Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København"

Transkript

1 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005

2 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Martha Kristiansen Tlf.: Indhold Artiklen indeholder en opgørelse af levendefødte børn opgjort efter moderens (fødselsår) i Hovedstadsregionens amter og kommuner, samt for de københavnske bydele. Herudover er antallet af fødte og den samlede fertilitet for amterne i Hovedstadsregionen (i tabel 1) som noget nyt tillige opdelt efter vestlig og ikke-vestlig herkomst for kvinder med dansk og indvandrer baggrund opgjort ud fra moderens herkomst. Fertiliteten for kvinder med efterkommerbaggrund er udeladt, da der er for stor usikkerhed pga. for få data. Endelig er specielt i tabel 2 anført antal fødte og den samlede fertilitet for kvinder alene Figur 1. Samlet fertilitet. med dansk herkomst for de enkelte kommuner samt bydele i København. Datagrundlag og definitioner findes sidst i artiklen. 2. Fertiliteten i Hovedstadsregionen i 2004 I Hovedstadsregionen under ét faldt antallet af levendefødte børn fra 2003 til 2004 med små 2 pct, mens den samlede fertilitet i Hovedstadsregionen faldt med godt 1 pct. Faldet i antallet af levendefødte ligger mellem 2 og godt 3 pct. i Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter, mens København oplever et lidt mindre fald på godt 1 pct., hvorimod antallet af fødte stiger på Frederiksberg med 2 pct. Den samlede fertilitet f ligeledes lidt i Københavns og Roskilde Amter samt i København mens den stiger lidt i Frederiksborg Amt og på Frederiksberg med 2 pct. Levendefødte børn pr kvinder København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Hovedstadsregionen Hele landet

3 Figur 2. Fertilitet efter moderens og bopæl i Levendefødte børn pr kvinder Hele landet København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Moderens Figur 3. Levendefødte børn efter moderens, København. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens Den sbetingede fertilitet Kvinder i København og på Frederiksberg føder generelt færre børn end i resten af Hovedstadsområdet og hele landet, jfr. figur 2. Aldersmæssigt er det tydeligt at hovedstadens kvinder føder færre børn helt op til begyndelsen af 30'erne. Herefter er der en tendens til at kvinder i København og på Frederiksberg får lidt flere børn i de høje aldre. Udviklingen i fertiliteten indenfor de sidste 5 år i Hovedstadsregionens amter samt København og Frederiksberg er vist i figur 3 til 7. Generelt er der overalt i Hovedstadsområdet en tydelig tendens til at der i de seneste år fø- 3

4 des færre børn helt op til kvinden er i midten af tyverne. I sgruppen år har fertiliteten lagt på et rimeligt stabilt niveau på nær i København, hvor der ses en tendens til faldende fertilitet også i denne sgruppe. I sgrupperne og år har der i Figur 4. Levendefødte børn efter moderens, Frederiksberg. hele Hovedstadsregionen været en pæn stigning i fertiliteten. I København og på Frederiksberg ses denne stigning også for kvinder i sgruppen år. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens Figur 5. Levendefødte børn efter moderens, Københavns Amt. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens 4

5 Figur 6. Levendefødte børn efter moderens, Frederiksborg Amt. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens Figur 7. Levendefødte børn efter moderens, Roskilde Amt. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens 5

6 Fertiliteten Fertiliteten i de københavnske bydele i 2004 I de københavnske bydele ligger den samlede fertilitet mellem knap 1300 fødte i Sundbyvester og 1800 fødte pr kvinder i Brønshøj-Husum. I figur 8 vises den samlede fertilitet for årene Generelt ligger fertiliteten i bydelene omkring 1500 fødte pr kvinder idet Brønshøj-Husum skiller sig klart ud med en betydeligt højere fertilitet. I Figur 8. Den samlede fertilitet i de københavnske bydele Samlet fertilitet Sundbyøster og til dels Sundbyvester og Vestamager er fertiliteten en anelse mindre end i resten af bydelene og der ses en tendens til at fertiliteten f i Bispebjerg. På Vestamager er der dog en tendens til at fertiliteten stiger fra 2001, dette kan hænge sammen med en øget tilflytning af unge kvinder pga. det meget nybyggeri af ikke mindst familieboliger Indre by Christianshavn Indre Ydre Nørrebro Nørrebro Valby Indre Ydre Østerbro Østerbro Vesterbro Kongens Enghave Vanløse Brøns- Bis- højpebjerg Husum Sund- Sundbyøstebyvester Vestamager I figur 9 vises fertilitetsniveauet og ændringen fra 2003 til 2004 for de enkelte bydele i kortform. Generelt forekommer de største stigninger i den samlede fertilitet fra 2003 til 2004 på Vestamager, Kongens Enghave og Indre Østerbro, mens de største fald ses i Brønshøj-Husum - på trods af den stadig forholdsvis høje fertilitet -, Bispebjerg, Ydre Østerbro, Vesterbro og Sundbyvester. 6

7 Figur 9. Samlet fertilitet 2004 og den procentvise ændring fra 2003 i de københavnske bydele. Københav n i alt Københav n i alt -1, Frederiksberg Frederiksberg Samlet f ertilitet Ændring i f ertiliteten (pct.) 11,3-7,0 6,9-2,0 1,9-+2,9 +3,0-+6,9 +7,0-+11, Indre By 2. Christianshavn 3. Indre Østerbro 4. Ydre Østerbro 5. Indre Nørrebro 6. Ydre Nørrebro 7. Vesterbro 8. Kgs. Enghav e 9. Valby 10. Vanløse 11. Brønshøj-Husum 12. Bispebjerg 13. Sundby øster 14. Sundby v ester 15. Vestamager 4. Fertiliteten efter herkomst Den samlede fertilitet opgjort efter herkomst, dvs. dansk og indvandrere, fordelt henholdsvis på vestlig og ikke-vestlig herkomst for amterne i Hovedstadsregionen er i tabel 1 anført under den sspecifikke fertilitet. I alle amterne med undtagelse af Roskilde Amt, ligger fertiliteten for kvinder af ikke-vestlig herkomst over fertiliteten for kvinder af dansk herkomst. I alle amter gælder det at det er kvinder af vestlig herkomst der har den laveste samlede fertilitet. Ved at sammenholde størrelsen af den samlede fertilitet for alle kvinder med den samlede fertilitet for kvinder med dansk herkomst kan det ses hvor stor betydning kvinder med anden etnisk herkomst har for fertiliteten i de enkelte kommuner. I Københavns Amt er det især i kommunerne Herlev og Høje Taastrup og i Frederiksborg Amt især Jægerspris, at indflydelsen fra kvinder med fremmed oprindelse er stor, mens det modsatte i udpræget grad er tilfældet i Hørsholm. 5. Datagrundlag og definitioner Datagrundlag Den foreliggende statistik over levendefødte bygger på udtræk fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, der modtager oplysninger fra det centrale personregister (CPR). Fra og med 1997 bygger statistikken her på foreløbige tal for levendefødte, dvs. indeholdende alle registreringer indløbet op til 30 dage efter årets udløb. Erfaringsmæssigt finder der dog kun meget få korrektioner sted i årshenføringen, hvorfor det er besluttet at offentliggøre de foreløbige tal, hvilket samtidig medfører, at opgørelserne kan offentliggøres medio det efterfølgende kalenderår. Definitioner Aldersbetingede fertilitetskvotienter angiver antal levendefødte børn af mødre i en given sklasse opgjort pr kvinder i den pågældende sklasse. For 5-års sklasserne er kvotienterne beregnet som 7

8 det simple gennemsnit af kvotienterne for de enkelte 1-års sklasser. Den samlede fertilitet er defineret som det antal levendefødte, som kvinder ville sætte i verden i løbet af de fødedygtige aldre år, hvis ingen af de kvinder døde før det fyldte 50. år, og de i hver sklasse fødte så mange børn, som angivet ved årets sbetingede fertilitetskvotienter. 8

9 Tabel 1. Levendefødte efter moderens, Københavns Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Moderens Kommune Kommune absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år ,1 1 3,6 1 0, " ,8-0,0 1 0,3 1 0,4 16 " ,2 0 0,0 6 1,8 5 2,4 17 " ,8 1 3,6 11 3,3 9 4,6 18 " ,7 2 7, ,9 16 8,7 19 " ,1 7 16, , , ,9 6 10, , , ,4 8 11, , ,9 22 " ,6 9 12, , ,0 23 " , , , ,3 24 " , , , ,2 25 " , , , ,2 26 " , , , ,7 27 " , , , ,2 28 " , , , ,5 29 " , , , ,9 30 " , , , ,7 31 " , , , ,5 32 " , , , ,1 33 " , , , ,9 34 " , , , ,3 35 " , , , ,6 36 " , , , ,3 37 " , , , ,3 38 " , , , ,9 39 " , , , ,7 40 " , , , ,7 41 " ,9 6 10,9 37 7,8 23 7,7 42 " ,1 4 7,7 21 4,4 13 4,4 43 " ,5 5 9,6 14 3,0 5 1,8 44 " ,9 1 2,0 8 1,8 6 2,2 45 " ,9 1 2,0 1 0,2 3 1,1 46 " ,8 47 " , " " I alt , , , ,9 I alt , , , ,0 Ændring i pct ,3-1,4 2,0 2,2-2,1-0,1-3,2 0,4 Dansk , , , ,7 Indvandrere Vestlig , , , ,1 Ikke-vestlig , , , ,2 (fortsættes) 9

10 Tabel 1. Levendefødte børn efter moderens, (fortsat) Moderens Roskilde Amt Hovedstadsregionen Hele landet absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år ,4 11 0,3 15 " ,6 16 0,5 16 " ,7 15 1,8 68 2,3 17 " ,4 32 3, ,3 18 " , , ,7 19 " , , , , , , , , ,8 22 " , , ,2 23 " , , ,6 24 " , , ,7 25 " , , ,0 26 " , , ,6 27 " , , ,0 28 " , , ,8 29 " , , ,8 30 " , , ,0 31 " , , ,0 32 " , , ,5 33 " , , ,3 34 " , , ,7 35 " , , ,3 36 " , , ,1 37 " , , ,1 38 " , , ,3 39 " , , ,9 40 " , , ,0 41 " , , ,3 42 " ,0 72 5, ,5 43 " ,6 35 2,8 79 2,1 44 " ,2 22 1,8 42 1,1 45 " ,6 11 0,9 23 0,6 46 " ,2 5 0,1 47 " ,3 4 0,1 48 " " ,1 I alt , , ,9 I alt , , ,2 Ændring i pct ,8-1,6-1,9-1,1-0,4 1,0 Dansk , , ,0 Indvandrere Vestlig , , ,0 Ikke-vestlig , , ,0 10

11 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner Moderens Københavns Amt Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Gentofte absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " , " ,1 1 4,0 1 4, " , " ,4 6 23,7 2 11, " ,9 2 9,1 4 24, , ,1 4 22,8 4 22, , , ,4 7 42, ,1 22 " , , , ,7 23 " , , ,5 1 37,0 8 25,7 24 " , , ,6 1 57, ,6 25 " , , ,9 1 40, ,3 26 " , , , , ,8 27 " , , , , ,9 28 " , , , , ,1 29 " , , , , ,0 30 " , , , , ,2 31 " , , , , ,9 32 " , , , , ,7 33 " , , ,5 3 42, ,9 34 " , , , , ,3 35 " , ,8 8 35,5 5 60, ,6 36 " , , ,2 8 62, ,4 37 " , , ,6 9 65, ,1 38 " ,2 6 14,5 6 22,6 5 40, ,1 39 " ,7 4 10,2 1 3,5 3 26, ,6 40 " ,2 4 10,4 1 3,6 2 16, ,4 41 " ,6 2 5,2 3 11, ,7 42 " , ,9 3 24,5 3 8,2 43 " ,9 44 " , ,9 45 " ,9 46 " " " " I alt , , , , ,5 I alt , , , , ,3 Ændring i pct. 1,9 7,0-9,0-6,7-8,1-7,2-23,2-22,2 9,7 1,7 Dansk , , , , ,5 (fortsættes) 11

12 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Københavns Amt Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , , " , ,7 3 11,1 18 " , ,3 4 14,5 2 8,3 19 " ,3 3 30,0 4 30,7 5 19, , ,9 3 30,5 4 30, , ,7 9 73,2 3 21, , ,9 22 " ,2 8 69,0 9 72, , ,7 23 " ,0 8 64, , , ,7 24 " ,7 9 69, , , ,1 25 " , , , , ,6 26 " , , , , ,6 27 " , , , , ,2 28 " , , , , ,3 29 " , , , , ,3 30 " , , , , ,2 31 " , , , , ,3 32 " , , , , ,5 33 " , , , , ,5 34 " , , , , ,9 35 " ,7 3 19, , , ,8 36 " ,1 9 52,2 7 31, , ,5 37 " ,0 3 16,8 9 38, , ,0 38 " ,1 6 34,6 6 27, , ,4 39 " ,4 0 0,0 5 23,3 6 16,0 7 18,3 40 " ,8 3 18,3 2 10,0 4 8,8 2 5,8 41 " , ,6 3 8,2 1 2,7 42 " ,6 1 6,9 1 4,7 2 5,2 2 6,3 43 " , " ,9 45 " " " " " I alt , , , , ,4 I alt , , , , ,8 Ændring i pct.. 1,3 2,2-4,8-4,5-7,7-4,8 1,3 0,9-5,9-2,2 Dansk , , , , ,2 (fortsættes) 12

13 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Københavns Amt Ishøj Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk Rødovre Søllerød absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år , " " " " ,9 1 19,4 2 8,2 3 16, " ,2 1 26,3 1 4,6 4 25,6 1 7, , ,4 8 42,1 1 8, ,1 1 42, , , " , ,5 9 34, ,0 3 33,9 23 " , , , ,0 6 60,0 24 " , ,7 5 23, , ,5 25 " , , , ,0 7 69,7 26 " , , , , ,6 27 " , , , , ,3 28 " , , , , ,6 29 " , , , , ,9 30 " , , , , ,9 31 " , , , , ,9 32 " , , , , ,9 33 " ,0 9 91, , , ,8 34 " , , , , ,7 35 " ,2 5 46, , , ,2 36 " ,5 6 61, , , ,9 37 " ,9 8 62, , , ,6 38 " ,2 6 48, ,7 6 21, ,3 39 " , ,0 4 13,9 8 29,4 40 " ,3 2 17,4 8 20,8 2 7, ,2 41 " ,6 1 3,6 3 14,9 42 " , ,1 43 " ,0 1 3,5 4 15,7 44 " ,7 3 10, " " " ,2 48 " " I alt , , , , ,5 I alt , , , , ,4 Ændring i pct.. 3,2 6,3 5,1 26,5-4,3-1,6-1,5-0,6-1,8 4,6 Dansk , , , , ,3 (fortsættes) 13

14 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Københavns Amt Frederiksborg Amt Tårnby Vallensbæk Værløse Allerød Birkerød absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , ,4 1 8,7 17 " , " ,0 1 15,4 1 11,0 3 26,2 1 10,4 19 " ,4 1 22, ,3 4 90,9 2 28,8 3 38, ,4 2 52, " , ,0 1 29,4 3 56,6 5 87,7 23 " ,2 5 90, , ,3 2 41,2 24 " ,6 5 93,5 2 56,3 2 44, ,4 25 " ,5 3 71,4 2 78, , ,8 26 " , , , , ,3 27 " , , , , ,5 28 " , , , , ,7 29 " , , , , ,2 30 " , , , , ,3 31 " ,4 6 71, , , ,8 32 " ,3 6 68, , , ,9 33 " ,7 9 96, , , ,4 34 " ,4 4 50, , , ,0 35 " ,3 6 66, , , ,1 36 " ,6 6 60, , , ,1 37 " ,3 1 8, , , ,2 38 " ,2 2 18,0 7 42,2 8 31,8 7 34,2 39 " ,0 3 25,3 5 27,1 8 32,8 5 26,8 40 " ,5 3 15,3 2 8,4 4 19,6 41 " ,4 1 6,8 1 4,8 2 10,4 42 " " , ,5 44 " , ,1 1 5,9 45 " , " " " " I alt , , , , ,1 I alt , , , , ,5 Ændring i pct.. -3,7-4,1-9,7-5,6-6,8-7,3 10,9 23,5 7,4 9,3 Dansk , , , , ,5 (fortsættes) 14

15 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Frederiksborg Amt Moderens Farum Fredensborg- Humlebæk Frederikssund Frederiksværk Græsted- Gilleleje absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " ,5 17 " , , " , ,7 1 11, " ,0 2 24,1 1 12, , ,5 5 78,7 2 29,0 4 47,6 5 90, ,5 3 55,0 4 69, , " ,8 5 96,2 6 84,5 6 90,9 4 95,2 23 " ,4 5 99, ,0 5 66,7 5 91,7 24 " ,1 5 92, , ,7 4 64,5 25 " ,8 2 30, , , ,5 26 " ,5 6 90,9 5 82, , ,0 27 " , , , , ,4 28 " , , , , ,9 29 " , , , , ,4 30 " , , , , ,9 31 " , , , , ,4 32 " , , , , ,0 33 " , , ,0 9 70,9 9 70,0 34 " , ,1 8 61,8 8 61, ,9 35 " , ,6 9 58, ,1 7 50,5 36 " ,6 8 55,2 6 40,3 2 11,6 9 56,4 37 " ,5 9 49,2 6 39,0 8 51, ,0 38 " ,9 9 47,2 6 33,1 3 19, " ,2 7 36,8 3 19, ,2 40 " ,1 4 22,5 3 18,7 1 6,1 1 6,4 41 " ,0 2 12,7 3 20,0 1 6,6 3 19,2 42 " ,0 1 5,5 1 7,3 2 13,0 1 6,5 43 " ,3 2 15, " " , " " " " I alt , , , , ,2 I alt , , , , ,8 Ændring i pct.. 2,6 12,1 0,0 1,3-5,0 0,8-2,6 0,1-15,3-13,1 Dansk , , , , ,7 (fortsættes) 15

16 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Frederiksborg Amt Helsinge Helsingør Hillerød Hundested Hørsholm absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , " ,9 4 14, " ,9 2 8, " ,0 5 18, , ,1 9 39,0 7 39,1 2 58,0 1 14, , ,0 4 23, ,5 1 23,8 22 " ,0 8 37, ,7 2 64,5 2 39,2 23 " , , , ,7 3 69,0 24 " , , , ,3 2 28,2 25 " , , , ,8 4 84,2 26 " , , , ,5 2 33,6 27 " , , , ,0 6 72,3 28 " , , , , ,0 29 " , , , , ,3 30 " , , , , ,6 31 " , , , , ,4 32 " , , , , ,8 33 " , , ,3 5 75, ,2 34 " , , , , ,8 35 " , , ,2 4 74, ,9 36 " , , ,5 5 73, ,7 37 " , , ,8 1 14,7 9 47,4 38 " , ,6 7 21,9 6 74,1 5 22,1 39 " ,5 9 18, ,2 2 26,5 4 20,1 40 " ,2 9 18,3 4 13,2 2 25,3 3 15,4 41 " ,4 2 6, ,0 42 " ,7 2 4,3 1 3, " , " ,8 1 12,8 1 6,2 45 " , " " " " I alt , , , , ,0 I alt , , , , ,1 Ændring i pct.. -15,2-6,7-2,5-1,5-14,3-12,2 17,0 25,5-17,6-10,3 Dansk , , , , ,4 (fortsættes) 16

17 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Frederiksborg Amt Jægerspris Karlebo Skibby Skævinge Slangerup absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " " , , " , " ,6 1 10, ,5 1 11,9 1 46, , , , " , , " , , , ,7 24 " , , ,5 1 51,3 2 71,4 25 " , , , , ,2 26 " , , , , ,4 27 " , , , , ,0 28 " , , , , ,7 29 " , , , , ,2 30 " , , , ,9 6 86,3 31 " , , , , ,5 32 " , , , , ,8 33 " , , , , ,8 34 " , , ,0 5 91, ,8 35 " ,4 4 30,5 4 96,4 4 79,2 4 47,9 36 " ,2 9 56,4 3 69,0 4 70,8 8 91,4 37 " ,0 6 36,6 4 59,3 2 30,8 3 33,0 38 " ,2 8 52,3 1 18,9 1 21,3 3 31,1 39 " ,0 6 34, ,1 3 31,7 40 " ,5 1 5, " , , " ,2 43 " " , " " , " " " I alt , , , , ,9 I alt , , , , ,8 Ændring i pct.. 33,7 47,9-18,3-11,7-4,9-12,7-15,3-24,1 3,1 1,0 Dansk , , , , ,3 (fortsættes) 17

18 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Frederiksborg Amt Roskilde Amt Stenløse Ølstykke Bramsnæs Greve Gundsø absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " , " , , " ,6 18 " , , " , ,7 2 38, ,9 6 34,6 1 31, ,3 1 29,9 2 87,0 8 58,4 2 54,8 22 " , ,8 2 64,5 23 " , , ,3 4 94,1 24 " ,3 6 98, , , ,8 25 " , , , , ,0 26 " , , , , ,8 27 " , , , , ,7 28 " , , , , ,8 29 " , , , , ,4 30 " , , , , ,5 31 " , ,9 4 59, , ,4 32 " , , , , ,7 33 " , , , , ,7 34 " , ,6 8 98, , ,4 35 " ,7 4 26, , , ,7 36 " ,7 5 34, , ,2 5 33,0 37 " ,8 5 35,1 3 39, , ,2 38 " ,8 1 6,6 4 44, , ,5 39 " ,9 1 6,0 1 11,8 8 18,9 4 25,8 40 " , ,4 3 7,3 1 7,6 41 " , ,7 4 10,3 2 15,2 42 " ,7 1 8, ,1 1 8,6 43 " , " , " " , " " " I alt , , , , ,6 I alt , , , , ,6 Ændring i pct.. -0,7-0,5 24,7 30,4 7,8 7,6-13,7-10,8 4,7 2,5 Dansk , , , , ,8 (fortsættes) 18

19 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Roskilde Amt Hvalsø Køge Lejre Ramsø absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , " , " ,1 1 27, " ,8 6 29, ,7 2 90,9 1 44, , " , , " , , ,4 1 40,8 24 " , , ,2 25 " , , ,0 2 63,5 26 " , , , ,6 27 " , , , ,9 28 " , , , ,5 29 " , , , ,4 30 " , , , ,0 31 " , , , ,0 32 " , , , ,1 33 " , ,1 6 91, ,0 34 " , , ,7 3 45,8 35 " , ,5 5 70,9 7 72,9 36 " , ,1 1 15,2 2 30,8 37 " , ,2 6 67,0 4 44,2 38 " ,0 4 11,9 1 11,0 5 46,7 39 " ,5 6 17,1 3 41, " , " ,6 42 " , " " , " , " " " " I alt , , , ,4 I alt , , , ,1 Ændring i pct.... 3,3 4,5-1,7 1,6-12,0-7,6 23,0 25,5 Dansk , , , ,1 (fortsættes) 19

20 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens, Hovedstadsregionens kommuner (fortsat) Moderens Roskilde Amt Roskilde Skovbo Solrød Vallø absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " " " , , " ,4 2 31, , ,9 3 55, ,5 3 85,7 1 14, ,4 22 " ,2 1 35,7 1 19,2 1 31,3 23 " ,4 2 48,8 1 17, " ,2 3 92, ,5 2 64,5 25 " , , , ,9 26 " , , , ,6 27 " , , , ,1 28 " , , , ,2 29 " , , , ,8 30 " , , , ,3 31 " , , ,5 7 97,9 32 " , , , ,4 33 " , , ,3 4 63,5 34 " , , ,5 6 83,3 35 " ,6 5 46, , ,1 36 " ,5 6 42, ,0 1 12,3 37 " ,4 6 37,3 7 31,3 3 34,5 38 " ,9 2 13,0 4 20,6 3 30,3 39 " ,6 1 8,4 2 11,5 3 42,9 40 " ,7 1 7,5 4 21,3 1 12,7 41 " ,9 1 9, " ,4 1 7,5 1 5, " " " " " " " I alt , , , ,7 I alt , , , ,2 Ændring i pct ,6-6,0 2,2-2,2 12,0 6,3-3,8-1,9 Dansk , , , ,3 20

21 Tabel 3. Levendefødte børn efter moderens, bydele i København Moderens Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år , " " " , , ,4 18 " ,6 3 20,9 1 7,2 19 " ,5 1 5,3 3 17, , ,8 6 25,6 4 15, ,8 1 15,9 7 15,3 6 20,1 2 6,5 22 " ,7 1 11,6 6 11,2 5 14,6 5 13,8 23 " ,8 1 9, ,9 7 18, ,2 24 " ,3 2 19, , , ,6 25 " ,2 2 18, , , ,2 26 " ,6 6 47, , , ,0 27 " , , , , ,2 28 " , , , , ,2 29 " , , , , ,9 30 " , , , , ,8 31 " , , , , ,9 32 " , , , , ,0 33 " , , , , ,0 34 " ,9 8 75, , , ,3 35 " ,4 6 75, , , ,0 36 " ,7 6 69, , , ,1 37 " ,6 6 85, ,7 9 33, ,2 38 " ,5 8 88, , , ,8 39 " ,5 5 63, , , ,5 40 " ,9 2 28, ,8 6 24,1 8 38,6 41 " ,3 1 13,2 6 19,9 2 9,9 3 14,6 42 " , ,8 2 9,7 1 6,3 43 " , ,4 1 4, " , ,7 1 6,2 45 " , , " " " " I alt , , , , ,5 I alt , , , , ,1 Ændring i pct.. -1,7 2,1 3,3 1,9 6,3 11,1-9,8-9,3-0,9 1,0 Dansk , , , , ,6 (fortsættes) 21

22 Tabel 3. Levendefødte børn efter moderens, bydele i København (fortsat) Ydre Vesterbro Kongens Valby Vanløse Moderens Nørrebro Enghave absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " , , " , , " , ,7 1 4, " ,0 2 21,4 1 18,2 1 4,9 3 18,9 19 " ,5 2 11,4 2 20,7 8 30,7 1 4, ,6 1 3,7 2 16,2 9 28,4 6 26, , ,3 2 11, ,2 1 3,7 22 " ,2 7 17,4 8 37, ,4 8 25,4 23 " ,0 4 8, , , ,1 24 " , , , , ,4 25 " , , , , ,4 26 " , , , , ,6 27 " , , , , ,5 28 " , , , , ,2 29 " , , , , ,5 30 " , , , , ,7 31 " , , , , ,3 32 " , , , , ,2 33 " , , , , ,0 34 " , ,0 7 74, , ,1 35 " , ,5 4 52, , ,2 36 " , ,9 7 87, , ,6 37 " , ,7 1 11, , ,8 38 " ,1 8 33,2 5 50, , ,6 39 " , ,3 2 21,9 6 17,0 7 25,2 40 " , ,1 2 26,8 2 6,2 5 20,0 41 " ,4 1 5, ,6 8 28,2 42 " ,5 4 24, ,4 2 8,1 43 " ,7 1 4,3 44 " " " " " " I alt , , , , ,3 I alt , , , , ,5 Ændring i pct.. -1,5-1,5-4,9-7,2 5,5 7,9 4,5 4,9-2,8-2,5 Dansk , , , , ,8 (fortsættes) 22

23 Tabel 3. Levendefødte børn efter moderens, bydele i København (fortsat) Brønshøj- Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager København i alt 1 Moderens absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år , ,1 15 " ,8 16 " ,2 17 " , , ,8 18 " ,3 4 24,5 1 5, ,7 19 " ,5 7 28,5 4 14,3 2 7,8 2 48, , , ,9 6 15,1 2 6,8 1 17, , , , ,3 6 15, ,4 22 " , ,1 7 10, , ,6 23 " , , , ,8 1 8, ,2 24 " , , , ,2 5 42, ,4 25 " , , , , , ,3 26 " , , , , , ,1 27 " , , , , , ,9 28 " , , , , , ,5 29 " , , , , , ,5 30 " , , , , , ,3 31 " , , , , , ,8 32 " , , , , , ,7 33 " , , , ,1 8 78, ,5 34 " , , , ,6 4 56, ,7 35 " , , , ,7 3 38, ,9 36 " , , , , , ,2 37 " ,1 8 31, , , ,5 38 " ,8 9 39, , ,9 1 17, ,1 39 " ,9 2 9, ,9 2 7,4 1 18, ,4 40 " ,7 2 9,8 5 17,1 5 18,0 1 24, ,9 41 " ,1 1 5,0 2 7,3 5 21,3 1 19, ,9 42 " ,2 1 3,5 2 8,8 2 40,0 23 8,1 43 " ,4 1 5, ,5 44 " ,5 5 1,9 45 " , ,9 46 " " " " I alt , , , , , ,9 I alt , , , , , ,6 Ændring i pct ,3-11,3-0,5-4,1 0,3-1,6-7,5-8,6 27,6 11,8-1,3-1,4 Dansk , , , , ,5 1 Inkl. uden for inddelingen. 23

24 Antallet af fødte og den samlede fertilitet i København faldt begge med godt 1 pct. fra 2003 til Den sbestemte fertilitet i København f fortsat for de yngre kvinder op til godt 30 års en, mens der i resten af de fertile aldre forekommer en stigning i fertiliteten og her især blandt de årige. I nedenstående figur er antallet af fødte afbildet sammen med den samlede fertilitet i København i de sidste 10 år. Mens antallet af fødte er vokset med 1000 til godt 8000 i dag ligger den samlede fertilitet nu på stort set samme niveau som i Dette er udtryk for, at der i perioden er kommet flere kvinder i den fødedygtige. Samlet fertilitet og antal fødte børn, København. Levendefødte børn Levendefødte Samlet fertilitet Samlet fertilitet Orientering og andre af Statistisk Kontors publikationer kan ses på internettet. Herfra kan artiklen udskrives til papirudgave (PDF-format), eller tabellerne kan hentes som regneark (Excel) til viderebearbejdning. Ekspedition og abonnement: Københavns Statistiske Kontor Vester Voldgade København V. ISSN Telefon: Telefax: Internet:

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Øresundsregionen - C

Øresundsregionen - C Øresundsregionen - C 2 Øresundsregionen The Øresund Region Nr. (No.) Side (Page) Øresundsregionen (tekst) The Øresund Region (text) 3 Befolkning Population C 1.1 Areal og befolkning Area and population

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111

23%)'%3)4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('&'&:+,6)'63!#$%&'()*%)++,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111 23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her.

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her. Taxinævnet i Region Hovedstaden SYGETRANSPORTPRØVEN Vejledning til prøven, som giver adgang til sygetransportkørsel 16. januar 2017 Sagsbeh.: DCU J.nr.: 00.00.00-A00-1206-16 OBS: Denne prøve skal kun gennemføres,

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Bilbestanden i København 1999 Nr. 31. 20. december 1999 Bilbestanden i København 1999 Lotte Buchbjerg Petersen Tlf.: 33 66 28 23 1. Indledning Statistisk

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde Holbæk Stenløse Værløse Kongens Lyngby Charlottenlund Bagsværd Gentofte Måløv runedre borg Hellerup Herlev Ballerup Bispebjerg Skovlunde Brønshøj Østerbro Nørrebro Vanløse København RødovreFrederiksberg

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Betydende faktorer for kommunal medfinansiering. Forsidebillede: Stock vektor af samfund, partnerskab og enkelhed /Colourbox

Betydende faktorer for kommunal medfinansiering. Forsidebillede: Stock vektor af samfund, partnerskab og enkelhed /Colourbox Titel: Copyright: Forfattere: Betydende faktorer for kommunal medfinansiering 2016 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes ISBN 978-87-997898-6-8 Nanna Borup Johansen

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Notat. Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet 2002-2006

Notat. Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet 2002-2006 Notat Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet Udgivet af Miljøministeriet Redaktion og grafisk tilrettelæggelse By- og Landskabsstyrelsen, Byer

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere