Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne"

Transkript

1 Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj

2 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet Konceptet og dets bestanddele Beskrivelse af den organisatoriske del Beskrivelse af arbejdsområder Studienævnet Den fakultetsforankrede praktikadministration Den institutforankrede praktikorganisation Praktikkens dokumentation Praktikstandarder Indholdsbeskrivelse for ingeniørpraktik Sikring af sammenhæng mellem erfaringsdannelse i praktikken 10 og teoridannelse i undervisningen Plan og vejledning for praktikanter på SDU s diplomingeniøruddannelser Krav til praktikvejledere Krav til praktikvirksomhed Evaluering af praktikken 17 2

3 1. Indledning baggrund for praktikkonceptet Nærværende praktikkoncept skal tjene som redskab til fortløbende at sikre og dokumentere kvaliteten i den integrerede ingeniørpraktik. Med udgangspunkt i Bekendtgørelse om diplomingeniøruddannelsen, nr. 527 af 21/06/2002, fastlægges det, at: Der skal indgå praktik i uddannelsen svarende til mindst 30 ECTS-point. Praktikken skal tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte professions erhvervsforhold og kompetencebehov sådan, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at de studerende udvikler professionel kompetence. Praktikken tilrettelægges med en progression mod det selvstændigt udøvende. Praktikken skal tilrettelægges således, at der sikres sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse. Praktikken skal føre til udveksling af viden, færdigheder og værdier mellem uddannelse og profession/erhvervsliv. Der skal være defineret og beskrevet mål med praktikken, og disse skal være udmøntet i en plan og en indholdsbeskrivelse for praktikken. Der skal foretages evaluering af de studerende i praktikforløbet på baggrund af eksplicitte og kendte kriterier og procedurer. Der skal være åbenhed omkring og eksplicitte standarder for hvilke krav, der stilles til en praktikvejleder og til en praktikvirksomhed. Praktikvejlederes forståelse af praktikkens funktion i den samlede uddannelse samt deres pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer udvikles, for eksempel gennem informationsmøder eller kurser. Praktikkens formål, indhold, omfang og niveau er i overensstemmelse med uddannelsens faglige profil, formål og målsætninger. Praktikkens placering i uddannelsesforløbet er pædagogisk begrundet og i overensstemmelse med uddannelsens målsætning. Ansvaret for det faglige niveau og uddannelseselementet i praktikken er klart placeret både på institutionen og i praktikvirksomheden. Ved obligatorisk praktikophold er der relevante praktikpladser til alle studerende. Uddannelsesinstitutionen sikrer, at der er formaliseret kontakt til praktikvirksomheden med henblik på kvalitetssikring af det samlede uddannelsesforløb. 3

4 2. Krav til konceptet Syddansk Universitets koncept for praktik i diplomingeniøruddannelserne er baseret på: En enkel og overskuelig organisationsstruktur En beskrivelse af de enkelte aktørers kompetencer og ansvarsområder og tager udgangspunkt i: De ovenfor angivne kriterier fra Bekendtgørelse om diplomingeniøruddannelsen, nr. 527 af 21/06/2002 Erfaringer fra Syddansk Universitets praktikafvikling gennem mange år 3. Konceptet og dets bestanddele Konceptet falder i to dele: En organisatorisk del En dokumenterende del 3.1 Beskrivelse af den organisatoriske del Organisatorisk inddrager varetagelsen af drifts- og kvalitetsopgaven: Det Tekniske Fakultets studienævn, som har ansvaret for at udarbejde mål og standarder for gennemførelse af praktikken, samt for at godkende ændringer i Praktikkonceptet. Den fakultetsforankrede praktikadministration, som har ansvaret for at sikre gennemførelse og koordinering af de administrative opgaver i tilknytning til afviklingen af ingeniørpraktikken i henhold til standarderne i Praktikkonceptet. Den institutforankrede praktikorganisation, som har ansvaret for gennemførelse og koordinering af de elementer i praktikaktiviteten, som kræver ingeniørfaglige kompetencer i henhold til standarderne i Praktikkonceptet. 4

5 3.2 Beskrivelse af arbejdsområder Studienævnet Det er studienævnets primære opgave at sikre, at praktikkens formål, indhold, omfang og niveau er i overensstemmelse med uddannelsernes faglige profil, formål og målsætninger. Endvidere skal studienævnet sikre, at UVMs praktikkriterier er opfyldt. Studienævnet: definerer og beskriver mål med praktikken udarbejder en beskrivelse af indhold og en plan for gennemførelse af praktikken vurderer meritansøgninger relateret til praktikken vedligeholder praktikkonceptets standarder og vejledninger med henblik på kvalitetssikring Praktikkonceptet samt de indeholdte standarder er fælles og gældende for alle Syddansk Universitets diplomingeniøruddannelser og godkendes af studienævnet efter høring hos fakultetets institutledere Den fakultetsforankrede praktikadministration Den fakultetsforankrede praktikadministrations arbejdsopgaver består af følgende: Oprette og vedligeholde et på SDU fuldt tilgængeligt kartotek over relevante praktikvirksomheder Oprette og vedligeholde mapper på Blackboard til alle studerende på de enkelte semestre, fx Engineering Internship 20XX spring. Indkaldelse af studerende til orienteringsmøde i starten af 5. semester. Det forventes, at alle studerende deltager i dette møde. På mødet orienteres om krav og procedurer i forbindelse med søgning af praktikplads Informere om alle forhold, der ikke er beskrevet under punkt og 3.2.3, og som har relevans for ingeniørpraktikken Udarbejde vejledninger med relevans til praktikpladssøgningen Foranstalte kontrakter udfærdiget Sørge for at det udarbejdede spørgeskema sendes til og indhentes fra praktikvirksomheden ca. halvvejs i praktikperioden. Sende de indhentede spørgeskemaer til praktikkoordinatorerne, der herefter tager sig af den videre evaluering Den institutforankrede praktikorganisation Den nødvendige faglighed og læring i praktikperioden sikres i den institutforankrede praktikorganisation. Det er institutternes ansvar lokalt, at organisere udførelsen af følgende arbejdsopgaver: Under hensyntagen til den praktiksøgendes uddannelsesretning samt praktikvirksomhedens særlige karakter, har institutlederen ansvaret for at udpege praktikvejledere ultimo januar og ultimo august, herunder tilstræbe, at flest mulige VIP-medarbejdere er tilknyttet som praktikvejledere for 5

6 derigennem at understøtte kontakten med erhvervslivet og udbredelsen af erfaringer fra praktikken til hele uddannelsen. Det er Institutsekretariatets ansvar, at godkendelsen af praktikken er afsluttet og meddelt eksamenskontoret senest 20. marts henholdsvis 25. september. Det er Institutsekretariatets ansvar, at evalueringen af praktikken gennemføres i overensstemmelse med praktikstandard Det er den enkelte praktikkoordinators opgave at: Vejlede studerende i forbindelse med søgning af praktikpladser, jfr. praktikstandard Godkende praktikpladser og lave opsøgende arbejde for at skaffe nye praktikpladser, jfr. praktikstandard Matche studerende og praktikvirksomheder, jfr. praktikstandard Evaluere det besvarede spørgeskema fra praktikvirksomheden. Det er den enkelte praktikvejleders opgave at: Sikre, at praktikvirksomheden gøres bekendt med indhold, formål og mål med praktikken, jfr. praktikstandard Tage kontakt til den studerende inden praktikken og sikre, at den studerende er bekendt med regelsættet, jfr. praktikstandard Sikre, at den af den studerende - i samarbejde med praktikvirksomheden - udarbejdede aktivitetsplan er i overensstemmelse med praktikkens formål, indhold, omfang og niveau. Praktikvejlederen sender aktivitetsplanen til praktikkoordinatoren til orientering. Sikre, at praktikken tilrettelægges, så den studerende igennem praktikforløbet får mulighed for at reflektere over sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse i relation til ingeniørprofessionen. Foretage evaluering af den studerende i praktikforløbet på baggrund af de kriterier og procedurer, der følger af Praktikkonceptet. Være kontaktperson til den studerende gennem hele praktikforløbet, samt besøge den studerende, der er i dansk praktik på praktikvirksomheden minimum en gang. Praktikvejleder skal ringe til den studerende og virksomheden senest 4 uger efter praktikperiodens start og senere, efter behov, for at sikre at praktikken forløber planmæssigt. Tage aktion på eventuelle kritikpunkter der måtte komme frem under dialogen med den studerende og praktikvirksomheden og finder løsningsmuligheder. 6

7 Foretage bedømmelse af den, ved praktikperiodens afslutning, afleverede rapport på baggrund af kendte eksplicitte kriterier. Deltage i den endelige slutevaluering på de enkelte uddannelsesretninger i september måned, jfr. praktikstandard og Praktikkens dokumentation Den dokumenterende del af konceptet beskriver formål, mål, standarder og vejledninger, der er nødvendige for at sikre, at kvaliteten af praktikken lever op til ingeniørpraktikkens indholdsbeskrivelse og til kriterierne for praktik i en professionsbacheloruddannelse. 4.1 Praktikstandarder Gennem anvendelse af eksplicitte standarder for afvikling af ingeniørpraktikken sikres, at de fastsatte planer og rammer for ingeniørpraktikken gennemføres ensartet fra gang til gang med fokus på, at nå de fastsatte mål og optimere de studerendes udbytte af praktikken. Standarderne tjener dermed også, som et værdifuldt redskab til kvalitetssikring og -udvikling af praktikaktiviteten i diplomingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. Oversigt over praktikstandarder og vejledninger Indholdsbeskrivelse for ingeniørpraktik (bilag 1) Sikring af sammenhæng mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen (bilag 2) Plan og vejledning for praktikanter på SDU s Diplomingeniøruddannelser (bilag 3) Krav til praktikvejledere (bilag 4) Krav til praktikvirksomhed (bilag 5) Evaluering af praktikken (bilag 6) 7

8 Praktikstandard Bilag 1 Indholdsbeskrivelse for ingeniørpraktik Indhold Ingeniørpraktikken er en integreret del af uddannelsen til diplomingeniør. Formålet med ingeniørpraktikken er at give den studerende viden om og forståelse for praktiske forhold og metoder, processer og ingeniørmæssige funktioner i en virksomhed, så den studerende kan sætte disse i relation til ingeniøruddannelsen og det senere arbejde som uddannet ingeniør. Målbeskrivelse Ingeniørpraktikken tilsigter at give de studerende flere af følgende kvalifikationer: Udvikling af den studerendes kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner Kompetence i forbindelse med transformation af uddannelsens teoretiske kerneområder til praktisk gennemførlige projekter Kompetence i forbindelse med opgaver, der kræver tilegnelse af ny viden for gennemførelsen af projekter Forståelse af en virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, sociale og arbejdsmæssige forhold Indsigt i en virksomheds sociale og administrative miljø (kommunikation og samarbejde mellem medarbejdere på flere niveauer, samt regler og administrative rutiner) Kompetence i at fremlægge arbejdsresultater i mundtlig såvel skriftlig form i niveaumæssigt forskellige fora Ingeniørpraktikkens tilrettelæggelse Ingeniørpraktikken skal afvikles i en offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. Virksomheden skal kunne tilbyde praktikopgaver med et arbejdsindhold, der er relevant for den pågældende studerendes uddannelse jfr. praktikstandard 4.1.5: Krav til praktikvirksomhed. Den studerende finder i samarbejde med Syddansk Universitet praktikpladsen og etablerer en skriftlig aftale mellem praktikvirksomheden og den studerende. Den studerende udarbejder sammen med praktikvirksomheden en aktivitetsplan for praktikperioden. Under praktikopholdet følger den studerende virksomhedens normale arbejdstider og andre regler og bestemmelser, der gælder for virksomhedens ansatte. Hvis det ikke er muligt at finde en praktikplads, påhviler det institutionen at tilvejebringe en anden praktikmulighed med samme sigte. Den studerende er i praktikperioden tilknyttet en praktikvejleder på uddannelsesstedet, hvis overordnede opgave det er, at sikre den faglige kvalitet i praktikforløbet i henhold til praktikstandard og Praktikvejlederen skal således sikre, at den studerende opnår den bedst mulige læring i praktikperioden, hvorfor det påhviler praktikvejlederen, at understøtte den studerendes mulighed for og evne til gennem konstant refleksion at sætte praktikforløbet i forhold til uddannelsen og ingeniørprofessionen. 8

9 Omfang Obligatorisk (30 ECTS point). Varighed Minimum 20 uger. Placering Ingeniørpraktikken gennemføres normalt på uddannelsens 6. semester. I forårssemestret placeret i perioden fra 1. februar til 31. august. I efterårssemestret placeret i perioden fra 1. juli til 31. januar. Forudsætninger Det er en forudsætning for at begynde på ingeniørpraktikken, at den studerende har deltaget i alle prøver og har deltaget i alle kurser, der godkendes ved deltagelse i undervisningen til og med semestret før praktikken (normalt til og med 5. semester). Evaluering Ved afslutningen af praktikperioden udarbejder den studerende en rapport. Rapporten skal afleveres til den studerendes praktikvejleder senest den 8. februar henholdsvis den 11. august. Ved EU-støttede praktikophold i udlandet kan datoen for afleveringen ændres, hvis det er nødvendigt. Praktikken bedømmes bestået/ikke bestået på baggrund af rapporten og Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, samt deltagelse i den obligatoriske slutevaluering. Jfr Rapporten kan bedømmes: bestået bestået med visse mangler, som skal rettes/og eller tilføjes ikke bestået, hvilket betyder, at rapporten skal skrives helt om I de to sidstnævnte tilfælde har den studerende 7 dage til at lave de krævede tilføjelser og rettelser, evt. at skrive helt om og forelægge dem for praktikvejlederen til bedømmelse. Der henvises til Bilag 6, Praktikstandard for yderligere information om evaluering af ingeniørpraktikken. Meritregler Ingeniørpraktikken udgør en integreret del af diplomingeniøruddannelsen, og derfor gives der under normale omstændigheder ikke fritagelse for deltagelse heri. Skulle helt særlige forhold gøre sig gældende, kan en ansøgning om fritagelse for deltagelse i praktikforløbet stiles til Studienævnet, som efter en individuel vurdering vil træffe en afgørelse. 9

10 Praktikstandard Bilag 2 Sikring af sammenhæng mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen Denne standard præciserer, hvordan sammenhængen mellem teoridannelse og erfaringsdannelse konkret kan understøttes gennem praktikforløbet, og hvordan de studerendes refleksioner i forbindelse hermed stimuleres. Med udgangspunkt i den aktivitetsplan, som praktikvirksomheden udarbejder i samråd med den studerende, og som godkendes af den studerendes praktikvejleder, sikrer praktikvejlederen, at væsentlige dele af uddannelsens kerneområder er indeholdt heri. Ovennævnte kvalitetssikring omfatter desuden følgende elementer: Den institutforankrede praktikorganisations godkendelse af praktikvirksomheden På praktikvirksomheden skal der forefindes den nødvendige faglige ekspertise til grundig vejledning og faglig bistand til den studerende under opholdet. Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet ingeniør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence, opnået gennem uddannelse og/eller flerårig ingeniørmæssig praksis. Det er dog vigtigt, at det ingeniørmæssige miljø på arbejdspladsen ikke alene er båret af en enkelt person, da praktikvirksomheden skal være forberedt på og i stand til at tilbyde den studerende den nødvendige coaching, vejledning og efterkritik. Praktikvejleders godkendelse af aktivitetsplanen Praktikken skal have karakter af et læringsforløb med tilhørende vejledning, refleksion og evaluering. Forløbet finder sted efter en aktivitetsplan, som udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikvirksomheden. Aktivitetsplanen skal godkendes af den studerendes praktikvejleder, mens praktikkontrakten godkendes af den institutforankrede praktikorganisation. Praktikvirksomhedens besvarelse af spørgeskema I praktikforløbet modtager praktikvirksomheden et spørgeskema fra den fakultetsforankrede praktikadministration, som skal afdække, om den studerende har levet op til de indgåede aftaler, og om læringen er progressiv i forhold til de udførte opgaver. Den ved praktikforløbets afslutning udarbejdede rapport Den studerende udarbejder en rapport med kopi til praktikvirksomheden ved praktikperiodens afslutning. Rapporten kan indeholde informationer af fortrolig karakter, hvorfor den ikke må offentliggøres. Praktikvirksomhedens udfyldelse af Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik Praktikvirksomheden udfylder Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, som den studerende vedlægger rapporten, inden denne afleveres til praktikvejlederen. Afholdelse af en slutevaluering inden for de første 4 uger af det efterfølgende semester 10

11 Den obligatoriske slutevaluering har til formål at sikre sammenhængen mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen. Slutevalueringen har deltagelse af studerende, uddannelseskoordinatorer, praktikkoordinatorer, repræsentanter for praktikvejledere. 11

12 Praktikstandard Bilag 3 Plan og vejledning for praktikanter på SDU s diplomingeniøruddannelser Dette dokument er en vejledning til kommende og udøvende praktikanter på SDU s diplomingeniøruddannelser. Kronologi for praktikforløbet fra introduktion til godkendelse af praktikopholdet. I starten af 4. eller 5. semester indkalder den fakultetsforankrede praktikadministration til et orienteringsmøde. Det forventes, at alle studerende deltager i mødet, da det danner baggrund for forståelse af hele processen fra start til slut af praktikforløbet. På mødet vil der blive orienteret om forudsætningerne for at påbegynde praktik, praktikvirksomheder og hvilke krav der stilles til disse, samt den procedure der skal følges i forbindelse med søgningen af praktikpladserne. Der vil endvidere blive orienteret om relevante dokumenter, og hvor de studerende kan hente dem i elektronisk form. Se også Ingeniørpraktik Efter eventuelt samråd med uddannelsens praktikkoordinator undersøger den studerende forskellige mulige praktikvirksomheder. I de tilfælde, hvor virksomheder har fremsendt opslag, kan alle søge. Den studerende, som ønsker at finde praktikplads i udlandet, udfylder blanketten Interessetilkendegivelse på internettet. Se under Udenlandsk praktik: Sådan gør du. Det sikrer, at den studerende komme på BB i gruppen Outgoing Students og modtager således ad den vej relevant information om praktik i udlandet. Hvis den studerende er i tvivl om virksomhedens egnethed som praktikplads, kan den studerende bede om praktikkoordinators vurdering, inden der fremsendes ansøgning. Egnetheden vurderes ud fra, at der i praktikvirksomheden forefindes den nødvendige faglige ekspertise til grundig vejledning og faglig bistand til den studerende under opholdet. Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet ingeniør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence, opnået gennem uddannelse og/eller flerårig ingeniørmæssig praksis. Den studerende sender ansøgning inkl. CV til praktikvirksomheden. Hvis den studerende har vanskeligt ved at finde en praktikplads, kontaktes praktikkoordinator for assistance, dog først når den studerende har modtaget adskillige afslag. Praktikvirksomheden indkalder til samtale. Efter at virksomheden har accepteret den studerende til et praktikophold, udfylder den studerende en formular Formular til praktikkontrakt, der findes på Black Board til udarbejdelse af kontrakt. Den studerende sender herefter formularen til praktikkoordinator via . 12

13 Praktikkoordinator godkender formelt praktikvirksomheden og sender formularen videre til den fakultetsforankrede praktikadministration. Praktikadministrationen iværksætter udarbejdelse af kontrakten og af Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik. Kontrakten underskrives af virksomheden, den studerende og praktikadministrationen inden påbegyndelse af praktikperioden. Den studerende sørger for, at virksomheden underskriver kontrakten, og at kontrakten leveres tilbage til den fakultetsforandrede praktikadministration med alle underskrifter. Kontrakten arkiveres herefter i Acadre. Ved indgåelse af kontrakt lavet af virksomheden, skal den studerende sørge for, at praktikadministrationen modtager en kopi af kontrakten. Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik udfyldes og stemples af virksomheden ved afslutningen af praktikperioden og vedlægges rapporten ved aflevering til praktikvejlederen. Den studerende tildeles praktikvejleder. Praktikkoordinator sørger for, at listerne med praktikvejledere forefindes på Black Board. Praktikkoordinator sender meddelelse om endelig tildeling af praktikvejleder til den institutforankrede praktikadministration. Praktikvejleder indkalder den studerende til en samtale med det formål at orientere om de krav af uddannelsesmæssig karakter, der skal være opfyldt i forbindelse med en aktivitetsplan herunder kravet om, at den studerende skal forholde sig refleksivt til sammenhængen mellem teoretisk undervisning og professionspraksis. Den studerende udarbejder sammen med praktikvirksomheden en aktivitetsplan i overensstemmelse med praktikkens formål, mål, indhold, omfang og niveau. Aktivitetsplanen sendes via til praktikvejlederen til godkendelse. Den studerende og praktikvirksomheden meddeles godkendelsen af aktivitetsplanen med eventuelle ændringsforslag via af praktikvejlederen. Den studerende påbegynder praktikopholdet. Den studerendes refleksionsproces understøttes løbende af praktikvejlederen. Praktikvejlederen skal ringe til den studerende og virksomheden senest 4 uger efter praktikperiodens start og senere, efter behov, for at sikre at praktikken forløber planmæssigt. Det forventes, at praktikvejlederen besøger den studerende i praktikvirksomheden mindst én gang i praktikperioden, dog ikke hvis der er tale om udlandspraktik. Den fakultetsforankrede praktikadministration udsender et spørgeskema til praktikvirksomheden ca. halvvejs i praktikperioden. Spørgeskemaet skal afdække, om den studerendes læring er progressiv i forhold til de udførte opgaver. Praktikvirksomheden returnerer det elektroniske spørgeskema. Praktikkoordinatoren følger sammen med praktikvejlederen op på eventuelle kritikpunkter, som måtte være noteret og kommer med løsninger dertil. 13

14 Ved afslutningen af praktikperioden udarbejder den studerende en rapport i overensstemmelse med praktikstandard 4.1.6: Evaluering af praktikken. Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, som praktikvirksomheden har udfyldt og stemplet, skal vedlægges rapporten. Rapporten og Erklæringen om gennemførelse af ingeniørpraktik afleveres af den studerende til praktikvejlederen senest den 8. februar, henholdsvis den 11. august. Inden for de første 4 uger af det efterfølgende semester gennemføres der en endelig evaluering af de studerendes praktikforløb. Denne evaluering finder sted decentralt på de enkelte uddannelsesretninger. Slutevalueringen kan tage form af et kollektivt møde, hvor de studerende har mødepligt. Men det vil være op til den enkelte Uddannelseskoordinator i samarbejde med Praktikkoordinatoren at finde en form, som lever op til formålet med slutevalueringen. Formålet med slutevalueringen er at sikre sammenhængen mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen. Evalueringen har deltagelse af studerende, uddannelseskoordinatorer, praktikkoordinatorer og praktikvejledere 14

15 Praktikstandard Bilag 4 Krav til praktikvejledere Institutlederne udpeger blandt institutionens undervisere de enkelte praktikvejledere under hensyn til den studerendes uddannelsesretning, samt praktikvirksomhedens særlige karakter. Det er praktikvejledernes opgave, at: Sikre, at praktikvirksomheden gøres bekendt med indhold, formål og mål med praktikken, jfr. praktikstandard Tage kontakt til den studerende inden praktikken og sikre, at den studerende er bekendt med regelsættet, jfr. praktikstandard Sikre, at den af den studerende - i samarbejde med praktikvirksomheden - udarbejdede aktivitetsplan er i overensstemmelse med praktikkens formål, indhold, omfang og niveau. Praktikvejlederen sender aktivitetsplanen til praktikkoordinatoren til orientering. Sikre, at praktikken tilrettelægges, så den studerende igennem praktikforløbet får mulighed for at reflektere over sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse i relation til ingeniørprofessionen. Foretage evaluering af den studerende i praktikforløbet på baggrund af de kriterier og procedurer, der følger af Praktikkonceptet. Være kontaktperson til den studerende gennem hele praktikforløbet, samt besøge den studerende, der er i dansk praktik på praktikvirksomheden minimum en gang. Praktikvejleder skal ringe til den studerende og virksomheden senest 4 uger efter praktikperiodens start og senere, efter behov, for at sikre at praktikken forløber planmæssigt. Evaluere det besvarede spørgeskema fra praktikvirksomheden i tæt dialog med praktikkoordinatoren. Tage aktion på eventuelle kritikpunkter, som måtte være noteret i spørgeskemaet eller ved samtale med praktikvirksomheden / studerende og finder løsninger dertil. Foretage bedømmelse af den, ved praktikperiodens afslutning, afleverede rapport på baggrund af kendte eksplicitte kriterier. Deltage i den endelige slutevaluering organiseret på de enkelte uddannelsesretninger i september måned, jfr. praktikstandard og

16 Praktikstandard Bilag 5 Krav til praktikvirksomhed Godkendelse af praktikvirksomheder påhviler Institutternes praktikorganisation og sker efter en konkret vurdering af arbejdspladsens muligheder for at fungere som uddannelsessted. Ingeniørpraktikken forudsætter, at praktikvirksomheden opfylder følgende krav: På praktikvirksomheden skal der forefindes den nødvendige faglige ekspertise til grundig vejledning og faglig bistand til den studerende under opholdet. Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet ingeniør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence, opnået gennem uddannelse og/eller flerårig ingeniørmæssig praksis. Det er dog vigtigt, at det ingeniørmæssige miljø på arbejdspladsen ikke alene er båret af en enkelt person, da praktikvirksomheden skal være forberedt på og i stand til at tilbyde den studerende den nødvendige coaching, vejledning og efterkritik. Praktikvirksomheden skal gøre sig bekendt med indhold, formål og mål med praktikken, jfr. praktikstandard Der skal foreligge en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og praktikvirksomheden, en angivelse af, hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kontaktperson på praktikvirksomheden. Praktikken skal have karakter af et læringsforløb med tilhørende vejledning, refleksion og evaluering. Forløbet finder sted efter en aktivitetsplan, som udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikvirksomheden. Aktivitetsplanen skal godkendes af den studerendes praktikvejleder, mens praktikkontrakten godkendes af den institutforankrede praktikorganisation. Praktikvirksomheden skal udfylde og stemple Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, som den studerende vedlægger rapporten, inden denne afleveres til praktikvejlederen ved afslutning af praktikperioden. Praktikvirksomheden kan forlange, at den studerende underskriver en fortrolighedserklæring. 16

17 Bilag 6 Praktikstandard Evaluering af praktikken Den studerendes deltagelse i praktikken skal evalueres på baggrund af de under anførte mål. Ingeniørpraktikken tilsigter at give de studerende flere af følgende kvalifikationer: Udvikling af den studerendes kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Kompetence i forbindelse med transformation af uddannelsens teoretiske kerneområder til praktisk gennemførlige projekter. Kompetence i forbindelse med opgaver, der kræver tilegnelse af ny viden for gennemførelsen af projektet. Forståelse af en virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, sociale og arbejdsmæssige forhold. Indsigt i en virksomheds sociale og administrative miljø, som for eksempel kommunikation og samarbejde mellem medarbejdere på flere niveauer samt regler og administrative rutiner. Kompetence i, at fremlægge arbejdsresultater i mundtlig såvel skriftlig form i niveaumæssigt forskellige fora. Evalueringen skal gennemføres i tre tempi: I praktikforløbet modtager praktikvirksomheden et spørgeskema, som skal afdække, om den studerende har levet op til de indgåede aftaler, og om læringen er progressiv i forhold til de udførte opgaver. Den studerende udarbejder en rapport med kopi til praktikvirksomheden ved praktikperiodens afslutning. Rapporten kan indeholde informationer af fortrolig karakter, hvorfor den ikke må offentliggøres. Praktikvirksomhedens Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik vedlægges rapporten inden denne afleveres til praktikvejlederen. Den studerende deltager i den obligatoriske slutevaluering, som afholdes i forlængelse af den studerendes praktikperiode. Det påhviler Praktikkoordinatorer at indkalde de studerende på de enkelte studieretninger til en slutevaluering inden for de første 4 uger efter semesterstart. Jfr. Praktikstandard

18 Særligt om rapporten Rapporten skal udarbejdes ved afslutningen af praktikopholdet og skal indeholde følgende: Forside og indholdsfortegnelse. En beskrivelse af virksomheden, dennes organisation og de arbejdsopgaver, den studerende har været beskæftiget med. Omfang: 2-5 sider. En særlig grundig beskrivelse af et eller to afgrænsede emner, som den studerende har beskæftiget sig med under praktikopholdet. Omfang: sider. En vurdering af praktikken set i forhold til de mål, som er beskrevet i praktikstandard og som er gengivet ovenfor i dette bilag. Vurderingen skal indeholde en grundig refleksion dels over de kompetencer og den læring, den studerende har tilegnet sig under praktikforløbet, og dels over forholdet mellem på den ene side teoridannelsen i undervisningen og på den anden side den professionspraksis, som den studerende har oplevet på praktikvirksomheden. Som bilag vedlægges Erklæringen om gennemførelse af ingeniørpraktik underskrevet af praktikvirksomheden. Rapporten skal afleveres til den studerendes praktikvejleder senest den 8. februar henholdsvis den 11. august. Ved EU-støttede praktikophold i udlandet kan datoen for afleveringen ændres, hvis det er nødvendigt. Praktikken bedømmes bestået/ikke bestået på baggrund af rapporten og Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik fra praktikvirksomheden, samt deltagelse i det obligatoriske, praktikevaluerende seminar. Rapporten forventes læst af praktikvejlederen senest 15. februar henholdsvis 18. august. Rapporten kan bedømmes: bestået bestået med visse mangler, som skal rettes/og eller tilføjes ikke bestået, hvilket betyder, at rapporten skal skrives helt om I de to sidstnævnte tilfælde har den studerende 7 dage til at lave de krævede tilføjelser og rettelser, evt. at skrive helt om og forelægge dem for praktikvejlederen til bedømmelse. Bedømmelsen af praktikken skal være afsluttet og meddelt eksamenskontoret senest 20. marts henholdsvis 25. september. Slutevaluering Deltagere: Alle studerende fra de diplomingeniøruddannelser, som har været i praktik i foregående semester (indland/udland) 18

19 Alle uddannelseskoordinatorer Alle praktikkoordinatorer Alle repræsentanter for praktikvejledere Formål: Slutevalueringen har til formål at sikre sammenhængen mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen, samt at give den nødvendige kompetencemæssige feedback til institutionen for derved at sikre den nødvendige kvalitet og udvikling af uddannelserne. Forslag til indhold i Slutevalueringen: Følgende spørgsmål kan danne udgangspunkt for debatten: o o o o o o o De studerendes personlige og faglige forventninger til praktikopholdet? Hvordan matcher praktikopholdet forventningerne? Hvordan udvælges opgaver til praktikforløbet og hvordan matcher praktikvirksomhedernes forventninger med de studerendes evne til at løse opgaverne? Planlægning af praktikopholdene. Hvad fungerer godt og hvad kan universitetet og de studerende gøre for at forbedre planlægningen af praktikopholdene? Hvordan matcher arbejdsopgaverne de studerendes forudgående forudsætninger fra uddannelsen? Hvilke særlige styrker og svagheder vurderer praktikvirksomhederne, at de studerende har, på baggrund af erfaringerne fra praktikopholdene? Hvordan har kontakten mellem den studerende, praktikvirksomheden og universitetet fungeret under praktikopholdet? Hvordan vurderes praktikkens placering i uddannelsen? Bør den flyttes eller evt. deles op? Der udarbejdes et referat fra mødet. Slutevalueringen af praktikken indgår i uddannelseskoordinatorens evalueringsrapport til studienævnet jf. Det Tekniske Fakultets plan for evaluering af undervisning. 19

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri December 2013 Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

medieproduktion og ledelse

medieproduktion og ledelse information om praktik medieproduktion og ledelse modul 9-10 indholdsfortegnelse side 2: Info til praktikanten side 4: Tidsplan for valg af praktiksted og praktikperiode side 5: Info til praktikstedet

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen De udførende bygge-og anlægsvirksomheder

Diplomingeniøruddannelsen De udførende bygge-og anlægsvirksomheder Det gode praktikophold Diplomingeniøruddannelsen De udførende bygge-og anlægsvirksomheder Behov for gode praktikpladser 2 Hvert år uddannes der ca. 250 nye diplomingeniører inden for bygningsretningen.

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

VEJLEDNING FOR. Professionspraktik og Bachelorprojekt for 9. semester

VEJLEDNING FOR. Professionspraktik og Bachelorprojekt for 9. semester VEJLEDNING FOR Professionspraktik og Bachelorprojekt for 9. semester Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Uddannelsesforløb... 4 3.1 Afsluttende praktikperiode (professionspraktik)...

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Vitus Bering 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere