Praktiske oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger"

Transkript

1 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger for forældre og elever på Stenderup Skole 1

2 Indledning Disse infosider indeholder information, som kan være nyttig i forhold til generelle spørgsmål vedrørende jeres barns skolegang. Mere information kan findes på skolens hjemmeside og på Billund kommunes hjemmeside Derudover er I selvfølgelig altid meget velkomne til at kontakte os på skolen, såfremt I har spørgsmål, eller der er ting, I ønsker at drøfte. Vi bestræber os hvert år på at tilrettelægge et skoleår med mulighed for gode oplevelser og passende udfordringer for alle elever, og vi forventer et godt og konstruktivt samarbejde om at skabe de bedste betingelser for at fremme alle elevers læring og trivsel. I det følgende kan I læse om: - Aldersblandet undervisning - Befordring - Ekskursioner, hytteture og lejrskole - ElevIntra - Elevplaner - Elevråd - Ferieplan - Forsikring - Forældreevaluering - ForældreIntra - Fotografering - Fritagelse - Fællessamling - Glemte sager - Idræt - IT - Lokaleudlån - Læsebånd - Madpakke, frugtordning og mælkeordning - Ordensregler - PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Ringetider - Rygning 1

3 - Skolebestyrelsen - Skolefester - Skole-hjem samtaler - Skoletasken - Sundhedsplejens ydelser til børn - Svømning - Sygdom - Tandpleje - Trafikpolitik - Uheld hvis et barn kommer til skade - Uni-login Aldersblandet undervisning Fra den 1. august 2012 er der indført aldersblandet undervisning i indskolingen. Det er der blandt andet med henblik på at skabe bæredygtige klasseenheder - både pædagogisk og økonomisk. At der er aldersblandet undervisning i indskolingen betyder, at eleverne i årgang bliver undervist sammen i to aldersblandede klasser, Ørne og Falke, i hovedparten af timerne. I en mindre del af timerne er eleverne inddelt i mindre hold på tværs af de aldersblandede klasser. De niveaudelte hold kalder vi Dun, Fjer og Vinger. Undervisningen i indskolingen varetages af lærere og pædagoger i indskolingsteamet, som i en del af timerne er sammen om at undervise og i en del af timerne har klasser og hold hver for sig. Fra starten af skoleåret er aldersblandet undervisning også indført på mellemtrinnet. Det betyder at eleverne i årgang undervises sammen i de to aldersblandede klasser M1 og M2. 6. klasse er forsat en årgangsdelt klasse. Eleverne på mellemtrinnet undervises af lærerne i team 2. Yderligere information om organiseringen af undervisningen i indskolingen kan findes på infosiderne om Rullende skolestart og aldersblandet undervisning. Befordring Byrådet har besluttet af følge Folkeskolelovens bestemmelser vedr. befordring jf. 26 i Folkeskoleloven. Det betyder, at eleverne er befordringsberettigede, hvis de har længere skolevej end 2 1/2 km i årgang og 6 km på årgang. Børn, der har kortere skolevej, er befordringsberettigede, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. I Billund Kommune udmøntes kommunens forpligtelser vedrørende trafikfarlige 2

4 veje således: 1. Udmøntningen er ens vedr. alle skoleveje, som officielt er erklæret trafikfarlige. 2. Begrebet Trafikfarlige skoleveje gælder for elever i klasse. 3. Eleverne må ikke færdes ad en trafikfarlig skolevej, hvilket betyder at de omfattes af kommunens befordringsforpligtelse. 4. Eleverne i klasse må ikke krydse en trafikfarlig skolevej, hvilket betyder at de omfattes af kommunens befordringsforpligtelse. 5. Eleverne i klasse må godt krydse en trafikfarlig skolevej under forudsætning af, at oversigtsforholdene er forsvarlige, og at eleverne kan krydse over til et sikkert ståsted. Hvis politiet eller vejmyndighederne efter konkret henvendelse vurderer, at forudsætningerne ikke er opfyldt, træder kommunens befordringsforpligtelse i kraft. 6. Der tilbydes buskort, hvor det er muligt. Hvis der ikke findes anvendelige busmuligheder i området, tilbydes familien en godtgørelse (lav km takst) for egenbefordring. Hvis der hverken er mulighed for bus eller egenbefordring, etableres taxakørsel mellem hjem og skole - eller mellem opsamlingssted og skole, hvor det er muligt. 7. Ovenstående træder i kraft med virkning fra 1. august I Stenderup Skoles distrikt er Tingvejen erklæret for trafikfarlig vej. Ekskursioner, hytteture og lejrskole Skolen lægger vægt på, at eleverne får mulighed for at opleve det omkringliggende samfund gennem ekskursioner og hytteture. Vi stræber efter, at hver klasse årligt har ture ud af huset. Ekskursionerne er endagsture med et veldefineret undervisningsmæssigt formål. Der arrangeres hytteture på årgang. Det kan for eksempel være en tur med undervisning og overnatning på Naturskolen Søballegård. I 6. klasse afholdes lejrskole, hvor undervisningen er henlagt til en lokalitet udenfor skolen. Der er mindst 4 overnatninger, og alle klassens elever skal deltage. I forbindelse med hytteture og lejrskole opkræves betaling for kost efter en centralt fastsat takst. ElevIntra ElevIntra er en del af SkoleIntra og benyttes fortrinsvis af eleverne på mellemtrinnet. Eleverne kan her sende og modtage beskeder, læse opslag på opslagstavle, se lektier og meget mere. Der benyttes UNI Login for at få adgang. 3

5 Elevplaner Der laves elevplaner for alle elever. Planerne opdateres mindst én gang om året i forbindelse med skolehjem samtalerne. Elevplaner udsendes til hjemmet via ForældreIntra. Elevråd Elevrådet arbejder for at fremme forslag og ideer fra eleverne og deltager i udarbejdelsen af de lovpligtige undervisningsmiljøundersøgelser. Derudover står elevrådet for afvikling af forskellige aktiviteter for eksempel elevrådsfest. Elevrådet består af 2 elever fra hver klasse i årgang. Der vælges nyt elevråd hvert år efter skolestart. Elevrådet vælger en formand og en næstformand. De elever, der vælges til disse poster, er elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. En lærer fra mellemtrinnet er tilknyttet elevrådet og hjælper med valg, mødeafholdelse mm. Ferieplan Den aktuelle ferieplan kan ses på skolens hjemmeside under hovedmenupunktet Skolen Forsikring Billund Kommune kan ikke længere tegne kollektiv ulykkesforsikring for eleverne. Hvis uheldet er ude, er det hjemmets egen ulykkesforsikring, som skal dække. Forældreevaluering Med indførelsen af rullende skolestart og aldersblandet undervisning er vi optaget af at sikre, at vi hele tiden udvikler skolen i overensstemmelse med forældrenes ønsker. Vi vil derfor hvert år udsende et spørgeskema til alle forældre med henblik på at evaluere de tiltag, der er iværksat. ForældreIntra I ForældreIntra kan forældre følge med i, hvad der sker på skolen. Man kan kommunikere med lærere og pædagoger og tilmelde sig arrangementer og møder. ForældreIntra er en del af skolens lukkede intranet, SkoleIntra. Man kan logge på med brugernavn og en kode fra skolens hjemmeside: Brugernavne og adgangskoder udleveres af klasselærerne. ForældreIntra er også et tilbud til børnehavebørnenes forældre. 4

6 Fotografering Alle elever bliver i starten af skoleåret fotograferet. Datoen fremgår af aktivitetskalenderen. Der bliver også taget gruppebillede af hver klasse. Billederne vil blive formidlet til hjemmene gennem skolen. Der er ingen købetvang. Fritagelse Klasselæreren kan efter anmodning fra hjemmet give fri i enkelte timer - højst 1 dag. I andre tilfælde rettes henvendelse til skolelederen. Vi henstiller til, at forældrene planlægger ferie indenfor de udmeldte skolefridage. Fællessamling Én gang om ugen er der fællessamling for alle elever i skolens bibliotek. Hver gang synger vi en eller flere sange, og der gives meddelelser med relevans for alle elever. Glemte sager Glemte og fundne sager forevises med jævne mellemrum ved en af de ugentlige fællessamlinger. Findes der ikke en ejermand, deponeres tingene i en periode. Tøj og andre glemte effekter lægges i kurven med glemte sager ud for pedelværkstedet i stueetagen. Op til ferierne afleveres ikke afhentede ting til genbrug. Idræt Idrætsundervisningen foregår i Teglgårdshallen fra efterårsferien til omkring påske. Uden for denne periode er idræt en udendørsaktivitet. Al undervisning i idræt foregår omklædt. Badning efter undervisningen er en selvfølge. Evt. fritagelse fra idræt sker gennem idrætslæreren. Længerevarende fritagelse over en uge kan kun ske efter aftale med skolelederen. Skolen kan evt. kræve lægeerklæring. IT Brugen af IT prioriteres højt i alle fag, og der er et stort antal edb-arbejdspladser til rådighed, ligesom der er interaktive tavler i alle klasser. Såfremt elever ønsker at medbringe eget udstyr, er der trådløst netværk overalt på skolen, som eleverne kan koble sig på. Pc er, tablets, mobiltelefoner mv. medbringes på eget ansvar. Alle elever skal selv medbringe hovedtelefoner til brug ved pc er. 5

7 Lokaleudlån Skolen udlåner gerne lokaler til foreninger, forældrearrangementer m.m. For nærmere oplysning herom kontaktes skolens kontor. Læsebånd Der er Læsebånd på skolen for alle elever. Navnet sigter til, at eleverne på samme tidspunkt på dagen har sat tid af til læsning. Dette bånd ligger om morgenen fra kl alle dage i ugen. Udover at dette tiltag skal føre til forbedrede læsefærdigheder hos eleverne, er det et mål at øge lysten til at læse bøger hos alle elever gennem hele skoleforløbet. Børn skal læse meget for at blive hurtige, sikre og dygtige læsere. Med dette tiltag søger vi at skabe bedre rum for og mere ro til læsetræning på skolen. Madpakke, frugtordning og mælkeordning I alle klasser afsættes god tid til at spise sammen. Det er derfor vigtigt, at alle elever medbringer en god madpakke. Skolen har indgået aftale med Skolefrugt.com om levering af frisk frugt til de elever, som tilmelder sig ordningen. Frugten kommer i en pose til hver klasse med de tilmeldte elevers navn på. Indholdet varierer fra dag til dag, men er ens for alle i klassen. Det kan være bananer, pærer, æbler, blommer mm. Frugten leveres til skolen mandag og onsdag, så den altid er fisk og velsmagende. Tilmelding og betaling kan ske på hvor der er mulighed for løbende tilmelding, hvis man i løbet af året finder ud af, at man ønsker at tilmelde sig ordningen. Eleverne kan tilmelde sig Mejeriernes Skolemælksordning og få frisk mælk hver dag. Ligesom med skolefrugtsordningen er der mulighed for løbende at tilmelde sig mælkeordningen. Skolen modtager og opbevarer mælken afkølet. I hver klasse afhenter mælkeduksen dagligt mælk i forbindelse med spisefrikvarteret. Bestilling og betaling kan ske på Nationale test Eleverne i folkeskolen skal igennem deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for forskellige fag. De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder og giver dermed lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. Mens eleverne går på Stenderup Skole skal de testes i læsetest i 2., 4. og 6. årgang og i matematik i 4. og 6. årgang. 6

8 Ordensregler Det forventes, at man viser hensyn, opfører sig ansvarligt over for andre og passer på sine egne, andres og skolens ting. Af hensyn til elevernes sikkerhed gælder at: Elever må kun færdes på Buen ifølge med en lærer eller pædagog. Eleverne skal blive på skolen i undervisningstiden. Der må ikke cykles i skolegården i skoletiden. Man må løbe på rulleskøjter, hvis man anvender sikkerhedsudstyr, dvs. knæbeskyttere, armbeskyttere, håndledsbeskyttere og hjelm. Leg med sne skal foregå ved bålpladsen. Cykler, mooncars mm. som hører til SFO, må kun benyttes af børn i årgang Ophold ved åen er kun tilladt, når der er voksne til stede. Mobiltelefoner må benyttes i skoletiden efter aftale med en voksen. PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR s primære opgave er at yde pædagogisk psykologisk rådgivning til børn og unge i alderen 0-18 år samt rådgive og vejlede de voksne omkring dem. PPR består af psykologer, tale-/hørepædagoger, tale-/hørekonsulent, læsekonsulent og støttepædagoger. På skoleområdet foregår indsatsen blandt andet som konsultativ bistand til skoleledere, lærere, pædagoger og forældre eller andre personer, hvis indsats har væsentlig betydning for barnets udvikling. Endvidere ydes hjælp til afdækning af indlæringsmæssige vanskeligheder samt rådgivning og vejledning af forældre, lærere og skoleleder vedr. evt. behov for specialundervisning. Skolepsykologen står til rådighed for vejledning af forældre med hensyn til barnets udvikling og kan kontaktes via skolen eller på PPR. Enhver længerevarende henvisning til specialundervisning kan kun ske efter PPR s rådgivning og efter aftale med forældre og elev. Ringetider Modul Pause Modul Spisning Pause Modul 3 7

9 Rygning Ifølge Stenderup Skoles rygepolitik er rygning forbudt overalt på institutionens område. Dette gælder også i forbindelse med arrangementer udenfor skoletiden. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen er sammensat af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter samt skolelederen og børnehave- og SFO-lederen. Skoleleder og lederen af børnehave og SFO er sekretærer for bestyrelsen uden stemmeret. Der afholdes skolebestyrelsesvalg hvert fjerde år. Næste valg afholdes i Elevrepræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne er valgt for ét år ad gangen. Skolebestyrelsen er bindeled mellem forældre og skole og har som hovedopgave at fastlægge de overordnede principper for skolens virksomhed. Kontaktoplysninger til skolebestyrelsens medlemmer kan findes på skolens hjemmeside under menupunktet Skolebestyrelsen. Her kan man også læse referater fra skolebestyrelsens møder. Skolefester Der afholdes hvert år i foråret en skolefest for samtlige elever og deres familier. Ugerne op til skolefesten er dramauger for eleverne i årgang. I disse uger bruges tid på at opsætte en teaterforestilling, som vises ved skolefesten. Efterfølgende er der musik og dans. I ugen inden sommerferien er der tradition for at holde Midsommerfest, hvor bestyrelsen inviterer til fællesspisning og fælles afslutning af skoleåret. Skole-hjem samarbejde Samarbejdet mellem skole og hjem har stor betydning for børnenes udbytte af skolegangen. På Stenderup Skole afholdes hvert år mindst et forældremøde i hver klasse. Derudover afholdes to årlige forældre-elev-lærer-samtaler. Heraf den ene som café-samtale, hvor man som forælder har mulighed for at snakke med alle ens barns lærere. I alle klasser vælges et klasseforældreråd med det formål, at der kan skabes en god og tæt kontakt mellem hjemmene. Klasseforældrerådet kan arrangere ture eller forestå arrangementer på skolen. Klasselæreren er medlem af rådet og forestår valget på det første forældremøde i skoleåret. Med jævne mellemrum udsendes nyhedsbreve fra klasselærerne og skolelederen. 8

10 Forældre er velkomne til at overvære undervisningen, men vi opfordrer til, at man træffer aftale med de pågældende lærere forud for et evt. besøg. Én gang om året er der lørdagsundervisning, hvor alle forældre inviteres til at deltage i undervisningen. Skoletasken Eleverne skal hver dag medbringe bøger og undervisningsmaterialer til dagens timer samt penalhus indeholdende blyanter, viskelæder og lineal og også gerne farveblyanter. Det er endvidere forældrenes opgave at sørge for, at eleverne har lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant, passer mv. på de årgange, hvor dette er relevant. Sundhedsplejens ydelser til skolebørn Tilbud til alle: Børnehaveklasse: Indskolingsundersøgelse bestående af individuelle sundhedssamtaler inklusiv måling af højde og vægt samt syns- og høreprøve og farvesynsprøve 1. klasse: Sundhedspædagogisk tilbud, aftales med skolens sundhedsplejerske. Måling af højde og vægt. 3. klasse: Sundhedssamtale individuelt eller i grupper. Måling af højde og vægt. 4. eller 5. klassetrin: Pubertetsundervisning 6. klasse: Sundhedssamtale individuelt eller i grupper, inkl. synsprøve. Måling af højde og vægt samt synsprøve. 8. klasse: Udskolingsundersøgelse bestående af individuelle sundhedssamtaler inklusiv måling af højde og vægt samt syns- og høreprøve. Farvesynsprøve foretages afhængigt af overvejelser om erhvervsvalg. Supplerende tilbud: Individuelle sundhedssamtaler med børn, unge og familier ved særlige behov Sundhedspædagogiske tiltag, der planlægges mellem sundhedsplejersken og skolen, fx gruppetilbud til børn med overvægt, seksualundervisning Målet for skolesundhedsarbejdet er: At børn og unge (individuelt og i grupper) gennem forskellige tilbud i løbet af skoletiden bliver i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen og andres sundhed At tilbyde undersøgelser, der opsporer sygdom og/eller fejludvikling og henvise til udredning og evt. behandling 9

11 At opspore børn og unge med særlige behov og yde en forstærket indsats overfor disse i samarbejde med andre At indhente viden om sundhedsforholdene i en klasse eller en skole med henblik på at kunne rådgive lærere, skolens ledelse og/eller kommunale samarbejdspartnere samt tage initiativ til relevante indsatser, der kan forbedre sundheden på individ og gruppeniveau At samarbejde med skolens lærere og ledelse om børnenes sundhed Svømning Der tilbydes svømmeundervisning til eleverne på 4. og 5. årgang. Undervisningen foregår i Grindsted Svømmehal. Til svømning medbringes badetøj og håndklæde. Sygdom Ved sygdom bedes forældrene meddele sygemeldingen til skolen pr. telefon mellem kl på telefonnummer Tandpleje Alle børn og unge fra 0-18 år, som bor i Billund Kommune, tilbydes gratis behandling hos kommunens børnetandlæger. Barnet bliver automatisk indkaldt på den tandklinik, familien hører til. Kommunen har seks tandklinikker. Ønsker man at benytte en anden end den, man hører til, er dette muligt. Ønsker man at benytte en privatpraktiserende tandlæge, er dette også muligt. Dog med en egenbetaling for børn under 16 år på 35 % af udgifterne til både undersøgelse, behandling og tandregulering. Det er også muligt at vælge børnetandlæge på tværs af kommunegrænserne. Også i disse tilfælde kan der blive tale om en vis egenbetaling. Åbningstider på klinikkerne: Den normale åbningstid er fra kl Derudover er der længere åbent på visse dage efter behov. Ring til tandplejen for nærmere information. Nødbehandling/vagtordning: Ved behov for tandlægehjælp udenfor de kommunale klinikkers åbningstider kan privatpraktiserende tandlæger benyttes. I så fald betaler Billund Kommune udgiften. Ved alvorlig tandskade kan skadestuen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg kontaktes gennem vagtlægeordningen. I løbet af skoleåret kommer tandplejen flere gange på besøg på skolen og underviser eleverne i korrekt tandhygiejne. Billund Tandpleje: tlf , mail: Yderligere information om børnetandplejen kan ses på: 10

12 Trafikpolitik Der er ingen skolepatrulje på Stenderup Skole. For at hjælpe eleverne sikkert over vejen i krydset ved skolen, vil der hver morgen i tidsrummet kl være en lærer til stede. Bliver elever kørt i skole, henstiller vi til, at afsætning sker på Teglgårdshallens parkeringsplads. Der ønskes af hensyn til børnenes sikkerhed ingen unødig trafik på Buen (indkørslen til skolens parkeringsplads). Skolens trafikpolitik kan læses på hjemmesiden Uheld hvis et barn kommer til skade Hvis et barn kommer til skade på skolen, skønner personalet, om der skal lægehjælp til. Hvis der skal det, underretter vi forældrene. Skolen kan sørge for transport til lægen. Det er vigtigt, at skolen har telefonnumre, så forældrene kan kontaktes i skoletiden. Uni-login Alle elever får tildelt et UNI Login. Det er et bruger-id, der giver elever og lærere adgang til en lang række nettjenester - bl.a. dem, der rummer nationale test. UNI Login bruges ligeledes til at få adgang til skolens netværk og de digitale læringsressourcer skolen har abonnement til. 11

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. Kort om Ullerup Bæk Skolen Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 2 Basisskoler (0.-6.årgang) og

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Trørødskolen Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog dit barn har

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog dit barn har

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen

Velkommen. Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen Velkommen Basisundervisning i Rudersdal Kommune Toftevangskolen Visitering Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere, hvilken form for støtte i dansk som andetsprog

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkommen til Tallerupskolen Informationshæfte til forældre og børn i indskolingen

Velkommen til Tallerupskolen Informationshæfte til forældre og børn i indskolingen Velkommen til Tallerupskolen Informationshæfte til forældre og børn i indskolingen 2 Kære elever og forældre. Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i indskolingen på Tallerupskolen. Vi glæder

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi en trafikpolitik: 1. Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner

Læs mere

Med venlig hilsen Ella Keseler

Med venlig hilsen Ella Keseler FORORD Stauning Skole og Fjordhaven er en nybygget/nyrenoveret fælles institution med børnehave, skole og fritidsordning. At vi er en fælles institution betyder at vi har et tæt samarbejde i hverdagen

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO.

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO. Nr. 2 Skole-hjem samarbejdet RO. Skole-hjem samarbejdet bygger på gensidig respekt mellem skolen og hjemmet gennem en åben og fordomsfri dialog, så børnene oplever, at de voksne samarbejder om at give

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Klar Parat Skolestart!

Klar Parat Skolestart! Klar Parat Skolestart! Indholdsfortegnelse Velkommen til Houlkærskolen...3 Skolebestyrelsen...3 Fra børnehave til skole...4 Skoleintra...4 Fravær...5 Sygdom...5 Glemte sager...5 Skolens ringetider...6

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 1. maj 2011 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi gerne

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 1. maj 2014 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi gerne

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere