OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING"

Transkript

1 Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

2 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMISBRUGSBEHANDLING Indhold 1. Indledning 1 2. PAS indsats og målgruppe Målgruppen Indsatsen 2 3. Analysedesign Udarbejdelse af forebyggelsesscenarierne 3 4. Forebyggelsesscenarier 3 5. Omkostningsanalyse Samlede omkostninger ved implementering af PAStilbuddene Estimerede direkte omkostninger ved PAS-forløb Potentielle gevinster Mistet arbejde Forlænget uddannelse Øvrige omkostninger 8 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 1. INDLEDNING Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling (herefter PAS) er et forsøg med tilbud om anonym gruppebehandling målrettet borgere med et behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet henvender sig til en gruppe af borgere, som hidtil har stået uden for behandlingssystemet. Borgerne adskiller sig fra øvrige grupper af stofmisbrugere ved at være mere ressourcestærke og have en forholdsvis tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Det er således en gruppe af borgere, der normalt ikke vælger at henvende sig til det etablerede stofmisbrugsbehandlingssystem. Formålet med PAS-indsatsen er at give borgerne et tilbud om stofmisbrugsbehandling, før misbruget eskalerer yderligere og får personlige, sociale og økonomiske konsekvenser. Målet for de borgere, der gennemfører behandlingsforløbet er stoffrihed eller reducering af rusmiddelforbruget. PAS er igangsat som et projektforsøg af satspuljepartierne. Formålet med forsøget er at skabe viden om, hvem og hvor mange fra målgruppen, det er muligt at komme i kontakt med, og få til at vælge stofmisbrugsbehandling via et anonymt tilbud. Forsøget giver mulighed for at yde anonym social stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens 101, men ikke substitutionsbehandling efter Sundhedsloven. København og Odense er udvalgt som projektkommuner for forsøget. Begge kommuner har gennemført PAS i perioden 1. januar december PAS-tilbuddet er blevet forlænget i begge kommuner og drives således videre i Evalueringen af projektet tyder på, at tilbuddene har en række forebyggende effekter, i relation til at fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Formålet med dette notat er at tilvejebringe en række betragtninger over de økonomiske konsekvenser det vil have for samfundet, hvis borgerne fra målgruppen ikke deltager i et af de to PAS-forløb. Konsekvenserne vil derfor tage udgangspunkt i PAS-tilbuddenes forebyggende effekter. Notatets opbygning I afsnit 2 beskrives indsatsen og målgruppen for PAS-tilbuddene nærmere. I afsnit 3 præsenteres analysens design, herunder udarbejdelsen af indsatsens forebyggende scenarier. Afsnit 4 indeholder den egentlige analyse de økonomiske omkostninger af PAS-tilbuddenes forebyggende effekter. 1

4 2. PAS INDSATS OG MÅLGRUPPE 2.1 Målgruppen PAS er målrettet borgere med et behandlingsskrævende stofmisbrug, der ikke tidligere har været i stofmisbrugsbehandling. Borgerne karakteriseres som mere ressourcestærke end deltagere i andre former for stofmisbrugsbehandling. For at blive indskrevet på tilbuddet er der et krav om en forholdsvis tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Som mere konkret indikation for matchning af borgere til behandlingstilbuddet er der et krav om en ASI-score på max 0,3 på tidspunktet for visitation og indskrivning på projektet. Det er netop denne relativt ressourcestærke gruppe af borgere, der ikke tidligere har henvendt sig med deres stofmisbrug til det etablerede behandlingssystem. 2.2 Indsatsen Helt konkret består den enkelte deltageres forløb i PAS-indsatsen af en ugentlig gruppebehandling i 4 måneder. Udover gruppebehandlingssessionerne tilbydes deltagerne eksempelvis akupunktur, yoga og efterværn i form af stoffrie behandlingsgrupper. I alt er 434 personer blevet indskrevet i PAS, hvoraf 59 pct. har gennemført behandlingsforløbet. Ved endt behandling ses kun marginale ændringer af deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, hvilket skal ses i lyset af deres allerede tætte tilknytning ved indskrivningstidspunktet. Der har dog vist sig at være en ændring i størstedelen af deltagernes oplevelse af eget stofbrug. Således vurderer 96 pct. af deltagerne, at PAS har ført til en positiv udvikling af deres stofsituation. Trods den lave ASI-score vurderer en væsentlig del af deltagerene, at behandlingen har medført en forbedring af deres psykiske og sociale tilstand. På baggrund af disse evalueringer konkluderer Socialstyrelsen, at behandlingen, udover at afhjælpe stofproblematikken, også har haft en effekt i forhold til at overkomme psykiske og sociale problemer før de eskalerer som konsekvens af vedvarende eller stigende stofmisbrug. 2

5 3. ANALYSEDESIGN Omkostningsanalysens opbygning er illustreret i figur 3. Udgangspunktet er målgruppen - borgere med et behandlingskrævende misbrug, tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet og en ASI-score på max 0,3. Borgerne kan enten deltage i PAS-tilbuddet eller ikke deltage i PAS-tilbuddet. Begge udfald har hver sine økonomiske omkostninger. Der opstilles fire scenarier som det vurderes, at PAS-tilbuddene er med til at forebygge. De fire scenarier er de konsekvenser, der betragtes som mest sandsynlige for målgruppen, i fald de ikke modtager stofmisbrugsbehandling via PAS-tilbuddene. Dernæst fastsættes en økonomisk omkostning for hvert af de fire scenarier. Figur 3: Analysedesign 3.1 Udarbejdelse af forebyggelsesscenarierne Forebyggelsesscenarierne er udarbejdet på en workshop i samarbejde med Socialstyrelsen og behandlerne på de to PAS-tilbud. Workshoppens formål var at konkretisere, hvilke scenarier, der er realistiske og relevante for gruppen af borgere. Det blev gjort med udgangspunkt i behandlernes faglige viden og praktiske erfaringer fra arbejdet med deltagerne og med målgruppen mere generelt. Derudover blev Socialstyrelsens kvantitative og kvalitative evaluering af indsatsen inddraget. Workshoppen blev indledt med en faglig vurdering af de deltagende borgeres tilstand før, under og efter PAS-indsatsen. Dernæst blev indsatsens konkrete effekter for målgruppen vurderet og prioriteret. De fire scenarier, der blev vurderet mest sandsynlige, blev udvalgt og gennemgået mere detaljeret med henblik på at kunne opstille de konkrete økonomiske omkostninger. 4. FOREBYGGELSESSCENARIER I det følgende præsenteres de fire scenarier, der blev vurderet som mest sandsynlige, at PASindsatsen forebygger. Figur 4 illustrerer de fem scenarier og de heraf afledte konsekvenser og 3

6 økonomiske omkostninger. Derudover angives det i figuren, hvorvidt der er tale om en kommunal eller statslig/regional omkostning. Figur 4: Forebyggelsesscenarier Scenarium 1. Miste arbejde 2. Forlænget uddannelse 3. Ambulant stofmisbrugsbehandling 4. Misbrugs relaterede indlæggelser Konsekvens Overførselsindko mst Tabt arbejdsfortjeneste Ambulant dagbehandling Somatiske og psykiatriske Økonomisk omkostning Tabt skatteindtægt Tabt skatteindtægt Gennemsnitlig udgift for ambulant stofmisbrugsbehandling DRG-takst + Vejledense psykiatrisk takst Finansiering Kommunal og statslig Kommunal og statslig Kommunal Kommunal og statslig Første scenarium gælder de borgere, der er i arbejde. For deltagere indskrevet i PAS udgør andelen med lønindtægt 61 pct. Det vurderes, at manglende behandling af deltagernes stofmisbrug med kan betyde, at de vil miste deres arbejde. Den økonomiske konsekvens for stat og deltagernes beboelseskommune er tabte skatteindtægter, hvis omfang afhænger af deltagernes uddannelsesniveau. Andet scenarium gælder de borgere, der er under uddannelse. 20 pct. af deltagerne indskrevet i PAS modtager SU og er dermed under uddannelse. Det vurderes, at et ubehandlet stofmisbrug kan ende med forlængelse af uddannelsesforløbet for denne gruppe. Et forlænget uddannelsesforløb vil betyde en senere start på arbejdsmarkedet og dermed tabt arbejdsindkomst. Dette får økonomiske konsekvenser for stat og kommune i form af tabte skatteindtægter. Tredje scenarium er den stofmisbrugsbehandling, som borgerne vurderes at skulle modtage, hvis ikke de deltager i PAS. Det vurderes, at ambulant dagsbehandling er den mest sandsynlige form for stofmisbrugsbehandling, da målgruppens misbrug ikke er omfattende og massivt nok til et døgnbehandlingstilbud. Det vurderes dog, at langt størstedelen af deltagerne ikke vil benytte et regulært tilbud om stofmisbrugsbehandling, idet disse tilbud ikke er anonyme og har en mere heterogen målgruppe end PAS De økonomiske omkostninger er de 100 pct. kommunalt finansierede udgifter til ambulant dagsbehandling af stofmisbrug. Fjerde scenarium omhandler somatiske og psykiatriske konsekvenser ved ubehandlet stofmisbrug. Det vurderes, at et ubehandlet stofmisbrug vil resultere i somatiske og psykiatriske indlæggelser. De konkrete former for indlæggelser og behandlinger, der er udvalgt, er alle misbrugsrelaterede. Indlæggelserne, der vurderes som mest sandsynlige er: behandlinger af psykose, behandling relateret til misbrug - herunder afgiftningsbehandlinger og behandlinger af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser pga. rusmidler inkl. alkohol. De økonomiske omkostninger er således de 25 pct. kommunalt- og 75 pct. regionalt finansierede udgifter, ved et typisk behandlingsforløb. 4

7 5. OMKOSTNINGSANALYSE 5.1 Samlede omkostninger ved implementering af PAS-tilbuddene I tabel 5.1 er de økonomiske omkostninger ved afprøvning af PAS-tilbuddene opgjort. Der er udregnet to priser for henholdsvis PAS-København og PAS-Odense. Én gennemsnitlig pris for et gennemført behandlingsforløb, og én gennemsnitlig pris for et opstartet behandlingsforløb. Tabel 5.1: Omkostninger ved behandlingsforløb i PAS København Odense Samlet Antal påbegyndte behandlingsforløb Antal gennemførte behandlingsforløb Budget på baggrund af bevilling, , kr Samlet pris pr opstartet borger - over hele projektforløbet, kr Samlet pris pr gennemført borger over hele projektforløbet, kr Egne beregninger, Socialstyrelsen, PAS-København og PAS-Odense Priserne på henholdsvis et gennemført- og et opstartet PAS-forløb er udregnet på baggrund af budgetter for opstart og drift af forsøgsprojekterne Omkostningerne forbundet med opstart og drift af PAS er mere omfattende i Odense end i København. Det skyldes, at færre borgere optages og gennemfører et behandlingsforløb i Odense sammenlignet med København, mens personalebemandingen er den samme. Da PAS-tilbuddet er et forsøg, og omkostningerne for tilbuddene er forbundet med en række opstartsudgifter, formodes det, at driftsprisen på sigt vil falde. Derfor formodes det, at den gennemsnitlige pris for henholdsvis et gennemført- og et opstartet forløb i PAS, tilsvarende vil blive lavere fremadrettet. 5.2 Estimerede direkte omkostninger ved PAS-forløb Omkostningerne ved PAS-forløbende er som nævnt beregnet med udgangspunkt i budgetter fra en implementerings- og forsøgsfase. Det antages derfor, at priserne for drift af et PAS-forløb vil kunne holdes på et væsentligt lavere niveau. I tabel 5.2 er der, med udgangspunkt i oplysninger fra de to PAS-forløbs driftsbudgetter samt Socialstyrelsen budgetter, beregnet en estimeret direkte pris for driften af ét deltagerforløb i PAS. Priserne er således et bud på, hvor meget ét PASforløb vil koste, hvis der udelukkende tages udgangspunkt i den direkte tid forbundet med et PAS-forløb og de direkte omkostninger til indsatsen. Det antages således, at PAS-forløbet udføres af eksisterende personale i den pågældende kommune. Tabel 5.2: Estimerede direkte omkostninger pr. deltager ved PAS-forløb Aktivitet Forberedelse Gennemsnitligt antal timer, medarbejdere Pris Kr. Kilde Gennemsnitligt antal timer pr. deltager Forsamtale PAS-projektet Odense 0,5 112 Indskrivningssamtale PAS-projektet Odense Gruppeforløb med 9 deltager 16 gange Forberedelse og evaluering af gruppe Rambøll PAS-projektet Odense, PAS-projektet København Afholdelse af gruppe PAS-projektet Odense PAS-projektet København Pris pr. borger Kr. 11, Individuel behandling Socialstyrelsen/Rambøll 6, Direkte omkostninger i alt 27, Overhead 30 pct. Rambøll Pris pr. deltagerforløb

8 I det følgende vil estimaterne, for de forskellige aktiviteter og forhold for beregning af den direkte pris for et PAS-forløb, blive gennemgået. Forberedelse Forberedelsen af en borgers deltagelse i PAS indebærer en forsamtale og en indskrivningssamtale. Estimaterne for tidsforbruget herfor er foretaget på baggrund af PAS-Odenses budgetopgørelse. Således estimeres det, at der i gennemsnit bruges 1,5 timer på forberedesen af en borger til deltagelse i et PAS-forløb i København og Odense. Prisen for en medarbejdertime, er på baggrund af oplysninger fra PAS-Odense, sat til 225 kr. Gruppeforløb På baggrund af oplysninger fra de to PAS-forløb er det gennemsnitlige antal deltagere pr. gruppe estimeret til henholdsvis 10 i København og 12 i Odense. Selve afholdelsen af en gruppesession varer 2,5 timer i begge PAS-forløbene. Ud fra oplysninger fra de to PAS-tilbud estimeres det, at der i gennemsnit bruges syv timer på forberedelse af en gruppesession. Frafald Idet, der samlet set er et deltagerfrafald på 41 pct. for PAS-forløbene antager Rambøll, at hver fjerde PAS-deltager stopper i gruppebehandling efter at have deltaget i gennemsnitlig tre gruppebehandlinger. Der optages løbende nye deltagere på PAS-projekter og derfor også på gruppebehandlingsforløbene. Der er dog en række omkostninger forbundet med de 41 pct. af deltagerne, der afbryder behandlingen efter at have deltaget i tre gruppebehandlinger. Rambøll antager, at dette samlet set vil betyde, at der henholdsvis er ti deltagere pr. gennemført gruppe. I tabel 5.2 er deltagerfrafaldet indregnet ved, at det gennemsnitlige antal deltagere pr. gruppe er sat til ti. Individuel behandling Alle deltagere i et PAS-forløb modtager en form for individuel behandling som supplement til den gruppebaserede behandling. Dette estimerer Rambøll til at udgøre 6,5 timer pr. deltager pr. forløb. Estimatet er baseret på oplysninger fra de to PAS-projekter og Socialstyrelsen. 1 deltagerforløb. Overhead Da der er en del administrationsomkostninger forbundet med at drive PAS, har Rambøll estimeret en overhead på 30 pct. for begge PAS-projekter. Overheaden indeholder blandt andet: annoncering forplejning af deltagere regnskab, administration ledelse og supervision. Overheadens størrelse må forventes at variere fra kommune til kommune og projekt til projekt ved drift af et PAS-projekt. Derudover vil det for nogle kommuner være nødvendigt at leje eksterne lokaler. 1 Estimatet er ikke beregnet med udgangspunkt i en systematiks opgørelse fra de to PAS-projekter, men i et skøn. 6

9 5.3 Potentielle gevinster I det følgende gennemgås beregningerne af de økonomiske omkostninger ved de fem scenarier, der vurderes at kunne indtræffe for borgerne ved manglende misbrugsbehandling. Derfor er de økonomiske omkostninger forbundet med hvert scenarie relevante i evalueringen af PASindsatsen, og kan betragtes som gevinster, hvis de forebygges for deltagerne i PAS-projekterne. I tabel 5.3 er omkostningerne ved de forskellige scenarier angivet. Omkostninger er mulige økonomiske gevinster, hvis PAS forebygger scenarierne for deltagerne. I de tilfælde, hvor PASindsatsen eksempelvis forebygger, at en deltager får behov for regulær ambulant stofmisbrugsbehandling kan det samfundsøkonomisk betragtes som en gevinst. Tabel 5.3: Økonomiske omkostninger Mistet arbejde i et år Forlænget uddannelse i et år - mand Ambulant misbrugsbehandling Indlæggelse - afgiftning Indlæggelse - psykose Indlæggelse - psykiske lidelser Pris kr [85.270] [85.270] (48.848) Samlede statslige omkostninger kr. Kommunale omkostninger kr [63.356] [21.914] [63.365] [21.914] (48.848) Note: Udgiften til misbrugsbehandling i parentes angiver de gennemsnitlige udgifter i København mens tallene uden parentes angiver de gennemsnitlige udgifter i Odense Note: Omkostningerne ved mistet arbejde og forlænget uddannelse i klammer angiver de gennemsnitlige omkostninger, hvis en kvinde mister arbejdet et år, mens tallene uden for klammerne angiver de gennemsnitlige omkostninger for en mand. Note: ved indlæggelse af psykiatriske lidelser menes adfærdsmæssige forstyrrelser pga. rusmidler inkl. alkohol Mistet arbejde For at kunne kvantificere konsekvenserne for den enkelte deltager, for staten samt beboelseskommunen er det nødvendigt først at beregne et gennemsnitligt lønniveau for deltagerne i PAS. Ud fra information om PAS-deltagernes højest gennemførte uddannelse samt data fra Danmarks Statistik, er de gennemsnitlige lønninger for mænd og kvinder beregnet. I tabel 5.4 tages der udgangspunkt i borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, da denne gruppe udgør 47 pct. af PAS-deltagerne med en videregående uddannelse. Den gennemsnitlige årsløn for en sådan borger er henholdsvis kr. for mænd og kr. for kvinder. Hvis den deltagende borger mister sit arbejde, vil borgeren miste løn i den periode, hvor vedkommende er arbejdsløs. Borgeren vil i stedet opnå en indtægt i form af dagpenge eller kontanthjælp, der finansieres af borgerens a-kasse. Staten og kommunen vil dermed gå glip af skatteindtægter af differencen mellem lønnen og overførselsindkomsten. Størrelsen af tabet vil varierer alt efter borgerens køn, uddannelse og løn, samt hvilken overførselsindkomst den pågældende er berettiget til. I tabel 5.3 er de tabte skatteindtægter opgivet for henholdsvis en kvinde og en mand med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, der ved mistet arbejde vil modtage dagpenge eller sygedagpenge. Den samlede årlige tabte skatteindtægt for en mandlig borger udgør kr., der fordeler sig med kr. for staten og for borgerens beboelseskommune. Tilsvarende er det samlede årlige skattetab for en kvindelig borger kr., der fordeler sig med kr. for staten og kr. for kommunen Forlænget uddannelse Hvis en borger forlænger sin uddannelse med et år vil det betyde, at vedkommende tilknyttes arbejdsmarkedet et år senere og dermed mister et års livsindkomst. Det betyder, at Staten og kommunen vil gå glip af skatteindtægter for det år. I tabel 5.3 tages der i denne situation ligeledes udgangspunkt i borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, da denne gruppe udgør 47 pct. af PAS-deltagerne med en videregående uddannelse. Den samlede årlige tabte skatteindtægt for en mandlig borger udgør kr., der fordeler sig med kr. for staten og for borgerens beboelseskommune. Tilsvarende er det samlede årlige skattetab 7

10 for en kvindelig borger kr., der fordeler sig med kr. for staten og kr. for kommunen Øvrige omkostninger I tabel 5.4 er kilderne til de økonomiske omkostninger ved de øvrige scenarier angivet. Der er tale om somatiske og psykiatriske indlæggelser og regulær misbrugsbehandling. Der er indhentet én samlet pris for de to kommuneres omkostningerne ved somatiske og psykiatriske indlæggelser. For regulær ambulant stofbehandling er der derimod indhentet en pris på den årlige nettoudgift pr. borger for hver af de to kommuner. Tabel 5.4: takster til omkostninger Scenarie Kilde Årlige kommunale nettodriftsudgifter til ambulant Danmarks Statistik, Statens Serum Institut 2010 stofbehandling (kr. pr. person i behandling) København Årlige kommunale nettodriftsudgifter til ambulant Danmarks Statistik, og Statens Serum Institut, 2010 stofbehandling (kr. pr. person i behandling) Odense Udgift pr. behandlingsforløb - Psykiatrisk indlæggelse ved psykiske lidelser og adfærdsmæssige Vejledende psykiatritakster 2012, Statens Serum Institut forstyrrelser pga. stoffer inkl. alkohol Somatisk behandling, indlæggelse, Alkohol- eller DRG-takster, Statens Serum Institut, 2012 stofmisbrug eller afgiftning Somatisk behandling, indlæggelse ved psykose. DRG-takster, Statens Serum Institut, 2012 Udgift pr. behandlingsforløb Taksterne for kommunale nettodriftsudgifter til ambulant stofbehandling er ikke opdateret siden

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

gruppe: Parental Management Training, Oregon

gruppe: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO gruppe: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015

Omkostnings- vurdering af DUÅ skole December 2015 Omkostningsvurdering af DUÅ skole December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling...

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling... Notat Sagsnr.: 2015/0008301 Dato: 8. marts 2016 Titel: Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Katrine Skovboel og Signe Dalsgaard Thomsen Vækst og Udvikling Indhold

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

R&R2-ADHD. Eksempel på anvendelse af Socialstyrelsens omkostningsmodel

R&R2-ADHD. Eksempel på anvendelse af Socialstyrelsens omkostningsmodel Eksempel på anvendelse af Socialstyrelsens omkostningsmodel januar 2018 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Time Intervention (CTI)

Time Intervention (CTI) Omkostningsvurdering af Critical Time Intervention (CTI) Maj 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER

SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SØM 3 SAMTALETERAPI FOR UNGE MED STOFMISBRUG 5 FORLØBSPROGRAM BORGERE MED PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT MISBRUG

Læs mere

Omkostningsvurdering. Feedback Informed Treatment (FIT)

Omkostningsvurdering. Feedback Informed Treatment (FIT) Omkostningsvurdering af Feedback Informed Treatment (FIT) Maj 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre

Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre Notat Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre Eksempel på anvendelse af SØM Rasmus Højbjerg Jacobsen og Mette Verner Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre Eksempel

Læs mere

Omkostningsvurdering. søskendeprogrammet. syskon utrymme

Omkostningsvurdering. søskendeprogrammet. syskon utrymme Omkostningsvurdering af søskendeprogrammet Att ge syskon utrymme Oktober, 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Omkostnings- vurdering af DUÅ førskole December 2015

Omkostnings- vurdering af DUÅ førskole December 2015 Omkostningsvurdering af DUÅ førskole December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017 Omkostningsvurdering af Minding the Baby November 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Omkostningsvurdering. SibworkS

Omkostningsvurdering. SibworkS Omkostningsvurdering af SibworkS Oktober, 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder Omkostningsvurdering af Processuelle Netværksmøder Oktober 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST)

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST) Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi (MST) November 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

individuel: Parental Management Training, Oregon

individuel: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO individuel: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Omkostningsvurdering. Familierådslagning

Omkostningsvurdering. Familierådslagning Omkostningsvurdering af Familierådslagning Oktober 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Notat Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Eksempel på anvendelse af SØM Rasmus Højbjerg Jacobsen og Mette Verner Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 48 Offentligt Fremsat den xx februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Udkast til Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

5/12/2015. 12. maj 2015. Anonym behandling

5/12/2015. 12. maj 2015. Anonym behandling 12. maj 2015 Anonym behandling 1 Anonym behandling I 2014 blev der sendt et lovforslag i høring omkring at alle kommuner fremadrettet skal tilbyde anonym misbrugsbehandling Lovforslaget bygger i høj grad

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet.

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet. Skema for baggrundsoplysninger Dette skema omhandler en række oplysninger om personer, der gennemfører mentor- eller forældrecoaching-forløb som led i projektet Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme.

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug

Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug Notat Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug Eksempel på anvendelse af SØM Rasmus Højbjerg Jacobsen og Mette Verner Metodeprojektet samtaler til unge med stofmisbrug Eksempel på anvendelse af

Læs mere

NOTAT. Herunder beskrives kort to cases fra Solrød, der giver et indblik i sagernes kompleksitet og den koordinerede indsats betydning for effekt.

NOTAT. Herunder beskrives kort to cases fra Solrød, der giver et indblik i sagernes kompleksitet og den koordinerede indsats betydning for effekt. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udvikling og indsatser på misbrugsområdet Social, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 24. august 2017 Sagsbeh.: Volkan/ Tine/ Dines/ Vinnie/ Maibritt

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Treatment Foster Care Oregon

Treatment Foster Care Oregon Omkostningsvurdering af TFCO - Treatment Foster Care Oregon Februar 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen..dk

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen

Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen Velfærdsservice Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/11233 Dato: 25-10-2010 Sag: Sagsbehandler: Rammer for etablering af Alkohol- og stofrådgivningen Lise Møller Jensen Udviklingskonsulent

Læs mere

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE 2017 Samvær med mennesker med demens Omkostningsvurdering af kursusforløb til pårørende Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Evaluering af dagbehandling Rådgivningscenter Tønder

Evaluering af dagbehandling Rådgivningscenter Tønder Evaluering af dagbehandling Rådgivningscenter Tønder Analyse & Projekter Tønder Kommune April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål med evaluering... 2 2. Konklusion... 2 3. Metode... 3 3.1 Metodiske

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere