Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer"

Transkript

1 Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Maj 2017

2 Indhold 1 Indledning Brug af håndbogen Ansvars- og kompetencefordeling mellem det faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg Det lokale uddannelsesudvalgs og Praktikservices opgaver ved ansøgning om godkendelse som uddannelsessted Virksomhedsbesøg før godkendelse Tidsfrist for sagsbehandling De lovbundne principper for godkendelse Ansøgninger, der skal indstilles til det faglige udvalg Oplysningsskemaer - kontorområdet Generelt om brugen af oplysningsskemaerne OmKOF's sagsområde Identifikation af uddannelsesstedet CVR-nummer og AUB lønafregningsnummer Etableringsdato Underskrift Definition af Kende Kunne - Beherske Generelle godkendelseskriterier for kontorområdet Der skal være en fysisk arbejdsplads Den oplæringsansvarlige skal være udlært Elever må ikke lades alene uden oplæringsansvarlige Elevantalsregler - antal samtidige elever IT-funktioner Praktikplan Specialet Administration Klausuler Advokatsekretær Økonomi Revision Klausul Spedition og shipping Offentlig administration Lægesekretær Godkendelse af koncerner og virksomhedskæder Eksempler Godkendelse Begrænset godkendelse for et eller flere angivne uddannelsesforhold Begrænset godkendelse for en periode eller for bestemte dele af uddannelsen Betinget godkendelse - virksomheden skal sætte bestemte ting i værk Underkendelse Særligt om forældelse af godkendelse Uddannelsesnævnet Side 2 af 16

3 1 Indledning 1.1 Brug af håndbogen Denne håndbog skal opfattes som et værktøj til sagsbehandling i forbindelse med virksomhedsgodkendelser på skoler og i de lokale uddannelsesudvalg. Uddannelsens indhold og reglerne for sagsbehandling ved godkendelse til uddannelsessted er lovbundne og fastlagt ved bekendtgørelser. Området er også underlagt loven om offentlighed i forvaltningen, dvs. at virksomhederne og elever med uddannelsesaftale har ret til sagsindsigt. Det er derfor vigtigt, at der er åbenhed i sagsbehandlingen, og at alle medvirker til at sagsbehandlingen kommer til at foregå ensartet og efter lovens hensigt. Via undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde de relevante bekendtgørelser, herunder: - Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser - Bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder, og - Bekendtgørelse om en kontoruddannelse med specialer. 1.2 Ansvars- og kompetencefordeling mellem det faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser har det overordnede ansvar i forhold til ansøgninger om godkendelse som praktikvirksomhed, selvom kompetencen er delegeret til de lokale uddannelsesudvalg. Ansøgninger fra virksomheder, som det lokale uddannelsesudvalg vurderer, ikke kan imødekommes fuldt ud, skal altid indstilles til det faglige udvalg. Det vil sige godkendelser med betingelser eller begrænsninger samt underkendelser. Se nærmere nedenfor i afsnit 1.7. Virksomheder, der selv søger om at få godkendelse til én elev ad gangen, skal ikke indstilles, selvom dette i princippet også er en begrænsning. Det er vigtigt at understrege, at dialogen med virksomheden og begrundelser for indstillingen har stor betydning. Det er derfor af afgørende betydning, at forarbejdet er i orden, før en sag eventuelt indstilles til det faglige udvalg. En erhvervsskole har desuden selvstændig kompetence til at godkende konkrete uddannelsesforhold med navngivne elever i henhold til bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder. (Bekendtgørelse nr. 50 af 21. januar 1997, se En virksomhed kan anke afgørelser truffet af en erhvervsskole i henhold til denne bekendtgørelse til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. 1.3 Det lokale uddannelsesudvalgs og Praktikservices opgaver ved ansøgning om godkendelse som uddannelsessted - At udføre opsøgende arbejde med henblik på at oprette praktikpladser - At indhente sikre og pålidelige oplysninger om virksomhedens oplæringsforhold og uddannelsesmuligheder med udgangspunkt i oplysningsskemaet udfyldt af virksomheden Uddannelsesnævnet Side 3 af 16

4 - At informere og vejlede virksomheden om gennemførelse af uddannelsen - At afgøre om virksomheden skal godkendes - At indstille til det faglige udvalg, hvis det vurderes, at virksomheden skal godkendes med betingelser, godkendes med begrænsninger eller underkendes som uddannelsessted. Indstillingen skal bestå i en anbefaling til afgørelse samt en begrundelse. - I forbindelse med indstillinger til det faglige udvalg at besvare eventuelle spørgsmål fra udvalget i forbindelse med sagens behandling. - At registrere ansøgninger - At udarbejde en skriftlig afgørelse med begrundelse til virksomhederne 1.4 Virksomhedsbesøg før godkendelse Godkendelse sker med udgangspunkt i oplysningsskemaet. Det er det faglige udvalgs erfaring, at der ofte er behov for supplerende oplysninger. De kan indhentes telefonisk, skriftligt, ved et virksomhedsbesøg eller ved en besigtigelse. (Bemærk dog at telefonisk indhentede oplysninger ikke er juridisk holdbare, medmindre de bekræftes skriftligt af virksomheden). Det er vigtigt at adskille virksomhedsbesøg fra en besigtigelse. Et besøg af en praktikkonsulent eller en repræsentant for det lokale uddannelsesudvalg før godkendelse er en frivillig sag for virksomheden og må ikke give indtryk af at være en besigtigelse. En besigtigelse skal følge lovbundne regler, bl.a. skal virksomheden varsles, og besigtigelsen skal foretages af en arbejdsgiverrepræsentant og en arbejdstagerrepræsentant. Besigtigelser foretages af - og kan kun iværksættes af - det faglige udvalg. Et besøg hos en virksomhed, der ønsker elever, kan have flere formål f.eks.: - Indhentning af supplerende oplysninger for at afklare tvivlsspørgsmål i oplysningsskemaet - Vejledning om tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, f.eks. hjælp til udarbejdelse af praktikplan på baggrund af praktikreglerne - Generel information om uddannelsen og besvarelse af tvivlsspørgsmål For virksomheder, der står over for at skulle ansætte den første elev, bør vejledningen omfatte fremgangsmåden ved oprettelse af uddannelsesaftale samt uddannelsens faglige mål og indhold. Hvis det er oplagt, at oplæringsforholdene ikke er i orden, eller at praktikreglerne ikke kan overholdes, bør vejledningen omfatte, hvad virksomheden konkret skal sætte i værk for at blive godkendt. 1.5 Tidsfrist for sagsbehandling En ansøgning om godkendelse, dvs. et oplysningsskema med alle relevante oplysninger, skal besvares inden 2 uger fra modtagelsesdatoen. Hvis der er behov for at indhente yderligere oplysninger/uddybninger, beregnes fristen først fra det tidspunkt, hvor de supplerende oplysninger er modtaget. Hvis man ikke kan nå at træffe en afgørelse inden for 2 ugers fristen, kan man udsætte fristen, hvis virksomheden inden fristens udløb får et brev om, hvornår der forventes en afgørelse. Uddannelsesnævnet Side 4 af 16

5 1.6 De lovbundne principper for godkendelse En virksomhed kan godkendes som praktiksted på grundlag af en konkret vurdering af: - Om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat for uddannelsen, og - Om virksomheden kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Til brug for denne vurdering skal der som nævnt indhentes oplysninger enten ved oplysningsskemaet alene eller ved, at oplysningsskemaet følges op af et besøg. Der kan ikke fastlægges endegyldige regler for, hvornår en virksomhed inden for et område kan godkendes. Det er altid en konkret vurdering. Godkendelseskriterierne er derfor ment som en vejledning, der kan fraviges, hvis virksomheden ud fra en helhedsbetragtning kan oplære eleven i forhold til godkendelseskriterierne. En virksomhed kan ikke underkendes pga. manglende overenskomst eller andre for oplæringen uvedkommende forhold. I tilfælde hvor der konstateres forhold, der er i strid med arbejdsmiljøloven, kan der dog indstilles til underkendelse, og det faglige udvalg vil så afgøre, hvordan sagen videre skal behandles. 1.7 Ansøgninger, der skal indstilles til det faglige udvalg Delegeringen til de lokale uddannelsesudvalg omfatter ikke at give afslag på en ansøgning eller træffe en afgørelse, der kun delvist imødekommer ansøgningen (begrænset godkendelse). Eftersom ansøger i disse tilfælde ville have adgang til at klage til det faglige udvalg over det lokale uddannelsesudvalgs afgørelse, skal disse ansøgninger i stedet indsendes til de faglige udvalg med det lokale uddannelsesudvalgs indstilling. Det lokale uddannelsesudvalg skal indstille følgende afgørelser til det faglige udvalg: 1. Begrænset godkendelse for en periode eller for bestemte dele af uddannelsen. Det er f.eks. en begrænset godkendelse, når virksomheden kun kan godkendes til nogle af de bundne mål i et speciale, hvis virksomheden havde søgt fuld godkendelse 2. Betinget godkendelse, hvor virksomheden skal sætte bestemte ting i værk 3. Underkendelse/afslag 4. Særlige godkendelsessager som det lokale uddannelsesudvalg ønsker behandlet i det faglige udvalg. Den særlige problematik anføres i indstillingen. Det betyder, at det lokale uddannelsesudvalg skal behandle ansøgningen og indhente relevante oplysninger og udarbejde en indstilling til det faglige udvalg, før ansøgningen videresendes til det faglige udvalg. Det lokale uddannelsesudvalgs indstilling til det faglige udvalg skal indeholde en uddannelsesmæssig begrundelse for indstillingen og anvisninger til virksomheden om, hvad der skal gøres. Det skyldes, at det ved betinget og begrænset godkendelse samt underkendelse er lovbundet - at begrunde afgørelsen med henvisning til praktikreglerne og/eller oplæringsforholdene - at give anvisninger om, hvilke foranstaltninger, der skal foretages i virksomheden, for at den kan godkendes som praktiksted uden begrænsninger eller betingelser. Uddannelsesnævnet Side 5 af 16

6 Når det faglige udvalg har modtaget ansøgningen og indstillingen, vurderer udvalget, hvorvidt der er behov for en besigtigelse. Det faglige udvalg vil normalt ikke godkende en virksomhed betinget, begrænset eller give afslag, uden at virksomheden først er blevet besigtiget af det faglige udvalg. 2 Oplysningsskemaer - kontorområdet 2.1 Generelt om brugen af oplysningsskemaerne For at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at træffe en afgørelse om godkendelse til praktiksted, jf. afsnit 1.6, har det faglige udvalg udarbejdet et oplysningsskema for hvert speciale. Oplysningsskemaerne kan hentes/downloades på og hvert skema består af: 1. Forside til oplysninger om virksomheden og oplæringsforholdene i virksomheden, 2. Vejledning i at udfylde skemaet, samt 3. Afkrydsningsskema for oplæringsfunktionerne, dvs. virksomhedens uddannelsesmæssige formåen OmKOF's sagsområde Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF) er nedsat som et underudvalg af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser for at varetage de interesser, der i henhold til lovgivningen er angivet for det faglige udvalg i forhold til den offentlige forvaltning. OmKOF's sagsområde omfatter derfor - specialet Lægesekretær samt - specialet Offentlig administration. Proceduren for godkendelse af offentlige institutioner er identisk med proceduren for godkendelse af private virksomheder, og sager, der skal indstilles til det faglige udvalg, indsendes derfor til OmKOF og ikke til det faglige udvalg. Se nedenfor i afsnit 2.10 og 2.11 om godkendelse inden for det offentlige uddannelsesområde. 2.2 Identifikation af uddannelsesstedet Hvis en virksomhed søger godkendelse til to eller flere afdelinger, skal virksomheden enten udfylde - et skema for hver afdeling, der ønskes godkendt, eller - ét skema for alle afdelinger samt det særskilte skema til virksomhedsoplysninger for koncerner. En virksomhed/koncern skal vejledes om muligheden for enten at lade hver enkelt filial/virksomhed blive godkendt særskilt og dermed få uddannelsesansvaret og/eller få en samlet godkendelse som koncern, hvor uddannelsesansvaret er koncernens. Muligheden for at koncernen/virksomheden kan påtage sig et juridisk ansvar for elever, der oplæres i filialer, vil afhænge af virksomhedens/koncernens juridiske konstruktion. Som udgangspunkt kan virksomheden søge koncerngodkendelse, hvis ansøgningen omfatter mindst 2 adresser. Uddannelsesnævnet Side 6 af 16

7 2.2.1 CVR-nummer og AUB lønafregningsnummer CVR-nummeret benyttes ved registrering af ansøgningen og er samtidig en sikker identifikation af virksomheden: - CVR-nr. er det nummer, som virksomheden er registreret med i CVR-registeret. - AUB-lønnr. udfyldes med et SE-nr., hvis virksomheden skal have udbetalt AUBlønrefusion til et andet afregningsnummer end virksomhedens CVR-nr. SE-nr. er det nummer, som virksomheden er registreret med hos SKAT, og oftest det nummer, som virksomheden bruger til moms- og lønafregning til medarbejderne Etableringsdato Hvis denne oplysning mangler, skal den indhentes. Virksomheden skal være fysisk etableret, inden den kan godkendes som uddannelsessted Underskrift Bemærk at oplysningsskemaet skal være underskrevet af virksomheden, for at ansøgningen er gyldig. Hvis skemaet ikke er underskrevet, skal det returneres til ansøger. 2.3 Definition af Kende Kunne - Beherske De egentlige oplæringsfunktioner er defineret ved 3 indlæringsniveauer (taxonomier). De tre niveauer er defineret således: - At kende opgaver og begreber: Eleven kender opgaverne og løser enkelte dele under instruktion - At kunne medvirke til opgaveløsning: Eleven løser opgaverne rutineret sammen med andre. Store dele af opgaven løses selvstændigt - At beherske opgaver: Eleven behersker opgaverne selvstændigt fra start til slut og formidler viden til andre. 2.4 Generelle godkendelseskriterier for kontorområdet Følgende vejledende kriterier kan opstilles for generelle godkendelseskriterier inden for kontorområdet: Der skal være en fysisk arbejdsplads Der skal være en kontorarbejdsplads, dvs. arbejdsbord, stol, samt adgang til PC/EDB etc., der gør det muligt at udføre administrativt arbejde Den oplæringsansvarlige skal være udlært Der skal være udlært personale til stede på arbejdspladsen til at varetage oplæringen. Hvis personalet ikke er udlært inden for kontorfaget, skal de have mindst 3-5 års praktisk brancheerfaring. Det er tilstrækkeligt, at der er tale om administrativ erfaring/uddannelse, selvom godkendelsen evt. søges inden for et af de branchespecifikke specialer Elever må ikke lades alene uden oplæringsansvarlige Eleven må ikke systematisk lades alene som led i en bemandingsplan for praktikste- Uddannelsesnævnet Side 7 af 16

8 dets personale, men da der kan opstå situationer, hvor eleven må lades alene ved den uddannelsesansvarliges eller de øvrige kontoransattes fravær, fastsættes følgende retningslinjer: - Som hovedregel skal eleven være mindst muligt alene, men der kan dog accepteres et fravær på indtil 5 timer pr uge, hvor eleven lades alene. Større fravær kan ikke accepteres Elevantalsregler - antal samtidige elever Der findes ikke elevantalsregler på kontorområdet. Men der kan anvendes følgende hovedregel: En virksomhed med indtil 3 medarbejdere, der opfylder kravene til at være oplæringsansvarlig, på kontoret godkendes til 1 elev ad gangen. Hvis der er mere end 3 medarbejdere, der opfylder kravene til at være oplæringsansvarlige, godkendes virksomheden til elever, dvs. at der principielt ikke er nogen øvre grænse for elevantallet, men der skal være et naturligt forhold mellem antallet af fastansatte og elever. Et naturligt forhold kan som tommelfingerregel være 2 udlærte (eller med den ovenfor nævnte praktiske erhvervserfaring) administrative medarbejdere pr. elev IT-funktioner Anvendelsen af it-værktøjer er en integreret del af de bundne og valgfrie praktikmål. Det lokale uddannelsesudvalg skal derfor ved godkendelsen vurdere, om virksomheden i tilstrækkeligt omfang anvender IT-værktøjer og dermed kan give en elev en forsvarlig oplæring i anvendelsen heraf, i overensstemmelse med praktikmålene. Hvis virksomheden kun i meget begrænset omfang benytter IT-værktøjer, eller IT-værktøjerne må anses for alt for utidssvarende, kan virksomheden ikke godkendes, hvis det vurderes, at der ikke kan ske en forsvarlig oplæring. 2.5 Praktikplan Virksomheden udarbejder en praktikplan i overensstemmelse med praktikreglerne, som fremgår af uddannelsesordningen. Det faglige udvalg har til det brug udarbejdet vejledende praktikplaner, som handelsskolen bedes udlevere (eller henvise til på til virksomhederne, når de indgår uddannelsesaftaler. 2.6 Specialet Administration Specialet Administration, giver mulighed for en høj grad af fleksibilitet i oplæringen. Kravene til oplæring tager udgangspunkt i, at virksomheder, der uddanner Administrationselever, er vidt forskellige og dermed har forskellige arbejdsfunktioner. Dette må reglerne om godkendelse til praktikvirksomhed tage højde for ved at give mulighed for at tilpasse oplæringen til virksomheden. Uanset virksomhedstype er der dog en kerne af arbejdsfunktioner, som enhver Administrationselev skal oplæres i, og som dermed er bundne praktikmål. Udover de bundne arbejdsfunktioner skal eleven oplæres i et antal arbejdsfunktioner, som virksomheden sammensætter ud fra, hvad virksomheden kan oplære elever i, dvs. valgfrie funktioner. Pointsystem I oplysningsskemaet er denne fleksibilitet omsat til et pointsystem, som ligeledes genfindes i det faglige udvalgs vejledende praktikplan, som også findes på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Uddannelsesnævnet Side 8 af 16

9 En virksomhed godkendes ud fra et pointsystem, hvor virksomheden opnår et vist antal point for hver valgfri oplæringsfunktion, som virksomheden afkrydser. For at blive godkendt skal de valgfrie funktioner sammenlagt give mindst 190 point for specialet Administration. Funktionerne er for specialet Administration opdelt i hovedområder: A. Introduktionsperiode B. Kommunikation og service C. Administrative opgaver og sagsbehandling D. Økonomi De bundne praktikmål De bundne fremgår af afsnit A, B1, C1 og D1, og virksomheden skal sætte x for Ja til samtlige bundne praktikmål for at kunne godkendes. Minimumskravet til målniveau for funktionen er angivet ved. Der kan ikke afkrydses i felter med. De valgfrie praktikmål De valgfrie praktikmål fremgår af afsnit B2, C2 og D2. De valgfrie funktioner indeholder en række funktioner, som man kan oplære i på enten Kunne eller Beherske niveau. Der er krav til antallet af point i hvert af afsnittende B2, C2 og D2 for at sikre en vis brede i oplæringen. Pointkravene fremgår af godkendelsesskemaet. Skemaet vedrører virksomhedens generelle godkendelse til at uddanne elever inden for specialet. Virksomheden skal derfor afkrydse samtlige de funktioner, som virksomheden vil have mulighed for at oplære sine elever i. Dette kan være flere funktioner end dem, som den enkelte elev skal oplæres i. Hvis virksomheden i godkendelsen har medtaget flere valgfrie funktioner end minimumskravet, er der mulighed for at lave forskellige praktikplaner for virksomhedens elever, idet der for hver praktikplan er frit valg mellem de godkendte valgfrie funktioner, når man opfylder minimumskravene, dvs. kravet til bredde og kravet til antal point. Hvis godkendelsen kun lige opfylder minimumskravene, vil en praktikplan svare til godkendelsen, og der vil ikke være mulighed for forskel i kravene til oplæring af den enkelte elev i virksomheden Klausuler Til specialet Administration findes i øvrigt følgende klausuler, som skal indsættes i brevet ved godkendelse af følgende virksomhedstyper: Revisionskontor Det lokale uddannelsesudvalg gør opmærksom på, at det er en forudsætning for godkendelsen, at der under hele uddannelsesforløbet er en kvalificeret medarbejder tilstede i elevens arbejdstid. Dette gælder også i den tid, hvor eleven måtte være beskæftiget med klientbesøg. Den pågældende medarbejder skal enten være faglært i kontorfaget eller være uddannet som revisor. Hotel Det lokale uddannelsesudvalg gør opmærksom på, at godkendelsen gælder for en kontorelev. Kontorelever må ikke arbejde med receptionsopgaver, idet uddannelsen som receptionist er en selvstændig uddannelse indenfor hotel- og restaurationsbranchen. Uddannelsesnævnet Side 9 af 16

10 Butikker Det lokale uddannelsesudvalg gør opmærksom på, at eleven ikke må beskæftiges med arbejde, der er kontorfaget uvedkommende - herunder butiksekspedition. Handels- og engrosvirksomheder Det lokale uddannelsesudvalg gør opmærksom på, at eleven ikke må beskæftiges med arbejde, der er kontorfaget uvedkommende - herunder lagerekspedition. 2.7 Advokatsekretær Advokatvirksomheder har ofte specialiseret sig i ét eller flere områder, og derfor skal ansøgervirksomheden afkrydse, hvilke arbejdsområde(r) eleven vil blive oplært inden for. Det er muligt for advokatkontoret at angive oplæringsområde efter eget valg. Ved vurderingen af godkendelse skal der lægges vægt på, om der er tale om et væsentligt arbejdsområde, og arbejdsopgaverne dermed har et omfang, der giver det nok tyngde til at være et relevant oplæringsområde. Hvis eleven kun vil blive oplært inden for ét arbejdsområde, er det en snæver faglig uddannelse, som til gengæld vil kræve dybde, og derfor skal alle øvrige arbejdsfunktioner opfyldes. Hvis der bliver oplært inden for 2 eller flere arbejdsområder, er der tale om en bredere faglig uddannelse, og der kan til gengæld accepteres, at enkelte af de øvrige oplæringsfunktioner ikke er afkrydset. Afgørelsen beror således på en helhedsvurdering. 2.8 Økonomi For at en virksomhed kan godkendes til Økonomi, skal virksomheden være så stor, at den har en egentlig økonomiafdeling. En del mindre virksomheder vil formentlig søge godkendelse til specialet Økonomi uden at have en økonomiafdeling. De skal kontaktes og vejledes - måske er det i virkeligheden en Administrationselev, de har behov for. En administrationselev må gerne have en overvægt af økonomiopgaver, mens en Økonomielev i den fulde uddannelsestid skal beskæftiges med arbejdsfunktioner i økonomiafdelingen. Pointsystem Praktikmålene er baseret på et pointsystem i lighed med det, der er beskrevet ovenfor under specialet Administration. Det er derfor muligt for virksomhederne at have forskellige elev-profiler inden for specialet Økonomi, men det er stadig et krav, at en Økonomielev i den fulde uddannelsestid skal beskæftiges med arbejdsfunktioner i økonomiafdelingen. Pointsystemet giver f.eks. mulighed for Økonomi-elever i - mindre virksomheder, hvor eleven skal beskæftiges med både regnskab og økonomistyring, og - større virksomheder, hvor økonomi og regnskabsfunktionerne er specialiserede funktioner og eleven f.eks. udelukkende skal være beskæftiget med regnskab eller med økonomistyring/controlling. Praktikmålene for specialet Økonomi er opdelt i hovedområder: A. Introduktion B. Generelle økonomifunktioner C. Regnskab samt skat, moms og afgifter D. Økonomistyring/controlling Uddannelsesnævnet Side 10 af 16

11 E. Løn F. Kreditorer og debitorer De bundne praktikmål De bundne praktikmål fremgår af afsnit A og B. Virksomheden skal sætte x for Ja til samtlige bundne praktikmål for at kunne godkendes. Minimumskravet til målniveau for praktikmålet er angivet ved. Der kan ikke afkrydses i felter med. De valgfrie praktikmål De valgfrie praktikmål indeholder en række funktioner, som man kan oplære i på enten Kunne eller Beherske niveau. Disse funktioner fremgår af afsnit C F, og der er ikke krav om et vist minimum fra hvert af områderne. De bundne og valgfrie praktikmål skal sammenlagt svare til mindst 120 point. 2.9 Revision Et revisionsfirma skal kunne oplære i samtlige oplæringsfunktioner i skemaet Klausul Inden for specialet Revision findes i øvrigt følgende klausul, som skal indsættes i brevet ved godkendelse af revisionskontorer: "Det lokale uddannelsesudvalg gør opmærksom på, at det er en forudsætning for godkendelsen, at der under hele uddannelsesforløbet er en kvalificeret medarbejder tilstede i elevens arbejdstid. Dette gælder også i den tid, hvor eleven måtte være beskæftiget med klientbesøg. Den pågældende medarbejder skal enten være faglært i kontorfaget eller være uddannet som revisor." 2.10 Spedition og shipping Virksomheder, der godkendes til specialet "Spedition og shipping", vil typisk være større virksomheder med omfattende international transport, men det er også muligt at opnå godkendelse alene på baggrund af nationale transporter, hvis der er tilstrækkelig bredde i oplæringen. Kravene til oplæring er fra og med 1. juli 2017 baseret på et pointsystem i lighed med det, der er beskrevet ovenfor under specialerne Administration og Økonomi. "Almindelige" vognmandsvirksomheder kan normalt ikke godkendes til dette speciale, men der kan være vognmænd med så stor bredde i transporttyper eller kompleksitet, at virksomheden kan leve op til oplæringskravene. Virksomheder, der ikke kan leve op til specialekravene, kan ofte i stedet godkendes til uddannelse af administrationselever. Pointsystem Uanset om der er tale om spedition eller shipping eller en kombination af begge, er der en kerne af arbejdsfunktioner, som enhver elev skal oplæres i, og som dermed er bundne praktikmål. Udover de bundne arbejdsfunktioner skal eleven oplæres i et antal arbejdsfunktioner, som virksomheden sammensætter ud fra, hvad virksomheden kan oplære elever i, dvs. valgfrie funktioner. Funktionerne er for specialet Spedition og shipping opdelt i følgende hovedområder: A. Introduktionsperiode Uddannelsesnævnet Side 11 af 16

12 B. Kundeservice C. Administration af transport/disponering D. Kalkulation og økonomi E. Transportaftalen De bundne praktikmål De bundne praktikmål fremgår af afsnit A, B1, C1, D1 og E1. Virksomheden skal sætte x for Ja til samtlige bundne praktikmål for at kunne godkendes. Minimumskravet til målniveau for funktionen er angivet ved. Der kan ikke afkrydses i felter med. De valgfrie praktikmål De valgfrie funktioner indeholder en række funktioner, som man kan oplære i på enten Kunne eller Beherske niveau. Disse funktioner fremgår af afsnit B2, C2, D2 og E2, og for at sikre en bredde skal der oplæres i henholdsvis 10, 28, 5 og 14 point i hvert afsnit. Der skal i alt kunne oplæres i funktioner svarende til mindst 190 point. Overgang fra gamle til nye oplæringskrav 2017 Det kræver ikke en ny godkendelse for en virksomhed, der allerede er godkendt til Spedition og shipping, at overgå til de nye praktikmål pr. 1. juli Men det faglig udvalg beder det lokale uddannelsesudvalg udlevere den nye vejledende praktikplan til alle virksomheder, som indgår uddannelsesaftaler efter den nye bekendtgørelse pr. 1. juli Alle uddannelsesaftaler, der er indgået eller påbegyndt forud for 1. juli 2017, følger derimod de gamle krav til oplæring. For de aftaler, der blevet indgået i foråret 2017, anbefaler det faglige udvalg dog, at praktikvirksomhed og elev orienteres om de nye regler og tilbydes at overgå til de nye regler jf. den lokale undervisningsplan. Hvis parterne er enige om at overgå til de nye krav, ajourfører skolen elevens uddannelsesplan og udleverer den nye vejledende praktikplan til såvel praktikvirksomhed som elev. Hvis parterne ikke er enige om at overgå til nye regler, følger oplæringen de gamle krav Offentlig administration For at blive godkendt til at uddanne elever i kontorspecialet Offentlig administration skal praktikstedet kunne oplære eleverne inden for funktionsområderne: 1. Introduktion 2. Politik, strategi, handlingsplaner og indsats 3. Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger 4. Administration og sagsbehandling 5. Økonomi 6. Valgfrie praktikområder De valgfrie praktikområder kan f.eks. være inden for HR, regnskab, data webkommunikation, opgaver på fremmedsprog. Godkendelse af forvaltningsenheder Ved godkendelse skal der ikke udfyldes et skema pr. forvaltning/afdeling/enhed, heller ikke selvom de ligger fysisk placeret på forskellige adresser, hvis der er central personale- og uddannelsesplanlægning. Institutioner der ikke er omfattet af ovennævnte centrale uddannelsesplanlægning, skal imidlertid søge særskilt, f.eks. plejehjem, skoler, departementer/styrelser. Registrering af statslige arbejdspladser i forbindelse med udflytning Som en opfølgning på i Regeringens plan: Bedre balance har OmKOF i august 2016 udsendt et brev til skolerne om registrering af statslige arbejdspladsers godkendelse i forbin- Uddannelsesnævnet Side 12 af 16

13 delse med udflytning. Brevet kan ses som et bilag til sagsbehandlerhåndbogen Lægesekretær Til brug for godkendelse som praktiksted til specialet Lægesekretær er der udarbejdet to forskellige oplysningsskemaer afhængigt af, om ansøger er et sygehus/hospital eller almen lægepraksis. Oplysningsskemaet til sygehus/hospital er opdelt i følgende funktionsområder - Introduktion, - strategisk planlægning og udvikling, - journalbehandling, - kommunikation og korrespondance, - administration og sagsbehandling. Ved godkendelse af sygehuse skal der ikke udfyldes et skema pr. afdeling, heller ikke selvom afdelingerne ligger fysisk placeret på forskellige adresser. Sygehusene har central personale- og praktikplanlægning, og skal derfor kun udfylde et skema. Oplysningsskemaet til almen lægepraksis/lægehus er opdelt i følgende funktionsområder: - introduktion, - strategisk planlægning og udvikling, - journalbehandling, - kommunikation og korrespondance, - administration og sagsbehandling, - laboratorie- og hjælpefunktioner. 3 Godkendelse af koncerner og virksomhedskæder Når uddannelse af elever foregår på flere forskellige adresser eller filialer inden for samme koncern/virksomhed, skal hvert sted opfylde oplæringskravene til det pågældende speciale enten selvstændigt eller i kombination med et andet uddannelsessted. Hvis koncernen/virksomheden ønsker det og påtager sig det centrale uddannelsesansvar, kan de forskellige virksomheder/filialer godkendes samlet for koncernen/virksomheden i stedet for enkeltvis. I givet fald udfylder og underskriver koncernen/virksomheden som overordnet uddannelsesansvarlig Ansøgning om godkendelse som praktiksted fælles for alle koncernen/virksomhedens afdelinger/filialer. Koncernen indestår hermed over for det faglige udvalg for, at alle afdelinger/filialer følger kravene til oplæring. I tillæg til selve ansøgningen skal der udfyldes et skema med oplysninger om hver af de virksomheder/filialer, der ønskes knyttet til koncernen/virksomhedens godkendelse. Med hensyn til landsdækkende koncerner og kæder skal skemaet sendes til afgørelse i det faglige udvalg for at sikre landsdækkende koordinering. Med hensyn til lokale virksomheder med flere adresser kan det lokale uddannelsesudvalg selv foretage afgørelsen efter de normale retningslinjer, hvis afdelingerne alle hører under det lokale uddannelsesudvalgs geografiske område. Koncerngodkendelse i EASY-P Det fremgår af EASY-P, om en koncern er godkendt af Det faglige Udvalg til at uddanne elever ved, at der er påført koden virksomheden er koncerngodkendt. For nye koncerngodkendelser opretter Det faglige Udvalg en sag i EASY-P med tilknytning til koncernens Uddannelsesnævnet Side 13 af 16

14 CVR-nr. Nye afdelinger til en koncern får påført koden del af koncerngodkendelse på selve lærestedet. Hvis en koncern mangler godkendelse til en afdeling(lærested), skal koncernen sende en mail til Det faglige Udvalg. Samtidige med registrering af en ny afdeling opretter Det faglige Udvalg en sag i EASY-P med tilknytning til koncernens CVR-nr. 4 Eksempler 4.1 Godkendelse En virksomhed, der består af indehaveren samt én ansat, søger om en administrationselev. Oplysningsskemaet er udfyldt korrekt, og der er afkrydset det nødvendige antal oplæringsfunktioner. Der stilles følgende uddybende spørgsmål til virksomheden: - elevens arbejdstider samt - indehaverens og den ansattes fravær i arbejdstiden. Virksomheden svarer, at indehaverens fravær max. udgør 1 dag om ugen, og at den ansatte på fuldtid altid er til stede. Elevens arbejdstid er daglig På baggrund af disse oplysninger godkendes virksomheden til uddannelse af én administrationselev ad gangen. 4.2 Begrænset godkendelse for et eller flere angivne uddannelsesforhold En forholdsvis nystartet virksomhed har fået kontakt med en elev, som mangler 1 år af sin elevuddannelse, men hvor elevens oprindelige praktiksted er gået i betalingsstandsning. Virksomheden søger om at blive godkendt, da virksomheden gerne vil have den pågældende elev. Oplysningsskemaet ser rimeligt fornuftigt ud, men der er enkelte af de mere perifere bundne funktioner, der ikke er afkrydset. Det vurderes at arbejdets art og omfang er lidt begrænset, ligesom indehaveren ikke selv er udlært, og kun har begrænset relevant erhvervserfaring. Virksomheden godkendes til færdiggørelse af denne konkrete elevs uddannelse. Hvis virksomheden senere ønsker nye elever, skal der foretages en ny vurdering. Den begrænsede godkendelse begrundes i virksomhedens unge alder, arbejdsopgavernes begrænsede art og omfang og i indehaverens uddannelsesmæssige baggrund, samtidig med at det vurderes, at eleven trods alt har en solid baggrund med sig fra den tidligere virksomhed. Denne godkendelse med begrænsning kan gives af skolen selv, jf. bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder, da der er tale om et konkret uddannelsesforhold. 4.3 Begrænset godkendelse for en periode eller for bestemte dele af uddannelsen Et norsk firma med kontor i Danmark søger om en elev. I firmaet tales og skrives der kun norsk. Firmaet er ifølge oplysningsskemaet egnet som praktikvirksomhed. Uddannelsesnævnet Side 14 af 16

15 Firmaet godkendes som praktikvirksomhed under den forudsætning, at eleven udstationeres til et andet firma i 3 måneder med henblik på oplæring i dansk korrespondance. Da der er tale om en begrænsning, skal sagen indstilles til det faglige udvalg til afgørelse. 4.4 Betinget godkendelse - virksomheden skal sætte bestemte ting i værk Et firma, der består af indehaveren og en deltidsmedarbejder, har haft en elev i 4 måneder. De bliver opmærksomme på, at de skal godkendes, og indsender oplysningsskemaet. Ifølge oplysningsskemaet kan firmaet oplære eleven i samtlige jobfunktioner. Ved besigtigelse viser det sig, at der mangler arbejdsbord til eleven, som sidder for bordenden hos den deltidsansatte. Virksomheden kan godkendes på betingelse af - at der indrettes en egentlig kontorarbejdsplads til eleven og - at indehaveren planlægger sit fravær, så eleven ikke lades alene på kontoret Godkendelsen træder således først i kraft fra det øjeblik virksomheden dokumenterer opfyldelsen af betingelserne. Sager af denne type skal altid indstilles til det faglige udvalg til afgørelse. 4.5 Underkendelse Et firma, der udlejer sommerhuse, søger om godkendelse til uddannelse af elever inden for specialet Administration. Ved en forespørgsel viser det sig imidlertid, at virksomheden har meget lavt aktivitetsniveau om vinteren. Virksomheden kan ikke godkendes som praktikvirksomhed på grund af for få arbejdsopgaver i vinterhalvåret til at sikre tilstrækkelig oplæring af en elev. Bureauet kan imidlertid anbefales en kombinationsaftale med en anden virksomhed, så de kan deles om uddannelsen af en elev. 5 Særligt om forældelse af godkendelse En godkendt virksomhed skal overholde de til enhver tid gældende regler for ansættelse og oplæring af elever. Virksomheder, der løbende har elever ansat og dermed er i løbende kontakt med en handelsskole, vil typisk holde sig orienteret om ændringer. Hvis virksomheden derimod gennem en længere periode ikke har haft elever ansat, vil virksomheden ikke på samme måde være ajour med ændringer og vil måske ikke umiddelbart kunne gennemføre en oplæring inden for gældende regler. Det faglige udvalg har derfor som administrativ praksis fastlagt, at en virksomhed, der igennem en periode på 3 år ikke har haft elever ansat (regnet fra datoen for seneste elevs ophør i virksomheden), skal have sin godkendelse fornyet for igen at kunne ansætte elever. Med formuleringen skal have sin godkendelse fornyet vil udvalget tydeliggøre, at det ikke nødvendigvis kræver opstart af en helt ny godkendelsesprocedure som beskrevet i denne vejledning. Den lokale handelsskole vil kunne starte en godkendelsesprocedure uden en formel ansøgning fra virksomheden, men f.eks. i forbindelse med, at virksomheden indsender en uddannelsesaftale til registrering. Virksomheden skal af det lokale uddannelsesudvalg gøres bekendt med evt. nye regler, og at fornyet godkendelse forudsætter, at man (fortsat) Uddannelsesnævnet Side 15 af 16

16 opfylder godkendelseskriterierne. Det lokale uddannelsesudvalg kan derfor konkret vurdere, hvorvidt der er behov for udfyldelse af oplysningsskema, besøg mv. eller det kan ske med mindre administrativt besvær for virksomheden. Særligt om koncerngodkendelse Såfremt der er tale om en koncerngodkendelse, skal man være opmærksom på, at uddannelsesansvaret er centralt placeret, og derfor forældes godkendelsen ikke for det enkelte lærested, blot fordi lærestedet ikke har haft elever i en periode på 3 år. Det forudsættes ved godkendelse af en koncern som praktiksted, at den selv holder de enkelte læresteder orienteret om reglerne og påtager sig ansvaret for, at hver enkelt elev oplæres i overensstemmelse med gældende regler. Derfor kan koncernens godkendelse kun forældes, såfremt ingen af koncernens læresteder har haft elever i en periode på 3 år. Uddannelsesnævnet Side 16 af 16

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser August 2015 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator og -assistent

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator og -assistent Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for og -assistent Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Juli 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Handelsuddannelsen

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Handelsuddannelsen Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Det faglige Udvalg for December 2014 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars- og kompetencefordeling mellem de faglige udvalg

Læs mere

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog Til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser April 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne

Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Uddannelsesnævnet Vesterbrogade 6 D, 4. 1620 København V Tlf: 33366600

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever UDDANNELSESNÆVNET Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser December 2014 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Brug af håndbogen...3 1.2

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Godkendelsesskema (juli 2012)

Godkendelsesskema (juli 2012) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (juli 2012) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Butiksmedhjælper Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets firmanavn

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Dekoratør / visual Merchandiser Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets

Læs mere

Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag. 8. maj 2017

Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag. 8. maj 2017 Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag 8. maj 2017 Vejledning Uddannelsesnævnet overgik september 2014 til at benytte EASY P modulet Sag til at kommunikere med skolerne om Uddannelsesnævnets

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Reddere inden for erhvervsuddannelsen til redder Firmanavn (evt. stempel) CVR-nr. Telefon Adresse Postnummer Postdistrikt Virksomheden ønskes

Læs mere

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord.

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord. Grundlag for uddannelsen Lovgrundlag Uddannelsen er en erhvervsuddannelsen, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, jævnfør BEK 1010 af 22/09/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Oplysningsskema. Ansøgning FUTKA. Til beregning. Beskæftigede på klinikken. Antal personer. Ugentligt antal timer sammenlagt

Oplysningsskema. Ansøgning FUTKA. Til beregning. Beskæftigede på klinikken. Antal personer. Ugentligt antal timer sammenlagt FUTKA Det faglige udvalg for Erhvervsuddannelsen til Oplysningsskema () Ansøgning Godkendelse som praktiksted uddannelsen Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets navn og adresse Telefon

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Økonomi Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Økonomi Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Økonomi Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET INDKØBSASSISTENT AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer 2017 Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel VPA (Virksomheds Praksis Administrator) Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv *) Elev i Guld, Sølv & Ure*) Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *) Eleven kan uddannes

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

praktiske råd og oplysninger

praktiske råd og oplysninger PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Ta en elev praktiske råd og oplysninger November 2006 Før eleven ansættes 1 Før institutionen ansætter en elev bør man overveje, hvad der skal til

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET LOGISTIKASSISTENT AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. oktober 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

HANDELSASSISTENT, SALG ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM PRAKTIKSTED

HANDELSASSISTENT, SALG ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM PRAKTIKSTED HANDELSASSISTENT, SALG ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM PRAKTIKSTED 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer: Etablerings-/overtagelsesdato:

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Koblingsopgave KONTOR

Koblingsopgave KONTOR 5 Koblingsopgave lærested skole KONTOR Hvad er koblingsopgave lærested skoleophold For at skabe bedst mulig sammenhæng og samspil mellem skoleundervisning og oplæring på lærested arbejdes der i TNI-uddannelsen

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere