Praktiske oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger"

Transkript

1 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger for forældre og elever på Stenderup Skole 1

2 Indledning Disse infosider indeholder information, som kan være nyttig i forhold til generelle spørgsmål vedrørende jeres barns skolegang. Mere information kan findes på skolens hjemmeside og på Billund kommunes hjemmeside Derudover er I selvfølgelig altid meget velkomne til at kontakte os på skolen, såfremt I har spørgsmål, eller der er ting, I ønsker at drøfte. Vi bestræber os hvert år på at tilrettelægge et skoleår med mulighed for gode oplevelser og passende udfordringer for alle elever, og vi forventer et godt og konstruktivt samarbejde om at skabe de bedste betingelser for at fremme alle elevers læring og trivsel. I det følgende kan I læse om: - Aldersblandet undervisning - Befordring - Ekskursioner, hytteture og lejrskole - ElevIntra - Elevplaner - Elevråd - Ferieplan - Forsikring - Forældreevaluering - ForældreIntra - Fotografering - Fritagelse - Fællessamling - Glemte sager - Idræt - IT - Lokaleudlån - Læsebånd - Madpakke, frugtordning og mælkeordning - Ordensregler - PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Ringetider - Rygning 1

3 - Skolebestyrelsen - Skolefester - Skole-hjem samtaler - Skoletasken - Sundhedsplejens ydelser til børn - Svømning - Sygdom - Tandpleje - Trafikpolitik - Uheld hvis et barn kommer til skade - Uni-login Aldersblandet undervisning Fra den 1. august 2012 er der indført aldersblandet undervisning i indskolingen. Det er der blandt andet med henblik på at skabe bæredygtige klasseenheder - både pædagogisk og økonomisk. At der er aldersblandet undervisning i indskolingen betyder, at eleverne i årgang bliver undervist sammen i to aldersblandede klasser, Ørne og Falke, i hovedparten af timerne. I en mindre del af timerne er eleverne inddelt i mindre hold på tværs af de aldersblandede klasser. De niveaudelte hold kalder vi Dun, Fjer og Vinger. Undervisningen i indskolingen varetages af lærere og pædagoger i indskolingsteamet, som i en del af timerne er sammen om at undervise og i en del af timerne har klasser og hold hver for sig. Fra starten af skoleåret er aldersblandet undervisning også indført på mellemtrinnet. Det betyder at eleverne i årgang undervises sammen i de to aldersblandede klasser M1 og M2. 6. klasse er forsat en årgangsdelt klasse. Eleverne på mellemtrinnet undervises af lærerne i team 2. Yderligere information om organiseringen af undervisningen i indskolingen kan findes på infosiderne om Rullende skolestart og aldersblandet undervisning. Befordring Byrådet har besluttet af følge Folkeskolelovens bestemmelser vedr. befordring jf. 26 i Folkeskoleloven. Det betyder, at eleverne er befordringsberettigede, hvis de har længere skolevej end 2 1/2 km i årgang og 6 km på årgang. Børn, der har kortere skolevej, er befordringsberettigede, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. I Billund Kommune udmøntes kommunens forpligtelser vedrørende trafikfarlige 2

4 veje således: 1. Udmøntningen er ens vedr. alle skoleveje, som officielt er erklæret trafikfarlige. 2. Begrebet Trafikfarlige skoleveje gælder for elever i klasse. 3. Eleverne må ikke færdes ad en trafikfarlig skolevej, hvilket betyder at de omfattes af kommunens befordringsforpligtelse. 4. Eleverne i klasse må ikke krydse en trafikfarlig skolevej, hvilket betyder at de omfattes af kommunens befordringsforpligtelse. 5. Eleverne i klasse må godt krydse en trafikfarlig skolevej under forudsætning af, at oversigtsforholdene er forsvarlige, og at eleverne kan krydse over til et sikkert ståsted. Hvis politiet eller vejmyndighederne efter konkret henvendelse vurderer, at forudsætningerne ikke er opfyldt, træder kommunens befordringsforpligtelse i kraft. 6. Der tilbydes buskort, hvor det er muligt. Hvis der ikke findes anvendelige busmuligheder i området, tilbydes familien en godtgørelse (lav km takst) for egenbefordring. Hvis der hverken er mulighed for bus eller egenbefordring, etableres taxakørsel mellem hjem og skole - eller mellem opsamlingssted og skole, hvor det er muligt. 7. Ovenstående træder i kraft med virkning fra 1. august I Stenderup Skoles distrikt er Tingvejen erklæret for trafikfarlig vej. Ekskursioner, hytteture og lejrskole Skolen lægger vægt på, at eleverne får mulighed for at opleve det omkringliggende samfund gennem ekskursioner og hytteture. Vi stræber efter, at hver klasse årligt har ture ud af huset. Ekskursionerne er endagsture med et veldefineret undervisningsmæssigt formål. Der arrangeres hytteture på årgang. Det kan for eksempel være en tur med undervisning og overnatning på Naturskolen Søballegård. I 6. klasse afholdes lejrskole, hvor undervisningen er henlagt til en lokalitet udenfor skolen. Der er mindst 4 overnatninger, og alle klassens elever skal deltage. I forbindelse med hytteture og lejrskole opkræves betaling for kost efter en centralt fastsat takst. ElevIntra ElevIntra er en del af SkoleIntra og benyttes fortrinsvis af eleverne på mellemtrinnet. Eleverne kan her sende og modtage beskeder, læse opslag på opslagstavle, se lektier og meget mere. Der benyttes UNI Login for at få adgang. 3

5 Elevplaner Der laves elevplaner for alle elever. Planerne opdateres mindst én gang om året i forbindelse med skolehjem samtalerne. Elevplaner udsendes til hjemmet via ForældreIntra. Elevråd Elevrådet arbejder for at fremme forslag og ideer fra eleverne og deltager i udarbejdelsen af de lovpligtige undervisningsmiljøundersøgelser. Derudover står elevrådet for afvikling af forskellige aktiviteter for eksempel elevrådsfest. Elevrådet består af 2 elever fra hver klasse i årgang. Der vælges nyt elevråd hvert år efter skolestart. Elevrådet vælger en formand og en næstformand. De elever, der vælges til disse poster, er elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. En lærer fra mellemtrinnet er tilknyttet elevrådet og hjælper med valg, mødeafholdelse mm. Ferieplan Den aktuelle ferieplan kan ses på skolens hjemmeside under hovedmenupunktet Skolen Forsikring Billund Kommune kan ikke længere tegne kollektiv ulykkesforsikring for eleverne. Hvis uheldet er ude, er det hjemmets egen ulykkesforsikring, som skal dække. Forældreevaluering Med indførelsen af rullende skolestart og aldersblandet undervisning er vi optaget af at sikre, at vi hele tiden udvikler skolen i overensstemmelse med forældrenes ønsker. Vi vil derfor hvert år udsende et spørgeskema til alle forældre med henblik på at evaluere de tiltag, der er iværksat. ForældreIntra I ForældreIntra kan forældre følge med i, hvad der sker på skolen. Man kan kommunikere med lærere og pædagoger og tilmelde sig arrangementer og møder. ForældreIntra er en del af skolens lukkede intranet, SkoleIntra. Man kan logge på med brugernavn og en kode fra skolens hjemmeside: Brugernavne og adgangskoder udleveres af klasselærerne. ForældreIntra er også et tilbud til børnehavebørnenes forældre. 4

6 Fotografering Alle elever bliver i starten af skoleåret fotograferet. Datoen fremgår af aktivitetskalenderen. Der bliver også taget gruppebillede af hver klasse. Billederne vil blive formidlet til hjemmene gennem skolen. Der er ingen købetvang. Fritagelse Klasselæreren kan efter anmodning fra hjemmet give fri i enkelte timer - højst 1 dag. I andre tilfælde rettes henvendelse til skolelederen. Vi henstiller til, at forældrene planlægger ferie indenfor de udmeldte skolefridage. Fællessamling Én gang om ugen er der fællessamling for alle elever i skolens bibliotek. Hver gang synger vi en eller flere sange, og der gives meddelelser med relevans for alle elever. Glemte sager Glemte og fundne sager forevises med jævne mellemrum ved en af de ugentlige fællessamlinger. Findes der ikke en ejermand, deponeres tingene i en periode. Tøj og andre glemte effekter lægges i kurven med glemte sager ud for pedelværkstedet i stueetagen. Op til ferierne afleveres ikke afhentede ting til genbrug. Idræt Idrætsundervisningen foregår i Teglgårdshallen fra efterårsferien til omkring påske. Uden for denne periode er idræt en udendørsaktivitet. Al undervisning i idræt foregår omklædt. Badning efter undervisningen er en selvfølge. Evt. fritagelse fra idræt sker gennem idrætslæreren. Længerevarende fritagelse over en uge kan kun ske efter aftale med skolelederen. Skolen kan evt. kræve lægeerklæring. IT Brugen af IT prioriteres højt i alle fag, og der er et stort antal edb-arbejdspladser til rådighed, ligesom der er interaktive tavler i alle klasser. Såfremt elever ønsker at medbringe eget udstyr, er der trådløst netværk overalt på skolen, som eleverne kan koble sig på. Pc er, tablets, mobiltelefoner mv. medbringes på eget ansvar. Alle elever skal selv medbringe hovedtelefoner til brug ved pc er. 5

7 Lokaleudlån Skolen udlåner gerne lokaler til foreninger, forældrearrangementer m.m. For nærmere oplysning herom kontaktes skolens kontor. Læsebånd Der er Læsebånd på skolen for alle elever. Navnet sigter til, at eleverne på samme tidspunkt på dagen har sat tid af til læsning. Dette bånd ligger om morgenen fra kl alle dage i ugen. Udover at dette tiltag skal føre til forbedrede læsefærdigheder hos eleverne, er det et mål at øge lysten til at læse bøger hos alle elever gennem hele skoleforløbet. Børn skal læse meget for at blive hurtige, sikre og dygtige læsere. Med dette tiltag søger vi at skabe bedre rum for og mere ro til læsetræning på skolen. Madpakke, frugtordning og mælkeordning I alle klasser afsættes god tid til at spise sammen. Det er derfor vigtigt, at alle elever medbringer en god madpakke. Skolen har indgået aftale med Skolefrugt.com om levering af frisk frugt til de elever, som tilmelder sig ordningen. Frugten kommer i en pose til hver klasse med de tilmeldte elevers navn på. Indholdet varierer fra dag til dag, men er ens for alle i klassen. Det kan være bananer, pærer, æbler, blommer mm. Frugten leveres til skolen mandag og onsdag, så den altid er fisk og velsmagende. Tilmelding og betaling kan ske på hvor der er mulighed for løbende tilmelding, hvis man i løbet af året finder ud af, at man ønsker at tilmelde sig ordningen. Eleverne kan tilmelde sig Mejeriernes Skolemælksordning og få frisk mælk hver dag. Ligesom med skolefrugtsordningen er der mulighed for løbende at tilmelde sig mælkeordningen. Skolen modtager og opbevarer mælken afkølet. I hver klasse afhenter mælkeduksen dagligt mælk i forbindelse med spisefrikvarteret. Bestilling og betaling kan ske på Nationale test Eleverne i folkeskolen skal igennem deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for forskellige fag. De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder og giver dermed lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. Mens eleverne går på Stenderup Skole skal de testes i læsetest i 2., 4. og 6. årgang og i matematik i 4. og 6. årgang. 6

8 Ordensregler Det forventes, at man viser hensyn, opfører sig ansvarligt over for andre og passer på sine egne, andres og skolens ting. Af hensyn til elevernes sikkerhed gælder at: Elever må kun færdes på Buen ifølge med en lærer eller pædagog. Eleverne skal blive på skolen i undervisningstiden. Der må ikke cykles i skolegården i skoletiden. Man må løbe på rulleskøjter, hvis man anvender sikkerhedsudstyr, dvs. knæbeskyttere, armbeskyttere, håndledsbeskyttere og hjelm. Leg med sne skal foregå ved bålpladsen. Cykler, mooncars mm. som hører til SFO, må kun benyttes af børn i årgang Ophold ved åen er kun tilladt, når der er voksne til stede. Mobiltelefoner må benyttes i skoletiden efter aftale med en voksen. PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR s primære opgave er at yde pædagogisk psykologisk rådgivning til børn og unge i alderen 0-18 år samt rådgive og vejlede de voksne omkring dem. PPR består af psykologer, tale-/hørepædagoger, tale-/hørekonsulent, læsekonsulent og støttepædagoger. På skoleområdet foregår indsatsen blandt andet som konsultativ bistand til skoleledere, lærere, pædagoger og forældre eller andre personer, hvis indsats har væsentlig betydning for barnets udvikling. Endvidere ydes hjælp til afdækning af indlæringsmæssige vanskeligheder samt rådgivning og vejledning af forældre, lærere og skoleleder vedr. evt. behov for specialundervisning. Skolepsykologen står til rådighed for vejledning af forældre med hensyn til barnets udvikling og kan kontaktes via skolen eller på PPR. Enhver længerevarende henvisning til specialundervisning kan kun ske efter PPR s rådgivning og efter aftale med forældre og elev. Ringetider Modul Pause Modul Spisning Pause Modul 3 7

9 Rygning Ifølge Stenderup Skoles rygepolitik er rygning forbudt overalt på institutionens område. Dette gælder også i forbindelse med arrangementer udenfor skoletiden. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen er sammensat af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter samt skolelederen og børnehave- og SFO-lederen. Skoleleder og lederen af børnehave og SFO er sekretærer for bestyrelsen uden stemmeret. Der afholdes skolebestyrelsesvalg hvert fjerde år. Næste valg afholdes i Elevrepræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne er valgt for ét år ad gangen. Skolebestyrelsen er bindeled mellem forældre og skole og har som hovedopgave at fastlægge de overordnede principper for skolens virksomhed. Kontaktoplysninger til skolebestyrelsens medlemmer kan findes på skolens hjemmeside under menupunktet Skolebestyrelsen. Her kan man også læse referater fra skolebestyrelsens møder. Skolefester Der afholdes hvert år i foråret en skolefest for samtlige elever og deres familier. Ugerne op til skolefesten er dramauger for eleverne i årgang. I disse uger bruges tid på at opsætte en teaterforestilling, som vises ved skolefesten. Efterfølgende er der musik og dans. I ugen inden sommerferien er der tradition for at holde Midsommerfest, hvor bestyrelsen inviterer til fællesspisning og fælles afslutning af skoleåret. Skole-hjem samarbejde Samarbejdet mellem skole og hjem har stor betydning for børnenes udbytte af skolegangen. På Stenderup Skole afholdes hvert år mindst et forældremøde i hver klasse. Derudover afholdes to årlige forældre-elev-lærer-samtaler. Heraf den ene som café-samtale, hvor man som forælder har mulighed for at snakke med alle ens barns lærere. I alle klasser vælges et klasseforældreråd med det formål, at der kan skabes en god og tæt kontakt mellem hjemmene. Klasseforældrerådet kan arrangere ture eller forestå arrangementer på skolen. Klasselæreren er medlem af rådet og forestår valget på det første forældremøde i skoleåret. Med jævne mellemrum udsendes nyhedsbreve fra klasselærerne og skolelederen. 8

10 Forældre er velkomne til at overvære undervisningen, men vi opfordrer til, at man træffer aftale med de pågældende lærere forud for et evt. besøg. Én gang om året er der lørdagsundervisning, hvor alle forældre inviteres til at deltage i undervisningen. Skoletasken Eleverne skal hver dag medbringe bøger og undervisningsmaterialer til dagens timer samt penalhus indeholdende blyanter, viskelæder og lineal og også gerne farveblyanter. Det er endvidere forældrenes opgave at sørge for, at eleverne har lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant, passer mv. på de årgange, hvor dette er relevant. Sundhedsplejens ydelser til skolebørn Tilbud til alle: Børnehaveklasse: Indskolingsundersøgelse bestående af individuelle sundhedssamtaler inklusiv måling af højde og vægt samt syns- og høreprøve og farvesynsprøve 1. klasse: Sundhedspædagogisk tilbud, aftales med skolens sundhedsplejerske. Måling af højde og vægt. 3. klasse: Sundhedssamtale individuelt eller i grupper. Måling af højde og vægt. 4. eller 5. klassetrin: Pubertetsundervisning 6. klasse: Sundhedssamtale individuelt eller i grupper, inkl. synsprøve. Måling af højde og vægt samt synsprøve. 8. klasse: Udskolingsundersøgelse bestående af individuelle sundhedssamtaler inklusiv måling af højde og vægt samt syns- og høreprøve. Farvesynsprøve foretages afhængigt af overvejelser om erhvervsvalg. Supplerende tilbud: Individuelle sundhedssamtaler med børn, unge og familier ved særlige behov Sundhedspædagogiske tiltag, der planlægges mellem sundhedsplejersken og skolen, fx gruppetilbud til børn med overvægt, seksualundervisning Målet for skolesundhedsarbejdet er: At børn og unge (individuelt og i grupper) gennem forskellige tilbud i løbet af skoletiden bliver i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen og andres sundhed At tilbyde undersøgelser, der opsporer sygdom og/eller fejludvikling og henvise til udredning og evt. behandling 9

11 At opspore børn og unge med særlige behov og yde en forstærket indsats overfor disse i samarbejde med andre At indhente viden om sundhedsforholdene i en klasse eller en skole med henblik på at kunne rådgive lærere, skolens ledelse og/eller kommunale samarbejdspartnere samt tage initiativ til relevante indsatser, der kan forbedre sundheden på individ og gruppeniveau At samarbejde med skolens lærere og ledelse om børnenes sundhed Svømning Der tilbydes svømmeundervisning til eleverne på 4. og 5. årgang. Undervisningen foregår i Grindsted Svømmehal. Til svømning medbringes badetøj og håndklæde. Sygdom Ved sygdom bedes forældrene meddele sygemeldingen til skolen pr. telefon mellem kl på telefonnummer Tandpleje Alle børn og unge fra 0-18 år, som bor i Billund Kommune, tilbydes gratis behandling hos kommunens børnetandlæger. Barnet bliver automatisk indkaldt på den tandklinik, familien hører til. Kommunen har seks tandklinikker. Ønsker man at benytte en anden end den, man hører til, er dette muligt. Ønsker man at benytte en privatpraktiserende tandlæge, er dette også muligt. Dog med en egenbetaling for børn under 16 år på 35 % af udgifterne til både undersøgelse, behandling og tandregulering. Det er også muligt at vælge børnetandlæge på tværs af kommunegrænserne. Også i disse tilfælde kan der blive tale om en vis egenbetaling. Åbningstider på klinikkerne: Den normale åbningstid er fra kl Derudover er der længere åbent på visse dage efter behov. Ring til tandplejen for nærmere information. Nødbehandling/vagtordning: Ved behov for tandlægehjælp udenfor de kommunale klinikkers åbningstider kan privatpraktiserende tandlæger benyttes. I så fald betaler Billund Kommune udgiften. Ved alvorlig tandskade kan skadestuen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg kontaktes gennem vagtlægeordningen. I løbet af skoleåret kommer tandplejen flere gange på besøg på skolen og underviser eleverne i korrekt tandhygiejne. Billund Tandpleje: tlf , mail: Yderligere information om børnetandplejen kan ses på: 10

12 Trafikpolitik Der er ingen skolepatrulje på Stenderup Skole. For at hjælpe eleverne sikkert over vejen i krydset ved skolen, vil der hver morgen i tidsrummet kl være en lærer til stede. Bliver elever kørt i skole, henstiller vi til, at afsætning sker på Teglgårdshallens parkeringsplads. Der ønskes af hensyn til børnenes sikkerhed ingen unødig trafik på Buen (indkørslen til skolens parkeringsplads). Skolens trafikpolitik kan læses på hjemmesiden Uheld hvis et barn kommer til skade Hvis et barn kommer til skade på skolen, skønner personalet, om der skal lægehjælp til. Hvis der skal det, underretter vi forældrene. Skolen kan sørge for transport til lægen. Det er vigtigt, at skolen har telefonnumre, så forældrene kan kontaktes i skoletiden. Uni-login Alle elever får tildelt et UNI Login. Det er et bruger-id, der giver elever og lærere adgang til en lang række nettjenester - bl.a. dem, der rummer nationale test. UNI Login bruges ligeledes til at få adgang til skolens netværk og de digitale læringsressourcer skolen har abonnement til. 11

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse Skoleår 2008 / 2009 Denne bog tilhører Navn Klasse 1 August 2008 Til forældre Denne skolekontaktbog er tænkt som et bindeled mellem hjem og skole og er et led i vore bestræbelser på at udbygge samarbejdet.

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE TØNDER DISTRIKTSSKOLE Tønder Grundskole Informationskatalog A-Å Forældre 2014-2015 Tønder Grundskole Holmevej 2 6270 Tønder Telefon. 74723515 E-mail: grundskolen@toender.dk Hjemmeside: www.ds-t.dk EAN:

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk 2 af 32 Kontaktinformation Skole: Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: 57 83 01 88 E-mail: info@sprs.dk Kontortid: mandag-fredag kl. 08:00-15:00 SFO: Frederiksvej 5, Frederiksvej 8, 4180 Sorø

Læs mere

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Greve Kommune Vores skole

Greve Kommune Vores skole Greve Kommune Vores skole Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30, 2670 Greve. Telefon: 43 97 32 33 Fax: 43 97 32 30 E-mail: hedelyskolen@greve.dk www.hedelyskolen.dk Juni 2008 Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30,

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere