Praktikrammer for. Bygningskonstruktør 6.semester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikrammer for. Bygningskonstruktør 6.semester"

Transkript

1 Praktikrammer for Bygningskonstruktør 6.semester Efterår 2013

2 Forord Disse praktikrammer indeholder information om praktik i bygningskonstruktøruddannelsen. Retningslinierne henvender sig både til den studerende/praktikanten og virksomheden /praktikværten. Hvis du har bemærkninger til indholdet, savner oplysninger, har forslag til forbedringer eller lignende, hører vi gerne fra dig. For yderligere informationer omkring uddannelsen og praktikopholdet henvises til undertegnede. Med venlig hilsen / Best regards Birgit Elin Toft Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikkoordinator / Vejleder Direkte: Mobil: University College Nordjylland Teknologi & Business Porthusgade Aalborg Telefon:

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Målbeskrivelse - Praktik i bygningskonstruktøruddannelsen 5 Målbeskrivelsernes betydning for praktikken / Læringsarbejdet 6 Beskriv baggrund for valg af mål / Reflektion 7 3. Regler for praktikkens gennemførelse 8 4. Organisering af praktikken 9 5. Praktikvirksomheder Praktik i udlandet Plan for tilrettelæggelse og gennemførelse af praktikken Virksomhedens evaluering af praktikforløbet Eksamen af praktikforløbet 12 Seperate bilag til Praktikrammer: Bilag 1: Kort information til virksomheden Bilag 2: Rapport over praktikforløbet 3

4 1. Indledning Bygningskonstruktøruddannelsen varer 3½ år inkl. praktik. Uddannelsen er opdelt i 7 semestre af hver ½ års varighed. Den færdiguddannede bygningskonstruktør får titlen professionsbachelor i bygningskonstruktion. Den engelske titel er Bachelor s Degree Programme of Architectural Technology and Construction Management. Disse praktikrammer for bygningskonstruktøruddannelsen er en uddybning af studieordningens bestemmelser. Bygningskonstruktøruddannelsens intranet Hvor studerende har adgang til alle dokumenter vedr. praktik og til Den Digitale Praktikportal Firmaer kan hente yderligere oplysninger om uddannelsen på Praktikrammerne er først og fremmest udarbejdet til den studerende og til virksomheden. Retningslinierne er udarbejdet efter den gældende bekendtgørelse for hvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser, hvor praktikperioden er forlænget til 30 ECTS-point, svarende til 20 uger. Der henvises til bekendtgørelse nr. 715 af 7/7 2009, hvor mål for læringsudbytte omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en bygningskonstruktør skal opnå i uddannelsen. Hvert semester har et tema, som danner udgangspunkt for undervisningen samt tværfaglige øvelser og projekter. BK1 Hus og grund 1-2 plan BK2 Hus og grund 2-3 plan BK3 Industrialise -ret byggeri BK4 Etagebyggeri Bolig/erhverv BK5 Renovering og ombygning BK6 Praktik BK7 Speciale Bachelorpro -jekt Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer: Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer, der har et samlet omfang på 125 ECTS-point, valgfri uddannelseselementer, der har et omfang på 35 ECTS-point, praktik 30 ECTS samt et afsluttende eksamensprojekt på 20 ECTS-point. 4

5 2. Målbeskrivelse - Praktik i bygningskonstruktøruddannelsen. Formålet med praktikken: Praktikken er placeret på 6. semester af uddannelsen, og det forbinder undervisningen på fællesdelen med det selvstændige afsluttende eksamensprojekt og er derfor præget af individuelle valg og mere selvstændig studieaktivitet. Praktikken udgør 30 ECTS. Mål for læringsudbyttet i praktikken: Praktikken retter sig mod den fremtidige beskæftigelse som bygningskonstruktør og skal afvikles i en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller i udlandet. Praktikstedet skal kunne tilbyde praktikopgaver med et arbejdsindhold, der er relevante for uddannelsen, med dertil hørende vejledning. Viden Efter afslutning af 6. semester skal den studerende have viden om og kunne reflektere over det praktiske arbejde, som professionen indebærer, i den konkrete virksomhed, viden om den konkrete virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, administrative, samfunds- og arbejdsmæssige forhold. Færdigheder Efter afslutning af 6. semester skal den studerende kunne arbejde med faglige relevante problemstillinger indenfor professionens område arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre i løsning af teoretiske og praktiske opgaver i virksomheden Kompetencer: Efter afslutning af 6. semester skal den studerende have kompetencer i forbindelse med at omsætte uddannelsens kerneområder i arbejdet med teoretiske og praktiske opgaver skal kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder. UCN s læringsmål: Den studerende vælger 2 særlige punkter under hoved, hjerte og ben under praktikportalen. Herefter skal den studerende udspecificere, hvad selve læringen skal bestå i. Hovedet: viden, refleksion og evne til at få ideer Hjertet: personlig indsigt og udvikling, relationer og samarbejde Ben: handlekraft og ansvarligheder 5

6 Målbeskrivelsernes betydning for praktikken I forlængelse af portfoliens brug på bygningskonstruktøruddannelsen skal den studerende opstille læringsmål i forbindelse med praktikopholdet. Som i portfolien handler det grundlæggende om at finde de overordnede mål for perioden og derudover i løbet af de første uger at blive skarp på egne mål for praktikken. I forhold til opsatte læringsmål i praktikkontrakten, udarbejdes en mere konkret handlingsplan i starten af praktikforløbet. Handlingsplanen indeholder de officielle mål (hoved, hjerte og ben) i kombination med egne faglige og personlige mål og det refleksive arbejde med disse, vil danne grundlag for bedømmelsen af praktikperioden. Refleksion er nøglen til udvikling og kræver at vi standser op, overvejer hvad vi har gjort og hvad der fremadrettet skal tages hånd om. For at dette kan ske er det vigtigt at have alle læringsmål i fokus. Når målene er sat er muligheden for det refleksive arbejde grundlagt. Refleksion udgør hermed det helt afgørende element for bygningskonstruktørstuderendes læring i praktikken, dels fordi læring sker på baggrund af indsigt og refleksion og dels fordi evnen til at reflektere er helt grundlæggende i det senere arbejdsliv. Det er vigtigt at den studerende får opsat konkrete målbeskrivelser, således at det er muligt at vurdere om målene er nået. Hvordan er de nået? I samarbejde med hvem? Hvad kunne have gået anderledes? Hvordan følges op på dette? Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser foreskriver, at en professionsbachelor skal kunne forstå teori og metoder samt kunne reflektere over professionens anvendelse af teori og metoder og desuden skal den studerende kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder. Disse høje krav fører til at den studerende på bygningskonstruktøruddannelsen sidste semestre skal kunne være egen chef i læringsarbejdet. Læringsarbejdet Læringsmålene er en forudsætning for læringsarbejdet og disse skal operationaliseres og synliggøres. Læringsmålene er opdelt i to forskellige sæt mål: 1. Dine egne mål, som du selv beskriver på baggrund af dine læringsinteresser og kvalifikationsrammens og studieordningens krav (Faglige og personlige læringsmål) 2. Udvalgte læringsmål i forhold til - Hoved, Hjerte, Ben Læringsarbejdet og refleksionsprocessen kan synliggøres ved modellen på næste side: 6

7 Sammenhæng: Beskriv baggrund for valg af mål Hvad motiverer dig til at arbejde med netop disse mål? Hvorfor er det vigtigt at bruge tid og kræfter herpå? Hvordan hænger disse mål sammen med de overordnede mål for praktikken og hoved, hjerte, ben? Mål: Hvad vil du opnå? Hvor vil du hen? Hvad er det konkret, du gerne vil opnå? Målet skal være realistisk, relevant, forståeligt, vurder bart og positivt formuler det du vil opnå, ikke det du vil undgå. Tegn: Hvordan kan du se og høre, at du nærmer dig målene? Hvad vil du registrere? Hvordan kan du se, at du arbejder med målene? Hvordan går arbejdet med at dokumentere arbejdet med målene? Tiltag: Hvordan vil du konkret arbejde med målene? Planlagte initiativer og handlinger frem mod målene. Hvem skal: Medvirke, instruere, informere, vejlede? Evaluering: Hvordan evalueres der? Af hvem og hvordan modtager du feedback undervejs i processen? Hvordan evalueres den samlede arbejdsproces med målene? Evalueringskriterier: Der henvises til Læringsmål på Den Digitale Praktikportal. Refleksion: Gennem hele forløbet synliggøres processen gennem refleksion i praktikrapporten. Dette bliver sammen med læringsmålene omdrejningspunktet ved det mundtlige forsvar. 7

8 3. Regler for praktikkens gennemførelse Fra 1. februar 2012 blev praktikken udvidet til 20 uger, svarende til 30 ECTS-point. Praktikstederne skal godkendes af uddannelsesinstitutionen og der vil gennem praktikperioden være tilknyttet en praktikkoordinator og en praktikvejleder, der følger den studerende, og der vil foregå et samarbejde, med henblik på at følge op på de læringsmål den studerende har opstillet i samarbejde med praktikkoordinator/vejleder og praktiksted. Den studerende har ansvaret for at der udarbejdes en digital praktikkontrakt, der underskrives af virksomhed, studerende og praktikkoordinator/vejleder på UCN. Praktikaftalen kan underskrives digitalt af praktikfirmaet. Generelt: Som udgangspunkt er praktikken ulønnet. Den studerende får udbetalt sin sædvanlige SU eller anden støtte under praktikopholdet. UCN stiller sig dog ikke i vejen for, at den studerende indgår aftale om eventuelt lønforhold i forbindelse med afvikling af praktikken. Vi anbefaler at praktikvirksomhed vælges inden for den professionsretning, som den studerende har vagt at specialisere sig i. Praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i professionens erhvervsforhold og kompetencebehov, således at den i kombination med de øvrige uddannelseselementer bidrager til, at de studerende udvikler professionel kompetence. For virksomheden bør målet med praktikken være: At medvirke til uddannelse af de nye bygningskonstruktører i en praktisk virkelighed samtidig med at praktikanten kan løse konkrete opgaver for virksomheden. At få kontakt med konstruktørstudiet og skolen og herigennem få indblik i de emner, arbejdsmetoder og arbejdsredskaber der indgår i undervisningen på uddannelsen. Herudover evt.: At få knyttet kontakt til en mulig senere ansættelse efter afsluttet uddannelse. For UCN bør målet med med praktikken være: At få udbygget og styrket kontakten med virksomhederne og herigennem få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til konstruktørens viden, færdigheder og kompetencer til arbejdet. At få løbende opdateret indsigt i den viden og de arbejdsmetoder og arbejdsredskaber der anvendes i virksomhederne. 8

9 4. Organisering af praktikken: Det er Praktikkoordinatorens / Vejlederens opgaver at: o Koordinere praktikopholdene o Vejlede de studerende i forbindelse med søgning af praktikpladser o Sikre at praktikkontrakten bliver udfærdiget, herunder at læringsmål i de enkelte kontrakter er i overensstemmelse med bekendtgørelse og studieordning. o Godkende praktikpladser o Udvikle nye praktikområder o Sikre, at praktikken tilrettelægges, så der er sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse, og så den studerende får mulighed for at reflektere over dette forhold. o Vedligeholde kontakten til eksisterende praktiksteder o Udsende evalueringsskemaer o Godkende den studerendes rapport over praktikforløbet med efterfølgende mundtlig forsvar ved en intern eksamen, på baggrund af kendte kriterier og procedurer.. o Praktikkoordinatoren/Vejlederen er praktikantens kontaktperson på institutionen og er således til rådighed i forbindelse med støtte til løsning af problemer af faglig eller personlig karakter. o UCN tilstræber at besøge alle praktikanterne, suppleret med løbende kommunikation mellem praktiksted/studerende via dagbog, mail, telefon, skype, video etc. Krav og forventninger til praktikvirksomhed: o Virksomhedens opgave er blandt andet at skabe sammenhæng mellem uddannelsen og den virkelighed, de studerende kommer ud i efter eksamen. o Godkendelse af praktiksteder sker efter en konkret vurdering af arbejdspladsens muligheder for at fungere som uddannelsessted for den studerende. Godkendelse af praktikstedet påhviler praktikkoordinatoren / vejleder og foregår formelt ved godkendelse af praktikkontrakten. o Praktikstedet skal kunne opfylde følgende krav/forventninger: Det er et krav, at virksomheden har kendskab til konstruktøruddannelsen og konstruktørens arbejdsområder Det er et krav, at der skal være et teknisk miljø med relation til bygge-/anlægsbranchen. Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence opnået gennem uddannelse og/eller flerårig praksis. Det er dog vigtigt, at det tekniske miljø på arbejdspladsen ikke alene er båret af denne ene person. Praktikstedet skal være forberedt på og i stand til at tilbyde praktikanten den nødvendige coaching, vejledning og efterkritik. o Der skal foreligge en skriftlig kontrakt mellem den studerende og praktikstedet, som indeholder en beskrivelse af læringsmål og de opgaver, der skal udføres, og en angivelse af, hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kontaktperson på praktikstedet. Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau. De faglige opgaver afstemmes med den studerendes læringsmål. 9

10 o Praktikkoordinatoren kan evt. udbede sig supplerende oplysninger. o Der skal efter opstart udarbejdes en mere detaljeret handlingsplan / tidsplan for forløbet ud fra de aftalte læringsmål og arbejdsopgaver. (Eksempler på handlingsplaner, ligger på intranettet under Praktik. o Praktikstedet kan forlange, at den studerende underskriver en fortrolighedserklæring. o Forsikrings-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold gælder som for virksomhedens øvrige ansatte. o Praktikvirksomheden skal medvirke ved evaluering og godkendelse af praktikforløbet ved udfyldelse af evalueringsskema og underskrift på praktikrapport o Virksomheden skal udpege en kontaktperson, som vejleder for praktikanten. Krav og forventninger til praktikanten: o Det forventes at praktikanten, efter bedste evne løser de opgaver virksomheden stiller i forbindelse med praktikopholdet og indgår i virksomhedens dagligdag på lige fod med virksomhedens øvrige medarbejdere, jf. de aftalte læringsmål. o Praktikanten har ansvaret for (med bistand fra skolens praktikkoordinator) at: o Etablere kontakt til en praktikvirksomhed o Indgå praktikkontrakt før praktikopholdet påbegyndes. (Kontrakt fra UCN s praktikportal) og at få praktikkontrakten endelig godkendt af praktikkoordinatoren / praktikvejlederen. Der skal efter opstart udarbejdes en mere detaljeret handlingsplan / tidsplan for forløbet ud fra de aftalte læringsmål og arbejdsopgaver. o Føre ugentlig Dagbog (eksempelvis hver fredag) på portalen til brug for refleksion over læringsmål til senere brug i forbindelse med udarbejdelse af praktikrapporten. o Udarbejde praktikrapport og få den godkendt/underskrevet af virksomheden og efterfølgende få udarbejdet PowerPoint materiale til den afsluttende eksamen. 5. Praktikvirksomheder En række forskellige typer af virksomheder inden for byggebranchen, er relevante som praktikvirksomheder for konstruktørstuderende. Se holdoversigter fra de sidste år på intranettet, under Praktik. o Arkitektfirmaer (bygherrerådgivning, projektering, fagtilsyn og byggeledelse m.v.) o Boligselskaber (Facilities Management) o Bygherrer og bygningsejere (ejendomsadministration, projektering og Facilities Management) o Entreprenører og håndværksfirmaer (byggeledelse, entrepriseledelse) o Rådgivende ingeniørfirmaer (projektering, fagtilsyn) o Konsulentfirmaer med tilknytning til byggebranchen (bygherrerådgivning, rådgivning generelt) o Leverandører af byggekomponenter og byggesystemer (herunder logistik) o Producenter af byggekomponenter og byggevarer (produktionsplanlægning) o Stat, regioner og kommuner (Projekt- og byggesagsstyring, byggesagsbehandling etc.) 10

11 6. Paktik i udlandet o Praktik kan gennemføres i udlandet efter samme retningslinier som i Danmark. Skolens internationale kontor og praktikkoordinatoren vejleder den studerende. 7. Plan for tilrettelæggelse og gennemførelse af praktikken Aktiviteter, som indgår før, under og efter praktikopholdet: o På 3. semester introduceres praktik og specialeretning første gang for at gøre den studerende mere bevidst om valg af professionsretning. o På 4. semester gennemføres en kort orientering om praktikordningen samt en orientering om udlandspraktik. Ved udlandspraktik anbefales det at søge min. ½ år før. Skolens internationale koordinator deltager ved orienteringen. o Ved opstarten af 5. semester indkalder praktikkoordinator de studerende til et temamøde, hvor der orienteres om konstruktørpraktikken og Den Digitale Praktikportal. Erfaringer fra tidligere praktikanter indgår i denne orientering. o De studerende skal herefter finde en praktikplads, enten ved personlig henvendelse eller ved skriftlig ansøgning. o Når den studerende har truffet aftale med praktikvirksomheden skal der udarbejdes skriftlig kontrakt via Den Digitale Praktikportal o Kontrakten skal indeholde formelle praktikrammer, forventningsafklaring til praktikken og læringsmål for praktikanten. o Kontrakten skal være underskrevet af praktikvirksomhed, praktikanten og koordinatoren/vejlederen på UCN, i 5. semester. (Se tidsterminer i bilag 1) o Der føres løbende dagbog over Den Digitale Praktikportal ( o Inden afslutningen af praktikforløbet sender der via praktikportalen et evalueringsskema til såvel praktikvirksomheden som til praktikanten, som kvalitetssikring. Besvarelsen skal returneres til skolen senest 10 dage fra modtagelsen. o Ved afslutningen af praktikperioden udarbejder praktikanten en praktikrapport Praktikværten skal godkende og underskrive rapporten. 8. Virksomhedens evaluering af praktikforløbet Evalueringen af den studerende i praktikforløbet er en del af kvalitetssikringen af det samlede uddannelsesforløb. Evalueringsskema til firmaet fremsendes via praktikportalen. Der skal evalueres på de konkrete individuelle læringsmål, (Faglige og personlige) som blev sat ved praktikkontraktens indgåelse og efterfølgende uddybet i handlingsplan og tidssætning i starten af praktikforløbet. Evalueringen er en konkret og personlig bedømmelse af praktikantens læring i praktikken set fra virksomhedens synsvinkel. Evalueringen kan suppleres med skriftlige bemærkninger eller udtalelse. Den studerende vil tilsvarende via praktikportalen udfylde et evalueringsskema, hvor der evalueres på forløbet. 11

12 9. Eksamen af praktikforløbet (Praktikprøve, bedømmelse og evaluering) Den studerende skal udarbejde en rapport på ca. 10 sider over praktikopholdet. Praktikrapporten skal opfylde de krav der er beskrevet i bilag 2. Rapporten skal afleveres til kontaktpersonen i virksomheden til godkendelse og underskrift, og afleveres digitalt til vejlederen på UCN. Denne rapport er eksaminationsgrundlaget sammen med evalueringsskemaer og PowerPoint materiale for mundtligt forsvar til en intern eksamen på UCN. Bedømmelsen på 6. semesters praktikforløb foregår ved en intern prøve, hvor prøveformen er: Projekt med mundtligt forsvar: -- Bestået / -- Ikke bestået Bedømmelsen foretages med udgangen af praktikforløbet. Seperate bilag: Kort information til virksomheden. Bilag 1 Rapport over praktikforløbet. (Indhold) Bilag 2 12

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Installatøruddannelsen Bilag til Fælles studieordning for el og vvs installatøruddannelsen El- og VVS-installatøruddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Installatøruddannelsen

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen. ved Erhvervsakademiet Lillebælt. 1.

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen. ved Erhvervsakademiet Lillebælt. 1. Praktikmanual Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt 1. februar 2016 Praktikmanual af 1. februar 2016 erstatter version af 16.

Læs mere

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt Praktikmanual Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt 16. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Om praktikmanualen 3 1.2. Regler om praktik

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For Ramme for studieordninger For BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Tanken bag det projektorienterede forløb er, at du som studerende får (mere) praksiserfaring inden for det audiologiske/logopædiske område. Det

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For 1 Ramme for studieordninger For BYGGETEKNIKER UDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 24.9.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtigelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN)

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN) STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA University College Nordjylland (UCN) Gældende for studiestart august 2014 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed School of ICT, Aalborg Universitet N a v n p å s t u d e r e n d e : V i r k s o m h e d : ver: april 2016 Forord Med denne vejledning ønsker School of

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende januar 2015 Professionshøjskolen University College Nordjylland 1 1. Klinisk undervisning... 3 2. De kliniske undervisningssteder... 3 3. Fordeling af kliniske

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Vejledning for 1. og 2. del af virksomhedspraktik på Fredericia Maskinmesterskole

Vejledning for 1. og 2. del af virksomhedspraktik på Fredericia Maskinmesterskole Vejledning for 1. og 2. del af virksomhedspraktik på Fredericia Maskinmesterskole Indholdsfortegnelse: Indledning.. 2 Uddannelsesbog til søs.. 2 Logbog i land 2 Formålet med logbogen 2 Anvendelse af logbogen

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Studieordning Generel del. For. Københavns Erhvervsakademi E 2009

Studieordning Generel del. For. Københavns Erhvervsakademi E 2009 Studieordning Generel del For BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN BYGGETEKNIKERUDDANNELSEN KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKERUDDANNELSEN Københavns Erhvervsakademi E 2009 1 Formål med studieordning Studieordningen

Læs mere

Vilkår for ingeniørpraktik på ASE/AU

Vilkår for ingeniørpraktik på ASE/AU AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Vilkår for ingeniørpraktik på ASE/AU Nærværende beskrivelse af vilkår indeholder krav til de tre hovedinteressenter i ingeniørpraktikforløbet: 1. Praktikanten 2. Praktikvirksomheden

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For 1 Ramme for studieordninger For KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER UDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA TUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA Institution VIA University College Gældende fra studiestart august 2015 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015 STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktørr PBA Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved Gældende for studiestart januar 2015 Formål med studieordningen Fra

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Praktik Forår 2013, Sociologi

Praktik Forår 2013, Sociologi Praktik Forår 2013, Sociologi Antal respondenter: 4 Antal svar: 2 Koordinator: Gunnar Scott Reinbacher *************************************************************** Hvor var dit praktiksted geografisk

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For 1 Ramme for studieordninger For KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER UDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut juni 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut juni 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut juni 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 3 1 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere