Krav til frivillige folkeoplysende foreninger godkendelse af folkeoplysende foreninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til frivillige folkeoplysende foreninger godkendelse af folkeoplysende foreninger"

Transkript

1 Krav til frivillige folkeoplysende foreninger godkendelse af folkeoplysende foreninger November 2016 Ikast-Brande Kommune Erhverv og Fritid Rådhusstrædet Ikast

2 1. Indledning Når en forening søger om godkendelse i Ikast-brande Kommune, skal de indsende vedtægt og referat fra den stiftende generalforsamling. Såfremt foreningen er i tvivl om krav og formalia og/eller ønsker rådgivning omkring udarbejdelse af vedtægter, tager vi gerne et indledende møde. Når vi har modtaget vedtægter og underskrevet referat fra generalforsamlingen, indbydes foreningen oftest til et møde, hvor vi snakker om foreningens aktiviteter, deres forventninger til en godkendelse, samt præsenterer de muligheder for tilskud der er i Ikast-Brande Kommune. Såfremt det vurderes, at foreningen ligger indenfor Folkeoplysningsområdet, udarbejdes en sag (indstilling) til Folkeoplysningsudvalget, som vil behandle sagen på et kommende møde. Såfremt at foreningen godkendes, vil den som udgangspunkt være berettiget til få anvist lokale på hverdage, samt eventuelt at modtaget lokale- og aktivitetstilskud. Der kan dog være særlige forhold der afviger fra denne praksis. 2. Hvad er en folkeoplysende forening I Danmark er der foreningsfrihed, og enhver kan oprette en forening. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, idébestemt og samfundsengagerende børneog ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Går man således sammen nogle stykker, skriver et sæt vedtægter og holder en stiftende generalforsamling, så har man en forening. Der er ikke nogle krav til at man skal officielt registreres eller godkendes for at have en forening. Men ønsker foreningen at søge støtte fra kommunen under folkeoplysningsloven til lokaler eller til aktiviteter med børn og unge under 25 år, skal foreningen opfylde en række krav for at blive godkende som en frivillig folkeoplysende forening jf. nedenstående krav. I frivillige folkeoplysende foreninger laves aktiviteterne for og med medlemmerne af foreningen, hvor det frivillige engagement og arbejde er bærende. 3. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Som frivillig folkeoplysende forening har foreningen mulighed for at få anvist kommunale lokaler at ansøge om blandt andet aktivitets- og lokaletilskud. For at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Ikast-Brande Kommune, skal foreningen opfylde følgende betingelser: have formuleret et klart primært formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven 2

3 have en bestyrelse på minimum 3 medlemmer være demokratisk opbygget bygge på aktive medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål være hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerligt - have faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter - have udarbejdet en beskrivelse af dens aktiviteter 3.1 Primære formål Af foreningens formålsparagraf skal det tydeligt fremgå, hvad foreningens primære formål er. En opremsning af en forenings forskelligartede aktiviteter er ikke tilstrækkelig. Formålet skal ligge indenfor det overordnede formål for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som er: "med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet" (Folkeoplysningsloven, 14, stk. 1). 3.2 Faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter Med faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter forstås aktiviteter for en fast medlemsskare, som betaler kontingent og deltager aktivt i aktiviteterne. Aktiviteterne skal være kontinuerlige, fx hver uge. Foreninger, der kun har enkeltstående aktiviteter indenfor deres primære formål, fx en årlig tilbagevendende begivenhed, kan ikke godkendes som folkeoplysende. 3.3 Aktivt og forpligtende medlemskab En frivillig folkeoplysende forening er medlemmernes forening. Med dette menes der at medlemmerne skal være aktive medlemmer, som går til en aktivitet samt har et fællesskab omkring aktiviteten, dvs. at det er det fysiske samvær, som er det bærende element. 3.4 Åbenhedsprincippet Med åbenhedsprincippet menes der, at den virksomhed der udbydes af den frivillige folkeoplysende forening, skal være åben for alle. Det vil sige, at der ikke må ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politiks tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Det vil fx sige, at en forening der udelukkende er for etniske danskere eller en forening der udelukkende er for mennesker med en bestemt anden etnisk baggrund, vil ikke kunne blive godkendt som en folkeoplysende forening. Hvis man ønsker at lave yderligere begrænsninger, skal de være objektive og saglige. 3

4 En begrænsning kunne være en kvinde/pigeforening (fx en pigefodboldklub), eller at medlemmerne mindst skal have en bestemt alder for at de kan blive medlem. Dvs. at foreninger hvor medlemskabet er betinget af køn, opfylder åbenhedskriteriet. For at en forening skal være åben for alle betyder det også, at oplysninger om foreningen, dvs. hjemmesider, sociale medier, pjecer mm. som minimum skal forefindes på dansk eller engelsk, således at alle har mulighed for at få information om foreningen og dermed også har mulighed for at kunne melde sig ind. Vedtægter skal altid foreligge på dansk, men må gerne suppleres med vedtægter på engelsk. I tvivlspørgsmål, er til enhver tid de danske vedtægter, der er gældende, idet det er disse som godkendelsen af foreningen som folkeoplysende forening ligger til grund for. 3.5 Den frivillige folkeoplysende forening Foreningen skal være demokratisk og medlemsstyret, hvilket skal fremgå af foreningens vedtægter. Det skal være de frivillige kræfter, der er de bærende i foreningen. Vedtægterne vil sammen med en beskrivelse af foreningens primære aktivitet danne baggrund for Folkeoplysningsudvalgets beslutning om, hvorvidt foreningen kan godkendes i forhold til oplysningsloven og dermed også være støtteberettiget. 3.6 Hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune Foreningen skal være hjemmehørende i og have sin lokale forankring i Ikast-Brande Kommune. En forening har således kun ret til tilskud og lokaler i den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende, og hvor foreningen er en del af lokalsamfundet. For at en forening kan siges at være hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune, bør 50 % af medlemmerne være bosiddende i Ikast-Brande Kommune. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere herfor. Aktiviteterne skal fortrinsvis foregå i Ikast-Brande Kommune. Såfremt en forening på et senere tidspunkt ikke kan opfylde kravet om, at 50 % af medlemmerne er bosiddende i Ikast-Brande Kommune, skal dette meddeles Folkeoplysningsudvalget, der herefter tager stilling til, om foreningen fortsat kan modtage lokale- og/eller aktivitetstilskud. Der vil være tale om en individuel vurdering af hver enkelt forening. 3.7 Det forpligtende fællesskab Da der skal være et fællesskab om aktiviteterne, forudsættes det, at der alene kan opnås tilskud til de aktiviteter, hvor medlemmerne er fysisk tilstede sammen. 4

5 3.8 Vedtægterne For at foreningen kan godkendes som i forhold til folkeoplysningsloven, skal vedtægterne som minimum indeholde en beskrivelse af: foreningens primære formål valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor foreningens hjemsted betingelser for medlemskab tegningsret for foreningen procedure for vedtægtsændringer anvendelse af foreningens eventuelle formue ved ophør Der er mange måder at lave vedtægter på, og der findes ingen formelle krav på, hvordan vedtægterne skal se ud og, hvor udførlige de skal være. Vedtægterne sætter rammerne for foreningen, og giver nye og gamle medlemmer indblik i, hvilke forpligtelser og rettigheder de har som medlemmer. 5

6 4. Hvad skal vedtægterne indeholde? På de følgende sider er der en beskrivelse af, hvad vedtægterne kan/skal indeholde og kommentarer til de enkelte punkter. Dette kan bruges som inspiration, når foreningens vedtægter skal skrives. Vedtægter for Navn 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens navn er : Navn Foreningens navn skal være unikt og kan med fordel fortælle hvad det primære formål er som fx Foldboldklubben Pediludium eller Sangforeningen Euterpe. 1.2 Foreningens hjemsted er Ikast-Brande Kommune Foreninger, der søger tilskud i Ikast-Brande Kommune, skal have deres hjemsted og primære aktiviteter i kommunen. Man må dog gerne deltage i aktiviteter såsom workshops, kurser, stævner, workshops o. lign. andre steder i Danmark og udlandet. Foreninger må også gerne have medlemmer, der er bosat i andre kommuner, og der kan også søges tilskud til disse, hvis de er under 25 år. Idet der skal være et fællesskab om aktiviteterne, kan der dog alene opnås tilskud til de aktiviteter, hvor medlemmerne er fysisk tilstede sammen. I Ikast-Brande Kommune betyder hjemmehørende, at minimum 50 % af medlemmerne bør være bosiddende i Ikast-Brande Kommune. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere herfor. Aktiviteterne skal fortrinsvis foregå i Ikast-Brande Kommune. Såfremt en forening på et senere tidspunkt ikke kan opfylde kravet om, at 50 % af medlemmerne bør være bosiddende i Ikast-Brande Kommune, skal dette meddelelses Folkeoplysningsudvalget, der herefter tager stilling til, om foreningen fortsat kan opnå lokaleog/eller aktivitetstilskud. 6

7 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er.. Formålsparagraffen er særlig vigtig. Foreningens formålsparagraf skal tage udgangspunkt i formålsbeskrivelsen, der står nævnt på i afsnit 3.1, hvor det tydeligt skal fremgå, hvad foreningens primære formål er. Det er ikke tilstrækkeligt at have en formålsparagraf, der beskriver, at man i foreningen vil dyrke fx fodbold, tennis eller spejderaktiviteter. Med det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab menes, at et medlem af en frivillig folkeoplysende forening, har medindflydelse i foreningen og ansvar overfor foreningens fællesskab og aktiviteter. 3. Medlemskab 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål. En frivillig folkeoplysende forening skal som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Det vil sige at der ikke må ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Hvis man ønsker at lave yderligere begrænsninger, skal de være objektive og saglige. En begrænsning kunne være en kvinde/pigeforening fx en pigefodboldklub, eller at medlemmerne mindst skal have en bestemt alder. Dvs. at foreninger hvor medlemskabet er betinget af køn, opfylder åbenhedskriteriet. Ifølge folkeoplysningsloven skal man være mindst fem betalende medlemmer for at lave en forening. En forening skal bygge på aktivt medlemskab, dvs. at hovedparten af medlemmerne skal betale kontingent og deltage aktivt i foreningen. Man må dog gerne have passive medlemmer og æresmedlemmer. Her er det også muligt at lave en paragraf som specificerer mulighederne for at ekskluderer et medlem. Hvis en forening ønsker at ekskluderer et medlem skal der forelægge nogle objektive og saglige begrundelser herfor. Disse begrundelser skal fremgå af vedtægterne. Dette kan fx være grov overtrædelse af medlemsforpligtelserne, kontingent-restance af et væsentligt omfang eller lignende. Eksklusion bør typisk først finde sted eller forudgående advarsler og irettesættelser. Beslutning om eksklusion kan træffes af bestyrelsen, men den endelig beslutning bør være henlagt til generalforsamlingen, hvor det pågældende medlem har mulighed for at gøre indsigelser. Et eksempel på en sådan paragraf kunne være: 7

8 3.2 hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling. 4. Generalforsamlingen Generalforsamlingen skal være demokratisk, og generalforsamlingen er det forum, hvor medlemmerne direkte deltager i beslutningsprocessen. 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned Generalforsamlingen skal indkaldes i god tid, så alle medlemmer har mulighed for at deltage. Generalforsamlingen vil typisk ligge i starten af året (første kvartal) umiddelbart efter årsregnskabet for foregående år er afsluttet og revideret. 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Årsberetning samt godkendelse heraf 4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent 5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen 6. Valg af bestyrelse og én suppleant 7. Valg af revisor og én revisorsuppleant Der er en del faste punkter som skal med hvert år. Det kan skrives i vedtægterne, så man ikke glemmer dem. Mht. punkt 5. Indkomne forslag, så er det en foreningsretlig grundregel, at man ikke kan behandle et punkt, som ikke er på dagsordenen, og man kan så langt mindre vedtage noget, som ikke har været varslet på en dagsorden. Årsagen er selvfølgelig, at medlemmerne på forhånd skal have mulighed for at tage stilling til de emner, som skal debatteres. 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning. 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret 8

9 Børn og unge i foreninger kan have stemmeret. Dog kan der i vedtægterne stå at barnets stemmeret går til dets værge. 5. Foreningens bestyrelse 5.1 Foreningens daglige ledelses forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen Der skal være demokratisk valg til foreningens bestyrelse, som sker ved den årlige generalforsamling, hvor foreningens medlemmer har indflydelse på valg af foreningens ledelse. Følgende personer kan dog ikke være medlem af bestyrelsen: medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen advokater, revisorer og lignende der er rådgivere for, eller ansatte i foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen ejere af lokaler m.m. der udlejes til foreningen. 5.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer Antallet af bestyrelsesmedlemmer er forskelligt fra forening til forening. Dog er der et minimumskrav på 3 personer (typisk formand, næstformand og kasserer), når man ønsker godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt medlemmerne og varetager medlemmernes interesse mellem generalforsamlingerne. Nogle foreninger foretrækker 2 års valgperioder, der er forskudt således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden Bestyrelsen fordeler normalt selv posterne imellem sig. I nogle foreninger er de enkelte bestyrelsesposter på valg separat. Kun de færreste foreninger har så stor en kamp om pladserne, at folk står i kø for at få de bærende poster. Erfaringsmæssigt er det alene af den grund klogest at lade posterne fordele interne af bestyrelsen selv. 9

10 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm. Der kan forekomme arbejdsopgaver i en forening og bestyrelsen kan hurtigt blive trætte, hvis det kun er dem, der udfører al arbejdet. En god bestyrelse formår at engagerer sine medlemmer og uddelegere opgaver efter behov. 6. Tegningsret 6.1 Foreningen tegnes af Tegningsret er retten til at skrive under på vegne af foreningen fx ved oprettelse af bankkonto, E-boks eller ved indgåelse af købs- og låneaftaler. Tegningsretten er typisk til formanden /og eller kassereren sammen. Kommunen anbefaler, at foreningen i forhold til Ikast-Brande Kommune tegnes af formanden og/eller kassereren. De fleste foreninger har netbank. Bestyrelsen kan give fuldmagt til at kassereren alene kan få adgang til at hæve og overfører penge. Følgende kan være gode at have nedskrevet i vedtægterne 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse 6.4 Ved beløb under kr. kan kassereren alene underskrive For at undgå, at det bliver for besværligt, at der altid skal to underskrifter til i dagligdagen, kan der tilføjes at kassereren kan være eneunderskriver ved mindre beløb. Fx ved bestilling af varer. 7. Kontingent 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen Ifølge folkeoplysningsloven skal foreningen have en form for medlemsbetaling for at kunne modtage støtte. Den mest almindelige er kontingent, hvor beløbet fastsættes på den årlige generalforsamling. Hvis man søger tilskud til medlemmer på under 25 år kan der højest opnås tilskud pr. medlem, som svarer til 50 % af egenbetalingen. 10

11 8. Vedtægtsændringer 8.1 Vedtægtsændringer kræver Det er kun generalforsamlingen, der kan ændre på foreningens vedtægter, men det skal fremgå af vedtægten hvor stort et flertal, der skal til for at ændre på vedtægterne: om det er almindeligt stemmeflertal, 2/3 af stemmerne eller andre stemmetal. Ændringsforslag skal som andre forslag fremgå af dagsordenen i rimelig tid inden afholdelse af generalforsamlingen. NB! Hver gang vedtægterne ændres, skal de nye vedtægter sendes til Ikast-Brande Kommune på 9. Ekstraordinær generalforsamling 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det Hvis der i løbet af året skal træffes nogle større eller principielle beslutninger, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, således at alle medlemmer kan tage del i beslutningen. Hvis en række medlemmer (fx 1/3 eller andet der besluttes) er utilfredse med bestyrelsens arbejde eller ønsker en princip sag afgjort, kan de indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 10. Regnskab og økonomi 10.1 Regnskabet følger kalenderåret Hvis foreningen søger tilskud i Ikast-Brande Kommune, bliver det afregnet efter kalenderåret (1. januar til 31. december). Det er derfor et krav for de foreninger, at regnskabsåret også følger kalenderåret Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det Revisoren er valgt af generalforsamlingen til at kontrollere at bestyrelsen har styr på pengene og viser et retvisende billede i årsregnskabet. Revisoren kan være et almindeligt medlem af 11

12 foreningen. Vedkommende må ikke sidde i bestyrelsen eller være samboende/i familie med et bestyrelsesmedlem. Hvis foreningen modtager over kr. i tilskud fra Ikast-Brande Kommune skal den benytte en registreret eller statsautoriseret revisor Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningernes medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse En forening kan blive forpligtet til at udbetale erstatninger, løn mv. Men har foreningen ingen penge er spørgsmålet, hvem der så skal betale. Det er en foreningsretlig grundsætning, at man ikke kan gemme sig bag en position foretaget af en forening. I kan altså ikke oprette en forening og så derefter slippe for en eventuel efterfølgende erstatningsansvar for jeres handlinger. En god tommelfingerregel er, at hvis bestyrelsen har handlet anderledes end den i den pågældende situation burde, hæfter bestyrelses medlemmer personligt for et opstået tab. Det er en strafferetlig hovedregel, at ansvaret ikke pålægges foreningen (/eller dens medlemmer), men den/de der har handlet. Foreningen kan have en bestemmelse om, at foreningen kun hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Sørg for at ingen medlemmer heller ikke bestyrelsen kautionerer personligt for foreningens forpligtelser. 11. Opløsning Det bør være fastsat i foreningens vedtægter, under hvilke forudsætninger foreningen kan opløses. Ellers er det absolutte udgangspunkt, at foreningen kun kan opløses ved en generalforsamling om den så er ordinær eller ekstraordinær. Her skal der som udgangspunkt det samme antal stemmer til at nedlægge foreningen, som der skal til t ændre dens vedtægter hvilket oftest er 2/3 af de fremmødte. Fx kunne det se sådan ud: 11.1 Opløsningen af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Opløsningen kan også ske på knapt så frivillig basis. En forening betragtes som enhver anden form for juridisk person, og den kan derfor eksempelvis gå konkurs. 12

13 11.2 Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål, herunder landsforbund. Ifølge folkeoplysningsloven skal foreningens formue, der er opstået ved foreningens virksomhed tilfalde almennyttige formål. Dette kan fx være en forening med et lignede formål som jeres egen forening, en organisation eller lignende. Dette er et krav og skal stå i vedtægten. Årlig beretning til folkeoplysningsudvalget Ifølge Folkeoplysningsloven skal alle foreninger indsende en årlig beretning, hvor foreningen beskriver sine folkeoplysende aktiviteter, hvis ikke Kommunalbestyrelsen har besluttet, at beretningen ikke skal indsendes. I Ikast-Brande Kommune har man besluttet, at beretningen som hovedregel ikke skal indsendes, men kommunen kan til enhver tid anmode om at få beretningen tilsendt. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvordan der er levet op til foreningens formålsparagraf, herunder folkeoplysningslovens krav til det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Ikast-Brande Kommune Erhverv & Fritid Rådhusstrædet Ikast Hjemmeside: Opdateret

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Godkendelse sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. I folkeoplysningslovens 4, stk. 3

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Ludomaniforeningen

Vedtægter for Ludomaniforeningen Vedtægter for Ludomaniforeningen 1. Navn og tilhørsforhold. 1.1 Foreningens navn er Ludomaniforeningen. 1.2 Ludomaniforeningen er en social og landsdækkende forening. 1.3 Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav.

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande esport. 1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe,

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune.

Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune. VEDTÆGTER VIBORG TRAIL ARENA 1 Navn/hjemsted Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune. 2 Formål Foreningens formål er at planlægge, etablere, udvikle og sikre vedligehold

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere