Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune

2 Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en forening, for at den er tilskudsberettiget eller kan få anvist lokaler. En folkeoplysende forening er: En forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v. (aftenskoler) eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (f.eks. idrætsforeninger). Aftenskoler: Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage an-svar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. En folkeoplysende forening, der driver aftenskole skal: have et formål med foreningsdannelsen, der skal fremgå af vedtægten tilbyde folkeoplysende virksomhed have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlem-merne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle være hjemmehørende i Ikast-Brande kommune og have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Foreninger: Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. En folkeoplysende forening skal: have et formål med foreningsdannelsen, der skal fremgå af vedtægten tilbyde folkeoplysende virksomhed have en bestyrelse være demokratisk opbygget bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål være hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune og have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. 1

3 Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen advokater, revisorer og lignende der er rådgivere for, eller ansatte i foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen ejere af lokaler m.m. der udlejes til foreningen. Undtaget er fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Vedtægter: En folkeoplysende forenings vedtægter skal indeholde oplysninger om: foreningens formål valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor foreningens hjemsted betingelser for medlemskab tegningsret for foreningen procedure for vedtægtsændringer anvendelse af foreningens eventuelle formue ved ophør. Vejledning til udformning af vedtægter Foreningens formål: Foreningens formålsparagraf skal tage udgangspunkt i de formålsbeskrivelser, der står nævnt under afsnittene Aftenskoler og Foreninger. Det er ikke tilstrækkeligt at have en formålsparagraf, der beskriver, at man i foreningen kan dyrke f.eks. fodbold, tennis eller spejderaktiviteter. Formålsparagraffen skal også indeholde en beskrivelse af foreningens mål for det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab. Med det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab menes, at et medlem af en frivillig folkeoplysende forening, har medindflydelse i foreningen og ansvar overfor foreningens fællesskab og aktiviteter. Det forpligtende fællesskab, medlemsindflydelse og aktivt medlemskab er samtidig de begreber, som adskiller den frivillige forening fra de kommercielle tilbud, hvortil der ikke ydes offentlige tilskud eller stilles lokaler til rådighed. Nedenstående er tre eksempler på, hvordan en forenings formål kunne formuleres: Eksempel 1: Det er foreningens formål at tilbyde X-interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, og med udgangspunkt i X, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. 2

4 Eksempel 2: Det er foreningens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke X og med ud-gangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til X. Eksempel 3: Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke X med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for virksomheden. Folkeoplysningsloven støtter ikke foreninger, der etableres alene med det formål at afholde ét arrangement. Der skal være tale om faste, planlagte arrangementer. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer: Der skal være demokratisk valg til foreningens bestyrelse. Dette sker ved afholdelse af en årlig generalforsamling, hvor foreningens medlemmer har indflydelse på valg af foreningens ledelse. Børn og unge bør have stemmeret. Børnemedlemmer kan dog være repræsenteret ved deres forældre. For aftenskoler gælder det, at der mindst skal være 5 bestyrelsesmedlemmer, mens der ikke er nogen antalskrav i andre foreninger. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor: Foreningens regnskabsår skal følge kalenderåret. Valg af revisor og revisorsuppleant skal fremgå af vedtægterne. Foreningen vælger revisor og revisorsuppleant på generalforsamlingen. Foreningens hjemsted: Foreningen skal være hjemmehørende i og have sin lokale forankring i Ikast-Brande Kommune. En forening har således kun ret til tilskud og lokaler i den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende, og hvor foreningen er en del af lokalsamfundet. Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering af foreningens tilhørsforhold til kommunen, om foreningen er hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune. Betingelser for medlemskab: Det skal som hovedregel være muligt for alle personer, der tilslutter sig foreningens formål, at blive medlem. Det vil sige, at der ikke må ske en diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Foreninger, hvor medlemskabet er betinget af køn, opfylder åbenhedskriteriet. Tegningsret for foreningen: Det skal fremgå af vedtægten, hvem der tegner foreningen i økonomiske anliggender. Ved tegningsret forstås, hvem der har ret til at skrive under på foreningens vegne, f.eks. ved oprettelse af bank-og girokonto eller ved indgåelse af købs- eller låneaftaler. Kommunen anbefaler, at foreningen i forhold til Ikast-Brande Kommune tegnes af formanden og/eller kassereren. Procedure for vedtægtsændringer: Det skal fremgå af vedtægten, hvordan foreningens vedtægt kan ændres. Hver gang vedtægterne ændres, skal de nye vedtægter sendes til Ikast-Brande Kommune. 3

5 Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør: Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal en eventuelt formue, der er opstået ved foreningens virksomhed, tilfalde et almennyttigt formål. Formålet skal fremgå af vedtægten. Eksempel: Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål, herunder landsforbund. Årlig beretning til folkeoplysningsudvalget: Ifølge Folkeoplysningsloven skal alle foreninger indsende en årlig beretning, hvor foreningen beskriver sine folkeoplysende aktiviteter, hvis ikke kommunalbestyrelsen har besluttet, at beretningen ikke skal indsendes. I Ikast-Brande Kommune har man besluttet, at beretningen som hovedregel ikke skal indsendes, men kommunen kan til enhver tid anmode om at få beretningen tilsendt.. Som et minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvordan der er levet op til foreningens formålsparagraf, herunder folkeoplysningslovens krav til det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab. Ansøgningsskemaer og retningslinjer kan hentes på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside eller rekvireres i Kultur- og Fritidsafdelingen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhuset Rådhusstrædet Ikast Fritidskonsulent, Henrik Louring, , Kulturkonsulent, Marie Louise Birch-Jensen, , Adm. Medarbejder, Mette Skov Sønderholm, , Adm. Medarbejder, Lasse Østergaard, , 4

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere