Udviklingsplan 2015 Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Strategiske pejlemærker for fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan 2015 Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Strategiske pejlemærker for fremtiden"

Transkript

1 Udviklingsplan 2015 Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Strategiske pejlemærker for fremtiden Region Syddanmark OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afd. V, OUH Svendborg Sygehus Afsnit, Afd. V, OUH Svendborg Sygehus 1

2 Indledning Afdeling V s udviklingsplan for 2015 bygger ovenpå det strategikort, der så dagens lys på Lederseminaret Strategikort blev yderligere kvalificeret på Lederseminaret 2015 til denne udviklingsplan, der samtidig adresserer de eksterne og interne rammevilkår for afdelingens virke Region Syddanmarks sundhedsvision samt OUH s kodeks og udviklingsplan Strategiske pejlemærker for fremtiden. Afdeling V s udviklingsplan angiver en samlet retning for afdelingen, og den udgør en overordnet men dynamisk ramme med strategiske pejlemærker for fremtiden. Den rummer også mere konkrete indsatsområder for de forskellige funktionsområder Det gør vi i 2015 Vi håber, I vil tage godt imod udviklingsplanen, så vi sammen kan nå i mål med indsatsområderne og de forventede effekter til glæde for alle og i særdeleshed for vore patienter og deres pårørende. Henrik Stougaard og Lisbeth Juulsgaard 2

3 Eksterne og interne rammevilkår for afd. V s udviklingsplan Region Syddanmark Sundhedsvision o Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom Strategi for inddragelse af patienter og pårørende o Set, hørt og respekteret OUH Udviklingsplan (under udarbejdelse) o Mission OUH udvikler og varetager behandling, forskning og uddannelse på et højt internationalt niveau inden for alle somatiske specialer og fagområder OUH er til for både patienter i hospitalets nær- og regionsområde og for alle patienter med behov for højt specialiseret behandling OUH er Universitetshospital med højt specialiserede og regionsfunktioner ved Odense Universitetshospital Akuthospital med fælles Akutmodtagelse og nationalt traumecenter ved Odense Universitetshospital og med Fælles Akutmodtagelse ved Svendborg Sygehus Sygehuse med hovedfunktioner ved Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus OUH har funktioner i Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg og Æreskøbing o Vision Vi vil sammen skabe rammerne for den bedste behandling og fremtidens sundhedsvæsen gennem en stræben efter kvalitet i alt. Kort sagt er vores ledestjerne og vision: OUH stræber efter kvalitet i alt o Værdier Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring 3

4 o Kodeks OUH stræber efter kvalitet i alt OUH s kodeks omfatter visionen og tre centrale strategiske mål, der indfanger og udtrykker vore kerneværdier Patienten først Vi er tilgængelige og taler med patienten og pårørende i et sprog, de forstår, så de føler sig trygge, og vi undgår misforståelser. Vi tager ansvar for rettidig behandling og slipper aldrig patienten, før andre tager over. Vi ved, at alt, hvad vi gør, har betydning for patienten, og vi bidrager på hver vores måde til den bedst mulige behandling. Højeste faglighed Vi stræber efter at levere den højeste kvalitet i enhver opgave og leve op til anerkendte standarder. Vi griber ind, hvis vi oplever, at opgaver bliver løst utilfredsstillende, og vi arbejder målrettet med at lære af vores fejl. Vi dygtiggør os hver dag via forskning, uddannelse og innovation for at sikre højeste faglighed Helhed og ansvar Vi kender vores særlige forpligtelser som universitetshospital regionalt, nationalt og internationalt, og vi arbejder aktivt med at udfylde denne rolle. Vi samarbejder på tværs gennem tillid og retfærdighed. Vi sikrer gode patientforløb gennem forpligtende samarbejde med den primære sundhedstjeneste. o Strategisk mål, pejlemærker og indsatsområder (OUH) Kodeks definerer som nævnt tre overordnede strategiske mål: Patienten først Højeste faglighed Helhed og ansvar De strategiske mål er pejlemærker for hele OUH, der skal anvendes, når der prioriteres, planlægges og udføres opgaver i dagligdagen. De strategiske indsatsområder er: 1. Styrket samarbejde med patienter 2. Høj kvalitet og patientsikker behandling 3. Samarbejde på tværs med kvalitet 4. Forskning og innovation på internationalt niveau 4

5 5. Højt kompetence- og uddannelsesniveau 6. Optimal ressourceudnyttelse Strategi for Sygepleje på OUH o Strategi for sygepleje er udarbejdet for at tilgodese følgende formål: At skabe et fælles sygeplejefagligt fundament hos de personalegrupper, der udøver sygepleje og omsorg i forhold til patienter på sygehuset. At forankre mål og indsatsområder inden for udvikling af sygepleje i forhold til sygehusets overordnede udviklingsplan og strategi på andre områder. At tydeliggøre ambitionerne om videreudvikling af sygepleje på OUH inden for klinisk sygepleje, sygeplejeforskning, uddannelse samt faglig ledelse af sygepleje At tiltrække potentielle kandidater til at arbejde med sygepleje, uddannelse, forskning og faglig ledelse af sygepleje på OUH. At synliggøre OUH som en attraktiv og fagligt kompetent samarbejdspart for sygehusets interessenter på regionalt, nationalt og internationalt plan. Forskningsstrategi o Der er udarbejdet en forskningsstrategi for årene , som indeholder følgende hovedelementer: Oprettelse af eliteforskningscentre Styrkelse af de højt specialiserede funktioner Styrkelse af det regionale forskningssamarbejde om akutområdet og folkesygdomme Øget internationalt forskningssamarbejde Udbygning af samarbejdet med Syddansk Universitet Tættere samarbejde mellem forskningsledelse og afdelingsledelse Synlige og sammenhængende karriereforløb for forskere 5

6 Afd. V s udviklingsplan 2015 Vision Afd. V vil være anerkendt som en afdeling o med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen o der sikrer gode patientforløb gennem forpligtende samarbejde med alle samarbejdspartnere, patienter og pårørende o med høj fleksibilitet og stor tilgængelighed Afd. V vil opnå dette gennem udvikling og forskning samt kontinuerlig uddannelse og kompetenceudvikling af afdelingens ledere og medarbejdere Forudsætningen er en attraktiv arbejdsplads med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere, som stræber efter kvalitet i alt Strategikort 2015 Proaktivitet Branding Optimerede patientforløb 6

7 Strategisk mål, pejlemærker og indsatsområder i afdelingen Optimerede patientforløb Det gode patientforløb Skabe fælles forståelse med samarbejdspartnere Opfølgning i faglige teams Fokus på overgange Brugerpaneler Patienttilfredshed Dagbøger fælles pårørende og personale Visitkort med QR kode til spørgeskema Beskrive tilbud til børn Information - beslutningsstøtte Patientforløbsbeskrivelser Fortsætte udarbejdelse af forløb i samarbejde med specialerne Modelsygehus Tilbyde opfølgende samtaler med patienter udvalgte patienter LEAN tankegang inddrages Høj kvalitet i kerneydelsen Hvordan måler vi den faglige kvalitet Databaser - tilgængelighed Proaktivitet Stærke funktionsledelser Rammer og forventninger tydeliggøres Styrke samarbejdet både mono- og tværfagligt (patientforløb) Møde med samarbejdspartnere fast (vi inviterer) Kommunikation fra direktion, - afdelingsledelse funktionsledelse - medarbejdere Fast mødestruktur (Årshjul) Kompetencer og kvalifikationer Målrette kompetencer og kvalifikationer nu og i fremtiden (elektivt sygehus) Udarbejdelse og implementering af kompetence- og kvalifikationsmodel for plejegruppen Årshjul til kompetenceudvikling for lægegruppen Prioritering af den lægelige videreuddannelse Vi er tilgængelige og fleksible Proaktive i forhold til de opgaver vi gerne vil have Transporthold Patientforløb, børn Samarbejdsaftaler f.eks. ved organisationsændringer 7

8 Branding Kommunikationsstrategi Retningslinje for intern og ekstern kommunikation Den gode omgangstone Web IT politik ISBAR Ens layout på opslag, materiale til rundsending Logo Branding Af det vi kan og gerne vil Indhold i branding Mål på dokumentationen af Faglighed Kvalitet Inspirationskatalog Udarbejdelse af skabelon Afsnittene kommer med input Strategi for udvikling af sygeplejen 8

9 Det gør vi i afd. V i 2015 Afdelingsledelsen og staben Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Stærke funktionsledelser Funktionsledermøder m. afdelingsledelsen hv. 2. mdr. - fast dagsorden (på L drev) Formen drøftes, evalueres og justeres via dialog Deadline Er implementeret Interne funktionsledermøder fast x 1 2 månedligt - fast dagsorden Kompetence- og kvalifikationsudvikling for funktionsledelser - der holdes GRUS årligt mhp. drøftelse af samarbejdsrelationer og behov for kompetenceudvikling Højere informationsniveau mellem funktions- og afdelingsledelse Er implementeret Efteråret 2015 Fast månedlig onsdag morgenmøde med deltagelse af lægelig funktionsleder - Undervisningsplan for hele afdelingen rundsendes Er implementeret Funktionsledelserne tager del i planlægningen og afholdelsen af særlige arrangementer i afdelingen f.eks. nytårskur, fyraftensarrangementer Medio 2015 Ledergruppemøder x 5 årligt - fast dagsorden (på L drev) Er implementeret Ide- og inspirationskatalog Skabelon til katalog udarbejdes (Mini MTV som At tiltagene kan gennemføres og Præsenteres på Ledergruppe- 9

10 model) styrker den patientoplevede, organisatoriske og faglige kvalitet møde maj 2015 Afsøge muligheder for dokumentation/måling af faglig kvalitet Afsnittene forbereder min. 2 områder til kataloget Få overblik over mulighederne i Sydlis og diverse databaser - inddrage relevante ressourcepersoner Input fra funktionslederne til ønskede datatræk Katalog med gennemarbejdede mulige nye tiltag/udviklingsområd er, som kan præsenteres for Direktionen og relevante samarbejdspartnere Tilgang til relevante data i forhold til at kunne dokumentere/måle den ønskede faglige kvalitet Medio 2015 Kommunikationsstrategi Mulighed for systematisk at kunne dokumentere faglig kvalitet på baggrund af udvalgte data At forbedre den interne og eksterne kommunikation i afdelingen Retningslinje for den gode omgangstone/professionel kommunikation Professionalisme i afdelingens omgangsformer Professionelle kommunikationsformer fremmer præcision, kvalitet og sikkerhed i den sundhedsfaglige ydelse Corporate communication - profilere afdelingen som en helhed - afdelingen kommunikerer som en samlet enhed En rød tråd i både mundtlig og skriftlig kommunikation Ny webside 10

11 - sikre en entydig og skarp profil og et positivt omdømme Intensiv og opvågningsafsnittet Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet INTENSIV Styrke samarbejdet internt og eksternt Kvalitet i kerneydelsen - Internt Funktionsledelse - Synliggøre funktionsledelse samarbejdet - Mødes hver 14.dag - 2 x år fælles kursus Afsnittet - 1. onsdag i md. fælles onsdagsmøde - Gitte med til 2 P-møder/år - ½ års strategimøde ITA m/funktionsledere og ansvarlige på intensiv uge 23 og 48-2 faglige fyraftensarrangementer i 2015 uge 16 og 43 Eksternt - Samarbejdsmøde m/afsnitsledelser Afd. Svendborg/V OUH - Forår Afd. M, efterår Afd. A og V, OUH - Implementering af Outreach Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Drøftes, evalueres og justeres via dialog hvert kvartal. Udviklingsprojekt 2015 Deadline Juni 2015 Juni 2015 September 2015 Juni 2015 Januar Strategi på store områder (Respiration, dialyse, delir ) - faglige indikatorer/projekter at måle på (tværfagligt) - Der er kommet retningslinjer på infonet Udforme faglig tavle i afsnittet med målinger og resultater (med klinisk Januar 2016 Efterår

12 efterår spec.) Styrke/optimere patientforløb Fokus på patient- og pårørendeinddragelse OPVÅGNING Styrke samarbejdet Faglige fokus Opfølgende samtaler (egen model) Morssamtaler til pårørende der har mistet i Intensiv Afsnit Styrke det tværfaglige samarbejde mellem funktionsansvarlig sygeplejerske og læge i COPA Faglige indikatorer at måle på (tværfagligt) efterår Isprojekt - inkludere 30 patienter - analyse og konklusion - udforme poster til ICPAN Arbejdsgruppe beskrive og implementere; Majbrit M, Anette Kl., Gitte og Tina Arbejdsgruppebeskrive og implementere: Anne H, Poul Erik Karlsen og Gitte Samarbejdsmøde mellem funktionsledere, speciale ansvarlig læge og sygeplejerske og aftale fremadrettet: - samarbejde - ansvar - udviklingstiltag/fokus Lave undersøgelse i opvågning, er vi tilfreds med vores smertebehandling? Deltage med Poster på ICPAN Efterår 2015 Efterår 2015 Juni 2015 Efterår 2015 Efterår 2015 Anæstesi- og operationsafsnittet Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Etablering af fælles driftsledelse En driftsledelse der arbejder effektivt sammen og dermed opfylder afdelingens vision. Afholdelse og evaluering af ugentlige møder og månedlige funktionsledelsesmøder. Deadline Evaluering dec 2015 Fælles undervisningsforløb for personale Personalet har kompetencer der Afholdelse af fælles undervisning og December

13 på OP og anæstesi Fokus på det tværgående patientforløb sikre at både nuværende og kommende opgaver kan varetages optimalt Personalet har kompetencer der sætter dem i stand til at arbejde med at forbedre egen kliniske praksis ift effektivitet og hensigtsmæssige arbejdsgange teamtræning. Afholdelse af undervisning i arbejdsgangsanalyse på morgenmøde. Temaeftermiddag for alt personale på OP vedr. LEAN Evaluering December 2015 Skabe fælles forståelse med samarbejdspartnere både internt på operationsgang og med speciale afdelinger. Medvirker til beskrivelse af tværgående patientforløb i samarbejde med specialer bl.a som en del af modelsygehuse Forløb i INFOnet Fokus på overgange og patienttilfredshed Optimering af operationsforløb. Mål for den faglige kvalitet? Mål for patienttilfredshed. Forbedring af omskiftningstiden. Forbedret ressourceudnyttelse på operationsgangen CVK og blok anlæggelse(e) på operationsgang Optimere tidsforbruget i forbindelse med udskiftning på operations lejer. Varetage CVK anlæggelse på OP mhp forbedret service for indlagte patienter og Pilotprojekt har vist stor variation i udskiftningstid på O lejer. Arbejdsgangsanalyse viser, tidsstudier etc mhp på optimering af tidsforbruget mellem operationer. Erfaringsudveksling ved inddragelse af kirurger og evt studiebesøg. Udarbejde mini MTV mhp konsekvenser af anlæggelse af CVK på OP og implementering afførst CVK og siden blok Dokumenteret nedsat udskiftningstid pr Implementeres

14 Den gode og professionelle omgangstone Introduktion, vedligeholdelse af kompetence og kompetenceudvikling Patientoplevet kvalitet i forbindelse med TUR-P/B operationer reduceret infektionsrisiko Patientsikker kommunikation. Godt arbejdsmiljø for alle medarbejdergrupper og branding af en topprofessionel afdeling. At alle medarbejdere er kompetente til at varetage de opgaver der skal løses i afdelingen både nu og i fremtiden Undersøgelse af patientoplevelser og patient-præferencer ved TUR-P forløb anlæggelse. Undervisning og drøftelse på fælles morgenmøder Introduktionsprogram revideres og tilpasses til de et fælles. Implementering af nationale kompetencekort (OP) Implementering af vidensdelingsprojekt. Implementering af ny kompetencemodel. Forbedret patientoplevet og erfaret kvalitet evt vurderet ved opfølgende LUP. MTU. Patientsikkerhed December 2015 Forår 2016 Webstrategi Udvikling af afsnittets inter og intranetside. Forbedret adgang til patientinformation, branding af afsnit og rekruttering December 2015 Dagkirurgisk Operationsafsnit, Svendborg Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Fortsætte arbejdet med udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser i alle fire specialer Mindst 5 beskrivelser i hvert speciale monitorering Deadline Udgangen af 2015 Anbefalinger for godt teamsamarbejde Udarbejdelse af folder, samt temamøder omkring emnet Årlig MTU Januar

15 Beskrive prætilsyn til børn Udarbejde en dagkirurgisk app til vore patienter kunne evt. starte i L-specialet Visitkort med QR-kode til spørgeskema om patienttilfredshed Overvågning af operationsaktivitet Etablering af mødefora mellem operatører og DOS Gode forløb med velforberedte børn og forældre At appén bliver udformet og implementeret, således at patienten kan se sit forløb At patienterne kontinuerligt kan indgive deres oplevelser via spørgeskema Læsbare, inspirerende, kontinuerlige og retvisende registreringer Tættere forpligtende samarbejde og ansvar for de enkelte patientforløb Opfølgende samtaler med forældre i.f.t tilfredshed Monitoreres på indkomne svar Inden sommerferien?? Dagkirurgisk Operationsafsnit, Nyborg Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Motivere medarbejderne til optimering af det dagkirurgiske pt. forløb LEAN Undersøge hvor mange pt. der har kvalme og opkast efter ren Propofol-Ultiva anæstesi At medarbejderne deltager aktivt i udviklingstiltag Føre LEAN tankegangen videre til O pt. Skal alle pt. med Apfel-score 2 have antiemetisk profylaktise At der bliver sat udviklingstiltag i gang Deadline Inden sommerferien 2015 Afkrydsningsskema Slut 2015 Audit på anæstesi skema? Afhænger af om vi må lave audit på tidligere pt. Opfølgning på pt. efter hjemsendelse Hvordan har pt. det de efterfølgende dage Telefonisk kontakt til pt. 15

16 Dagkirurgisk Operationsafsnit, Svendborg og Nyborg Indsatsområder Hvad er målet Hvordan måles resultatet Brugerpaneler i hvert speciale (i samarbejde med specialet) Monitorering af kvalitetsdata fra dagkirurgien Brugerinddragelse få pt. oplevelse af det dagkirurgiske forløb Etablering af landsdækkende national database for dagkirurgi Monitoreres på gennemførelse Deadline QR kode Flere fælles instrukser og retningslinjer med DOS Opfølgning på pt. efter hjemsendelse Ensrette det dagkirurgiske pt. forløb så vidt det er muligt 16

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere