Udviklingsplan 2015 Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Strategiske pejlemærker for fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan 2015 Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Strategiske pejlemærker for fremtiden"

Transkript

1 Udviklingsplan 2015 Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Strategiske pejlemærker for fremtiden Region Syddanmark OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Afsnit, Afd. V, OUH Svendborg Sygehus 1

2 Indledning Afdeling V s udviklingsplan for 2015 bygger ovenpå det strategikort, der så dagens lys på Lederseminaret Strategikort blev yderligere kvalificeret på Lederseminaret 2015 til denne udviklingsplan, der samtidig adresserer de eksterne og interne rammevilkår for afdelingens virke Region Syddanmarks sundhedsvision samt OUH s kodeks og udviklingsplan Strategiske pejlemærker for fremtiden. Afdeling V s udviklingsplan angiver en samlet retning for afdelingen, og den udgør en overordnet men dynamisk ramme med strategiske pejlemærker for fremtiden. Den rummer også mere konkrete indsatsområder for de forskellige funktionsområder Det gør vi i 2015 Vi håber, I vil tage godt imod udviklingsplanen, så vi sammen kan nå i mål med indsatsområderne og de forventede effekter til glæde for alle og i særdeleshed for vore patienter og deres pårørende. Henrik Stougaard og Lisbeth Juulsgaard 2

3 Eksterne og interne rammevilkår for afd. V s udviklingsplan Region Syddanmark Sundhedsvision o Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom Strategi for inddragelse af patienter og pårørende o Set, hørt og respekteret OUH Udviklingsplan (under udarbejdelse) o Mission OUH udvikler og varetager behandling, forskning og uddannelse på et højt internationalt niveau inden for alle somatiske specialer og fagområder OUH er til for både patienter i hospitalets nær- og regionsområde og for alle patienter med behov for højt specialiseret behandling OUH er Universitetshospital med højt specialiserede og regionsfunktioner ved Odense Universitetshospital Akuthospital med fælles Akutmodtagelse og nationalt traumecenter ved Odense Universitetshospital og med Fælles Akutmodtagelse ved Svendborg Sygehus Sygehuse med hovedfunktioner ved Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus OUH har funktioner i Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg og Æreskøbing o Vision Vi vil sammen skabe rammerne for den bedste behandling og fremtidens sundhedsvæsen gennem en stræben efter kvalitet i alt. Kort sagt er vores ledestjerne og vision: OUH stræber efter kvalitet i alt o Værdier Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring 3

4 o Kodeks OUH stræber efter kvalitet i alt OUH s kodeks omfatter visionen og tre centrale strategiske mål, der indfanger og udtrykker vore kerneværdier Patienten først Vi er tilgængelige og taler med patienten og pårørende i et sprog, de forstår, så de føler sig trygge, og vi undgår misforståelser. Vi tager ansvar for rettidig behandling og slipper aldrig patienten, før andre tager over. Vi ved, at alt, hvad vi gør, har betydning for patienten, og vi bidrager på hver vores måde til den bedst mulige behandling. Højeste faglighed Vi stræber efter at levere den højeste kvalitet i enhver opgave og leve op til anerkendte standarder. Vi griber ind, hvis vi oplever, at opgaver bliver løst utilfredsstillende, og vi arbejder målrettet med at lære af vores fejl. Vi dygtiggør os hver dag via forskning, uddannelse og innovation for at sikre højeste faglighed Helhed og ansvar Vi kender vores særlige forpligtelser som universitetshospital regionalt, nationalt og internationalt, og vi arbejder aktivt med at udfylde denne rolle. Vi samarbejder på tværs gennem tillid og retfærdighed. Vi sikrer gode patientforløb gennem forpligtende samarbejde med den primære sundhedstjeneste. o Strategisk mål, pejlemærker og indsatsområder (OUH) Kodeks definerer som nævnt tre overordnede strategiske mål: Patienten først Højeste faglighed Helhed og ansvar De strategiske mål er pejlemærker for hele OUH, der skal anvendes, når der prioriteres, planlægges og udføres opgaver i dagligdagen. De strategiske indsatsområder er: 1. Styrket samarbejde med patienter 2. Høj kvalitet og patientsikker behandling 3. Samarbejde på tværs med kvalitet 4. Forskning og innovation på internationalt niveau 4

5 5. Højt kompetence- og uddannelsesniveau 6. Optimal ressourceudnyttelse Strategi for Sygepleje på OUH o Strategi for sygepleje er udarbejdet for at tilgodese følgende formål: At skabe et fælles sygeplejefagligt fundament hos de personalegrupper, der udøver sygepleje og omsorg i forhold til patienter på sygehuset. At forankre mål og indsatsområder inden for udvikling af sygepleje i forhold til sygehusets overordnede udviklingsplan og strategi på andre områder. At tydeliggøre ambitionerne om videreudvikling af sygepleje på OUH inden for klinisk sygepleje, sygeplejeforskning, uddannelse samt faglig ledelse af sygepleje At tiltrække potentielle kandidater til at arbejde med sygepleje, uddannelse, forskning og faglig ledelse af sygepleje på OUH. At synliggøre OUH som en attraktiv og fagligt kompetent samarbejdspart for sygehusets interessenter på regionalt, nationalt og internationalt plan. Forskningsstrategi o Der er udarbejdet en forskningsstrategi for årene , som indeholder følgende hovedelementer: Oprettelse af eliteforskningscentre Styrkelse af de højt specialiserede funktioner Styrkelse af det regionale forskningssamarbejde om akutområdet og folkesygdomme Øget internationalt forskningssamarbejde Udbygning af samarbejdet med Syddansk Universitet Tættere samarbejde mellem forskningsledelse og afdelingsledelse Synlige og sammenhængende karriereforløb for forskere 5

6 Afd. V s udviklingsplan 2015 Vision Afd. V vil være anerkendt som en afdeling o med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen o der sikrer gode patientforløb gennem forpligtende samarbejde med alle samarbejdspartnere, patienter og pårørende o med høj fleksibilitet og stor tilgængelighed Afd. V vil opnå dette gennem udvikling og forskning samt kontinuerlig uddannelse og kompetenceudvikling af afdelingens ledere og medarbejdere Forudsætningen er en attraktiv arbejdsplads med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere, som stræber efter kvalitet i alt Strategikort 2015 Proaktivitet Branding Optimerede patientforløb 6

7 Strategisk mål, pejlemærker og indsatsområder i afdelingen Optimerede patientforløb Det gode patientforløb Skabe fælles forståelse med samarbejdspartnere Opfølgning i faglige teams Fokus på overgange Brugerpaneler Patienttilfredshed Dagbøger fælles pårørende og personale Visitkort med QR kode til spørgeskema Beskrive tilbud til børn Information - beslutningsstøtte Patientforløbsbeskrivelser Fortsætte udarbejdelse af forløb i samarbejde med specialerne Modelsygehus Tilbyde opfølgende samtaler med patienter udvalgte patienter LEAN tankegang inddrages Høj kvalitet i kerneydelsen Hvordan måler vi den faglige kvalitet Databaser - tilgængelighed Proaktivitet Stærke funktionsledelser Rammer og forventninger tydeliggøres Styrke samarbejdet både mono- og tværfagligt (patientforløb) Møde med samarbejdspartnere fast (vi inviterer) Kommunikation fra direktion, - afdelingsledelse funktionsledelse - medarbejdere Fast mødestruktur (Årshjul) Kompetencer og kvalifikationer Målrette kompetencer og kvalifikationer nu og i fremtiden (elektivt sygehus) Udarbejdelse og implementering af kompetence- og kvalifikationsmodel for plejegruppen Årshjul til kompetenceudvikling for lægegruppen Prioritering af den lægelige videreuddannelse Vi er tilgængelige og fleksible Proaktive i forhold til de opgaver vi gerne vil have Transporthold Patientforløb, børn Samarbejdsaftaler f.eks. ved organisationsændringer 7

8 Branding Kommunikationsstrategi Retningslinje for intern og ekstern kommunikation Den gode omgangstone Web IT politik ISBAR Ens layout på opslag, materiale til rundsending Logo Branding Af det vi kan og gerne vil Indhold i branding Mål på dokumentationen af Faglighed Kvalitet Inspirationskatalog Udarbejdelse af skabelon Afsnittene kommer med input Strategi for udvikling af sygeplejen 8

9 Det gør vi i afd. V i 2015 Afdelingsledelsen og staben Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Stærke funktionsledelser Funktionsledermøder m. afdelingsledelsen hv. 2. mdr. - fast dagsorden (på L drev) Formen drøftes, evalueres og justeres via dialog Deadline Er implementeret Interne funktionsledermøder fast x 1 2 månedligt - fast dagsorden Kompetence- og kvalifikationsudvikling for funktionsledelser - der holdes GRUS årligt mhp. drøftelse af samarbejdsrelationer og behov for kompetenceudvikling Højere informationsniveau mellem funktions- og afdelingsledelse Er implementeret Efteråret 2015 Fast månedlig onsdag morgenmøde med deltagelse af lægelig funktionsleder - Undervisningsplan for hele afdelingen rundsendes Er implementeret Funktionsledelserne tager del i planlægningen og afholdelsen af særlige arrangementer i afdelingen f.eks. nytårskur, fyraftensarrangementer Medio 2015 Ledergruppemøder x 5 årligt - fast dagsorden (på L drev) Er implementeret Ide- og inspirationskatalog Skabelon til katalog udarbejdes (Mini MTV som At tiltagene kan gennemføres og Præsenteres på Ledergruppe- 9

10 model) styrker den patientoplevede, organisatoriske og faglige kvalitet møde maj 2015 Afsøge muligheder for dokumentation/måling af faglig kvalitet Afsnittene forbereder min. 2 områder til kataloget Få overblik over mulighederne i Sydlis og diverse databaser - inddrage relevante ressourcepersoner Input fra funktionslederne til ønskede datatræk Katalog med gennemarbejdede mulige nye tiltag/udviklingsområd er, som kan præsenteres for Direktionen og relevante samarbejdspartnere Tilgang til relevante data i forhold til at kunne dokumentere/måle den ønskede faglige kvalitet Medio 2015 Kommunikationsstrategi Mulighed for systematisk at kunne dokumentere faglig kvalitet på baggrund af udvalgte data At forbedre den interne og eksterne kommunikation i afdelingen Retningslinje for den gode omgangstone/professionel kommunikation Professionalisme i afdelingens omgangsformer Professionelle kommunikationsformer fremmer præcision, kvalitet og sikkerhed i den sundhedsfaglige ydelse Corporate communication - profilere afdelingen som en helhed - afdelingen kommunikerer som en samlet enhed En rød tråd i både mundtlig og skriftlig kommunikation Ny webside 10

11 - sikre en entydig og skarp profil og et positivt omdømme Intensiv og opvågningsafsnittet Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet INTENSIV Styrke samarbejdet internt og eksternt Kvalitet i kerneydelsen - Internt Funktionsledelse - Synliggøre funktionsledelse samarbejdet - Mødes hver 14.dag - 2 x år fælles kursus Afsnittet - 1. onsdag i md. fælles onsdagsmøde - Gitte med til 2 P-møder/år - ½ års strategimøde ITA m/funktionsledere og ansvarlige på intensiv uge 23 og 48-2 faglige fyraftensarrangementer i 2015 uge 16 og 43 Eksternt - Samarbejdsmøde m/afsnitsledelser Afd. Svendborg/V OUH - Forår Afd. M, efterår Afd. A og V, OUH - Implementering af Outreach Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Udviklingsprojekt 2015 Deadline Juni 2015 Juni 2015 September 2015 Juni 2015 Januar Strategi på store områder (Respiration, dialyse, delir ) - faglige indikatorer/projekter at måle på (tværfagligt) - Der er kommet retningslinjer på infonet Udforme faglig tavle i afsnittet med målinger og resultater (med klinisk Januar 2016 Efterår

12 efterår spec.) Styrke/optimere patientforløb Fokus på patient- og pårørendeinddragelse OPVÅGNING Styrke samarbejdet Faglige fokus Opfølgende samtaler (egen model) Morssamtaler til pårørende der har mistet i Intensiv Afsnit Styrke det tværfaglige samarbejde mellem funktionsansvarlig sygeplejerske og læge i COPA Faglige indikatorer at måle på (tværfagligt) efterår Isprojekt - inkludere 30 patienter - analyse og konklusion - udforme poster til ICPAN Arbejdsgruppe beskrive og implementere; Majbrit M, Anette Kl., Gitte og Tina Arbejdsgruppebeskrive og implementere: Anne H, Poul Erik Karlsen og Gitte Samarbejdsmøde mellem funktionsledere, speciale ansvarlig læge og sygeplejerske og aftale fremadrettet: - samarbejde - ansvar - udviklingstiltag/fokus Lave undersøgelse i opvågning, er vi tilfreds med vores smertebehandling? Deltage med Poster på ICPAN Efterår 2015 Efterår 2015 Juni 2015 Efterår 2015 Efterår 2015 Anæstesi- og operationsafsnittet Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Etablering af fælles driftsledelse En driftsledelse der arbejder effektivt sammen og dermed opfylder afdelingens vision. Afholdelse og evaluering af ugentlige møder og månedlige funktionsledelsesmøder. Deadline Evaluering dec 2015 Fælles undervisningsforløb for personale Personalet har kompetencer der Afholdelse af fælles undervisning og December

13 på OP og anæstesi Fokus på det tværgående patientforløb sikre at både nuværende og kommende opgaver kan varetages optimalt Personalet har kompetencer der sætter dem i stand til at arbejde med at forbedre egen kliniske praksis ift effektivitet og hensigtsmæssige arbejdsgange teamtræning. Afholdelse af undervisning i arbejdsgangsanalyse på morgenmøde. Temaeftermiddag for alt personale på OP vedr. LEAN Evaluering December 2015 Skabe fælles forståelse med samarbejdspartnere både internt på operationsgang og med speciale afdelinger. Medvirker til beskrivelse af tværgående patientforløb i samarbejde med specialer bl.a som en del af modelsygehuse Forløb i INFOnet Fokus på overgange og patienttilfredshed Optimering af operationsforløb. Mål for den faglige kvalitet? Mål for patienttilfredshed. Forbedring af omskiftningstiden. Forbedret ressourceudnyttelse på operationsgangen CVK og blok anlæggelse(e) på operationsgang Optimere tidsforbruget i forbindelse med udskiftning på operations lejer. Varetage CVK anlæggelse på OP mhp forbedret service for indlagte patienter og Pilotprojekt har vist stor variation i udskiftningstid på O lejer. Arbejdsgangsanalyse viser, tidsstudier etc mhp på optimering af tidsforbruget mellem operationer. Erfaringsudveksling ved inddragelse af kirurger og evt studiebesøg. Udarbejde mini MTV mhp konsekvenser af anlæggelse af CVK på OP og implementering afførst CVK og siden blok Dokumenteret nedsat udskiftningstid pr Implementeres

14 Den gode og professionelle omgangstone Introduktion, vedligeholdelse af kompetence og kompetenceudvikling Patientoplevet kvalitet i forbindelse med TUR-P/B operationer reduceret infektionsrisiko Patientsikker kommunikation. Godt arbejdsmiljø for alle medarbejdergrupper og branding af en topprofessionel afdeling. At alle medarbejdere er kompetente til at varetage de opgaver der skal løses i afdelingen både nu og i fremtiden Undersøgelse af patientoplevelser og patient-præferencer ved TUR-P forløb anlæggelse. Undervisning og drøftelse på fælles morgenmøder Introduktionsprogram revideres og tilpasses til de et fælles. Implementering af nationale kompetencekort (OP) Implementering af vidensdelingsprojekt. Implementering af ny kompetencemodel. Forbedret patientoplevet og erfaret kvalitet evt vurderet ved opfølgende LUP. MTU. Patientsikkerhed December 2015 Forår 2016 Webstrategi Udvikling af afsnittets inter og intranetside. Forbedret adgang til patientinformation, branding af afsnit og rekruttering December 2015 Dagkirurgisk Operationsafsnit, Svendborg Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Fortsætte arbejdet med udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser i alle fire specialer Mindst 5 beskrivelser i hvert speciale monitorering Deadline Udgangen af 2015 Anbefalinger for godt teamsamarbejde Udarbejdelse af folder, samt temamøder omkring emnet Årlig MTU Januar

15 Beskrive prætilsyn til børn Udarbejde en dagkirurgisk app til vore patienter kunne evt. starte i L-specialet Visitkort med QR-kode til spørgeskema om patienttilfredshed Overvågning af operationsaktivitet Etablering af mødefora mellem operatører og DOS Gode forløb med velforberedte børn og forældre At appén bliver udformet og implementeret, således at patienten kan se sit forløb At patienterne kontinuerligt kan indgive deres oplevelser via spørgeskema Læsbare, inspirerende, kontinuerlige og retvisende registreringer Tættere forpligtende samarbejde og ansvar for de enkelte patientforløb Opfølgende samtaler med forældre i.f.t tilfredshed Monitoreres på indkomne svar Inden sommerferien?? Dagkirurgisk Operationsafsnit, Nyborg Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Motivere medarbejderne til optimering af det dagkirurgiske pt. forløb LEAN Undersøge hvor mange pt. der har kvalme og opkast efter ren Propofol-Ultiva anæstesi At medarbejderne deltager aktivt i udviklingstiltag Føre LEAN tankegangen videre til O pt. Skal alle pt. med Apfel-score 2 have antiemetisk profylaktise At der bliver sat udviklingstiltag i gang Deadline Inden sommerferien 2015 Afkrydsningsskema Slut 2015 Audit på anæstesi skema? Afhænger af om vi må lave audit på tidligere pt. Opfølgning på pt. efter hjemsendelse Hvordan har pt. det de efterfølgende dage Telefonisk kontakt til pt. 15

16 Dagkirurgisk Operationsafsnit, Svendborg og Nyborg Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Brugerpaneler i hvert speciale (i samarbejde med specialet) Monitorering af kvalitetsdata fra dagkirurgien Brugerinddragelse få pt. oplevelse af det dagkirurgiske forløb Etablering af landsdækkende national database for dagkirurgi Monitoreres på gennemførelse Deadline QR kode Flere fælles instrukser og retningslinjer med DOS Opfølgning på pt. efter hjemsendelse Ensrette det dagkirurgiske pt. forløb så vidt det er muligt 16

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering...

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering... Side 1 af 6 Indhold Indledning... 3 Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3 Implementering og evaluering... 4 1. Kvalitetssikring... 4 2. Styring af ressourcer...

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg.

Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen for Pleje og Omsorg. 1 - Funktionsbeskrivelse Center Pleje og Omsorg for Ældrecenterleder Funktionsbeskrivelse Funktion Nærmeste overordnede Linjefunktion Ansvarsområde Ældrecenterleder Ældrecenterlederen refererer til Centerchefen

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Sikre patientforløb - medicinafstemning. 1.2. Implementering af EPJ. I mindst 80 % af alle journaler er der gennemført medicinafstemning ved indlæggelse og udskrivelse.

Læs mere

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN:

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: At den enkelte patient og pårørendes individuelle fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov tilgodeses. Udføre grundlæggende og specifik sundheds-

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

Administrerende Sygehusdirektør

Administrerende Sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende Sygehusdirektør Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark September 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017 Implementeringsplan - En vigtig brik Rikke Bagge Skou, Cand.scient.san.publ. Godkendt i december 2014 Forord I november 2014 påbegyndte arbejdet med at

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hvidbog. Kirurgisk afdeling A OUH. Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus

Hvidbog. Kirurgisk afdeling A OUH. Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus Hvidbog Kirurgisk afdeling A OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus September 2012 Hvidbog Forord...2 Baggrund og rammer...3 Vision...4 Strategiske satsningsområder...5 Sundhedsfaglig kvalitet...6

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen i Aarhus Kommune Side 1 af 5 Aarhus Kommune vil være en mangfoldig arbejdsplads, der så vidt muligt afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

BUA 2010 for Akutafdelingen

BUA 2010 for Akutafdelingen for Akutafdelingen FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet, gennem monitorering af patientforløb og journalaudit Akutafdelingens primære undersøgelse, dvs. plan for det videre

Læs mere

Samarbejde med patienten og pårørende. Hvordan høres patienten i operationsforløbet?

Samarbejde med patienten og pårørende. Hvordan høres patienten i operationsforløbet? Samarbejde med patienten og pårørende. Hvordan høres patienten i operationsforløbet? Udviklingskonsulent Mette Mollerup MBI, MCC, Lean, DN, RN Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse Odense Universitetshospital

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere