Halvårsrapport. Cvr.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130"

Transkript

1 Halvårsrapport 2011 Cvr.nr

2 Indhold Ledelsesberetning 1 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring om review af halvårsrapport 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 r 11

3 1 Ledelsesberetning 1. halvår 2011: De samlede bidrag pr. 30. juni 2011 udgjorde efter arbejdsmarkedsbidrag mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Der er i første halvår 2011 betalt arbejdsmarkedsbidrag på præmieindbetalingerne på i alt 258 mio. kr. Tabel 1 Antal medlemmer Bidragsbetalende medlemmer Selvbetalende medlemmer Bidragsfrit dækkede medlemmer Hvilende medlemmer Pensionerede medlemmer I alt Resultat af investeringsvirksomhed udgjorde før pensionsafkastskat mio. kr., og efter pensionsafkastskat mio. kr., hvilket er mio. kr. dårligere end sidste år. Udviklingen på de finansielle markeder har i første halvår 2011 givet et afkast af de aktivt forvaltede investeringsaktiver på 1,6%. Afdækningen af passiverne har bidraget negativt til det samlede afkast. Det samlede afkast for 1. halvår inkl. den strategiske renteafdækning udgør -1,5%. Kontorenten blev primo 2011 fastsat til 4,5% p.a. efter skat mod 6,0% p.a. i For opsparing overført fra PNN PENSION og PHI pension er kontorenten fastsat til 2,5% efter skat p.a. I første halvår 2011 blev der anvendt mio. kr. til forrentning af pensionsopsparingen. Reserveniveauet er fortsat meget tilfredsstillende. Resultatdisponering Periodens resultat er opgjort som egenkapitalens andel af periodens resultat, beregnet ud fra afkastnøgletallet før pensionsafkastskat for egenkapitalen fratrukket andelen af pensionsafkastskat, hvilket udgør et overskud på 54 mio. kr. Hertil er tillagt en andel af periodens overskud på syge- og ulykkesforsikring, svarende til 38 mio. kr. og fratrukket udbetalt pensionistbonus på 1 mio. kr. Periodens resultat udgør herefter 92 mio. kr. Resultatet tillægges egenkapitalen, som herefter i alt udgør mio. kr. pr. 30. juni Soliditet Basiskapitalen bestående af egenkapital og særlig bonushensættelse udgør ved udgangen af 1. halvår i alt mio. kr. Den tilstrækkelige basiskapital, bestemt af kapitalkravet udgør mio. kr., hvilket giver en solvensdækning på 343%. Det individuelle solvensbehov udgjorde ved udgangen af 1. halvår i alt mio. kr.

4 2 Dødelighed I slutningen af 2010 bad Finanstilsynet alle pensionsselskaber om inden 1. juli 2011 at redegøre for, om selskabernes forudsætninger om dødelighed, som indgår ved opgørelsen af de regnskabsmæssige livsforsikringshensættelser, afviger fra et af Finanstilsynet opgjort benchmark for dødelighed og fremtidige levetidsforbedringer. Analysen er blevet gennemført i Industriens Pension, og en eventuel anvendelse af Finanstilsynets model viser, at der ikke vil være behov for en styrkelse af de samlede livsforsikringshensættelser, men alene en mindre forskydning mellem garanterede ydelser og bonuspotentiale på fripolicer. Ny bestyrelsesformand Den 28. april tiltrådte Mads Andersen som ny bestyrelsesformand i Industriens Pension. Mads Andersen er formand for industrigruppen i 3F og afløser Børge Frederiksen, der har været bestyrelsesformand siden 2001 Hændelser efter regnskabsperiodens udløb I perioden efter 30. juni 2011 har der været stor uro på de finansielle markeder, hvor specielt aktiekurserne er faldet. Industriens Pensions reserver er trods dette stadig på et særdeles tilfredsstillende niveau, hvilket bl.a. sikrer, at vi fremover kan fastholde den investeringsstrategi, vi anser for den optimale. Forventninger til resten af 2011 De samlede præmieindtægter i 2011 forventes at blive på ca. 6 mia.kr. Investeringsafkastet for året er afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af 2011, og er derfor behæftet med stor usikkerhed. Verdensøkonomien ventes i 2. halvår at udvise aftagende vækst, og et direkte fald i den økonomiske aktivitet i USA og toneangivende europæiske lande er en reel mulighed. Landene i Emerging Markets ventes også at opleve en vækstafmatning, men her forventes fortsat positiv vækst. Den svage økonomiske udvikling i USA betyder, at den amerikanske centralbank forventes at fastholde de pengepolitiske renter på et rekordlavt niveau i mange kvartaler endnu, og det er vores vurdering at Den Europæiske Centralbank heller ikke hæver de toneangivende rentesatser yderligere i 2. halvår. Administrationsomkostningerne for 2011 forventes fortsat at være blandt de laveste i branchen. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten udarbejdes efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående Pensionskasser. Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Alle beløb i regnskabet præsenteres i hele mio. kr. Hvert tal afrundes for sig, og der kan derfor være forskelle mellem de anførte totaler og summen af de underliggende tal.

5 3 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 1. halvår mio. kr Hovedtal 2011 Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af SUL Årets resultat Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter Egenkapital Aktiver Nøgletal vedr. syge- og ulykkesforsikring Bruttoerstatningsprocent 86,8% 98,0% 156,2% 132,7% 111,0% Bruttoomkostningsprocent 3,8% 4,8% 5,2% 3,7% 2,6% Combined ratio 90,9% 103,2% 161,7% 136,6% 113,8% Operation ratio 77,5% 83,4% 129,9% 115,4% 99,6% Relativt afløbsresultat 19,7% 14,0% 11,3% 5,3% 8,4% Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat, samlet 0,4% 2,0% 13,0% 18,1% -1,5% Afkast efter pensionsafkastskat, samlet 0,4% 1,7% 11,0% 15,4% -1,3% Afkast før pensionsafkastskat, medlemmer 13,1% 19,0% -2,0% Afkast efter pensionsafkastskat, medlemmer 11,1% 16,2% -1,7% Afkast før pensionsafkastskat, egenkapital 12,0% 12,2% 1,5% Afkast efter pensionsafkastskat, egenkapital 10,2% 10,4% 1,3% Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af præmier 2,1% 2,4% 2,7% 2,2% 2,1% Omkostningsprocent af hensættelser 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% Omkostninger pr. medlem 329 kr 379 kr 369 kr 316 kr 155 kr Omkostningsresultat 0,85% 0,71% 0,57% 0,56% 0,27% Risikotal Forsikringsrisikoresultat 0,19% 0,14% 0,11% 0,04% 0,04% Konsolideringsnøgletal Bonusgrad 13,4% 9,4% 15,4% 25,0% 20,3% Kundekapitalgrad 4,5% 4,4% 4,8% 5,0% 5,0% Ejerkapitalgrad 7,8% 7,0% 7,0% 6,9% 6,7% Overdækningsgrad 8,7% 7,6% 8,4% 8,2% 8,3% Solvensdækning 342% 299% 338% 325% 343% Forrentningsnøgletal Egenkapital forrentning før skat 3,3% 4,1% 12,5% 11,8% 2,5% Egenkapital forrentning efter skat 3,3% 3,6% 10,8% 10,1% 2,3% Forrentning af forsikringsmæssige hens. -0,3% 3,8% 10,9% 16,9% -2,3% Forrentning af særlige bonushens. type A 3,2% 2,6% 3,4% 4,0% 1,8% Forrentning af særlige bonushens. type B 3,1% 4,9% 13,2% 12,4% 2,5%

6 4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for Industriens Pensionsforsikring A/S for perioden 1. januar juni Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. København, den 24. august 2011 Direktion: Laila Mortensen Administrerende direktør Bestyrelse: Mads Andersen Formand Kim Graugaard Næstformand Lars Andersen Erik Bredholt Lars Hansen Heidi Jensen Thorkild E. Jensen Johannes Madsen- Mygdal Jens Due Olsen Bo Stærmose Bjarne Uldall Berit Vinther Ole Wehlast Carl Chr. Ægidius

7 5 Den uafhængige revisors erklæring om review af halvårsrapport TIL AKTIONÆREN I INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S Vi har udført review af halvårsregnskabet for Industriens Pensionsforsikring A/S for perioden 1. januar juni 2011 omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Halvårsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et halvårsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om halvårsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med RS 2410, "Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor". Et review af et halvårsregnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse, samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om halvårsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at halvårsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar juni 2011 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Vores review har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til det gennemførte review af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med halvårsregnskabet. København, den 24. august 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Anders O. Gjelstrup statsaut. revisor Kasper Bruhn Udam statsaut. revisor

8 6 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 1. halvår Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier -1-1 Præmier f.e.r., i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger ifm inv.virksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning 0 0 Ændring i erstatningshensættelser Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel 0 0 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i bonushensættelser til gruppeordning Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlige bonushensættelser Bonus i alt Ændring i hensættelser for Unit-linked kontrakter -2 0

9 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse, fortsat 1. halvår 1. halvår Administrationsomkostninger Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast RESULTAT FØR SKAT Pensionsafkastskat for egenkapitalen PERIODENS RESULTAT TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat ANDEN TOTALINDKOMST I ALT 0 0 PERIODENS TOTALINDKOMST 92 92

10 8 Balance AKTIVER Driftsmidler 1 1 Domicilejendom MATERIELLE AKTIVER, I ALT Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder 98 0 Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Øvrige finansielle investeringsaktiver Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver tilknyttet Unit-linked kontrakter Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 2 Andre tilgodehavender 0 0 TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver 6 8 Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger 0 0 Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER I ALT

11 9 Balance, fortsat PASSIVER Aktiekapital Reserve for skattefrit opsparet overskud Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripolicer Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelse til bonus og præmierabatter Bonushensættelser til gruppeordning Særlige bonushensættelser Hensættelser til Unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring 3 6 Gæld til tilknyttede virksomheder 1 24 Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER I ALT Sikkerhedsstillelser 17 Eventualforpligtelser 18 Transaktioner med nærtstående parter 19 Anvendt regnskabspraksis 20 5-års oversigt og nøgletal Specifikationer til investeringsaktiver 23 Følsomhedsoplysninger og risci

12 10 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Overført overskud Reserve* I alt Egenkapital primo Resultat 1. januar juni Anden totalindkomst 0 0 Egenkapital 30. juni Aktiekapital Overført overskud Reserve* I alt Egenkapital primo Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Egenkapital ultimo * Reserven for skattefrit opsparet overskud er underlagt særlige begrænsninger jf. FIL 307 om arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber. Selskabets aktiekapital på 110 mio. kr. udstedt i aktier á kr. eller multipla heraf. Basiskapital og solvenskrav Egenkapital Særlig bonushensættelse type A Særlig bonushensættelse type B Basiskapital Beregnet solvensmargen, livsforsikring Beregnet solvensmargen, syge- og ulykkesforsikring Beregnet solvensmargen i alt Overskydende basiskapital

13 11 r Bruttopræmier Løbende præmier Indskud inkl. overførsler Arbejdsmarkedsbidrag Bruttopræmier i alt Heraf præmier vedrørende investeringskontrakter uden ret til bonus Bruttopræmier på forsikringskontrakter, i alt Medlemmer med overenskomstbaserede ordninger ultimo perioden Medlemmer med gruppelivsforsikring ultimo perioden Medlemmer med investeringskontrakter ultimo perioden Alle forsikringskontrakter er oprettet med ret til bonus på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler og lignende, hvor forsikringen er en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Alle forsikringer vedrører direkte dansk forretning. Resultat af genforsikring Genforsikringspræmier afgivet til andre selskaber - liv -1-1 Genforsikringspræmier afgivet til andre selskaber - sul -1-1 Modtaget genforsikringsdækning 0 0 Ændring i genforsikringsreserver 0 0 Resultat af afgiven forretning i alt Renteindtægter og udbytter mv. Renter af værdipapirer og indlån Udbytte af kapitalandele Renter og udbytter mv. i alt

14 12 r, fortsat Kursreguleringer Danske børsnoterede aktier Udenlandske børsnoterede aktier Unoterede aktier Investeringsforeningsandele Nominalobligationer Udenlandske obligationer Indeksobligationer Indlån i kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Valutaterminsforretninger Kursreguleringer i alt Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat vedr. sidste år Pensionsafkastskat i alt Friholdelsesbrøk jf. PAL 7, 15 og 16 0,0 0,0 Nedslag for gruppelivsforsikring er indregnet i ovenstående friholdelsesbrøk. 5 Udbetalte ydelser Forsikringssummer ved død Forsikringssummer ved invaliditet Forsikringssummer ved kritisk sygdom Pensions- og renteydelser Rateforsikring 8 5 Tilbagekøb (udbetaling af små hvilende konti) Overførsler til andre arbejdsmarkedspensionsordninger Ugaranteret pensionistbonus 1 - Sundhedsfremmende omkostninger 0 - Udbetalte ydelser i alt

15 13 r, fortsat Administrationsomkostninger I regnskabsposterne administrationsomkostninger, omkostninger ved investeringsvirksomhed samt resultat af syge- og ulykkesforsikring er følgende omkostninger indeholdt: Personaleudgifter Løn til medarbejdere Pensionsbidrag 6 6 Andre udgifter til social sikring 1 1 Lønsumsafgift 5 4 Personaleudgifter i alt Honorar til generalforsamlingsvalgt revision Lovpligtig revision af årsregnskab 0 0 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0 0 Skatterådgivning 0 0 Andre ydelser 0 0 Honorar til revision i alt 0 1 Vederlag til direktion og bestyrelse Direktion, 1 person 2 2 Bestyrelse, 14 personer 1 1 Ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofil, 4 personer 4 3 Vederlag til direktion og bestyrelse m.fl. i alt 6 6 Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i regnskabsperioden Der er ikke tilknyttet bonusordninger eller resultatlønaftaler til ansættelserne af hverken direktion eller øvrige ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofil. Der udbetales ikke ledelsesvederlag til direktionen for bestyrelses- og direktionsposter i koncernens øvrige selskaber.

16 14 r, fortsat Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Præmieindtægter Løbende præmier Arbejdsmarkedsbidrag Overført fra livsforsikringshensættelser Bruttopræmier i alt Afgivne genforsikringspræmier -1-1 Ændring i præmiehensættelser 6 3 Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter f.e.r. Udbetalte ydelser Ændring i bruttoerstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Ændring i bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring i alt Med en erstatningsfrekvens på 0,47% (0,38%) er der i 1. halvår 2011 udbetalt 487 (394) erstatninger med et gennemsnitligt erstatningsbeløb på 743 t.kr. (737 t.kr.). Tallene i parentes er de tilsvarende tal for 1. halvår 2010.

17 15 r, fortsat Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Akkumuleret kostpris, primo Periodens tilgang Akkumuleret kostpris, ultimo Akkumuleret værdiregulering, primo Periodens værdireguleringer Akkumuleret værdireguleringer, ultimo Bogført værdi, ultimo Kapitalandelene fremgår af balancens poster: Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringsaktiver tilknyttet Unit-linked kontrakter Posten kapitalandele i tilknyttede virksomheder består af: Industriens Pension IT A/S. Selskabets hovedaktivitet er at varetage IT-drift i selskaber i IndustriPension Holding A/S-koncernen. Egenkapital ifølge regnskab pr. 30. juni Resultat for 1. januar juni Industriens Pension Professionel f.m.b.a. Globale Aktier Egenkapital ifølge regnskab pr. 30. juni Resultat for 1. januar juni Industriens Pension Professionel f.m.b.a. Globale Obligationer Egenkapital ifølge regnskab pr. 30. juni Resultat for 1. januar juni Industriens Pension Professionel f.m.b.a. Global Investment Grade I Egenkapital ifølge regnskab pr. 30. juni Resultat for 1. januar juni Industriens Pension Professionel f.m.b.a. Global High Yield I Egenkapital ifølge regnskab pr. 30. juni Resultat for 1. januar juni Industriens Pension Professionel f.m.b.a. Global High Yield II Egenkapital ifølge regnskab pr. 30. juni Resultat for 1. januar juni Industriens Pension Professionel f.m.b.a. Global Investment Grade II Egenkapital ifølge regnskab pr. 30. juni Resultat for 1. januar juni Investeringsforeningernes formål er at foretage investeringer efter Industriens Pensions retningslinier. Alle virksomheder har hjemsted i København og ejes 100%

18 16 r, fortsat Kapitalandele i associerede virksomheder Akkumuleret kostpris, primo 0 - Periodens tilgang 99 - Akkumuleret kostpris, ultimo 99 - Akkumuleret værdiregulering, primo -1 - Periodens værdireguleringer 0 - Akkumuleret værdireguleringer, ultimo -1 - Bogført værdi, ultimo 98 - Posten kapitalandele i associerede virksomheder består af: EjendomsSelskabet Norden IV K/S. Ejerandel 32,4%. Selskabets hovedformål er køb, salg og udlejning af ejendomme. Egenkapital ifølge regnskab pr. 30. juni Resultat for 1. januar juni Øvrige finansielle investeringsaktiver Valutaterminsforretninger Øvrige finansielle investeringsaktiver i alt 177 0

19 17 r, fortsat Livsforsikringshensættelser Bruttolivsforsikringshensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Bruttopræmier Præmier til gruppeordning Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser Udlodning fra særlig bonushensættelse Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo Bruttolivsforsikringshensæt. før anvendelse af bonuspotentiale Anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelserne 0 0 Bruttolivsforsikringshensættelser ultimo Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Bonuspotentialet på fremtidige præmier er forhøjet med 3 2 Bonuspotentialet på fripoliceydelser er forhøjet med Livsforsikringshensættelserne er opgjort ud fra en række parametre for forsikringsrisici, omkostninger og diskonteringsrente, fastsat efter bedste skøn. Den usikkerhed, der knytter sig til fastsættelsen af "bedste skøn" bestemmes ud fra usikkerheden på de valgte parametre. Usikkerheden antages alene at vedrøre dødsrisikoen. Risikotillægget beregens som forskellen mellem livsforsikringshensættelserne opgjort ved anvendelse af disse alternative parametre for dødsrisikoen og livsforsikringshensættelsen opgjort ved bedste skøn for dødsrisikoen.

20 18 r, fortsat Opdeling af livsforsikringshensættelser på de oprindelige grundlagsrentesatser 30. juni 2011 fortsat 1,00% 2,50% I alt Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser Opdeling af livsforsikringshensættelser på de oprindelige grundlagsrentesatser ultimo ,00% 2,50% I alt Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til forsikringssummer ved død Hensættelser til forsikringssummer ved invaliditet Hensættelser til forsikringssummer ved kritisk sygdom Hensættelser vedr. PNN/PHI gruppelivsordning overtaget Hensættelser til gruppeordning Erstatningshensættelser f.e.r. vedrørende livsforsikringsvirksomhed i alt Erstatningshensættelser f.e.r. vedrørende syge- og ulykkesforsikring i alt Erstatningshensættelser f.e.r. i alt

21 19 r, fortsat Særlige bonushensættelser Hensættelse primo Periodens ændring i hensættelse Særlige bonushensættelser ultimo Særlige bonushensættelser type A Særlige bonushensættelser type B Særlige bonushensættelser ultimo Hensættelser til Unit-linked kontrakter Hensættelser til Unit-linked kontrakter primo Akkumuleret værdiregulering primo 0 0 Retrospektive hensættelser primo Bruttopræmier Rentetilskrivning 2 5 Forsikringsydelser -1-1 Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus 0-1 Risikogevinst Øvrige efter tilskrivning af risikobonus 0 0 Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo 0 0 Hensættelser til Unit-linked kontrakter ultimo Ændring i hensættelser til Unit-linked kontrakter 2 5 Investeringsaktiver tilknyt. Unit-linked kontrakter: Aktier Obligationer Kontanter Investeringsaktiver til Unit-linked kontrakter i alt Skyldig PAL, Unit-linked kontrakter 0 1

22 20 r, fortsat Anden gæld Forpligtelse vedr. salgs- og tilbagekøbsforretninger Negativ markedsværdi på finansielle instrumenter Anden gæld Anden gæld i alt Sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for de forsikringsmæssige hensættelser er der registreret aktiver til en bogført værdi af Obligationer stillet til sikkerhed for lån efter standard repokontrakter, til markedsværdi Obligationer aflagt til sikkerhed for markedsværdien på afledte finansielle instrumenter, til markedsværdi Obligationer modtaget til sikkerhed for markedsværdien på afledte finansielle instrumenter, til markedsværdi Eventualforpligtelser Der foreligger ingen panthæftelser, kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser udover, hvad der fremgår af regnskabet Pr. 30. juni 2011 er der en leasingforpligtelse på 1,2 mio.kr. Pr. 30. juni 2011 er der netto købt obligationer for 911,3 mio.kr. til afvikling i 3. kvartal 2011 Pr. 30. juni 2011 er der netto solgt aktier for 26,9 mio.kr. til afvikling i 3. kvartal 2011 Pr. 30. juni 2011 er der afgivet tilsagn om investering i ejendomme, unoterede aktier og kapitalandele for 8,5 mia.kr. 18 Transaktioner med nærtstående parter Selskabet har indgået aftaler om levering af administrationsydelser til såvel moderselskabet IndustriPension Holding A/S som datterselskabet Industriens Pension IT A/S og søsterselskabet Industriens Pension Service A/S. Honoraret herfor fastsættes på omkostningsdækkende basis. Herudover er der indgået aftale om køb af IT-drifts- og udviklingsydelser med datterselskabet. Honoraret for disse ydelser fastsættes på markedsbaserede vilkår.

23 21 r, fortsat 19 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsoversigt og nøgletal Der henvises til ledelsesbreteningens side 3.

24 22 r, fortsat 21 Specifikation af aktiver og disses afkast Markedsværdi Nettoinves- Afkast i mio. kr teringer % før PAL 1.1 Grunde og bygninger, der er direkte ejet ,5% 1.2 Ejendomsselskaber ,0% 1. Grunde og bygninger i alt ,0% 2. Andre dattervirksomheder Børsnoterede danske aktier ,7% 3.2 Unoterede danske aktier ,9% 3.3 Børsnoterede udenlandske kapitalandele ,5% 3.4 Unoterede udenlandske kapitalandele ,8% 3. Øvrige kapitalandele i alt ,7% 4.1 Statsobligationer (Zone A) ,2% 4.2 Realkreditobligationer ,5% 4.3 Indeksobligationer ,9% 4.4 Kreditobligationer Investment grade ,5% 4.5 Kreditobligationer non investment grade ,4% 4.6 Andre obligationer ,0% 4. Obligationer i alt ,1% 5. Pantesikrede udlån Øvrige finansielle investeringsaktiver Afledte finansielle instrumenter Det opgjorte afkast af de enkelte investeringsaktiver, samt investeringsaktiver i alt, er beregnet efter den såkaldte tidsvægtede metode, dvs. at der foretages daglige afkastberegninger gennem året. Denne metode anbefales i den verdensomspændende vejledning for beregning af afkast - GIPS (Global Investment Performance Standards), der blev indført i 1999.

25 23 r, fortsat 22 Specifikation af kapitalandele angivet i procent Danmark Øvrige Europa Nord - amerika Syd - amerika Japan Øvrige Fjernøsten Øvrige lande Ikke fordelt I alt Energi 0,0% 1,5% 2,7% 0,5% 0,1% 0,5% 0,1% 0,0% 5,4% Materialer 0,9% 1,3% 0,9% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,0% 4,7% Industri 5,5% 1,8% 3,1% 0,3% 0,8% 0,2% 0,2% 0,0% 11,8% Forbrugsgoder 0,6% 1,4% 2,7% 0,4% 0,8% 0,6% 0,3% 0,0% 6,8% Konsumentvarer 1,3% 2,2% 1,6% 0,6% 0,2% 0,4% 0,3% 0,0% 6,6% Sundhedspleje 6,9% 1,2% 2,9% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 11,5% Finans 2,4% 3,5% 3,8% 0,7% 0,6% 2,3% 1,0% 0,0% 14,5% IT 0,0% 0,7% 4,7% 0,2% 0,5% 1,0% 0,1% 0,0% 7,2% Telekommunikation 0,8% 0,9% 0,6% 0,0% 0,2% 0,4% 0,1% 0,0% 2,9% Forsyning 0,0% 0,6% 0,9% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% Ikke fordelt 3,3% 11,4% 11,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,6% 26,8% I alt 21,8% 26,6% 35,2% 3,1% 3,8% 6,2% 2,6% 0,6% 100,0%

26 24 r, fortsat 23 Følsomhedsoplysninger og risici Hændelse mio. kr. Maksimum påvirkning af basiskapitalen Maksimum påvirkning af kollektivt bonuspotentiale Maksimum påvirkning af bonuspotentiale på fripoliceydelser, før ændring i anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser Maksimum påvirkning af anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser Rentestigning på 0,7 %-point Rentefald på 0,7 %-point Aktiekursfald på 12% Ejendomsprisfald på 8% Valutakursrisiko (VaR 99,5%) Tab på modparter på 8% Anm.: Positive tal er udtryk for, at selskabet har fordel af det nævnte risikoforløb, mens et negativt tal er udtryk for, at der tæres på selskabets reserver.

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport Industriens Pension

Halvårsrapport Industriens Pension Halvårsrapport 2008 Industriens Pension Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Revisorerklæring om

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport pr. 30. juni 2016

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di Skandia Liv A/S Halvårsrapport 2011 mere til di Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 3 Nærtstående parter 4 Begivenheder efter regnskabsperiodens

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 71 97 43 16 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S ÅRSRAPPORT 2014 BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR-NR. 29 40 38 99 www.bankpension.dk/livogpension Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Cristina Lage (indtrådt i bestyrelsen den 20. april

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere