil søge at prioritere kvaliteten og udbuddet til psykisk syge i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for Det fremgår af bilag 3 til aftalen, at regeringen vil søge at prioritere retspsykiatri, udgående og opsøgende virksomhed (opsøgende psykoseteams og distriktspsykiatri), personer med ikke psykotiske lidelser (bl.a. angst og depression) samt børne- og ungdomspsykiatrien). 10. Lægelig videreuddannelse

10 Side 10 Regeringen har fremlagt nogle initiativer til omlægning af speciallægeuddannelsen. Omlægningen har nogle økonomiske konsekvenser, som håndteres i DUT-regi. 11. Øvrige temaer Nye behandlingsformer Det blev på kvartalsmødet 19. december 2006 aftalt, at DUT-princippet i forhold til faglige anbefalinger om nye behandlingsformer mv. skulle drøftes i forbindelse med økonomiforhandlingerne for I forlængelse heraf fremgår det af aftalen, at nye behandlingsmetoder skal implementeres i takt med, at de udvikles og dokumenteres effektive. Der kan være tilfælde, hvor de økonomiske konsekvenser af implementeringen skal drøftes særskilt i forhold til de aftalte udgifter i regionerne. Derudover er DUT-princippet fortsat gældende for nye regler, bindende vejledninger mv., mens en generel udvikling af ny behandlinger og teknologisk udvikling ikke er omfattet af DUT. DUT i forbindelse med digitalisering Der er enighed om, at regionerne er omfattet af de principper for håndtering af digitaliserings- og effektiviseringsprincipper, som er aftalt med kommunerne. Det betyder, at effektiviseringsgevinster som følge af digitaliseringsprojekter som hovedregel tilfalder regionerne. Overgang til omkostningsbevillinger Der er enighed om, at regionerne fra 2009 fuldt ud overgår til et omkostningsbaseret budget- og regnskabssystem. Systemet har i de senere år indeholdt både udgifts- og omkostningsbaserede elementer. Aftalesystemet vil, indtil andet besluttes, fortsat være udgiftsbaseret. For 2008 tillades der et midlertidigt underskud på det regionale udviklingsområde, så det omkostningsbaserede balancekrav fraviges. Dette vil blive nærmere reguleret i budget- og regnskabsreglerne. Regelsættet forventes fastlagt, så det tillades at afholde udgifter, svarende til årets indtægter. Refinansiering af afdrag og udredningsarbejde vedr. regionernes gæld Det indgår i aftalen, at regionerne kan søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation til at refinansiering, så regionerne kan optage nye lån til afdragene. Derudover har Indenrigs- og Sundhedsministeriet mulighed for at give særlig lånedispensation ved likviditetsproblemer i de enkelte regioner. Der orienteres endvidere herom i Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilskudsudmelding, som udsendes ca. 1. juli. Det er aftalt, at der gives mulighed for at refinansiere renter af den overgennemsnitlige samlede gæld i Der henvises i aftalen til Region Sjælland.

11 Side 11 Derudover igangsætte et arbejde, som bl.a. skal vurdere problemstillinger i forbindelse med overtagelsen af amternes aktiver og passiver, herunder opstille kort- og langsigtede løsningsmuligheder. Arbejdet begrundes i, at der kan være store forskelle på de aktiver og passiver, som de enkelte regioner har overtaget fra amterne. Bloktilskudskriterier Ved en opdatering af bloktilskudskriterierne viste det sig, at der mellem årene kan ske store ændringer i bloktilskudsfordelingen regionerne imellem. Der er derfor aftalt, at Finansieringsudvalget under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor Danske Regioner er repræsenteret, skal analysere følsomheden af de kriterier, som bloktilskuddet fordeles efter. I den forbindelse skal det vurderes, om det er muligt og hensigtsmæssigt at begrænse de årlige ændringer i tilskuddet. Endvidere skal processen for tilskudsudmeldingen vurderes. Kvalitetsreformen og trepartsforhandlingerne Regeringen vil i efteråret fremlægge en samlet strategi for en kvalitetsreform, herunder med initiativerne på baggrund af trepartsaftalen. Initiativerne drøftes i efteråret og der er ikke aftalt finansiering til dem i økonomiaftalen. Det fremgår af aftale, at de økonomiske konsekvenser af implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel indgår i drøftelserne af kvalitetsreformen.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Aftale om regionernes økonomi i 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 14. juni aftale om regionernes økonomi for 2009. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2015 Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 3. juni aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/~/media/mediebibliotek_2011/økonomi/økonomiaftal

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2008

Aftale om regionernes økonomi for 2008 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2008 1. Indledning Dannelsen af regionerne giver en historisk mulighed for at fremtidssikre sundhedsvæsenet og skabe bedre vilkår for patienterne.

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

- at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2007 til 2010 udgør 8,8.

- at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2007 til 2010 udgør 8,8. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 180 Aktstykke Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1218 København K nr. 180 Finansministeriet. København, den 19. juni 2009. a. Finansministeriet anmoder hermed

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz 1 Bilag Finansministeriet. København, den 19. juni 2008. 190 a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. Budget 2004 og aftalerne

Kommunal Budgetoversigt. Budget 2004 og aftalerne Kommunal Budgetoversigt Budget 2004 og aftalerne Januar 2004 Kommunal Budgetoversigt, januar 2004. I tabeller kan afrunding medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos:

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bloktilskudsreguleringer 2009 og 2010

Bloktilskudsreguleringer 2009 og 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/11926 Telefon: 76631656 Dato: 2. september 2009 Bloktilskudsreguleringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

- at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2008 til 2011 udgør 8,2.

- at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2008 til 2011 udgør 8,2. Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1218 København K Finansministeriet. København, den 17. juni 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud

Læs mere

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22115 Telefon: 76631656 Dato: 1. september 2011 Udmøntning

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Høringssvar vedrørende ændring af lov om regionernes finansiering (kommunal medfinansiering)

Høringssvar vedrørende ændring af lov om regionernes finansiering (kommunal medfinansiering) Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmgade 10-12 1216 København K im@im.dk 23-03-2011 Sag nr. 07/513 Dokumentnr. x/11 Høringssvar vedrørende ændring af lov om regionernes finansiering (kommunal medfinansiering)

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. April 2005

Kommunal Budgetoversigt. April 2005 Kommunal oversigt April 2005 Kommunal oversigt 2005 og aftalerne April 2005 Kommunal budgetoversigt, april 2005 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Amternes økonomi 2006 11. juni 2005

Amternes økonomi 2006 11. juni 2005 Regeringen Amtsrådsforeningen Amternes økonomi 2006 11. juni 2005 1. Indledning For at fastholde en ansvarlig økonomisk politik er det afgørende, at udviklingen i både stat, kommuner og amter flugter med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015. Samtlige regioner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for regionernes budgetlægning for 2015 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering [Udkast] Fremsat den xx. marts 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet)

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i Sundhedsområdet Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i Sundhedsområdet Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger

Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger i regionerne I forbindelse med oprettelsen af regionerne i 2007 blev der udviklet et særligt regionalt budget- og regnskabssystem. Det regionale budget-

Læs mere

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen 2005-2007 Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni 2005. Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner.

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner. Samtlige regioner Sagsnr. Doknr. Dato 03-09-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for regionernes budgetlægning for 2016 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives muligheden

Læs mere

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau

Efterregulering af fordelingsaftale Strukturreform II Fordeling på forvaltningsniveau af fordelingsaftale Strukturreform 2007 II Fordeling på forvaltningsniveau Indhold Del II Fordeling på forvaltningsniveau... 3 1. Læsevejledning... 3 2. Indledning... 3 3. Principper for efterregulering

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

$%" &!! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ !$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" $-!-. " ###" 82(!"

$% &!! -.2!1! 0 $'-!-.$-. 1! !!$'!$-!$ !$-! ))!, -!!,!$1!*+,!! $-!-.  ### 82(! $%" &!! '(!)&!" ###" *"+,!"' -./"("."!/" )"-"-".!$! /"01()"$/"%1!"$'-! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ /"$)%,","2,(!"!!$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" )"/"%$(!$')! -!-."$/"-. $-!-. " -!1"$'-."$0-. /"'!3!$"$/"$0&

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere