Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne"

Transkript

1 Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj

2 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet Konceptet og dets bestanddele Beskrivelse af den organisatoriske del Beskrivelse af arbejdsområder Studienævnet Den fakultetsforankrede praktikadministration Den institutforankrede praktikorganisation Praktikkens dokumentation Praktikstandarder Indholdsbeskrivelse for ingeniørpraktik Sikring af sammenhæng mellem erfaringsdannelse i praktikken 10 og teoridannelse i undervisningen Plan og vejledning for praktikanter på SDU s diplomingeniøruddannelser Krav til praktikvejledere Krav til praktikvirksomhed Evaluering af praktikken 17 2

3 1. Indledning baggrund for praktikkonceptet Nærværende praktikkoncept skal tjene som redskab til fortløbende at sikre og dokumentere kvaliteten i den integrerede ingeniørpraktik. Med udgangspunkt i Bekendtgørelse om diplomingeniøruddannelsen, nr. 527 af 21/06/2002, fastlægges det, at: Der skal indgå praktik i uddannelsen svarende til mindst 30 ECTS-point. Praktikken skal tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte professions erhvervsforhold og kompetencebehov sådan, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at de studerende udvikler professionel kompetence. Praktikken tilrettelægges med en progression mod det selvstændigt udøvende. Praktikken skal tilrettelægges således, at der sikres sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse. Praktikken skal føre til udveksling af viden, færdigheder og værdier mellem uddannelse og profession/erhvervsliv. Der skal være defineret og beskrevet mål med praktikken, og disse skal være udmøntet i en plan og en indholdsbeskrivelse for praktikken. Der skal foretages evaluering af de studerende i praktikforløbet på baggrund af eksplicitte og kendte kriterier og procedurer. Der skal være åbenhed omkring og eksplicitte standarder for hvilke krav, der stilles til en praktikvejleder og til en praktikvirksomhed. Praktikvejlederes forståelse af praktikkens funktion i den samlede uddannelse samt deres pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer udvikles, for eksempel gennem informationsmøder eller kurser. Praktikkens formål, indhold, omfang og niveau er i overensstemmelse med uddannelsens faglige profil, formål og målsætninger. Praktikkens placering i uddannelsesforløbet er pædagogisk begrundet og i overensstemmelse med uddannelsens målsætning. Ansvaret for det faglige niveau og uddannelseselementet i praktikken er klart placeret både på institutionen og i praktikvirksomheden. Ved obligatorisk praktikophold er der relevante praktikpladser til alle studerende. Uddannelsesinstitutionen sikrer, at der er formaliseret kontakt til praktikvirksomheden med henblik på kvalitetssikring af det samlede uddannelsesforløb. 3

4 2. Krav til konceptet Syddansk Universitets koncept for praktik i diplomingeniøruddannelserne er baseret på: En enkel og overskuelig organisationsstruktur En beskrivelse af de enkelte aktørers kompetencer og ansvarsområder og tager udgangspunkt i: De ovenfor angivne kriterier fra Bekendtgørelse om diplomingeniøruddannelsen, nr. 527 af 21/06/2002 Erfaringer fra Syddansk Universitets praktikafvikling gennem mange år 3. Konceptet og dets bestanddele Konceptet falder i to dele: En organisatorisk del En dokumenterende del 3.1 Beskrivelse af den organisatoriske del Organisatorisk inddrager varetagelsen af drifts- og kvalitetsopgaven: Det Tekniske Fakultets studienævn, som har ansvaret for at udarbejde mål og standarder for gennemførelse af praktikken, samt for at godkende ændringer i Praktikkonceptet. Den fakultetsforankrede praktikadministration, som har ansvaret for at sikre gennemførelse og koordinering af de administrative opgaver i tilknytning til afviklingen af ingeniørpraktikken i henhold til standarderne i Praktikkonceptet. Den institutforankrede praktikorganisation, som har ansvaret for gennemførelse og koordinering af de elementer i praktikaktiviteten, som kræver ingeniørfaglige kompetencer i henhold til standarderne i Praktikkonceptet. 4

5 3.2 Beskrivelse af arbejdsområder Studienævnet Det er studienævnets primære opgave at sikre, at praktikkens formål, indhold, omfang og niveau er i overensstemmelse med uddannelsernes faglige profil, formål og målsætninger. Endvidere skal studienævnet sikre, at UVMs praktikkriterier er opfyldt. Studienævnet: definerer og beskriver mål med praktikken udarbejder en beskrivelse af indhold og en plan for gennemførelse af praktikken vurderer meritansøgninger relateret til praktikken vedligeholder praktikkonceptets standarder og vejledninger med henblik på kvalitetssikring Praktikkonceptet samt de indeholdte standarder er fælles og gældende for alle Syddansk Universitets diplomingeniøruddannelser og godkendes af studienævnet efter høring hos fakultetets institutledere Den fakultetsforankrede praktikadministration Den fakultetsforankrede praktikadministrations arbejdsopgaver består af følgende: Oprette og vedligeholde et på SDU fuldt tilgængeligt kartotek over relevante praktikvirksomheder Oprette og vedligeholde mapper på Blackboard til alle studerende på de enkelte semestre, fx Engineering Internship 20XX spring. Indkaldelse af studerende til orienteringsmøde i starten af 5. semester. Det forventes, at alle studerende deltager i dette møde. På mødet orienteres om krav og procedurer i forbindelse med søgning af praktikplads Informere om alle forhold, der ikke er beskrevet under punkt og 3.2.3, og som har relevans for ingeniørpraktikken Udarbejde vejledninger med relevans til praktikpladssøgningen Foranstalte kontrakter udfærdiget Sørge for at det udarbejdede spørgeskema sendes til og indhentes fra praktikvirksomheden ca. halvvejs i praktikperioden. Sende de indhentede spørgeskemaer til praktikkoordinatorerne, der herefter tager sig af den videre evaluering Den institutforankrede praktikorganisation Den nødvendige faglighed og læring i praktikperioden sikres i den institutforankrede praktikorganisation. Det er institutternes ansvar lokalt, at organisere udførelsen af følgende arbejdsopgaver: Under hensyntagen til den praktiksøgendes uddannelsesretning samt praktikvirksomhedens særlige karakter, har institutlederen ansvaret for at udpege praktikvejledere ultimo januar og ultimo august, herunder tilstræbe, at flest mulige VIP-medarbejdere er tilknyttet som praktikvejledere for 5

6 derigennem at understøtte kontakten med erhvervslivet og udbredelsen af erfaringer fra praktikken til hele uddannelsen. Det er Institutsekretariatets ansvar, at godkendelsen af praktikken er afsluttet og meddelt eksamenskontoret senest 20. marts henholdsvis 25. september. Det er Institutsekretariatets ansvar, at evalueringen af praktikken gennemføres i overensstemmelse med praktikstandard Det er den enkelte praktikkoordinators opgave at: Vejlede studerende i forbindelse med søgning af praktikpladser, jfr. praktikstandard Godkende praktikpladser og lave opsøgende arbejde for at skaffe nye praktikpladser, jfr. praktikstandard Matche studerende og praktikvirksomheder, jfr. praktikstandard Evaluere det besvarede spørgeskema fra praktikvirksomheden. Det er den enkelte praktikvejleders opgave at: Sikre, at praktikvirksomheden gøres bekendt med indhold, formål og mål med praktikken, jfr. praktikstandard Tage kontakt til den studerende inden praktikken og sikre, at den studerende er bekendt med regelsættet, jfr. praktikstandard Sikre, at den af den studerende - i samarbejde med praktikvirksomheden - udarbejdede aktivitetsplan er i overensstemmelse med praktikkens formål, indhold, omfang og niveau. Praktikvejlederen sender aktivitetsplanen til praktikkoordinatoren til orientering. Sikre, at praktikken tilrettelægges, så den studerende igennem praktikforløbet får mulighed for at reflektere over sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse i relation til ingeniørprofessionen. Foretage evaluering af den studerende i praktikforløbet på baggrund af de kriterier og procedurer, der følger af Praktikkonceptet. Være kontaktperson til den studerende gennem hele praktikforløbet, samt besøge den studerende, der er i dansk praktik på praktikvirksomheden minimum en gang. Praktikvejleder skal ringe til den studerende og virksomheden senest 4 uger efter praktikperiodens start og senere, efter behov, for at sikre at praktikken forløber planmæssigt. Tage aktion på eventuelle kritikpunkter der måtte komme frem under dialogen med den studerende og praktikvirksomheden og finder løsningsmuligheder. 6

7 Foretage bedømmelse af den, ved praktikperiodens afslutning, afleverede rapport på baggrund af kendte eksplicitte kriterier. Deltage i den endelige slutevaluering på de enkelte uddannelsesretninger i september måned, jfr. praktikstandard og Praktikkens dokumentation Den dokumenterende del af konceptet beskriver formål, mål, standarder og vejledninger, der er nødvendige for at sikre, at kvaliteten af praktikken lever op til ingeniørpraktikkens indholdsbeskrivelse og til kriterierne for praktik i en professionsbacheloruddannelse. 4.1 Praktikstandarder Gennem anvendelse af eksplicitte standarder for afvikling af ingeniørpraktikken sikres, at de fastsatte planer og rammer for ingeniørpraktikken gennemføres ensartet fra gang til gang med fokus på, at nå de fastsatte mål og optimere de studerendes udbytte af praktikken. Standarderne tjener dermed også, som et værdifuldt redskab til kvalitetssikring og -udvikling af praktikaktiviteten i diplomingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. Oversigt over praktikstandarder og vejledninger Indholdsbeskrivelse for ingeniørpraktik (bilag 1) Sikring af sammenhæng mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen (bilag 2) Plan og vejledning for praktikanter på SDU s Diplomingeniøruddannelser (bilag 3) Krav til praktikvejledere (bilag 4) Krav til praktikvirksomhed (bilag 5) Evaluering af praktikken (bilag 6) 7

8 Praktikstandard Bilag 1 Indholdsbeskrivelse for ingeniørpraktik Indhold Ingeniørpraktikken er en integreret del af uddannelsen til diplomingeniør. Formålet med ingeniørpraktikken er at give den studerende viden om og forståelse for praktiske forhold og metoder, processer og ingeniørmæssige funktioner i en virksomhed, så den studerende kan sætte disse i relation til ingeniøruddannelsen og det senere arbejde som uddannet ingeniør. Målbeskrivelse Ingeniørpraktikken tilsigter at give de studerende flere af følgende kvalifikationer: Udvikling af den studerendes kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner Kompetence i forbindelse med transformation af uddannelsens teoretiske kerneområder til praktisk gennemførlige projekter Kompetence i forbindelse med opgaver, der kræver tilegnelse af ny viden for gennemførelsen af projekter Forståelse af en virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, sociale og arbejdsmæssige forhold Indsigt i en virksomheds sociale og administrative miljø (kommunikation og samarbejde mellem medarbejdere på flere niveauer, samt regler og administrative rutiner) Kompetence i at fremlægge arbejdsresultater i mundtlig såvel skriftlig form i niveaumæssigt forskellige fora Ingeniørpraktikkens tilrettelæggelse Ingeniørpraktikken skal afvikles i en offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. Virksomheden skal kunne tilbyde praktikopgaver med et arbejdsindhold, der er relevant for den pågældende studerendes uddannelse jfr. praktikstandard 4.1.5: Krav til praktikvirksomhed. Den studerende finder i samarbejde med Syddansk Universitet praktikpladsen og etablerer en skriftlig aftale mellem praktikvirksomheden og den studerende. Den studerende udarbejder sammen med praktikvirksomheden en aktivitetsplan for praktikperioden. Under praktikopholdet følger den studerende virksomhedens normale arbejdstider og andre regler og bestemmelser, der gælder for virksomhedens ansatte. Hvis det ikke er muligt at finde en praktikplads, påhviler det institutionen at tilvejebringe en anden praktikmulighed med samme sigte. Den studerende er i praktikperioden tilknyttet en praktikvejleder på uddannelsesstedet, hvis overordnede opgave det er, at sikre den faglige kvalitet i praktikforløbet i henhold til praktikstandard og Praktikvejlederen skal således sikre, at den studerende opnår den bedst mulige læring i praktikperioden, hvorfor det påhviler praktikvejlederen, at understøtte den studerendes mulighed for og evne til gennem konstant refleksion at sætte praktikforløbet i forhold til uddannelsen og ingeniørprofessionen. 8

9 Omfang Obligatorisk (30 ECTS point). Varighed Minimum 20 uger. Placering Ingeniørpraktikken gennemføres normalt på uddannelsens 6. semester. I forårssemestret placeret i perioden fra 1. februar til 31. august. I efterårssemestret placeret i perioden fra 1. juli til 31. januar. Forudsætninger Det er en forudsætning for at begynde på ingeniørpraktikken, at den studerende har deltaget i alle prøver og har deltaget i alle kurser, der godkendes ved deltagelse i undervisningen til og med semestret før praktikken (normalt til og med 5. semester). Evaluering Ved afslutningen af praktikperioden udarbejder den studerende en rapport. Rapporten skal afleveres til den studerendes praktikvejleder senest den 8. februar henholdsvis den 11. august. Ved EU-støttede praktikophold i udlandet kan datoen for afleveringen ændres, hvis det er nødvendigt. Praktikken bedømmes bestået/ikke bestået på baggrund af rapporten og Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, samt deltagelse i den obligatoriske slutevaluering. Jfr Rapporten kan bedømmes: bestået bestået med visse mangler, som skal rettes/og eller tilføjes ikke bestået, hvilket betyder, at rapporten skal skrives helt om I de to sidstnævnte tilfælde har den studerende 7 dage til at lave de krævede tilføjelser og rettelser, evt. at skrive helt om og forelægge dem for praktikvejlederen til bedømmelse. Der henvises til Bilag 6, Praktikstandard for yderligere information om evaluering af ingeniørpraktikken. Meritregler Ingeniørpraktikken udgør en integreret del af diplomingeniøruddannelsen, og derfor gives der under normale omstændigheder ikke fritagelse for deltagelse heri. Skulle helt særlige forhold gøre sig gældende, kan en ansøgning om fritagelse for deltagelse i praktikforløbet stiles til Studienævnet, som efter en individuel vurdering vil træffe en afgørelse. 9

10 Praktikstandard Bilag 2 Sikring af sammenhæng mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen Denne standard præciserer, hvordan sammenhængen mellem teoridannelse og erfaringsdannelse konkret kan understøttes gennem praktikforløbet, og hvordan de studerendes refleksioner i forbindelse hermed stimuleres. Med udgangspunkt i den aktivitetsplan, som praktikvirksomheden udarbejder i samråd med den studerende, og som godkendes af den studerendes praktikvejleder, sikrer praktikvejlederen, at væsentlige dele af uddannelsens kerneområder er indeholdt heri. Ovennævnte kvalitetssikring omfatter desuden følgende elementer: Den institutforankrede praktikorganisations godkendelse af praktikvirksomheden På praktikvirksomheden skal der forefindes den nødvendige faglige ekspertise til grundig vejledning og faglig bistand til den studerende under opholdet. Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet ingeniør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence, opnået gennem uddannelse og/eller flerårig ingeniørmæssig praksis. Det er dog vigtigt, at det ingeniørmæssige miljø på arbejdspladsen ikke alene er båret af en enkelt person, da praktikvirksomheden skal være forberedt på og i stand til at tilbyde den studerende den nødvendige coaching, vejledning og efterkritik. Praktikvejleders godkendelse af aktivitetsplanen Praktikken skal have karakter af et læringsforløb med tilhørende vejledning, refleksion og evaluering. Forløbet finder sted efter en aktivitetsplan, som udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikvirksomheden. Aktivitetsplanen skal godkendes af den studerendes praktikvejleder, mens praktikkontrakten godkendes af den institutforankrede praktikorganisation. Praktikvirksomhedens besvarelse af spørgeskema I praktikforløbet modtager praktikvirksomheden et spørgeskema fra den fakultetsforankrede praktikadministration, som skal afdække, om den studerende har levet op til de indgåede aftaler, og om læringen er progressiv i forhold til de udførte opgaver. Den ved praktikforløbets afslutning udarbejdede rapport Den studerende udarbejder en rapport med kopi til praktikvirksomheden ved praktikperiodens afslutning. Rapporten kan indeholde informationer af fortrolig karakter, hvorfor den ikke må offentliggøres. Praktikvirksomhedens udfyldelse af Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik Praktikvirksomheden udfylder Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, som den studerende vedlægger rapporten, inden denne afleveres til praktikvejlederen. Afholdelse af en slutevaluering inden for de første 4 uger af det efterfølgende semester 10

11 Den obligatoriske slutevaluering har til formål at sikre sammenhængen mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen. Slutevalueringen har deltagelse af studerende, uddannelseskoordinatorer, praktikkoordinatorer, repræsentanter for praktikvejledere. 11

12 Praktikstandard Bilag 3 Plan og vejledning for praktikanter på SDU s diplomingeniøruddannelser Dette dokument er en vejledning til kommende og udøvende praktikanter på SDU s diplomingeniøruddannelser. Kronologi for praktikforløbet fra introduktion til godkendelse af praktikopholdet. I starten af 4. eller 5. semester indkalder den fakultetsforankrede praktikadministration til et orienteringsmøde. Det forventes, at alle studerende deltager i mødet, da det danner baggrund for forståelse af hele processen fra start til slut af praktikforløbet. På mødet vil der blive orienteret om forudsætningerne for at påbegynde praktik, praktikvirksomheder og hvilke krav der stilles til disse, samt den procedure der skal følges i forbindelse med søgningen af praktikpladserne. Der vil endvidere blive orienteret om relevante dokumenter, og hvor de studerende kan hente dem i elektronisk form. Se også Ingeniørpraktik Efter eventuelt samråd med uddannelsens praktikkoordinator undersøger den studerende forskellige mulige praktikvirksomheder. I de tilfælde, hvor virksomheder har fremsendt opslag, kan alle søge. Den studerende, som ønsker at finde praktikplads i udlandet, udfylder blanketten Interessetilkendegivelse på internettet. Se under Udenlandsk praktik: Sådan gør du. Det sikrer, at den studerende komme på BB i gruppen Outgoing Students og modtager således ad den vej relevant information om praktik i udlandet. Hvis den studerende er i tvivl om virksomhedens egnethed som praktikplads, kan den studerende bede om praktikkoordinators vurdering, inden der fremsendes ansøgning. Egnetheden vurderes ud fra, at der i praktikvirksomheden forefindes den nødvendige faglige ekspertise til grundig vejledning og faglig bistand til den studerende under opholdet. Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet ingeniør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence, opnået gennem uddannelse og/eller flerårig ingeniørmæssig praksis. Den studerende sender ansøgning inkl. CV til praktikvirksomheden. Hvis den studerende har vanskeligt ved at finde en praktikplads, kontaktes praktikkoordinator for assistance, dog først når den studerende har modtaget adskillige afslag. Praktikvirksomheden indkalder til samtale. Efter at virksomheden har accepteret den studerende til et praktikophold, udfylder den studerende en formular Formular til praktikkontrakt, der findes på Black Board til udarbejdelse af kontrakt. Den studerende sender herefter formularen til praktikkoordinator via . 12

13 Praktikkoordinator godkender formelt praktikvirksomheden og sender formularen videre til den fakultetsforankrede praktikadministration. Praktikadministrationen iværksætter udarbejdelse af kontrakten og af Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik. Kontrakten underskrives af virksomheden, den studerende og praktikadministrationen inden påbegyndelse af praktikperioden. Den studerende sørger for, at virksomheden underskriver kontrakten, og at kontrakten leveres tilbage til den fakultetsforandrede praktikadministration med alle underskrifter. Kontrakten arkiveres herefter i Acadre. Ved indgåelse af kontrakt lavet af virksomheden, skal den studerende sørge for, at praktikadministrationen modtager en kopi af kontrakten. Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik udfyldes og stemples af virksomheden ved afslutningen af praktikperioden og vedlægges rapporten ved aflevering til praktikvejlederen. Den studerende tildeles praktikvejleder. Praktikkoordinator sørger for, at listerne med praktikvejledere forefindes på Black Board. Praktikkoordinator sender meddelelse om endelig tildeling af praktikvejleder til den institutforankrede praktikadministration. Praktikvejleder indkalder den studerende til en samtale med det formål at orientere om de krav af uddannelsesmæssig karakter, der skal være opfyldt i forbindelse med en aktivitetsplan herunder kravet om, at den studerende skal forholde sig refleksivt til sammenhængen mellem teoretisk undervisning og professionspraksis. Den studerende udarbejder sammen med praktikvirksomheden en aktivitetsplan i overensstemmelse med praktikkens formål, mål, indhold, omfang og niveau. Aktivitetsplanen sendes via til praktikvejlederen til godkendelse. Den studerende og praktikvirksomheden meddeles godkendelsen af aktivitetsplanen med eventuelle ændringsforslag via af praktikvejlederen. Den studerende påbegynder praktikopholdet. Den studerendes refleksionsproces understøttes løbende af praktikvejlederen. Praktikvejlederen skal ringe til den studerende og virksomheden senest 4 uger efter praktikperiodens start og senere, efter behov, for at sikre at praktikken forløber planmæssigt. Det forventes, at praktikvejlederen besøger den studerende i praktikvirksomheden mindst én gang i praktikperioden, dog ikke hvis der er tale om udlandspraktik. Den fakultetsforankrede praktikadministration udsender et spørgeskema til praktikvirksomheden ca. halvvejs i praktikperioden. Spørgeskemaet skal afdække, om den studerendes læring er progressiv i forhold til de udførte opgaver. Praktikvirksomheden returnerer det elektroniske spørgeskema. Praktikkoordinatoren følger sammen med praktikvejlederen op på eventuelle kritikpunkter, som måtte være noteret og kommer med løsninger dertil. 13

14 Ved afslutningen af praktikperioden udarbejder den studerende en rapport i overensstemmelse med praktikstandard 4.1.6: Evaluering af praktikken. Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, som praktikvirksomheden har udfyldt og stemplet, skal vedlægges rapporten. Rapporten og Erklæringen om gennemførelse af ingeniørpraktik afleveres af den studerende til praktikvejlederen senest den 8. februar, henholdsvis den 11. august. Inden for de første 4 uger af det efterfølgende semester gennemføres der en endelig evaluering af de studerendes praktikforløb. Denne evaluering finder sted decentralt på de enkelte uddannelsesretninger. Slutevalueringen kan tage form af et kollektivt møde, hvor de studerende har mødepligt. Men det vil være op til den enkelte Uddannelseskoordinator i samarbejde med Praktikkoordinatoren at finde en form, som lever op til formålet med slutevalueringen. Formålet med slutevalueringen er at sikre sammenhængen mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen. Evalueringen har deltagelse af studerende, uddannelseskoordinatorer, praktikkoordinatorer og praktikvejledere 14

15 Praktikstandard Bilag 4 Krav til praktikvejledere Institutlederne udpeger blandt institutionens undervisere de enkelte praktikvejledere under hensyn til den studerendes uddannelsesretning, samt praktikvirksomhedens særlige karakter. Det er praktikvejledernes opgave, at: Sikre, at praktikvirksomheden gøres bekendt med indhold, formål og mål med praktikken, jfr. praktikstandard Tage kontakt til den studerende inden praktikken og sikre, at den studerende er bekendt med regelsættet, jfr. praktikstandard Sikre, at den af den studerende - i samarbejde med praktikvirksomheden - udarbejdede aktivitetsplan er i overensstemmelse med praktikkens formål, indhold, omfang og niveau. Praktikvejlederen sender aktivitetsplanen til praktikkoordinatoren til orientering. Sikre, at praktikken tilrettelægges, så den studerende igennem praktikforløbet får mulighed for at reflektere over sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse i relation til ingeniørprofessionen. Foretage evaluering af den studerende i praktikforløbet på baggrund af de kriterier og procedurer, der følger af Praktikkonceptet. Være kontaktperson til den studerende gennem hele praktikforløbet, samt besøge den studerende, der er i dansk praktik på praktikvirksomheden minimum en gang. Praktikvejleder skal ringe til den studerende og virksomheden senest 4 uger efter praktikperiodens start og senere, efter behov, for at sikre at praktikken forløber planmæssigt. Evaluere det besvarede spørgeskema fra praktikvirksomheden i tæt dialog med praktikkoordinatoren. Tage aktion på eventuelle kritikpunkter, som måtte være noteret i spørgeskemaet eller ved samtale med praktikvirksomheden / studerende og finder løsninger dertil. Foretage bedømmelse af den, ved praktikperiodens afslutning, afleverede rapport på baggrund af kendte eksplicitte kriterier. Deltage i den endelige slutevaluering organiseret på de enkelte uddannelsesretninger i september måned, jfr. praktikstandard og

16 Praktikstandard Bilag 5 Krav til praktikvirksomhed Godkendelse af praktikvirksomheder påhviler Institutternes praktikorganisation og sker efter en konkret vurdering af arbejdspladsens muligheder for at fungere som uddannelsessted. Ingeniørpraktikken forudsætter, at praktikvirksomheden opfylder følgende krav: På praktikvirksomheden skal der forefindes den nødvendige faglige ekspertise til grundig vejledning og faglig bistand til den studerende under opholdet. Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet ingeniør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence, opnået gennem uddannelse og/eller flerårig ingeniørmæssig praksis. Det er dog vigtigt, at det ingeniørmæssige miljø på arbejdspladsen ikke alene er båret af en enkelt person, da praktikvirksomheden skal være forberedt på og i stand til at tilbyde den studerende den nødvendige coaching, vejledning og efterkritik. Praktikvirksomheden skal gøre sig bekendt med indhold, formål og mål med praktikken, jfr. praktikstandard Der skal foreligge en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og praktikvirksomheden, en angivelse af, hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kontaktperson på praktikvirksomheden. Praktikken skal have karakter af et læringsforløb med tilhørende vejledning, refleksion og evaluering. Forløbet finder sted efter en aktivitetsplan, som udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikvirksomheden. Aktivitetsplanen skal godkendes af den studerendes praktikvejleder, mens praktikkontrakten godkendes af den institutforankrede praktikorganisation. Praktikvirksomheden skal udfylde og stemple Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, som den studerende vedlægger rapporten, inden denne afleveres til praktikvejlederen ved afslutning af praktikperioden. Praktikvirksomheden kan forlange, at den studerende underskriver en fortrolighedserklæring. 16

17 Bilag 6 Praktikstandard Evaluering af praktikken Den studerendes deltagelse i praktikken skal evalueres på baggrund af de under anførte mål. Ingeniørpraktikken tilsigter at give de studerende flere af følgende kvalifikationer: Udvikling af den studerendes kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Kompetence i forbindelse med transformation af uddannelsens teoretiske kerneområder til praktisk gennemførlige projekter. Kompetence i forbindelse med opgaver, der kræver tilegnelse af ny viden for gennemførelsen af projektet. Forståelse af en virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, sociale og arbejdsmæssige forhold. Indsigt i en virksomheds sociale og administrative miljø, som for eksempel kommunikation og samarbejde mellem medarbejdere på flere niveauer samt regler og administrative rutiner. Kompetence i, at fremlægge arbejdsresultater i mundtlig såvel skriftlig form i niveaumæssigt forskellige fora. Evalueringen skal gennemføres i tre tempi: I praktikforløbet modtager praktikvirksomheden et spørgeskema, som skal afdække, om den studerende har levet op til de indgåede aftaler, og om læringen er progressiv i forhold til de udførte opgaver. Den studerende udarbejder en rapport med kopi til praktikvirksomheden ved praktikperiodens afslutning. Rapporten kan indeholde informationer af fortrolig karakter, hvorfor den ikke må offentliggøres. Praktikvirksomhedens Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik vedlægges rapporten inden denne afleveres til praktikvejlederen. Den studerende deltager i den obligatoriske slutevaluering, som afholdes i forlængelse af den studerendes praktikperiode. Det påhviler Praktikkoordinatorer at indkalde de studerende på de enkelte studieretninger til en slutevaluering inden for de første 4 uger efter semesterstart. Jfr. Praktikstandard

18 Særligt om rapporten Rapporten skal udarbejdes ved afslutningen af praktikopholdet og skal indeholde følgende: Forside og indholdsfortegnelse. En beskrivelse af virksomheden, dennes organisation og de arbejdsopgaver, den studerende har været beskæftiget med. Omfang: 2-5 sider. En særlig grundig beskrivelse af et eller to afgrænsede emner, som den studerende har beskæftiget sig med under praktikopholdet. Omfang: sider. En vurdering af praktikken set i forhold til de mål, som er beskrevet i praktikstandard og som er gengivet ovenfor i dette bilag. Vurderingen skal indeholde en grundig refleksion dels over de kompetencer og den læring, den studerende har tilegnet sig under praktikforløbet, og dels over forholdet mellem på den ene side teoridannelsen i undervisningen og på den anden side den professionspraksis, som den studerende har oplevet på praktikvirksomheden. Som bilag vedlægges Erklæringen om gennemførelse af ingeniørpraktik underskrevet af praktikvirksomheden. Rapporten skal afleveres til den studerendes praktikvejleder senest den 8. februar henholdsvis den 11. august. Ved EU-støttede praktikophold i udlandet kan datoen for afleveringen ændres, hvis det er nødvendigt. Praktikken bedømmes bestået/ikke bestået på baggrund af rapporten og Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik fra praktikvirksomheden, samt deltagelse i det obligatoriske, praktikevaluerende seminar. Rapporten forventes læst af praktikvejlederen senest 15. februar henholdsvis 18. august. Rapporten kan bedømmes: bestået bestået med visse mangler, som skal rettes/og eller tilføjes ikke bestået, hvilket betyder, at rapporten skal skrives helt om I de to sidstnævnte tilfælde har den studerende 7 dage til at lave de krævede tilføjelser og rettelser, evt. at skrive helt om og forelægge dem for praktikvejlederen til bedømmelse. Bedømmelsen af praktikken skal være afsluttet og meddelt eksamenskontoret senest 20. marts henholdsvis 25. september. Slutevaluering Deltagere: Alle studerende fra de diplomingeniøruddannelser, som har været i praktik i foregående semester (indland/udland) 18

19 Alle uddannelseskoordinatorer Alle praktikkoordinatorer Alle repræsentanter for praktikvejledere Formål: Slutevalueringen har til formål at sikre sammenhængen mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen, samt at give den nødvendige kompetencemæssige feedback til institutionen for derved at sikre den nødvendige kvalitet og udvikling af uddannelserne. Forslag til indhold i Slutevalueringen: Følgende spørgsmål kan danne udgangspunkt for debatten: o o o o o o o De studerendes personlige og faglige forventninger til praktikopholdet? Hvordan matcher praktikopholdet forventningerne? Hvordan udvælges opgaver til praktikforløbet og hvordan matcher praktikvirksomhedernes forventninger med de studerendes evne til at løse opgaverne? Planlægning af praktikopholdene. Hvad fungerer godt og hvad kan universitetet og de studerende gøre for at forbedre planlægningen af praktikopholdene? Hvordan matcher arbejdsopgaverne de studerendes forudgående forudsætninger fra uddannelsen? Hvilke særlige styrker og svagheder vurderer praktikvirksomhederne, at de studerende har, på baggrund af erfaringerne fra praktikopholdene? Hvordan har kontakten mellem den studerende, praktikvirksomheden og universitetet fungeret under praktikopholdet? Hvordan vurderes praktikkens placering i uddannelsen? Bør den flyttes eller evt. deles op? Der udarbejdes et referat fra mødet. Slutevalueringen af praktikken indgår i uddannelseskoordinatorens evalueringsrapport til studienævnet jf. Det Tekniske Fakultets plan for evaluering af undervisning. 19

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Københavns Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel 2. Uddannelsens formål 2.1 Målet med Uddannelsen 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) 2014-2016 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business - Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere