Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledninger Bestemmelser og anvisninger"

Transkript

1 Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer. Ingen udvidelse af etageareal eller en væsentlig anvendelsesændring. o V/fritliggende og sammenbygget enfamiliehus, sommerhus, garage/carport mv. o V/etageboliger i den enkelte enhed. o V/erhvervsbebyggelser i en enkelt enhed på højst 150 m². o V/traditionelt kontorbyggeri i selvstændige brandmæssige enheder. Småbygninger på højst 10m². Campinghytter og kolonihavehuse. Visse konstruktioner og anlæg, fx: o V/enfamiliehus og sommerhus: Åben svømmebassin, havepejs, terrasse, brændeovn mv. o Satellitantenner m/diameter på højst 1,0m og CE-mærkede tagantenner. o Tørringsanlæg til korn, frø mv. F-gas i tanke på indtil gasoplagsenheder. o Konstruktioner og anlæg med brugerbetjente funktioner som IT-standere mv. o Ikke-væsentlige byggearbejder, fx pergola og jordvarmeanlæg. Visse energieffektiviseringer. Nedrivning: o Garager og carporte (ej integrerede), udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger v/enfamiliehuse og sommerhuse. o Øvrige bebyggelser som anførte, der kan opføres uden byggetilladelse eller anmeldelse. Afdeling Byg 1.marts 2013 Nyttige links:

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Ombygninger og forandringer V/fritliggende og sammenbygget enfamiliehus, sommerhus, garage/carport mv V/etageboliger i den enkelte enhed V/erhvervsbebyggelser i den enkelte enhed på højst 150 m² V/traditionelt kontorbyggeri i selvstændige brandmæssige enheder Visse konstruktioner og anlæg Små bygninger på højst 10 m² V/Bebyggelse, der ikke er i et sommerhusområde Afstands- og længdeforhold Afstands- og højdeforhold V/Sommerhuse i et sommerhusområde Afstands- og længdeforhold Afstands- og højdeforhold Campinghytter og kolonihavehuse Campinghytter Kolonihavehuse Nedrivning Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 2 af 16

3 1 Indledning Uden byggetilladelse eller anmeldelse omhandler bebyggelse anført i bygningsreglement 2010 (BR10) kapitel 1.6 og 1.7 stk. 3. Denne vejledning omhandler kun kapitel 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14 og 1.7 stk. 3, dvs. bebyggelse som angivet på vejledningens forside. Inden byggearbejdet påbegyndes bør man selv undersøge om der er privatretlige servitutter, deklarationer, offentligretlige byggelinjer, lokalplaner, byplanvedtægter, fredede eller bevaringsværdige forhold eller anden lovgivning mv., som kan få indflydelse på byggearbejdet. Husk, at det er dig selv, din tekniske rådgiver eller håndværker, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes. Ligeledes at arbejdet udføres håndværksmæssigt forsvarligt og at de materialer, der anvendes er velegnede til formålet. Bygningsreglement 2010 (BR10) Uddrag. Hele bygningsreglementet kan ses på: (BR stk. 1, vejledning i uddrag) Byggearbejderne skal overholde de relevante krav for byggearbejdets udførelse i bygningsreglementet. Kan dette ikke ske, skal der søges om dispensation eller tilladelse hos kommunalbestyrelsen, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før dispensation eller tilladelse er givet. Blanket for ansøgning om dispensation/tilladelse efter kapitel 2 er vedhæftet denne vejledning. BBR indberetning: (BR stk. 2 og 1.7 stk. 1, vejledning i uddrag) Byggearbejder omfattet af dette kapitel skal ikke færdigmeldes til kommunalbestyrelsen. Selvom byggeriet kan opføres eller nedrives uden byggetilladelse eller anmeldelse, har ejer pligt til at meddele alle oplysninger, som er af betydning for drift og ajourføring af BBR. Kontakt afdeling Byg: Telefon nr , mail: Afløbsarbejder: Udvendige afløbsændringer som ny ledningsføring og placering af renseadgange eller afpropning mv, vil kræve byggetilladelse. Se særskilt vejledning Kun kloak. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 3 af 16

4 2 Ombygninger og forandringer Omhandler byggearbejder: V/fritliggende og sammenbygget enfamiliehus, sommerhus, garage/carport mv. V/etageboliger i den enkelte enhed. V/erhvervsbebyggelser i den enkelte enhed på højst 150 m². V/traditionelt kontorbyggeri i selvstændige brandmæssige enheder. 2.1 V/fritliggende og sammenbygget enfamiliehus, sommerhus, garage/carport mv. Betegnes også som byggeri af begrænset kompleksitet. Dvs. byggeri, der byggeteknisk er relativt ukompliceret, fx fordi der bygges med velkendte teknikker ved byggemoduler eller standardiseret elementbyggeri. Uden byggetilladelse eller anmeldelse Det er en forudsætning, at ombygningen eller forandringen ikke medfører en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring. Uddybning fremgår af nedenstående: Bygningsreglement 2010 (BR10) Uddrag. Hele bygningsreglementet kan ses på: (BR stk. 1 nr. 1, vejledning i uddrag) Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet i henhold til byggeloven. Udvidelsen skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Ændringer i antal værelser, køkkenforhold mv. skal indberettes til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Hvis der i forbindelse med ombygningsarbejder og lignende sker en udvidelse af arealet, dvs. en forøgelse af bebyggelsesprocenten, skal der søges byggetilladelse hertil efter kap og Som eksempel herpå kan nævnes enhver tilbygning, eller hel eller delvis inddragelse af en uudnyttet tagetage i boligarealet, der ikke tidligere er medregnet i etagearealet. Inddragelse af udhuse, garager og lignende bygninger til beboelse er en væsentlig anvendelsesændring, som kræver byggetilladelse. Bemærk: Udvendige ændringer af tagkonstruktion som ændret taghældning, etablering af valm, kviste mv., samt ønske om glaseret tagbelægning bør fremsendes til vurdering i afdeling Byg. Dette bl.a. i ft. de bebyggelsesregulerende bestemmelser, mulige gener ved refleksion mv. Eksempler: Indvendige ombygninger og forandringer, som fx: Ændringer i rumstørrelser, herunder flytning eller fjernelse af vægge. Nyt køkken, bad og wc, herunder modernisering. Indvendig efterisoleringsarbejder. Installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg, pejse, brændeovne, kedler mv. Eksempler: Udvendige ændringer som fx: Udskiftning af vinduer, døre og tagbeklædning. Udvendig efterisolering, hvis bredde og længde ikke overstiger 25 cm. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 4 af 16

5 2.2 V/etageboliger i den enkelte enhed Uden byggetilladelse eller anmeldelse Det er en forudsætning, at Der ikke sker ændringer i de bærende konstruktioner. Den enkelte ombygning eller forandring ikke medfører en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring. Uddybning fremgår af nedenstående uddrag: Bygningsreglement 2010 (BR10) Uddrag. Hele bygningsreglementet kan ses på: (BR stk. 1 nr , vejledning i uddrag) Ombygningerne og forandringerne skal fortsat opfylde de tekniske bestemmelser i reglementet. Ombygninger, der påvirker bebyggelsens fælles installationer, herunder nyetablering af badeværelser, er ikke omfattet. En ændring af en erhvervsvirksomhed til beboelse eller ændring af beboelse til erhverv er en væsentlig anvendelsesændring og er således ikke omfattet af bestemmelsen, og der skal derfor søges om byggetilladelse. (BR stk. 1 nr. 12, vejledning) Bestemmelsen omfatter ombygningsarbejder og forandringer inden for de enkelte boligenheder, uanset antallet af boligenheder, der ombygges eller forandres. Bestemmelsen omfatter bl.a. ændring af ikke-bærende vægge i den enkelte boligenhed, udskiftning og ombygning af badeværelse, vinduer eller køkken. Ombygninger, der vedrører hele bebyggelsen, fx udskiftning af tagbelægning til anden form for belægning og derved ændring af tagkonstruktionen eller ændringer i bebyggelsens flugtvejs- eller ventilationssystem, er ikke omfattet af bestemmelsen, og der skal søges om byggetilladelse hertil. Tilsvarende gælder for ombygninger, som medfører ændringer i udgangsforholdene fra boligen, ombygninger, der medfører ændringer i flugtvejsforhold, samt blænding af døre til trapper, som er flugtveje. I forbindelse med væsentlige ombygninger i boligenheder, skal der opsættes røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og er udført med batteribackup. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 5 af 16

6 2.3 V/erhvervsbebyggelser i den enkelte enhed på højst 150 m² Uden byggetilladelse eller anmeldelse Det er en forudsætning, at Der ikke sker ændringer i flugtvejsforholdene. Der ikke sker ændringer i de bærende konstruktioner. Den enkelte ombygning eller forandring ikke medfører en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring. Uddybning fremgår af nedenstående uddrag: Bygningsreglement 2010 (BR10) Uddrag. Hele bygningsreglementet kan ses på: (BR stk. 1 nr , vejledning i uddrag) Ombygningerne og forandringerne skal fortsat opfylde de tekniske bestemmelser i reglementet. Ombygninger, der påvirker bebyggelsens fælles installationer, herunder nyetablering af badeværelser, er ikke omfattet. En ændring af en erhvervsvirksomhed til beboelse eller ændring af beboelse til erhverv er en væsentlig anvendelsesændring og er således ikke omfattet af bestemmelsen, og der skal derfor søges om byggetilladelse. (BR stk. 1 nr. 13, vejledning) Bestemmelsen omfatter ombygningsarbejder og forandringer i en enkelt erhvervsenhed. Ombygningsarbejder af større dele af en erhvervsejendom kræver byggetilladelse, og der kan derfor ikke ske ombygning af en hel erhvervsbebyggelse efter denne bestemmelse ved at henvise til, at der er tale om separate, enkeltstående ombygninger. For nogle anvendelsesændringer i erhvervsbyggeri gælder, at de er omfattet af krav om tilladelse efter planloven, hvorfor der skal søges tilladelse herom hos kommunen. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 6 af 16

7 2.4 V/traditionelt kontorbyggeri i selvstændige brandmæssige enheder Uden byggetilladelse eller anmeldelse Det er en forudsætning, at Der ikke sker påvirkninger i flugtveje, som anvendes af flere brandmæssige enheder. Der ikke sker ændringer i de bærende konstruktioner. Den enkelte ombygning eller forandring ikke medfører en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring. Uddybning fremgår af nedenstående uddrag: Bygningsreglement 2010 (BR10) Uddrag. Hele bygningsreglementet kan ses på: (BR stk. 1 nr , vejledning i uddrag) Ombygningerne og forandringerne skal fortsat opfylde de tekniske bestemmelser i reglementet. Ombygninger, der påvirker bebyggelsens fælles installationer, herunder nyetablering af badeværelser, er ikke omfattet. En ændring af en erhvervsvirksomhed til beboelse eller ændring af beboelse til erhverv er en væsentlig anvendelsesændring og er således ikke omfattet af bestemmelsen, og der skal derfor søges om byggetilladelse. (BR stk. 1 nr. 14, vejledning) Bestemmelsen omfatter traditionelt kontorbyggeri, det vil fx sige kontorbyggeri, som er opført efter retningslinjerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Bestemmelsen omfatter ombygningsarbejder og forandringer inden for selvstændige brandmæssige enheder, som fx en brandcelle eller en brandsektion. Bestemmelsen omfatter bl.a. ændringer af cellekontorer til storrumskontorer og omvendt, sammenlægning af enkelte kontorer i en brandmæssig enhed, ændringer i ikke-bærende vægge samt udskiftning og ombygning af bad eller køkken. Ændringer, som vedrører mere end en enkelt enhed i bebyggelsen, eller som påvirker flugtvejsforholdene, er ikke omfattet af bestemmelsen, og der skal søges byggetilladelse hertil. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 7 af 16

8 3 Visse konstruktioner og anlæg Uden byggetilladelse eller anmeldelse Dette omfatter, under visse forudsætninger: V/enfamiliehus og sommerhus: Åben svømmebassin, havepejs, terrasse, brændeovn mv. Satellitantenner med en diameter på højst 1,0m og CF-mærkede tagantenner. Tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder. F-gas i tanke på indtil gasoplagsenheder (GOE). Konstruktioner og anlæg, som indeholder brugerbetjente funktioner fx IT-standere, betalingsog selvbetjeningsautomater og lignende publikumsrettede servicefunktioner. Byggearbejder, der er ikke-væsentlige efter byggelovens 2: Pergolaer og jordvarmeanlæg. Visse energieffektiviseringer. Visse forudsætninger, fx: (BR stk. 1 nr. 2, incl. vejledning i uddrag) Byggerettens mindste afstand til naboskel, vej og sti på 2,5 m ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse omfatter også: - Hævede opholdsarealer i det fri, der er hævet mere end 30 cm over naturligt terræn. - Svømmebassiner. - Skorstene. Jordvarmeanlæg: Jordvarmeanlæg behandles særskilt af afdeling Vand og Jord. Tilsvarende kan visse typer konstruktioner og anlæg være omfattet af miljølovgivningen. Afdeling Vand & Jord kan kontaktes på: Tlf.: eller mail: Miljøforhold, ildsteder og skorstene: Gene-henvendelser behandles af afdeling Miljø, der kan kontaktes på: Tlf.: eller mail: Skorstensfejermesteren: Det anbefales, at skorstensfejermesteren kontaktes inden installation af brændeovn mv. Det så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, forgiftning og sundhedsmæssige gener. Als-siden: John Clemmesen Tlf.: / Sundeved-siden: Bendt Olesen v/bo Olesen Tlf.: Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 8 af 16

9 4 Små bygninger på højst 10 m² Uden byggetilladelse eller anmeldelse Dette omfatter småbygninger på højst 10 m², omfattet af BR10 kapitel 2.2.7, der ønskes opført: v/bebyggelse, der ikke er i et sommerhusområde. v/sommerhuse i et sommerhusområde. 4.1 V/Bebyggelse, der ikke er i et sommerhusområde Byggeretten, visse betingelser: (BR stk. 1 nr. 4 og 2.2.7) Det er en forudsætning for opførelse uden byggetilladelse eller anmeldelse, at byggeretten i BR10 kapitel er opfyldt. Betingelser: (BR stk. 2) På hvert matrikelnummer kan der opføres indtil 2 småbygninger, når betingelserne i nr. 1-3 er opfyldt: 1. Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m². 2. Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5m. (Dette også indbyrdes mellem småbygninger) 3. Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5m over terræn. Længde i skelbræmmen: V/Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse: - Længden af en småbygning i skelbræmmen (0 2,5m fra naboskel), medregnes i den samlede længde på max. 12,0m for garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger. Tilladelse efter kapitel 2: Bemærk, er byggeretten ikke opfyldt, skal der søges om Tilladelse efter kapitel 2. Blanket til ansøgning er vedhæftet denne vejledning. Vær opmærksom på: Etagearealet af en småbygning er bestemt af arealet i stuegulvets plan, dvs. grundfladens udvendige afgrænsninger. De beskedne krav til stabilitetsfremmende konstruktioner kan medføre bygningsudformninger, der afviger væsentligt fra det traditionelle. Udhæng mv. over 0,5 m medregnes i grundfladens udvendige afgrænsning. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 9 af 16

10 4.1.1 Afstands- og længdeforhold Småbygninger kan opføres indtil 0 m fra naboskel, hvis betingelser er opfyldt. Vej skel overkørsel helårsbeboelse eller erhverv mv. Carport eller garage eller udhus mv Afstands- og højdeforhold Anden bygning på matriklen Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 10 af 16

11 4.2 V/Sommerhuse i et sommerhusområde Byggeretten, visse betingelser: (BR stk. 3) Småbygninger i sommerhusområder må ikke opføres nærmere naboskel eller sti end 2,5m og skal overholde følgende bestemmelser: 1. Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m². 2. Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5m. (Dette også indbyrdes mellem småbygninger) 3. Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5m over terræn. Tilladelse efter kapitel 2: Bemærk, er byggeretten ikke opfyldt, skal der søges om tilladelse efter kapitel 2. Blanket til ansøgning er vedhæftet denne vejledning Afstands- og længdeforhold Småbygninger i sommerhuseområder kan opføres indtil 2,5 m fra nabo- eller stiskel, dvs. i skelbræmmen indenfor 2,5 5,0 m, hvis betingelser er opfyldt. Vej skel overkørsel Max. 10 m2 Sommerhus Max 10 m2 Carport eller garage eller udhus mv. Skel Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 11 af 16

12 4.2.2 Afstands- og højdeforhold Anden bygning på matriklen Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 12 af 16

13 5 Campinghytter og kolonihavehuse Campinghytter og kolonihavehuse er relateret til: Lov om planlægning, lov nr. 937 af Lov om sommerhuse og campering mv., lov nr. 785 af (Sommerhusloven). Lov om kolonihaver, lov nr. 790 af Disse administreres i af Planafdelingen. 5.1 Campinghytter Uden byggetilladelse og anmeldelse Campinghytter er defineret i bekendtgørelse nr. 844 af om tilladelse til udlejning arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (campingreglementet). Det er bl.a. anført: Hytter der er opstillet på campingpladser, må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 35 m². Campinghytter, der beliggende på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om klitfredning og strandbeskyttelseslinjen, må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 30m². Den indbyrdes afstand mellem hytter skal være mindst 5 meter. 5.2 Kolonihavehuse Uden byggetilladelse og anmeldelse Kolonihavehuse er defineret i 2 i lov om kolonihaver. Det er uden betydning om haverne kaldes kolonihaver, nyttehaver eller andet. Betingelserne er: Området skal omfatte mindst 5 havelodder og eventuelt et fællesareal. Området skal ligge i byzone eller landzone. Havelodderne i området må i gennemsnit ikke være større end 400 m². Der må opføres bebyggelse på havelodderne til opbevaring af redskaber og eventuelt til dag- og natophold. Bebyggelsen i området må ikke anvendes til helårsbeboelse. Området må ikke være en del af et friareal, der hører til boligbebyggelse. Bygningsreglement 2010 (BR10) Hele bygningsreglementet kan ses på: (BR stk. 2) For kolonihavehuse, der i øvrigt er tilladt, og hvis størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed, gælder alene bestemmelserne om aftræksystemer og vand- og afløbsinstallationer i kapitel 8. BBR indberetning: (BR stk. 1 nr. 6, vejledning) Opførelse af sådanne bygearbejder skal meddeles til Bygningsog Boligregistret (BBR). Kontakt afdeling Byg: Telefon nr , Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 13 af 16

14 6 Nedrivning Uden byggetilladelse eller anmeldelse Dette omhandler nedrivning af: Garager og carporte (ej integrerede), udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lign. mindre bygninger v/enfamiliehuse og sommerhuse. Øvrige bebyggelser, der kan opføres uden byggetilladelse eller anmeldelse. Bygningsreglement 2010 (BR10) Uddrag. Hele bygningsreglementet kan ses på: (BR stk. 1, vejledning i uddrag) Nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver tilladelse efter bygningsfredningslovens 11. For nedrivning af bebyggelse henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Samt Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest. I lokalplaner kan der være fastsat bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives. (BR stk. 3) Bestemmelsen omfatter ikke integrerede garager, carporte og lignende mindre bygninger. Anmeldelse, jf. BR10 kapitel 1.7: - Bebyggelser, der ikke kan nedrives uden byggetilladelse eller anmeldelse. BBR indberetning: (BR stk. 1, vejledning i uddrag) Nedrivning af bebyggelser skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Kontakt afdeling Byg: Telefon nr , Afløbsarbejder: Udvendige afløbsændringer som sløjfning af afløbsledninger eller afpropning, vil kræve byggetilladelse. Se særskilt vejledning Kun kloak. Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 14 af 16

15 Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 15 af 16

16 Afdeling Byg 1. marts 2013 Side 16 af 16

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lovbekendtgørelse 1998-06-24 nr. 452 Byggelov,

Lovbekendtgørelse 1998-06-24 nr. 452 Byggelov, Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 23 Offentligt WESTLAW DANMARK Lovbekendtgørelse 1998-06-24 nr. 452 Byggelov, (*) som ændret ved L 2001-03-31 nr. 228, L 2002-12-17 nr. 1088, L 2004-06-09

Læs mere

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18 24 25 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere