Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 21

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Skovvænget Ballerup Boulevard Ballerup Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) *Målgrupper: Pladser i alt: (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) 18 til 65 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, alkoholmisbrug, misbrug af cannabis, dømt til strafferetslig foranstaltning) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Bitten Mailund (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Denne tilsynsrapport omhandler ét uanmeldt tilsynsbesøg den 26. november 2014 og indbefatter alene Kvalitetsmodellens tema 4 vedr. organisation og ledelse samt tema 7 vedr. fysiske rammer. Side 2 af 21

3 *Samlet vurdering: De belyste temaer, vil indgå i den samlede regodkendelse i Skovvænget er et socialpsykiatrisk bosted, som drives med fleksible pladser efter SEL 107 midlertidigt botilbud og 108 længerevarende botilbud. Der forefindes ikke mere aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104. Målgruppen er voksne med sindslidelser, ofte skizofreni, og eventuelt med misbrug af rusmidler. Nogle borgere er dømt til strafferetslig foranstaltning. Skovvænget beskriver den socialfaglige indsats som værende recovery orienteret rehabilitering. Socialtilsynet vurderer samlet set, at botilbuddet har en fagligt kompetent ledelse og medarbejdere med relevant uddannelse i forhold til borgernes funktionsniveau og deres behov for støtte. Der er et godt samarbejde både mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere imellem. Der sker løbende udvikling af tilbuddet, både i forhold til ledelse og medarbejdere og i forhold til nye tiltag på tilbuddet. Både medarbejdere og borgere er inddraget i den løbende udvikling. Sygefravær og personalegennemstrømningen er ikke højere end på sammenlignelige tilbud. Socialtilsynet vurderer samlet set, at de fysiske rammer på botilbuddet imødekommer borgernes behov. Lejligheden giver borgerne mulighed for at leve en selvstændig tilværelse og samtidig modtage støtte fra medarbejderne. Borgerne har endvidere mulighed for at have samvær med andre i botilbuddets fællesrum. Borgerne støttes i at holde deres lejlighed og der er fokus på borgernes selvbestemmelse. Botilbuddets fællesrum fremstår imødekommende og egnede til målgruppen. Side 3 af 21

4 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Tilsynsrapport fra november Observation Interview Fremvisning af de fysiske rammer for botilbuddet, de tre beboer huse, personale hus og administrationsbygning. Kortvarig observation af samspillet mellem borgere og medarbejdere Ledelse: Bo Christoffersen, Forstander, uddannet cand.scient.soc i Ansat på Skovvænget siden Tidligere uddannet pædagog. Souschef, uddannet sygeplejerske i Ansat på Skovvænget siden Daglig faglig leder, uddannet social- og sundhedsassistent i Ansat i Skovvænget siden Leder 2006 el Medarbejder Socialpædagog, uddannet i Ansat på Skovvænget siden Social- og sundhedsassistent, uddannet i Ansat på Skovvænget siden MED-næstformand. Social- og sundhedshjælper, uddannet i 1999, Ansat på Skovvænget siden Side 4 af 21

5 Økonoma, uddannet i Ansat på Skovvænget siden MED-repræsentant Sygeplejerske 1991, Skovvænget siden maj 2014 Interviewkilder Borger Har boet i Skovvænget 6 år Har boet i Skovvænget 6-7 år Har boet i Skovvænget siden Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 21

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup (Uanmeldt) Bettina Tandrup Holm Bitten Mailund Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Der er tale om et uanmeldt tilsyn med fokus på Kvalitetsmodellens tema 4 vedr. organisation og ledelse samt tema 7 vedr. fysiske rammer. Dette tilsyn forholder sig ikke til Kvalitetsmodellens øvrige temaer. Side 6 af 21

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 21

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,6 Socialtilsynet vurderer, at der på tilbuddet er ansat en faglig kompetent ledelse og medarbejdere med relevante uddannelser i forhold til målgruppens funktionsniveau og behov. Der er et godt samarbejde med ledelsen og imellem medarbejdere og de forskellige faggrupper. Der anvendes faste vikarer, der kender huset. Ledelsen kunne gøre det tydeligere, hvornår medarbejderne har indflydelse på, om et udviklingstiltag skal implementeres At ledelsen afklarer om der er behov for flere faste møder med hele personalegruppen Socialtilsynet vurderer, at medarbejdere og beboere har tilfredsstillende indflydelse på udviklingstiltag på tilbuddet. Der sker ligeledes udvikling i forhold til den enkelte medarbejder, medarbejdergruppen og ledelsen via supervision og årlige udviklingssamtaler. Socialtilsynet vurderer, at sygefravær og personalegennemstrømning ikke er højere end på sammenlignelige tilbud. Side 8 af 21

9 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet bedømmer, at botilbuddet har en fagligt kompetent ledelse. Det begrundes med, at alle ledere har minimum en lederuddannelse og at to ledere er i gang med en overbygning på deres lederuddannelse. Den overordnede ledelsesstil er strategisk og involverende og medarbejderne oplever ledelsen som kompetente, nærværende og tilgængelige. Der arbejdes løbende på at udvikle tilbuddet. Ledelse og medarbejdere modtager supervision og der bliver løbende taget udviklingspunkter op på medarbejder-, gruppe- og ledelsesudviklingssamtaler en gang om året. Nye udviklingstiltag tages op til fælles drøftelse, på MED møder og på beboermøder. Socialtilsynet bedømmer, at det kunne gøres tydeligere, hvornår et udviklingspunkt allerede er besluttet og hvornår medarbejderne, har indflydelse på om det skal implementeres. Ligesom det kunne afklares, om der er behov for flere faste møder med hele personalegruppen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Forstander har været leder siden Han er uddannet pædagog og cand. scient. soc. og har gennemført KIOL lederuddannelse og færdiggør til sommer en master i ledelse på CBS. Han har derudover en række lederkurser. Forstander fortæller, at han betragter sin ledelsesstil som værende strategisk og involverende. Han nævner som eksempler, at medarbejderne i forbindelse med indførsel af ny udredningspakke, var med til at vælge, hvilke skemaer de skulle benytte. Souschefen har været ansat i stillingen siden Hun er uddannet sygeplejerske og har en lederuddannelse fra England, organisationspsykologisk uddannelse og regionens interne LAL (Ledelses af Ledere) uddannelse. Hun beskriver sin ledelsesstil som svarende til forstanderens men, at hun har en anden opgave, idet hun er med til at udvikle projekter, og har en understøttende i Side 9 af 21

10 forhold til det faglige samt i forhold til særligt voldsomme situationer. Den daglige faglige leder har været ansat på Skovvænget siden 2000 og hun har fungeret som leder siden Hun er udannet social- og sundhedsassistent og har diplomuddannelse i ledelse. Derudover er der en anden leder, der ikke er tilstede. Hun er uddannet sygeplejerske og har desuden en akademiske uddannelse og afslutter ligeledes en master i ledelse på CBS til sommer. Forstander har den direkte ledelse af det tekniske og administrative personale og de to daglige ledere har den daglige ledelse af relationsmedarbejderne. Der er tale om funktionsledelse fordelt efter de to daglige lederes kompetencer, således at de har begge ledelse i forhold til begge teams. Forstanderen oplyser, at de lægger strategier for tilbuddets udvikling dels ud fra input via Regionens overordnede strategier og dels ved hele tiden at holde sig orienterede om nyeste faglige viden via deltagelse i konferencer og forskellige netværk. De konkrete udviklings punkter fastlægges efter der er afholdt møder med personale og beboere. Forstanderen oplever ikke, at det som kommer udefra og det som beboerne vil, afviger fra hinanden og tiltagene iværksættes ikke før både personale og beboere har en forståelse af, hvad det handler om. Forstander fortæller videre, at MUS (medarbejder udviklingssamtaler) samtaler afholdes en gang om året og der tages udviklingspunkter op. Ledelsen bruger GRUS (gruppeudviklingssamtaler) til at skabe sammenhæng mellem målsætninger. LUS (lederudviklingssamtale) bruges også som et udviklingsrum. Medarbejderne oplyser, at de hovedsageligt henvender sig til de daglige ledere. Side 10 af 21

11 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad opfyldt) De ser forstanderen, som den overordnede leder, hvis opgaver er meget udadvendte, så han er meget ude af huset. De oplever, at de altid kan henvende til souschefen, hvis de har behov for det. Medarbejderne oplever, at ledelsen generelt er kompetente, nærværende og tilgængelige, og at de daglige ledere, som de har den tætteste kontakt til, er uddelegerende og lægger mange beslutninger ud til fælles drøftelse. Medarbejderne har de en positiv opfattelse af, at de er i en organisation, hvor der sker virkelig meget og hvor forstanderen nogle gange bliver pålagt forskellige tiltag udefra. De anerkender, at alle tiltag bliver det lagt ud til drøftelse på MED og beboermøder. Samtidig komme de dog godt ønske sig lidt mere tydelig tilkendegivelse af, hvornår noget er til drøftelse af, hvordan man skal håndtere et tiltag, som allerede er vedtaget og hvornår der er tale om, at det inddraget i en beslutning om, hvorvidt man skal iværksætte et nyt tiltag. Yderligere anerkender medarbejderne, at referater fra ledermøder (4 møder pr måned) er at finde på medarbejdernet, og at medarbejderne forventes at holde sig orienteret i disse referater. Men der er mange ting, der skal læses og det er ikke altid de når at læse alle referater fra ledermøderne. Medarbejderne finder dette problematisk, da de så ikke altid er orienteret om hvilke tiltag, der er på vej på tilbuddet. Ledelsen oplyser, at der er ekstern supervision for relationsmedarbejderne hver måned. Derudover afholdes et teammøde hver måned, hvor der tages faglige problematikker op. Yderligere afholdes der organisationsmøder 8 gange årligt for alle ansatte og fællesmøder med personale og beboere 11 gange årligt. Medarbejderne oplyser, at de har brug for et møde på tværs af alle faggrupper, hvor der er mulighed for at sparre vedrørende den enkelte borger. De mener ikke, at den nuværende møde struktur er tilstrækkelig til at imødegå deres behov for sparring. Side 11 af 21

12 Ledelsen oplyser, at personalet sparrer vedrørende konkrete borgere tværfagligt på koordineringsmøder tre gange dagligt og ad hoc ved behov. Daglig leder deltager på koordineringsmøderne klokken 8.30 og Ledelsen oplyser, at de ikke deltager i organiserede netværk af ledere, men har kontakt med andre ledere og taler sammen på kryds og tværs. De har et supervisionsnetværk. De to daglige ledere månedlig individuel ekstern supervision og de inviterer forstander og souschef med til supervisionen to gange årligt. Relationsmedarbejderne oplyser, at de har supervision en gang pr. måned, med en supervisor udefra. Supervisionen er delt op i to teams, med 8-10 deltagere og uden ledelse. De oplever det som et godt og et udbytterigt forum. Cafemedarbejderne og rengøringspersonalet har faglig sparring med psykolog på stedet og de synes, at de herigennem bliver godt klædt på i forhold til, hvordan de bedst møder den enkelte borger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet drift varetages kompetent og til gavn for borgerne. Det begrundes med, at der er ansat relevante faggrupper i forhold til borgernes funktionsniveau og behov. Der er endvidere et godt samarbejde imellem de forskellige faggrupper og de bruger hinanden til sparring i forhold til problematikker der vedrører borgerne. De vikarer der er ansat er faste vikarer, der kender huset. Socialtilsynet bedømmer, at der er en tilfredsstillende lav personalegennemstrømning og et tilfredsstillende lavt sygefravær. Side 12 af 21

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige 5 (i meget høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen mener, at borgerne har kontakt med medarbejdere med de rette kompetencer. De synes, at er blevet mere tydeligt og givet et større overblik efter ombygningen og omorganiseringen. Ombygningen har betydet en mindre personalegruppe og færre beboere. De er også gået fra afdelingsledelse til funktionsledelse. Ledelsen oplyser, at ca. halvdelen af relationsmedarbejdere er pædagoger og den anden halvdel er social- og sundhedsassistenter. Der er også to sygeplejerske, en folkeskolelærer og en psykolog. Ledelsen har på sigt et ønske om, at en 1/3 af personalegruppen er sygeplejersker. Medarbejderne mener, at der er de kompetencer, der er brug for og synes, at det er vigtigt med både pædagoger og social- og sundhedsassistenter. I følge medarbejderne, har de et rigtig godt samarbejde og bruger hinanden til sparring på tværs af faggrupper. De synes også, at det giver en mere spændende arbejdsplads med flere faggrupper og det giver dynamik. I følge medarbejderne anvender de faste vikarer og de nye vikarer er nogen, der kender huset eksempelvis studerende. En borger oplyser, at pågældende taler med forstanderen og kan tale med ham om alting. Borgeren oplyser, at ledelsens opgave er administration og regnskaber. De andre ledere kommer og spiser i cafeen om dagen og dem kan borgeren også tale med. Borgeren synes, at det er rart, at de har deres egen kontaktperson. Ledelsen oplyser, at der er tre personaler, der er holdt op i år. Aktuelt har de vakante stillinger, da det svært at få sygeplejersker, når stillingerne indebærer skiftende arbejdstider. Medarbejderne oplever ikke den store personalegennemstrømning, de fleste har være der mere end Side 13 af 21

14 arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 år. Da de gik fra husopdelt til fælles personale, var der mange personaler holdt op. Socialtilsynet får udlevet en sygefraværs statistik, der viser, at tilbuddets sygefravær er 4 %. Medarbejderne har ikke indtryk af, at der er meget sygefravær, de mener det er omkring 4 %. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Skovvænget imødekommer borgernes mulighed for en selvstændig tilværelse samtidig med, at borgerne modtager den hjælp og støtte, som de hver især har behov for. Borgernes lejligheder har en tilfredsstillende størrelse og der er mulighed for samvær med andre i tilbuddets fællesrum. Der gives støtte til at holde borgernes lejlighed alt efter borgernes behov og med fokus på borgernes selvbestemmelse. Botilbuddet fællesarealer fremstår imødekommende, pæne og rene med en god indretning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Det begrundes med, at botilbuddet er indrettet med lejligheder med en størrelse på mellem 39 og 55m2, med egen Side 14 af 21

15 terrasse og tre fællesrum med forskellige funktioner. Borgerne har en lejlighed i en størrelse, der giver borgerne mulighed for en høj grad af selvstændighed og mulighed for, at de kan vælge, om de vil opholde sig i deres egen lejlighed eller i et af fællesrummene. Der er også plads til, at borgerne kan have gæster i deres lejlighed, samtidig med, at de også har mulighed for samvær med andre borgere i fællesarealerne. Eksempelvis er cafeen åben i dagtimerne fra kl til 19.30, der er mulighed for at tilberede mad i fælleskøkkenerne og mulighed for at deltage i undervisning i botilbuddets undervisningslokaler. Der gives individuel hjælp til rengøring i borgernes lejligheder alt efter behov og med respekt for borgernes selvbestemmelse. Medarbejderne er fysisk placeret ca. 50 meters afstand fra borgerens lejligheder og har hver især ansvar for en gruppe borger og yder støtten til borgerne, efter individuelle aftaler med borgerne. Socialtilsynet vurderer, at det også er med til at øge borgernes selvstændighed, selv om det er svært for nogle få borgere, at personalet ikke altid er fysisk tilstede. De tre borgere socialtilsynet var i dialog med, var alle tilfredse med de fysiske rammer. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet fællesarealer fremstår imødekommende, pæne og rene med god indretning, der giver mulighed for at sidde alene eller sammen med andre. Side 15 af 21

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet fik fremvist en lejlighed af en borger, som oplyser, at pågældende elsker at være i sin lejlighed og snart skal holde fødselsdag i lejligheden. Borgeren opholder sig meget i sin lejlighed. Borgeren kan lide at sidde hjemme og se TV og strikke og hækle. Ellers kommer borgeren sjældent i fællesrummene. Pågældende klarer selv rengøringen, men kan ikke selv lægge sengetøj på og vaske gulv. Borgeren er tilfreds med den hjælp, der gives fra personalet til at holde boligen. Borgeren deltager i botilbuddets IMR gruppe (individuel mestring og recovery) to gange om ugen, hvor borgeren blandt andet gerne vil lære at lægge sengetøj på. Borgeren kommer på egen hånd i pensionist klub, til fysioterapi og til tandlæge. Socialtilsynet taler med en anden borger i cafeen, pågældende har boet på botilbuddet i 5-6 år og er godt tilfreds med at bo der. Borgeren oplyser, at pågældende har en 1 værelses lejlighed med et lille kammer og med lille terrasse med bord og to stole. Borgeren oplyser, at forstanderen ved indflytning har indrettet pågældendes lejlighed med møbler, som botilbuddet havde, da borgeren ikke selv havde møbler. Borgeren har senere selv købt bord og to stole. Borgeren laver ikke selv mad, men spiser i cafeen 3 gange om dagen. Pågældende får hjælp til rengøring en gang om ugen, hvor de hjælpes ad med at gøre rent. Borgeren synes, at det fungerer fint. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad opfyldt) Borgeren deltager i tilbuddets IMR undervisning og fortæller, at det er terapi. Pågældende deltager også i botilbuddets dagtilbud, hvor borgeren strikker og snakker lidt og i går pensionistklub. Tilbuddet oplyser på Tilbudsportalen: Skovvænget ligger i Ballerup og er placeret i dejlige grønne områder. Der går busser lige til døren, der er ca. 15 minutters gang til Ballerup S-station og Ballerup Centrum med biografer o.lign. Motorvejen ligger 500 meter herfra. Skovvænget er derudover centralt placeret i forhold til indkøbsmuligheder, og der er nem adgang til nærmiljøet. Der er 5-10 minutters gang til sportsfaciliteter og naturområder. Side 16 af 21

17 Skovvængets boliger er fordelt over tre vinkelhuse med ialt 30 lejligheder på mellem km2. Vinkelhusene er placeret rundt om en stor græsplæne med buske, kastanietræer og en petanquebane. Til hvert af vinkelhusene er der en stor dejlig have og og en stor terrasse. Hver af lejlighederne har badeværelse og te-køkken. Der er en lille terrasse ved hoveddøren til hver af lejlighederne. I det ene af husene er der to fælles TV- og opholdsstuer. Skovvænget har en café, hvor borgere og medarbejdere spiser og holder sociale- og kulturelle arrangementer. Skovvænget har to undervisningslokaler, hvor der afholdes forskellige kurser for borgerne. Ledelsen fortæller, at Skovvænget har et fælles vaskeri. Skovvænget har desuden et lille køkken, hvor borgere kan gå sammen om at lave mad, hvis de ønsker det. Skovvænget har også et aktivitets- og værested, med værksted, dejlige lyse lokaler og en stor have. Der er et dejligt Fitnesscenter, hvor man på klub-basis træner med hinanden. Derudover er der nye mødelokaler. I følge ledelsen har sikkerhedsgruppen besluttet, at borgernes medicinskabe skal flyttes, så de bliver placeret umiddelbart indenfor borgernes hoveddør. Ledelsen oplyser også, at de af sikkerhedsmæssige årsager i et enkelt tilfælde, har flyttet borgerens medicinskab væk fra borgerens lejlighed. Socialtilsynet fik under rundvisning på tilbuddet oplyst, at boligerne på Skovvænget blev ombygget i 2012/2013. Der boede tidligere 58 beboere i værelser på 9-10 m2 og med fællesstue i hvert af de tre huse. Efter ombygningen blev antallet af beboere reduceret til 30, der hver har en lejlighed på mellem km2. I stedet for fællesstuer i hvert af de tre huse, er der nu i det ene hus en cafe, i det andet to TV stuer, to små fælleskøkkener og medicinrum. I det sidste hus er der internetcafe og fælles vaskeri. Ændringen af de fysiske rammer betød også, at medarbejdere fra at opholde sig i fællesstuerne i husene, nu opholder sig i deres eget hus, som er placeret ca. 50 meter fra borgernes huse. Side 17 af 21

18 Medarbejderne oplyser, at borgernes lejligheder ikke er så godt indrettet, da der ingen flugtdøre er og borgernes medicinskab er placeret langt inde borgerens hjem og optager borgerens skabsplads. Cafeen har i følge medarbejderne gode flugtveje, der er fem udgange. Medarbejderne oplyser, at personalet er langt væk og ikke er så tilgængelige for borgerne. Det er ikke alle medarbejdere der har en mobiltelefon, men borgerne altid kan få fat i et personale. Dog er der nogle borgere, der ikke kan bruge mobiltelefon. I følge medarbejderne bruger borgerne cafeen til søge kontakt og bede om hjælp. I følge medarbejderne er det et led i at selvstændiggøre borgerne, at personalet er længere væk og der er indført en støtte og kontaktpersonsordning. Medarbejderne synes, at det er godt med afinstitutionalisering, men skidt, at borgerne bliver isoleret. Medarbejderne oplever, at de borgere, der har boet der i lang tid gerne have det, som det altid har været. Medarbejderne oplyser, at de er en gruppe medarbejdere, som har hovedansvaret for en gruppe borgere. De aftaler med beboerne, på hvilken måde de skal have kontaktet. I følge medarbejderne har borgerne minimum to besøg dagligt. I følge medarbejderne er der begrænsninger i forhold til, hvordan cafeen er indrettet, da det er besluttet, at det mere er en cafe end et aktivitetsrum. Medarbejderne oplever, at beboerne savner fælles aktiviteter. I følge den medarbejder der står for cafeen, er der åben i cafeen fra kl til Ca. en gang om måneden har cafeen længere åben. De har eksempelvis haft "Vild med dans aften", hvor borgere så TV programmet i cafeen. Borgerne har ikke nøgle til cafeen og den er kun åben, når der er personale tilstede. Under fremvisning konstaterer Socialtilsynet at botilbuddets cafe er indrettet med industrikøkken, mindre grupper med borde og stole. Farverne i rummet er holdt i rødt og sort med billeder på Side 18 af 21

19 væggen og julestjerner i vinduerne. Der er desuden en lille sofagruppe, hvor der sad en borger. De andre ca. fem borgere, der var til stede i cafeen, sad sammen ved et fælles bord sammen med personale. På vej gennem cafeen spurgte en forbipasserende beboer, hvem vi var. Da han hørte om vores besøg, oplyste han straks, at det var et godt tilbud og at han er glad for de fysiske rammer. Han har er flittig bruger af tilbuddets fitnessrum. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet fik forevist fitnessrummet, som er placeret i kælderen under administrationsbygningen. Rummet er indrettet med fem rum med eksempelvis boksebold, maskiner og massagestol. Borgerne skal have personale med, når de benytter det. Ledelsen oplyser, at der var borgere repræsenteret i det udvalg, der ved ombygningen besluttede, hvilke rum bygningerne skulle indeholde og hvordan de skulle indrettes. Ifølge ledelsen har de efterfølgende spurgt borgerne, hvordan de oplever det, at personalet nu ikke længere er tilstede i husene. Beboerne har svaret, at medarbejderne er er mindre tilstede, men de er mere nærværende, når de har kontakt med dem. Ledelsen oplyser, at der er også er andre fordele ved de nuværende fysiske rammer. Eksempelvis opdager de nemmere, når borgerne isolerer sig. Forstanderen fortæller, at de tidligere kunne have en illusion om, at borgeren var med i fællesskabet, uden denne dog var det. Der i følge ledelsen også mere ligeværd mellem personale og borgere og i mindre grad institutions præg. Ledelsen fortæller også, at det har en afsmittende effekt på, hvordan borgerne, ser på sig selv. Før ødelagde en borger sine ting, det gør pågældende ikke mere og denne har nu blomster i sin lejlighed. En anden beboer, som aldrig havde været ude at handle før, har handlet ind i ILVA. Ledelsen oplyser, at borgerne kan få delvis eller fuld hjælp til rengøring i deres lejligheder, men personalet kun kan yde hjælpen, hvis borgeren ønsker det jf. borgerens selvbestemmelsesret. Forstanderen har dog nogle muligheder, hvis boligen er sundhedsskadelig eller det betyder skade på bygningen. Forstanderen gennemgår alle lejligheder en gang hver halve år. Side 19 af 21

20 Medarbejderne oplyser, at de har en nøgle til alle borgernes boliger, men de kun bruger den, når der en aftale med borgerne. Det er kun i ekstreme tilfælde, at de går ind i borgernes lejligheder og så går de to medarbejdere ind. Socialtilsynet får fremvist en lejlighed af en borger, som har boet på botilbuddet i 6 år. Borgeren er meget glad for sin lejlighed og viser tilsynet billeder på væggen, som pågældende enten selv har malet eller, som er malet af en veninde. Lejligheden er indrettet med spisebord, sofa, køkken med ovn og køleskab. På den anden side af en skillevæg har borgeren sin seng og computerbord og derfra er der indgang til handicapvenligt badeværelse Socialtilsynet bemærker, at vasken på badeværelset er stoppet og toilettet har sorte rande i kummen. Medarbejderne oplyser, at borgerne var glade for at få mere plads. Før havde borgerne et værelse ud til en gang på ca m2, hvor de nu har deres egen lejlighed på m2, med udgang til det fri. I følge medarbejderne er der en håndfuld borgere, der gerne vil have det, som det var før med små værelser, ud til en fællesstue. Medarbejdere oplyser videre, at de selvstændige lejligheder for nogle betyder, at de isolerer sig. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 20 af 21

21 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Ja Dato for revisionspåtegning Tilbudstype:. Takster Side 21 af 21

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere