:#%"1$"#%1;'(#2./0"1)231-'.+,,<1" =$2$%-$%-*'.+1$+#!"#$%&%$"$'"($"#')"#*+,-$./0"1)231'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":#%"1$"#%1;'(#2./0"1)231-'.+,,<1" =$2$%-$%-*'.+1$+#!"#$%&%$"$'"($"#')"#*+,-$./0"1)231'455678994"

Transkript

1 :#%"1$"#%1;'(#2./"1)231-'.+,,<1" =$2$%-$%-*'.+1$+#!"#$%&%$"$'"($"#')"#*+,-$./"1)231'

2 Fertiliteten i årene efter moderens herkomst Martha Kristiansen Tlf.: Indhold Artiklen indeholder en opgørelse af levendefødte børn i perioden opdelt efter moderens herkomst og alder. Afsnit 1 belyser antal kvinder og antal levendefødte børn af mødre i alderen år opgjort efter moderens herkomststatus - dansk, indvandrer eller efterkommer for hvert af årene I afsnit 2 ses på den samlede fertilitet for hvert af årene og den gennemsnitlige fertilitet for verdensdele og udvalgte landegrupper. Den aldersbestemte fertilitet analyseres i afsnit 3 på de samlede herkomstgrupper og for indvandrere på udvalgte landegrupper. Sidst i artiklen findes omtale af datagrundlag og definitioner samt specificerede tabeller. 1. Levendefødte børn og kvinder efter moderens herkomst I år 21 fødtes godt 8. børn i København eller næsten dobbelt så mange som i En del af denne stigning skyldes tilstedeværelse af flere kvinder i de fødedygtige aldre, men samtidig er fertiliteten (opgjort som antallet af fødte pr årige kvinder) vokset til 1.52 svarende til en stigning fra 1,1 til 1,5 barn pr. kvinde. Endelig må noget af stigningen tilskrives det øgede antal af kvinder med fremmed herkomst. I tabel 1 er angivet antallet og andelen af henholdsvis årige kvinder og levendefødte børn fordelt efter herkomst for hvert af årene Kvinder med dansk herkomst udgør mellem pct. af kvinderne i aldersgruppen og føder mellem pct. af alle børnene i perioden. Der ses et lille fald i andelen af kvinder med dansk baggrund over perioden samt i andelen af fødte med danske mødre. Sidstnævnte andel er dog steget de sidste år. Tabel 1. Antal årige kvinder og levendefødte børn efter herkomst. København Danskere Indvandrere Efterkommere I alt antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. Kvinder år , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fødte , ,2 97 1, , , ,5 14 1, , , , , , , ,8 14 1, , , , , , , , , Anm.: Der forekommer enkelte fødte, der ikke kan henføres til en herkomstgruppe, hvorfor summen af procenterne ikke giver 1. 2 Orientering 22 nr. 21

3 Figur 1. Andel årige kvinder og levendefødte børn efter herkomst. København Pct Indvandrerkvinder Børn født af indvandrerkvinder Efterkommerkvinder Børn født af efterkommerkvinder I perioden fødtes mellem pct. af alle børn af kvinder med fremmed herkomst. Kvinder med fremmed herkomst udgør samtidig kun mellem pct. af alle kvinder i København. Dette viser, at kvinder med fremmed herkomst føder flere børn end kvinder med dansk herkomst. Til trods for at der bliver flere kvinder med indvandrerbaggrund, ses der (figur 1) en tydelig tendens til, at der fødes færre børn af indvandrerkvinder mod slutningen af perioden. Endelig er andelen af kvinder og fødte af kvinder med efterkommerbaggrund svagt stigende over den betragtede periode. På grund af de store forskelle i antal og aldersfordelingen af kvinder med dansk og fremmed herkomst vil den videre gennemgang foregå ved hjælp af relative mål. Herved kan fødedygtigheden umiddelbart sammenlignes på tværs af uensartede grupper af kvinder. Til beregningerne anvendes den aldersbetingede fertilitet, der er et udtryk for fødedygtigheden pr. 1. kvinder i de enkelte aldersklasser, og den samlede fertilitet, der er et standardiseret mål for fødedygtigheden hos kvinder i hele det fødedygtige aldersspektrum år. 2. Den samlede fertilitet i årene Den samlede fertilitet var i 1996 på børn pr. 1. kvinder, og i 21 fødtes der 1.52 børn pr. 1. kvinder. I figur 2 ses den samlede fertilitet opgjort efter kvindens herkomst for hvert af årene De bagvedliggende tal er angivet i tabel 2 sidst i artiklen. Indvandrerkvindernes fertilitet er betydelig større end danske kvinders. I 1998 fødte kvinder med indvandrerbaggrund næsten dobbelt så mange børn som kvinder med dansk baggrund. Efter 1998 ses der en klar tendens til, at danske kvinders fertilitet stiger, og indvandrerkvinders fertilitet falder. Orientering 22 nr. 21 3

4 Figur 2. Samlet fertilitet for årige kvinder efter herkomst. København Levendefødte pr. 1. kvinder Danskere Indvandrere Efterkommere I alt Kvinder med efterkommerbaggrund har en fertilitet, der er betydelig lavere end kvinder med indvandrerbaggrund, faktisk ligger efterkommerkvindernes fertilitet ikke særlig langt over fertiliteten for danske kvinder. Da der er forholdsvis få kvinder i de fødedygtige aldre blandt efterkommerne, er fertiliteten langt mere påvirket af udsving. Det viser sig bl.a., når man betragter fertiliteten i udvalgte år f.eks. 1997, hvor den samlede fertilitet er særlig lav for efterkommerkvinderne. Den gennemsnitlige samlede fertilitet for perioden under ét er vist i figur 3a og figur 3b på verdensdele og udvalgte landegrupper. I figur 3a ses det, at den højeste samlede fertilitet findes blandt indvandrerkvinder fra Afrika og Asien. Fertiliteten blandt indvandrerkvinder fra Norden, EU, Nordamerika og Oceanien ligger tæt på danske kvinders samlede fertilitet. Inden for gruppen af indvandrere er det kvinder fra Iran og Somalia, der har den største samlede fertilitet efterfulgt af kvinder fra Irak og statsløse kvinder. Blandt efterkommere ses den største samlede fertilitet hos kvinder med herkomst i Irak. For kvinder fra EU og Nordamerika samt øvrige Norden er fertiliteten stort set ens blandt de indvandrere og efterkommerkvinder. Samtidig ligger fertiliteten blandt disse nationaliteter ganske lavt og stort set på det danske niveau. Blandt kvinder fra Nordamerika fremtræder efterkommerkvindernes fertilitet lidt større end indvandrerkvindernes, hvilket alene tillægges det lave beregningsgrundlag. Da beregningerne på grund af det lille antal kvinder er forbundet med stor usikkerhed, er det kun den samlede fertilitet, der i det følgende vises for efterkommere specificeret på landegrupper. 4 Orientering 22 nr. 21

5 Figur 3a. Samlet fertilitet for årige kvinder efter landegrupper. København Levendefødte pr. 1. kvinder Indvandrere Efterkommere Danmark Øvrige Norden EU ekskl. Danmark, Sverige, Finland Øvrige Europa Afrika Nordamerika Asien Syd- og Mellemamerika Oceanien Figur 3b. Samlet fertilitet for årige kvinder efter enkeltlande. København Levendefødte pr. 1. kvinder Indvandrere Efterkommere Danmark Jugoslavien Tyrkiet Marokko Somalia Irak Iran Pakistan Statsløse og uoplyst Orientering 22 nr. 21 5

6 Figur 4. Levendefødte børn pr årige kvinder efter alder og herkomst. København 1996 og 21. Glidende gennemsnit af 5 aldersklasser. Levendefødte pr. 1. kvinder 16 Danskere Indvandrere Efterkommere Levendefødte børn pr. 1. kvinder efter moderens alder og herkomst Den aldersbetingede fertilitet ligger på næsten samme niveau i 1996 som i 21 for hver af de tre herkomstgrupper. Samtidig ses en tydelig tendens til en forskydning mod øget fertilitet blandt de lidt ældre kvinder især blandt indvandrere og efterkommere. De kraftige udsving i især den aldersbetingede fertilitet for efterkommere tillægges tilfældige udslag på grund af et lille antal kvinder i aldersklasserne. For alle tre herkomstgrupper har der fra 1996 til 21 været et fald i fertiliteten blandt de yngste kvinder. Dette fald ses helt op til slutningen af 2 erne for indvandrere og danske kvinder. Fra 3-års alderen er fertiliteten højere i 21 end i 1996 hos indvandrere og danske kvinder, men hvor denne stigning fortsætter for danske kvinder, falder fertiliteten for indvandrerkvinder til 1996-niveau fra midten af 3 erne. Blandt efterkommere ses der en stigning i den aldersbestemte fertilitet for unge kvinder i alderen år fra Dette bevirker, at fertiliteten topper i en yngre alder i 21 end i Blandt kvinder med dansk herkomst topper fertiliteten i begyndelsen af 3 erne. Der ses en lille tendens til, at toppen forskydes 1 år fra 1996 til 21. Hos kvinder med indvandrerbaggrund er der en tydelig forskydning fra 1996 til 21. Hvor disse kvinder i 1996 fødte flest børn i alderen år, fødes der i 21 flest børn af kvinder i alderen 28-3 år. Hos kvinder med efterkommerbaggrund rykkes toppunktet på fertilitetskurven den modsatte vej i løbet af perioden. Denne forskydning skyldes til dels, at antallet af efterkommerkvinder i de fødedygtige aldre stiger for kvinder fra lande i Asien og Afrika, hvor kvinder traditionelt føder i en yngre alder, og dels en vis usikkerhed forbundet med det spinkle beregningsgrundlag. For både indvandrere og efterkommere falder niveauet for alderen med den højeste fertilitet fra 1996 til 21, mens den stiger for danske kvinder. Den gennemsnitlige aldersbetingede fertilitet er for årene under ét i figur 5 afbildet som glidende gennemsnit. I figur 5 ses det klart, at kvinder med indvandrerbaggrund i alle aldre har betydeligt højere 6 Orientering 22 nr. 21

7 fertilitet end kvinder med dansk henholdsvis efterkommerbaggrund. Samtidig er det tydeligt, at indvandrerkvinder generelt er yngre, når de føder. Derimod ligger niveauet for fertiliteten blandt danske og efterkommerkvinder nærmere hinanden. Den største forskel ligger i, at kvinder med efterkommerbaggrund overvejende føder i en yngre alder end kvinder med dansk baggrund, men fra slutningen af 2 erne ligger deres aldersbestemte fertilitet under danske kvinders. Dette kan skyldes den øgede usikkerhed på grund af de langt færre kvinder blandt efterkommere jo højere alder, der betragtes. 4. Levendefødte børn pr. 1. kvinder med dansk og indvandrerbaggrund I dette afsnit vil den gennemsnitlige aldersbestemte fertilitet for årene blive opdelt på udvalgte landegrupper. Da der er få kvinder med efterkommerbaggrund, er det kun danske og indvandrerkvinder, der sammenlignes her. Den aldersbestemte fertilitet for kvinder med dansk og indvandrerbaggrund efter kvindens oprindelse på verdensdel er vist i figur 6. Blandt indvandrerkvinderne forekommer den største aldersbetingede fertilitet blandt kvinder fra Asien og Afrika. I figur 6 ses det tydeligt, at disse kvinder har en meget høj fertilitet i de yngre aldre, hvorimod deres fertilitet falder og nærmer sig de øvrige verdensdele og dansk fertilitetsniveau i slutningen af de fertile aldre. Kvinder fra Øvrige Europa og Syd- og Mellemamerika har ligeledes en højere fertilitet end danske kvinder frem til slutningen af 2 erne. For kvinder fra Øvrige Europa ligger fertiliteten herefter på niveau med den danske, mens fertiliteten for kvinder fra Sydog Mellemamerika igen stiger til over dansk niveau. Fertiliteten blandt kvinder fra Nordamerika og Oceanien ligner den danske, men har dog en tendens til at være forskudt, så kvinderne er lidt ældre, når de føder. I figur 7 er vist fertiliteten for kvinder fra Danmark, Norden, EU og Nordamerika, Øvrige Europa samt Tyrkiet. Fertiliteten for kvinder fra Norden, EU og Nordamerika ligger så tæt, at landene er slået sammen. Kvinder fra Norden, EU og Nordamerika har samme fertilitetsmønster som danske kvinder, men en lidt lavere fertilitet blandt de yngre kvinder og en lidt større fertilitet blandt de ældre kvinder. Kvinder fra Øvrige Europa føder i en tidligere alder, og fertiliteten topper allerede i midten af 2 erne. Den højeste fertilitet ses blandt kvinder med tyrkisk baggrund. Her topper fertiliteten allerede i begyndelsen af 2 erne og ligger herefter over de øvrige landes fertilitet helt frem til midten af 3 erne. I figur 8 og 9 er afbildet den aldersbetingede fertilitet for henholdsvis Afrika og Asien specificeret for de lande, hvor der forekommer tilstrækkeligt antal fødte til at give et dækkende billede. Af figur 8 fremgår, at indvandrerkvinder fra Marokko og Somalia frem til midten af 2 erne har næsten ens fertilitet, men herefter har somaliske kvinder den højeste fertilitet. Kvinder fra det Øvrige Afrika har lavere fertilitet end de to øvrige viste lande, jfr. figur 8. I figur 9 ses tydeligt, at kvinder med baggrund i Irak har den højeste fertilitet i alle de fertile aldre. Kvinder med pakistansk baggrund har ligeledes en høj fertilitet dog mindre end den irakiske, men højere end resten af de asiatiske kvinder. Orientering 22 nr. 21 7

8 Figur 5. Levendefødte børn pr årige kvinder efter alder og herkomst. København Glidende gennemsnit af 5 aldersklasser. Levendefødte pr. 1. kvinder Danskere Indvandrere Efterkommere I alt Figur 6. Levendefødte børn pr årige kvinder efter alder og herkomst. København Glidende gennemsnit af 5 aldersklasser. Levendefødte pr. 1. kvinder Danmark Indvandrere fra: Europa Afrika Nordamerika Syd-/Mellemamerika Asien Oceanien Figur 7. Levendefødte børn pr årige kvinder efter alder og herkomst. København Glidende gennemsnit af 5 aldersklasser Levendefødte pr. 1. kvinder Danmark Indvandrere fra: Norden, EU, Nordamerika Tyrkiet Øvrige Europa Orientering 22 nr. 21

9 Figur 8. Levendefødte børn pr årige kvinder efter alder og herkomst. København Glidende gennemsnit af 5 aldersklasser. Levendefødte pr. 1. kvinder Marokko Somalia Øvrige Afrika Levendefødte pr. 1. kvinder Irak Pakistan Øvrige Asien Datagrundlag og definitioner Den foreliggende statistik over levendefødte børn bygger på data fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, der modtager oplysninger fra det centrale personregister (CPR). Den aldersbestemte fertilitetskvotient angiver antallet af levendefødte børn af mødre i en given alder opgjort pr. 1. kvinder i den pågældende aldersklasse. Den samlede fertilitet er defineret som summen af de aldersbetingede fertilitetskvotienter og kan fortolkes som det antal levendefødte børn, som 1. kvinder ville sætte i verden i løbet af de fødedygtige aldre år, hvis ingen af de 1. kvinder døde før det fyldte 5. år, og de i hver aldersklasse fødte så mange børn, som angivet ved årets aldersbetingede fertilitetskvotienter. Hvor antallet af fødte er opdelt på specifikke lande eller af anden grund indeholder små tal, er de aldersbetingede fertilitetskvotienter for hver alder beregnet som et gennemsnit på baggrund af tal fra alle årene For yderligere at udjævne de tilfældige udsving er antallet af fødte børn blandt kvinder i de enkelte aldre beregnet som et glidende gennemsnit over fem 1-års aldersklasser. Indvandrere er personer født i udlandet, hvis forældre begge er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen eller en af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen som efterkommer. Såvel indvandrere som efterkommere omfatter personer med både dansk og med udenlandsk statsborgerskab. Orientering 22 nr. 21 9

10 Tabel 2. Samlet fertilitet for årige kvinder efter herkomst. København Danskere Indvandrere Efterkommere I alt ,6 2486,7 173,3 1454, ,4 2485, 1237,8 1439, , 2463,6 1496,6 1427, ,8 244,5 1551,4 1453, ,7 2379,7 157,4 1484, ,7 235,3 155,5 152,3 Tabel 3. Den aldersbetingede fertilitet for kvinder med dansk baggrund år... 1, - - 1, "... 1,8 3, 4, - 1,9,9 16 "... 7,3 6,2 3,9 5,8 1, 1,9 17 "... 11,8 11,6 11,3 6,2 1,7 6,6 18 "... 15,9 18,2 17,4 15,4 11,3 9,9 19 "... 26, 15,8 2,2 17,4 15,6 15, ,7 2,2 19,6 17,7 2,1 2, , 2, 18,7 19,4 18,3 14,8 22 "... 28,6 24,8 21,5 19, 22,7 19,7 23 "... 34,5 3,7 28,7 31,4 28,4 27,6 24 "... 45,5 43,8 37, 35,6 38,7 34,8 25 "... 59,1 61,6 51,8 52,5 52,8 52,2 26 "... 73,6 69,4 58,3 67,6 69,2 69, 27 "... 85,4 87,7 82,7 81,3 76,9 87,5 28 "... 99,7 95,7 87,7 92,9 96,2 91,5 29 "... 11,1 94,1 13,6 13,2 15, 12,5 3 "... 18, 94,7 18, 14,5 114,3 113,4 31 "... 97,7 95,7 92,8 93,9 13,9 17,9 32 "... 91,1 87,7 86,5 91,2 96,1 12,1 33 "... 84,7 8,4 83,3 85,3 85,4 97,2 34 "... 66,8 66,8 69,7 76,3 79,8 81,6 35 "... 5,3 62,8 63,2 65,4 59,5 65,2 36 "... 49,6 49,1 51,8 49,7 6,5 64,7 37 "... 36,4 37, 41,3 46,7 46, 45,7 38 "... 34,8 33,6 28,2 32,2 31,7 36, 39 "... 16, 25, 25,4 24, 28,1 28,9 4 "... 12,9 16,8 14,6 18,6 19,7 15,4 41 "... 8,9 9, 8,1 9,8 1,6 14,5 42 "... 5,6 5,4 3,7 2,7 7,6 5, 43 "...,9 1,3 1,4 2,8 2,8 3,4 44 "...,9 1,8,9 1,4,9 1,4 45 "...,4,9,5,9-1,4 46 "... -, " "..., " I alt ,6 1271,4 1246, 1272,8 1315,7 1338,7 (fortsættes) 1 Orientering 22 nr. 21

11 Tabel 3. Den aldersbetingede fertilitet for kvinder med indvandrerbaggrund. (fortsat) år ,7-15 "... 6,5-5,7 5,1 4,6 4,4 16 "... 6,7 11,4 9,9 5,2-12,9 17 "... 23,6 52,6 27,5 8,4 25,9 16,1 18 "... 75,5 84,3 88,2 94,3 63,2 81,4 19 "... 19,8 132,4 126,4 15,5 13,5 8, , 18,4 113, 148, 93,7 111, , 136,2 131,7 118,4 112,4 12,8 22 "... 16,6 129,6 14,1 126,9 12,3 114,1 23 " ,5 118,5 149,8 19,9 124,3 119,1 24 " ,2 135,2 118,8 117,6 115,2 9,7 25 " ,5 12,4 125,7 124,3 127,3 135,5 26 "... 14,7 145,8 98,9 133,4 136,5 136,2 27 " , 144,5 147,3 132,8 124,4 117,6 28 " ,6 126,5 141,7 137,9 136,6 14,3 29 "... 14,1 126, 115,3 121,1 128,6 117,6 3 " ,6 116,6 12, 124,3 138,7 144,6 31 " ,2 116,4 126,6 122,8 121,5 138, 32 " ,5 12,8 93,7 14,5 14,9 113,8 33 "... 91,7 125,4 119,5 114, 11,2 99,2 34 "... 77,1 116,6 86,3 1,5 89,5 86,5 35 "... 75,5 92, 9,3 113,4 71,2 77, 36 "... 7,9 51,6 66,2 61,5 74,1 63,4 37 "... 58,6 45,5 58,7 6,4 6,9 57,1 38 "... 54,6 43,3 56,8 38,8 59, 45,5 39 "... 36,1 33,6 49,1 43, 33, 33,4 4 "... 27,1 25, 24,3 34,2 27,5 29,5 41 "... 2,4 12,3 12,4 19,7 24,2 15,9 42 "... 2,3 15,8 1,3 8,2 17,4 16, 43 "... 6,9 6,7 6,7 4,1 2,1-44 " ,6-2,2 4,2 4,2 45 "... 2, "... 2,6 2, ,2-47 "... 2, " ,7 2, " I alt ,7 2485, 2463,6 244,5 2379,7 235,3 (fortsættes) Orientering 22 nr

12 Tabel 3. Den aldersbetingede fertilitet for kvinder med efterkommerbaggrund. (fortsat) år " ,3 6, " ,1-17 " ,6 15,8-5,3-18 " ,1 21,7 1,4 4,7 26,9 19 "... 52,2 12,9 48,8 1,4 3,2 23, ,6 33,3 51, 41,9 34,8 43, ,3 82, 81,1 93,2 51,3 53,1 22 "... 4,3 15,6 99,2 75,1 48,9 64,7 23 " ,4 151,8 113,2 123,7 11,3 66,5 24 "... 55,9 91,8 12,7 127,8 89,2 16,4 25 "... 9,9 95,9 4, 126,3 94,6 113,2 26 "... 62,5 68,2 55,9 48,1 98,2 1,6 27 "... 93,8 3,3 94,1 125,9 17,3 174,5 28 "... 76,9 15,3 62,5 73,2 99,3 9,9 29 " ,1 26,3 35,7 125, 52,6 3,3 3 " ,7 58, 19,6 133,3 65,6 58, 31 "... 13,4 5, 31,3-135,6 74,1 32 " , 44,4 133,3 64,5 166,7 35,7 33 " ,7-47,6 28,6-6,6 34 "... 69, 9,9 56,3 52,6 87, 15,3 35 "... 11,7-51,3 58, 55,6 6,6 36 "... 39,2 36,4 75,5 111,1 62,5 6,6 37 " ,4 37, - 52,6-38 "... 81,6-127,7 72,7 81,6 5, 39 " ,6-43,5 39,2 4,8 4 " " , 42 " ,6 43 " " " " " " " I alt ,3 1237,8 1496,6 1551,4 157,4 155,5 (fortsættes) 12 Orientering 22 nr. 21

13 Tabel 3. Den aldersbetingede fertilitet for alle kvinder i København. (fortsat) år..., ,4,7-15 "... 2,1 2,2 4,4 1,5 2,1 1,3 16 "... 6,4 6, 4,2 5, 1,5 3,4 17 "... 12,1 15,5 14, 5,7 12,3 7,4 18 "... 22,8 28,4 26,6 26,3 19, 23,1 19 "... 37,4 31,6 36,7 28,6 33,7 26, ,2 3,6 32,8 36,1 3,4 35, ,2 32,5 33,1 34,6 32,2 27,6 22 "... 42,2 37,9 35,5 32,7 36,9 34, 23 "... 48,1 42,7 44,5 42,6 42,3 41,8 24 "... 54,8 54,7 48, 47,4 49,5 44, 25 "... 69,3 69, 6,9 63,2 63,3 64,3 26 "... 83,6 81,4 64,3 76,9 79, 79, 27 "... 9,7 96,9 94,1 89,6 84,5 94, 28 "... 15,4 11,3 97,1 1,9 12,3 99,1 29 "... 11,9 98,5 15,9 17,2 19,5 14,8 3 " ,2 97,9 11,8 19,3 119,5 12, 31 "... 11,8 99,5 97,4 99,2 18, 114,7 32 "... 97,6 9,6 89,5 93,3 99,1 15, 33 "... 86,3 88,1 89,6 91, 87,8 97,7 34 "... 68,6 75,2 73,2 8,8 82,2 83, 35 "... 55,2 67, 68, 75, 62,5 68,3 36 "... 53,3 49,7 54,4 52,1 63,6 65,5 37 "... 4,7 39,2 44,3 48,7 48,8 47,5 38 "... 38,4 35,3 34,5 33,8 37, 38,1 39 "... 19,3 26,5 29,3 28, 29,1 29,9 4 "... 15,3 18,1 16,1 21,2 2,9 18,3 41 "... 1,7 9,6 8,8 11,4 13, 15, 42 "... 5,5 7,1 4,9 4,1 9,3 7,4 43 "... 1,9 2,6 2,3 3, 2,6 2,7 44 "...,8 2,3 1,1 1,5 1,5 1,9 45 "...,7,8,4,7-1,2 46 "...,4,7 - -,4-47 "..., "...,4,4, " I alt ,4 1439,7 1427,2 1453, 1484,5 152,3 Orientering 22 nr

14 Tabel 4. Den aldersbetingede fertilitet Glidende gennemsnit af 5 aldersklasser. Danskere Indvandrere Norden, EU og Nordamerika Tyrkiet øvrige Europa Marokko Somalia øvrige Afrika 14 år... 1,4-1,3,9 3,6 15,2-15 "... 3,4 6,4 2,4 7,1 15,5 21, - 16 "... 6,4 1,5 26, 18,4 4,9 35,5 11,8 17 "... 1, 13,9 67,6 32,8 71,2 69,9 29,3 18 "... 13,7 16,6 18,8 5, 17,6 14,9 52,9 19 "... 16,5 2,1 149,1 65,8 143, 148,9 87, ,1 17,5 193,6 82,2 185, 179,5 122, ,1 19,1 23,7 93,1 216,5 216,9 15,1 22 "... 26,2 21,3 195,8 98,6 22,8 225, 157,1 23 "... 33,1 26,5 184,2 16, 218,3 229,1 168,6 24 "... 43, 34, 176,2 111, 231,7 224,5 16,3 25 "... 55,1 43,1 158,8 17,2 219,5 244, 15,8 26 "... 67,8 52,2 155,2 15,5 22,6 241,4 14, 27 "... 8,3 61,4 144, 12,3 2,5 255,2 14,8 28 "... 9,7 73,2 138,1 94,4 193,5 271,3 136,6 29 "... 96,9 79,5 132,6 86,1 178,3 268,5 137,7 3 " 98,7 84,5 126,1 78,3 164,8 255,8 136,5 31 "... 97,1 9,8 121,7 69,2 158,2 256,1 128,4 32 "... 91,6 95,9 116, 6,7 147,6 235,2 13,9 33 "... 82,5 92,5 16,5 53,8 143,9 227,9 118,3 34 "... 73,7 89,1 83,1 46,8 13,1 24, 111,7 35 "... 63,7 8,2 73,9 44,3 123,2 182,8 97,2 36 "... 53, 68,2 56,3 38,4 18,6 143,5 87,6 37 "... 43,1 54,8 41,2 35,7 12,6 129,2 67,2 38 "... 34,1 42,9 29,5 29,1 86,4 91,3 59,9 39 "... 25,3 31,7 25,9 23,8 76,1 81, 43,2 4 "... 17,8 24,7 17, 16, 59,2 65,9 36,8 41 "... 11,6 16,1 11,5 1,9 43,5 55,6 25,7 42 "... 7, 1,5 9,8 5,5 29,4 31,8 18,3 43 "... 3,8 6,4 7,2 2,4 18,7 18,9 7,3 44 "... 1,8 3,7 6,1 1,4 9,3 6,8 5, 45 "...,8 1,7 2,5,7 5, - 1,9 46 "...,4 1,4 -,3 1,8-1,9 47 "...,2, ,9 48 "... -, ,9 49 "... -, I alt ,8 1291,1 2871,8 1678,7 3856,9 4736,6 2727,6 (fortsættes) 14 Orientering 22 nr. 21

15 Tabel 4. Den aldersbetingede fertilitet Glidende gennemsnit af 5 aldersklasser. (fortsat) Indvandrere Efterkommerningen Befolk- Irak Pakistan øvrige øvrige indvandrere Asien lande i alt i alt i alt 14 år... 4,5-3,4-2,6,5 1,4 15 "... 13,4 1,5 9,3 4, 7,5 1,4 3,7 16 "... 48,4 2,2 27,9 11,2 23,7 4,5 8,6 17 "... 99,1 47,8 57,5 24,2 46,3 1,4 15, 18 " ,8 86,7 89,3 34, 69,2 19,5 21,3 19 " ,6 135,7 116,1 53,2 92,1 33,3 26, ,9 178, 146,2 65,3 113,3 47, 31, ,6 24,4 161,8 69, 122,9 66,3 35,7 22 " ,8 219,6 168,2 71,4 123,6 8,4 39,1 23 " ,3 226,7 167,3 79,4 125,4 9,6 45,3 24 " , 227,3 166,8 75,5 127,5 92,5 54,4 25 " ,8 223,5 161,8 76,9 127,6 12,7 65,4 26 " ,1 228,7 157,6 82,7 129,3 97,8 76,8 27 "... 25,4 211, 147,6 88,2 129,7 89,5 87,8 28 "... 23,7 199,1 141,5 86,8 129,8 9,1 97,1 29 " ,5 183,5 141,2 93,6 128,4 86,9 12,3 3 " 21,5 173,9 131,5 11,7 123,7 83, 13,2 31 " ,4 145,9 122, 99, 118, 73,5 11,1 32 "... 18,5 14,5 113,1 96, 112,6 77,1 95,7 33 " ,2 121,8 14,6 14,8 14,1 68,1 86,7 34 " ,3 11,5 89,9 92,7 92, 67,7 77,4 35 "... 13,1 88, 8,2 74,1 81,9 52,2 67,2 36 " ,2 72,5 7,5 73,1 7, 58,8 56,4 37 "... 92,9 6,7 62,4 59,9 59,1 49,2 46,3 38 "... 82,3 48,2 52,4 41,3 47,4 38,1 36,7 39 "... 75, 37,3 42,4 35,3 38, 27,4 27,6 4 "... 63,1 25,1 33,3 28,2 28,9 23,9 19,9 41 "... 48,8 18,3 23,5 15,4 19,9 9,4 13,1 42 "... 36,6 11,1 15, 1,5 12,8 3,6 8, 43 "... 23,6 8,2 7,9 3,9 7,3 3,6 4,5 44 "... 17,7 5,4 4,3-4,1 1,9 2,3 45 "... 14,8 1,5 1,9-1,8-1, 46 "... 8,2 2,4,9-1,1 -,5 47 "... 8,2 1,7,5 -,6 -,2 48 "... 8,2 1,7,5 -,5 -,1 49 " ,7 - -,3 -,1 I alt ,2 3461,3 282,2 1751,6 2423,1 1551,1 146,9 Orientering 22 nr

16 Fertiliteten i årene efter moderens herkomst Antallet af fødte børn i København er steget med godt 9 pct. fra 1996 til 21, og i samme periode er antallet af kvinder i den fødedygtige alder år steget med godt 2 pct. Stigningen i antallet af fødte børn kan dermed langt fra alene tilskrives et større antal kvinder, men må i høj grad skyldes en større fødedygtighed blandt kvinderne. Den kraftige stigning fra 1996 til 21 i antallet af fødte børn i København skyldes dels en vækst i de danske kvinders fødedygtighed, og dels et stigende antal indvandrere fra 3. lande, hvis fertilitet som udgangspunkt er næsten dobbelt så høj som danskernes. Derimod ligner efterkommerkvindernes fertilitet den danske. I løbet af perioden er de udenlandske kvinders fertilitet faldet, ligesom fødselsmønstret har nærmet sig til det danske. Der forekommer i øvrigt store forskelle mellem de enkelte lande. Hvor kvinder fra Norden, EU og Nordamerika har en fertilitet, der ligner danske kvinders, ligger fertiliteten hos kvinder fra Øvrige Europa, Afrika og Asien betydeligt højere. Den største fertilitet findes blandt kvinder fra Somalia og Marokko samt Irak, Pakistan og for statsløse. Levendefødte børn pr årige kvinder efter alder og herkomst. København Glidende gennemsnit af 5 aldersgrupper. Levendefødte pr. 1. kvinder Danskere Indvandrere Efterkommere Orientering og andre af Statistisk Kontors publikationer kan ses på internettet. Herfra kan artiklen udskrives magen til papirudgaven (PDF-format), eller tabellerne kan hentes som regneark (Excel) til viderebearbejdning. Ekspedition og abonnement: Københavns Statistiske Kontor Vester Voldgade København V. ISSN Telefon: Telefax: Internet:

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2004 Nr. 10. 11. maj 2004 Befolkning 1. januar 2004 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Nr. 6. 13. marts 2003 Befolkning 1. januar 2003 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2000

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2000 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2000 Nr. 4. 23. februar 2000 Befolkning 1. januar 2000 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008 2007 Orientering Ledelsesinformation 7. juli 2008 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2008 Den 1. januar 2008 boede der 509.861 personer i København. I løbet af 2007 steg folketallet med 6.162

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation 2007 Orientering Ledelsesinformation 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 boede der 503.699 personer i København. I løbet af 2006 steg folketallet med 2.541 personer. I

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen bydele i Kµbenhavn Nr. 23. 14. november 2001 Fertiliteten 2000 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen,

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

1. Befolkningsudviklingen i 2001

1. Befolkningsudviklingen i 2001 17 1. Befolkningsudviklingen i 2001 1.1 Befolkningstilvæksten Den 1. januar 2001 var folketallet i Danmark 5.349.212. I løbet af 2001 voksede befolkningen med 19.142, således at den pr. 1. januar 2002

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2017 Den 1. januar 2017 boede der 602.481 personer i København. I løbet af 2016 steg folketallet med

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 Nr. 1.01 Marts 1996 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 x Pr. 1. januar 1996 er indbyggertallet i Århus Kommune på 279.759. x I Århus er befolkningen i løbet af 10 år steget med 10,3 %,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2016

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse 7. juni 2016 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 591.481 personer i København. I løbet af 2014 steg

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo januar 2009 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo januar 2009 Københavns bydele 26. januar 2009 Folkeregisteropgørelse primo januar 2009 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo januar 2009. Bydele: 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro 4. Vesterb./Kgs.Engh.

Læs mere

27. maj 2002 Per Alsøe

27. maj 2002 Per Alsøe 27. maj 2002 Per Alsøe Supplerende statistiske oplysninger om unge indvandrere og efterkommeres kriminalitet supplement til rapporten Unge nydanskere i forsvar og politi (Center for ungdomsforskning januar

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

Københavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003

Københavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003 Københavns Kommune Statistisk Kontor Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo juli 2003 Netpublikation, 22. juli 2003 Folkeregisteropgørelse i Københavns bydele, primo juli 2003 Lis Søgaard Hansen

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt:

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: 4 2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: Den samlede stemmeprocent ved kommunalvalget den 20. november 2001 blev i Århus Kommune 85,2 mod 70,7 ved kommunalvalget den 18. november

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo april 2011 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo april 2011 Københavns bydele 3. maj 2011 Folkeregisteropgørelse primo april 2011 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo april 2011. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro 4. Vesterb./Kgs.Engh.

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

0"-$+1$"-+2,3"4 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17"!"#$%&'()'*$&$+,-,.//. <"=,>=,,./=,84"1',.//?

0-$+1$-+2,34 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17!#$%&'()'*$&$+,-,.//. <=,>=,,./=,841',.//? "-$+1$"-+2,3"4 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17"!"#$%&'()'*$&$+,-,.//.

Læs mere

tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne, hvilket betyder, at sammenligning med tidligere år er problematisk.

tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne, hvilket betyder, at sammenligning med tidligere år er problematisk. Notat Til: Til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. september 2012 Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for de 16-64 årige i Aarhus Kommune for udvalgte herkomstgrupper opdelt på køn i perioden 1. januar

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Folkeregisteropgµrelse Kµbenhavns bydele, primo oktober 2002 Nr. 32. 6. november 2002 Folkeregisteropgørelse i Københavns bydele, primo oktober 2002

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Indvandrere i Danmark. Indvandrere. I alt. Mindre udviklede lande

Indvandrere i Danmark. Indvandrere. I alt. Mindre udviklede lande i Danmark Tema Af Anita Lange og efterkommere i fokus Antallet af personer i Danmark med udenlandsk baggrund er mere end fordoblet siden 198. Denne vækst, i forbindelse med at indvandrerne i stadig større

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

>.%-*(-.%*/0?.' !"#$%&'(%)*+),-.+%/( )$&-.-/%+(-.)4/5.-$+- 65#-*7',*+0#89-$-:04.%;)0<'*"'.

>.%-*(-.%*/0?.' !#$%&'(%)*+),-.+%/( )$&-.-/%+(-.)4/5.-$+- 65#-*7',*+0#89-$-:04.%;)0<'*'. >.%-*(-.%*/0?.' 65#-*7',*+06);;"*- @('(%+(%+&06)*().!"#$%&'(%)*+),-.+%/(01222 3)$&-.-/%+(-.)4/5.-$+- 65#-*7',*+0#89-$-:04.%;)0

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Fødsler og dødelighed i Danmark

Fødsler og dødelighed i Danmark 5 Fødsler og dødelighed i Danmark - set i et internationalt perspektiv Af Otto Andersen og Marianne Mackie (red.) 31.500 flere danskere i 2007 Beskeden tilvækst Antal fødsler vigtige for fremtidens behov

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Okt. ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL Århus Kommune har fra og med februar fejlagtigt indberettet for mange ikke-forsikrede ledige i størrelsesordenen

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 1. april 2016 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Dette notat opdaterer udviklingen i befolkningstallet med de nyeste befolkningstal pr.

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over indsatte og tilsynsklienter i Kriminalforsorgen.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik Juni 2017 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over klienter

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015 November 2015 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2015 I løbet af 3. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.525 til 589.699. I løbet af 3. kvartal 2015 blev der født 2.651 børn

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Københavns Statistiske Kontor (KSK) Den 26. august 24 Indvandrere og efterkommere Faktaoversigt. Resume I København har 19 pct. af indbyggerne en fremmed herkomst som indvandrere eller efterkommere mod

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.01 Marts 2001 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1991-2001 x Pr. 1. januar 2001 er indbyggertallet i Århus Kommune på 286.668. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

0"-$+1$"-+2,3"4 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17"!"#$%&'()'*$&$+,-,.///

0-$+1$-+2,34 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17!#$%&'()'*$&$+,-,./// "-$+1$"-+2,3"4 5)#$+*46+',57889+$ :141-'1-';,57+17"!"#$%&'()'*$&$+,-,.///

Læs mere

Befolkningsfremskrivninger 2007. 1. Landsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivninger 2007. 1. Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:11 26. juni 2007 Befolkningsfremskrivninger 2007 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks landsfremskrivning

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Greve Kommune Befolkningsprognose Camilla Rasmussen Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000

1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000 Befolkningen fordelt efter alder Ændring Pct. fordeling 1. januar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1991-2000 1991 2000 0-4 år... 16036 16769 17632 18297 18793 19155 19227 19066 18894 18600

Læs mere

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Af Kontor for Analyse og Administration Elevernes fravær i 9. klasse har betydning for deres opnåede karakterer ved de bundne 9.- klasseprøver.

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

Social ulighed i levetiden

Social ulighed i levetiden Danmarks Statistik offentliggjorde den. februar nye tal for udviklingen i middellevetiden i Danmark. På baggrund af de bagvedliggende registertal, har AE i samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere