Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg"

Transkript

1 Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/ Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres indsigelse mod at tillade produktionsvirksomhed på arealet ved Vindrosen, som støder op til indsigers ejendom. Det anføres at dette vil betyde en forøgelse af den tilladte støj, herunder også i nattetimerne, hvilket er urimeligt når der er beboelse så tæt på. Det anføres at der er rigeligt med udlagte arealer til produktionsvirksomhed andre steder i kommunen, hvor beboelse ikke er så tæt på. Det anføres endvidere at det er ubetryggende at man vil tillade produktion med risiko for forurening af grundvandet. Såfremt der skal være produktion indenfor området, foreslås det at flytte arealet mod nord mod jernbanen. Det påpeges at der kan være en konflikt med at opføre produktionsvirksomheder, der hvor der er planlagt salgsvirksomheder, da det kan begrænse den mulige synergieffekt mellem salgsvirksomhederne. Indsiger undrer sig over, at det ikke er muligt at få oplyst hvilken type virksomhed, der er årsag til at man vil ændre lokalplanen. Endelig protesteres over høje master og bygninger m.v., der vil genere indsigers have og forårsage lysforurening om natten. Arealet har været udlagt til erhvervsområde siden i hvert fald start 1980 erne. Indtil 2007 var der mulighed for at etablere bolig i tilknytning til sin erhvervsvirksomhed. I dag er der godt 20 boliger i lokalplanområdet. Den del af lokalplanområdet, delområde E2, hvor der ligger boliger er derfor støjmæssigt at betragte som blandet bolig- og erhvervsområde, hvor de vejledende støjgrænser på 55/45/40 db er uændrede med denne lokalplan. Så uanset at der i delområdet E1 gælder støjgrænse på 60/60/60 db, beliggende umiddelbart nord for indsigers ejendom, så må virksomhederne ikke overskride støjgrænsen på 55/45/40dB gældende på naboejendommen (delområde E1). Ændringen af lokalplanen ændrer således ikke på de støjgrænser som gælder på indsigers ejendom. At indsiger pt. ikke kan få oplyst nærmere om hvilken type produktionserhverv, der forventes etableret, skyldes, at der ikke er nogen sikkerhed for hvilke(n) virksomhed, der rent faktisk etablerer sig på arealet. En flytning af området til produktionserhverv længere mod nord er ikke muligt, da det så vil være i konflikt med område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), som netop ligger i den nordlige del af lokalplanområdet. Lokalplanens 8 beskriver de forholdsregler, som skal følges af hensyn til grundvandsinteresserne. Angående den påpegede konflikt mellem detailhandel og produktionsvirksomheder, så gør områdets størrelse, at anvendelsen ikke blot kan være til detailhandel. Dertil er efterspørgslen for lille. Området er derfor et kombineret område, hvor den rigtige balance mellem de-

2 tailhandel og andet erhverv skal defineres i lokalplanen. Herom se også bemærkninger til høringssvar fra Realkredit DK og NyboligErhverv. Med hensyn til protesten mod store bygninger, master samt lysforurening, så er området et erhvervsområde, hvor reguleringen som udgangspunkt bør ske ud fra en erhvervsvenlig synsvinkel. Med den fastlagte bebyggelsesprocent og maksimale bygningshøjde vurderes byggeriets omfang at være uproblematisk. Planloven giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om belysning på veje, stier, pladser og færdselsarealer, - men ikke på de enkelte ejendomme. For at være til at administrere, bør en bestemmelse om lys, være meget konkret formuleret som f. eks. maksimal lyspunkthøjde eller lignende, hvilket kan komme til at virke unødigt begrænsende andre steder i lokalplanområdet. I byggesagsbehandlingen kan der i en byggetilladelse sættes krav vedrørende belysning, med henblik på at belysning ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Det vurderes i dette lokalplanområde, at være mest hensigtsmæssigt, at belysning reguleres konkret i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Såfremt indsiger har aktuelle problemer, vil en ny lokalplan ikke kunne gøre noget ved det, da lokalplanen kun virker fremadrettet. Her vil en dialog mellem naboer være eneste mulighed. Arealet i E1 syd for Vindrosen som markeret på bilag 3 kan også anvendes til produktionsvirksomhed. Ingen. 5 Bebyggelsens omfang og udformning Naturstyrelsen Heede på vegne af Jysk Sengetøjslager Naturstyrelsen påpeger at køkkenelementer ikke længere er at betragte som en pladskrævende varegruppe, og at det bør fremgå af 5.7 at udvalgsvarebutikker er til handel med større pladskrævende varegrupper. Ove Heede påpeger på vegne af Jysk Sengetøjslager at den maksimale størrelse på 1.500m 2, som angivet i 5.7 ikke opfylder Jysk Sengetøjslagers behov. Der anmodes om at den maksimale grænse øges til 2.000m 2. Bestemmelserne tilrettes efter Naturstyrelsens anvisninger, så de er i overensstemmelse med planlovens detailhandelsregler. Det vurderes at være hensigtsmæssigt at hæve den maksimale størrelse på butikkerne til større pladskrævende varegrupper til 2.000m 2. Dette svarer til planlovens maksimale græn-

3 se for almindelige udvalgsvarebutikker. Størrelsen på 2.000m 2 svarer ligeledes til administrationens indstilling til Kommuneplan 2013 s fastlæggelse af maksimal butiksstørrelse til pladskrævende varegrupper. Større pladskrævende udvalgsvarebutikker/facadesalgsvirksomheder som for eksempel forhandler biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler samt køkkenelementer. 5.7 Det maksimale bruttoetageareal for en udvalgsvarebutik er 1.500m 2. Dog kan to udvalgsvarebutikker gives en størrelse på 5.000m 2 bruttoetageareal. Større pladskrævende udvalgsvarebutikker/facadesalgsvirksomheder som for eksempel forhandler biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer samt møbler samt køkkenelementer. 5.7 Det maksimale bruttoetageareal for en udvalgsvarebutik til større pladskrævende varegrupper er m 2. Dog kan to udvalgsvarebutikker (til større pladskrævende varegrupper) gives en størrelse på 5.000m 2 bruttoetageareal. 5 Bebyggelsens omfang og udformning Kastrup - Ndr. Vindinge Lokalråd Indsiger påpeger følgende: de støjdæmpende foranstaltninger bør udføres i forbindelse med udstykning, parkering bør ske på egen grund, så der undgås gener på offentlig vej, spredningskorridoren m.m. bør i stedet være et beplantningsbælte. I redegørelsen side 9 er der beskrevet hvilke tiltag, der kan gøres i byggeriet for at sikre mod støj. I bestemmelserne fremgår det i 3.1 at en virksomhed skal vurderes med hensyn til bl.a. støj før etablering. I 5.10 er det fastlagt, at ved ny bebyggelse skal vareindlevering placeres på bygningssider, der vender væk fra beboelse. Der kan dog tages et yderligere hensyn ved at tilføje tekst om placering af støjende installationer, som nævnt i redegørelsen. Tiltagene for at afdæmpe støj knytter sig til den konkrete byggesag, så støjsikring kan

4 ikke ske i forbindelse med byggemodning. I øvrigt gælder støjgrænserne, som grundlag for sagsbehandling af aktuelle problemer, der måtte opstå. 6.6 og 9.3 sikrer et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til den enkelte virksomhed. Ved i 6.6 at tilføje, at parkering skal ske på egen grund, vil der ikke være tvivl om dette. Hovedformålet med det grønne bælte er at være en spredningskorridor, hvilket bør fastholdes jævnfør kommunens myndighedsopgave i forhold til sikring af truet dyreliv. Anvendelsen er i øvrigt fastlagt i deklaration. Der ses ikke grund til at udpege yderligere grønne beplantningsbælter. Redegørelsen (side 9): For at mindske støjgenerne fra virksomhederne kan byggeriet udformes på en sådan måde, at støjende aktiviteter som vareindlevering mv. placeres så langt væk fra nabobeboelse som muligt, således at bygningen bidrager til at afskærme for aktiviteterne i det omfang det er muligt. Desuden kan støjende installationer som kompressorer, aftræk, ventilation og lignende placeres på bygningssider, der vender væk fra beboelse. Bestemmelserne: 5.10 Ved opførsel af ny bebyggelse skal vareindlevering etableres på bygningssider, der vender væk fra beboelse. 6.6 Der skal etableres minimum følgende antal p-pladser: 1 p-plads pr. 25m 2 etageareal butik 1 p-plads pr. 50m 2 etageareal erhverv Ved opførsel af ny bebyggelse skal vareindlevering etableres på bygningssider, der vender væk fra beboelse. Støjende installationer som kompressorer, aftræk, ventilation og lignende skal så vidt muligt placeres på bygningssider, der vender væk fra beboelse, hvis der er risiko for at støjen overskrider grænseværdierne. 6.6 Der skal etableres minimum følgende antal p-pladser: 1 p-plads pr. 25m 2 etageareal butik 1 p-plads pr. 50m 2 etageareal erhverv. Al parkering skal foregå på egen grund. 5 Bebyggelsens omfang og udformning Nybolig Erhverv på vegne af Krondrevet 1A Realkredit Danmark (Vindrosen 1) Nybolig Erhverv påpeger, at det er en alvorlig belastning for Krondrevet 1A, at anvendelsen kun tillades til butikker med pladskrævende varegrupper. Der bør være mulighed for en

5 bredere anvendelse af lokalerne. Indsiger foreslår at ejendommen fremadrettet kan anvendes til: detailhandelsbutikker, engrosbutikker/lager, liberale erhverv herunder motionscentre, underholdning, undervisning, service- og lagervirksomhed samt let værksteds- og håndværksvirksomhed. Realkredit Danmark påpeger at den meget snævre anvendelsesmulighed til detailhandel med større pladskrævende varegrupper er en hæmsko for at liv i ejendommen. Disse varegrupper menes at være repræsenteret på rigelig vis allerede i byen. Der foreslås en bredere anvendelse som f.eks. produktion, logistik/lager, serviceerhverv, kontor-, håndværks- og værkstedsvirksomheder og detailsalg af ikke særligt pladskrævende varer. Indsigerne peger på en problematik, som er meget relevant, nemlig hvor stor en del af området, som realistisk set bør øremærkes kun til detailhandel med større varegruppper. Hensigten med denne restriktion har været, og er, at sikre en synergieffekt mellem disse butikker på områdets mest synlige og nemt tilgængelige placering. Den generelle udvikling i detailhandel præger også Vordingborg, som det bl.a. ses i Møllegårdens erhvervsområde, hvor det de senere år har været vanskeligt at fastholde butikker til større pladskrævende varer. Lokalplanforslaget gjorde derfor til en vis grad op med den hidtidige lokalplans udlæg af område kun til detailhandel (med større varer) ved at udtage området langs Vindrosen. Ved at indskrænke dette område yderligere til kun at dække en mindre del af Næstvedvej/Hovedakslen ved rundkørslen vil indsigeres forslag et langt stykke hen ad vejen kunne imødekommes. Indskrænkningen vil betyde, at de ejendomme, der ikke er omfattet at det særligt øremærkede areal, vil kunne anvendes til lager-, værksteds-, service- og engrosvirksomhed, mindre butikker til salg af virksomhedens produkter samt butikker med pladskrævende varer. Arealet øst for Hovedakslen kan desuden anvendes til service- og publikumsorienterede virksomheder indenfor sport, motion, rekreation, fritidsudøvelse og underholdning. Dette vil således være en mulighed for Krondrevet 1A, som netop har forespurgt om muligheden for etablering af fitnesscenter. Udlæg til liberale erhverv som indsiger fra Krondrevet peger på, vil være en uhensigtsmæssig bred formulering, da dette også omfatter kontorerhverv, som ikke er så foreneligt med den type erhverv, der er muligt i Møllegården. Men det eksempel indsiger knytter til liberalt erhverv er netop motionscenter, som der vil blive mulighed for jævnfør ovenstående. Udlæg til detailhandel generelt, som indsigerne peger på, er ikke ønskværdigt (og sandsynligvis heller ikke muligt i henhold til planloven), da dette vil kunne får store konsekvenser for handelen i bymidten. Udvidelse af mulighederne for egentligt produktionserhverv vil i nordlig del af lokalplanområdet være i strid med udlæg til OSD-område (særlig følsomt drikkevandsområde). Erhvervsområdets tidligere lovligt etablerede boliger (21 stk.), gør at der kan forventes flere støjkonflikter i området ved indblanding af en erhvervstype med større støjbelastning. Yderligere mulighed for produktionserhverv vil forudsætte ny høring. En ændring af 5.6 som yderligere indskrænker der øremærkede område (som vist på kort herunder), hvor der ikke kan tillades anden anvendelse end detailhandel med større varegrupper anbefales således.

6 Med rødt er vist det øremærkede område jævnfør lokalplanforslag. Med blå streg er angivet forslag til reduceret område. Erhvervsområde til lager-, værksteds-, service- og engrosvirksomhed. Arealet i E1 syd for Vindrosen som markeret på bilag 3 kan også anvendes til produktionsvirksomhed. Større pladskrævende udvalgsvarebutikker/facadesalgsvirksomheder som for eksempel forhandler biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler samt køkkenelementer. Mindre butikker der ikke overstiger 200m 2, der sælger egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Grøn spredningskorridor for faunaen. Uanset ovenstående er det en forudsætning for etablering i området, at den pågældende virksomhed af Vordingborg Kommune vurderes i forhold til grundvandsbelastning, støjbelastning og eventuelle andre miljøfaktorer. Området øst for Hovedakslen i delområde E2, dog ikke ejendomme direkte ud mod sydlig

7 del af Hovedakslen (se 5.6) kan desuden anvendes til: Service- og publikumsorienterede virksomheder indenfor sport, motion, rekreation, fritidsudøvelse og underholdning. 5.6 På ejendomme grænsende op til Næstvedvej og Hovedakslen fra rundkørsel til Vindrosen kan der kun etableres udvalgsvarebutikker/facadesalgsvirksomheder, der forhandler større pladskrævende varegrupper.. Området øst for Hovedakslen i delområde E2, dog ikke ejendomme direkte ud mod sydlig del af Hovedakslen (se omfattet af begrænsningen i 5.6,) kan desuden anvendes til: Service- og publikumsorienterede virksomheder indenfor sport, motion, rekreation, fritidsudøvelse og underholdning. 5.6 På de ejendomme grænsende op til Næstvedvej og Hovedakslen, fra rundkørsel til Vindrosen som fremgår af kort herunder, kan der kun etableres udvalgsvarebutikker/facadesalgsvirksomheder, der forhandler større pladskrævende varegrupper. 9 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Vordingborg Forsyning Indsiger beder om at der i lokalplanen tages højde for projektforslag for udbygning af fjernvarme, og nævner at projektet også indebærer opførsel af større veksler/pumpestation i

8 området. Indsiger ønsker desuden at 9.2 tilpasses, så det fremgår at der er tale om spildevandsforsyningens kloak, - og ikke offentlig kloak. Bestemmelse om tilslutning til varmeforsyning bør ændres fra naturgas til kollektiv varmeforsyning, som også kan muliggøre fjernvarme. Vedrørende spildevandsforhold er det rigtigt at bestemmelsen bør omformuleres, så den svarer til praksis. Nedenstående formulering er dækkende for dette. For at imødekomme behovet for opførsel af en veksler/pumpestation, foreslås en tilføjelse af dette i anvendelsesbestemmelsen. Erhvervsområde til lager-, værksteds-, service- og engrosvirksomhed. 9.1 Byggeri skal tilsluttes naturgasforsyning. 9.2 Byggeri skal tilsluttes offentlig kloak. Erhvervsområde til lager-, værksteds-, service- og engrosvirksomhed samt tekniske anlæg til kollektiv varmeforsyning. 9.1 Byggeri skal tilsluttes naturgasforsyning kollektiv varmeforsyning. 9.2 Byggeri skal tilsluttes offentlig kloak. Området er separatkloakeret. Spildevand afledes til spildevandsforsyningens anlæg. Tag- og overfladevand kan afledes til spildevandsforsyningens anlæg.

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan 1.129. Byrådet 27. januar 2014. Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret

Lokalplan 1.129. Byrådet 27. januar 2014. Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret Byrådet 27. januar 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Gurrevej Ole Rømers Vej

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 Rammer - Forstæderne del 2 FORSLAG Rammerne _ 14. Indledning...3 15. Generelle rammebestemmelser...7 16. Forstæderne... 15 Større lokalby: Nr. Lyndelse / Nr. Søby...17

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej. Lokalplan 588

Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej. Lokalplan 588 Lokalplan 588 for erhvervsområdet ved ydre Københavnsvej Lokalplan 588 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Bygningsniveau Bygningsvolumen Fra en miljømæssig vinkel er det afgørende, hvad omfanget af overfl ade mod det fri er pr.

Læs mere

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplan nr. 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen oktober 2012 2 / 21 Baggrund

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012 Lokalplan nr. 368 For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing Ortofoto@COWI, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 Lokalplanen er udarbejdet af COWI i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Lokalplan nr. 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10

RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10 RIBE NØRREMARK Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 2 1. Kort beskrivelse af lokalplanens indhold...

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012

STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 2.1.15 FRYDENSBERG ERHVERVSOMRÅDE I STENLØSE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Godkendt af byrådet den. 26. maj 2004 Lokalplan 2.1.15 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge

Læs mere

LOKALPLAN NR. R 31.11.01

LOKALPLAN NR. R 31.11.01 Matr. nre:. Del af 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge 19d, Refsvindinge By, Refsvindinge 19i, Refsvindinge By, Refsvindinge 19b, Refsvindinge By, Refsvindinge 19h, Refsvindinge By, Refsvindinge Anmelder:

Læs mere