Udviklingsplan 2015 Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Strategiske pejlemærker for fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan 2015 Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Strategiske pejlemærker for fremtiden"

Transkript

1 Udviklingsplan 2015 Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Strategiske pejlemærker for fremtiden Region Syddanmark OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Afsnit, Afd. V, OUH Svendborg Sygehus 1

2 Indledning Afdeling V s udviklingsplan for 2015 bygger ovenpå det strategikort, der så dagens lys på Lederseminaret Strategikort blev yderligere kvalificeret på Lederseminaret 2015 til denne udviklingsplan, der samtidig adresserer de eksterne og interne rammevilkår for afdelingens virke Region Syddanmarks sundhedsvision samt OUH s kodeks og udviklingsplan Strategiske pejlemærker for fremtiden. Afdeling V s udviklingsplan angiver en samlet retning for afdelingen, og den udgør en overordnet men dynamisk ramme med strategiske pejlemærker for fremtiden. Den rummer også mere konkrete indsatsområder for de forskellige funktionsområder Det gør vi i 2015 Vi håber, I vil tage godt imod udviklingsplanen, så vi sammen kan nå i mål med indsatsområderne og de forventede effekter til glæde for alle og i særdeleshed for vore patienter og deres pårørende. Henrik Stougaard og Lisbeth Juulsgaard 2

3 Eksterne og interne rammevilkår for afd. V s udviklingsplan Region Syddanmark Sundhedsvision o Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom Strategi for inddragelse af patienter og pårørende o Set, hørt og respekteret OUH Udviklingsplan (under udarbejdelse) o Mission OUH udvikler og varetager behandling, forskning og uddannelse på et højt internationalt niveau inden for alle somatiske specialer og fagområder OUH er til for både patienter i hospitalets nær- og regionsområde og for alle patienter med behov for højt specialiseret behandling OUH er Universitetshospital med højt specialiserede og regionsfunktioner ved Odense Universitetshospital Akuthospital med fælles Akutmodtagelse og nationalt traumecenter ved Odense Universitetshospital og med Fælles Akutmodtagelse ved Svendborg Sygehus Sygehuse med hovedfunktioner ved Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus OUH har funktioner i Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg og Æreskøbing o Vision Vi vil sammen skabe rammerne for den bedste behandling og fremtidens sundhedsvæsen gennem en stræben efter kvalitet i alt. Kort sagt er vores ledestjerne og vision: OUH stræber efter kvalitet i alt o Værdier Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring 3

4 o Kodeks OUH stræber efter kvalitet i alt OUH s kodeks omfatter visionen og tre centrale strategiske mål, der indfanger og udtrykker vore kerneværdier Patienten først Vi er tilgængelige og taler med patienten og pårørende i et sprog, de forstår, så de føler sig trygge, og vi undgår misforståelser. Vi tager ansvar for rettidig behandling og slipper aldrig patienten, før andre tager over. Vi ved, at alt, hvad vi gør, har betydning for patienten, og vi bidrager på hver vores måde til den bedst mulige behandling. Højeste faglighed Vi stræber efter at levere den højeste kvalitet i enhver opgave og leve op til anerkendte standarder. Vi griber ind, hvis vi oplever, at opgaver bliver løst utilfredsstillende, og vi arbejder målrettet med at lære af vores fejl. Vi dygtiggør os hver dag via forskning, uddannelse og innovation for at sikre højeste faglighed Helhed og ansvar Vi kender vores særlige forpligtelser som universitetshospital regionalt, nationalt og internationalt, og vi arbejder aktivt med at udfylde denne rolle. Vi samarbejder på tværs gennem tillid og retfærdighed. Vi sikrer gode patientforløb gennem forpligtende samarbejde med den primære sundhedstjeneste. o Strategisk mål, pejlemærker og indsatsområder (OUH) Kodeks definerer som nævnt tre overordnede strategiske mål: Patienten først Højeste faglighed Helhed og ansvar De strategiske mål er pejlemærker for hele OUH, der skal anvendes, når der prioriteres, planlægges og udføres opgaver i dagligdagen. De strategiske indsatsområder er: 1. Styrket samarbejde med patienter 2. Høj kvalitet og patientsikker behandling 3. Samarbejde på tværs med kvalitet 4. Forskning og innovation på internationalt niveau 4

5 5. Højt kompetence- og uddannelsesniveau 6. Optimal ressourceudnyttelse Strategi for Sygepleje på OUH o Strategi for sygepleje er udarbejdet for at tilgodese følgende formål: At skabe et fælles sygeplejefagligt fundament hos de personalegrupper, der udøver sygepleje og omsorg i forhold til patienter på sygehuset. At forankre mål og indsatsområder inden for udvikling af sygepleje i forhold til sygehusets overordnede udviklingsplan og strategi på andre områder. At tydeliggøre ambitionerne om videreudvikling af sygepleje på OUH inden for klinisk sygepleje, sygeplejeforskning, uddannelse samt faglig ledelse af sygepleje At tiltrække potentielle kandidater til at arbejde med sygepleje, uddannelse, forskning og faglig ledelse af sygepleje på OUH. At synliggøre OUH som en attraktiv og fagligt kompetent samarbejdspart for sygehusets interessenter på regionalt, nationalt og internationalt plan. Forskningsstrategi o Der er udarbejdet en forskningsstrategi for årene , som indeholder følgende hovedelementer: Oprettelse af eliteforskningscentre Styrkelse af de højt specialiserede funktioner Styrkelse af det regionale forskningssamarbejde om akutområdet og folkesygdomme Øget internationalt forskningssamarbejde Udbygning af samarbejdet med Syddansk Universitet Tættere samarbejde mellem forskningsledelse og afdelingsledelse Synlige og sammenhængende karriereforløb for forskere 5

6 Afd. V s udviklingsplan 2015 Vision Afd. V vil være anerkendt som en afdeling o med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen o der sikrer gode patientforløb gennem forpligtende samarbejde med alle samarbejdspartnere, patienter og pårørende o med høj fleksibilitet og stor tilgængelighed Afd. V vil opnå dette gennem udvikling og forskning samt kontinuerlig uddannelse og kompetenceudvikling af afdelingens ledere og medarbejdere Forudsætningen er en attraktiv arbejdsplads med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere, som stræber efter kvalitet i alt Strategikort 2015 Proaktivitet Branding Optimerede patientforløb 6

7 Strategisk mål, pejlemærker og indsatsområder i afdelingen Optimerede patientforløb Det gode patientforløb Skabe fælles forståelse med samarbejdspartnere Opfølgning i faglige teams Fokus på overgange Brugerpaneler Patienttilfredshed Dagbøger fælles pårørende og personale Visitkort med QR kode til spørgeskema Beskrive tilbud til børn Information - beslutningsstøtte Patientforløbsbeskrivelser Fortsætte udarbejdelse af forløb i samarbejde med specialerne Modelsygehus Tilbyde opfølgende samtaler med patienter udvalgte patienter LEAN tankegang inddrages Høj kvalitet i kerneydelsen Hvordan måler vi den faglige kvalitet Databaser - tilgængelighed Proaktivitet Stærke funktionsledelser Rammer og forventninger tydeliggøres Styrke samarbejdet både mono- og tværfagligt (patientforløb) Møde med samarbejdspartnere fast (vi inviterer) Kommunikation fra direktion, - afdelingsledelse funktionsledelse - medarbejdere Fast mødestruktur (Årshjul) Kompetencer og kvalifikationer Målrette kompetencer og kvalifikationer nu og i fremtiden (elektivt sygehus) Udarbejdelse og implementering af kompetence- og kvalifikationsmodel for plejegruppen Årshjul til kompetenceudvikling for lægegruppen Prioritering af den lægelige videreuddannelse Vi er tilgængelige og fleksible Proaktive i forhold til de opgaver vi gerne vil have Transporthold Patientforløb, børn Samarbejdsaftaler f.eks. ved organisationsændringer 7

8 Branding Kommunikationsstrategi Retningslinje for intern og ekstern kommunikation Den gode omgangstone Web IT politik ISBAR Ens layout på opslag, materiale til rundsending Logo Branding Af det vi kan og gerne vil Indhold i branding Mål på dokumentationen af Faglighed Kvalitet Inspirationskatalog Udarbejdelse af skabelon Afsnittene kommer med input Strategi for udvikling af sygeplejen 8

9 Det gør vi i afd. V i 2015 Afdelingsledelsen og staben Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Stærke funktionsledelser Funktionsledermøder m. afdelingsledelsen hv. 2. mdr. - fast dagsorden (på L drev) Formen drøftes, evalueres og justeres via dialog Deadline Er implementeret Interne funktionsledermøder fast x 1 2 månedligt - fast dagsorden Kompetence- og kvalifikationsudvikling for funktionsledelser - der holdes GRUS årligt mhp. drøftelse af samarbejdsrelationer og behov for kompetenceudvikling Højere informationsniveau mellem funktions- og afdelingsledelse Er implementeret Efteråret 2015 Fast månedlig onsdag morgenmøde med deltagelse af lægelig funktionsleder - Undervisningsplan for hele afdelingen rundsendes Er implementeret Funktionsledelserne tager del i planlægningen og afholdelsen af særlige arrangementer i afdelingen f.eks. nytårskur, fyraftensarrangementer Medio 2015 Ledergruppemøder x 5 årligt - fast dagsorden (på L drev) Er implementeret Ide- og inspirationskatalog Skabelon til katalog udarbejdes (Mini MTV som At tiltagene kan gennemføres og Præsenteres på Ledergruppe- 9

10 model) styrker den patientoplevede, organisatoriske og faglige kvalitet møde maj 2015 Afsøge muligheder for dokumentation/måling af faglig kvalitet Afsnittene forbereder min. 2 områder til kataloget Få overblik over mulighederne i Sydlis og diverse databaser - inddrage relevante ressourcepersoner Input fra funktionslederne til ønskede datatræk Katalog med gennemarbejdede mulige nye tiltag/udviklingsområd er, som kan præsenteres for Direktionen og relevante samarbejdspartnere Tilgang til relevante data i forhold til at kunne dokumentere/måle den ønskede faglige kvalitet Medio 2015 Kommunikationsstrategi Mulighed for systematisk at kunne dokumentere faglig kvalitet på baggrund af udvalgte data At forbedre den interne og eksterne kommunikation i afdelingen Retningslinje for den gode omgangstone/professionel kommunikation Professionalisme i afdelingens omgangsformer Professionelle kommunikationsformer fremmer præcision, kvalitet og sikkerhed i den sundhedsfaglige ydelse Corporate communication - profilere afdelingen som en helhed - afdelingen kommunikerer som en samlet enhed En rød tråd i både mundtlig og skriftlig kommunikation Ny webside 10

11 - sikre en entydig og skarp profil og et positivt omdømme Intensiv og opvågningsafsnittet Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet INTENSIV Styrke samarbejdet internt og eksternt Kvalitet i kerneydelsen - Internt Funktionsledelse - Synliggøre funktionsledelse samarbejdet - Mødes hver 14.dag - 2 x år fælles kursus Afsnittet - 1. onsdag i md. fælles onsdagsmøde - Gitte med til 2 P-møder/år - ½ års strategimøde ITA m/funktionsledere og ansvarlige på intensiv uge 23 og 48-2 faglige fyraftensarrangementer i 2015 uge 16 og 43 Eksternt - Samarbejdsmøde m/afsnitsledelser Afd. Svendborg/V OUH - Forår Afd. M, efterår Afd. A og V, OUH - Implementering af Outreach Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Udviklingsprojekt 2015 Deadline Juni 2015 Juni 2015 September 2015 Juni 2015 Januar Strategi på store områder (Respiration, dialyse, delir ) - faglige indikatorer/projekter at måle på (tværfagligt) - Der er kommet retningslinjer på infonet Udforme faglig tavle i afsnittet med målinger og resultater (med klinisk Januar 2016 Efterår

12 efterår spec.) Styrke/optimere patientforløb Fokus på patient- og pårørendeinddragelse OPVÅGNING Styrke samarbejdet Faglige fokus Opfølgende samtaler (egen model) Morssamtaler til pårørende der har mistet i Intensiv Afsnit Styrke det tværfaglige samarbejde mellem funktionsansvarlig sygeplejerske og læge i COPA Faglige indikatorer at måle på (tværfagligt) efterår Isprojekt - inkludere 30 patienter - analyse og konklusion - udforme poster til ICPAN Arbejdsgruppe beskrive og implementere; Majbrit M, Anette Kl., Gitte og Tina Arbejdsgruppebeskrive og implementere: Anne H, Poul Erik Karlsen og Gitte Samarbejdsmøde mellem funktionsledere, speciale ansvarlig læge og sygeplejerske og aftale fremadrettet: - samarbejde - ansvar - udviklingstiltag/fokus Lave undersøgelse i opvågning, er vi tilfreds med vores smertebehandling? Deltage med Poster på ICPAN Efterår 2015 Efterår 2015 Juni 2015 Efterår 2015 Efterår 2015 Anæstesi- og operationsafsnittet Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Etablering af fælles driftsledelse En driftsledelse der arbejder effektivt sammen og dermed opfylder afdelingens vision. Afholdelse og evaluering af ugentlige møder og månedlige funktionsledelsesmøder. Deadline Evaluering dec 2015 Fælles undervisningsforløb for personale Personalet har kompetencer der Afholdelse af fælles undervisning og December

13 på OP og anæstesi Fokus på det tværgående patientforløb sikre at både nuværende og kommende opgaver kan varetages optimalt Personalet har kompetencer der sætter dem i stand til at arbejde med at forbedre egen kliniske praksis ift effektivitet og hensigtsmæssige arbejdsgange teamtræning. Afholdelse af undervisning i arbejdsgangsanalyse på morgenmøde. Temaeftermiddag for alt personale på OP vedr. LEAN Evaluering December 2015 Skabe fælles forståelse med samarbejdspartnere både internt på operationsgang og med speciale afdelinger. Medvirker til beskrivelse af tværgående patientforløb i samarbejde med specialer bl.a som en del af modelsygehuse Forløb i INFOnet Fokus på overgange og patienttilfredshed Optimering af operationsforløb. Mål for den faglige kvalitet? Mål for patienttilfredshed. Forbedring af omskiftningstiden. Forbedret ressourceudnyttelse på operationsgangen CVK og blok anlæggelse(e) på operationsgang Optimere tidsforbruget i forbindelse med udskiftning på operations lejer. Varetage CVK anlæggelse på OP mhp forbedret service for indlagte patienter og Pilotprojekt har vist stor variation i udskiftningstid på O lejer. Arbejdsgangsanalyse viser, tidsstudier etc mhp på optimering af tidsforbruget mellem operationer. Erfaringsudveksling ved inddragelse af kirurger og evt studiebesøg. Udarbejde mini MTV mhp konsekvenser af anlæggelse af CVK på OP og implementering afførst CVK og siden blok Dokumenteret nedsat udskiftningstid pr Implementeres

14 Den gode og professionelle omgangstone Introduktion, vedligeholdelse af kompetence og kompetenceudvikling Patientoplevet kvalitet i forbindelse med TUR-P/B operationer reduceret infektionsrisiko Patientsikker kommunikation. Godt arbejdsmiljø for alle medarbejdergrupper og branding af en topprofessionel afdeling. At alle medarbejdere er kompetente til at varetage de opgaver der skal løses i afdelingen både nu og i fremtiden Undersøgelse af patientoplevelser og patient-præferencer ved TUR-P forløb anlæggelse. Undervisning og drøftelse på fælles morgenmøder Introduktionsprogram revideres og tilpasses til de et fælles. Implementering af nationale kompetencekort (OP) Implementering af vidensdelingsprojekt. Implementering af ny kompetencemodel. Forbedret patientoplevet og erfaret kvalitet evt vurderet ved opfølgende LUP. MTU. Patientsikkerhed December 2015 Forår 2016 Webstrategi Udvikling af afsnittets inter og intranetside. Forbedret adgang til patientinformation, branding af afsnit og rekruttering December 2015 Dagkirurgisk Operationsafsnit, Svendborg Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Fortsætte arbejdet med udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser i alle fire specialer Mindst 5 beskrivelser i hvert speciale monitorering Deadline Udgangen af 2015 Anbefalinger for godt teamsamarbejde Udarbejdelse af folder, samt temamøder omkring emnet Årlig MTU Januar

15 Beskrive prætilsyn til børn Udarbejde en dagkirurgisk app til vore patienter kunne evt. starte i L-specialet Visitkort med QR-kode til spørgeskema om patienttilfredshed Overvågning af operationsaktivitet Etablering af mødefora mellem operatører og DOS Gode forløb med velforberedte børn og forældre At appén bliver udformet og implementeret, således at patienten kan se sit forløb At patienterne kontinuerligt kan indgive deres oplevelser via spørgeskema Læsbare, inspirerende, kontinuerlige og retvisende registreringer Tættere forpligtende samarbejde og ansvar for de enkelte patientforløb Opfølgende samtaler med forældre i.f.t tilfredshed Monitoreres på indkomne svar Inden sommerferien?? Dagkirurgisk Operationsafsnit, Nyborg Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Motivere medarbejderne til optimering af det dagkirurgiske pt. forløb LEAN Undersøge hvor mange pt. der har kvalme og opkast efter ren Propofol-Ultiva anæstesi At medarbejderne deltager aktivt i udviklingstiltag Føre LEAN tankegangen videre til O pt. Skal alle pt. med Apfel-score 2 have antiemetisk profylaktise At der bliver sat udviklingstiltag i gang Deadline Inden sommerferien 2015 Afkrydsningsskema Slut 2015 Audit på anæstesi skema? Afhænger af om vi må lave audit på tidligere pt. Opfølgning på pt. efter hjemsendelse Hvordan har pt. det de efterfølgende dage Telefonisk kontakt til pt. 15

16 Dagkirurgisk Operationsafsnit, Svendborg og Nyborg Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Brugerpaneler i hvert speciale (i samarbejde med specialet) Monitorering af kvalitetsdata fra dagkirurgien Brugerinddragelse få pt. oplevelse af det dagkirurgiske forløb Etablering af landsdækkende national database for dagkirurgi Monitoreres på gennemførelse Deadline QR kode Flere fælles instrukser og retningslinjer med DOS Opfølgning på pt. efter hjemsendelse Ensrette det dagkirurgiske pt. forløb så vidt det er muligt 16