OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING"

Transkript

1 Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

2 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMISBRUGSBEHANDLING Indhold 1. Indledning 1 2. PAS indsats og målgruppe Målgruppen Indsatsen 2 3. Analysedesign Udarbejdelse af forebyggelsesscenarierne 3 4. Forebyggelsesscenarier 3 5. Omkostningsanalyse Samlede omkostninger ved implementering af PAStilbuddene Estimerede direkte omkostninger ved PAS-forløb Potentielle gevinster Mistet arbejde Forlænget uddannelse Øvrige omkostninger 8 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 1. INDLEDNING Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling (herefter PAS) er et forsøg med tilbud om anonym gruppebehandling målrettet borgere med et behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet henvender sig til en gruppe af borgere, som hidtil har stået uden for behandlingssystemet. Borgerne adskiller sig fra øvrige grupper af stofmisbrugere ved at være mere ressourcestærke og have en forholdsvis tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Det er således en gruppe af borgere, der normalt ikke vælger at henvende sig til det etablerede stofmisbrugsbehandlingssystem. Formålet med PAS-indsatsen er at give borgerne et tilbud om stofmisbrugsbehandling, før misbruget eskalerer yderligere og får personlige, sociale og økonomiske konsekvenser. Målet for de borgere, der gennemfører behandlingsforløbet er stoffrihed eller reducering af rusmiddelforbruget. PAS er igangsat som et projektforsøg af satspuljepartierne. Formålet med forsøget er at skabe viden om, hvem og hvor mange fra målgruppen, det er muligt at komme i kontakt med, og få til at vælge stofmisbrugsbehandling via et anonymt tilbud. Forsøget giver mulighed for at yde anonym social stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens 101, men ikke substitutionsbehandling efter Sundhedsloven. København og Odense er udvalgt som projektkommuner for forsøget. Begge kommuner har gennemført PAS i perioden 1. januar december PAS-tilbuddet er blevet forlænget i begge kommuner og drives således videre i Evalueringen af projektet tyder på, at tilbuddene har en række forebyggende effekter, i relation til at fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Formålet med dette notat er at tilvejebringe en række betragtninger over de økonomiske konsekvenser det vil have for samfundet, hvis borgerne fra målgruppen ikke deltager i et af de to PAS-forløb. Konsekvenserne vil derfor tage udgangspunkt i PAS-tilbuddenes forebyggende effekter. Notatets opbygning I afsnit 2 beskrives indsatsen og målgruppen for PAS-tilbuddene nærmere. I afsnit 3 præsenteres analysens design, herunder udarbejdelsen af indsatsens forebyggende scenarier. Afsnit 4 indeholder den egentlige analyse de økonomiske omkostninger af PAS-tilbuddenes forebyggende effekter. 1

4 2. PAS INDSATS OG MÅLGRUPPE 2.1 Målgruppen PAS er målrettet borgere med et behandlingsskrævende stofmisbrug, der ikke tidligere har været i stofmisbrugsbehandling. Borgerne karakteriseres som mere ressourcestærke end deltagere i andre former for stofmisbrugsbehandling. For at blive indskrevet på tilbuddet er der et krav om en forholdsvis tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Som mere konkret indikation for matchning af borgere til behandlingstilbuddet er der et krav om en ASI-score på max 0,3 på tidspunktet for visitation og indskrivning på projektet. Det er netop denne relativt ressourcestærke gruppe af borgere, der ikke tidligere har henvendt sig med deres stofmisbrug til det etablerede behandlingssystem. 2.2 Indsatsen Helt konkret består den enkelte deltageres forløb i PAS-indsatsen af en ugentlig gruppebehandling i 4 måneder. Udover gruppebehandlingssessionerne tilbydes deltagerne eksempelvis akupunktur, yoga og efterværn i form af stoffrie behandlingsgrupper. I alt er 434 personer blevet indskrevet i PAS, hvoraf 59 pct. har gennemført behandlingsforløbet. Ved endt behandling ses kun marginale ændringer af deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, hvilket skal ses i lyset af deres allerede tætte tilknytning ved indskrivningstidspunktet. Der har dog vist sig at være en ændring i størstedelen af deltagernes oplevelse af eget stofbrug. Således vurderer 96 pct. af deltagerne, at PAS har ført til en positiv udvikling af deres stofsituation. Trods den lave ASI-score vurderer en væsentlig del af deltagerene, at behandlingen har medført en forbedring af deres psykiske og sociale tilstand. På baggrund af disse evalueringer konkluderer Socialstyrelsen, at behandlingen, udover at afhjælpe stofproblematikken, også har haft en effekt i forhold til at overkomme psykiske og sociale problemer før de eskalerer som konsekvens af vedvarende eller stigende stofmisbrug. 2

5 3. ANALYSEDESIGN Omkostningsanalysens opbygning er illustreret i figur 3. Udgangspunktet er målgruppen - borgere med et behandlingskrævende misbrug, tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet og en ASI-score på max 0,3. Borgerne kan enten deltage i PAS-tilbuddet eller ikke deltage i PAS-tilbuddet. Begge udfald har hver sine økonomiske omkostninger. Der opstilles fire scenarier som det vurderes, at PAS-tilbuddene er med til at forebygge. De fire scenarier er de konsekvenser, der betragtes som mest sandsynlige for målgruppen, i fald de ikke modtager stofmisbrugsbehandling via PAS-tilbuddene. Dernæst fastsættes en økonomisk omkostning for hvert af de fire scenarier. Figur 3: Analysedesign 3.1 Udarbejdelse af forebyggelsesscenarierne Forebyggelsesscenarierne er udarbejdet på en workshop i samarbejde med Socialstyrelsen og behandlerne på de to PAS-tilbud. Workshoppens formål var at konkretisere, hvilke scenarier, der er realistiske og relevante for gruppen af borgere. Det blev gjort med udgangspunkt i behandlernes faglige viden og praktiske erfaringer fra arbejdet med deltagerne og med målgruppen mere generelt. Derudover blev Socialstyrelsens kvantitative og kvalitative evaluering af indsatsen inddraget. Workshoppen blev indledt med en faglig vurdering af de deltagende borgeres tilstand før, under og efter PAS-indsatsen. Dernæst blev indsatsens konkrete effekter for målgruppen vurderet og prioriteret. De fire scenarier, der blev vurderet mest sandsynlige, blev udvalgt og gennemgået mere detaljeret med henblik på at kunne opstille de konkrete økonomiske omkostninger. 4. FOREBYGGELSESSCENARIER I det følgende præsenteres de fire scenarier, der blev vurderet som mest sandsynlige, at PASindsatsen forebygger. Figur 4 illustrerer de fem scenarier og de heraf afledte konsekvenser og 3

6 økonomiske omkostninger. Derudover angives det i figuren, hvorvidt der er tale om en kommunal eller statslig/regional omkostning. Figur 4: Forebyggelsesscenarier Scenarium 1. Miste arbejde 2. Forlænget uddannelse 3. Ambulant stofmisbrugsbehandling 4. Misbrugs relaterede indlæggelser Konsekvens Overførselsindko mst Tabt arbejdsfortjeneste Ambulant dagbehandling Somatiske og psykiatriske Økonomisk omkostning Tabt skatteindtægt Tabt skatteindtægt Gennemsnitlig udgift for ambulant stofmisbrugsbehandling DRG-takst + Vejledense psykiatrisk takst Finansiering Kommunal og statslig Kommunal og statslig Kommunal Kommunal og statslig Første scenarium gælder de borgere, der er i arbejde. For deltagere indskrevet i PAS udgør andelen med lønindtægt 61 pct. Det vurderes, at manglende behandling af deltagernes stofmisbrug med kan betyde, at de vil miste deres arbejde. Den økonomiske konsekvens for stat og deltagernes beboelseskommune er tabte skatteindtægter, hvis omfang afhænger af deltagernes uddannelsesniveau. Andet scenarium gælder de borgere, der er under uddannelse. 20 pct. af deltagerne indskrevet i PAS modtager SU og er dermed under uddannelse. Det vurderes, at et ubehandlet stofmisbrug kan ende med forlængelse af uddannelsesforløbet for denne gruppe. Et forlænget uddannelsesforløb vil betyde en senere start på arbejdsmarkedet og dermed tabt arbejdsindkomst. Dette får økonomiske konsekvenser for stat og kommune i form af tabte skatteindtægter. Tredje scenarium er den stofmisbrugsbehandling, som borgerne vurderes at skulle modtage, hvis ikke de deltager i PAS. Det vurderes, at ambulant dagsbehandling er den mest sandsynlige form for stofmisbrugsbehandling, da målgruppens misbrug ikke er omfattende og massivt nok til et døgnbehandlingstilbud. Det vurderes dog, at langt størstedelen af deltagerne ikke vil benytte et regulært tilbud om stofmisbrugsbehandling, idet disse tilbud ikke er anonyme og har en mere heterogen målgruppe end PAS De økonomiske omkostninger er de 100 pct. kommunalt finansierede udgifter til ambulant dagsbehandling af stofmisbrug. Fjerde scenarium omhandler somatiske og psykiatriske konsekvenser ved ubehandlet stofmisbrug. Det vurderes, at et ubehandlet stofmisbrug vil resultere i somatiske og psykiatriske indlæggelser. De konkrete former for indlæggelser og behandlinger, der er udvalgt, er alle misbrugsrelaterede. Indlæggelserne, der vurderes som mest sandsynlige er: behandlinger af psykose, behandling relateret til misbrug - herunder afgiftningsbehandlinger og behandlinger af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser pga. rusmidler inkl. alkohol. De økonomiske omkostninger er således de 25 pct. kommunalt- og 75 pct. regionalt finansierede udgifter, ved et typisk behandlingsforløb. 4

7 5. OMKOSTNINGSANALYSE 5.1 Samlede omkostninger ved implementering af PAS-tilbuddene I tabel 5.1 er de økonomiske omkostninger ved afprøvning af PAS-tilbuddene opgjort. Der er udregnet to priser for henholdsvis PAS-København og PAS-Odense. Én gennemsnitlig pris for et gennemført behandlingsforløb, og én gennemsnitlig pris for et opstartet behandlingsforløb. Tabel 5.1: Omkostninger ved behandlingsforløb i PAS København Odense Samlet Antal påbegyndte behandlingsforløb Antal gennemførte behandlingsforløb Budget på baggrund af bevilling, , kr Samlet pris pr opstartet borger - over hele projektforløbet, kr Samlet pris pr gennemført borger over hele projektforløbet, kr Egne beregninger, Socialstyrelsen, PAS-København og PAS-Odense Priserne på henholdsvis et gennemført- og et opstartet PAS-forløb er udregnet på baggrund af budgetter for opstart og drift af forsøgsprojekterne Omkostningerne forbundet med opstart og drift af PAS er mere omfattende i Odense end i København. Det skyldes, at færre borgere optages og gennemfører et behandlingsforløb i Odense sammenlignet med København, mens personalebemandingen er den samme. Da PAS-tilbuddet er et forsøg, og omkostningerne for tilbuddene er forbundet med en række opstartsudgifter, formodes det, at driftsprisen på sigt vil falde. Derfor formodes det, at den gennemsnitlige pris for henholdsvis et gennemført- og et opstartet forløb i PAS, tilsvarende vil blive lavere fremadrettet. 5.2 Estimerede direkte omkostninger ved PAS-forløb Omkostningerne ved PAS-forløbende er som nævnt beregnet med udgangspunkt i budgetter fra en implementerings- og forsøgsfase. Det antages derfor, at priserne for drift af et PAS-forløb vil kunne holdes på et væsentligt lavere niveau. I tabel 5.2 er der, med udgangspunkt i oplysninger fra de to PAS-forløbs driftsbudgetter samt Socialstyrelsen budgetter, beregnet en estimeret direkte pris for driften af ét deltagerforløb i PAS. Priserne er således et bud på, hvor meget ét PASforløb vil koste, hvis der udelukkende tages udgangspunkt i den direkte tid forbundet med et PAS-forløb og de direkte omkostninger til indsatsen. Det antages således, at PAS-forløbet udføres af eksisterende personale i den pågældende kommune. Tabel 5.2: Estimerede direkte omkostninger pr. deltager ved PAS-forløb Aktivitet Forberedelse Gennemsnitligt antal timer, medarbejdere Pris Kr. Kilde Gennemsnitligt antal timer pr. deltager Forsamtale PAS-projektet Odense 0,5 112 Indskrivningssamtale PAS-projektet Odense Gruppeforløb med 9 deltager 16 gange Forberedelse og evaluering af gruppe Rambøll PAS-projektet Odense, PAS-projektet København Afholdelse af gruppe PAS-projektet Odense PAS-projektet København Pris pr. borger Kr. 11, Individuel behandling Socialstyrelsen/Rambøll 6, Direkte omkostninger i alt 27, Overhead 30 pct. Rambøll Pris pr. deltagerforløb

8 I det følgende vil estimaterne, for de forskellige aktiviteter og forhold for beregning af den direkte pris for et PAS-forløb, blive gennemgået. Forberedelse Forberedelsen af en borgers deltagelse i PAS indebærer en forsamtale og en indskrivningssamtale. Estimaterne for tidsforbruget herfor er foretaget på baggrund af PAS-Odenses budgetopgørelse. Således estimeres det, at der i gennemsnit bruges 1,5 timer på forberedesen af en borger til deltagelse i et PAS-forløb i København og Odense. Prisen for en medarbejdertime, er på baggrund af oplysninger fra PAS-Odense, sat til 225 kr. Gruppeforløb På baggrund af oplysninger fra de to PAS-forløb er det gennemsnitlige antal deltagere pr. gruppe estimeret til henholdsvis 10 i København og 12 i Odense. Selve afholdelsen af en gruppesession varer 2,5 timer i begge PAS-forløbene. Ud fra oplysninger fra de to PAS-tilbud estimeres det, at der i gennemsnit bruges syv timer på forberedelse af en gruppesession. Frafald Idet, der samlet set er et deltagerfrafald på 41 pct. for PAS-forløbene antager Rambøll, at hver fjerde PAS-deltager stopper i gruppebehandling efter at have deltaget i gennemsnitlig tre gruppebehandlinger. Der optages løbende nye deltagere på PAS-projekter og derfor også på gruppebehandlingsforløbene. Der er dog en række omkostninger forbundet med de 41 pct. af deltagerne, der afbryder behandlingen efter at have deltaget i tre gruppebehandlinger. Rambøll antager, at dette samlet set vil betyde, at der henholdsvis er ti deltagere pr. gennemført gruppe. I tabel 5.2 er deltagerfrafaldet indregnet ved, at det gennemsnitlige antal deltagere pr. gruppe er sat til ti. Individuel behandling Alle deltagere i et PAS-forløb modtager en form for individuel behandling som supplement til den gruppebaserede behandling. Dette estimerer Rambøll til at udgøre 6,5 timer pr. deltager pr. forløb. Estimatet er baseret på oplysninger fra de to PAS-projekter og Socialstyrelsen. 1 deltagerforløb. Overhead Da der er en del administrationsomkostninger forbundet med at drive PAS, har Rambøll estimeret en overhead på 30 pct. for begge PAS-projekter. Overheaden indeholder blandt andet: annoncering forplejning af deltagere regnskab, administration ledelse og supervision. Overheadens størrelse må forventes at variere fra kommune til kommune og projekt til projekt ved drift af et PAS-projekt. Derudover vil det for nogle kommuner være nødvendigt at leje eksterne lokaler. 1 Estimatet er ikke beregnet med udgangspunkt i en systematiks opgørelse fra de to PAS-projekter, men i et skøn. 6

9 5.3 Potentielle gevinster I det følgende gennemgås beregningerne af de økonomiske omkostninger ved de fem scenarier, der vurderes at kunne indtræffe for borgerne ved manglende misbrugsbehandling. Derfor er de økonomiske omkostninger forbundet med hvert scenarie relevante i evalueringen af PASindsatsen, og kan betragtes som gevinster, hvis de forebygges for deltagerne i PAS-projekterne. I tabel 5.3 er omkostningerne ved de forskellige scenarier angivet. Omkostninger er mulige økonomiske gevinster, hvis PAS forebygger scenarierne for deltagerne. I de tilfælde, hvor PASindsatsen eksempelvis forebygger, at en deltager får behov for regulær ambulant stofmisbrugsbehandling kan det samfundsøkonomisk betragtes som en gevinst. Tabel 5.3: Økonomiske omkostninger Mistet arbejde i et år Forlænget uddannelse i et år - mand Ambulant misbrugsbehandling Indlæggelse - afgiftning Indlæggelse - psykose Indlæggelse - psykiske lidelser Pris kr [85.270] [85.270] (48.848) Samlede statslige omkostninger kr. Kommunale omkostninger kr [63.356] [21.914] [63.365] [21.914] (48.848) Note: Udgiften til misbrugsbehandling i parentes angiver de gennemsnitlige udgifter i København mens tallene uden parentes angiver de gennemsnitlige udgifter i Odense Note: Omkostningerne ved mistet arbejde og forlænget uddannelse i klammer angiver de gennemsnitlige omkostninger, hvis en kvinde mister arbejdet et år, mens tallene uden for klammerne angiver de gennemsnitlige omkostninger for en mand. Note: ved indlæggelse af psykiatriske lidelser menes adfærdsmæssige forstyrrelser pga. rusmidler inkl. alkohol Mistet arbejde For at kunne kvantificere konsekvenserne for den enkelte deltager, for staten samt beboelseskommunen er det nødvendigt først at beregne et gennemsnitligt lønniveau for deltagerne i PAS. Ud fra information om PAS-deltagernes højest gennemførte uddannelse samt data fra Danmarks Statistik, er de gennemsnitlige lønninger for mænd og kvinder beregnet. I tabel 5.4 tages der udgangspunkt i borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, da denne gruppe udgør 47 pct. af PAS-deltagerne med en videregående uddannelse. Den gennemsnitlige årsløn for en sådan borger er henholdsvis kr. for mænd og kr. for kvinder. Hvis den deltagende borger mister sit arbejde, vil borgeren miste løn i den periode, hvor vedkommende er arbejdsløs. Borgeren vil i stedet opnå en indtægt i form af dagpenge eller kontanthjælp, der finansieres af borgerens a-kasse. Staten og kommunen vil dermed gå glip af skatteindtægter af differencen mellem lønnen og overførselsindkomsten. Størrelsen af tabet vil varierer alt efter borgerens køn, uddannelse og løn, samt hvilken overførselsindkomst den pågældende er berettiget til. I tabel 5.3 er de tabte skatteindtægter opgivet for henholdsvis en kvinde og en mand med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, der ved mistet arbejde vil modtage dagpenge eller sygedagpenge. Den samlede årlige tabte skatteindtægt for en mandlig borger udgør kr., der fordeler sig med kr. for staten og for borgerens beboelseskommune. Tilsvarende er det samlede årlige skattetab for en kvindelig borger kr., der fordeler sig med kr. for staten og kr. for kommunen Forlænget uddannelse Hvis en borger forlænger sin uddannelse med et år vil det betyde, at vedkommende tilknyttes arbejdsmarkedet et år senere og dermed mister et års livsindkomst. Det betyder, at Staten og kommunen vil gå glip af skatteindtægter for det år. I tabel 5.3 tages der i denne situation ligeledes udgangspunkt i borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, da denne gruppe udgør 47 pct. af PAS-deltagerne med en videregående uddannelse. Den samlede årlige tabte skatteindtægt for en mandlig borger udgør kr., der fordeler sig med kr. for staten og for borgerens beboelseskommune. Tilsvarende er det samlede årlige skattetab 7

10 for en kvindelig borger kr., der fordeler sig med kr. for staten og kr. for kommunen Øvrige omkostninger I tabel 5.4 er kilderne til de økonomiske omkostninger ved de øvrige scenarier angivet. Der er tale om somatiske og psykiatriske indlæggelser og regulær misbrugsbehandling. Der er indhentet én samlet pris for de to kommuneres omkostningerne ved somatiske og psykiatriske indlæggelser. For regulær ambulant stofbehandling er der derimod indhentet en pris på den årlige nettoudgift pr. borger for hver af de to kommuner. Tabel 5.4: takster til omkostninger Scenarie Kilde Årlige kommunale nettodriftsudgifter til ambulant Danmarks Statistik, Statens Serum Institut 2010 stofbehandling (kr. pr. person i behandling) København Årlige kommunale nettodriftsudgifter til ambulant Danmarks Statistik, og Statens Serum Institut, 2010 stofbehandling (kr. pr. person i behandling) Odense Udgift pr. behandlingsforløb - Psykiatrisk indlæggelse ved psykiske lidelser og adfærdsmæssige Vejledende psykiatritakster 2012, Statens Serum Institut forstyrrelser pga. stoffer inkl. alkohol Somatisk behandling, indlæggelse, Alkohol- eller DRG-takster, Statens Serum Institut, 2012 stofmisbrug eller afgiftning Somatisk behandling, indlæggelse ved psykose. DRG-takster, Statens Serum Institut, 2012 Udgift pr. behandlingsforløb Taksterne for kommunale nettodriftsudgifter til ambulant stofbehandling er ikke opdateret siden

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet.

Oplysningerne behandles fortroligt og anvendes i anonymiseret form i evalueringen af projektet. Skema for baggrundsoplysninger Dette skema omhandler en række oplysninger om personer, der gennemfører mentor- eller forældrecoaching-forløb som led i projektet Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme.

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 51 Offentligt BETESDA 1. Hvem er vi a. Søren Kokkenborg i. National leder for Teen Challenge Danmark ii. Forstander siden juli 1989 på behandlingsstedet DSI Betesda

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD Baggrund for

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

I samarbejde med: Udenforskabets pris. Langsigtede investeringer i børn og unge. Jannie H. G. Kristoffersen, jhgk.cebr@cbs.dk

I samarbejde med: Udenforskabets pris. Langsigtede investeringer i børn og unge. Jannie H. G. Kristoffersen, jhgk.cebr@cbs.dk Udenforskabets pris Langsigtede investeringer i børn og unge I samarbejde med: Jannie H. G. Kristoffersen, jhgk.cebr@cbs.dk Udenforskab Udenforskab er betegnelsen for en gruppe af mennesker, som socialt,

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere