Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne"

Transkript

1 Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Uddannelsesnævnet Vesterbrogade 6 D, København V Tlf:

2 Indholdsfortegnelse Brug af Sagsbehandlerhåndbogen... 3 Ansvars-, kompetence- og opgavefordeling... 4 Fælles procedure for sagsbehandling... 4 De lokale opgaver... 5 Butiksbesøg før godkendelse... 5 Godkendelse af glatte sager... 6 Videresendelse af komplicerede sager... 6 Tidsfrister... 7 Besigtigelser... 7 Godkendelsesskemaer... 7 Godkendelseskriterier... 8 Profiler... 9 Oplæringsansvarlige Åbningstid, arbejdstimer og elevantallet Den oplæringsansvarliges tilstedeværelse Elevantal, når indehaveren eller bestyreren er alene Udstyr Sortiment Årsomsætning og ekspeditioner pr. uge Kædetilknytning Praktikplan Underskrift Valg af områder og oplæringsmål Eksempler Godkendelse Begrænset godkendelse for en periode Betinget godkendelse Underkendelse Særligt om forældelse af godkendelse Godkendelse af koncerner og virksomhedskæder

3 Brug af Sagsbehandlerhåndbogen Denne håndbog er et værktøj til sagsbehandling i forbindelse med godkendelse af praktiksteder inden for detailhandel. Håndbogen hører sammen med godkendelsesskemaerne, som bruges ved en detailhandelsvirksomheds ansøgning om godkendelse. Godkendelsesskemaerne og håndbogen er udarbejdet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser. Håndbogen er skrevet til de lokale uddannelsesudvalg og erhvervs- og handelsskolerne, men kan også være nyttig for brancheforeninger og kædekontorer, som vejleder mange butikker om godkendelse. Sagsbehandlerhåndbogen kan derfor frit refereres eller kopieres, hvis det findes hensigtsmæssigt. Godkendelse og sagsbehandling foregår efter de gældende bekendtgørelser om detailhandelsuddannelse, og om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser. På Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside kan man finde de relevante bekendtgørelser. Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser Bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder Bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer. På Uddannelsesnævnet hjemmeside kan man hente skemaer, og anden information om uddannelsen: Godkendelsesskemaer Vejledende minimumskriterier for godkendelse Ordbøger til tolkning af oplæringsmål Information, som fortæller om de enkelte specialer og trin Oversigter og strukturer, samt andre hjælpeværktøjer til skoler og lokale uddannelsesudvalg. På hjemmesiden findes løbende opdaterede oplysninger om uddannelsen. Overdragelse af kompetence til godkendelse fra det faglige udvalg til de lokale uddannelsesudvalg sker i henhold til den gældende lov om erhvervsuddannelse. Erhvervsskolen er sekretariat for det lokale uddannelsesudvalg. Endvidere har erhvervsskolen i henhold til samme lov ret til at godkende en virksomhed som praktiksted for en bestemt elev. Skolen skal fastsætte principper for en sådan godkendelse efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Det faglige udvalg skal underrettes om godkendelsen, og der gælder samme principper for sagsbehandlingen som ved godkendelser i øvrigt. 3

4 Lov om offentlighed i forvaltningen gælder for de faglige udvalgs sagsbehandling, og en virksomhed har dermed ret til aktindsigt. Det betyder, at en butik eller en kæde har ret til at se alle papirer i sagen, få begrundelser for afgørelsen og konkrete anvisninger. De regler, som gælder for det faglige udvalg, gælder også for det lokale uddannelsesudvalg, når kompetence til at godkende er overdraget. Der skal således være åbenhed om vurdering og kriterier for godkendelse, og alle skal medvirke til, at sagsbehandlingen kommer til at foregå ensartet og efter lovens hensigt. Ansvars-, kompetence- og opgavefordeling Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har det overordnede ansvar for godkendelser selvom kompetence til at godkende praktiksteder blev overdraget til det lokale uddannelsesudvalg i Den lokale kompetence omfatter ret til enkeltgodkendelse af butikker, som opfylder minimumskravene, som praktiksted for elever og for én elev. Kæde-butikker kan også godkendes lokalt som enkeltvirksomheder, hvis kæden har under 4 butikker. Kompetencen omfatter også pligt til at videresende ansøgninger om kæde-godkendelser og komplicerede ansøgninger, dvs. sager, der ikke umiddelbart kan godkendes efter minimumskravene eller ansøgninger, hvor det lokale uddannelsesudvalg har indsigelser eller er i tvivl. Det drejer sig som regel om butikker eller kæder, som evt. kunne godkendes med betingelser eller begrænsninger eller som må underkendes. Kædeansøgninger fra kæder, som omfatter 4 eller flere butikker, kan også indstilles, hvis kæden indsender ansøgningen til erhvervsskolen. Fælles procedure for sagsbehandling For at sikre en ensartet, landsdækkende sagsbehandling skal de lokale uddannelsesudvalg anvende følgende procedure: 1. Det lokale uddannelsesudvalg nedsætter en arbejdsgruppe bestående af mindst en arbejdstagerrepræsentant og en arbejdsgiverrepræsentant, som behandler indstillinger om godkendelse fra erhvervsskolen på detailhandelsområdet. Medlemmerne af arbejdsgruppen skal helst have detailhandels-baggrund. Erhvervsskolen og arbejdsgruppen anvender det faglige udvalgs retningslinjer for sagsbehandlingen og de minimumskrav, som er indeholdt i Sagsbehandlerhåndbogen. 2. Hvis arbejdsgruppen er enig i erhvervsskolens indstilling, foretager erhvervsskolen den videre behandling. Hvis repræsentanterne har indsigelser mod godkendelse, videresendes ansøgningen til det faglige udvalg med en kort beskrivelse af problemet og evt. begrundelser for betinget eller begrænset godkendelse eller underkendelse. 4

5 3. Indsendte ansøgninger med indsigelser fra det lokale uddannelsesudvalg afgøres af det faglige udvalg, som meddeler butikken eller kæden afgørelsen med kopi til det lokale uddannelsesudvalg. De lokale opgaver Erhvervsskolens dialog med butikken er meget vigtig. Der skal informeres om uddannelsen, og butikkens eller kædens oplysninger om oplæringsforhold skal vurderes. Det er af afgørende betydning, at alle oplysninger er indhentet, inden der træffes afgørelse, uanset om det er det faglige udvalg eller det lokale uddannelsesudvalg, der træffer afgørelsen. Det lokale uddannelsesudvalg og erhvervsskolen har følgende opgaver i forbindelse med godkendelse af praktiksteder: * At informere og vejlede om gennemførsel af uddannelsen. * At indhente sikre og pålidelige oplysninger om butikkens oplæringsforhold og uddannelsesmuligheder ved hjælp af det faglige udvalgs godkendelsesskemaer samt registrere ansøgninger. * At godkende butikker og kædebutikker som praktiksteder til elever eller til én elev. Kæder med mindre end 4 butikker godkendes som enkeltvirksomheder. * At indstille grænsetilfælde eller kæder med 4 eller flere butikker til godkendelse. Butiksbesøg før godkendelse Der kan være behov for supplerende oplysninger, hvis der er mangler eller uklarheder i udfyldelsen af oplysningsskemaet, og dermed tvivl hos sagsbehandleren. De supplerende oplysninger kan indhentes telefonisk, skriftligt, ved et butiks-besøg eller ved en besigtigelse. Hvis oplysninger, der er afgørende for vurderingen, indhentes telefonisk, bør det aftalte bekræftes skriftligt af butikken, fx ved eller fax. Butikken afgør selv, om den vil modtage besøg af en medarbejder fra erhvervsskolen eller en repræsentant fra det lokale uddannelsesudvalg før godkendelse. Butikken er således ikke forpligtet til at afgive oplysninger ved et sådant besøg, men gør det som regel gerne for at sikre en god dialog med den lokale erhvervsskole. Besøg hos en butik, der ønsker at uddanne elever, kan således have to formål: 1. at indhente supplerende oplysninger for at afklare tvivlsspørgsmål i godkendelsesskemaet 2. at rådgive og vejlede om uddannelsesforløbet, fx hjælp til udarbejdelse af praktikplan. For butikker eller kæder, der står over for at skulle ansætte den første elev, bør 5

6 rådgivningen omfatte fremgangsmåden ved oprettelse af uddannelsesaftale, uddannelsens faglige mål og indhold. Hvis det er oplagt, at butikken ikke kan godkendes ud fra de vejledende minimumskrav og en helhedsvurdering, skal der rådgivers om, hvad butikken skal gøre, før den søger godkendelse igen. I sådanne tilfælde kan relevante dele af Sagsbehandlerhåndbogen eller bilaget med de vejledende minimumskrav kopieres og sendes til butikken eller kæden. En besigtigelse følger lovbundne regler, bl.a. skal butikken varsles, og besigtigelsen skal foretages af en arbejdsgiverrepræsentant og en arbejdstagerrepræsentant eller en anden person, som udvalget har bemyndiget til at repræsentere udvalget. Butikken er forpligtet til at afgive oplysninger ved en besigtigelse. Besigtigelser inden for detailhandelsområdet foretages af udvalgets Formandskab og er ikke omfattet af delegeringen til det lokale uddannelsesudvalg. Godkendelse af glatte sager Som hovedregel kan der godkendes til elever eller en elev, hvis virksomhedens oplysninger viser, at oplæringsforhold og oplæringsmål er i orden ud fra udvalgets vejledende minimumskrav. Den uddannelsesansvarlige i butikken bekræfter med sin underskrift, at oplæringen vil foregå på et bestemt niveau, at faglærte eller tillærte varetager oplæringen, og at de oplæringsansvarlige er til rådighed i elevens daglige arbejdstid. Hvordan vurderingen foretages konkret ses i afsnittet Godkendelseskriterier. Videresendelse af komplicerede sager Hvis det lokale udvalg har indsigelser mod godkendelse, videresendes ansøgningen til det faglige udvalg med en redegørelse for problemet. Hvis det er muligt, indstilles med begrundelse for betinget eller begrænset godkendelse eller underkendelse: Begrænset godkendelse - for en periode, fx en uddannelsesperiode på 1 elevforløb, et restlæreforhold og/eller begrænset til bestemte arbejdsområder i uddannelsen. Betinget godkendelse - butikken skal sætte bestemte ting i værk, for at blive godkendt, fx udstationering til en bestemt afdeling, hovedkontor mv. eller fx et efteruddannelseskursus til den oplæringsansvarlige eller uddannelsesansvarlige. Underkendelse - butikken kan ikke overholde praktikreglerne set ud fra en helhedsvurdering. Hyppigste årsag til underkendelse er manglende kunde- og varegrundlag udtrykt ved antal ekspeditioner og omsætning og/eller mangel på kvalificerede oplæringsansvarlige. 6

7 Ved betinget og begrænset godkendelse samt underkendelse er det lovbundet at begrunde afgørelsen med henvisning til praktikregler, der ikke kan overholdes og/eller oplæringsforhold, som ikke er i orden. Der skal også gives konkrete anvisninger til, hvad butikken skal gøre for at blive godkendt. Tidsfrister En ansøgning om godkendelse, dvs. et godkendelsesskema, skal besvares inden 14 dage fra modtagelsesdatoen - optimalt med et godkendelsesbrev eller med besked om, hvad der foretages i sagen. Fristen udsættes, hvis butikken får et brev inden fristens udløb om, hvornår sagen behandles, eller at ansøgningen er videresendt til det faglige udvalg. Ved meddelelse til butikken om, at sagen er videresendt, angives datoen for videresendelse. Det faglige udvalg vil behandle sagen hurtigst muligt og inden for 14 dage. Besigtigelser Som hovedregel kan en butik eller kæde ikke underkendes eller godkendes betinget eller begrænset uden at den er blevet grundigt informeret om minimums-kravene i uddannelsen, og har fået konkrete anvisninger om, hvad der kan gøres. Information og rådgivning kan foregå lokalt eller ved besigtigelse af udvalgets Formandskab. Det faglige udvalg kan gennemføre 2 former for besigtigelser: 1. Besigtigelser i tvivls- og grænsetilfælde ved nygodkendelse 2. Vejledende besigtigelser hos en godkendt butik Det lokale uddannelsesudvalg kan bede det faglige udvalg om at foretage vejledende besigtigelser, hvis der er uddannelsesmæssige problemer i en godkendt butik. Hensigten er at sikre, at eleverne får en faglig forsvarlig uddannelse samt at forebygge sager om mangelfuld oplæring. Medlemmerne i arbejdsgruppen i det lokale uddannelsesudvalg kan forsøge at løse evt. uddannelsesmæssige problemer i en godkendt butik ved vejledning og rådgivning, fx ved et besøg. Medlemmerne i arbejdsgruppen bør være enige om, at der er et uddannelsesmæssigt problem i en godkendt butik før, at der igangsættes vejledende og rådgivende lokale aktiviteter. En anmodning om vejledende besigtigelse fra det lokale uddannelsesudvalg skal indeholde beskrivelse af problemet, samt oplysning om hvad, der er forsøgt lokalt. Godkendelsesskemaer I loven står der, at en virksomhed kan godkendes eller underkendes ved en konkret vurdering af: 7

8 1. Om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat i bekendtgørelser om uddannelsen (specialet) og 2. Om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Til brug for den konkrete vurdering skal der indhentes oplysninger ved hjælp af et godkendelsesskema, som kan følges op af en telefonsamtale, et besøg eller en besigtigelse. Detailhandelsuddannelsen er opdelt i 3 specialer: 1. Salgsassistent, herunder Salgsassistent med profil 2. Dekoratør / visual merchandiser 3. Blomsterdekoratør Godkendelse til Salgsassistent og Salgsassistent med profil sker ved hjælp af samme godkendelsesskema. Godkendelse til de 2 øvrige specialer sker ved hjælp af selvstændige skemaer. Skemaerne er opbygget om en række fælles områder, der er relevante inden for detailhandel. Der bruges samme skema til kædegodkendelse som til enkelt godkendelse inden for alle specialer. Kæden skal afgive samme oplysninger, blot for en typisk butik i kæden. Der er samme krav til de oplæringsansvarlige. Det er vigtigt, at kæden medsender liste over butikker, som opfylder kravene, og som ønskes omfattet af kædegodkendelsen. Det faglige udvalg behandler kædeansøgninger, hvis kæden har 4 butikker eller derover. Hvis kæden har færre butikker end 4, kan butikkerne godkendes lokalt som enkeltvirksomheder. Godkendelsesskemaerne findes på Uddannelsesnævnets hjemmeside hvorfra de kan downloades og udskrives. Godkendelseskriterier De fastlagte oplæringsområder og de vejledende minimumskrav til omsætning, sortiment mv. kaldes tilsammen godkendelseskriterier. Da det altid er en konkret vurdering, kan det ikke fastlægges endegyldigt, hvornår en butik eller en kæde kan godkendes. Kriterierne er derfor vejledende, og kan fraviges ud fra en helhedsvurdering. I indledningen af godkendelsesskemaet skal butikken give en række oplysninger, som er praktiske og administrativt vigtige: 8

9 CVR nummeret (tidligere SE-nummer) bruges ved registrering af ansøgningen og det skal fremgå. CVR nummeret har betydning for en evt. senere identifikation af butikken eller kæden, hvis den skifter navn. Etableringsdatoen skal oplyses, da butikken eller kæden skal være fysisk etableret eller endeligt overtaget af ny ejer, inden den kan godkendes som praktiksted. Der kan ikke søges om godkendelse før butikken eller kæden er etableret. Praktikstedets kontaktperson kan være praktikstedets leder eller en anden uddannelsesperson, som erhvervsskolen kan kontakte. Der kan være sammenfald mellem denne person og den uddannelsesansvarlige, der underskriver skemaet, men der skal ikke være det. Der kan søges om godkendelse til en afdeling i en større butik eller et varehus. Det kan være tilfældet fx inden for byggemarked, som har flere sortimentsområder. Profiler Butikken skal afkrydse om der ønskes godkendelse til Salgsassistent eller Salgsassistent med profil. Hvis der vælges profil, skal der markeres én profil ud af de mulige. Praktikuddannelsen har samme niveau og fleksibilitet i Salgsassistent og Salgsassistent med profil, men der er 8 ugers obligatorisk skoleundervisning i profiluddannelserne og 6 uger, hvis der vælges Salgsassistent uden profil. Der er mulighed for brancheprofil. Inden for denne profil er detailhandlens brancher med beslægtede sortimentsområder gået sammen om en profil for at skabe en tilgang af elever. Udover de kendte brancheprofiler er der tre profiler, som er kendetegnet ved driftsformen eller butikskategorien: nærbutik, kapitalkædedrift eller stormagasin. Typiske nærbutikker er servicestationer og kiosker. Oplæring på kunne- og beherske-niveau inden for koncept, salg, butik og produkt finder sted i kapitalkæden, hvor eleven kan arbejde med flere sortimenter og opgaver, som er karakteristisk ved drift af en kæde. Hvis butikken eller kæden ønsker godkendelse til flere profiler, skal de vejledende minimumskrav til omsætningsstørrelse, antal ekspeditioner pr. uge og varesortiment være opfyldt for hvert sortimentsområde, der søges godkendelse til. Se bilaget Vejledende minimumskrav til årsomsætning ekskl. moms, varesortiment og ekspeditioner. En ansøgning om flere profiler i en mindre butik kan betragtes som et signal om, at butikken evt. skal vejledes ved besøg. Hvis der kan godkendes til profil, er virksomheden automatisk også godkendt til 9

10 Salgsassistent uden profil. Det skal fremgå af godkendelsesbrevet til butikken, hvad godkendelsen omfatter og hvad der forudsættes. Eleven skal vide om der uddannes med profil, som derfor skal fremgå af uddannelsesaftalen og praktikplanen. Oplæringsansvarlige Oplysningerne om de ansatte i butikken og deres baggrund bruges til at vurdere oplæringsforholdene: Er der personale, der kan give en elev eller flere elever en faglig forsvarlig oplæring? Faglærte inden for detailhandel eller tillærte med mindst 4 års anciennitet kan varetage hele den faglige oplæring af en elev eller dele af oplæringen i et uddannelsesforløb, og er således kvalificerede personer i forhold til oplæring i kraft af deres uddannelse eller joberfaring. En faglært eller tillært medarbejder, der er til rådighed for eleven, og som påtager sig oplæringsansvaret kaldes den oplæringsansvarlige. Vedkommende behøver ikke være udlært eller have opnået anciennitet inden for samme branche eller vareområde, som der er tale om for eleven. Ved branche forstås detailhandelens brancher fx isenkrambranchen eller dagligvarebranchen mv. En tillært, som alene er oplæringsansvarlig for en elev, skal have brede joberfaringer, dvs. have rutine i de almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for butikkens koncept, salg, butik og produkt samt drift. Hvis ancienniteten skal beregnes for en tillært, skal der være tale om fuldtidsbeskæftigelse. Butikken eller kæden skal kun oplyse om personale, der er beskæftiget med salgsfunktioner. Hvis indehaveren eller bestyreren er faglært eller tillært, indregnes vedkommende i felterne. Ungarbejdere, dvs. medarbejdere under 18 år, tælles ikke med. Andre elever fx 2. eller 3. års elever tæller heller ikke med, da ungarbejdere og elever ikke kan pålægges et fagligt oplæringsansvar. Butikken skal afslutte udfyldningen af feltet med at indsætte antallet af heltidsansatte faglærte og tillærte i en beregning, således at det totale antal arbejdstimer for faglærte og tillærte pr. uge opgives. De heltidsansatte faglærte/tillærte tæller med 37 timer pr. uge pr. medarbejder. Det er kun deltidsansatte faglærte/tillærte med min. 20 timer pr. uge, der kan medregnes. 10

11 Åbningstid, arbejdstimer og elevantallet Oplysninger om butikkens åbningstid bruges til fortsat vurdering af oplæringsforholdene: Er de faglærte/tillærte til rådighed i elevens arbejdstid, således at oplæring kan finde sted? Butikken skal oplyse åbningstid på ugens 7 dage for at sagsbehandleren kan få et helhedsindtryk af åbningstiden i ugen i forhold til branche og butikstype. Butikken skal derefter opgive det totale antal åbningstimer pr. måned. De totale åbningstimer divideres med 4 for at finde det gennemsnitlige antal åbningstimer pr. uge. Når elevantallet skal fastlægges, anvendes følgende beregningsmetode som rettesnor: De faglige timer (faglærtes/tillærtes arbejdstimer pr. uge) sættes i forhold til (divideres med) det gennemsnitlige antal åbningstimer pr. uge. Beregningsmetoden og skalaen med de øvre grænser for elevantallet erstatter den vejledende skala for elevantallet, som indgik i den tidligere overenskomst (før marts1997). Hovedprincippet er fortsat 1 til 1", men butikkens åbningstid har nu også indflydelse på vurderingen. Metoden bruges især, når det skal vurderes om der skal gives godkendelse til elever eller én elev. Hvis der kun er deltidsansatte faglærte/tillærte i butikken, skal det undersøges om de deltidsansatte arbejder forskudt for at sikre, at der er medarbejdere til stede, som kan påtage sig oplæringsansvaret for eleven. Eksempel 1 Efter en butiks oplysninger i felt 1.0 er der 2 faglærte på fuld tid, hvor den ene er indehaveren, 1 faglært på deltid og 3 tillærte med mindst 4 års anciennitet, heraf 1 på deltid. Butikkens beregning bliver således: 37 x 4 (fuldtid) + 20 x 2 (deltid) = 188 faglige timer pr. uge. Butikken oplyser i felt 2.0, at den har åbent fra kl fra mandag til torsdag, fra om fredagen og fra om lørdagen, samt at der er 2 lange lørdage til kl Åbningstimer pr. måned er således 190 timer. De totale åbningstimer pr. måned divideres med 4 for at få det gennemsnitlige åbningstimer pr. uge: 190: 4 = 47,5 åbningstimer pr. uge. 11

12 Tallene forholdes nu til hinanden for at undersøge hvor mange elever, som butikken maximalt kan have: 188 faglige timer = 3, 9 elever 47,5 åbningstimer Tallet rundes op eller ned efter de almindelige afrundingsregler, så butikken bør max. have 4 elever. Der gives godkendelse til elever, da butikken som ved de tidligere elevantalsregler selv skal overholde elevantallet. Det maksimale antal elever indskrives altså ikke specifikt i godkendelsesbrevet. Eksempel 2 I en butik med samme åbningstimer pr. uge som i eksempel 1 (47, 5 åbningstimer pr. uge) er der 1 fuldtids faglært og 1 deltidsansat faglært, altså 37 timer + 20 timer, i alt 57 faglige timer pr. uge. Elevantallet bliver her: 57 faglige timer = 1, 2 elever 47,5 åbningstimer Der gives godkendelse til 1 elev. Butikken kan selvfølgelig have flere ansatte, som ikke er faglærte eller tillærte, for at dække åbningstiden. Eksempel 3 I en butik er der åbent alle uges dage, undtagen søndag, i alt 57 åbningstimer pr. uge. Der er 1 faglært på heltid og 2 ansatte med mindre anciennitet end 4 år. De faglige timer er derfor 37 timer pr uge. Elevantalsberegningen ser således ud: 37 faglige timer = 0,6 elev 57 åbningstimer Tallet rundes op, og der kan gives godkendelse til 1 elev. Der bør lægges vægt på vejledning om kravene til den oplæringsansvarlige. Kravene skal altid fremgå af godkendelsesbrevet. 12

13 Hvis der er flere end 10 faglærte eller tillærte (4 års anciennitet) bruges denne skala som rettesnor. Skalaen fastlægger de øvre grænser for elevantallet. 10 faglærte/tillærte kan oplære 7 elever Herudover kan der oplæres 1 elev for hver 5 faglærte/tillærte Den oplæringsansvarliges tilstedeværelse Den oplæringsansvarlige skal ikke nødvendigvis være fysisk til stede i hele elevens arbejdstid. Den oplæringsansvarlige skal være til rådighed, således at eleven kan blive sat ind i nye opgaver, har lejlighed til at stille spørgsmål og kan få tilbagemelding på udførte opgaver. Den oplæringsansvarlige må ikke være fraværende i længerevarende, planlagte perioder uden at oplæringsansvaret overdrages til en anden oplæringsansvarlig. Denne skal også være kvalificeret, dvs. være faglært eller have mindst 4 års anciennitet inden for detailhandel. Ved den oplæringsansvarliges ferie, barsel eller ved længerevarende efteruddannelse skal butikken fastlægge hvem der har ansvaret for eleven. Kravet om tilstedeværelse i elevens arbejdstid er ikke konstant i elevens uddannelsesforløb, da eleven uddannes mod større og større grad af selvstændighed. Man kan fx godt tænke sig at eleven arbejder alene i perioder i uddannelsens sidste år. Det betyder ikke, at den oplæringsansvarlige ikke er til rådighed, men at den oplæringsansvarlige har en anden rolle i den sidste del af uddannelsesforløbet. Der er særlige krav til den oplæringsansvarlige og uddannelsesansvarlige i den periode, hvor eleven gennemfører fagprøveprojekt. Netop her bør oplæringsansvarlig, uddannelsesansvarlig og kolleger støtte eleven og være til rådighed med oplysninger og opmærksomhed uden at overtage elevens projekt. Butikken eller kæden skal ved udfyldelse af praktikplanen angive, hvem der er oplæringsansvarlig for de enkelte arbejdsområder. Praktikplanen skal være udarbejdet inden prøvetiden på 3 måneder slutter. Den uddannelsesansvarlige har det juridiske ansvar for at praktikreglerne overholdes, tilmelding til skolen, og er som regel butikkens eller kædens ledelse. Der kan være sammenfald mellem oplæringsansvarlig og uddannelsesansvarlig, 13

14 fx i en mindre butik. I en kæde kan der være flere personer involveret i elevernes uddannelse: Der er en uddannelsesansvarlig, som har det juridiske ansvar, men ansvaret for den praktiske gennemførsel af eleven/elevernes uddannelsesforløb og skoletilmelding kan være delegeret til kædebutikkernes daglige leder. Derudover kan der være en eller flere oplæringsansvarlige på de faglige områder. Nogle kæder har valgt også at have en kontaktperson i kæden, som tager sig af den mere personlige og sociale kontakt og som gennemfører elevsamtaler. Elevantal, når indehaveren eller bestyreren er alene Der er ikke særlige elevantalsregler for indehaveren eller bestyreren i en butik. Også her forholdes de faglige timer til antallet af åbningstimer. Hvis en indehaver eller en butiksbestyrer er alene i butikken, og vedkommende vurderes som eneste kvalificerede oplæringsansvarlige kan der kun godkendes til 1 elev, hvis indehaveren har en vikar ved sygdom og ferie og andet fravær. Vikaren skal også kunne vurderes som kvalificeret oplæringsansvarlig. Udvalget accepterer ikke, at et praktiksted fx lukker ved sygdom og ferie, eller at eleven er alene med ansvaret for butikken, selv i kortere perioder. Det er her vigtigt at huske, at oplæringsforholdene skal vurderes i helhed, fx kan indehaverens anciennitet være 3 år og 6-7 måneder og alle andre forhold være i orden. Hvis indehaveren er til stede i elevens arbejdstid, har en kvalificeret vikar eller deltidsansat, og butikken har en praktikplan, bør der godkendes. Godkendelser til én elev ved indehaver eller bestyrer er ikke på forhånd betegnet som komplicerede af det faglige udvalg, og ansøgningerne kan med fordel behandles ud fra lokalt kendskab. Det lokale uddannelsesudvalg og erhvervsskolen kan naturligvis komme i tvivl og ønske det faglige udvalgs rådgivning. En anden mulighed er, at erhvervsskolen godkender det enkelte uddannelsesforhold i henhold til egen kompetence. Godkendelsen er teknisk set begrænset til det bestemte uddannelsesforhold, og butikken skal søge igen ved ansættelse af en ny elev. Skolens godkendelse skal ske i samråd med det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg skal have kopi af godkendelsen. Udstyr Butikken afkrydser om der anvendes elektronisk udstyr. Et Nej betyder at der skal indhentes supplerende oplysninger. Der kan være tale om en misforståelse. Det tæller positivt ved vurdering, at eleven kommer til at arbejde med detailhandelens elektroniske værktøjer. Hvis butikkens eller kædens ansatte anvender elektronisk udstyr, skal eleven ved praktikuddannelsens afslutning kende det og anvende det i samme grad som de faglærte. Elektronisk udstyr kan fx være pc, kasseterminal, EDI. 14

15 Sortiment Oplysningerne om varesortimentet fortæller ofte mere præcist hvilken del af branchen som butikken tilhører og hvilken butikstype der er tale om. Hovedparten af butikkerne har branchens almindelige varesortiment, så et Ja i dette felt er godt. Der skal være en vis mængde forskellige varer (varenumre) for at eleven kan lære om de arbejdsområder, som er meget tæt knyttet til varerne fx disponering og indkøb. Krav til sortimentet er beskrevet i bilaget med vejledende minimumskrav. Hvis der er tale om specialsortiment, skal antallet af hovedgrupper nævnes, så bredden kan vurderes. Specialsortiment kan hænge sammen med butikstype eller beliggenhed - et specialsortiment kan give gode uddannelsesmuligheder for eleven. Årsomsætning og ekspeditioner pr. uge For at vurdere om omfanget af butikkens koncept, salg, butik og produkt samt drift, spørges der til årsomsætningens størrelse, ekskl. moms, antal ekspeditioner pr. uge og salgslokalets størrelse. De vejledende minimumskrav ses i bilaget, og kravene er vidt forskellige fra branche til branche alt efter sortiment og butikstype. De vejledende minimumskrav gælder for både Salgsassistent og Salgsassistent med profil samt Blomsterdekoratør. Der er altså ikke højere krav fx til omsætning ved profiluddannelse. Kædetilknytning Oplysninger om kædetilknytning kan bruges til at undersøge om butikken kan kædegodkendes, men kan også give oplysninger om butikstype og koncept, indkøbsforhold og dermed oplæringsområderne. Det tæller positivt, at der samarbejdes i en kæde om uddannelse uafhængigt af om butikken kan kædegodkendes. Andre former for samarbejde om uddannelse kan også indskrives. Erfaringsudveksling og samarbejde med andre butikker fx i et butikscenter eller i en handelsstandsforening kan være af stor værdi for eleverne og rent praktisk med hensyn til ideer til tilrettelæggelse. Et samarbejde med en skole kan også tælle positivt. Praktikplan Hvis der ikke foreligger en praktikplan, bør butikken kontaktes og vejledes. Butikken eller kæden skal udarbejde en praktikplan for den enkelte elev inden prøvetidens udløb, hvilket er indskrevet i bekendtgørelsen. Skoleopholdene skal indgå således, at de understøtter og supplerer den praktiske uddannelse. Eleven skal være bekendt med praktikplanen. Butikken kan benytte egen praktikplan, kædens eller branchens praktikplan eller 15

16 det faglige udvalgs vejledende praktikplan, som findes på Uddannelsesnævnets hjemmeside hvorfra den kan downloades/udskrives. Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen planlægges. Underskrift Skemaet skal underskrives af butikkens uddannelsesansvarlige. Med underskriften bekræftes, at uddannelsen foregår efter bekendtgørelsen for uddannelsen. Der henvises også til den gældende Lov om erhvervsuddannelser, som bl.a. fortæller, at et godkendt praktiksted skal følge gældende overenskomster på området om løn og arbejdstid og anden lovgivning om ansættelses- og arbejdsvilkår, fx arbejdsmiljø. Gældende Lov om erhvervsuddannelser kræver også, at eleven kun undtagelsesvis må udføre arbejde, som ikke har med uddannelsen at gøre. Målene for uddannelsen skal kunne nås. I de følgende punkter bekræfter butikken forudsætningerne om de oplæringsansvarlige som er beskrevet tidligere. Butikken forpligter sig også til at give oplysning til erhvervsskolen, hvis oplæringsforholdene ændrer sig. Underskriften er juridisk bindende og skal afgives af en person med en sådan kompetence. Personen skal kunne repræsentere butikken fx i en sag om mangelfuld oplæring. Valg af områder og oplæringsmål Der er udarbejdet ordbøger til Salgsassistent og Salgsassistent med profil, Dekoratør og Blomsterdekoratør med en kort beskrivelse af oplæringsområderne i praktikuddannelsen. Ordbøgerne kan udsendes til butikken som hjælp til udfyldelse af godkendelsesskemaer. I alle godkendelsesskemaer skal der markeres oplæringsområder på et bestemt målniveau. Ansøgningen kan ikke vurderes, hvis markeringen ikke er sket. Se i øvrigt vejledningerne til de enkelte godkendelsesskemaer. I alle specialer kan målene nås på 3 niveauer, som skal forstås på følgende måde: Begynder- eller kendeniveau Rutine- eller kunneniveau Avanceret eller beherskeniveau Eleven kender opgaverne og løser enkelte dele under instruktion Eleven løser opgaverne rutineret sammen med andre. Store dele af opgaven løses selvstændigt Eleven behersker opgaverne selvstændigt fra start til slut og formidler viden til andre 16

17 17

18 Eksempler Godkendelse En tøjbutik søger om godkendelse inden for "Salgsassistent". Butikken er etableret den 21. marts 1983, og har tidligere været godkendt. Der er ikke angivet nogen profil på side 1. Af skemaet fremgår det, at der beskæftiges 2 fuldtidsansatte inkl. indehaveren - begge er uddannet inden for detailhandel, altså 74 faglige timer. Butikkens gennemsnitlige antal åbningstimer pr. uge er 45 timer. Det maksimale elevantal kan altså være 74: 45 =1,6 forhøjet til 2 elever. Butikken anvender elektronisk udstyr og der føres branchesortiment inden for herrebeklædning. Årsomsætning udgør over 3 mio. kr., og der foretages ca. 625 ugentlige ekspeditioner. Har butikken markeret oplæringspunkter, som udgør mindst 320 point, opfyldes kravene til oplæringspunkterne. Alle obligatoriske mål skal være valgt på et niveau. Hvis der ikke er markeret punkter, som udgør mindst 320 points, rettes der henvendelse til butikken, og skolen indhenter supplerende oplysninger, idet butikken kan have misforstået spørgsmålene. Skolen kan evt. henvise til ordbogen, som kan hentes på hjemmesiden. Hvis butikken herefter opfylder kravene, kan der gives godkendelse til elever til Salgsassistent og Salgsassistent med profil, Tekstil, herretøj, men butikken kan vælge at ansætte 1 elev til uddannelse med profil. Begrænset godkendelse for en periode En butik med gaver og brugskunst indsender ansøgning om godkendelse som uddannelsessted inden for "Salgsassistent med profil". Butikken har tidligere været godkendt til 1 elev. Af skemaet fremgår det, at årsomsætningen ligger lige under de fastsatte vejledende minimumskriterier, og at indehaveren er eneste mulige oplæringsansvarlige. Indehaveren er tillært og mangler 1/2 års anciennitet i at have opnået 4 års anciennitet inden for detailhandel. Åbningstimer pr. uge er 40 timer. Efter beregning kan der være 0,9 elev forhøjet til 1 elev. Målene for praktikuddannelsen er markeret meget højt - næsten alle er markeret på beherske-niveau. Erhvervsskolen og det lokale uddannelsesudvalg forklarer butikken, at der ikke er mulighed for profil inden for disse sortimentsområder, og at målniveauet nok er urealistisk højt. Der er endvidere krav om, at den oplæringsansvarlige skal erstattes ved ferie og sygdom mv. Der orienteres også om muligheden for supplerende specialefag. Butikken kræver nu at blive vurderet af det faglige udvalg. Ansøgningen videresendes derfor til det faglige udvalg med en forklaring. Der igangsættes besigtigelse. Besigtigerne forklarer om krav til den oplæringsansvarlige, målniveauer og fagprøve, og indehaveren sætter mere realistiske mål for praktikuddannelsen. Der er en elev, som meget gerne vil i lære. Besigtigerne drøfter også om der er vikardækning for indehaveren og får at vide, at der kan skaffes en afløser som er tillært med 4 års anciennitet inden for detailhandel. Butikken får hjælp til praktikplan af erhvervsskolen. 18

19 Det faglige udvalg godkender butikken til Salgsassistent begrænset til et elevforhold. Butikken er godkendt i den periode som et uddannelsesforhold varer. Begrundelsen er, at ud fra en helhedsbetragtning vil der kun kunne gives en forsvarlig oplæring til en elev, hvis forudsætningerne om den oplæringsansvarlige opfyldes. Hvis butikken ønsker at ansætte yderligere en elev eller flere elever skal der på ny rettes henvendelse om godkendelse. Ansættelse af flere elever vil kræve flere kvalificerede oplæringsansvarlige. Ved begrænset godkendelse er der mulighed for at vurdere butikken igen ved ændrede oplæringsforhold. Betinget godkendelse En kædebutik i en kæde med under 4 butikker indsender ansøgning om godkendelse til Salgsassistent med profil inden for Dagligvarer. Af skemaet fremgår det, at der er usikkerhed om nogle arbejdsområder og pointniveauet. Efter indhentning af supplerende oplysninger står det klart, at butikken sandsynligvis ikke vil være i stand til at give oplæring inden for områder, der svarer til pointniveauet. Butikken bliver besigtiget og der vejledes om praktikplan. Butikken oplyser, at den kan tilbyde eleverne særlig undervisning og oplæring sammen med kædekontoret. Besigtigerne indstiller, at butikken godkendes til 1 elev inden for Salgsassistent på betingelse af, at eleven deltager i særlige undervisningsdage for eleverne i niveauer, således at pointniveauet opnås på kædekontoret. Det faglige udvalg følger indstillingen og godkender butikken til 1 elev med betingelse om særlige undervisningsdage. Underkendelse En kiosk indsender ansøgning om godkendelse til Salgsassistent med profil inden for Nærbutik. Der er kun 1 i butikken, der har 2 års anciennitet og årsomsætningen ligger væsentligt under de fastsatte vejledende minimumskriterier. Butikken underkendes og der besigtiges ikke, da ingen af de væsentligste minimumskrav og/eller pointniveauet kan opfyldes. Udvalget vurderer, at der med baggrund i oplysningerne om årsomsætningens størrelse og fordeling ikke er det nødvendige flow inden for koncept, salg, butik og produkt samt drift som sikrer, at målene for uddannelsen kan nås. Endvidere vurderes oplæringsforholdene ikke som tilfredsstillende, da oplæringen ikke kan varetages af en faglært eller tillært med mindst 4 års anciennitet. Ved underkendelsen vejledes butikken om kravene til de oplæringsansvarlige. Det forklares at bredden og dybden i salgsassistentuddannelsen bl.a. sikres af årsomsætningens størrelse og fordeling, varesortiment og antal ekspeditioner og/eller, at der skal opnås et vist antal point for at godkendelse kan opnås. Hvis butikkens forhold ændres, kan der på ny rettes henvendelse om godkendelse. Særligt om forældelse af godkendelse En godkendt virksomhed skal overholde de til enhver tid gældende regler for ansættelse og oplæring af elever. Virksomheder, der løbende har elever ansat og dermed er i løbende kontakt med en erhvervsskole, vil typisk holde sig orienteret om ændringer. Hvis 19

20 virksomheden derimod gennem en længere periode ikke har haft elever ansat, vil virksomheden ikke på samme måde være ajour med ændringer og vil måske ikke umiddelbart kunne gennemføre en oplæring inden for gældende regler. Det faglige udvalg har derfor som administrativ praksis fastlagt, at en virksomhed, der igennem en periode på 3 år ikke har haft elever ansat (regnet fra datoen for seneste elevs ophør i virksomheden), skal have sin godkendelse fornyet for igen at kunne ansætte elever. Med formuleringen skal have sin godkendelse fornyet vil udvalget tydeliggøre, at det ikke nødvendigvis kræver opstart af en helt ny godkendelsesprocedure som beskrevet i denne vejledning. Den lokale erhvervs-/handelsskole vil kunne starte en godkendelsesprocedure uden en formel ansøgning fra virksomheden, men fx i forbindelse med, at virksomheden indsender en uddannelsesaftale til registrering. Virksomheden skal af det lokale uddannelsesudvalg gøres bekendt med evt. nye regler og at fornyet godkendelse forudsætter, at man (fortsat) opfylder godkendelseskriterierne. Det lokale uddannelsesudvalg kan derfor konkret vurdere, hvorvidt der er behov for udfyldelse af godkendelsesskema, besøg mv. eller det kan ske med mindre administrativt besvær for virksomheden. Særligt om koncern-/kædegodkendelse Såfremt der er tale om en kæde-/koncerngodkendelse, skal man være opmærksom på, at uddannelsesansvaret er centralt placeret. Derfor forældes godkendelsen ikke for det enkelte lærested, blot fordi lærerstedet ikke har haft elever i en periode på 3 år. Det forudsættes ved godkendelse af en koncern som praktiksted, at den selv holder de enkelte lærersteder orienteret om reglerne og påtager sig ansvaret for, at hver enkelt elev oplæres i overensstemmelse med gældende regler. Derfor kan koncernens godkendelse kun forældes, såfremt ingen af koncernens lærersteder har haft elever i en periode på 3 år. Hvis blot et af kædens læresteder har været elevaktive inden for de sidste 3 år, er alle butikkerne under kæden fortsat godkendt. Det faglige udvalg præciserer disse forhold i sine godkendelser af koncerner/kæder som praktiksted. Godkendelse af koncerner og virksomhedskæder I EASY-P kan man se, om en kæde er godkendt af Det faglige Udvalg til at uddanne elever ved, at der er påført koden virksomheden er koncerngodkendt. For nye kædegodkendelser opretter Det faglige Udvalg en sag i EASY-P med tilknytning til kædens CVR-nr. Nye afdelinger til en kæde får påført koden del af koncerngodkendelse. Er der en afdeling, der ikke er registreret en godkendelse på, skal kæden sende en mail til Det faglige Udvalg for at få registreret godkendelsen på afdelingen. Samtidig med registrering af en ny afdeling opretter Det faglige Udvalg en sag i EASY-P med tilknytning til kædens CVR-nr. Listen under menupunktet Download på Det faglige Udvalgs hjemmeside ajourføres ikke længere, men bibeholdes på sitet. 20

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator og -assistent

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator og -assistent Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for og -assistent Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Handelsuddannelsen

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Handelsuddannelsen Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Det faglige Udvalg for December 2014 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars- og kompetencefordeling mellem de faglige udvalg

Læs mere

Godkendelsesskema (juli 2012)

Godkendelsesskema (juli 2012) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (juli 2012) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Butiksmedhjælper Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets firmanavn

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Dekoratør / visual Merchandiser Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser August 2015 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Juli 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Salgsassistent og Salgsassistent med profil Læs venligst vejledningen inden udfyldelse

Læs mere

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser April 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Maj 2017 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever UDDANNELSESNÆVNET Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Læs mere

Oplysningsskema. Ansøgning FUTKA. Til beregning. Beskæftigede på klinikken. Antal personer. Ugentligt antal timer sammenlagt

Oplysningsskema. Ansøgning FUTKA. Til beregning. Beskæftigede på klinikken. Antal personer. Ugentligt antal timer sammenlagt FUTKA Det faglige udvalg for Erhvervsuddannelsen til Oplysningsskema () Ansøgning Godkendelse som praktiksted uddannelsen Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets navn og adresse Telefon

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv *) Elev i Guld, Sølv & Ure*) Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *) Eleven kan uddannes

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Reddere inden for erhvervsuddannelsen til redder Firmanavn (evt. stempel) CVR-nr. Telefon Adresse Postnummer Postdistrikt Virksomheden ønskes

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen

Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen Juli 2012 Udgivet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København V tlf.: 33 36 66 00 e-mail: detail@uddannelsesnaevnet

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune

Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune Guide til samtaler med erhvervsuddannelseselever ansat i Københavns Kommune 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne guide?... 3 Samarbejde... 3 Partshøring ved udeblivelse... 4 Elevsamtale... 4 Anbefalinger

Læs mere

Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag. 8. maj 2017

Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag. 8. maj 2017 Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag 8. maj 2017 Vejledning Uddannelsesnævnet overgik september 2014 til at benytte EASY P modulet Sag til at kommunikere med skolerne om Uddannelsesnævnets

Læs mere

Oplysningsskema (juni 2011)

Oplysningsskema (juni 2011) Bestyrelsen for Niuernermik Ilinniarfik Oplysningsskema (juni 2011) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Salgsassistent & Salgsassistent med profil Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Telefon

Læs mere

Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen

Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen Juli 2012 Udgivet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København V tlf.: 33 36 66 00 e-mail:

Læs mere

IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog

IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog (Revideret 8. oktober 2014) Indhold Indledning... 2 Butiksmedhjælper trin 1... 3 Salgsassistent uden profil... 5 Salgsassistent tekstil... 7 1 Indledning Dette

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord.

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord. Grundlag for uddannelsen Lovgrundlag Uddannelsen er en erhvervsuddannelsen, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, jævnfør BEK 1010 af 22/09/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:...

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget UDDANNELSESkontrakt nedriveruddannelsen Mellem undertegnede virksomhed Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Tlf.nr.:... CVR-nr.:...

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælperuddannelserne mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem ansættende

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikplads for virksomheder med heste: Dyrepasser, speciale Hestemanager

Ansøgning om godkendelse som praktikplads for virksomheder med heste: Dyrepasser, speciale Hestemanager Ansøgning om godkendelse som praktikplads for virksomheder med heste: Dyrepasser, speciale Hestemanager 1. Navn Virksomhedens navn Adresse Postnr. og by Telefon/Mobiltlf. Hjemmeside E-mail adresse Ønskes

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 26. marts 2009 i Faglig voldgiftssag FV. 2008.0223: HK Handel (Advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for 7-Eleven, Stationscentret 5 i Roskilde (Advokat

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator) Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 1 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk

Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk Det Faglige Fællesudvalg Bagere og konditorer Islands Brygge, 26, 3. sal 3. sal 2300 København S dffu@dffu.dk København 2013 Ny Godkendelse eller gengodkendelse til praktiksted for konditorlærlinge. I

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere