Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet"

Transkript

1 Anbefalinger til samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet

2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Indhold udarbejdet af KORA for Socialstyrelsen. Udgivet 2015 Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnet analyseramme... 5 Input og konsekvenser... 5 Beregning og modellering af effekter... 6 Tre typer af evalueringer... 7 Forskellen på de tre typer af evaluering... 7 Vigtige forbehold... 8 De syv trin i samfundsøkonomiske evalueringer for Socialstyrelsen... 9 Trin 1: Beskrivelse af indsatsen... 9 Trin 2: Valg af basisalternativ... 9 Trin 3: Valg af evalueringstype og afgrænsning... 9 Trin 4: Beregning og modellering af effekter Trin 5: Opgørelse og værdisætning af input og konsekvenser Trin 6: Resultat af den samfundsøkonomiske evaluering Trin 7: Evalueringens usikkerhed Opsummering af metodiske valg i de syv trin

4 Indledning I Socialstyrelsen ønsker vi at øge graden af sammenlignelighed på tværs af økonomiske evalueringer på socialområdet og at øge gennemsigtigheden i de enkelte studier. Vi har derfor udarbejdet denne pjece med anbefalinger og retningslinjer til, hvordan man designer og udfører samfundsøkonomiske evalueringer for Socialstyrelsen. Pjecen henvender sig til evaluatorer, der skal udføre samfundsøkonomiske evalueringer for Socialstyrelsen, og den skal ses som et supplement til Socialstyrelsens Vidensdeklaration. Pjecen består af: En begrebsafklaring i forhold til økonomiske evalueringer på socialområdet En gennemgang af, hvordan evaluator skal lave økonomiske evalueringer for Socialstyrelsen En række af anbefalingerne i pjecen ligger tæt op ad Finansministeriets generelle vejledning for samfundsøkonomiske evalueringer. Derved sikrer vi et mere ensartet metodevalg, end det har været tilfældet på socialområdet tidligere. Der er også en række specifikke problemstillinger på socialområdet, som anbefalingerne i denne pjece forholder sig særligt til. Anbefalingerne er uddybet i den tilhørende brugervejledning, der også inkluderer praktiske eksempler. Hvis I vil vide mere om de bagvedliggende analyser og teoretiske overvejelser, der har dannet grundlag for anbefalingerne, henviser vi til den tekniske baggrundsrapport Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet baggrundsrapport. 4

5 Overordnet analyseramme Pjecen vedrører samfundsøkonomiske evalueringer, der typisk kendes som costeffectiveness-, cost-saving- og cost-benefit-analyser. Input og konsekvenser I Socialstyrelsen skelner vi mellem en indsats eller metodes input og konsekvenser. Input er de ressourcer, som den offentlige sektor og private borgere bruger på indsatsen. De private borgere er primært brugerne af den sociale indsats, men kan også være fx brugernes pårørende. Den offentlige sektor leverer input som materiel og arbejdstimer, mens de private borgere fx bruger deres tid i indsatsen. Konsekvenser er de ændringer for de private borgere og den offentlige sektor, som følger af indsatsen. Konsekvensen af en indsats for brugeren af det sociale tilbud kan være, at han eller hun oplever forbedret livskvalitet, mindre misbrug eller bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Som følge af den forbedrede livssituation kan en konsekvens for den offentlige sektor være, at det offentlige sparer ressourcer til yderligere indsatser eller opnår en gevinst i form af øget skattebetaling. Pårørende kan fx spare tid som følge af indsatsen. I figur 1 har vi illustreret input og konsekvenser for hver af de tre aktørers perspektiv: Det offentlige, private deltagere (brugere af det sociale tilbud) og private ikke-deltagere (fx pårørende). Evalueringen er udført med et samfundsøkonomisk perspektiv, når den inkluderer både private og offentlige input og konsekvenser. Figur 1 Input og konsekvenser i en samfundsøkonomisk evaluering af en indsats 5

6 Beregning og modellering af effekter Samfundsøkonomiske evalueringer for Socialstyrelsen skal bygge på kvantitative målinger af indsatsens effekter. Med effekter menes forandringer for brugerne (og evt. deres pårørende) som følge af den sociale indsats. Effekterne måles i forhold til et basisalternativ. Et basisalternativ kan være den sædvanlige praksis, at der slet ikke er nogen indsats eller en anden, specifik indsats. For at man kan udføre en samfundsøkonomisk evaluering, skal man kende de langsigtede effekter af indsatsen. Disse kan måles af jer som evaluator, I kan indsamle dem fra andre studier, eller I kan modellere dem. I samfundsøkonomiske evalueringer foretaget for Socialstyrelsen skelner vi mellem kvaliteten af det evalueringsdesign, der er anvendt til at måle effekter, og kvaliteten, hvormed eventuelle ukendte effekter modelleres. Kvaliteten af effektmodellering afhænger af behovet for modellering. Hvis alle effekter er målt på lang sigt, er der intet behov for modellering. Det kalder vi idealmodellen. Typisk findes effektmålinger dog kun på kort sigt. Det kalder vi en kortsigtsmodel, hvor der ofte vil være behov for modellering af langsigtseffekterne. I kan modellere ukendte effekter med eller uden adgang til data for deltager- og kontrolgruppen for en specifik indsats. Hvis I ikke har adgang til sådanne data, kan I anvende eksisterende effektmålinger. Det kalder vi en plug-in-model. Findes der ikke eksisterende effektmålinger kan I foretage potentialeberegninger ved hjælp af hypotetiske effekter. Det kalder vi en hypotetisk model. Modellerne er illustreret i figur 2. Figur 2 Beskrivelse af modelleringsbehov 6

7 Tre typer af evalueringer I Socialstyrelsen skelner vi mellem tre hovedtyper af samfundsøkonomiske evalueringer: Cost-benefit-analyse Cost-effectiveness-analyse Cost-saving-analyse Fælles for disse evalueringstyper er, at man anvender borgernes betalingsvilje til at værdisætte input og konsekvenser. Som en del af en samfundsøkonomisk evaluering for Socialstyrelsen kan det være relevant, at I laver en budgetøkonomisk opgørelse. Her skal I på et overordnet niveau vurdere, hvordan forskellige grupper af aktørers budgetter bliver påvirket, eksempelvis hvordan kommunens og statens udgifter og indtægter bliver ændret som følge af indsatsen. Forskellen på de tre typer af evaluering Cost-benefit-analysen er den mest omfattende evalueringstype. Den inkluderer alle input og konsekvenser både de monetære og ikke-monetære (såsom forbedret livskvalitet ) med det formål at afdække, om indsatsen samlet set er velfærdsforbedrende. Det vil sige, om indsatsens gevinster overstiger dens omkostninger. Cost-effectiveness-analysen inkluderer alle monetære input og konsekvenser, og derudover en ikke-monetær men kvantificeret effekt for brugerne af indsatsen. Den har til formål at opgøre omkostningseffektiviteten af en indsats, dvs. omkostningerne for at opnå en given effekt. Den besvarer ikke, om en indsats er rentabel. Cost-saving-analysen er en særlig variant af cost-benefit-analysen. Den inkluderer monetære input og konsekvenser. Den kan bruges, når det hverken er muligt at måle eller værdisætte effekterne for borgeren. I en cost-saving-analyse vurderer man således omkostningerne og gevinsterne for samfundet ved at opnå en ikke-kvantificeret velfærdseffekt for brugerne af indsatsen. Ofte anvendes costsaving-analysen til at vurdere, om en indsats medfører sparede omkostninger på sigt for det offentlige. I Tabel 1 har vi opsummeret, hvilke hovedkrav der er, til at de forskellige typer af evaluering kan gennemføres, samt hvilke evalueringsspørgsmål de besvarer. 7

8 Tabel 1 Typer af evalueringer, evalueringsspørgsmål og krav til måling Type Evalueringsspørgsmål Besvares ved at vurdere Hovedkrav Cost-benefit-analyse Er indsatsen velfærdsforbedrende? Om indsatsens gevinster (inkl. gevinst for borgerne) overstiger dens omkostninger Værdien af alle væsentlige input og konsekvenser måles, herunder også de ikke-monetære for berørte borgere Cost-effectivenessanalyse Hvor omkostningseffektiv er indsatsen? Nettoomkostningen ved at opnå en kvantificeret men ikke værdisat effekt for borgerne Værdien af input og konsekvenser for offentlige og private, der kan måles monetært, samt en primær ikke-værdisat effekt, måles. Cost-saving-analyse Sparer indsatsen mere end den koster? Om nettoomkostningen ved den sociale indsats er negativ Værdien af input og konsekvenser for offentlige og private, der kan måles monetært, inddrages. Vigtige forbehold I Socialstyrelsen har vi konstrueret anbefalingerne under afvejning af bedste praksis og pragmatiske hensyn. Ikke desto mindre vil det være vanskeligt for evaluator at opfylde alle krav i anbefalingerne i alle tilfælde. Det gælder især på områder, hvor der ikke på nuværende tidspunkt findes estimater for værdien af konsekvenser. Når I udarbejder en samfundsøkonomisk evaluering, er det derfor vigtigt, at I påpeger, hvor der er manglende viden på forskellige områder, da det kan være årsag til, at nogle konsekvenser ikke kan belyses. Der er desuden mange flere elementer i en samfundsøkonomisk evaluering, end dem vi har opgjort her. For eksempel hvordan langsigtseffekter modelleres, samt hvordan ikke-markedsgoder værdisættes. Men der er hverken i evalueringsmiljøet eller i forskningen tilstrækkelig konsensus og viden til, at vi kan give klare anbefalinger på disse områder. Det må evaluator vurdere og argumentere for fra sag til sag. For evalueringsprojekter med særligt begrænsede ressourcer kan I tage udgangspunkt i beregninger, der ser bort fra særligt usikre estimater, fx langsigtsmodellering. 8

9 De syv trin i samfundsøkonomiske evalueringer for Socialstyrelsen Vi har opdelt gennemførelsen af en samfundsøkonomisk evaluering for Socialstyrelsen i syv trin. Her er en kort beskrivelse af hvert trin samt en række anbefalinger til, hvad I skal huske under hvert af trinene. Trin 1: Beskrivelse af indsatsen Når I laver en evaluering for Socialstyrelsen, skal den indeholde en beskrivelse af den sociale indsats formål, målgruppe og metode. Beskrivelsen af målgruppe og metode skal tage udgangspunkt i Socialstyrelsens Vidensdeklaration. Trin 2: Valg af basisalternativ Derudover skal I beskrive relevante alternative indsatser. Heraf skal I vælge ét basisalternativ, som I vil måle input og konsekvenser i forhold til. Basisalternativet afhænger af den konkrete evaluering. Eksempler på typisk anvendte basisalternativer er Treatment-as-usual eller Bedste alternative indsats. I bør i alle tilfælde beskrive det detaljeret. I bør også beskrive, om dem, der laver den sociale indsats, forventer, at den nye indsats substituerer eller komplementerer eksisterende indsatser, eller om den nye indsats når nye målgrupper. Trin 3: Valg af evalueringstype og afgrænsning Valg af tidshorisont I skal vælge tidshorisonten for de input og konsekvenser, I måler. Tidshorisonten skal være tilstrækkelig lang til, at I kan medtage alle væsentlige input og konsekvenser. En lang tidshorisont vil ofte kræve, at langsigtskonsekvenserne modelleres. I bør afveje, om den usikkerhed, en langsigtsmodellering indebærer, er væsentlig i forhold til de konsekvenser, I udelader, hvis I anvender en kortere tidshorisont. Valg af evalueringstype Idet velfærdsforbedringer af en social indsats for de private deltagere normalt ikke kan værdisættes, vil man typisk anvende en cost-saving-analyse, og i særlige tilfælde en cost-effectiveness-analyse. Jeres evalueringer skal indeholde: Valg af én af de tre hovedtyper af samfundsøkonomisk evaluering: costbenefit-analyse, cost-effectiveness-analyse eller cost-saving-analyse. Argumenter for valget af evalueringstype En beskrivelse af, hvilke beslutningsspørgsmål evalueringen hjælper med at besvare Hvilke af indsatsens formål (beskrevet i trin 1) den økonomiske evaluering eventuelt ikke tager hensyn til. 9

10 Perspektiv for analysen I bør anvende et samfundsøkonomisk perspektiv i analysen. I skal også beslutte, om I vil supplere med en budgetøkonomisk opgørelse, herunder hvilke aktører der skal være i fokus i den budgetøkonomiske opgørelse. Trin 4: Beregning og modellering af effekter En forudsætning for at kunne udføre en samfundsøkonomisk evaluering er, at der er gennemført en effektevaluering. I trin 4 skal I tydeliggøre effektevalueringens evidensniveau i de to dimensioner: Evalueringsdesign og modelleringsbehov. Evalueringsdesign I skal vurdere evalueringsdesignet efter Socialstyrelsens evidenshierarki fra Vidensdeklarationen. Det skal I supplere med et fagligt helhedsskøn. Ved måling af effekter for deltagerne, anbefaler vi, at I tager udgangspunkt i Socialstyrelsens liste over validerede instrumenter 1. Modelleringsbehov I skal også beskrive behovet for modellering af effekter på baggrund af figur 2 (se side 3). Når I modellerer effekter, skal I beskrive, hvilken metode I benytter til det. Trin 5: Opgørelse og værdisætning af input og konsekvenser Opgørelse af input og konsekvenser I skal inddrage alle relevante og målbare input og konsekvenser for alle sektorer i det offentlige og for både deltagere og ikke-deltagere. Alle aktiviteter i input og konsekvenser bør I så vidt muligt opgøre for sig og opdele på private og offentlige aktører. I skal måle input og konsekvenser i den samfundsøkonomiske evaluering i forhold til basisalternativet. Vi anbefaler også, at I som minimum inkluderer de konsekvenser, der kan måles i nationale registre. I den tilhørende brugervejledning finder I eksempler på relevante registre, der kan anvendes. Når I måler input og konsekvenser i det offentlige, anbefaler vi, at I inkluderer implementerings- og driftsomkostninger. Det vil ofte være relevant at medregne et overhead på udgifterne som afspejler omkostningerne til administration, lokaler, møbler mv. Størrelsen af overhead vil afhænge af den enkelte type omkostning, og hvordan denne er opgjort, og bør derfor vurderes i det konkrete tilfælde. Hvis I ikke har viden om størrelsen på overhead, anbefaler vi, at I anvender en overheadsats på 20 %

11 Hvis brugerne eller deres pårørende anvender arbejdstid til deltagelse i indsatsen, skal I også medregne produktionstabet, som det medfører. Derudover bør I inkludere en arbejdsudbudsforvridning på 20 % af det offentliges merfinansieringsbehov til indsatsen (se punkt 6). Værdisætning af input og konsekvenser I bør anvende markedspriser inkl. skatter og afgifter. I bør korrigere faktorpriser, samt lønninger til arbejdskraft, med en nettoafgiftsfaktor på 1,17 og opgøre priser i faste priser med angivelse af prisår. Der omregnes til det valgte prisår ved hjælp af forbrugerprisindekset. I en eventuel budgetøkonomisk opgørelse, skal I opgøre de faktiske udgifter og indtægter, som i mange tilfælde vil svare til faktorpriserne. Hvis I som evaluator ikke har kendskab til specifikke priser, der kan anvendes til værdisætning i det specifikke tilfælde (og hvis I ikke har ressourcer til at indsamle disse), anbefaler vi, at I anvender enhedspriser fra eksisterende registre. Trin 6: Resultat af den samfundsøkonomiske evaluering Opgørelse af nutidsværdi I skal opgøre nutidsværdien af omkostninger, gevinster og effekter ved at bruge en samfundsøkonomisk kalkulationsrente på 4 % for input og effekter målt over de første 35 år, 3 % for de næste 35 år og 2 % for input og effekter herefter. Budgetøkonomisk opgørelse I skal foretage en supplerende budgetøkonomisk opgørelse, hvis I vurderer, det er relevant. Her skal I fordele udgifter og indtægter opgjort i observerede faktoreller markedspriser på centrale aktører, eksempelvis kommuner, stat og private. Offentligt merfinansieringsbehov I skal opgøre det offentliges merfinansieringsbehov for indsatsen. Det skal I opgøre som forskellen i nutidsværdien af de offentlige indtægter og udgifter, der ændres som følge af indsatsen. Præsentation af resultater Det kvantitative resultat, der er relevant for den valgte evalueringstype, skal I præsentere sammen med en beskrivelse af de ikke-medregnede input og konsekvenser og en konklusion. I Konklusionen skal I forholde jer til, om indsatsen er omkostningseffektiv eller samfundsøkonomisk rentabel. Hvis I har lavet en budgetøkonomisk opgørelse, skal I supplere med resultatet for de centrale aktører, herunder de fordelingsmæssige konsekvenser af indsatsen. 11

12 Trin 7: Evalueringens usikkerhed Som evaluator bør I skelne mellem statistisk usikkerhed og modelleringsusikkerhed. Den statistiske usikkerhed bør I beskrive på både input- og konsekvenssiden. Modelleringsusikkerheden skal I præsentere i form af udvalgte følsomhedsevalueringer på de mest centrale og usikre estimater. Opsummering af metodiske valg i de syv trin Vi anbefaler, at I indledningsvis opsummerer de metodiske valg, I foretager. I kan bruge denne skabelon: Tabel 2 Skabelon til opsummering af samfundsøkonomisk evaluering Hovedtrin Trin 1: Beskrivelse af indsatsen Trin 2: Valg af basisalternativ Trin 3: Valg af evalueringstype og afgrænsning Trin 4: Beregning og modellering af effekter Trin 5: Opgørelse og værdisætning af input og konsekvenser Trin 6: Resultat af den samfundsøkonomiske evaluering Trin 7: Evalueringens usikkerhed Undertrin Formål Målgruppe Metode Mulige alternativer Basisalternativer Evalueringstype Perspektiv Tidshorisont Evalueringsdesign Modelleringsbehov Opgørelse af input og konsekvenser Værdisætning Opgørelse af nutidsværdi Budgetøkonomisk evaluering Offentligt finansieringsbehov Præsentation af resultater Udeladte omkostninger og effekter Behandling af usikkerhed 12

Økonomiske analyser af sociale indsatser. Socialstyrelsens retningslinjer

Økonomiske analyser af sociale indsatser. Socialstyrelsens retningslinjer Økonomiske analyser af sociale indsatser Socialstyrelsens retningslinjer Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen..dk

Læs mere

Samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet. Brugervejledning

Samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet. Brugervejledning Samfundsøkonomisk evaluering på socialområdet Brugervejledning Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Jacob Nielsen Arendt. Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet. baggrundsrapport

Jacob Nielsen Arendt. Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet. baggrundsrapport Jacob Nielsen Arendt Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet baggrundsrapport Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet baggrundsrapport kan hentes fra

Læs mere

Jacob Nielsen Arendt. Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet. baggrundsrapport

Jacob Nielsen Arendt. Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet. baggrundsrapport Jacob Nielsen Arendt Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet baggrundsrapport Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet baggrundsrapport kan hentes fra

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015 Omkostningsvurdering af DUÅ skole December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017 Omkostningsvurdering af Minding the Baby November 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Indholdsfortegnelse Evaluering af 7 indsatser... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar

Læs mere

gruppe: Parental Management Training, Oregon

gruppe: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO gruppe: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Omkostnings- vurdering af DUÅ førskole December 2015

Omkostnings- vurdering af DUÅ førskole December 2015 Omkostningsvurdering af DUÅ førskole December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Time Intervention (CTI)

Time Intervention (CTI) Omkostningsvurdering af Critical Time Intervention (CTI) Maj 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Omkostningsvurdering. søskendeprogrammet. syskon utrymme

Omkostningsvurdering. søskendeprogrammet. syskon utrymme Omkostningsvurdering af søskendeprogrammet Att ge syskon utrymme Oktober, 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder Omkostningsvurdering af Processuelle Netværksmøder Oktober 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Omkostningsvurdering. Feedback Informed Treatment (FIT)

Omkostningsvurdering. Feedback Informed Treatment (FIT) Omkostningsvurdering af Feedback Informed Treatment (FIT) Maj 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST)

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST) Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi (MST) November 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Omkostningsvurdering. SibworkS

Omkostningsvurdering. SibworkS Omkostningsvurdering af SibworkS Oktober, 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn

Omkostningsvurdering. Utrolige År - Småbørn Omkostningsvurdering af De Utrolige År - Småbørn Marts 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

R&R2-ADHD. Eksempel på anvendelse af Socialstyrelsens omkostningsmodel

R&R2-ADHD. Eksempel på anvendelse af Socialstyrelsens omkostningsmodel Eksempel på anvendelse af Socialstyrelsens omkostningsmodel januar 2018 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Vurdering af omkostninger ved sociale indsatser. Vejledning til Socialstyrelsens omkostningsmodel

Vurdering af omkostninger ved sociale indsatser. Vejledning til Socialstyrelsens omkostningsmodel Vurdering af omkostninger ved sociale indsatser Vejledning til Socialstyrelsens omkostningsmodel januar 2018 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Treatment Foster Care Oregon

Treatment Foster Care Oregon Omkostningsvurdering af TFCO - Treatment Foster Care Oregon Februar 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen..dk

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Omkostningsvurdering af

Omkostningsvurdering af Omkostningsvurdering af Aggression Replacement Training (ART) April 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen..dk

Læs mere

individuel: Parental Management Training, Oregon

individuel: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO individuel: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer

REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer 1 REGN & BYER HVORDAN STYRKER VI SAMARBEJDET OM KLIMATILPASNING? Søren Møller Christensen, sekretariatsleder for Regn & Byer REGN & BYER FORMÅL OG AKTIVITETER Formålet med Regn & Byer er at fremme og kvalificere

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE 2017 Samvær med mennesker med demens Omkostningsvurdering af kursusforløb til pårørende Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen

Læs mere

Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet

Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Per Antvorskov, Vejdirektoratet Stine Bendsen, COWI 1 Samfundsøkonomi i vejregelarbejdet Baggrund hvad består vejregelarbejdet i og hvordan er arbejdsgangen hvorfor er

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

IDA MILJØ 4. Maj 2017

IDA MILJØ 4. Maj 2017 IDA MILJØ 4. Maj 2017 HVAD ER FORMÅLET MED PLASK+ Understøtte de lokale beslutningsprocesser og sikre den samlet set mest omkostningseffektive klimatilpasningsindsats Synliggøre merværdierne og herigennem

Læs mere

Omkostningsvurdering. Familierådslagning

Omkostningsvurdering. Familierådslagning Omkostningsvurdering af Familierådslagning Oktober 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Sundhedsøkonomi. Jytte Seested Nielsen 1

Sundhedsøkonomi. Jytte Seested Nielsen 1 Sundhedsøkonomi Studenterbroen, onsdag den 20. oktober 2009 Jytte Seested Nielsen, adjunkt, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Enheden for Sundhedsøkonomi, SDU Jytte Seested Nielsen 1 Hvem er jeg?

Læs mere

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESULTATER FRA EFFEKTEVALUERINGEN AF PROGRAMMET 2017 Udarbejdet af Rambøll for Mary Fonden og Red Barnet INDHOLD BAGGRUND SIDE 1 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Jacob Nielsen Arendt. Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte

Jacob Nielsen Arendt. Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte Jacob Nielsen Arendt Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Omkostninger ved brug af inddragende netværksmøder November 2016

Omkostninger ved brug af inddragende netværksmøder November 2016 Omkostninger ved brug af inddragende netværksmøder November 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD 1. Baggrund for og formål med analysen

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Udbredelsen i Danmark Nr. 3/ marts 2017 Fra 2014 til 2016 er der sket en stigning i antallet af tilbud og kommuner, som anvender metoden Feedback Informed Treatment (FIT). I

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Notat Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Eksempel på anvendelse af SØM Rasmus Højbjerg Jacobsen og Mette Verner Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt

Læs mere

SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER

SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SØM 3 SAMTALETERAPI FOR UNGE MED STOFMISBRUG 5 FORLØBSPROGRAM BORGERE MED PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT MISBRUG

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Hvordan kan en god dialog mellem evaluator og projektejere sikre organisatorisk viden?

Hvordan kan en god dialog mellem evaluator og projektejere sikre organisatorisk viden? Hvordan kan en god dialog mellem evaluator og projektejere sikre organisatorisk viden? Ved Senioranalytiker Tobias Bühring Oxford Research Hvordan kan en god dialog mellem evaluator og projektejere sikre

Læs mere

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet. N O T AT 17. september 2012, rev 17. oktober 2012, rev 17 jan 2013, rev 6 feb 2013, rev 1 marts 2013 J.nr. Ref. Mra, Hdu Klimaplan Skærpede energikrav til nye vinduer 1. Beskrivelse af virkemidlet I bygningsreglementet

Læs mere

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler.

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Økonomiske evalueringsmetoder DES læringsseminar d. 11/9 2014

Økonomiske evalueringsmetoder DES læringsseminar d. 11/9 2014 Økonomiske evalueringsmetoder DES læringsseminar d. 11/9 2014 Trine de Fine Skibsted, Energistyrelsen, tfs@ens.dk Camilla K. Damgaard, NIRAS, ckd@niras.dk AGENDA Præsentation af deltagerne Hvad er økonomiske

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Offentlige merudgifter ved rygning Kan kommunerne spare penge ved tobaksforebyggelse?

Offentlige merudgifter ved rygning Kan kommunerne spare penge ved tobaksforebyggelse? Sund By Netværkets tobaksmøde den 22. maj 2017 Offentlige merudgifter ved rygning Kan kommunerne spare penge ved tobaksforebyggelse? Seniorprojektleder Marie Jakobsen Disposition Registeranalyse om offentlige

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Transportøkonomiske enhedspriser Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Nøgletalskatalog i ny form Regneark Udgør en konsistent ramme Effektiviserer opdatering Oprydning Gennemgang

Læs mere

Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre

Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre Notat Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre Eksempel på anvendelse af SØM Rasmus Højbjerg Jacobsen og Mette Verner Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre Eksempel

Læs mere

Notat. Evaluering af et projekt

Notat. Evaluering af et projekt Notat Nov. 2011 Evaluering af et projekt Formål Ved afslutning af projekter i regi af Fonden for Velfærdsteknologi, skal der udarbejdes en evalueringsrapport som blandt andet beskriver de i projektet opnåede

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit af sociale indsatser Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC EN DEL AF AND COPENHAGEN BUSINESS RESEARCH

Læs mere

TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG?

TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG? TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG? SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE (MST, MTFC, PMTO MV.) MAJBRITT SKOV RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD 1.

Læs mere

PLASK. klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning. Herning, 8. november Lars-Chr. Sørensen, NIRAS

PLASK. klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning. Herning, 8. november Lars-Chr. Sørensen, NIRAS PLASK klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning Herning, 8. november 2017 Lars-Chr. Sørensen, NIRAS Hvorfor udvikle et klimatilpasningsværktøj? For medfinansieringsprojekter vurderes de årlige omkostninger

Læs mere

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 3 elementer i evalueringen: de økonomiske aspekter (ift. sygehussektoren og prak. læger) de kommunale aspekter de patientmæssige

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug

Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug Notat Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug Eksempel på anvendelse af SØM Rasmus Højbjerg Jacobsen og Mette Verner Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug Eksempel på anvendelse af

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Et pilotprojekt i Fredericia Kommune Resumé Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 9A: Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger

Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 9A: Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Vejdirektoratet Side 1 Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: En indledning som beskriver tilgangen til de samfundsøkonomiske opgørelser En beskrivelse af de grundlæggende rammer, forudsætninger,

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 22. februar 2016 1 Indledning Eksperimentet omtalt nedenfor klarlægger de samfundsøkonomiske konsekvenser af på sigt at

Læs mere

Connie Nielsen Peter Thisted Dinesen Lars Benjaminsen Jens Bonke INTRODUKTION TIL EFFEKT- MÅLING AF SATSPULJEPROJEKTER

Connie Nielsen Peter Thisted Dinesen Lars Benjaminsen Jens Bonke INTRODUKTION TIL EFFEKT- MÅLING AF SATSPULJEPROJEKTER Connie Nielsen Peter Thisted Dinesen Lars Benjaminsen Jens Bonke INTRODUKTION TIL EFFEKT- MÅLING AF SATSPULJEPROJEKTER INTRODUKTION TIL EFFEKTMÅLING AF SATSPULJEPROJEKTER Peter Thisted Dinesen Connie Nielsen

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren. Version 1.0

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren. Version 1.0 Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD Baggrund for

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

Frivillighedsundersøgelse SIFA 1. august 2008. En værdisættelse af det frivillige arbejde i SIFAs foreninger

Frivillighedsundersøgelse SIFA 1. august 2008. En værdisættelse af det frivillige arbejde i SIFAs foreninger En værdisættelse af det frivillige arbejde i SIFAs foreninger 1 1 Executive summary Denne undersøgelse har til formål at belyse omfanget og værdien af det frivillige arbejde, som årligt leveres i SIFAs

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere