VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN"

Transkript

1 DECEMBER 2012 FAXE KOMMUNE VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN TEKNISK RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2012 FAXE KOMMUNE VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN TEKNISK RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 003 VERSION 1 UDGIVELSESDATO D. 17. december 2012 UDARBEJDET Troels Christiansen. Jeppe Sikker Jensen KONTROLLERET Gitte Godsk Dalgaard (ikke endnu) GODKENDT Jeppe Sikker Jensen (ikke endnu)

4

5 VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN 5 INDHOLD 1 Baggrund og formål 6 2 Metode Beregning af risiko Datagrundlag og databehandling 9 3 Resultater Sandsynlighed Skadesomkostningsværdi Risiko 11 4 Efterbehandling af analyseresultater 12 5 Datastruktur 13 BILAG Navn Indhold Udtryk 10 SS2012 Den totale sandsynlighed for oversvømmelse i 2012 pr. celle Sandsynlighed pr. år 11 SS2112 Den totale sandsynlighed for oversvømmelse i 2112 pr. celle Sandsynlighed pr. år 20 Værdi (skadesomkostningsværdi) Skadesomkostningsværdien pr. celle Kroner 30 R2012 Den totale risiko for oversvømmelse i 2012 pr. celle Kroner pr. år 31 R2112 Den totale risiko for oversvømmelse i 2112 pr. celle Kroner pr. år

6 6 VÆRDIKORTLÆGNING OG RIRIKOANANLYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN 1 Baggrund og formål Nærværende analyse klarlægger sandsynlighed og risiko for oversvømmelse i hele Faxe Kommune og estimerer endvidere en egentlig økonomisk konsekvens ved oversvømmelse. Fremtidig byudvikling og nuværende arealanvendelse i kommunen kan blive påvirket af klimaændringer, hvorfor en vurdering af konsekvenserne af fremtidige havvandstandsstigninger, øget nedbør og oversvømmelser langs vandløb er særlig aktuel. Formålet med denne undersøgelse er at få et overblik over de mest kritiske områder ved at sammenholde oversvømmelsesberegninger med værdien af de områder, der berøres/skades og sandsynligheden for at arealerne berøres. Derved kan der opstilles et risikobillede for kommunen, hvor alle hensyn er vægtet efter et ensartet princip (økonomisk skadesværdi som sandsynlig skadesværdi i den periode man ser på). Data for det nuværende klima og højvande baserer sig på statistik fra Dansk Meteorologisk Institut (DMI) og Kystdirektoratet (KD). For fremtidige situationer baseres undersøgelsen på IPCCs udviklingsscenarie, SRES A1B, som anbefalet af Klima og Energiministeriet. Se beskrivelser på Klima- og Energiministeriets klimaportal: www. klimatilpasning.dk. De anvendte oversvømmelsesanalyser er beskrevet i rapporten: "lægning af oversvømmelsestruede arealer i Faxe kommune", COWI december 2012.

7 VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN 7 2 Metode En kortlægning af risiko giver et kommunalt overblik over steder med størst reel risiko målt som økonomiske konsekvenser, så klimatilpasningen kan prioriteres økonomisk optimalt. I det følgende beskrives den anvende analysemetode for kortlægning af oversvømmelsesrisikoen i Faxe Kommune. 2.1 Beregning af risiko Risikovurderingen er bygget op omkring følgende hovedaktiviteter: Opgørelse af forventede klimaændringer og statistik for ekstreme situationer 1 Beregning og kortlægning af alle oversvømmelseshændelser fra havet, vandløb samt ekstremregn, der oversvømmer kloakkerne og strømmer på overfladen og samler sig i lavninger eller som egentlige strømningsveje på terræn ved forskellige situationer i dag og i fremtiden. 2 Beregning og kortlægning af sandsynlighed for ovenstående scenarier. 3 Beregning og kortlægning af skadesomkostningsværdi af alle områder som evt. kan rammes af oversvømmelse. 4 Beregning og kortlægning af risiko (findes ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse med værdien/skadesomkostningen af en oversvømmelse).

8 8 VÆRDIKORTLÆGNING OG RIRIKOANANLYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN Figur 1 - Figuren illustrerer, hvordan 3 forskellige hændelsestyper og deres hyppighed kan sammenfattes til sandsynlighed, som sammen med værdien giver et billede af risikoen for oversvømmelse på celleniveau. lægning Der er i analysen fremstillet 3 typer temakort; hændelser (MIKE FLOOD, blue spot og havvandstand), sandsynlighed, værdi samt risiko. Hændelseskort viser den konkrete arealmæssige udbredelse, mens der anvendes cellekort for de 3 øvrige typer. Inddelingen i 100x100m celler gør det muligt at regne på værdien af den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Værdisætning Skadesomkostningerne ved oversvømmelse, benævnt værdi, opgøres som en celleværdi på baggrund af de anvendte temaer, og udtrykkes i kroner. De enkelte temalag er tildelt en værdi og indenfor hver celle beregnes, hvor meget de pågældende temalag udgør af det samlede celleareal og dermed, hvilken værdi cellen repræsenterer. Vægtningen omfatter følgende temaer: Gruppe Tema Værdi (kroner) pr m2 Bebyggelse Industri og Erhverv 5500 Ecopark, Rønnede (bruttoareal) 1000 Boliger 1480 Godser 3000 Sommerhusområder 500

9 VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN 9 Kolonihaver 400 Offentlig og privat service 3000 Forsyningsbygninger (strøm, vand mv.) 5500 Fredede bygninger Anlæg Motorveje og primære trafikveje 45 Sekundære trafikveje og cykelsuperstier 30 Andre veje 10 Jernbane 90 Genbrugsstation (miljøstation) 5500 Kulturarv Fortidsminder og kirker 3000 Godser (parkareal) 100 Hotspots Renseanlæg til cellescore Pumpestationer til cellescore Vandboringer til cellescore Transformatorstationer til cellescore Vægtningen er defineret efter dialog med Faxe Kommune. 2.2 Datagrundlag og databehandling Faxe Kommune har stillet en række GIS-temalag til rådighed for projektet. Dette materiale er gennemgået og sammenstillet til temakort for hele kommunen.

10 10 VÆRDIKORTLÆGNING OG RIRIKOANANLYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN 3 Resultater Resultaterne af analysen præsenteres og beskrives i det følgende, opdelt i hændelser, sandsynlighed, skadesomkostningsværdi og risiko. Læsning af kort Hver type kort har sin egen farveskala, sådan at det er enkelt at adskille dem fra hinanden (se f.eks. Figur 1). Fælles for skalaerne er, at den røde farve gengiver højeste- sandsynlighed, skadesomkostningsværdi og risiko. I afsnit 4 beskrives nærmere, hvordan kort og data for hele kommunen eventuelt kan anvendes i fremtidigt planlægningsøjemed. De producerede kort udgør nedenstående. Det er muligt at producere en række yderligere kort, som f.eks. sandsynlighed for havvandstand alene. Navn Indhold Udtryk 10 SS2012 Den totale sandsynlighed for oversvømmelse i 2012 pr. celle Sandsynlighed pr. år 11 SS2112 Den totale sandsynlighed for oversvømmelse i 2112 pr. celle Sandsynlighed pr. år 20 Værdi (skadesomkostningsværdi) Skadesomkostningsværdien pr. celle Kroner 30 R2012 Den totale risiko for oversvømmelse i 2012 pr. celle Kroner pr. år 31 R2112 Den totale risiko for oversvømmelse i 2112 pr. celle Kroner pr. år 3.1 Sandsynlighed For hvert klimascenarie, f.eks. 100 års hændelse for nedbør i 2110, er sandsynligheden defineret som det antal gange hændelsen indtræffer pr. år. En 20 år hændelse er således 5 gange så sandsynlig som en 100 års hændelse. Udbredelsen af de enkelte scenarier kendes fra hændelserne, og hver celle til dels således en værdi alt efter hvor stor sandsynligheden for oversvømmelse er. Sandsynlighedskortene er opdelt i 6 niveauer, med rød som den mest sandsynlige.

11 VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN 11 Sandsynlighederne findes som totale sandsynligheder i årene 2010 og 2110, og som sandsynligheder for eksempelvis årlige nedbørshændelser for samme år. Blue Spot bilag i det åbne land er er anvendt Blue spot, som er en simpel lavningskortlægning. Her er angivet sandsynligheder for at lavningen fyldes, ud fra en sammenstilling af hvor mange mm, der skal til for at fylde de enkelte lavninger. Ved den klimafremskrevne situation er anvendt en klimafaktor på 1,3. Sandsynligheden er vist som både oversvømmelse fra hav, nedbør og som en total i både 2010 (nuværende situation) og om 100 år i 2110 på 10 og Skadesomkostningsværdi Skadesomkostningsværdierne er opgjort ud fra erfaringstal for oversvømmelsesskader, værdien af bygninger og installationer, betydningen af infrastrukturen for transport mv. (se endvidere afsnit 2.1). For alle områder er de forventede omkostninger ved en eventuel oversvømmelse fastsat pr. m 2. For hver celle er udregnet mængden af f.eks. antal m 2 boliger. Hver celle udtrykker den samlede skadesomkostningsværdi, altså summen af alle skadesomkostninger, udtrykt i kroner. Der er taget udgangspunkt i den nuværende arealanvendelse, og således ikke taget hensyn til at nogle områder vil skifte anvendelse i de kommende år. Dette er valgt idet værdisætningen primært skal bruges til at prioritere indsatsen for at beskytte de eksisterende værdier, mens nye byer og infrastruktur antages at blive placeret hensigtsmæssigt i forhold til de klimapåvirkninger som bl.a. denne rapport klarlægger. bilag Skadesomkostningsværdierne er ligeledes vist på 20. For hele Faxe Kommune ses det, at de største skadesomkostninger (værdien) samler sig omkring de bebyggede arealer, og hovedsageligt ved områder med industri, tæt bebyggede boligområder eller offentlig servicefunktioner. 3.3 Risiko På celleniveau findes risikoen for oversvømmelser som den samlede sandsynlighed for oversvømmelseshændelser i cellen ganget med skadesværdien for den pågældende celle, Risiko = Sandsynlighed x Skadesomkostningsværdi. Dette gøres både for det nuværende og det fremtidige risikobillede. Risikoen er beregnet for hver celle for årene 2010 og 2110 og vist med samme farveskala så det er muligt at se, hvordan risikoen udvikler sig under forudsætning af uændret arealanvendelse. Risikoen er beregnet for oversvømmelse fra havet, vandløb, nedbør (MIKE FLOOD og blue spot) samt for den samlede risiko ud fra den samlede sandsynlighed for oversvømmelse, uanset årsag. bilag Total risiko for oversvømmelse er vist på 30 og 31.

12 12 VÆRDIKORTLÆGNING OG RIRIKOANANLYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN 4 Efterbehandling af analyseresultater Alle data og kort foreligger i GIS format, hvilket sikre, at kommunen efterfølgende kan arbejde dynamisk med alle GIS-temaer og kortudformninger. Dette muliggør nærstudier af delområder, en anden udformning og definition af farveskalaer mv. Ved brug af GIS hjælpeværktøjer kan et enkelt område udsættes for oversvømmelseshændelser sammen og hver for sig, lige som sandsynlighed og risiko kan præsenteres for forskellige år, som det er gjort med eksempelkortene i denne rapport. Byudvikling Ved planlægningen af byudvikling, ny infrastruktur samt overvejelser om ændring/renovering af bestående anlæg mv. udgør kortlægningen af oversvømmelsestruede områder et unikt værktøj. Nye byområder og korridorer for infrastruktur kan placeres hensigtsmæssigt i forhold til sandsynligheden for oversvømmelse. Truet eksisterende bebyggelse kan sikres eller opgives. Grønne klimatilpasningskorridorer kan udpeges til forsinkelse af regn, Her skal sandsynlighedskortene for oversvømmelse anvendes - ikke risikokortene, da disse er baseret på arealernes nuværende anvendelse. Beredskab Et nærmest uundværligt værktøj for en overordnet tilrettelæggelse af beredskab er kortlægningen af de områder, hvor regnfloder og søer vil optræde ved ekstrem regn. Med dette overblik er det lettere at sikre at løsningerne ikke flytter problemet fra et sted til et andet, hvor vandet evt. vil gøre mere skade. En måde at gøre dette på kunne være at anvendes kortene i rækkefølgende Risiko - Sandsynlighed - Hændelse. Sådan, at der tages udgangspunkt i risikoen, for derefter at vurdere, hvor sandsynligheden er størst og dermed kunne rette en indsats mod den enkelte hændelse. Overblik og fælles løsninger Risikokortet kan bruges som et fælles udgangspunkt for at finde overordnede samlede løsninger i et bredt forum, hvor deltagerne kan have forskellige interesser. ene viser en økonomisk afstemt sammenvægtning af alle hensyn, sammensat ud fra de individuelle emnemæssige hensyn, som f.eks. værdi af infrastruktur. Med kortene og analyserne som udgangspunkt det kan blive lettere at finde afstemte løsninger til indarbejdelse i kommuneplanen og prioritering af indsatsen for klimatilpasning.

13 VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN 13 Forkortelser 5 Datastruktur Der er anvendt en række forkortelser i navngivning af forskellige scenarier, som f.eks. SS2010, der er den totale sandsynlighed for oversvømmelse i Kilde Beregning Hændelser H Hav SS Sandsynlighed års hændelse N MIKE FLOOD RS Risiko års hændelse BS Blue spot Vaerdi_tot Værdi total V Vandløb 2010 Situation i _jernb 1_vaerdi Areal af jernbane i cellen Værdi af jernbane i cellen 2110 Situation i 2110 GIS-data Risikovurdering indeholder tabellen VektorGrid_Faxe_Region. Filen indeholder et 100x100m grid over hele Faxe Kommune. Alle grids har unikke id, nummeret fra 1 og opefter. I filens tabelstruktur har hver grid sin egen kolonne med tilhørende værdi kolonne. Ved fremstilling af nye kort tematiseres filen VektorGrid_Faxe_Region på kolonneniveau. Til brug for tematisering med samme farveskalaer findes tematiseringsskabelonerne (MapInfo) for henholdsvis Sandsynlighed, Værdi og Risiko. Disse er placeret i mappen Tematiske_skabeloner, og skal placeres lokalt før de kan anvendes i en tematisering.

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med

Læs mere

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplan For Ishøj Forsyning Oktober 2013 Udgivelsesdato : 28. oktober 2013 Projekt : 30.6666.89 Udarbejdet : Alvaro Fonseca og Uffe Gangelhof Kontrolleret : Mikas Schmidt Christiansen Ishøj

Læs mere

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Klimatilpasningsplan For Ishøj Forsyning Januar 2011 Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Udarbejdet : Uffe Gangelhof og Alvaro Fonseca Kontrolleret : Mikas Schmidt Christiansen Side 1

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 19 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE

KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPASNING OG VEJE Date 30-04-2009 Ramboll Nørregade

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere