Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne"

Transkript

1 Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj

2 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet Konceptet og dets bestanddele Beskrivelse af den organisatoriske del Beskrivelse af arbejdsområder Studienævnet Den fakultetsforankrede praktikadministration Den institutforankrede praktikorganisation Praktikkens dokumentation Praktikstandarder Indholdsbeskrivelse for ingeniørpraktik Sikring af sammenhæng mellem erfaringsdannelse i praktikken 10 og teoridannelse i undervisningen Plan og vejledning for praktikanter på SDU s diplomingeniøruddannelser Krav til praktikvejledere Krav til praktikvirksomhed Evaluering af praktikken 17 2

3 1. Indledning baggrund for praktikkonceptet Nærværende praktikkoncept skal tjene som redskab til fortløbende at sikre og dokumentere kvaliteten i den integrerede ingeniørpraktik. Med udgangspunkt i Bekendtgørelse om diplomingeniøruddannelsen, nr. 527 af 21/06/2002, fastlægges det, at: Der skal indgå praktik i uddannelsen svarende til mindst 30 ECTS-point. Praktikken skal tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte professions erhvervsforhold og kompetencebehov sådan, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at de studerende udvikler professionel kompetence. Praktikken tilrettelægges med en progression mod det selvstændigt udøvende. Praktikken skal tilrettelægges således, at der sikres sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse. Praktikken skal føre til udveksling af viden, færdigheder og værdier mellem uddannelse og profession/erhvervsliv. Der skal være defineret og beskrevet mål med praktikken, og disse skal være udmøntet i en plan og en indholdsbeskrivelse for praktikken. Der skal foretages evaluering af de studerende i praktikforløbet på baggrund af eksplicitte og kendte kriterier og procedurer. Der skal være åbenhed omkring og eksplicitte standarder for hvilke krav, der stilles til en praktikvejleder og til en praktikvirksomhed. Praktikvejlederes forståelse af praktikkens funktion i den samlede uddannelse samt deres pædagogiske og formidlingsmæssige kompetencer udvikles, for eksempel gennem informationsmøder eller kurser. Praktikkens formål, indhold, omfang og niveau er i overensstemmelse med uddannelsens faglige profil, formål og målsætninger. Praktikkens placering i uddannelsesforløbet er pædagogisk begrundet og i overensstemmelse med uddannelsens målsætning. Ansvaret for det faglige niveau og uddannelseselementet i praktikken er klart placeret både på institutionen og i praktikvirksomheden. Ved obligatorisk praktikophold er der relevante praktikpladser til alle studerende. Uddannelsesinstitutionen sikrer, at der er formaliseret kontakt til praktikvirksomheden med henblik på kvalitetssikring af det samlede uddannelsesforløb. 3

4 2. Krav til konceptet Syddansk Universitets koncept for praktik i diplomingeniøruddannelserne er baseret på: En enkel og overskuelig organisationsstruktur En beskrivelse af de enkelte aktørers kompetencer og ansvarsområder og tager udgangspunkt i: De ovenfor angivne kriterier fra Bekendtgørelse om diplomingeniøruddannelsen, nr. 527 af 21/06/2002 Erfaringer fra Syddansk Universitets praktikafvikling gennem mange år 3. Konceptet og dets bestanddele Konceptet falder i to dele: En organisatorisk del En dokumenterende del 3.1 Beskrivelse af den organisatoriske del Organisatorisk inddrager varetagelsen af drifts- og kvalitetsopgaven: Det Tekniske Fakultets studienævn, som har ansvaret for at udarbejde mål og standarder for gennemførelse af praktikken, samt for at godkende ændringer i Praktikkonceptet. Den fakultetsforankrede praktikadministration, som har ansvaret for at sikre gennemførelse og koordinering af de administrative opgaver i tilknytning til afviklingen af ingeniørpraktikken i henhold til standarderne i Praktikkonceptet. Den institutforankrede praktikorganisation, som har ansvaret for gennemførelse og koordinering af de elementer i praktikaktiviteten, som kræver ingeniørfaglige kompetencer i henhold til standarderne i Praktikkonceptet. 4

5 3.2 Beskrivelse af arbejdsområder Studienævnet Det er studienævnets primære opgave at sikre, at praktikkens formål, indhold, omfang og niveau er i overensstemmelse med uddannelsernes faglige profil, formål og målsætninger. Endvidere skal studienævnet sikre, at UVMs praktikkriterier er opfyldt. Studienævnet: definerer og beskriver mål med praktikken udarbejder en beskrivelse af indhold og en plan for gennemførelse af praktikken vurderer meritansøgninger relateret til praktikken vedligeholder praktikkonceptets standarder og vejledninger med henblik på kvalitetssikring Praktikkonceptet samt de indeholdte standarder er fælles og gældende for alle Syddansk Universitets diplomingeniøruddannelser og godkendes af studienævnet efter høring hos fakultetets institutledere Den fakultetsforankrede praktikadministration Den fakultetsforankrede praktikadministrations arbejdsopgaver består af følgende: Oprette og vedligeholde et på SDU fuldt tilgængeligt kartotek over relevante praktikvirksomheder Oprette og vedligeholde mapper på Blackboard til alle studerende på de enkelte semestre, fx Engineering Internship 20XX spring. Indkaldelse af studerende til orienteringsmøde i starten af 5. semester. Det forventes, at alle studerende deltager i dette møde. På mødet orienteres om krav og procedurer i forbindelse med søgning af praktikplads Informere om alle forhold, der ikke er beskrevet under punkt og 3.2.3, og som har relevans for ingeniørpraktikken Udarbejde vejledninger med relevans til praktikpladssøgningen Foranstalte kontrakter udfærdiget Sørge for at det udarbejdede spørgeskema sendes til og indhentes fra praktikvirksomheden ca. halvvejs i praktikperioden. Sende de indhentede spørgeskemaer til praktikkoordinatorerne, der herefter tager sig af den videre evaluering Den institutforankrede praktikorganisation Den nødvendige faglighed og læring i praktikperioden sikres i den institutforankrede praktikorganisation. Det er institutternes ansvar lokalt, at organisere udførelsen af følgende arbejdsopgaver: Under hensyntagen til den praktiksøgendes uddannelsesretning samt praktikvirksomhedens særlige karakter, har institutlederen ansvaret for at udpege praktikvejledere ultimo januar og ultimo august, herunder tilstræbe, at flest mulige VIP-medarbejdere er tilknyttet som praktikvejledere for 5

6 derigennem at understøtte kontakten med erhvervslivet og udbredelsen af erfaringer fra praktikken til hele uddannelsen. Det er Institutsekretariatets ansvar, at godkendelsen af praktikken er afsluttet og meddelt eksamenskontoret senest 20. marts henholdsvis 25. september. Det er Institutsekretariatets ansvar, at evalueringen af praktikken gennemføres i overensstemmelse med praktikstandard Det er den enkelte praktikkoordinators opgave at: Vejlede studerende i forbindelse med søgning af praktikpladser, jfr. praktikstandard Godkende praktikpladser og lave opsøgende arbejde for at skaffe nye praktikpladser, jfr. praktikstandard Matche studerende og praktikvirksomheder, jfr. praktikstandard Evaluere det besvarede spørgeskema fra praktikvirksomheden. Det er den enkelte praktikvejleders opgave at: Sikre, at praktikvirksomheden gøres bekendt med indhold, formål og mål med praktikken, jfr. praktikstandard Tage kontakt til den studerende inden praktikken og sikre, at den studerende er bekendt med regelsættet, jfr. praktikstandard Sikre, at den af den studerende - i samarbejde med praktikvirksomheden - udarbejdede aktivitetsplan er i overensstemmelse med praktikkens formål, indhold, omfang og niveau. Praktikvejlederen sender aktivitetsplanen til praktikkoordinatoren til orientering. Sikre, at praktikken tilrettelægges, så den studerende igennem praktikforløbet får mulighed for at reflektere over sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse i relation til ingeniørprofessionen. Foretage evaluering af den studerende i praktikforløbet på baggrund af de kriterier og procedurer, der følger af Praktikkonceptet. Være kontaktperson til den studerende gennem hele praktikforløbet, samt besøge den studerende, der er i dansk praktik på praktikvirksomheden minimum en gang. Praktikvejleder skal ringe til den studerende og virksomheden senest 4 uger efter praktikperiodens start og senere, efter behov, for at sikre at praktikken forløber planmæssigt. Tage aktion på eventuelle kritikpunkter der måtte komme frem under dialogen med den studerende og praktikvirksomheden og finder løsningsmuligheder. 6

7 Foretage bedømmelse af den, ved praktikperiodens afslutning, afleverede rapport på baggrund af kendte eksplicitte kriterier. Deltage i den endelige slutevaluering på de enkelte uddannelsesretninger i september måned, jfr. praktikstandard og Praktikkens dokumentation Den dokumenterende del af konceptet beskriver formål, mål, standarder og vejledninger, der er nødvendige for at sikre, at kvaliteten af praktikken lever op til ingeniørpraktikkens indholdsbeskrivelse og til kriterierne for praktik i en professionsbacheloruddannelse. 4.1 Praktikstandarder Gennem anvendelse af eksplicitte standarder for afvikling af ingeniørpraktikken sikres, at de fastsatte planer og rammer for ingeniørpraktikken gennemføres ensartet fra gang til gang med fokus på, at nå de fastsatte mål og optimere de studerendes udbytte af praktikken. Standarderne tjener dermed også, som et værdifuldt redskab til kvalitetssikring og -udvikling af praktikaktiviteten i diplomingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. Oversigt over praktikstandarder og vejledninger Indholdsbeskrivelse for ingeniørpraktik (bilag 1) Sikring af sammenhæng mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen (bilag 2) Plan og vejledning for praktikanter på SDU s Diplomingeniøruddannelser (bilag 3) Krav til praktikvejledere (bilag 4) Krav til praktikvirksomhed (bilag 5) Evaluering af praktikken (bilag 6) 7

8 Praktikstandard Bilag 1 Indholdsbeskrivelse for ingeniørpraktik Indhold Ingeniørpraktikken er en integreret del af uddannelsen til diplomingeniør. Formålet med ingeniørpraktikken er at give den studerende viden om og forståelse for praktiske forhold og metoder, processer og ingeniørmæssige funktioner i en virksomhed, så den studerende kan sætte disse i relation til ingeniøruddannelsen og det senere arbejde som uddannet ingeniør. Målbeskrivelse Ingeniørpraktikken tilsigter at give de studerende flere af følgende kvalifikationer: Udvikling af den studerendes kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner Kompetence i forbindelse med transformation af uddannelsens teoretiske kerneområder til praktisk gennemførlige projekter Kompetence i forbindelse med opgaver, der kræver tilegnelse af ny viden for gennemførelsen af projekter Forståelse af en virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, sociale og arbejdsmæssige forhold Indsigt i en virksomheds sociale og administrative miljø (kommunikation og samarbejde mellem medarbejdere på flere niveauer, samt regler og administrative rutiner) Kompetence i at fremlægge arbejdsresultater i mundtlig såvel skriftlig form i niveaumæssigt forskellige fora Ingeniørpraktikkens tilrettelæggelse Ingeniørpraktikken skal afvikles i en offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. Virksomheden skal kunne tilbyde praktikopgaver med et arbejdsindhold, der er relevant for den pågældende studerendes uddannelse jfr. praktikstandard 4.1.5: Krav til praktikvirksomhed. Den studerende finder i samarbejde med Syddansk Universitet praktikpladsen og etablerer en skriftlig aftale mellem praktikvirksomheden og den studerende. Den studerende udarbejder sammen med praktikvirksomheden en aktivitetsplan for praktikperioden. Under praktikopholdet følger den studerende virksomhedens normale arbejdstider og andre regler og bestemmelser, der gælder for virksomhedens ansatte. Hvis det ikke er muligt at finde en praktikplads, påhviler det institutionen at tilvejebringe en anden praktikmulighed med samme sigte. Den studerende er i praktikperioden tilknyttet en praktikvejleder på uddannelsesstedet, hvis overordnede opgave det er, at sikre den faglige kvalitet i praktikforløbet i henhold til praktikstandard og Praktikvejlederen skal således sikre, at den studerende opnår den bedst mulige læring i praktikperioden, hvorfor det påhviler praktikvejlederen, at understøtte den studerendes mulighed for og evne til gennem konstant refleksion at sætte praktikforløbet i forhold til uddannelsen og ingeniørprofessionen. 8

9 Omfang Obligatorisk (30 ECTS point). Varighed Minimum 20 uger. Placering Ingeniørpraktikken gennemføres normalt på uddannelsens 6. semester. I forårssemestret placeret i perioden fra 1. februar til 31. august. I efterårssemestret placeret i perioden fra 1. juli til 31. januar. Forudsætninger Det er en forudsætning for at begynde på ingeniørpraktikken, at den studerende har deltaget i alle prøver og har deltaget i alle kurser, der godkendes ved deltagelse i undervisningen til og med semestret før praktikken (normalt til og med 5. semester). Evaluering Ved afslutningen af praktikperioden udarbejder den studerende en rapport. Rapporten skal afleveres til den studerendes praktikvejleder senest den 8. februar henholdsvis den 11. august. Ved EU-støttede praktikophold i udlandet kan datoen for afleveringen ændres, hvis det er nødvendigt. Praktikken bedømmes bestået/ikke bestået på baggrund af rapporten og Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, samt deltagelse i den obligatoriske slutevaluering. Jfr Rapporten kan bedømmes: bestået bestået med visse mangler, som skal rettes/og eller tilføjes ikke bestået, hvilket betyder, at rapporten skal skrives helt om I de to sidstnævnte tilfælde har den studerende 7 dage til at lave de krævede tilføjelser og rettelser, evt. at skrive helt om og forelægge dem for praktikvejlederen til bedømmelse. Der henvises til Bilag 6, Praktikstandard for yderligere information om evaluering af ingeniørpraktikken. Meritregler Ingeniørpraktikken udgør en integreret del af diplomingeniøruddannelsen, og derfor gives der under normale omstændigheder ikke fritagelse for deltagelse heri. Skulle helt særlige forhold gøre sig gældende, kan en ansøgning om fritagelse for deltagelse i praktikforløbet stiles til Studienævnet, som efter en individuel vurdering vil træffe en afgørelse. 9

10 Praktikstandard Bilag 2 Sikring af sammenhæng mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen Denne standard præciserer, hvordan sammenhængen mellem teoridannelse og erfaringsdannelse konkret kan understøttes gennem praktikforløbet, og hvordan de studerendes refleksioner i forbindelse hermed stimuleres. Med udgangspunkt i den aktivitetsplan, som praktikvirksomheden udarbejder i samråd med den studerende, og som godkendes af den studerendes praktikvejleder, sikrer praktikvejlederen, at væsentlige dele af uddannelsens kerneområder er indeholdt heri. Ovennævnte kvalitetssikring omfatter desuden følgende elementer: Den institutforankrede praktikorganisations godkendelse af praktikvirksomheden På praktikvirksomheden skal der forefindes den nødvendige faglige ekspertise til grundig vejledning og faglig bistand til den studerende under opholdet. Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet ingeniør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence, opnået gennem uddannelse og/eller flerårig ingeniørmæssig praksis. Det er dog vigtigt, at det ingeniørmæssige miljø på arbejdspladsen ikke alene er båret af en enkelt person, da praktikvirksomheden skal være forberedt på og i stand til at tilbyde den studerende den nødvendige coaching, vejledning og efterkritik. Praktikvejleders godkendelse af aktivitetsplanen Praktikken skal have karakter af et læringsforløb med tilhørende vejledning, refleksion og evaluering. Forløbet finder sted efter en aktivitetsplan, som udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikvirksomheden. Aktivitetsplanen skal godkendes af den studerendes praktikvejleder, mens praktikkontrakten godkendes af den institutforankrede praktikorganisation. Praktikvirksomhedens besvarelse af spørgeskema I praktikforløbet modtager praktikvirksomheden et spørgeskema fra den fakultetsforankrede praktikadministration, som skal afdække, om den studerende har levet op til de indgåede aftaler, og om læringen er progressiv i forhold til de udførte opgaver. Den ved praktikforløbets afslutning udarbejdede rapport Den studerende udarbejder en rapport med kopi til praktikvirksomheden ved praktikperiodens afslutning. Rapporten kan indeholde informationer af fortrolig karakter, hvorfor den ikke må offentliggøres. Praktikvirksomhedens udfyldelse af Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik Praktikvirksomheden udfylder Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, som den studerende vedlægger rapporten, inden denne afleveres til praktikvejlederen. Afholdelse af en slutevaluering inden for de første 4 uger af det efterfølgende semester 10

11 Den obligatoriske slutevaluering har til formål at sikre sammenhængen mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen. Slutevalueringen har deltagelse af studerende, uddannelseskoordinatorer, praktikkoordinatorer, repræsentanter for praktikvejledere. 11

12 Praktikstandard Bilag 3 Plan og vejledning for praktikanter på SDU s diplomingeniøruddannelser Dette dokument er en vejledning til kommende og udøvende praktikanter på SDU s diplomingeniøruddannelser. Kronologi for praktikforløbet fra introduktion til godkendelse af praktikopholdet. I starten af 4. eller 5. semester indkalder den fakultetsforankrede praktikadministration til et orienteringsmøde. Det forventes, at alle studerende deltager i mødet, da det danner baggrund for forståelse af hele processen fra start til slut af praktikforløbet. På mødet vil der blive orienteret om forudsætningerne for at påbegynde praktik, praktikvirksomheder og hvilke krav der stilles til disse, samt den procedure der skal følges i forbindelse med søgningen af praktikpladserne. Der vil endvidere blive orienteret om relevante dokumenter, og hvor de studerende kan hente dem i elektronisk form. Se også Ingeniørpraktik Efter eventuelt samråd med uddannelsens praktikkoordinator undersøger den studerende forskellige mulige praktikvirksomheder. I de tilfælde, hvor virksomheder har fremsendt opslag, kan alle søge. Den studerende, som ønsker at finde praktikplads i udlandet, udfylder blanketten Interessetilkendegivelse på internettet. Se under Udenlandsk praktik: Sådan gør du. Det sikrer, at den studerende komme på BB i gruppen Outgoing Students og modtager således ad den vej relevant information om praktik i udlandet. Hvis den studerende er i tvivl om virksomhedens egnethed som praktikplads, kan den studerende bede om praktikkoordinators vurdering, inden der fremsendes ansøgning. Egnetheden vurderes ud fra, at der i praktikvirksomheden forefindes den nødvendige faglige ekspertise til grundig vejledning og faglig bistand til den studerende under opholdet. Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet ingeniør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence, opnået gennem uddannelse og/eller flerårig ingeniørmæssig praksis. Den studerende sender ansøgning inkl. CV til praktikvirksomheden. Hvis den studerende har vanskeligt ved at finde en praktikplads, kontaktes praktikkoordinator for assistance, dog først når den studerende har modtaget adskillige afslag. Praktikvirksomheden indkalder til samtale. Efter at virksomheden har accepteret den studerende til et praktikophold, udfylder den studerende en formular Formular til praktikkontrakt, der findes på Black Board til udarbejdelse af kontrakt. Den studerende sender herefter formularen til praktikkoordinator via . 12

13 Praktikkoordinator godkender formelt praktikvirksomheden og sender formularen videre til den fakultetsforankrede praktikadministration. Praktikadministrationen iværksætter udarbejdelse af kontrakten og af Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik. Kontrakten underskrives af virksomheden, den studerende og praktikadministrationen inden påbegyndelse af praktikperioden. Den studerende sørger for, at virksomheden underskriver kontrakten, og at kontrakten leveres tilbage til den fakultetsforandrede praktikadministration med alle underskrifter. Kontrakten arkiveres herefter i Acadre. Ved indgåelse af kontrakt lavet af virksomheden, skal den studerende sørge for, at praktikadministrationen modtager en kopi af kontrakten. Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik udfyldes og stemples af virksomheden ved afslutningen af praktikperioden og vedlægges rapporten ved aflevering til praktikvejlederen. Den studerende tildeles praktikvejleder. Praktikkoordinator sørger for, at listerne med praktikvejledere forefindes på Black Board. Praktikkoordinator sender meddelelse om endelig tildeling af praktikvejleder til den institutforankrede praktikadministration. Praktikvejleder indkalder den studerende til en samtale med det formål at orientere om de krav af uddannelsesmæssig karakter, der skal være opfyldt i forbindelse med en aktivitetsplan herunder kravet om, at den studerende skal forholde sig refleksivt til sammenhængen mellem teoretisk undervisning og professionspraksis. Den studerende udarbejder sammen med praktikvirksomheden en aktivitetsplan i overensstemmelse med praktikkens formål, mål, indhold, omfang og niveau. Aktivitetsplanen sendes via til praktikvejlederen til godkendelse. Den studerende og praktikvirksomheden meddeles godkendelsen af aktivitetsplanen med eventuelle ændringsforslag via af praktikvejlederen. Den studerende påbegynder praktikopholdet. Den studerendes refleksionsproces understøttes løbende af praktikvejlederen. Praktikvejlederen skal ringe til den studerende og virksomheden senest 4 uger efter praktikperiodens start og senere, efter behov, for at sikre at praktikken forløber planmæssigt. Det forventes, at praktikvejlederen besøger den studerende i praktikvirksomheden mindst én gang i praktikperioden, dog ikke hvis der er tale om udlandspraktik. Den fakultetsforankrede praktikadministration udsender et spørgeskema til praktikvirksomheden ca. halvvejs i praktikperioden. Spørgeskemaet skal afdække, om den studerendes læring er progressiv i forhold til de udførte opgaver. Praktikvirksomheden returnerer det elektroniske spørgeskema. Praktikkoordinatoren følger sammen med praktikvejlederen op på eventuelle kritikpunkter, som måtte være noteret og kommer med løsninger dertil. 13

14 Ved afslutningen af praktikperioden udarbejder den studerende en rapport i overensstemmelse med praktikstandard 4.1.6: Evaluering af praktikken. Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, som praktikvirksomheden har udfyldt og stemplet, skal vedlægges rapporten. Rapporten og Erklæringen om gennemførelse af ingeniørpraktik afleveres af den studerende til praktikvejlederen senest den 8. februar, henholdsvis den 11. august. Inden for de første 4 uger af det efterfølgende semester gennemføres der en endelig evaluering af de studerendes praktikforløb. Denne evaluering finder sted decentralt på de enkelte uddannelsesretninger. Slutevalueringen kan tage form af et kollektivt møde, hvor de studerende har mødepligt. Men det vil være op til den enkelte Uddannelseskoordinator i samarbejde med Praktikkoordinatoren at finde en form, som lever op til formålet med slutevalueringen. Formålet med slutevalueringen er at sikre sammenhængen mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen. Evalueringen har deltagelse af studerende, uddannelseskoordinatorer, praktikkoordinatorer og praktikvejledere 14

15 Praktikstandard Bilag 4 Krav til praktikvejledere Institutlederne udpeger blandt institutionens undervisere de enkelte praktikvejledere under hensyn til den studerendes uddannelsesretning, samt praktikvirksomhedens særlige karakter. Det er praktikvejledernes opgave, at: Sikre, at praktikvirksomheden gøres bekendt med indhold, formål og mål med praktikken, jfr. praktikstandard Tage kontakt til den studerende inden praktikken og sikre, at den studerende er bekendt med regelsættet, jfr. praktikstandard Sikre, at den af den studerende - i samarbejde med praktikvirksomheden - udarbejdede aktivitetsplan er i overensstemmelse med praktikkens formål, indhold, omfang og niveau. Praktikvejlederen sender aktivitetsplanen til praktikkoordinatoren til orientering. Sikre, at praktikken tilrettelægges, så den studerende igennem praktikforløbet får mulighed for at reflektere over sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse i relation til ingeniørprofessionen. Foretage evaluering af den studerende i praktikforløbet på baggrund af de kriterier og procedurer, der følger af Praktikkonceptet. Være kontaktperson til den studerende gennem hele praktikforløbet, samt besøge den studerende, der er i dansk praktik på praktikvirksomheden minimum en gang. Praktikvejleder skal ringe til den studerende og virksomheden senest 4 uger efter praktikperiodens start og senere, efter behov, for at sikre at praktikken forløber planmæssigt. Evaluere det besvarede spørgeskema fra praktikvirksomheden i tæt dialog med praktikkoordinatoren. Tage aktion på eventuelle kritikpunkter, som måtte være noteret i spørgeskemaet eller ved samtale med praktikvirksomheden / studerende og finder løsninger dertil. Foretage bedømmelse af den, ved praktikperiodens afslutning, afleverede rapport på baggrund af kendte eksplicitte kriterier. Deltage i den endelige slutevaluering organiseret på de enkelte uddannelsesretninger i september måned, jfr. praktikstandard og

16 Praktikstandard Bilag 5 Krav til praktikvirksomhed Godkendelse af praktikvirksomheder påhviler Institutternes praktikorganisation og sker efter en konkret vurdering af arbejdspladsens muligheder for at fungere som uddannelsessted. Ingeniørpraktikken forudsætter, at praktikvirksomheden opfylder følgende krav: På praktikvirksomheden skal der forefindes den nødvendige faglige ekspertise til grundig vejledning og faglig bistand til den studerende under opholdet. Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet ingeniør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence, opnået gennem uddannelse og/eller flerårig ingeniørmæssig praksis. Det er dog vigtigt, at det ingeniørmæssige miljø på arbejdspladsen ikke alene er båret af en enkelt person, da praktikvirksomheden skal være forberedt på og i stand til at tilbyde den studerende den nødvendige coaching, vejledning og efterkritik. Praktikvirksomheden skal gøre sig bekendt med indhold, formål og mål med praktikken, jfr. praktikstandard Der skal foreligge en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og praktikvirksomheden, en angivelse af, hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kontaktperson på praktikvirksomheden. Praktikken skal have karakter af et læringsforløb med tilhørende vejledning, refleksion og evaluering. Forløbet finder sted efter en aktivitetsplan, som udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikvirksomheden. Aktivitetsplanen skal godkendes af den studerendes praktikvejleder, mens praktikkontrakten godkendes af den institutforankrede praktikorganisation. Praktikvirksomheden skal udfylde og stemple Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik, som den studerende vedlægger rapporten, inden denne afleveres til praktikvejlederen ved afslutning af praktikperioden. Praktikvirksomheden kan forlange, at den studerende underskriver en fortrolighedserklæring. 16

17 Bilag 6 Praktikstandard Evaluering af praktikken Den studerendes deltagelse i praktikken skal evalueres på baggrund af de under anførte mål. Ingeniørpraktikken tilsigter at give de studerende flere af følgende kvalifikationer: Udvikling af den studerendes kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Kompetence i forbindelse med transformation af uddannelsens teoretiske kerneområder til praktisk gennemførlige projekter. Kompetence i forbindelse med opgaver, der kræver tilegnelse af ny viden for gennemførelsen af projektet. Forståelse af en virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, sociale og arbejdsmæssige forhold. Indsigt i en virksomheds sociale og administrative miljø, som for eksempel kommunikation og samarbejde mellem medarbejdere på flere niveauer samt regler og administrative rutiner. Kompetence i, at fremlægge arbejdsresultater i mundtlig såvel skriftlig form i niveaumæssigt forskellige fora. Evalueringen skal gennemføres i tre tempi: I praktikforløbet modtager praktikvirksomheden et spørgeskema, som skal afdække, om den studerende har levet op til de indgåede aftaler, og om læringen er progressiv i forhold til de udførte opgaver. Den studerende udarbejder en rapport med kopi til praktikvirksomheden ved praktikperiodens afslutning. Rapporten kan indeholde informationer af fortrolig karakter, hvorfor den ikke må offentliggøres. Praktikvirksomhedens Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik vedlægges rapporten inden denne afleveres til praktikvejlederen. Den studerende deltager i den obligatoriske slutevaluering, som afholdes i forlængelse af den studerendes praktikperiode. Det påhviler Praktikkoordinatorer at indkalde de studerende på de enkelte studieretninger til en slutevaluering inden for de første 4 uger efter semesterstart. Jfr. Praktikstandard

18 Særligt om rapporten Rapporten skal udarbejdes ved afslutningen af praktikopholdet og skal indeholde følgende: Forside og indholdsfortegnelse. En beskrivelse af virksomheden, dennes organisation og de arbejdsopgaver, den studerende har været beskæftiget med. Omfang: 2-5 sider. En særlig grundig beskrivelse af et eller to afgrænsede emner, som den studerende har beskæftiget sig med under praktikopholdet. Omfang: sider. En vurdering af praktikken set i forhold til de mål, som er beskrevet i praktikstandard og som er gengivet ovenfor i dette bilag. Vurderingen skal indeholde en grundig refleksion dels over de kompetencer og den læring, den studerende har tilegnet sig under praktikforløbet, og dels over forholdet mellem på den ene side teoridannelsen i undervisningen og på den anden side den professionspraksis, som den studerende har oplevet på praktikvirksomheden. Som bilag vedlægges Erklæringen om gennemførelse af ingeniørpraktik underskrevet af praktikvirksomheden. Rapporten skal afleveres til den studerendes praktikvejleder senest den 8. februar henholdsvis den 11. august. Ved EU-støttede praktikophold i udlandet kan datoen for afleveringen ændres, hvis det er nødvendigt. Praktikken bedømmes bestået/ikke bestået på baggrund af rapporten og Erklæring om gennemførelse af ingeniørpraktik fra praktikvirksomheden, samt deltagelse i det obligatoriske, praktikevaluerende seminar. Rapporten forventes læst af praktikvejlederen senest 15. februar henholdsvis 18. august. Rapporten kan bedømmes: bestået bestået med visse mangler, som skal rettes/og eller tilføjes ikke bestået, hvilket betyder, at rapporten skal skrives helt om I de to sidstnævnte tilfælde har den studerende 7 dage til at lave de krævede tilføjelser og rettelser, evt. at skrive helt om og forelægge dem for praktikvejlederen til bedømmelse. Bedømmelsen af praktikken skal være afsluttet og meddelt eksamenskontoret senest 20. marts henholdsvis 25. september. Slutevaluering Deltagere: Alle studerende fra de diplomingeniøruddannelser, som har været i praktik i foregående semester (indland/udland) 18

19 Alle uddannelseskoordinatorer Alle praktikkoordinatorer Alle repræsentanter for praktikvejledere Formål: Slutevalueringen har til formål at sikre sammenhængen mellem erfaringsdannelse i praktikken og teoridannelse i undervisningen, samt at give den nødvendige kompetencemæssige feedback til institutionen for derved at sikre den nødvendige kvalitet og udvikling af uddannelserne. Forslag til indhold i Slutevalueringen: Følgende spørgsmål kan danne udgangspunkt for debatten: o o o o o o o De studerendes personlige og faglige forventninger til praktikopholdet? Hvordan matcher praktikopholdet forventningerne? Hvordan udvælges opgaver til praktikforløbet og hvordan matcher praktikvirksomhedernes forventninger med de studerendes evne til at løse opgaverne? Planlægning af praktikopholdene. Hvad fungerer godt og hvad kan universitetet og de studerende gøre for at forbedre planlægningen af praktikopholdene? Hvordan matcher arbejdsopgaverne de studerendes forudgående forudsætninger fra uddannelsen? Hvilke særlige styrker og svagheder vurderer praktikvirksomhederne, at de studerende har, på baggrund af erfaringerne fra praktikopholdene? Hvordan har kontakten mellem den studerende, praktikvirksomheden og universitetet fungeret under praktikopholdet? Hvordan vurderes praktikkens placering i uddannelsen? Bør den flyttes eller evt. deles op? Der udarbejdes et referat fra mødet. Slutevalueringen af praktikken indgår i uddannelseskoordinatorens evalueringsrapport til studienævnet jf. Det Tekniske Fakultets plan for evaluering af undervisning. 19

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Installatøruddannelsen Bilag til Fælles studieordning for el og vvs installatøruddannelsen El- og VVS-installatøruddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Installatøruddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Praktikrammer for. Bygningskonstruktør 6.semester

Praktikrammer for. Bygningskonstruktør 6.semester Praktikrammer for Bygningskonstruktør 6.semester Efterår 2013 Forord Disse praktikrammer indeholder information om praktik i bygningskonstruktøruddannelsen. Retningslinierne henvender sig både til den

Læs mere

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 IPR marts 2013 Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 (Denne oversigt supplerer notatet Vilkår for ingeniørpraktik på IHA ) Aktivitet Tilhørende dokumenter

Læs mere

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen. ved Erhvervsakademiet Lillebælt. 1.

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen. ved Erhvervsakademiet Lillebælt. 1. Praktikmanual Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt 1. februar 2016 Praktikmanual af 1. februar 2016 erstatter version af 16.

Læs mere

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt Praktikmanual Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt 16. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Om praktikmanualen 3 1.2. Regler om praktik

Læs mere

Vilkår for ingeniørpraktik på ASE/AU

Vilkår for ingeniørpraktik på ASE/AU AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Vilkår for ingeniørpraktik på ASE/AU Nærværende beskrivelse af vilkår indeholder krav til de tre hovedinteressenter i ingeniørpraktikforløbet: 1. Praktikanten 2. Praktikvirksomheden

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Tanken bag det projektorienterede forløb er, at du som studerende får (mere) praksiserfaring inden for det audiologiske/logopædiske område. Det

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieordning. for diplomingeniøruddannelsen på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Studieordning. for diplomingeniøruddannelsen på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Studieordning for diplomingeniøruddannelsen på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Gældende for studerende optaget mellem september 2003 og februar 2006 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i bestemmelserne

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtigelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri December 2013 Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende januar 2015 Professionshøjskolen University College Nordjylland 1 1. Klinisk undervisning... 3 2. De kliniske undervisningssteder... 3 3. Fordeling af kliniske

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed School of ICT, Aalborg Universitet N a v n p å s t u d e r e n d e : V i r k s o m h e d : ver: april 2016 Forord Med denne vejledning ønsker School of

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet 2004 Indstilling

Læs mere

Vejledning for 1. og 2. del af virksomhedspraktik på Fredericia Maskinmesterskole

Vejledning for 1. og 2. del af virksomhedspraktik på Fredericia Maskinmesterskole Vejledning for 1. og 2. del af virksomhedspraktik på Fredericia Maskinmesterskole Indholdsfortegnelse: Indledning.. 2 Uddannelsesbog til søs.. 2 Logbog i land 2 Formålet med logbogen 2 Anvendelse af logbogen

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Aftale om ingeniørpraktik

Aftale om ingeniørpraktik Aftale om ingeniørpraktik Mellem Institution Adresse: Postnr.: By: Land: Kontaktperson: Institut: Og Studerende CPR-nr: Adresse: Postnr.: Land: By: Nationalitet: Uddannelse: Arbejdstid Den normale arbejdstid

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2015 Revideret 6. februar 2015 Målet

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL

Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL Partnerskabsaftale praktik mellem xxx Kommune og Læreruddannelsen i UCL 1.0 Indledning I forbindelse med reform af læreruddannelsen (LU13) er det et erklæret mål at få mere folkeskole i læreruddannelsen

Læs mere

Plan for undervisningsevaluering på Det Tekniske Fakultet

Plan for undervisningsevaluering på Det Tekniske Fakultet Plan for undervisningsevaluering på Det Tekniske Fakultet Baggrund I henhold til indikator 6.3.2.3 i Delpolitik for Tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning skal der for fakultetets

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Plan for evaluering af undervisningen

Plan for evaluering af undervisningen SYDDANSK UNIVERSITET Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet December 2007 Plan for evaluering af undervisningen Baggrund I henhold til element 3.3 i Delpolitik for Evaluering udøver Studienævnet det formelle

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet 2005

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen, DTU Praktik for maskiningeniørstuderende

Diplomingeniøruddannelsen, DTU Praktik for maskiningeniørstuderende 1. Indledning Formålet med dette dokument er samlet at beskrive praktikforløbet på Diplomingeniøruddannelsen på Maskinretningen, DTU. Formålet med selve praktikken er at den studerende får afprøvet og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere