Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001"

Transkript

1 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr februar 2004

2 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: Pia Kjærulff Jacobsen Tlf.: Indhold Den sammenhængende socialstatistik indeholder en samlet opgørelse over personer, som har modtaget indkomsterstattende ydelser. Indkomsterstattende ydelser har til formål at sikre opretholdelsen af personens eller familiens økonomiske grundlag ved ledighed, sygdom, invaliditet, alderdom mv. Statistikken har en relativ lang produktionstid, idet statistikken bygger på samkøring af en række registre samt efterfølgende harmonisering af data. Tilsvarende oplysninger for 2000 blev publiceret i Orientering 2002, nr. 33: Sammenhængende socialstatistik Da datamaterialet for år 2000 fra Danmarks Stattik var fejlbehæftet, skal beskrivelsen af udviklingen fra i indeværende publikation tages med et vist forbehold, herunder især udviklingen i antallet af folkepensionister og modtagere af barselsdagpenge. Statistikken omfatter følgende ordninger, som overvejende er finansieret af det offentlige. Midlertidige ydelser: Arbejdsløshedsdagpenge. Sygedagpenge. Barselsdagpenge. Kontanthjælp til forsørgelse. Revalideringsydelse. Aktiveringsydelse. Orlovsydelse. Varige ydelser: Folkepension. Førtidspension. Efterløn/overgangsydelse. Statistikken omfatter ikke: Sygedagpenge udbetalt i arbejdsgiverperioden, hvor arbejdsgiveren har pligt til at udbetale sygedagpenge, men ikke får refusion fra det offentlige. Arbejdsgiverperioden er fra år 2001 to uger for både offentlige og private arbejdsgivere. SU (Statens Uddannelsesstøtte). Supplerende tilskudsordninger som boligstøtte og efamilieordninger. Aftalemæssige pensionsordninger på arbejdsmarkedet (via pensionskasser mv.). Statistikken er således ikke fuldt dækkende, men omfatter hovedparten af de udbetalte indkomsterstattende ydelser. Tabellerne omfatter personer med bopæl i Københavns Kommune pr Tilflyttere i løbet af 2001 er således medtaget, uanset hvor ydelserne måtte være givet. Omvendt er modtagere af ydelser gennem 2001, som ikke er bosiddende i Københavns Kommune den ikke omfattet. Tabellerne giver derved et øjebliksbillede af Københavns befolkning pr , men er ikke en nøjagtig opgørelse over ydelser udbetalt i Københavns Kommune i Hæftet er opdelt i tre afsnit efter statistikkens enhed: A. Personer, der modtog indkomsterstattende ydelser. B. Personer i alderen år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder. C. Familier, hvor mindst én person har modtaget en indkomsterstattende ydelse. 2. Datagrundlag Datamateriale er udarbejdet på baggrund af Danmarks Statistik (KÅS-social). Materialet består af sociale oplysninger samkørt på individniveau og herefter aggregeret på karréniveau for Københavns Kommune. Tabellerne i 2 Orientering 2004 nr. 2

3 dette hæfte er opdelt på bydele, men andre geografiske inddelinger vil normalt kunne foretages ved henvendelse til Københavns Kommune, Statistisk Kontor. 3. Anvendte begreber I afsnittene belyses modtagerne i henhold til: Køn. Alder pr Dominerende ydelse. Berørt ydelse. Ydelsens art. Udbetalt beløb. Samt i afsnit C tillige familietype: enlige med enlige uden parfamilier med parfamilier uden Parfamilier er defineret som alle registrerede par uanset køn samt ikke-registrerede par, hvor personerne er over 16 år og af forskellig køn, og hvor aldersforskellen højest er 15 år. Hjemmeboende under 18 år inkluderes i parfamilien, hvorimod eventuelle hjemmeboende over 18 år registreres som enlige. Dominerende ydelse er den ydelse, der inden for året har haft længst varighed. I tilfælde af flere ydelser med samme varighed foretages følgende prioritering: 1. Folkepension. 2. Førtidspension. 3. Efterløn/overgangsydelse. 4. Arbejdsløshedsdagpenge. 5. Sygedagpenge. 6. Barselsdagpenge. 7. Kontanthjælp til forsørgelse. 8. Revalidering. 9. Aktiveringsydelse. 10. Orlovsydelse. Berørt ydelse er en ydelse, som personen har modtaget i løbet af året. Nettomodtagere er det antal personer, som der har modtaget ydelser. Da samme person kan have flere forskellige ydelser i løbet af året, vil antallet af personer (netto) som oftest være mindre end summen af modtagere af de enkelte ydelser. 4. Tabeller og figurer A. Personer, der modtog indkomsterstattende ydelser Tabel 1 og figur 1: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter berørt ydelse, alder og køn, pr I alt personer modtog indkomsterstattende ydelser i 2001, heraf var folkepensionister. Af de personer, der fik midlertidig ydelse var der flest personer (37.900), der var berørt af arbejdsløshedsdagpenge efterfulgt af sygedagpenge (33.200) og kontanthjælp til forsørgelse (30.300). For de modtagere i alderen år var kontanthjælp og sygedagpenge de hyppigst berørte ydelser med og personer. Denne aldersgruppe havde også den største andel af personer på kontanthjælp, sygedagpenge og aktivering. De årige havde den største andel af personer berørt af arbejdsløshedsdagpenge, barselsdagpenge, orlov samt revalidering og uddannelse. Kvinderne udgjorde den overvejende del af modtagerne af barselsdagpenge (67 pct.), orlov (80 pct.) og folkepension (67 pct.). Det sidste som følge af, at kvinder udgør ca. 2/3 af befolkningen over 67 år. Andelen af personer, der modtog midlertidige ydelser, er meget lav for aldersgruppen 60 år og derover. Dette skal ses i sammenhæng med tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet for disse grupper. Orientering 2004 nr. 2 3

4 Tabel 2: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter berørt ydelse og bydel, pr I 2001 modtog (2 pct.) flere personer indkomsterstattende ydelser end i For varige ydelser var der en stigning i alle ydelsesgrupper. Der var et fald i antal modtagere af midlertidige ydelser inden for ydelsesgrupperne kontanthjælp, revalidering og uddannelse samt orlov. Med personer var der det største fald i antallet af modtagere af kontanthjælp, for modtagere af revalidering og uddannelse var der med 16 pct. det største procentvise fald. For de øvrige grupper af midlertidige ydelser var der en stigning i antallet af modtagere. Denne stigning var størst for modtagere af barselsdagpenge. Der var stor forskel på det gennemsnitlige antal ydelser i bydelene. Det gennemsnitlige antal ydelser pr. person for København var 1,21, varierede fra 1,17 i Vanløse til 1,27 på Vesterbro. På Ydre Nørrebro var 25 pct. af modtagerne berørt af kontanthjælp mod 16 pct. i København. I bydelene Ydre Østerbro, Vanløse og Brønshøj-Husum var pct. af ydelsesmodtagerne folkepensionister mod gennemsnitligt 29 pct. for hele København. På Vesterbro var 29 pct. berørt af arbejdsløshedsdagpenge, mod 19 pct. i hele byen. Tabel 3: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter alder, køn og bydel, pr Antallet af modtagere i alderen 67 år og derover steg med 400 til personer i De udgjorde 29 pct. af samtlige modtagere af indkomsterstattende ydelser. Antallet af modtagere mellem 18 og 24 år steg med (10 pct.) til personer. Aldersgruppen havde med 22 pct. den laveste modtagerrate. I alt modtog 47 pct. af befolkningen i København på 18 år og derover indkomsterstattende ydelser. Modtagerraten var højest for Kongens Enghave med 56 pct. og lavest for Indre By og Indre Østerbro med 36 pct. Tabel 4: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter dominerende ydelse og bydel, pr Antallet af personer, der i 2001 primært modtog en midlertidig ydelse, steg med til svarende til 55 pct. af samtlige modtagere af indkomsterstattende ydelser. Antallet af personer, der primært modtog en varig ydelse steg med til personer svarende til 45 pct. af samtlige modtagere af indkomsterstattende ydelser. Ved en sammenligning med tabel 2 ses, at relativt mange af de personer der var berørt af de midlertidige ydelser aktivering (61 pct.), revalidering og uddannelse (37 pct.), orlov (52 pct.) og sygedagpenge (42 pct.) modtog flere forskellige ydelser i årets løb. Derimod var der kun gennemsnitligt 3 pct. af de, der modtog varige ydelser, der modtog flere forskellige ydelser. På grund af mangelfulde beløbsoplysninger er der i tabel 5 og 6 sket et frafald på personer. Tabel 5 og figur 2 og 3: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter udbetalt beløb og dominerende ydelse, pr Modtagere af midlertidige ydelser fik i gennemsnit kr. udbetalt, mens modtagere af varige fik kr. De gennemsnitlige udbetalte beløb pr. måned var højest for revalidering og uddannelse og sygedagpenge med og kr. og lavest for folkepension med kr. Til sygedagpenge var der 72 pct. af modtagerne, der havde modtaget et beløb på under kroner pr. år, dvs. tyngden i udbetalingerne lå omkring det gennemsnitlige beløb pr. person på kr. pr. år. Tyngden af ud- 4 Orientering 2004 nr. 2

5 betalingerne til de varige ydelser lå ligeledes omkring det gennemsnitlige beløb pr. person. At 43 pct. af udbetalinger til barselsdagpenge var under kr., mens det gennemsnitlige beløb pr. person var kr. skyldes primært at fædre, der udgjorde 33 pct. af modtagerne, har 14 dages barselsorlov (jfr. tabel 1). Tabel 6: Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter udbetalt beløb og bydel, pr I gennemsnit fik modtagere af indkomsterstattende ydelser kr. i Beløbet var med og kr. lavest for Indre Østerbro og Indre By og højest i Kongens Enghave og Bispebjerg med og kr. Det gennemsnitlige udbetalte beløb pr. person pr. måned var ca kr. for hele København varierede fra kr. i Indre By til kr. på Vesterbro og Ydre Nørrebro. B. Personer i alderen år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder Tabel 7 og figur 4: Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder i 2001 efter berørt ydelse, alder og køn, pr I alt personer i alderen år modtog midlertidige ydelser i et halvt år eller længere. Dette svarer til 13,2 pct. af befolkningen i denne aldersgruppe og 51 pct. af samtlige modtagere, der var berørt af indkomsterstattende ydelser (jfr. tabel 1). De hyppigste ydelser var kontanthjælp med og aktivering og arbejdsløshedsdagpenge med henholdsvis og modtagere. For de årige var kontanthjælp og aktivering de hyppigst berørte ydelser. Mænd udgjorde 51 pct. af modtagerne og var i overtal for alle ydelser undtagen sygedagpenge og revalidering og uddannelse. Tabel 8 og figur 5 og 6: Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder i 2001 efter berørt ydelse og bydel, pr I alt steg antallet af modtagere, der modtog indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder, med 2 pct. til i I pct. af befolkningen svarer det til en stigning fra 12,9 pct. til 13,2 pct. fra 2000 til Der var et fald i antallet af modtagere af kontanthjælp samt revalidering og uddannelse. Revalidering og uddannelse havde med 15 pct. det største fald. I de øvrige grupper var der en stigning i antallet af modtagere. Denne stigning var med 11 pct. størst for modtagere af sygedagpenge og aktivering. Modtagerraten var med 19 pct. højest i Kongens Enghave efterfulgt af Ydre Nørrebro med 17 pct., og lavest for Indre By og Indre Østerbro med 8 pct. Den gennemsnitlige varighed var 45 uger varierede fra 42 uger for Indre By til 46 uger på Ydre Nørrebro og Bispebjerg. Tabel 9: Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder i 2001 efter alder, køn og bydel, pr Hovedparten (24.000) af de modtagere var i alderen år. Antallet af modtagere i alderen år steg med 14 pct. til i 2001, mens der var en stigning på 2 pct. for de årige. Modsat de foregående år var der ingen tilgang i antallet af modtagere i alderen år. Gennemsnitligt 51 pct. af modtagerne var mænd, andelen varierede fra 55 pct. på Vestamager til 47 pct. i Brønshøj-Husum og Indre Østerbro. Tabel 10: Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder i 2001 efter dominerende ydelse og bydel, pr Orientering 2004 nr. 2 5

6 Af de modtagere fik hovedparten kontanthjælp (16.800) eller arbejdsløshedsdagpenge (11.000) som dominerende ydelse. Der var en relativ stor stigning i antallet af personer, der primært modtog ydelserne sygedagpenge og aktivering (21 og 26 pct.), mens der var et fald i de øvrige grupper på 3-7 pct. 37 pct. af modtagerne modtog kontanthjælp. Denne andel var med 45 pct. højest på Ydre Nørrebro og med 20 pct. lavest i Indre By. 24 pct. af modtagerne modtog arbejdsløshedsdagpenge. Andelen varierede fra 41 pct. i Indre By til 19 pct. i Brønshøj-Husum og på Ydre Nørrebro. Ved en sammenligning med tabel 8 ses, at relativt mange af de personer, der var berørt af sygedagpenge og aktivering modtog flere forskellige ydelser i årets løb. C. Familier, hvor mindst én person har modtaget en indkomsterstattende ydelse Tabel 11 og figuren på bagsiden: Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 2001 efter familietype og dominerende ydelse, pr Antallet af familier, der modtog indkomsterstattende ydelser, faldt med til i Heraf modtog primært en midlertidig ydelse. Hovedparten ( ) af modtagerfamilierne var enlige uden. I alt familier med modtog indkomsterstattende ydelser heraf enlige. Hovedparten af de familier med modtog midlertidige ydelser (95 pct.). Mens kun 45 pct. af de familier uden havde en midlertidig ydelse som dominerende. 35 pct. af familierne uden modtog folkepension. 51 pct. af alle familier i København modtog en indkomsterstattende ydelse i Modtagerraten var med 60 pct. og 57 pct. højest for par med og uden efterfulgt af enlige med på 56 pct. 16 pct. af de enlige med i København modtog kontanthjælp til forsørgelse. Tabel 12: Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 2001 efter dominerende ydelse og bydel, pr Arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge var de hyppigst dominerende ydelser med henholdsvis og modtagerfamilier. Modsat ændringen for personer, hvor der var en lille stigning i det samlede antal modtagere, var der for familier et fald i antallet af modtagerfamilier både for varige og for midlertidige ydelser. Tabel 13 og figur 7 og 8: Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 2001 efter familietype og bydel, pr I 2001 modtog 51 pct. af Københavns familier indkomsterstattende ydelser. Det er et fald på 2,2 procentpoint i forhold til Modtagerraten var højest i Kongens Enghave og Brønshøj-Husum med 60 pct. og lavest for Indre By og Indre Østerbro med henholdsvis 40 og 41 pct. Par havde en højere modtagerrate end enlige, og familier med havde højere modtagerrate end familier uden. Familierne fik i gennemsnit kr. i indkomsterstattende ydelser. Beløbet varierede fra ca på Indre Østerbro og til i Brønshøj-Husum. Tabel 14: Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 2001 efter familietype, dominerende ydelse og bydel, pr pct. af familierne, der modtog indkomsterstattende ydelser var enlige. Andelen varierer fra 73 pct. i Bispebjerg og Kongens Enghave til 62 pct. i Brønshøj-Husum. 6 Orientering 2004 nr. 2

7 Af de familier, der modtog varige ydelser - heraf 63 pct. folkepensionister (jfr. tabel 12) - var 77 pct. enlige. 59 pct. af modtagerne af midlertidige ydelser var enlige. Andelen varierer fra 64 pct. i Kongens Enghave og Vestamager til 51 pct. i Brønshøj-Husum. Tabel 15: Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 2001 efter udbetalt beløb, familietype og dominerende ydelse, pr På grund af mangelfulde beløbsoplysninger er der i tabel 15 sket et frafald på familier (1,0 pct.). Familierne fik i gennemsnit kr. og kr. pr. måned i indkomsterstattende ydelser i De gennemsnitlige beløb var højere for parfamilier end for enlige. For midlertidige ydelser var det gennemsnitlige beløb lavere end for varige, men højere pr. måned. Tyngden i udbetalingerne af varige ydelser lå omkring gennemsnittet, mens udbetalingerne af midlertidige ydelser var mere spredt. 30 pct. af parfamilierne der modtog midlertidige ydelser fik under kr., og 24 pct. fik over kr. udbetalt pr. år. Udbetalinger af midlertidige ydelser til enlige var mere varierende, den største andel (32 pct.) fik under kr. Orientering 2004 nr. 2 7

8 A. Personer, der modtog indkomsterstattende ydelser Tabel 1. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter berørt ydelse, alder og køn, pr København år år år år år og derover I alt pct Mænd Kvinder folkepension Varige ydelser førtidspension efterløn/ overgangsydelse arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge barselsdagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp til forsørgelse revalidering og uddannelse aktivering Nettomodtagere orlov antal ydelser pr. person København år , år , år , år ,07 67 år og derover ,04 I alt , pct Mænd ,21 Kvinder ,21 1 Inkl. personer uden for inddeling. Figur 1. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter køn i procent. Mænd Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Kontanthjælp Revalidering og uddannelse Aktivering Orlov Folkepension Førtidspension Efterløn I alt Kvinder Pct. 8 Orientering 2004 nr. 2

9 Tabel 2. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter berørt ydelse og bydel, pr Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager København København Ændring (pct.)... 1,5 4,3 20,1-8,4-16,1 3,3-1,8 folkepension Varige ydelser førtidspension efterløn/ overgangsydelse arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge barselsdagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp til forsørgelse revalidering og uddannelse aktivering Nettomodtagere orlov antal ydelser pr. person 1. Indre By ,19 2. Christianshavn ,24 3. Indre Østerbro ,21 4. Ydre Østerbro ,18 5. Indre Nørrebro ,24 6. Ydre Nørrebro ,24 7. Vesterbro ,27 8. Kongens Enghave ,25 9. Valby , Vanløse , Brønshøj-Husum , Bispebjerg , Sundbyøster , Sundbyvester , Vestamager ,20 København ,21 København ,22 Ændring (pct.)... 4,9 1,0 2,8 2,4 1 Inkl. personer uden for inddeling. Orientering 2004 nr. 2 9

10 Tabel 3. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter alder, køn og bydel, pr Alder Nettomodtagere Heraf år og år år år år derover mænd kvinder 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager København København Ændring (pct.)... 10,2 3,2 0,1 6,5 0,7 2,4 2,0 2,8 Alder Nettomodtagere Heraf år og år år år år derover mænd kvinder pct. af befolkningen Indre By... 11,4 26,5 31,0 55,2 97,7 35,9 29,5 42,1 2. Christianshavn... 17,7 33,3 40,0 64,3 97,9 42,1 40,3 44,0 3. Indre Østerbro... 13,2 28,4 32,9 59,0 98,5 36,3 31,7 40,4 4. Ydre Østerbro... 19,6 33,7 38,2 71,4 99,0 48,0 42,7 52,5 5. Indre Nørrebro... 22,6 38,4 52,4 79,7 99,2 47,2 44,5 49,8 6. Ydre Nørrebro... 22,6 38,0 54,3 83,3 98,9 45,9 43,5 48,4 7. Vesterbro... 20,9 36,4 50,0 78,9 98,6 42,5 41,4 43,8 8. Kongens Enghave... 28,0 44,0 56,7 85,5 99,3 56,2 53,3 59,1 9. Valby... 23,3 38,4 40,9 78,5 99,5 50,3 45,4 54,6 10. Vanløse... 23,1 32,9 31,2 68,9 99,3 44,9 39,2 49,9 11. Brønshøj-Husum... 30,6 44,4 38,7 76,4 99,4 54,6 50,1 58,6 12. Bispebjerg... 25,3 41,4 51,9 81,8 99,5 53,4 50,1 56,6 13. Sundbyøster... 22,5 36,4 41,6 77,3 99,2 46,0 42,4 49,4 14. Sundbyvester... 23,0 40,6 45,1 78,3 99,2 49,7 46,6 52,7 15. Vestamager... 21,0 34,6 46,7 73,4 99,1 45,8 43,2 48,4 København ,1 36,5 42,3 73,9 99,1 46,7 43,0 50,2 København ,5 35,7 42,7 70,8 94,4 45,5 42,1 48,7 1 Inkl. personer uden for inddeling. 10 Orientering 2004 nr. 2

11 Tabel 4. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter dominerende ydelse og bydel, pr Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager København København Ændring (pct.)... -1,6 5,8 20,4-7,5-5,3 15,3-6,6 1,4 folkepension førtidspension Varige ydelser efterløn/ overgangsydelse orlov arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge barselsdagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp revalide- til ring og forsørgelse uddannelse aktivering Nettomodtagere 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager København København Ændring (pct.)... 4,9 1,2 1,8 3,5 2,4 1 Inkl. personer uden for inddeling. Orientering 2004 nr. 2 11

12 Tabel 5. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter udbetalt beløb og dominerende ydelse, pr Beløb i kr ,9 99,9 124,9 Modtagere beløb 1 pr. (=100 pct.) person beløb pr. person pr. md. under ,9 125 og derover København pct kr. kr. varighed i uger Dominerende ydelse Arbejdsløshedsdagpenge... 28,1 21,2 16,1 12,2 10,3 12, ,2 Sygedagpenge... 71,6 9,4 4,5 3,2 3,0 8, ,7 Barselsdagpenge... 43,3 11,2 12,1 16,2 10,3 6, ,9 Kontanthjælp til forsørgelse... 20,2 9,9 10,2 19,6 30,6 9, ,1 Revalidering og uddannelse... 2,9 5,2 7,2 12,2 19,9 52, ,3 Aktivering... 18,0 14,7 15,4 17,3 21,5 13, ,8 Orlov... 26,5 22,5 16,2 16,7 13,8 4, ,1 Midlertidige ydelser... 34,9 13,9 11,5 13,0 15,1 11, ,3 Folkepension... 0,5 1,3 21,6 27,9 48,4 0, ,2 Førtidspension... 0,8 1,6 5,5 15,2 41,2 35, ,2 Efterløn/overgangsydelse 1,9 3,4 7,5 10,1 29,1 47, ,6 Varige ydelser... 0,8 1,6 15,9 22,7 44,3 14, ,0 Indkomsterstattende ydelser ,4 8,4 13,5 17,4 28,4 13, , ,5 11,0 16,4 26,4 18,4 7, ,3 1 Eksklusive personer med uoplyst beløb eller uden beløb som følge af indkomstgraduering. 2 Inkl. personer uden for inddeling. Figur 2. Gennemsnitlig udbetalt beløb pr. person pr. måned efter dominerende ydelse for personer, der modtog indkomsterstattende ydelser i Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Kontanthjælp til forsørgelse Revalidering og uddannelse Aktivering Orlov Midlertidige ydelser Folkepension Førtidspension Efterløn/overgangsydelse Varige ydelser Tilsammen månedlig udbetaling (1000 kr.) 12 Orientering 2004 nr. 2

13 Tabel 6. Modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2001 efter udbetalt beløb og bydel, pr under ,9 Beløb i kr ,9 99,9 124,9 125 og derover Modtagere beløb 1 pr. (=100 pct.) person beløb pr. person pr. md. varighed i uger pct kr. kr. 1. Indre By... 21,9 10,0 20,2 16,1 20,9 11, ,5 2. Christianshavn... 19,6 9,3 15,8 16,2 26,5 12, ,3 3. Indre Østerbro... 24,2 10,3 17,4 15,6 21,2 11, ,1 4. Ydre Østerbro... 17,2 7,2 15,9 18,8 28,8 12, ,1 5. Indre Nørrebro... 18,6 9,7 11,6 15,1 30,0 14, ,3 6. Ydre Nørrebro... 20,6 9,2 10,7 15,5 30,3 13, ,3 7. Vesterbro... 23,7 11,2 11,9 15,4 24,8 13, ,7 8. Kongens Enghave.. 16,6 7,6 10,0 17,4 34,1 14, ,1 9. Valby... 18,1 7,3 12,6 18,4 30,9 12, ,8 10. Vanløse... 19,9 7,4 15,5 19,4 27,1 10, ,6 11. Brønshøj-Husum... 15,2 6,4 14,9 19,9 31,0 12, ,7 12. Bispebjerg... 17,2 7,2 11,0 17,6 33,5 13, ,2 13. Sundbyøster... 21,6 8,3 12,5 18,0 27,1 12, ,3 14. Sundbyvester... 18,6 7,8 12,8 17,1 27,5 16, ,3 15. Vestamager... 21,7 9,3 13,1 16,3 27,0 12, ,9 København ,4 8,4 13,5 17,4 28,4 13, ,5 København ,5 11,0 16,4 26,4 18,4 7, ,3 1 Eksklusive personer med uoplyst beløb eller uden beløb som følge af indkomstgraduering. 2 Inkl. personer uden for inddeling. Figur 3. Gennemsnitlig varighed i uger efter dominerende ydelse for personer, der modtog indkomsterstattende ydelser i Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Kontanthjælp til forsørgelse Revalidering og uddannelse Aktivering Orlov Midlertidige ydelser Folkepension Førtidspension Efterløn/overgangsydelse Varige ydelser Tilsammen varighed (uger) Orientering 2004 nr. 2 13

14 B. Personer i alderen år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder Tabel 7. Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder i 2001 efter berørt ydelse, alder og køn, pr Nettomodtagere varighed i uger beløb pr. person pr. måned kr. København år , år , år , I alt , pct Mænd år... 52,6 46,9 50,1 41,4 55,0 50,5 44, Kvinder år... 47,4 53,1 49,9 58,6 45,0 49,5 44, arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp revalide- til ring og forsøgelse uddannelse aktivering arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp til forsørgelse revalidering og uddannelse aktivering Nettomodtagere pct. af befolkningsgruppen København år... 0,8 0,7 4,8 1,0 3,0 7, år... 4,7 2,1 6,7 1,8 5,1 13, år... 6,0 3,5 6,4 1,1 5,5 15,2 I alt ,4 2,3 6,3 1,5 4,9 13,2 Mænd år... 4,6 2,1 6,2 1,2 5,3 13,1 Kvinder år... 4,3 2,5 6,4 1,7 4,5 13,3 1 Inkl. personer uden for inddeling. Figur 4. Andele af Københavns befolkning i alderen år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder i 2001 efter alder og køn. Pct år år år I alt Mænd Kvinder 14 Orientering 2004 nr. 2

15 Tabel 8. Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder i 2001 efter berørt ydelse og bydel, pr Nettomodtagere varighed i uger beløb pr. person pr. måned kr. 1. Indre By , Christianshavn , Indre Østerbro , Ydre Østerbro , Indre Nørrebro , Ydre Nørrebro , Vesterbro , Kongens Enghave , Valby , Vanløse , Brønshøj-Husum , Bispebjerg , Sundbyøster , Sundbyvester , Vestamager , København , København , Ændring (pct.)... 5,5 11,4-8,0-14,5 10,5 2,3 0,9 8,4 arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp revalide- til ring og forsørgelse uddannelse aktivering arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp til forsørgelse revalidering og uddannelse aktivering Nettomodtagere pct. af befolkning år Indre By... 4,0 1,5 2,1 0,7 3,1 7,6 2. Christianshavn... 5,8 2,2 4,4 1,2 5,5 12,9 3. Indre Østerbro... 3,7 1,6 2,9 1,0 2,5 7,7 4. Ydre Østerbro... 4,1 2,2 4,5 1,4 3,8 10,6 5. Indre Nørrebro... 5,3 2,4 8,9 2,1 5,1 16,5 6. Ydre Nørrebro... 4,6 2,3 9,5 1,4 6,2 17,1 7. Vesterbro... 5,4 2,2 6,5 1,5 5,1 14,3 8. Kongens Enghave... 5,8 3,2 10,6 1,7 7,9 19,1 9. Valby... 4,2 2,4 6,3 1,5 4,4 12,6 10. Vanløse... 3,5 2,0 3,3 1,2 3,1 8,9 11. Brønshøj-Husum... 4,3 2,6 7,7 1,7 6,7 15,4 12. Bispebjerg... 4,7 2,6 7,9 1,7 6,8 16,4 13. Sundbyøster... 4,3 2,7 5,2 1,4 4,7 12,2 14. Sundbyvester... 4,4 2,6 6,9 1,9 5,2 14,5 15. Vestamager... 4,6 2,1 3,9 1,6 4,7 11,4 København ,4 2,3 6,3 1,5 4,9 13,2 København ,2 2,1 6,8 1,7 4,4 12,9 1 Inkl. personer uden for inddeling. Orientering 2004 nr. 2 15

16 Figur 5. Andele af Københavns befolkning i alderen år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder i Frederiksberg Indre By 2. Christianshavn 3. Indre Østerbro 4. Ydre Østerbro 5. Indre Nørrebro 6. Ydre Nørrebro 7. Vesterbro 8. Kongens Enghave 9. Valby 10. Vanløse 11. Brønshøj-Husum 12. Bispebjerg 13. Sundbyøster 14. Sundbyvester 15. Vestamager Pct. 7,6-11,0 11,1-14,0 København 13,2 14,1-16,0 16,1-19,1 Figur 6. Gennemsnitlig varighed i uger for personer i alderen år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder i Frederiksberg Indre By 2. Christianshavn 3. Indre Østerbro 4. Ydre Østerbro 5. Indre Nørrebro 6. Ydre Nørrebro 7. Vesterbro 8. Kongens Enghave 9. Valby 10. Vanløse 11. Brønshøj-Husum 12. Bispebjerg 13. Sundbyøster 14. Sundbyvester 15. Vestamager Uger under 43,0 43,0-43,9 København 44,6 44,0-44,9 45,0 og derover 16 Orientering 2004 nr. 2

17 København ,5 49,5 København ,9 49,1 Ændring (pct.)... 14,4 2,2 0,0 2,3 1 Inkl. personer uden for inddeling. Tabel 10. Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder i 2001 efter dominerende ydelse og bydel, pr arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp til forsørgelse revalidering og uddannelse aktivering Tabel 9. Personer år, der modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder i 2001 efter alder, køn og bydel, pr Alder Nettomodtagere Heraf år år år mænd kvinder 1. Indre By ,3 51,7 2. Christianshavn ,4 50,6 3. Indre Østerbro ,8 53,2 4. Ydre Østerbro ,7 49,3 5. Indre Nørrebro ,2 50,8 6. Ydre Nørrebro ,7 52,3 7. Vesterbro ,6 47,4 8. Kongens Enghave ,1 46,9 9. Valby ,0 51,0 10. Vanløse ,8 51,2 11. Brønshøj-Husum ,5 53,5 12. Bispebjerg ,9 46,1 13. Sundbyøster ,6 49,4 14. Sundbyvester ,7 50,3 15. Vestamager ,2 44,8 Nettomodtagere 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager København København Ændring (pct.)... -2,6 20,5-6,5-3,8 26,1 2,3 1 Inkl. personer uden for inddeling. Orientering 2004 nr. 2 17

18 C. Familier, hvor mindst én person har modtaget en indkomsterstattende ydelse Tabel 11. Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 2001 efter familietype og dominerende ydelse, pr Enlige med Enlige uden Par med Par uden Familier beløb pr. familie kr. København Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Barselsdagpenge Kontanthjælp til forsørgelse Revalidering og uddannelse Aktivering Orlov Midlertidige ydelser Folkepension Førtidspension Efterløn/overgangsydelse Varige ydelser Ydelser Ydelser Ændring (pct.)... -4,2-5,4-6,4 1,3-4,2 6,3 Enlige med Enlige uden Par med Par uden Familier i pct. af alle i kategorien København Arbejdsløshedsdagpenge... 9,8 6,4 13,1 9,7 7,9 Sygedagpenge... 8,5 4,6 9,6 7,9 5,9 Barselsdagpenge... 1,8 0,4 7,1 4,5 1,9 Kontanthjælp til forsørgelse... 16,3 4,8 9,4 3,2 5,5 Revalidering og uddannelse... 5,0 0,8 1,9 0,7 1,1 Aktivering... 9,0 3,0 5,9 2,2 3,4 Orlov... 2,4 0,1 9,7 0,3 1,3 Midlertidige ydelser... 52,8 20,2 56,7 28,7 27,1 Folkepension... 0,0 17,2 0,2 17,7 14,7 Førtidspension... 3,1 7,5 2,5 4,9 6,3 Efterløn/overgangsydelse... 0,1 2,0 0,5 5,7 2,4 Varige ydelser... 3,3 26,6 3,2 28,3 23,4 Ydelser ,1 46,9 59,9 57,0 50,5 Ydelser ,6 49,6 64,0 56,3 52,7 18 Orientering 2004 nr. 2

19 Tabel 12. Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 2001 efter dominerende ydelse og bydel, pr Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager København København Ændring (pct.)... -7,9 0,2 20,5-16,2-7,4 7,5-6,4-4,7 folkepension førtidspension Varige ydelser efterløn/ overgangsydelse orlov arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge barselsdagpenge Midlertidige ydelser kontanthjælp revalide- til ring og forsørgelse uddannelse aktivering Indkomsterstattende ydelser 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager København København Ændring (pct.)... -4,3-2,9-0,3-3,5-4,2 1 Inkl. familier uden for inddeling. Orientering 2004 nr. 2 19

20 Tabel 13. Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 2001 efter familietype og bydel, pr Enlige med Enlige uden Par med Par uden Familier beløb pr. familie kr. 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager København København Ændring (pct.)... -4,2-5,4-6,4 1,3-4,2 6,3 Enlige med Enlige uden Par med Par uden Familier i pct. af alle i kategorien Indre By... 43,0 36,3 51,5 48,4 40,1 2. Christianshavn... 51,5 42,9 60,0 52,3 46,6 3. Indre Østerbro... 45,7 36,4 53,3 48,4 40,9 4. Ydre Østerbro... 48,6 49,9 54,5 59,0 52,0 5. Indre Nørrebro... 62,4 44,5 70,9 53,1 49,4 6. Ydre Nørrebro... 65,8 42,3 74,9 52,5 48,5 7. Vesterbro... 62,6 40,7 70,4 51,8 46,0 8. Kongens Enghave... 67,0 57,4 71,9 62,3 59,8 9. Valby... 57,6 52,4 58,0 61,1 55,0 10. Vanløse... 40,3 48,8 48,4 58,2 50,4 11. Brønshøj-Husum... 58,6 58,6 54,2 67,2 59,7 12. Bispebjerg... 63,8 54,2 65,4 60,3 56,5 13. Sundbyøster... 55,0 46,9 58,7 58,3 50,7 14. Sundbyvester... 59,4 49,7 59,7 62,6 53,8 15. Vestamager... 55,9 46,2 65,6 54,4 49,5 København ,1 46,9 59,9 57,0 50,5 København ,6 49,6 64,0 56,3 52,7 1 Inkl. familier uden for inddeling. 20 Orientering 2004 nr. 2

21 Figur 7. Andele af Københavns familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i Frederiksberg Indre By 2. Christianshavn 3. Indre Østerbro 4. Ydre Østerbro 5. Indre Nørrebro 6. Ydre Nørrebro 7. Vesterbro 8. Kongens Enghave 9. Valby 10. Vanløse 11. Brønshøj-Husum 12. Bispebjerg 13. Sundbyøster 14. Sundbyvester 15. Vestamager Pct. under 48,0 48,0-52,9 København 50,5 53,0-58,9 59,0 og derover Figur 8. Gennemsnitligt udbetalt beløb pr. familie, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i Frederiksberg Indre By 2. Christianshavn 3. Indre Østerbro 4. Ydre Østerbro 5. Indre Nørrebro 6. Ydre Nørrebro 7. Vesterbro 8. Kongens Enghave 9. Valby 10. Vanløse 11. Brønshøj-Husum 12. Bispebjerg 13. Sundbyøster 14. Sundbyvester 15. Vestamager kr. under 80,0 80,0-88,9 København kr. 89,0-92,9 93,0 og derover Orientering 2004 nr. 2 21

22 Tabel 14. Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 2001 efter familietype, dominerende ydelse og bydel, pr midlertidige ydelser Enlige Parfamilier Familier varige ydelser varige ydelser varige ydelser ydelser ydelser midlertidige ydelser midlertidige ydelser ydelser 1. Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro Ydre Nørrebro Vesterbro Kongens Enghave Valby Vanløse Brønshøj-Husum Bispebjerg Sundbyøster Sundbyvester Vestamager København København Ændring (pct.)... -5,9-4,9-5,4-3,1 1,2-1,7-4,7-3,5-4,2 1 Inkl. familier uden for inddeling. Tabel 15. Familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 2001 efter udbetalt beløb, familietype og dominerende ydelse, pr under ,9 Beløb i kr ,9 99,9 124,9 125 og derover Familier 1 beløb (=100 pct.) pr. familie beløb pr. familie pr. md pct kr. kr. Enlige Midlertidige ydelser... 32,2 13,9 11,6 13,7 14,7 13, Varige ydelser... 0,5 1,0 8,0 13,0 60,8 16, Ydelser... 15,3 7,0 9,7 13,3 39,4 15, Parfamilie Midlertidige ydelser... 29,6 13,5 11,1 11,3 10,7 23, Varige ydelser... 0,9 1,3 8,4 10,1 14,9 64, Ydelser... 20,1 9,4 10,2 10,9 12,1 37, Familier Midlertidige ydelser... 31,1 13,7 11,4 12,7 13,1 18, Varige ydelser... 0,6 1,1 8,1 12,3 50,0 27, Ydelser ,8 7,8 9,9 12,5 30,4 22, Ydelser ,4 9,5 9,5 28,9 17,3 16, Ekskl familier med uoplyst beløb eller uden beløb som følge af indkomstgraduering. 22 Orientering 2004 nr. 2

23 2001 Antallet af københavnere, der modtog indkomsterstattende ydelser, steg med (2 pct.) til i 2001 svarende til 47 pct. af befolkningen. Modtagerraten var højest i Kongens Enghave med 56 pct. og lavest for Indre By og Indre Østerbro med 36 pct modtog primært midlertidige ydelser og varige. Modtagere af midlertidige ydelser fik i gennemsnit kr., mens modtagere af varige fik kr personer i alderen år modtog midlertidige indkomsterstattende ydelser i minimum 6 måneder. Modtagerraten for København var på 13,2 pct., og var med 19 pct. højest for Kongens Enghave efterfulgt af Ydre Nørrebro med 17 pct., og lavest for Indre By og Indre Østerbro med 8 pct (51 pct.) af de københavnske familier modtog indkomsterstattende ydelser, og de fik i gennemsnit kr. udbetalt i Andele af Københavns familier, hvor mindst ét medlem modtog indkomsterstattende ydelser i 2001 efter familietype og ydelsestype, pr Midlertidige ydelser Varige ydelser Enlige med ( 56,1 pct.) Enlige uden ( 46,9 pct.) Par med ( 59,9 pct.) Par uden ( 57,0 pct.) Familier ( 50,5 pct.) -60 pct pct. 40 Orientering og andre af Statistisk Kontors publikationer kan ses på internettet. Herfra kan artiklen udskrives magen til papirudgaven (PDF-format), eller tabellerne kan hentes som regneark (Excel) til viderebearbejdning. Ekspedition og abonnement: Københavns Statistiske Kontor Vester Voldgade København V. ISSN Telefon: Telefax: Internet:

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111

23%)'%3)4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('&'&:+,6)'63!#$%&'()*%)++,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111 23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 2. kvartal 1999

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 2. kvartal 1999 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København 2. kvartal 1999 Nr. 29. 13. december 1999 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i København

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Bilbestanden i København 1999 Nr. 31. 20. december 1999 Bilbestanden i København 1999 Lotte Buchbjerg Petersen Tlf.: 33 66 28 23 1. Indledning Statistisk

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Bilbestanden i København 1998

Bilbestanden i København 1998 Nr. 22. 23. september 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Bilbestanden i 1998... 1 Peter Krygell... 33 66 28 17 Bilbestanden i 1998 Pr. 1.1. 1998 var der i indregistreret i alt næsten

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Tema. Overførselsindkomster. 1. Hvad er overførselsindkomster? 2. Hvor mange modtager overførsler? Af Jan Plovsing

Tema. Overførselsindkomster. 1. Hvad er overførselsindkomster? 2. Hvor mange modtager overførsler? Af Jan Plovsing Overførselsindkomster Tema Af Jan Plovsing 1. Hvad er overførselsindkomster? Som led i udbygningen af velfærdsstaten er der gennem en årrække skabt mange muligheder for at modtage pengeydelser fra det

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor Statistik om unge i alderen 18-29 år i København Københavns Kommune Statistisk Kontor September 24 Statistik om unge i København København er en by med mange unge. Der er 126. unge 18-29 årige i København,

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse Personer under 30 år på offentlig forsørgelse 1. Baggrund Ét af beskæftigelsesministerens mål for 2011 og 2012 var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Tal for dette

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Statistikdistrikter i København,

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Varedeklaration for Sammenhængende socialstatistik

Varedeklaration for Sammenhængende socialstatistik Danmarks Statistik 16. februar 2015 Varedeklaration for Sammenhængende socialstatistik 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Sammenhængende socialstatistik 0.2 Emnegruppe Sociale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

De studerendes indtjening. - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2002

De studerendes indtjening. - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2002 De studerendes indtjening - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2002 Undervisningsministeriet 2004 1 Kolofon Titel: De studerendes indtjening Undertitel: En analyse af de studerendes indkomster

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

Boliger og byggeri - A.4

Boliger og byggeri - A.4 Boliger og byggeri - A.4 72 Boliger og byggeri Dwellings and construction Nr. (No.) Side (Page) Boliger og byggeri (tekst) Dwellings and construction (text) 73 Boliger Dwellings A 4.1 Boligforhold 1880-2002

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 juni 2003 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2003 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999 Oktober 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999

Læs mere

A 8.1 Slutligningens hovedresultater Main results of the income assessment

A 8.1 Slutligningens hovedresultater Main results of the income assessment Indkomst - A.8 126 Indkomst Income Nr. (No.) Side (Page) Indkomst (tekst) Income (text) 127 Slutligning Income assessment A 8.1 Slutligningens hovedresultater Main results of the income assessment 128-129

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

=".$2/$".2301") 45#$26)72'04,((>2$?/)/.'/.'*04,2/,"

=.$2/$.2301) 45#$26)72'04,((>2$?/)/.'/.'*04,2/, =".$2/$".2301") 45#$26)72'04,((>2$?/)/.'/.'*04,2/,"!"#$%&'()"*$&'+,-./.'*$01,")2'/)-/2.23$".045#$26)720890*7)"/)-0:;;; ')(/0"$7.&$"$/0,+35"$-'$01,"0:90,30

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen...

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen... INDHOLD Nr. 11. 2. maj 1998 Side Eventuel henvendelse tlf.:. 33 66 28 39 Arbejdsløsheden i 1997... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsløsheden i 1997 Ledighedsprocenten i var i 1997 11,9 mod

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Økonomirapport April Den samlede Økonomirapport er forelagt ØU på mødet 3. maj 2016. Her bringes det, der vedrører beskæftigelsesområdet. 5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Samlet set forventer

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere